Toelichting procedure deelname aan experimenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012"

Transcriptie

1 Toelichting procedure deelname aan experimenten Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten experimentele opleidingen 4 5. Instructie bij Aanvraagformulier nieuwe experimenten Instructie bij Verklaring deelname aan experimenten 5 7. Tot slot 5 Toelichting procedure deelname aan experimenten

2 1. Procedure In november/december 2010 heeft het Procesmanagement MBO 2010 op verzoek van de ministeries van OCW en EL&I de regionale opleidingencentra, de vakinstellingen, de agrarische opleidingencentra, de overig bekostigde instellingen en de niet-bekostigde instellingen, geïnformeerd over de procedure voor de aanvraag van experimentele opleidingen voor het studiejaar Op hoofdlijnen worden de procedures, richtlijnen en voorschriften vastgelegd in de Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo waarvoor de vaststelling op 1 februari 2011 staat gepland. Deze voorliggende aanvraagprocedure bevat onder andere informatie over de werkwijze van het procesmanagement MBO 2010 ten aanzien van: voorzetting van de experimentele opleidingen waarvoor in reeds toekenning is gegeven (daarvoor is het formulier Voortzetting experimentele opleidingen bijgevoegd); starten van experimenten in voor nieuwe opleidingen (daarvoor is het formulier Aanvraagformulier nieuwe experimenten voor bijgevoegd); beëindigen van registratie van competentiegerichte opleidingen in het centraal register beroepsopleidingen; toekenningen van aanvragen m.b.t. kwalificaties; bijzondere bepalingen niet-bekostigde instellingen; consequenties van deelname aan experimentele opleidingen in In dit schrijven vindt u de aanwijzingen voor het invullen van de formulieren. 2. Aanvragen en toekennen experimenten Toekenningen voor het mogen uitvoeren van experimentele opleidingen zijn steeds voor één studiejaar. Jaarlijks moet daarom een nieuw verzoek worden gedaan voor het mogen deelnemen aan experimenten voor beroepsopleidingen 1. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de aanvraagprocedure voor niet-bekostigde instellingen afwijkend van de bekostigde instellingen. Onderwijsinstellingen kunnen met een aanvraagformulier aangeven welke experimentele opleidingen men wil uitvoeren, waarbij vermeld dient te worden met welke kwalificaties de instelling de experimentele opleidingen wil continueren of gaan verzorgen. De aanvraag voor bestaat uit twee formulieren en een verklaring (zie punt 4, 5 en 6). Alle geregistreerde onderwijsinstellingen krijgen automatisch een aanvraagformulier toegezonden. Bekostigde instellingen Voor bekostigde instellingen geldt dat eerder toegekende experimentele opleidingen mogen worden voortgezet. De aanvraag hoeft enkel te worden gedaan voor competentiegerichte kwalificaties waarvoor nog niet eerder toekenning is verkregen. Anders dan in vorige experimentjaren dienen de aanvragen gedaan te worden op het niveau van individuele kwalificaties en niet van gehele kwalificatiedossiers. Let op: indien een kwalificatiedossierdossier of kwalificatie wordt vervangen door een nieuwe crebocode betreft het een nieuw kwalificatiedossier c.q. kwalificatie en zullen deze opnieuw moeten worden aangevraagd! Dit geldt ook voor uitbreiding van een dossier met nieuwe uitstromen! Niet-bekostigde instellingen Vooruitlopend op de toekomstige situatie wordt de regeling voor niet-bekostigde instellingen in lijn gebracht vooruit lopend op de nieuwe regeling voor eindtermgerichte opleidingen en de op handen zijnde wetgeving. Dit betekent concreet dat instellingen voorafgaand aan de toekenning, aan moeten kunnen tonen dat voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften, bedoeld in artikel 1.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Daartoe 1 Op staat een voorlopig overzicht van alle OCW- en LNVkwalificatiedossiers met de uitstromen voor Toelichting procedure deelname aan experimenten

3 moet de instelling desgevraagd gegevens kunnen overleggen aan de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie), waaronder deelnemersaantallen. Voornoemde voorschriften zien toe op de kwaliteitszorg, de bpv-overeenkomst, de onderwijsovereenkomst, de inrichting van het onderwijs en de examinering alsmede het vormgeven van de rechtsbescherming van de deelnemers. Gegevens hieromtrent kunnen per opleiding worden opgevraagd door de inspectie voor een inhoudelijke beoordeling. Indien van toepassing wordt de instelling voor 9 maart benaderd met het verzoek om extra gegevens aan te leveren voor de beoordeling van de betreffende opleiding(en). De instelling heeft dan 4 weken de tijd om de gevraagde gegevens voor de specifieke opleiding(en) aan te leveren bij MBO De gegevens gaan achtereenvolgens naar de inspectie die aan de hand van de ontvangen gegevens zal beoordelen of verder onderzoek (zoals bezoek van de inspectie) noodzakelijk wordt geacht. De inspectie adviseert op basis van de inhoudelijke toetsing waarna uiterlijk op 1 juni 2011 door MBO 2010 een besluit op de aanvraag aan de instelling zal worden toegezonden. Indien de gevraagde gegevens niet of niet binnen de gestelde termijn worden ontvangen, zal de aanvraag niet verder in behandeling worden genomen. 3. Belangrijke elementen uit de ministeriële regeling 2 : Onder voorbehoud van de officiële publicatie van de Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo , volgt hieronder een aantal belangrijke punten: Inschrijving van deelnemers op een experimentele opleiding vindt slechts plaats voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: de deelnemer ondervindt geen nadelige gevolgen van het experimentele karakter van de opleiding; in de onderwijsovereenkomst met de deelnemer is opgenomen dat, indien een experiment voortijdig moet worden beëindigd, de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld in te stromen in een verwante opleiding, van een gelijke duur, gelijk niveau, gelijke leerweg en een gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de opleiding in het kader van een experiment. Voor deelnemers die in voorgaande experimenteerjaren met de opleiding zijn gestart gelden in principe de kwalificatiedossiers waarmee zij de opleiding zijn begonnen. Om deelnemers in de gelegenheid te stellen af te studeren op de meest actuele beroepseisen, is er de mogelijkheid om voor deelnemers van reeds lopende experimenten het onderwijs en examens te relateren aan de kwalificatiedossiers De beslissing dient voor alle betrokkenen op transparante wijze te worden gecommuniceerd. Algemeen uitgangspunt is dat de datum waarop de deelnemer met de opleiding is gestart bepaalt welke versie van het kwalificatiedossier van toepassing is. Voor deelnemers die vóór 1 augustus 2011 met de opleiding zijn gestart gelden in principe de kwalificatieprofielen of kwalificatiedossiers waarmee zij de opleiding zijn begonnen. Voor deelnemers die vanaf 1 augustus 2011 starten met de opleiding is het kwalificatiedossier van kracht. Het is voor het studiejaar toegestaan opleidingen te baseren op kwalificatiedossiers die zijn vastgesteld voor het studiejaar , mits men als onderwijsinstelling ook in toekenning heeft verkregen voor het uitvoeren daarvan. 2 3 De planning is de definitieve Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo op 1 februari 2011 vast te stellen; aansluitend wordt de regeling gepubliceerd en geplaatst op regelgeving. De vaststelling van de kwalificatiedossiers wordt vastgelegd in de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en volgens planning gepubliceerd op 1 februari 2011 en aansluitend ook geplaatst op regelgeving. Toelichting procedure deelname aan experimenten

4 Het bevoegd gezag dient ten behoeve van een experimentele opleiding voor het studiejaar uiterlijk 18 februari 2011 een aanvraag voor een experimentele opleiding in bij het procesmanagement MBO De minister verleent op aanvragen uiterlijk op 9 maart 2011 goedkeuring tot het verzorgen van experimentele opleidingen dan wel verzoekt uiterlijk op 9 maart 2011 om aanvullende gegevens. Het Procesmanagement MBO 2010 is door de minister gemandateerd uitvoering te geven aan de aanvraag- en toekenningsprocedure en behandelt deze in lijn van de wet. Voor de niet-bekostigde onderwijsinstellingen gebeurt dat indien van toepassing- met inachtneming van het oordeel van de onderwijsinspectie. 4. Instructie bij Voortzetten experimentele opleidingen Het formulier bevat de eerdere toekenningen voor experimentele opleidingen voor uw instelling. Hierop kunt u aangeven of u de betreffende toekenning per opleiding wederom wilt aanvragen of dat u de betreffende opleiding uit het centrale register beroepsopleidingen wilt verwijderen Kolom 1 t/m 4: Geregistreerde experimentele opleidingen De lijst van de opleidingen waarvoor in het verleden toestemming is gegeven om mee te experimenteren. Met achtereenvolgens dossiernummer, kwalificatieniveau, crebonummer en kwalificatienaam. Geef ook aan als er fouten of onvolkomenheden op staan. Kolom 5 en 6: Voorzetting / Beëindiging De mogelijkheid om aan te geven of de geregistreerde competentiegerichte opleiding voortgezet of beëindigd moet worden in Indien de opleiding niet langer wordt verzorgd en u aangeeft dat de registratie beëindigd moet worden zal de registratie van het crebonummer per 1 augustus 2011 in het centraal register beroepsopleidingen worden beëindigd. Kolom 5: aankruisen als men de registratie wil voortzetten Kolom 6: aankruisen als men de kwalificatie uit het register wil laten verwijderen. Kolom 8 t/m 10: Deelnemersaantallen (enkel voor niet-bekostigde instellingen) Per studiejaar (van augustus-juli) per crebonummer het deelnemersaantal aangeven. Kolom 8: het aantal deelnemers dat in op de opleidingen stond ingeschreven Kolom 9: het aantal deelnemers dat in op de opleidingen is ingeschreven Kolom 10: het aantal deelnemers dat men per crebo verwacht in studiejaar Instructie bij Aanvraagformulier nieuwe experimenten Met dit formulier kunt u aanvullingen aanvragen op het huidige experimentele opleidingsaanbod van uw instelling en voor nieuwe crebocodes van opleidingen waarvan de inhoud is gewijzigd (in rood aangegeven op het formulier). In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle kwalificaties met bijbehorende crebonummers opgenomen. Kolom 1 t/m 4: Mogelijkheden experimentele opleidingen De conceptlijst van de kwalificatiedossiers zoals voor vaststelling ingediend bij de ministeries van OCW en EL&I. In de kolommen staan achtereenvolgens dossiercode, kwalificatieniveau, crebocode en de naam van de kwalificatie. Kolom 5: Aanvragen experiment Aangeven welke kwalificatie men voor de eerste keer wil aanvragen. Niet-bekostigde instellingen dienen dit te doen door een prognose van het aantal deelnemers. NB: nieuwe deelnemers voor bestaande erkenningen worden opgenomen op het overzicht Voortzetting experimentele opleidingen. Toelichting procedure deelname aan experimenten

5 6. Instructie bij Verklaring deelname aan experimenten A. Gegevens instelling De opgenomen gegevens van de instelling graag wijzigen indien nodig. B. Beëindiging registratie Opsomming van de aangekruiste crebonummers in kolom 6 van het formulier Voortzetten experimentele opleidingen. C. Ondertekening door bevoegd gezag Met de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart het bevoegd gezag bij uitvoering van experimentele opleidingen , de bepalingen in acht te nemen van de ministeriële regeling inzake experimenten voor het studiejaar en akkoord te gaan met verwijdering uit het register van de onder B opgesomde crebonummers per 1 augustus De getekende verklaring dient uiterlijk 1 maart 2011 in het bezit te zijn van: Procesmanagement MBO 2010 (t.a.v. dhr. R. Weststrate), Postbus 7001, 6710 CB EDE. 7. Tot slot Indien een crebocode is gewijzigd en u de onderliggende opleiding wilt starten, moet u het kwalificatiedossier / de kwalificatie met de gewijzigde crebocode opnieuw aanvragen (er is geen sprake van automatische opvolging). Er zijn verschillende versies mogelijk van een kwalificatiedossier met dezelfde crebocode. Als een kwalificatiedossier is omgezet naar een nieuwere versie, zonder dat de inhoud van het dossier fundamenteel is gewijzigd, blijven de crebocodes gelijk. Op het voorblad van de kwalificatiedossiers is opgenomen welk jaar de versie betreft. In deel D van elk kwalificatiedossier is vermeld wat de wijzigingen zijn t.o.v. de vorige versie. De namen van opleidingen zijn gekoppeld aan crebocodes. Als de naam van een opleiding per 1 augustus 2011 wijzigt, terwijl de crebocode hetzelfde blijft, dient de nieuwe naam behorend bij die crebocode administratief te worden doorgevoerd voor alle lopende opleidingen. Zie hiervoor de crebolijsten voor De crebonummers op de aanvraagformulieren voor zijn onder voorbehoud van de definitieve ministeriële goedkeuring. De aanvraag dient op 18 februari 2011 bij het procesmanagement MBO 2010 binnen te zijn. Voor niet-bekostigde instellingen kan de inspectie om aanvullende gegevens vragen. Indien (aanvullende) gegevens niet of niet tijdig zijn ontvangen, zal de aanvraag voor niet in behandeling worden genomen. Voor niet-bekostigde instellingen betekent dat beëindiging van de registratie van de experimentele opleidingen vanaf het moment dat de huidige ingeschreven deelnemers de opleiding hebben afgerond. Het Procesmanagement MBO 2010 kan toekenningen verlenen vanaf het moment dat OCW en EL&I de kwalificatiedossiers hebben vastgesteld. Mocht u naar aanleiding van voorgaande nog vragen hebben, neem dan contact op met MBO 2010, per mail naar = = = = = = Toelichting procedure deelname aan experimenten

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie