Toelatingsbeleid mbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelatingsbeleid mbo"

Transcriptie

1 Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar Opsteller: Afdeling K&O Vastgesteld door DR: 15 december 2014 Versie: 1.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Toelating algemene eisen Toelating in relatie tot de vooropleiding Taal en rekenen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Beroepsopleidende leerweg (BOL) Bekostigingsjaren Havisten Stapelen Entreeopleiding Toelatingsonderzoek Schoolondersteuningsprofiel Opleidingsspecifieke toelatingseisen Toelatingsprocedure Aanmelding Intake Inschrijving / Studieadvies / Klacht Plaatsing...10 Versie 1.1 Pagina 2 van 10

3 1 Inleiding Het toelatingsbeleid van het Clusius College is er op gericht een potentiële student in de voor hem/haar meest geschikte en haalbare opleiding te plaatsen. Het Clusius College streeft naar een zorgvuldig toelatingsbeleid. Dit betekent dat de toelatingsprocedure is vastgelegd en zowel de potentiële student als de intakers goed op de hoogte zijn van de procedure en daarbij horende criteria. De intakers voeren de procedure vervolgens consistent uit. Waar in dit document het woord student wordt gebruikt, wordt de potentiële student van het Clusius College mbo bedoeld. Het doel van ons toelatingsbeleid is: 1. de potentiële student te begeleiden bij zijn opleidings- en beroepskeuze; 2. informeren van de potentiële student en diens wettelijk vertegenwoordiger. Het geeft inzicht in de voorwaarden die de wet en het Clusius College stellen aan de toelating tot een opleiding; 3. handvatten voor medewerkers van het Clusius College die betrokken zijn bij de intake en plaatsing van studenten; 4. verhoging rendement. Voortijdige schooluitval wordt teruggedrongen omdat tijdens de intake wordt ingeschat of de potentiële student een realistische kans maakt op het diploma. Het Clusius College kent algemene toelatingseisen, die gelden voor alle opleidingen en opleidingsspecifieke toelatingseisen. De specifieke opleidingseisen worden door het opleidingsteam opgesteld en vastgesteld door het bevoegd gezag. Dit toelatingsbeleid geldt voor de drie mbo-vestigingen van het Clusius College voor de toelating tot een opleiding voor schooljaar Versie 1.1 Pagina 3 van 10

4 2 Toelating algemene eisen Het Clusius College heeft algemene toelatingseisen opgesteld. Deze toelatingseisen zijn gebaseerd op de WEB, de herziening mbo en op het besluit van het bevoegd gezag van het Clusius College. 2.1 Toelating in relatie tot de vooropleiding De toelating tot een mbo opleiding is afhankelijk van de vooropleiding. Dit is weergegeven in onderstaand schema. Mbo-opleiding Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Entreeopleiding Vooropleiding - havo (minimaal recent overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4) - vmbo -Theoretische leerweg - vmbo - Gemengde leerweg - mbo - niveau 3 - vmbo - Kaderberoepsgerichte leerweg, bij minimaal een zeven voor de rekentoets, Nederlands en Engels en een positieve intake 1. - vmbo - Kaderberoepsgerichte leerweg - mbo - niveau 2 of vergelijkbaar - vmbo - Basisberoepsgerichte leerweg - leerwerktraject - zonder diploma van het voortgezet onderwijs - praktijkschool 2.2 Taal en rekenen Het Clusius College hecht grote waarde aan het niveau van Nederlands, rekenen en Engels. Voor studenten op niveau 2, 3 en 4 maken Nederlands en rekenen en soms ook Engels immers deel uit van de diploma-eisen. Om deze reden wordt er gekeken naar de resultaten op deze onderdelen in de vooropleiding. Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg zouden volgens de wet toegelaten kunnen worden tot niveau 4. Echter, met de invoering van het referentieniveau taal en rekenen is een gat ontstaan. Leerlingen die het diploma vmbo-kl behalen, hoeven nog niet verplicht de rekentoets en een voldoende voor Nederlands te hebben behaald op niveau 2F. Wanneer deze studenten instromen op niveau 4 moeten zij in drie jaar tijd het niveau 3F eigen gemaakt hebben. Het gat tussen het in- en benodigde uitstroomniveau is dusdanig groot dat we voorzien dat het niveauverschil op deze onderdelen gedurende de opleiding niet te overbruggen is. Om voortijdige- en ongediplomeerde uitstroom te voorkomen voor deze groep is de volgende toelatingseis opgenomen: bij minimaal een zeven voor de rekentoets, Nederlands en Engels is plaatsing in niveau 4 mogelijk. 2.3 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Toelating tot een opleiding in de BBL vindt uitsluitend plaats wanneer verwacht wordt dat de student, in samenspraak met het opleidingsteam, een arbeidsovereenkomst en een praktijkovereenkomst aan kan gaan met een erkend leerbedrijf. De student neemt, in overleg met het opleidingsteam, het initiatief tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst. In 1 Informatie over de positieve intake staat in hoofdstuk 4 Versie 1.1 Pagina 4 van 10

5 bijzondere omstandigheden kan het opleidingsteam bemiddelen in het vinden van een geschikte opleidingsplaats op basis van een praktijkovereenkomst. Mocht de student op 1 december nog geen geschikte opleidingsplaats gevonden hebben, dan wordt de student geadviseerd over te stappen naar de beroeps opleidende leerweg (BOL). De praktijkovereenkomst, overeenkomst tussen student, Clusius en de werkgever, wordt gebaseerd op een 20-urige begeleiding in de week. Daarbij gaat de student één dag in de week naar school en vindt er zelfstudie plaats. In de BBL worden minder uren onderwijs op school aangeboden in vergelijking met dezelfde opleiding in de BOL. Hierdoor wordt extra gekeken naar het niveau van taal en rekenen van de student en het gewenst eindniveau bij diplomeren. Bij een te laag niveau wordt van de student ten aanzien van dit/deze onderdelen extra inspanning verwacht of wordt de student geadviseerd de opleiding in de BOL te volgen. 2.4 Beroepsopleidende leerweg (BOL) In de BOL volgt de student beroepspraktijkvorming (BPV) op een erkend leerbedrijf. Voor sommige opleidingen is het aantal plaatsen voor BPV beperkt. Om deze reden kan een opleiding maar een beperkt aantal studenten plaatsen. In de opleidingsspecifieke toelatingseisen is te lezen voor welke opleidingen dit geldt. 2.5 Bekostigingsjaren Bekostigingsjaren zijn geen criterium bij toelating. Indien een student bij plaatsing een tekort aan bekostigingsjaren heeft, wordt mogelijk een onderwijsovereenkomst gesloten waarin staat vermeld dat de opleidingskosten voor de student hoger worden vanaf het moment dat zijn bekostiging stopt. Of van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, mag niet alleen op het gegeven gebaseerd zijn dat de student zijn bekostigingsjaren heeft verbruikt of zal hebben verbruikt in de loop van de opleiding. De uitwerking hiervan wordt verder onderzocht. 2.6 Havisten Een havoleerling is toelaatbaar voor niveau 4 als de leerling minimaal een recent overgangsbewijs heeft van jaar 3 naar jaar 4. Uit onderzoek blijkt dat havoleerlingen eerder uitvallen op het mbo dan een vmbo-leerling. Om deze reden wordt in de intake extra aandacht besteed aan de beweegredenen van de student om voor een mbo-opleiding te kiezen. Het studierendement na vijf jaar van havisten is 67%. 33 % zit dus nog zonder diploma na 5 jaar mbo Stapelen Wanneer studenten binnen het mbo doorstromen, van bijvoorbeeld niveau 2 naar niveau 3, noemen we dit stapelen. Een student stapelt opleidingen. Dit is mogelijk wanneer een student zich gedurende zijn opleiding ontwikkelt en laat zien dat hij een hoger niveau aankan. Wanneer het mogelijk is, wordt de student nog voor diplomeren ingeschreven op het hoger niveau. Zo haalt de student één diploma. Dit zorgt ervoor dat een student op een efficiënte wijze het mbo doorloopt. Tijdens de intake wordt bekeken op welk niveau een student toelaatbaar is. Op dat niveau start de student aan de opleiding. Op een lager niveau beginnen dan uit de intake is gebleken, is niet toegestaan. 2 Bron: De route van havo naar mbo: uitweg of omweg? ECBO 2010 Versie 1.1 Pagina 5 van 10

6 2.8 Entreeopleiding De entreeopleiding is toegankelijk voor de student die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo niveau 2, 3 of 4 voldoet en niet meer tot de doelgroep van het vo behoort (dus niet meer volledig leerplichtig is). Is de student al twee jaar ingeschreven in een entreeopleiding, dan wordt de student niet toegelaten. Voorafgaand aan de start van de opleiding worden er afspraken gemaakt met de student over de te behalen resultaten. Na vier maanden volgt een bindend studieadvies. Dit betekent dat bij een negatief studieadvies de student zijn opleiding moet beëindigen. Meer informatie over toelating tot de Entreeopleiding is te vinden in de brochure Entree-opleiding en is te vinden op Toelatingsonderzoek Het uitgangspunt voor toelating tot een mbo niveau 2, 3 of 4 opleiding is dat elke student in het bezit is van een vo-diploma of recent havo overgangsbewijs (van jaar 3 naar jaar 4). Het komt in de praktijk echter voor dat een student dit niet heeft. In dit geval kan het Clusius College bij aanmelding voor een opleiding overgaan tot een toelatingsonderzoek. In het toelatingsonderzoek wordt onderzocht of de student toegelaten kan worden tot een niveau 2, 3 of 4 opleiding. Het is niet de bedoeling dat toelating via een toelatingsonderzoek een sluipweg wordt om geen vo-diploma te hoeven halen. Het Clusius kijkt dan ook eerst naar de mogelijkheid voor de student of deze als nog, via vavo, een vo-diploma kan behalen. Een toelatingsonderzoek omvat een: - AMN-test; - taal- en rekenniveautest; - persoonlijk gesprek; - advies van werkgever (indien potentiële student werkende is); - aanvullende opdracht (niet voor elke opleiding van toepassing). De uitkomst van de AMN-test geeft een beeld van de capaciteiten, persoonlijkheid, beroepsbeeld en motivatie van de student. De taal- en rekenniveautest is nodig om de inschatting te maken of de potentiële student tijdens de opleiding op niveau 2F (mbo 2 en 3) of niveau 3F (mbo 4) kan komen. In het persoonlijk gesprek wordt ingegaan op de resultaten uit de AMN-test, taal- en rekenniveautest, advies van de werkgever en eventuele aanvullende opdracht. Het toelatingsonderzoek wordt door twee intakers, medewerkers van het Clusius College, uitgevoerd. Indien er over de potentiële student een doorstroom/zorgdossier beschikbaar is, zal deze door de intakers ingezien worden Schoolondersteuningsprofiel Voor elke mbo-vestiging is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is als het ware een foto van de stand van zaken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen de vestiging. Dit ondersteuningsprofiel helpt de student, en zijn wettelijke vertegenwoordiger, bij het bepalen of het ondersteuningsniveau van de school past bij de behoefte. Het profiel geeft de intakers van het Clusius College de mogelijkheid om te bepalen of voldoende ondersteuning kan worden geboden aan de gevraagde behoefte. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien via Versie 1.1 Pagina 6 van 10

7 3 Opleidingsspecifieke toelatingseisen Naast de algemeen geldende toelatingsregels, kent elke opleiding ook aanvullende plaatsingscriteria. Deze criteria zijn verwoord in de opleidingsspecifieke toelatingseisen welke gepubliceerd zijn op Bijna elke opleiding kent specifieke toelatingseisen. De volgende informatie is hierin te vinden: Aanvullende opdracht; Wanneer het maken van een aanvullende opdracht als voorwaarde gesteld wordt bij toelating tot de opleiding, staat deze opdracht beschreven en waar dit op beoordeeld wordt. Een voorbeeld van een aanvullende opdracht is een motivatiebrief en een presentatie tijdens het intakegesprek. Competenties en vaardigheden; De competenties en vaardigheden zijn omschreven waarover de student al moet beschikken bij de aanvang van de opleiding. Ook wordt aangegeven wat uit de intaketest moet blijken. Aanvullende eisen; Indien de opleiding nog andere aanvullende eisen heeft, zijn deze omschreven. Een voorbeeld is het bezit van een trekkerrijbewijs of gewasbeschermingslicentie of dat de student een voldoende voor wiskunde moet hebben. Opleidingsplaatsen; Er wordt aangegeven bij hoeveel aanmeldingen met de opleiding wordt gestart en of er een minimum en maximum aantal opleidingsplaatsen zijn. Stageplaatsen; Er wordt aangegeven hoeveel stageplaatsen er beschikbaar zijn en welke inspanning van de opleiding en de student wordt verwacht bij het vinden van een stageplaats. Na het behalen van het diploma; De kans op werk en de vervolgopleidingen die goed aansluiten worden hier omschreven. Toelichting doorstromen naar het hbo: Heeft de student de intentie om na het mbo door te stromen naar het hbo? Dan is het van belang om goed te kijken voor welke hbo-opleiding de student toelaatbaar is met het betreffende niveau 4 diploma. Mbo ers die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de opleiding die ze gevolgd hebben. Wil de student toch naar een hbo-opleiding die te weinig raakvlakken vertoont met het behaalde mbo-diploma, dan moet eerst bijscholing volgen. De opleiding specifieke toelatingseisen zijn per opleiding te vinden op (mbo -> werelden -> opleidingen). 4 Toelatingsprocedure In de toelatingsprocedure wordt gekeken naar de algemene toelatingseisen van het Clusius College en naar de specifieke toelatingseisen per opleiding. De toelatingsprocedure bestaat uit vier fases: 1) Aanmelding 2) Intake 3) Inschrijving / Studieadviesgesprek / Klacht 4) Plaatsing 4.1 Aanmelding De student meldt zich aan d.m.v. een ondertekend aanmeldingsformulier en een kopie van het ID-bewijs of een recent bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. De student ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Mocht de student zich hebben aangemeld voor een opleiding waarvoor hij niet voldoet aan de vooropleidingseisen Versie 1.1 Pagina 7 van 10

8 dan wordt met hem contact opgenomen zodat hij alsnog kan worden aangemeld voor een opleiding waarvoor hij wel voldoet wat betreft de vooropleidingseisen of wordt besloten over te gaan tot een toelatingsonderzoek. Na de aanmelding wordt de student uitgenodigd voor de intake. Wanneer een leerling/student van het Clusius College zich voor 1 april aanmeldt, heeft deze leerling/student voorrang bij de intake. Dit kan een Clusius vmbo-leerling zijn die na het behalen van het diploma een mbo-opleiding wilt gaan volgen of een Clusius mbo-student die na het behalen van het diploma een niveau hoger wilt gaan volgen binnen het Clusius College. Bij geschiktheid voor een opleiding krijgt de Clusius- leerling/student die zich voor 1 april heeft aangemeld, voorrang op plaatsing. 4.2 Intake Het doel van de intake is het leren kennen van de student en om samen een geschikte en haalbare opleiding te kiezen. Voor de intake gebruikt het Clusius College de volgende instrumenten: - Ingevuld digitaal doorstroomdossier - AMN- intaketest - Persoonlijk gesprek - Eventueel aanvullende opdracht Digitaal doorstroomdossier (DDD) Bij de overdracht van een vo- / po-leerling of zij-instromer aan het mbo, wordt het zogenaamde doorstroomdossier overhandigd aan het mbo. Dit dossier bevat alle gegevens die relevant zijn voor een goede doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs. Via maakt de student een DDD aan. De student vult een deel van het dossier in (deel A). Dit deel bestaat onder andere uit persoonsgegevens, aangevuld met informatie over de studieloopbaan en eventuele werkervaring. Ook de motivatie voor de aangemelde opleiding wordt hierin ingevuld. Vervolgens vult de mentor/decaan van de toeleverende school deel B in van DDD. De mentor geeft zijn advies over de keuze voor- en haalbaarheid van de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld. Daarbij geeft de mentor antwoord op vragen over de ondersteunings-/begeleidingsbehoefte van de student. Ook is het mogelijk (indien aanwezig) het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) van de student toe te voegen. Nadat het dossier door beiden is ingevuld wordt het digitaal aangeboden aan het Clusius College. Het Clusius gebruikt dit DDD als handvat bij de intake. Het DDD vervangt voor de intake voor schooljaar het papieren inlichtingenformulier student en inlichtingenformulier decaan/mentor. AMN-intaketest De intaketest geeft inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid van een student. In de test worden vragen gesteld over de motivatie, sport / vrije tijd / hobby s, (werk)ervaring, thuissituatie, gezondheid, begeleiding, emotie, gedrag en competenties. De test geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl en is gekoppeld aan competenties, waardoor eenvoudig is af te lezen voor welke competenties de student meer of minder aanleg heeft. Deze test wordt, voorafgaand aan een persoonlijk gesprek, door elke student gemaakt. Versie 1.1 Pagina 8 van 10

9 Persoonlijk gesprek Een persoonlijk gesprek vindt plaats met twee personen van het Clusius College, de intakers. De student gaat met de intakers in gesprek over het digitaal doorstroomdossier, de resultaten van de intaketest, eventueel de aanvullende opdracht en de opleiding specifieke toelatingseisen. Ook persoonlijk relevante omstandigheden en het vervolg van de toelatingsprocedure komen aan bod. (Eventueel) aanvullende opdracht In de opleidingsspecifieke toelatingseisen staat beschreven of een aanvullende opdracht onderdeel uitmaakt van de toelatingsprocedure voor de betreffende opleiding. In een aanvullende opdracht heeft de potentiële student de mogelijkheid te laten zien wat zijn motivatie is voor de opleiding/beroep en/of hoe hij één of meer vaardigheden al beheerst. Positieve intake In de algemene toelatingseisen staat dat de student kan worden toegelaten tot een opleiding bij een positieve intake. Dit betekent dat de intakers na het persoonlijk gesprek, een positief plaatsingsadvies geven over de toelating tot de opleiding. De teamleider besluit over de toelating van de student. Bij toelating tot de aangemelde opleiding ontvangt de student hiervan een schriftelijke bevestiging. Is er onzekerheid over het toelaten van een student, dan wordt contact opgenomen met de student en de toeleverende school. De verdere procedure wordt dan besproken. Mogelijk wordt de intake verlengd en wordt een tweede gesprek ingepland waarbij een andere intaker in gesprek gaat met de student en mogelijk zijn vertegenwoordiger. De student kan geadviseerd worden op een ander niveau de opleiding te starten, een andere opleiding binnen het Clusius College te gaan volgen of te kiezen voor onderwijs bij een andere onderwijsinstelling. Negatief plaatsingsadvies Blijkt uit de (verlengde) intake dat de student niet gemotiveerd is voor de opleiding, een verkeerd beeld heeft van de beroepsmogelijkheden, niet voldoet aan de toelatingseisen of om een andere reden geen positief advies krijgt, dan wordt een negatief plaatsingsadvies geformuleerd door de intakers. Dit advies wordt met de teamleider besproken. Vervolgens wordt besloten of de student het advies krijgt om een andere opleiding te gaan volgen of dat de student wordt geweigerd voor de aangemelde opleiding. In beide gevallen ontvangt de student hiervan schriftelijk de reden. 4.3 Inschrijving / Studieadvies / Klacht Het Clusius College informeert de laatste school van de student over aanname of afwijzing van de student of de plaatsing op een wachtlijst. Inschrijving Na een positieve intake volgt de inschrijving. De student en de vestigingsdirecteur van de betreffende vestiging ondertekenen de onderwijsovereenkomst (OOK). Bij minderjarigheid van de student tekent ook de wettelijk vertegenwoordiger mee. In de OOK worden afspraken vastgelegd waar zowel het Clusius College als de student zich aan moeten houden. Er staan afspraken in over o.a. de inspanningsverplichting, ziekte en afwezigheid, financiële verplichtingen en aansprakelijkheid. Bijlage bij de OOK Als uit de intake blijkt dat voor het doorlopen van de opleiding maatwerkafspraken tussen student en Clusius College nodig zijn, worden deze vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK). Deze afspraken hebben betrekking op: studievoortgang, extra ondersteuning in het kader van de Wet Passend Onderwijs, aanwezigheid, op tijd Versie 1.1 Pagina 9 van 10

10 komen, vrijstellingen, nog te behalen studiepunten, het maken van (extra) opdrachten en andere zaken waarbij extra individuele afspraken wenselijk zijn. Wanneer de student met een negatief advies toch de betreffende opleiding wilt gaan volgen, wordt deze student ingeschreven. Bij de inschrijving worden duidelijke afspraken gemaakt en beschreven in de bijlage bij de OOK over de te behalen resultaten in bijvoorbeeld de eerste vier maanden van de opleiding. Gedurende de opleiding wordt goed in de gaten gehouden of de student voldoet aan de gemaakte afspraken en of hij de opleiding kan continueren. Studieadvies Indien de student een negatief plaatsingsadvies heeft gekregen, wordt dit in een brief aan de student gecommuniceerd. Hierin wordt de student ook uitgenodigd voor een studieadviesgesprek. De student kan ervoor kiezen op deze uitnodiging in te gaan. In een studieadviesgesprek wordt samen met de student, en mogelijk zijn wettelijk vertegenwoordiger gekeken naar een passende opleiding. Een beroepskeuzetest kan onderdeel uitmaken van dit adviesgesprek. Het adviesgesprek zal in eerste plaats gericht zijn op het vinden van een geschikte opleiding binnen het Clusius College. Mocht uit de beroepskeuzetest en het gesprek blijken dat een opleiding buiten het Clusius College beter past, dan zal het advies gegeven worden zich bij de betreffende onderwijsinstelling aan te melden. Het Clusius College zal waar nodig bemiddelen. Klacht Wanneer een student het niet eens is met de afwijzing kan hij een klacht indienen. Hierbij kan hij gebruik maken van het klachtenformulier. In de regeling klachten van zakelijke aard Clusius College staat beschreven hoe de klacht ingediend kan worden en bij wie. Deze regeling en het Klachtenformulier voor een schriftelijke klacht is te vinden op Plaatsing De informatie die tijdens de intake over de student is verzameld, wordt gebruikt voor de plaatsing en begeleiding van de student. Elke student krijgt een mentor toegewezen die de voortgang bijhoudt en bespreekt met de student. Wanneer de student extra begeleiding of zorg nodig heeft, wordt de student in contact gebracht met het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator en zorg- of studentbegeleiders. Zij inventariseren de zorgbehoefte, bieden zorg aan studenten en adviseren hen en hun wettelijk vertegenwoordiger bij zorgvragen. Het zorgteam werkt samen met externen om zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden. Samen vormen zij het Zorg en Advies Team (ZAT). Versie 1.1 Pagina 10 van 10

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2016-2017 Opgesteld door: Afdeling Kwaliteit & Onderwijs Vastgesteld door: Directieraad mbo Datum: 14 december 2015 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo. toelating voor schooljaar Gepubliceerd op: 23 januari 2017 Versie: 1.0

Toelatingsbeleid mbo. toelating voor schooljaar Gepubliceerd op: 23 januari 2017 Versie: 1.0 Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2017-2018 Opgesteld door: Geaccordeerd door: Vastgesteld door: Afdeling Kwaliteit & Onderwijs Werkgroep toelating mbo College van Bestuur Gepubliceerd op:

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

2. Wettelijk kader toelatingsbeleid en uitwerking binnen Groenhorst. 4

2. Wettelijk kader toelatingsbeleid en uitwerking binnen Groenhorst. 4 Toelatingsbeleid en intakeprocedure MBO schooljaar 2016-2017 Februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Algemeen.. 3 1.2. Inhoud en doel van het toelatingsbeleid. 3 2. Wettelijk kader toelatingsbeleid

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2017-2018 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2017-2018 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2016-2017 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2016-2017 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Elke student is welkom bij ROC Leiden. geplaatst in geschikte opleiding op passend niveau. klantvriendelijk, snel en adequaat proces. de student weet (snel) waar

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017 Informatieavond OdyZee College 5 oktober 2017 Scalda Goes: College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor Welzijn CIOS Middelburg: College voor Brood en Banket College voor Commerciële

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen.

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen. 4. Vooropleiding (zo volledig mogelijk invullen) Vmbo met diploma ja nee jaar diploma: Leerweg theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra MBO

Toelatingsbeleid Terra MBO Toelatingsbeleid Terra MBO maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Doelstellingen, uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht

Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht Inclusief implicaties Passend Onderwijs Colofon Uitgave : 0.3, 17 juni 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 1 juli 2014 Opgesteld door : Onderwijs

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF TOELATINGSBELEID ROC van Amsterdam ROC van Flevoland Uitgave Auteur Beschikbaar voor Platform OR ROCvA en OR ROCvF: ter informatie d.d. 29-09-2017 : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland : M. Leus, Organisatiebesturing

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise De onderstaand beschreven intakeprocedure betreft een verdiepte intakeprocedure voor zorgleerlingen. Het is een initiatief van de lokatie

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 24 januari 18.30 tot 21.00 uur Zaterdag 25 januari 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 16 april 18.30 tot 21.00 uur Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Open huis 2014 mbo 2014 2015 Het Clusius

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Programma: 19.15 19.30 uur : inloop met koffie/thee 19.30 20.00 uur : informatie met betrekking tot klas van uw zoon/dochter door de eigen mentor

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

Informatieavond. OdyZee College 14 oktober 2014

Informatieavond. OdyZee College 14 oktober 2014 Informatieavond OdyZee College 14 oktober 2014 Scalda Goes: College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor Welzijn CIOS Middelburg: College voor Brood en Banket College voor Commerciële

Nadere informatie

FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo Opgesteld: juli 2017 Aanmelddatum 1 april en plicht tot gegevensuitwisseling 1. Geldt de 1 april-aanmelddatum

Nadere informatie

Informatie LOB ouders leerjaar 4

Informatie LOB ouders leerjaar 4 Bossche vakschool Informatie LOB ouders leerjaar 4 Geslaagd? En dan? Beste ouders, Uw zoon/dochter is begonnen aan het laatste jaar van de VMBO opleiding op de Bossche vakschool. Als het allemaal goed

Nadere informatie

MEMO. Toelichting. Hieronder volgen de vragen en antwoorden

MEMO. Toelichting. Hieronder volgen de vragen en antwoorden MEMO Aan : Leden MBO Raad Status : Informerend Van : Bureau MBO Raad/ Ellen Verheijen Datum : 23 juni 2017 Onderwerp : Questions & Answers Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht deel 2 Toelichting

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur Open huis 2013 Groen licht voor succes! Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur AANMELDINGSFORMULIER Zaterdag 26 januari 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 19 april 18.30 tot 21.00 uur mbo 2013-2014 Het Clusius

Nadere informatie

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee AANMELDINGSformulier VMBO ALKMAAR 2016-2017 DIT FORMULIER VOLLEDIG INvullen 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Roepnaam Geboor tedatum

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

DIT IS MBO. Korte uitleg voor ouders en verzorgers over middelbaar beroeps onderwijs

DIT IS MBO. Korte uitleg voor ouders en verzorgers over middelbaar beroeps onderwijs DIT IS MBO Korte uitleg voor ouders en verzorgers over middelbaar beroeps onderwijs Dit is mbo Je krijgt in dit document basisinformatie over: 4 verschillende niveaus Toelatingseisen 3 verschillende leerwegen

Nadere informatie

Wat kun je na deze opleiding? Hoe leer je?

Wat kun je na deze opleiding? Hoe leer je? ASSISTENT VERKOOP/RETAIL Als assistent verkoop/retail begroet je klanten, wijst ze de weg in de winkel en je beantwoordt eventuele vragen. Ook pak je het gekochte artikel in of legt bestellingen klaar.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2009-2010 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Entree Daar kom je verder mee!

Entree Daar kom je verder mee! ROC Kop van Noord-Holland Ben je voortijdig gestopt met school? Kom je van het vmbo zonder diploma? Kom je van een praktijkschool en wil je verder leren? Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen maar

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

MEMO. Hieronder volgen de vragen en antwoorden. 1. Wanneer treden de verschillende onderdelen van de wet in werking?

MEMO. Hieronder volgen de vragen en antwoorden. 1. Wanneer treden de verschillende onderdelen van de wet in werking? MEMO Aan : Leden MBO Raad Status : Informerend Van : Bureau MBO Raad/ Ellen Verheijen Datum : 12 januari 2017 Onderwerp : Questions & Answers Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo Toelichting

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Agenda Agenda 1. Actieplan mbo 2. Oude niveau-1-opleidingen 3. Wat is er vernieuwd? 4. Samenwerking (en rol gemeente)

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee AANMELDINGSformulier VMBO ALKMAAR 2017-2018 DIT FORMULIER VOLLEDIG INvullen 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Voorletters Roepnaam

Nadere informatie

Apothekers-, Doktersen Tandartsassistent

Apothekers-, Doktersen Tandartsassistent Hoogeveen 03 2014-2015 Apothekers-, Doktersen Tandartsassistent www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in de artikelen 2, 5, 7 tot

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar havo-4 met een mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het mavodiploma 1 Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. door te stromen naar De overstap

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER VMBO ALKMAAR DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN 1. PERSOONSGEGEVENS. Gegevens leerling. Gezinssamenstelling

AANMELDINGSFORMULIER VMBO ALKMAAR DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN 1. PERSOONSGEGEVENS. Gegevens leerling. Gezinssamenstelling AANMELDINGSFORMULIER VMBO ALKMAAR 2018-2019 DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Voorletters Roepnaam

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool De Berkel en vrijeschool De IJssel Schooljaar 2009/2010

Aannameprocedure Vrijeschool De Berkel en vrijeschool De IJssel Schooljaar 2009/2010 Aannameprocedure Vrijeschool De Berkel en vrijeschool De IJssel Schooljaar 2009/2010 Inhoud Inleiding... 2 Aanmelding van een nieuwe leerling... 2 Benodigde gegevens voor de aanname... 2 Aannamecommissie...

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Servicedocument Vervolgbeleid rekenen

Servicedocument Vervolgbeleid rekenen Servicedocument Vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van Brief aan Tweede Kamer d.d. 6 oktober 2015 1 Aangenomen moties in Tweede Kamer op 13 oktober 2015 2 Brief aan Tweede Kamer d.d. 22 oktober 2015

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar ROC van Twente! Informatie speciaal voor ouders

Mijn kind gaat naar ROC van Twente! Informatie speciaal voor ouders Mijn kind gaat naar ROC van Twente! Informatie speciaal voor ouders Ouderwijzer 2016-2017 Inhoud Voorwoord 3 Het middelbaar beroepsonderwijs 4 Beroep en opleiding 14 Aanmelden en intake 20 Zo doen wij

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING ECONOMIE & DIENSTVERLENING

HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING ECONOMIE & DIENSTVERLENING HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING ECONOMIE & DIENSTVERLENING Haarverzorging Schoonheidsverzorging 1 De weg naar su VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt Wat maak jij morgen mee MBO incl. Sierteelt Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo Doorstroomdossier 4 mavo > 4 havo Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op Markenhage. De overstap naar het havo is echter niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april 2017 Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Aansluiting VMBO naar MBO Opleidingen alle niveaus Kies de opleiding die bij je past Verschil VMBO - MBO VMBO

Nadere informatie

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20..

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. INSTROOMDOSSIER een goede start voor jouw opleiding Achternaam Voornaam Geboortedatum Gewenste opleiding Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. rijnijssel.nl Toelichting Dit instroomdossier is een

Nadere informatie