Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording"

Transcriptie

1 Kansrijk toelatingsbeleid Onderzoeksverantwoording

2 Colofon Titel Auteurs Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording Barbara van Wijk. M.m.v. Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer Datum Maart 2013 Projectnummer / ecbo ecbo s-hertogenbosch Postbus BP s-hertogenbosch T F ecbo Utrecht Postbus DD Utrecht T F ecbo 2013 Gebruik en overname van de teksten, ideeen en resultaten uit deze publicatie is vrijelijk toegestaan, mits met bronvermelding.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond en vraagstelling Achtergrond Het onderzoek Methode Fase 1: informatie verzamelen over toelating en selectie Fase 2: inzicht krijgen in de vormgeving toelatingsbeleid mbo-instellingen Fase 3: percepties van betrokkenen in kaart brengen Fase 4: achterhalen van wet- en regelgeving Data-analyse Bijlage 1 Fase Bijlage 2 Fase Bijlage 3 Fase Bijlage 4 Fase Bijlage 5 Afkortingen Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 3

4 4 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

5 1 Inleiding Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Geconstateerd is dat het toelatingsbeleid van instellingen van invloed is op onderwijsloopbanen van deelnemers (Westerhuis & van Wijk, 2011). Voorliggend onderzoek bouwt voort op deze onderzoeksresultaten. Het brengt de diversiteit en de implicaties van toelatingsbeleid in beeld. We hopen dat het bijdraagt aan de kennis en de discussie over de inrichting van het toelatingsbeleid en een kader biedt dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid kritisch te beschouwen en om inspirerende ideeën op te doen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in een drieluik. Het eerste deel van het drieluik beschrijft de wet- en regelgeving omtrent het toelatingsbeleid en hoe wet- en regelgeving soms botsen met ontwikkelingen in het beleid. Het tweede deel bevat de verschillende functies van het toelatingsbeleid: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze en hem of haar een haalbare opleiding laten kiezen. Het derde deel gaat over de organisatorische keuzes die instellingen maken bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid. De publicaties zijn te downloaden op Deze onderzoeksverantwoording informeert over de gehanteerde methoden van dataverzameling en analyse in het onderzoek. Hoofdstuk 2 beschrijft de achtergrond en vraagstelling van het onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat de methode, waaronder een beschrijving van de participanten, de instrumenten en de data-analyse. In de bijlagen zijn alle instrumenten weergegeven. Verder is een overzicht van betrokkenen bij het onderzoek opgenomen. We danken hen voor medewerking aan dit onderzoek. Marc van der Meer Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 5

6 6 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

7 2 Achtergrond en vraagstelling 2.1 Achtergrond Deelnemers stromen niet via diverse vaste routes door het onderwijs. Logische routes en onlogische routes. De deelnemersstromen tussen onderwijstypen veranderen in omvang. Ook de samenstelling van leerlingengroepen deelnemersgroepen binnen de stromen verandert (Westerhuis & Van Wijk, 2011). In de organisatie van die veranderende stromen is een spanning zichtbaar tussen het bieden van kansen aan deelnemers die net iets meer begeleiding nodig hebben en de noodzaak om onderwijs te verzorgen binnen een gegeven financieel kaderkosten die het met zich meebrengt als een deelnemer de kans niet weet te verzilveren. Enerzijds is er recht op onderwijs, anderzijds staan instellingen voor de vraag hoe zij om moeten gaan met de toegenomen diversiteit aan deelnemers in de klassen en hoe zij kunnen zorgen dat alle deelnemers daadwerkelijk een voor de arbeidsmarkt relevant diploma halen. hun rendement op orde moeten houden. Zijn scholen bereid om een extra stap te zetten voor deelnemers of passen zij door middel van het toelatingsbeleid hun deelnemers aan het aangeboden onderwijs en de doelmatigheid? Scholen zetten hun toelatingsbeleid in om met deze spanning om te gaan. Onder toelatingsbeleid verstaan we in deze publicatie het proces van aanmelding tot plaatsing van de deelnemer. De voorlichting voorafgaand aan de aanmelding blijft buiten beschouwing. Vrijwel alle mbo-instellingen zijn meer aandacht gaan besteden aan hun toelatingsprocedures (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Veel scholen zijn echter nog zoekende in de vormgeving van hun toelatingsprocedure. Ze proberen het toelatingsbeleid aan te passen aan de ontwikkelingen in het landelijk beleid en de opvattingen binnen de onderwijsinstelling. De instellingen Zij hebben behoefte aan houvast over wat toegestaan is binnen wettelijke kaders en willen inzicht in de mogelijkheden wat betreft de functie en de organisatorische invulling van de toelatingsprocedure. De vraag hoe het toelatingsbeleid kan bijdragen aan het oplossen van de spanning tussen kansen enerzijds en het wettelijk en financieel kaderrendement anderzijds kent geen eenduidig antwoord. De vormgeving van het toelatingsbeleid is namelijk niet uitsluitend een technisch proces. Op diverse momenten tijdens de toelating moeten maar vraagt ook bewustzijn ten aanzien van de keuzes die onderwijsprofessionals moeilijke keuzes moeten maken. Keuzes die voor alle betrokkenen implicaties hebben. Het doel van het onderzoek is om de bouwstenen van de toelatingsprocedure, de te maken keuzes, hun implicaties en argumenten voor de te maken keuzes in beeld te brengen. We hopen dat het beschrijven van het wettelijk kader en het in beeld brengen van de worsteling van de onderwijsinstellingen bijdraagt aan de kennis en de discussie over de inrichting van het toelatingsbeleid. Daarnaast biedt dit onderzoek een kader dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid kritisch te beschouwen en om inspirerende ideeën op te doen. Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 7

8 2.2 Het onderzoek Dit onderzoek gaat over de diversiteit aan toelatingsbeleid, over kansen en valkuilen en over de worsteling die een deel van de instellingen ervaart. Centraal staat de vraag: Welke invulling kunnen mbo-instellingen geven aan het beleid inzake de toelating van vmbo ers en wat zijn de implicaties van de keuzes? Het antwoord op de vraag is uitgesplitst in drie onderwerpen. Over ieder onderwerp is een aparte publicatie geschreven die samen een drieluik vormen (zie figuur 1.1): 1 DE KADERS BENUTTEN. Het eerste deel van het drieluik beschrijft de wet- en regelgeving omtrent toelating. Dit wettelijk kader blijkt niet altijd te passen bij ontwikkelingen die tot de school komen. Met moeilijke keuzes tot gevolg als het gaat om het al dan niet plaatsen van deelnemers in de opleiding waarvoor zij zich aanmelden. 2 DE RICHTING BEPALEN. Het tweede deel van het drieluik beschrijft de drie verschillende functies die toelatingsbeleid kan hebben: de deelnemer leren kennen, helpen met de beroepskeuze en hem een haalbare opleiding laten kiezen. De publicatie voedt de discussie over de belangen die de verschillende betrokkenen deelnemer, docent, instelling of maatschappij - hebben bij deze functies, aan de hand van een aantal casussen. 3 DE PROCEDURE INVULLEN. Het derde deel van het drieluik beschrijft de organisatorische keuzes die instellingen maken bij de vormgeving van hun toelatingsbeleid. Bijvoorbeeld over de te hanteren criteria, de betrokkenen of de afweging tussen standaardisatie en maatwerk. Vervolgens bespreekt de publicatie twee implicaties van de keuzes die op instellingen vaak onbesproken blijven: wat zijn de gevolgen als instellingen verschillende keuzes maken en hoe open communiceer je als instelling over de gemaakte keuzes? Figuur 1.1 Drie deelonderwerpen van het onderzoek Deel 1: de kaders van het toelatingsbeleid Deel 2: de richting van het toelatingsbeleid Deel 3: de invulling van de toelatingsprocedure 8 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

9 3 Methode Het onderzoek is uitgevoerd om de diversiteit aan en implicaties van toelatingsbeleid in beeld te brengen. Het onderzoek bestond uit een aantal fases: 1) Het verzamelen van informatie over toelating en selectie, 2) Inzicht krijgen in hoe mbo-instellingen hun toelatingsbeleid vormgeven, 3) Percepties van betrokkenen in kaart brengen en tot slot 4) Het achterhalen van wet- en regelgeving. De participanten, de gebruikte instrumenten, de manier waarop deze zijn ingezet en de data-analyse zijn in de volgende paragrafen uitgewerkt. 3.1 Fase 1: informatie verzamelen over toelating en selectie In de eerste fase van het onderzoek is informatie verzameld over toelating en selectie. Allereerst heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden, waarbij in diverse databanken is gezocht naar publicaties uit binnen- en buitenland over het toelatingsbeleid van scholen en over selectiemechanismen. Ook is een overzicht gemaakt van relevante beleidsdocumenten van het ministerie van OCW en haar adviserende organisaties zoals MBO15 en tijdelijke commissies. Een volledig overzocht van alle literatuur is opgenomen in bijlage 1. Daarnaast is gebruik gemaakt van relevante data uit onlangs uitgevoerd ecbo-onderzoek. Het betreft onderzoek naar mbo-instellingen die versnelde opleidingen aanbieden. Met hen was (onder andere) gesproken over de toelatingsprocedure. Deze data is benut om een eerste indruk te krijgen van het toelatingsbeleid op de scholen. Met behulp van deze informatie zijn topiclijsten opgesteld van wat allemaal bij toelating op het mbo komt kijken. Het betreft topiclijsten over zowel uitvoeringszaken zoals procedures en criteria, als meer strategische opvattingen over bijvoorbeeld de wenselijkheid van selectie aan de poort. Op grond van de topiclijsten zijn eerste versies opgesteld van het instrumentarium voor fase 2 en fase 3 van het onderzoek. 3.2 Fase 2: inzicht krijgen in de vormgeving toelatingsbeleid mbo-instellingen Om een eerste inzicht te krijgen in hoe mbo-instellingen hun toelatingsbeleid vormgeven zijn websites van mbo-instellingen bekeken. In totaal zijn de websites van 38 roc s, 6 vakscholen en 11 aoc s bekeken. Dit betekent dat vrijwel alle mbo-instellingen in Nederland zijn onderzocht 1. Het toelatingsbeleid van de instellingen is in zijn totaliteit in beeld gebracht, daarnaast is specifiek gekeken naar een achttal opleidingen (zie bijlage 2 tabel 2.1). De opleidingen zijn geselecteerd op basis van diversiteit; verschillende onderwijsniveaus 2, verschillende 1 1 roc en 7 vakscholen zijn niet in de analyse betrokken, omdat zij geen van de 8 opleidingen aanbieden die in dit deel van het onderzoek zijn opgenomen. 2 Niveau 1 is in dit deel van het onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat het daar gaat om kleine aantallen deelnemers en een zeer diverse en veeleisende doelgroep. Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 9

10 sectoren 3 en enkele opleidingen waar onderzoekers op grond van eerder onderzoek specifieke uitdagingen rond de toelating verwachten zoals intensieve selectie, onderplaatsing of toelating tot brede domeinopleidingen. De analyse van de websites heeft plaatsgevonden met behulp van het format webanalyse (zie bijlage 2, leidraad 2.1). Negen onderwijsinstellingen zijn uitgebreid bekeken. Er is gezocht naar beleidsdocumenten, informatie voor ouders, decanen en deelnemers in de beschrijvingen van het achttal opleidingen. De overige 46 onderwijsinstellingen zijn bekeken met de blik van deelnemer en/of ouder. Welke informatie over de toelatingsprocedure kunnen zij eenvoudig verkrijgen? We hebben gekeken naar de informatie bij één van de acht opleidingen en naar informatie die te vinden was onder links als aanmelden of toelatingsvoorwaarden. De resultaten zijn verwerkt tot een beschrijving per instelling. De webanalyse is gebruikt bij het bepalen van de focus van het onderzoek en het bijstellen van het instrumentarium voor de interviews. Overigens is voor ieder interview de website van de onderwijsinstelling ook uitgebreid bekeken om goed geïnformeerd aan het interview te kunnen beginnen. 3.3 Fase 3: percepties van betrokkenen in kaart brengen Op zes roc s, één aoc en één vakschool hebben één of meerdere interviews plaatsgevonden met stafmedewerkers en intakers. In totaal is gesproken met 26 medewerkers (zie bijlage 3, tabel 3.1). Sommigen waren uitsluitend stafmedewerker of intaker, anderen vervulden een dubbelrol. Op één instelling is uitsluitend met een stafmedewerker gesproken. Op de andere instellingen met zowel stafmedewerkers als intakers dan wel met personen die beide rollen vervulden. Bij de selectie van de scholen is niet gestreefd naar representativiteit, maar naar diversiteit. Met een deel van de scholen is contact verkregen via de werkgroep Intake die onderdeel uitmaakte van het project Loopbaanoriëntatie en begeleiding onder begeleiding van MBO Diensten. De overige scholen zijn geselecteerd op grond van in de webanalyse gebleken kenmerken. De geïnterviewden zijn deels direct benaderd op grond van het in de werkgroep gelegde contact of via contactgegevens die vermeld stonden op de website van de instelling. In andere gevallen zijn de contactgegevens geleverd door één of meerdere coördinatoren binnen de school (zie bijlage 3, tabel 3.2). De coördinatoren is gevraagd om in het aanleveren van de contactgegevens te streven naar diversiteit in toelatingsprocedures, rekening houdend met de bereidheid om aan onderzoek mee te werken. De meeste interviews betroffen een één op één gesprek tussen de interviewer en de geïnterviewde. Bij een enkel interview met stafmedewerkers waren meerdere stafmedewerkers aanwezig. Er hebben geen interviews plaats gevonden waar zowel stafmedewerkers als intakers aanwezig waren, om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. De interviews zijn uitgevoerd door twee interviewers. Een deel van de interviews is opgenomen. Van ieder interview is een uitgebreid verslag gemaakt dat is 3 In het onderzoek zijn zowel roc s, aoc s als vakscholen betrokken. 10 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

11 teruggelegd bij de geïnterviewde voor juistheid en volledigheid. Bij de interviews die niet zijn opgenomen hebben de interviewers als extra check elkaars verslagen becommentarieerd op juistheid en volledigheid. Alle interviews zijn tevens teruggeven aan de geïnterviewden. Voor de interviews met de stafmedewerkers en de intakers is gebruik gemaakt van twee instrumenten: de interviewleidraad (zie bijlage 3 leidraad 3.1) en de praatplaat (zie bijlage 3 leidraad 3.2). De beide instrumenten zijn tijdens het eerste interview met medeweten van de geïnterviewde getest. Daarna zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, met name in de prioritering van de vragen. Omdat slechts kleine aanpassingen zijn aangebracht is ook het eerste interview meegenomen in de dataset. De interviewleidraad is tijdens het interview losjes gebruikt. De diversiteit in het toelatingsbeleid maakte het niet mogelijk om overal precies dezelfde vragen te stellen. Deze aanpak past in een onderzoek dat zoekt naar diversiteit en niet naar representativiteit. Via de semigestructureerde aard van het interview is gesproken over de procedure, ervaringen, afwegingen, belemmeringen en oplossingen. De antwoordcategorieën onder de vragen zijn niet voorgelegd aan de geïnterviewde, maar uitsluitend gebruikt door de interviewer om na het antwoord na te gaan of de geïnterviewde aan alle aspecten heeft gedacht. Zo is geprobeerd het toelatingsbeleid in de instelling zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Ook de praatplaat had als doel het toelatingsbeleid in de instelling zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Indien een geïnterviewde een in de breedte beperkt antwoord gaf werd de praatplaat voorgelegd met de vraag of op de plaat nog begrippen stonden die relevant zijn in het gevoerde toelatingsbeleid. Zo is gecheckt of alle interessante aspecten van het toelatingsbeleid daadwerkelijk zijn besproken. 3.4 Fase 4: achterhalen van wet- en regelgeving Tijdens de gesprekken met de onderwijsinstellingen werd duidelijk dat op de instellingen veel vragen zijn over wat toegestaan is in de selectie van deelnemers. Daarom is aanvullend gesproken met een zestal juridische experts werkzaam bij Tilburg University, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW (zie bijlage 4, tabel 4.1). De experts zijn geselecteerd op basis van door hen uitgebrachte literatuur, of na doorverwijzing binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn. De experts kregen vragen voorgelegd zoals die spelen onder de geïnterviewde stafmedewerkers en intakers. Daarnaast zijn situaties besproken waarvan de interviewer, na bestudering van de wet- en regelgeving, twijfelde of deze toegestaan zijn. In de gesprekken met de experts werd telkens voortgebouwd op de antwoorden van de eerdere experts. Dit werd gedaan door experts telkens te confronteren met uitspraken van vorige experts. Het doel van deze opzet was om consensus te bereiken over de wet- en regelgeving aangezien is gebleken dat de interpretatie hiervan kan verschillen. Aan de hand van de gesprekken is een tekst opgesteld met een beschrijving van de wet- en regelgeving. Deze is teruggelegd bij de experts ter verbetering en aanvulling. Vervolgens hebben twee stafmedewerkers die tijdens het interview uit fase 3 te kennen gaven vragen te Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 11

12 hebben over de wet- en regelgeving de tekst gelezen en geholpen om deze te verhelderen voor de specifieke doelgroep. De uiteindelijke tekst is integraal opgenomen in het eerste deel van het drieluik dat naar aanleiding van het onderzoek is gepubliceerd. 3.5 Data-analyse De onderzoeksdata van het literatuuronderzoek, de webanalyse, de interviews en de gesprekken zijn met behulp van kleurcoderingen ingedeeld op onderwerp. In eerste instantie is daarbij gebruik gemaakt van de onderwerpen zoals benoemd in de interviewleidraad, later zijn de data meer thema-gestuurd geordend volgens de indeling van het drieluik van publicaties dat is uitgebracht. De data zijn teruggebracht tot de essentie. Dit is gedaan door eerst de data per thema te ordenen en als tweede de data samen te vatten. Hierbij is niet gestreefd naar volledigheid, maar is de doelstelling van het onderzoek inspireren- leidend geweest in de afweging hoe de onderzoeksresultaten beschreven zijn. Hierdoor hebben soms details de publicaties gehaald. Daarbij is wel steeds vermeld of het beschreven kenmerk gangbaar is, of eerder een uitzondering in de onderzoekspopulatie. 12 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

13 Bijlage 1 Fase 1 Albeda (2012). Marja van Bijsterveld woont ombuiggesprekken branche Welzijn & Zorg bij. Nieuwsbericht op Borleffs, J., Cohen, J., Hiemstra, R. (2010). Selectie is beter dan loting. Volkskrant. 02/ Brandsen, T,. Donk, W. van de & Kenis, P. (2006). De opkomst van hybride organisaties. In: T. Brandsen, W van de Donk & P Kenis (Eds). Meervoudig bestuur: Publieke dienstverlening door hybride organisaties. Den Haag: Lemma. Bragt, C., Bakx, A., Bergen, T. en Croon, M. (2010). Looking for students personal characteristics predicting study outcome. High Educ 61, Commissie Oudeman (2010). Naar meer focus in het mbo! Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (2010). Differentiëren in drievoud. Omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het Hoger Onderwijs. Den Haag: Rijksoverheid. Commissie Oudeman (2010). Naar meer focus in het mbo! Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (2010). Differentiëren in drievoud. Omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het Hoger Onderwijs. Den Haag: Rijksoverheid. Commissie Ruim baan voor Talent (2008). Wegen voor talent. Den Haag: Rijksoverheid. Dekker, B., Esch, W. van, Leenen, H. van & Krooneman, P. (2008). Doorstroom en stapelen in het onderwijs. s-hertogenbosch/amsterdam: CINOP, Regioplan. Derriks, M. & Vergeer, M. (2010). Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Dyck, M. van (1995). Selectie voor Hoger Onderwijs. Utrecht: Adviesraad voor het onderwijs. Eimers, T. (2006). Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie van het voortijdig schoolverlaten. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt. Eimers, T. (2006). Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie van het voortijdig schoolverlaten. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt. Elster, J. (1992). Local Justice. How Institution Allocate Scare Goods and Necesarry Burdens. Cambridge: Cambridge University Press. Groot, A.D. de (1972). Selectie voor en in het hoger onderwijs. Een probleemanalyse. Commissie Ontwikkeling Wetenschappelijk onderwijs, COWO-nota 3. Den Haag: Staatsuitgeverij. Heijtmajer, W.J. (1992) Instroomselectie vergroot ongelijke kansen. "Zwakke" leerlingen wel degelijk in staat diploma te behalen. Didaktief. 22, (3). Holleman, W. (2011) Selectie aan de poort: werkt dat, en kan dat met een slaaggarantie? Honingh, M.E. (2008). Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat. Een studie naar opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en nietbekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Academisch proefschrift: Universiteit van Amsterdam. Honingh, M. & Thomsen, M. (2011). Kiezen moet! Wat te doen met de contractactiviteiten? NTOR (5) Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 13

14 Hooimaijers. D. (2005). PASS-Project. Prognose Aanstaand StudieSucces. Een onderzoek naar indicatoren die het studiesucces in het eerste jaar van het hbo voorspellen. Fontys Facilitair Bedrijf, afdeling Onderwijs. Hout, E. van (2007). Zorg in spagaat. management van hybride, maatschappelijke organisaties. Den Haag: Lemma. Huisman P.W.A. & Zoontjens, P.J.J. (red.) (2009). Selectie bij toegang tot het onderwijs. Een juridische studie over toelating en verwijdering van onderwijsdeelnemers per thema en onderwijssector. Deventer: Kluwer. IN Holland (geraadpleegd maart 2012). Werken met risicoprofielen. Masterclass Studiekeuzegesprekken. Via Inspectie van het Onderwijs (2009). Een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van leerlingenzorg in het mbo. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Inspectie van het onderwijs (2011). Aandacht voor kwetsbare studenten in het mbo. Een verkennend onderzoek bij 15 mbo-opleidingen. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Jongerius, M. (1998). Intake en assessment: tussen toegankelijkheid en kwalificatie. Profiel. 7 (1), Kabinet Rutte (2010). Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Regeerakkoord VVD-CDA. Den Haag: Kabinet Rutte. Kappe, F.R. (2009). Werken met risicoprofielen. Masterclass Studiekeuzegesprekken. Haarlem: IN Holland dienst Onderwijs en Research. Kayzel (2009). Bouwstenen voor goed onderwijs. Amsterdam: ASHP. Lenssen, L. (2011). Hoe sterk is de eenzame fietser. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Lenssen, L. & Neeleman, A. (2011). Vmbo of vhbo. Naar een voorzieningengeheel waarin leerlingen ruimte en mogelijkheden krijgen hun (leer)loopbaan te realiseren vanuit zelforiëntatie en persoonlijkheidsvorming. In K. van der Wolf & P. Huizinga (Red.), Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen? Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Luken, T. (2011). Loopbaanbegeleiding schiet de lerende voorbij. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult. MBO15 (2012). De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15. Ede: MBO15. Meijers, F. (2002). Intake, beroepenoriëntatie en studieloopbaanbegeleiding. Wijchen: Meijers Onderzoek en Advies. Min. OCW (2001). Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs. Uitleg. Gele Katern nummer 2/ januari 2001 Min OCW & VWS (2010). De wet gelijke behandeling op grond van handicap op chronische ziekte. Informatiefolder over WGB in het onderwijs. Min. OCW (2011a). Reactie rapport Commissie-Veerman. 7 februari Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Min. OCW (2011b). Actieplan mbo Focus op Vakmanschap februari Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Min. OCW (2011c). Beleidsreactie op het advies van de onderwijsraad Vroeg of laat. 23 maart Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mulder, R. (2011). Verspreiding van innovaties stimuleren. s-hertogenbosch/ Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Neuvel. J. en W. van Esch (2010). Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo: keuzes en gevolgen voor de schoolloopbaan. s- Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 14 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

15 Noorlander, N.C.W. (2005). De rechtspositie van leerlingen en ouders in het primair en voortgezet onderwijs (dissertatie Amsterdam VU). Tilburg: Wolf Legal Publishers. Posthumus, K. (1940). Middelbaar onderwijs en schifting. De Gids, 104 deel 2, Profiel (2012). Langstudeerdersboete voor instellingen. Profiel. November 2012, 8, 6-9. Profiel (2012). Langstudeerdersboete voor instellingen. Profiel, november 2012 (8), 6-9. ResearchNed (2010). Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs. Een selectie van resultaten uit de Startmonitor. Nijmegen: ResearchNed. ROA (2011). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Schildkamp, (2012). Opbrengsgericht werken: data-geïnformeerd onderwijs voor schoolverbetering. In: R. Zwart & J. Meirink (red). Onderzoek in de school ter discussie: doelen, criteria en dilemma s. (pp ) Leiden: Universiteit Leiden. Sluijter, C., Treep, J., en Straetmans, G. (2001). Selectie aan de poort: zinvol of onzin? Onderwijsinnovatie. December 2011, Smits, A. & Duin, G. van (2005). Afstuderen of afzwaaien. Rapport 158, ICLON, Universiteit Leiden. TUE (2011). Voorspellen en verklaren van studiesucces. Geraadpleegd op 11 maart 2011 via VNG (2012). Risico van meer schooluitval in MBO. Brief aan Staatssecretaris De Krom van SZW, minister Van Bijsterveldt van OCW en staatssecretaris Velthuijzen van Zanten van VWS. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Waslander, S. (2007). Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Vo-raad. Webbink, D., Wolf, I. de, Woessmann, L., Elk, R. van, Minne, B. & Steeg, M. van der (2009). Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels? Een literatuurstudie. CPB Document No 87. Den Haag: Centraal Planbureau. Westerhuis, A. & Wijk, B. van. (2011). Het Nederlandse onderwijs geketend. Doorstroomroutes in en tussen vo en mbo. s-hertogenbosch/utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Wijngaart, M. van den (2007). De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken. Nijmegen: ITS Wilbrink, B. (1997). Opsomming van de discussie over toelating bij numerus fixus-studies. SCO-Kohnstamm. Bijlage 3 bij Rapport van de commissie Toelating Numerus Fixusopleidingen (voorzitter P. J. D. Drenth) 'Gewogen loting gewogen.' 1997, p Sdu Servicecentrum. Young, I. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 15

16 16 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

17 Bijlage 2 Fase 2 Tabel 2.1 Overzicht van de bij de webanalyse bekeken opleidingen Naam Specialisatie Niveau Crebo Sector Reden Sport en bewegen 4 Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker Zorg- en welzijn Kapper 2 Junior Kapper Zorg- en welzijn Selectie verwacht Onderplaatsing verwacht Timmerman Techniek Brede toelating met onderplaatsing verwacht Mediavormgever Administratief medewerker Veiligheid en vakmanschap Grafische vormgeving Techniek Zowel roc als vakschool + selectie verwacht Bedrijfsadminstratief medewerker Aankomend onderofficier grondoptreden Economie & Handel Economie & Handel Brede toelating verwacht, wel veel uitval Selectie verwacht Paarden Instructeur paardensport Landbouw Selectie verwacht Groen, grond, infra 2 Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf Landbouw Brede toelating verwacht Leidraad 2.1 Leidraad webanalyse 1 Instelling: 2 Naam van de opleiding: Vragen over de overgang van vmbo naar mbo, per opleiding beantwoorden 3 Is op de website informatie over de opleidingseisen vmbo-mbo te vinden en zo ja, waar? Meerdere antwoorden mogelijk (vindplaats website met daarbij een onderscheid tussen opleidingseisen en toelatingsprocedure komt in interview niet aan bod) a Bij de opleiding (eventueel via een link) b Via een directe link op de homepage c Op het aanmeldingsformulier d Alleen via de zoekmachine e Andere plek op de website, namelijk 4 Crebonummer verschilt per specialisatie. Eindigt op 90 tot en met 94. Specialisatie BOS medewerker eindigt op 2. 5 Crebonummer verschilt per kenniscentrum en exacte specialisatie. Eindigt op 01 tot en met 24. Specialisatie grafische vormgeving eindigt op 3 13 of , 1, 2 of 3. Bedrijfsadminstratief medewerker eindigt op ,1 of 2. Specialisatie betreft , 1 of 2. Specialisatie betreft 1. Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 17

18 4 Is op de website informatie over de toelatingsprocedure vmbo-mbo te vinden en zo ja, waar? Meerdere antwoorden mogelijk (interview vraag 12c: wijze van communicatie toelatingsprocedure waaronder de website; maar niet in detail waar op de website) a Bij de opleiding (eventueel via een link) b Via een directe link op de homepage c Op het aanmeldingsformulier d Alleen via de zoekmachine e Andere plek op de website, namelijk 5 In hoeverre is de toelatingsprocedure vmbo-mbo gestandaardiseerd? a Gestandaardiseerd b Decentraal gestandaardiseerd c Op opleidingsniveau d Onduidelijk 6 Kent men een brede oriëntatieperiode/jaar (minimaal domein breedte)? a Ja b Nee c Voor hen die dat willen 7 Wordt op de website iets gezegd over het doel van de toelatingsprocedure? a Ja => naar criteria 8 Is het doel schiften (rendement vergroten)? Zo ja, hoe? a Zien wie gemotiveerd is b Capaciteiten. c Exclusiviteit d Organisatie (behapbaar houden) 9 Is het doel alloceren? Zo ja, hoe? a Beroepsbeeld bijstellen b Helpen met beroepskeuze/ niveaukeuze c Ivm arbeidsmarktperspectief 10 Is het doel voorlichten? Zo ja, hoe? a Kennismaken b Informeren over opleiding/ arbeidsmarkt etc c Vragen beantwoorden 18 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

19 11 Is het doel onderwijskundig? (gericht op bijstellen toekomstige opleiding => gebeurt dit ook?). Zo ja, hoe? a Maatwerk b LOB c Zorgtraject 12 Is het doel profileren? (onderscheiden van de opleiding via exclusieve doelgroep) a Ja 13 Is er nog een ander doel? Zo ja, welk? a Ja Tekening 3: Criteria 14 Wordt op de website iets gezegd over de criteria voor toelating? a Ja => ga naar organisatie 15 Wordt bij de toelating gelet op vooropleiding? Zo ja, welke? a Diploma s of certificaten conform doorstroomregeling b Diploma s en certificaten niet conform doorstroomregeling c Cijferlijst d Vakkenpakket e Positief advies voorgaande school/ opleiding f Cito-toetsscore 16 Wordt bij de toelating gelet op aspecten van het werk? Zo ja, welke? a Praktijk-overeenkomst b Stage-overeenkomst c Relevante werkervaring 17 Wordt bij de toelating gelet op de inhoud van een dossier? Zo ja, welke? a Overdrachtsdossier (van vmbo) b Doorstroomdossier (door deelnemer op te stellen) X Nee Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording ecbo 19

20 18 Wordt bij de toelating gelet op persoonlijke aspecten? Zo ja, welke? a Leeftijd b Lengte c Verklaring omtrent gezondheid/gezondheidsaspecten d Verklaring omtrent gedrag e Sporteisen f Rijbewijs g Zorgbehoefte => afspraken over aantal zorgleerlingen? 19 Wordt bij de toelating gebruik gemaakt van de resultaten van een test door het mbo (competenties: motivatie, capaciteiten)? Zo ja, wat voor test? a Sample: wat weet/ kan een leerling al b Sign: eigenschappen die duiden op potentieel 20 Wordt bij de toelating gelet op niet leerling-gebonden aspecten? Zo ja, welke? a (gewogen) loting b Aanmeldingsvolgorde c Tijdige aanmelding 21 Zijn er nog andere criteria? Zo ja, welke? a Ja, namelijk 22 Zijn er verschillen tussen bol en bbl? Zo ja, welke? a Ja, namelijk 23 Zijn de criteria bindend of adviserend? a Bindend met beroepsmogelijkheden b Bindend c Adviserend 20 ecbo Kansrijk toelatingsbeleid. Onderzoeksverantwoording

DEEL. Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www.ecbo.nl

DEEL. Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www.ecbo.nl DEEL 01 Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www..nl 03 Inhoudsopgave Woord vooraf 7 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Het onderzoek 12 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

DEEL. Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www.ecbo.nl

DEEL. Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www.ecbo.nl DEEL 03 Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www..nl 03 Inhoudsopgave Woord vooraf 7 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Het onderzoek 12 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

DEEL. Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www.ecbo.nl

DEEL. Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www.ecbo.nl DEEL 02 Barbara van Wijk, m.m.v Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis en Patricia Brouwer. www..nl 03 Inhoudsopgave Woord vooraf 7 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Het onderzoek 12 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Colofon Titel Auteurs Tekstbewerking Uitgave Ontwerp Vormgeving Bestellen Sociaal kapitaal in

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Colofon Titel Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Auteurs Regina Petit, Jan Neuvel en Wil van Esch Datum 18 april 2011 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

MEMO. Toelichting. Hieronder volgen de vragen en antwoorden

MEMO. Toelichting. Hieronder volgen de vragen en antwoorden MEMO Aan : Leden MBO Raad Status : Informerend Van : Bureau MBO Raad/ Ellen Verheijen Datum : 23 juni 2017 Onderwerp : Questions & Answers Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht deel 2 Toelichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Advies overgang vmbo naar havo Opgesteld naar aanleiding van de Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 1

Advies overgang vmbo naar havo Opgesteld naar aanleiding van de Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 1 NOTITIE Aan: de staatssecretaris van het ministerie van OCW, de heer drs. S. Dekker Van: Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad Datum: 1 juli 2015 Betreft: Advies overgang vmbo naar havo Advies overgang

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Meenen (D66) van uw Kamer inzake de aanmeldleeftijd in het onderwijs.

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Meenen (D66) van uw Kamer inzake de aanmeldleeftijd in het onderwijs. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

3 oktober 2013. Ouderavond BK4

3 oktober 2013. Ouderavond BK4 3 oktober 2013 Ouderavond BK4 Mevrouw Hartman Mevrouw Van den Broek Mevrouw Larmené Meneer Verhoef Mentoren (opening) (PTA) (modules D&C) (decanaat) PTA (1) (Programma van Toetsing en Afsluiting) PTA is

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

www.ecbo.nl Leerlingenstromen in het middelbaar beroepsonderwijs Leergang Bve

www.ecbo.nl Leerlingenstromen in het middelbaar beroepsonderwijs Leergang Bve www.ecbo.nl Leerlingenstromen in het middelbaar beroepsonderwijs Leergang Bve Anneke Westerhuis 19 mei 2015 www.ecbo.nl Drie thema s: - Doorstroom als kenmerk van het onderwijsstelsel - Loopbaanpatronen

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2015-2016 Opsteller: Afdeling K&O Vastgesteld door DR: 15 december 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toelating algemene eisen... 4 2.1 Toelating

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

4 Toegankelijkheid optimaliseren

4 Toegankelijkheid optimaliseren 4 Toegankelijkheid optimaliseren Benutten van talent betekent ook dat degenen die na een vooropleiding geschikt zijn voor een opleiding in het hoger onderwijs dit onderwijs ook kunnen volgen. Institutionele

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH

WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH LOB in VMBO 4 loopbaan oriëntatie en begeleiding Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg 26 september 2017 I. Barmentloo - de Boer,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s.

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO onderzoeksverslag Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer 01 AANLEIDING ONDERZOEK Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten;

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG. Datum 11 januari 2017 Betreft doorstroom vmbo-havo

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG. Datum 11 januari 2017 Betreft doorstroom vmbo-havo Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 120 BRIEF

Nadere informatie

Vroegtijdig signaleren van schooluitval. Onderzoeksverantwoording

Vroegtijdig signaleren van schooluitval. Onderzoeksverantwoording Vroegtijdig signaleren van schooluitval Onderzoeksverantwoording Colofon Titel Vroegtijdig signaleren van schooluitval. Onderzoeksverantwoording. Auteur Barbara van Wijk en Carlos van Kan Datum September

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht

Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht Inclusief implicaties Passend Onderwijs Colofon Uitgave : 0.3, 17 juni 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 1 juli 2014 Opgesteld door : Onderwijs

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo Opgesteld: juli 2017 Aanmelddatum 1 april en plicht tot gegevensuitwisseling 1. Geldt de 1 april-aanmelddatum

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

MEMO. Hieronder volgen de vragen en antwoorden. 1. Wanneer treden de verschillende onderdelen van de wet in werking?

MEMO. Hieronder volgen de vragen en antwoorden. 1. Wanneer treden de verschillende onderdelen van de wet in werking? MEMO Aan : Leden MBO Raad Status : Informerend Van : Bureau MBO Raad/ Ellen Verheijen Datum : 12 januari 2017 Onderwerp : Questions & Answers Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo Toelichting

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

LSVb visie op Decentrale Toelating

LSVb visie op Decentrale Toelating LSVb visie op Decentrale Toelating Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl Landelijke Studentenvakbond Postbus

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden De jaren voorafgaand aan onderwijsuitval Barbara van Wijk, Sandra van den Dungen en Erik Fleur Colofon Titel Over reguliere wegen, hobbelige sporen

Nadere informatie

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes!

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Fontys Hogescholen Dienst Studentenvoorzieningen Presentatie: André Rozendaal, teamleider Decanen & Psychologen Onderwerpen - Overgang van VO naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo Met ingang van het volgende schooljaar, 2011-2012, dienen alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) competentiegericht aangeboden te worden. Een van

Nadere informatie

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding Memo FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013 Inleiding In juni 2012 heeft een door sambo-ict gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport

Nadere informatie

Bigdata in het onderwijs, onderzoek naar voorspellende studentgebonden factoren

Bigdata in het onderwijs, onderzoek naar voorspellende studentgebonden factoren Bigdata in het onderwijs, onderzoek naar voorspellende studentgebonden factoren Hoe succesvol zijn nieuwe studenten? Martijn Broekhuizen (Noorderpoort) en Marius van Zandwijk (Kennisnet) Achtergrond Focus

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo Kamerlid: Straus Fractiecommissie: OCW 34184 Profielen Vmbo Plenair Debat Het vmbo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het sluit niet aan bij het vervolg onderwijs en al helemaal niet bij de

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland Overdracht met zorg 30 januari 2014 Gaat dit altijd zo? Visie op de overstap Doorlopende LOB lijn overstap onderdeel LOB Planmatig én flexibel Kwaliteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie