VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen. Daarvoor is een uitgebreide vragenlijst beschikbaar. Inhoud vragenlijst: I. Personalia II. Volmacht aan één of meerdere personen III. Waarvoor volmacht geven IV. Beperkingen volmacht V. Schenkingen VI. Vorderingen kind(eren) VII. Ondervolmacht en in de plaatsstelling VIII. Selbsteintritt IX. Loon X. Aanvang en einde volmacht XI. Rekening en verantwoording XII. Toezicht XIII. Kantonrechter XIV. Digitaal en internet XV. Medisch U KUNT MEERDERE HOKJES AANKRUISEN KVK Arnhemseweg CH Amersfoort Van 't Hoffstraat AX Nijkerk Telefoon Website

2 I. Personalia Volmachtgever : M / V* Voornamen : Achternaam : Naam echtgeno(o)t(e) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : privé: werk: mobiel: Geboorteplaats en datum : Legitimatiebewijs : Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart * Geldig tot : Nummer van legitimatiebewijs: Beroep : Burgerlijke staat : gehuwd / geregistreerd partner / samenwonend (met / zonder notariële samenlevingsovereenkomst) / ongehuwd en niet als partner geregistreerd / weduwe / weduwnaar / gescheiden* huwelijkse voorwaarden ja/nee Kinderen Aantal: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: (bij meer kinderen kunt u aanvullen in een aparte bijlage) * Doorhalen wat niet van toepassing is

3 Kleinkinderen Aantal: Heeft u (het hokje aankruisen indien van toepassing): huisdieren testament buitenlands testament onderhands beschikkingen gemaakt voor na uw overlijden reeds een (notariële) volmachten afgegeven bankmachtiging afgegeven gezamenlijke rekening anders, namelijk: Bent u: bewindvoerder mentor curator II. Volmacht aan één persoon of meerdere personen 1. Aan wie wilt u volmacht geven? a. b. b. III. Waarvoor volmacht geven Aan welke volmachten denkt u? algemene volmacht medische volmacht IV. Beperkingen volmacht Bij meerdere gevolmachtigden iedere gevolmachtigde mag afzonderlijk handelen

4 gevolmachtigden moeten altijd samen handelen handelingsbevoegdheid beperken, bijvoorbeeld in geval van kopen/verkopen registergoed, hypotheek verlenen: o voor bepaalde handelingen voorafgaande goedkeuring van ; o voor bepaalde handelingen uitsluitend gezamenlijk handelen; anders, namelijk: Overige beperkingen gevolmachtigde mag erfenissen of legaten die u krijgt voor u aanvaarden of verwerpen, alsmede namens u de nalatenschap afwikkelen: o de gevolmachtigde mag alleen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving om te voorkomen dat ik schulden erf gevolmachtigde mag belastingaangiften doen gevolmachtigde mag mijn effectenportefeuille beheren o is er een gewenst beleggingsbeleid dan mag er alleen worden bijgesteld naar een meer defensief beleggingsbeleid ik wil de volmacht in tijd beperken: volmacht eindigt na jaar anders, namelijk: V. Schenkingen de gevolmachtigde mag schenkingen aannemen de gevolmachtigde mag onbeperkt schenkingen doen de gevolmachtigde mag uitsluitend schenkingen doen aan: o kinderen o kleinkinderen o anderen, te weten: met een maximum van o de door mij (thans) gebruikelijke giften aan goede doelen

5 ten aanzien van de schenkingen aan kinderen/kleinkinderen: o de schenkingen aan mijn kinderen moeten steeds gelijk zijn o de schenkingen aan mijn kleinkinderen moeten steeds gelijk zijn; o de schenkingen aan een kind en diens kinderen moeten steeds per groep (kind en diens kinderen) gelijk zijn; de gevolmachtigde mag in het kader van (financiële) nalatenschapsplanning schenkingen doen aan mijn toekomstige erfgena(a)m(en) ik wil dat schenkingen aan mijn (klein)kinderen worden gedaan onder de volgende voorwaarden: o schenkingen maximaal ter hoogte van de vrijstelling van een kind/kleinkind; o schenkingen mogen in totaal nooit meer bedragen dan per jaar o uitsluitingsclausule (de schenking blijft bij een scheiding van uw eigen kind en blijft derhalve buiten de verdeling) de gevolmachtigde mag nooit schenkingen doen aan: om de volgende reden: de gevolmachtigde mag schenkingen namens mij aan zichzelf doen schenkingen mogen alleen worden gedaan als mijn vermogen minimaal blijft bedragen: o of een verwijzing naar de grens die wordt aangegeven in het advies Landelijk Overleg Kantonrechters (thans ,00). VI. Vorderingen kind(eren) de gevolmachtigde mag - voor het geval een kind van mij een vordering op mij heeft - door het overlijden van mijn partner, of anderszins -, die bij mijn overlijden opeisbaar is, eerder uitkeren, maar alleen als mijn (eigen) vermogen minimaal blijft bedragen:, of verwijzen naar de grens die wordt aangegeven in het advies Landelijk Overleg Kantonrechters thans ,00). VII. Ondervolmacht en in de plaatsstelling

6 Ondervolmacht: de gevolmachtigde mag binnen de grenzen van de volmacht de volmacht ook aan een ander geven Dit heet ondervolmacht. De gevolmachtigde blijft naast degene die ondervolmacht krijgt bevoegd. ik wil de ondervolmacht beperken, tot de gevallen waarin de wet een ondervolmacht toestaat; De wet staat in deze gevallen ondervolmacht in uw belang toe: a. gevolmachtigde mag een incassobureau inschakelen b. gevolmachtigde kan absoluut zelf niet handelen c. in geval van vermogen in het buitenland en gevolmachtigde daar niet woont. ik wil de ondervolmacht beperken, ook als de wet dat toestaat Bijvoorbeeld alleen als u zelf niet meer kunt handelen en uw gevolmachtigde kan zelf ook (tijdelijk) niet voor u handelen ik wil de ondervolmacht uitbreiden. De gevolmachtigde mag ook ondervolmacht geven in de volgende situaties: ondervolmacht mag alleen worden gegeven aan: In de plaats stelling: de gevolmachtigde mag binnen de grenzen van de volmacht iemand in zijn plaats stellen De gevolmachtigde mag dan zelf niet meer namens u handelen. ik wil de volmacht bij in de plaats stelling niet beperken Ik wil de volmacht bij in de plaats stelling beperken Uitsluitend de volgende persoon mag in de plaats worden gesteld: VIII. Selbsteintritt De wet geeft als grens aan dat een gevolmachtigde ook namens zichzelf als wederpartij van u als volmachtgever mag handelen (selbsteintritt), maar dan moet de inhoud van de te verrichten handeling wel absoluut duidelijk zijn, zodat er geen strijd is tussen uw belangen als volmachtgever en de belangen van de gevolmachtigde.

7 Dit wordt opgelost door in de volmacht precies aan te geven of een gevolmachtigde ook voor zichzelf mag handelen en in welke gevallen hij dat mag doen. gevolmachtigde mag ook ten behoeve van zichzelf handelen gevolmachtigde mag alle rechtshandelingen namens mij met zichzelf als wederpartij verrichten gevolmachtigde mag niet zonder toestemming van de toezichthouder rechtshandelingen met zichzelf als wederpartij verrichten ik wil voorwaarden verbinden aan de rechtshandelingen die gevolmachtigde met zichzelf als wederpartij mag verrichten Bijvoorbeeld alleen gebruikelijke schenkingen of schenkingen tot een bepaald bedrag, het verkopen van mijn huis aan zichzelf alleen na taxatie schenkingen mogen worden gedaan: o aan de gevolmachtigde, óók als niet aan (andere) kinderen van de gevolmachtigde wordt geschonken o aan de gevolmachtigde, alleen als ook dezelfde bedragen aan (andere) kinderen van de gevolmachtigde wordt geschonken o alleen als voortzetting en gelijk aan het bedrag van eerder gedane schenkingen o alleen met toestemming van de kantonrechter o anders, namelijk: IX. Loon een familielid verzoekt u als gevolmachtigde geen loon of een andere vergoeding in rekening te brengen de gevolmachtigde mag loon of een andere vergoeding ontvangen Aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u? o loon(vast bedrag): o vergoeding op uurbasis: o gebruikelijk loon in beroepsgroep gevolmachtigde o vast bedrag per jaar o anders:

8 (bijvoorbeeld 1% van uw vermogen) o gevolmachtigde mag een onkostenvergoeding ontvangen X. Aanvang en einde volmacht De volmacht gaat in: direct na ondertekening van de volmacht nadat een onafhankelijk arts (een indicatiearts) een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat ik niet in staat ben om mijn wil te verklaren; Wilt u dat de volmacht ook eindigt: bij einde huwelijk door echtscheiding bij einde geregistreerd partnerschap anders dan door het aangaan van een huwelijk of ontbinding mijn samenwoning met gevolmachtigde eindigt jaar na ondertekening van de volmacht XI. Rekening en verantwoording gevolmachtigde hoeft geen rekening en verantwoording aan mij af te leggen gevolmachtigde moet rekening en verantwoording aan mij afleggen: o jaarlijks o halfjaarlijks o per kwartaal o maandelijks o op mijn (tussentijds) verzoek o op (tussentijds) verzoek van de toezichthouder(s) (zie hierna) o aan het einde van de volmacht o telkens als een handeling is verricht boven een bedrag / belang van euro o anders, namelijk: XII. Toezicht De gevolmachtigde hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen aan een toezichthouder

9 De gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen aan een toezichthouder als o ik zelf niet meer in staat ben o als mijn afwezigheid, verhindering of onbekwaamheid langer duurt dan Wie wilt u als toezichthouder(s) benoemen? 1. Naam: 2. Naam: alleen/samen * bevoegd alleen/samen* bevoegd Graag de volledige personalia invullen: volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en de hoedanigheid van deze persoon/personen (partner; kind; erfgenaam). gevolmachtigde moet de rekening en verantwoording afleggen aan toezichthouder: jaarlijks halfjaarlijks per kwartaal maandelijks op (tussentijds) verzoek van de toezichthouder(s) telkens als een handeling is verricht boven een bedrag/belang van euro anders, namelijk: de toezichthouder mag wel/geen loon of een andere vergoeding ontvangen In het geval van een toe te kennen loon, aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u: XIII. Kantonrechter U kunt in uw levenstestament vastleggen wat uw wensen zijn voor het geval dat de kantonrechter een beslissing moet nemen over een bewindvoering over uw vermogen of het benoemen van een mentor of een curator. Wie wilt u tot (opvolgend) bewindvoerder / mentor / curator benoemen: * doorhalen wat niet van toepassing is

10 de gevolmachtigde één van gevolmachtigden, te weten: een derde persoon, te weten: XIV. Digitaal en Internet Gevolmachtigde krijgt tevens volmacht voor toegang en gebruik van mijn accounts andere elektronische dienstverlening ik wil een lijst met verschillende accounts (provider(s), gebruikersna(m)am(en), wachtwoord) als bijlage bij mijn volmacht XV. Medisch Heeft u een: behandelovereenkomst donorcodicil euthanasieverklaring hersencodicil een verklaring dat u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap andere (medische) verklaring, te weten overige beslissing(en), te weten ik wil dat ten aanzien van mijn medische verzorging nooit contact wordt opgenomen met de volgende perso(o)n(en) XVI. Aanvullende informatie Zijn er bijzonderheden of aanvullende wensen die van belang zijn voor het opmaken van een levenstestament? U kunt dat hier nog aangeven.

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Checklist levenstestament

Checklist levenstestament Checklist levenstestament Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN. curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE. Vriezenveen

LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN. curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE. Vriezenveen LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE Vriezenveen 07 november 2012 VOORSTELLEN Mr. Marc Hof Notariskantoor Hof Kerkplein 2 te Vriezenveen Telefoon: 0546

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND 5 1.1 bewind

Nadere informatie

Levenstestament. Voor wie de regie in eigen hand wil houden

Levenstestament. Voor wie de regie in eigen hand wil houden Voor wie de regie in eigen hand wil houden 1 Voor wie de regie in eigen hand wil houden Inleiding Ongeval Ziekte Ouderdom Het in niet in alle gevallen te voorzien of u wilsonbekwaam wordt als gevolg van

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen 2 netwerk notarissen 3 3 Vermogensplanning Met een vermogensplan zorgt u ervoor dat het vermogen goed overgaat op de volgende generatie. Het vermogensplan

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie