Taakverdeling management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakverdeling management"

Transcriptie

1 Taakverdeling management Directie: Leidinggevende KDV: Leidinggevende BSO: Assistent leidinggevende TSO: Hanriette Brouwer Marcel Brouwer Christa Struik Astrid Leuke Miriam Soede en Ilonka vd Sman Communicatiestructuur: Hanriette leidinggevende KDV leidinggevende BSO ass. Leidinggevende TSO Ilonka Christa Astrid Miriam groepen groepen scholen Piepkuikens BSO Molenkiek Zilveren Maan Krielkippen Ontdekvogels Rietkraag Snoeshanen Dwergpapegaaien Maranatha Molenkiek Stormvogels Antonius, Noorden Torenvalken De Meent, w. verlaat Flierefluiters Tamboerijn, Nieuwveen Lachende boomklimmers Trekvogels

2 Taakverdeling Polderpret Directie De directie is belast met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid. De directie geeft leiding aan het gehele dagverblijf; kinderdagverblijven, buitenschoolse en tussenschoolse opvang. Binnen het dagverblijf bestaan teams die onder leiding staan van een leidinggevende. Verantwoordelijkheden: - Eindverantwoordelijk voor het complete beleid van KDV Polderpret; operationeel, beleidsmatig, financieel en personeel. - Draagt zorgt voor het waarborgen dat de dienstverlening van KDV Polderpret op korte, midden en lange termijn aansluit bij de marktontwikkelingen en -eisen. Overige verantwoordelijkheden: - Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid. - Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot kinderopvang en maatschappij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en ondernemingsbeleid. - Vertaalt het strategische beleid van de onderneming naar specifieke doelstellingen voor de betreffende teams en voert deze uit. - Stelt (beleids-)plannen en -rapportages op. - Verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking - Geeft leiding aan leidinggevende en assistent leidinggevende door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en hen te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig. - Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de betreffende teams, maakt roosters, voert werving- en selectiegesprekken. - Signaleert trainingsbehoeften en zorgt dat medewerkers getraind worden - Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met (ass.)leidinggevenden - Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering, waaronder het inkopen van materiële voorzieningen / middelen. - Is verantwoordelijk bij het voorkomen en oplossen van calamiteiten. - Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen. - Eindverantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de begroting en het budget. - Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten. - Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de onderneming en betrokken instanties zoals gemeenten en verwante organisaties in de kinderopvang. - Voert het wachtlijst- en plaatsingsbeleid uit - Voert het dagelijks beheer van de in gebruik zijnde accommodatie en inventaris

3 Leidinggevende KDV en BSO De leidinggevende zorgt voor het realiseren en aansturen van de uitvoering van het beleid en geeft dagelijks leiding aan een of meerdere teams van KDV Polderpret. De leidinggevende geeft hiërarchisch leiding aan alle medewerkers van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, die zorg draagt voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Verantwoordelijkheden - Verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het eigen deel van de organisatie - Verantwoordelijk voor communicatie tussen directeur en pedagogisch medewerkers - Aanspreekpunt voor pedagogisch medewerkers Overige verantwoordelijkheden: - Implementeert het beleid van het dagverblijf en draagt zorg voor de uitvoering ervan - Verantwoordelijk voor het vertalen van het beleid naar de medewerkers. - Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan. - Adviseert de pedagogisch medewerkers, enthousiasmeert en professionaliseert. - Behandelt klachten van ouders/verzorgers volgens richtlijnen en procedures. - Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en overlegt hierover met betrokkenen. - Doet verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de dienstverlening en beleid. - Is verantwoordelijk voor het jaarlijks evalueren van de beleidsstukken binnen de organisatie en past ze indien nodig aan met behulp van personeel en leidinggevende. Houdt in de gaten of de theorie ook in de praktijk wordt uitgevoerd. - Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig. - Houdt daartoe periodiek kinder- en/of werkbesprekingen. - Adviseert en ondersteunt de pedagogisch medewerkers in probleemsituaties onder andere als terugvalmogelijkheid. - Houdt de begeleiding van de kinderen in de gaten en begeleidt het personeel waar nodig en evalueert eventuele stappen die zijn ondernomen. - Signaleert afwijkingen in ontwikkelingen van kinderen en onderzoekt wat hier de mogelijke oorzaken zijn. Zoekt informatie en informeert de betreffende personen. - Spreekt ouders/ verzorgers over de ontwikkeling van hun kinderen of begeleidt de pedagogisch medewerkers in het contact onderhouden met ouders en bemiddelt zo nodig in het contact met externe deskundigen - Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Regelt de inval en vakantieroosters. Bij ziekte s avonds of in het weekend regelt de directie de inval. - Overlegt trainingsbehoeften met de directie - Houdt functioneringsgesprekken - Voert intakegesprekken met ouders/ verzorgers van kinderen - Is eindverantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en thema s en nieuwe activiteiten aanbieden. - Is eindverantwoordelijk voor speciale activiteiten en coördineren van deze activiteiten. - Coördineert administratieve taken - Overleggen met de peuterspeelzaal Nieuwkoop en Noorden - Houdt budget bij - Verantwoordelijk voor inbreng Polderpraat - Is verantwoordelijk voor het bestellen van spel- en speelmaterialen - Bewaakt de uitvoering van overleg- en samenwerkingsvormen en neemt hieraan deel waaronder ook de oudercommissie vergaderingen - Voorzitter en notulist van teamvergaderingen en groepsvergaderingen

4 Assistent leidinggevende TSO De assistent leidinggevende voert naast de reguliere pedagogisch medewerker taken meerdere gedelegeerde leidinggevende taken uit. Evenals de pedagogisch medewerker is de assistent leidinggevende verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Verantwoordelijkheden: - Verantwoordelijk voor gehele tussenschoolse opvang beleid - Het inzetten en aansturen van overblijfkrachten - Adviseert en ondersteunt de overblijfkrachten in probleemsituaties onder andere als terugvalmogelijkheid. - Zorg dragen voor de roosters van de overblijfkrachten - Voorzitten van vergaderingen met de overblijfkrachten - Zorg dragen voor het actief werven van nieuwe medewerkers - Het begeleiden van nieuwe overblijfkrachten - Zorg dragen voor ziektevervanging van overblijfkrachten - Zorg dragen voor de opleidingen en cursussen van de overblijfkrachten - Een overzicht van de ingezette overblijfkrachten bij te houden als basis voor de uitbetaling van de onkostenvergoeding - Het mede zorg dragen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang; - Is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in de overblijfruimtes en het doorgeven van knelpunten - Het mede toezicht houden tijdens de tussenschoolse opvang - Het bijhouden van de benodigde persoonlijke gegevens van kinderen en hun ouders/verzorgers, alsmede ervoor waken dat deze gegevens niet onrechtmatig worden gebruikt - Het bijhouden van de aanwezigheid van de kinderen - Het zorg dragen voor een heldere overdracht tussen de overblijfkrachten en de scholen - Problemen signaleren en deze bespreken met de directeuren van de scholen of directeur van Polderpret - Het deelnemen aan relevante overlegmomenten. - Het mede zorg dragen voor de ruimte en het speelmateriaal; - Onderhouden van contacten met leerkrachten, indien nodig - Onderhouden van contacten met de directie van scholen - Onderhouden van contacten met ouders - Houdt het budget bij

5 Pedagogisch medewerkers De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. De pedagogisch medewerker communiceren met de leidinggevende van eigen afdeling. Bij afwezigheid van de leidinggevende is de directie achterwacht. Deze zal daar waar het mogelijk is en gewenst is direct actie ondernemen of antwoord geven op vragen. Verantwoordelijkheden: - Het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan. - Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen en het stimuleren van de individuele ontwikkeling van kinderen - Is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en thema s en nieuwe activiteiten aanbieden. - Is verantwoordelijke voor speciale activiteiten en coördineren van deze activiteiten bv Sinterklaas, kerst ed. - Is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in de groepsruimte en het doorgeven van knelpunten - Bespreekbaar maken van zorgkinderen in een groepsbespreking - Draagt zorg voor een goedoverdracht met ouders/ verzorgers - Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. - Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep. - Begeleidt en instrueert stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan Christa. - Iemand is verantwoordelijke voor het bijhouden van het groepsbudget - Iemand is verantwoordelijk voor het bestellen van boodschappen - Leveren bijdrage aan polderpraat - Doorgeven van aan te schaffen spel en speelmateriaal aan Christa - Organiseren van workshops voor kinderen op de BSO - Organiseren van uitjes op de BSO in de vakanties - Specifiek toegewezen eigen taak zoals bv schoonmaaktaak. Specifieke Taken Ontdek en doe BSO en BSO Noorden (zelfstandig uit te voeren door aangewezen pedagogisch medewerker) Intakegesprekken voeren BSO ( indien nodig) Aanspreekpunt voor ouders BSO voor praktische zaken. Budgetmappen bij houden Overleggen met de bun (Pauline) Zorgen voor opvang met studiedagen (Noorden) Verantwoordelijk schoonmaak Overleggen met leidinggevende Verantwoordelijke voor reilen en zeilen van de groep.

6 Concreet is de taakverdeling als volgt: Specifieke taken Hanriëtte - Eindverantwoordelijk voor complete beleid - Bewaakt de kwaliteit van de opvang - Stuurt de leidinggevenden aan - Eindverantwoordelijk personeelszaken o Salarissen o Contracten o Ziekteverzuim en ziekte vervanging buiten werktijden om. o Uitvoering cursusbeleid o Maakt de dienstroosters o Sollicitaties - Eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken o Bepalen van uitgaven o Eindverantwoordelijk voor boodschappen (uitvoering door groepsleiding) o Uitbetalen kasbetalingen en pinbedragen o Controle budget / kasboeken - Eindverantwoordelijk voor kind planning o Nieuw kinderen o Wachtlijsten o Overvliegen - Eindverantwoordelijk en woordvoerder bij calamiteiten - Onderhoudt contact met schooldirecteuren - Onderhoudt contact met bestuur psz Noorden/ Nieuwkoop en de Bun - Onderhoudt contacten met oudercommissie - Onderhoudt contacten met personeelsvertegenwoordiging - Onderhoudt contacten met personeelsvereniging - Onderhoudt contacten met (GGD) inspectie - Aanwezig bij ZAT bijeenkomsten gemeente Nieuwkoop - Onderhoudt contacten met de gemeente, bv LEA Specifieke taken Marcel - Voert het dagelijks beheer van de in gebruik zijnde accommodatie en inventaris o zorgt voor huisvesting/ gebrouwen en opslag; controle en onderhoud o zorgt voor buitenterrein: controle en onderhoud ( ook coördinator bij sneeuwval) o zorgt voor inventaris/ meubilair; controle en vervanging o zorgt voor de veiligheid in de gebouwen (RiE) - Voert dagelijks beheer over automatisering o Alles rondom computers en telefonie - Is lid van de beheerscommissie Buytewech. o Contactpersoon van de conciërge Henk - Eindverantwoordelijk voor schoonmaak op alle locaties. - Eindverantwoordelijk voor BHV - Eindverantwoordelijk voor contracten met leveranciers zoals afval e.d. en externe contacten zoals brandweer e.d. - Eindverantwoordelijk voor promotie en marketing, reclame ed. Specifieke taken leidinggevende - Eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor het eigen deel van de organisatie - Aanspreekpunt voor pedagogisch medewerkers - Voert intakegesprekken met ouders/ verzorgers van kinderen - Verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid o Knelpunten o Kwaliteitsbewaking o Verbeteringen o Verantwoordelijk voor alle protocollen en andere beleidsstukken - Verantwoordelijk voor groeps- en teambesprekingen - Aanwezig bij oudercommissie vergaderingen

7 - Eindverantwoordelijk voor de zorgkinderen binnen Polderpret - Verantwoordelijk en deelnemer aan werkgroep meldcode kindermishandeling - Is eindverantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten, thema s en nieuwe activiteiten aanbieden. - Is eindverantwoordelijk voor speciale activiteiten en coördineren van deze activiteiten bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis. - Verantwoordelijk voor inbreng Polderpraat - Verantwoordelijk voor de volgende personeelszaken o Inval o Vakantierooster o Functioneringsgesprekken o inwerken nieuwe medewerkers o inventarisering van cursusbehoefte o Aanwezig bij sollicitaties o bewaking vakantie uren Bij afwezigheid van Astrid of Christa is de directie aanspreekpunt Specifieke taken leidinggevende KDV (Christa) - Verantwoordelijk alle KDV groepen - Verantwoordelijk voor de aanname van stagiaires en de begeleidingsprocedure. Ondersteunt het personeel in de begeleiding en onderhoudt de contacten met school. - Onderhoud contacten met vrijwilligers zoals Voorleesoma s - Verantwoordelijk voor VVE project - Is verantwoordelijk voor het bestellen van spel- en speelmaterialen. Specifieke taken leidinggevende BSO (Astrid) - Verantwoordelijk alle BSO groepen, ook BSO Molenkiek - Eindverantwoordelijk organisatie vakanties. (organisatie zelf ligt bij pm-ers) o Uitjes in vakantie o Activiteiten in vakantie o Vakantie planning - Eindverantwoordelijk voor organiseren van studiedagen en personeelsbezetting hiervan. - Overleg met de peuterspeelzalen

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register

Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register De Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register Geachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: OVERBETUWE Datum

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie