Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014"

Transcriptie

1 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie september 2014

2 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid Algemene Zaken Bestuurslid Technische Zaken PR & Sponsoring Commissie Leden Administratie Redactie Commissie Activiteiten Commissie Tech. Commissie Turnen Coördinator Grote Club Actie Wedstrijd Commissie Tech. Commissie Jazzdans Facilitaire Zaken Coördinator Accommodaties Coördinator Clubkleding Technisch Kader (Trainers, Assistenten en Juryleden) Coördinator Materialen Coördinator EHBO middelen

3 Postadres : Tuinlaan EW Bemmel Telefoon : Voorzitter Het leiding geven aan bestuursleden. Het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de vereniging en het daar nodig bijsturen of coördineren ervan. De voorzitter is hoofd van het bestuur en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan. Leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Zorgt voor een goede taakverdeling binnen dagelijks en algemeen bestuur en onderlinge vervanging. Houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Aanspreekpunt voor leden dagelijks- en algemeen bestuur. Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen. Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging. Onderhoudt interne- en externe contacten (bv. met Gemeente Bemmel en andere verenigingen) Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging. In overleg met de andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling of vervanging van het bestuurlijk kader. In overleg met de andere bestuursleden zorg dragen voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het verenigingsbeleidsplan. Het opstellen van het jaarverslag. Coördinator van de PR & Sponsoring commissie. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. In het bezit van een computer met internet aansluiting. Ervaring in een overeenkomstige functie is niet vereist, maar wel een pre. Documentnaam: Functiebeschrijving Voorzitter Pagina 1 van 2

4 Postadres : Tuinlaan EW Bemmel Telefoon : Bestuursvergaderingen Algemene Ledenvergadering 7 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Voorzitter Pagina 2 van 2

5 Postadres : Tuinlaan EW Bemmel Telefoon : Penningmeester Het verzorgen van de financiële boekhouding van de vereniging. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. Wordt jaarlijks gecontroleerd door de Kascommissie. Verzorgen van de financiële boekhouding Opstellen van de jaarlijkse begroting Opstellen van het financiële jaarverslag Bijeenroepen van de kascommissie Aanvragen van subsidies Verzorgen van de loonadministratie Verzorgen jaaropgaven kader Innen van de contributies aan de hand van de ledenadministratie in Digimembers Verrichten van betalingen Aanspreekpunt voor de ledenadministratie en Coördinator Grote Clubactie Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Boekhoudkundige kennis In het bezit van PC met internet aansluiting Administratieve werkzaamheden Beantwoorden van vragen van leden over de contributie Algemene Ledenvergadering Controle door kascommissie Bestuursvergaderingen Contact met de ledenadministratie i.v.m. contributies 2 uur per week 1 uur per maand 1 avond per seizoen 1 avond per seizoen 7 avonden per seizoen Enkele keren per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Penningmeester Pagina 1 van 1

6 Postadres : Tuinlaan EW Bemmel Telefoon : Secretaris Het secretariaat is het postadres van de vereniging, beheert alle documenten en verzorgt de interne en externe verspreiding van informatie. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is het centraal aanspreekpunt binnen de vereniging. Centraal aanspreekpunt van de vereniging Opstellen van vergaderagenda s Maken van notulen en actielijsten Verwerken van in en uitgaande post/ Archiveren van documenten Verspreiden van interne en externe informatie Aanspraakpunt voor redactiecommissie (nieuwsbrieven, website, enz.) Contactpersoon KNGU Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk In het bezit van PC met internet aansluiting Administratieve werkzaamheden Beantwoorden van telefonische vragen van leden over de contributie Algemene Ledenvergadering Bestuursvergaderingen Voorbereiding en nabewerking vergaderingen Redactiecommissie 3 uur per week 1 uur per maand 1 avond per seizoen 7 avonden per seizoen 2 uur per maand 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Secretaris Pagina 1 van 1

7 Postadres : Tuinlaan EW Bemmel Telefoon : Bestuurslid Technische Zaken Het ontwikkelen, vastleggen en onderhouden van een eenduidig kaderbeleid waarbinnen de verschillende disciplines binnen de vereniging maximaal kunnen opereren. Tevens zorgt het bestuurslid technische zaken voor de faciliteiten die nodig zijn om op een optimale en veilige manier de lessen te kunnen verzorgen. Het bestuurslid technische zaken maakt deel uit van het algemeen bestuur, maar niet van het dagelijks bestuur. Het bestuurslid technische zaken is eindverantwoordelijk voor het kaderbeleid, de technische commissies turnen en jazzdans, het technisch kader. Onderhouden en optimaliseren kaderbeleid en vastleggen in het handboek kaderbeleid. Invullen en vaststellen formatie en het rooster van de lessen. Eerste aanspreekpunt voor train(st)ers en assistenten. Faciliteren opleidingen en EHBO opleidingen. Opstellen en afsluiten jaarlijkse overeenkomsten. Vaststellen vergoedingen. Organiseren kaderbijeenkomsten. Coördinator van de Technische Commissie Turnen en de Technische Commissie Jazzdans. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Bestuursvergaderingen Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Algemene leden vergadering Bezoek lessen Organisatie vanuit huis 7 avonden per seizoen 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Gemiddeld 1 avond per maand Documentnaam: Functiebeschrijving Bestuurslid Technische Zaken Pagina 1 van 1

8 Postadres : Tuinlaan EW Bemmel Telefoon : Bestuurslid Algemene Zaken Het faciliteren van ondersteunende zaken waardoor de verschillende disciplines binnen de vereniging optimaal kunnen opereren. Tevens zorgt het bestuurslid algemene zaken ervoor dat de activiteiten commissie voldoende ruimte krijgt om ervoor te zorgen dat de leden, naast de sport, GTV Zwieps ook zien als een leuke en gezellige vereniging. Het bestuurslid algemene zaken maakt deel uit van het algemeen bestuur, maar niet van het dagelijks bestuur. Het bestuurslid algemene zaken is eindverantwoordelijk voor de activiteiten commissie, de wedstrijd commissie en de facilitaire zaken: accommodaties, materialen, clubkleding, EHBO middelen. Faciliteren van algemene ondersteunende zaken binnen de vereniging. (Laten) opstellen van een activiteiten kalender en activiteiten begroting. (Laten) organiseren van 1 KNGU wedstrijd en de Lingewaardse Turn Kampioenschappen. Eerste aanspreekpunt voor de coördinator activiteiten commissie. Eerste aanspreekpunt voor de coördinator wedstrijd commissie. Organiseren jaarlijkse kick-off, kerstbijeenkomst en de jaarafsluiting. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Bestuursvergaderingen Vrijwilligers bijeenkomsten Algemene leden vergadering Afstemming met de coördinatoren van de commissies Afstemming met de coördinatoren facilitaire zaken Organisatie vanuit huis 7 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Eigen inzicht Eigen inzicht Gemiddeld 1 avond per maand Documentnaam: Functiebeschrijving Bestuurslid Algemene Zaken Pagina 1 van 1

9 11 - Ledenadministratie Het verzorgen en het up-to-date houden van de digitale ledenadministratie in Digimembers. De administratie is input voor de penningmeester om de contributies te kunnen innen. De ledenadministratie maakt geen deel uit van het bestuur, maar legt verantwoording af aan de penningmeester van de vereniging. Heeft verder nauw contact met de train(st)ers over de lessen. Verwerken van inschrijvingen, mutaties en opzeggingen in Digimembers. Digimembers is een internet applicatie. Versturen van bevestigingsbrieven bij inschrijvingen, opzeggingen en mutaties naar de leden. Dit zoveel mogelijk per . Aanspreekpunt vragen van (potentiele) leden over proeflessen, aanmeldingen e.d., zowel telefonisch als per . De leden koppelen aan lessen. Het maandelijks maken van presentielijsten voor de lessen. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk In het bezit van PC met internet aansluiting Administratieve werkzaamheden Beantwoorden van telefonische vragen van (potentiele) leden Algemene Ledenvergadering Contact met train(st)ers Contact met penningmeester 1-2 uur per week ½ uur per week 1 avond per seizoen Enkele keren per seizoen Enkele keren per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Ledenadministratie Pagina 1 van 1

10 12 - Coördinator Grote Club Actie Elke vereniging, groot of klein, heeft geld nodig om door te kunnen gaan met haar activiteiten. Hier ligt de kracht van de Grote Clubactie. De Coördinator Grote Club Actie regelt samen met de train(st)ers dat de kinderen op pad kunnen om loten te verkopen. De werkzaamheden vinden plaats van september t/m november. De coördinator Grote Club Actie maakt geen deel uit van het bestuur, maar legt verantwoording af aan de penningmeester van de vereniging. Heeft verder nauw contact met de train(st)ers. Contact onderhouden met de organisatie Grote Club Actie Bestellen informatiemateriaal Bestellen loten Verdelen informatiepakketjes (samen met de train(st)ers) aan de leden Innen van de verkoop Registratie binnen de systemen van de Grote Clubactie Beloning voor verkopers Evaluatie Financiële afstemming met penningmeester In bezit van PC met internet aansluiting Voorbereiding Kinderen op pad sturen Nazorg Enkele uren per seizoen (sept) Enkele uren per week (sept t/m nov) Enkele uren per seizoen (nov) Documentnaam: Functiebeschrijving Coordinator Grote Club Actie Pagina 1 van 1

11 13 - Coördinator Clubkleding Ervoor zorgen dat elk lid van GTV Zwieps, die deelneemt aan wedstrijden, een clubpakje en een clubtrainingspak heeft. Tevens zorgt de coördinator clubkleding ervoor dat de train(st)ers en de assistenten ook clubkleding hebben. De Coördinator Clubkleding maakt geen deel uit van het bestuur, maar legt verantwoording af aan het bestuurslid algemene zaken van de vereniging. Heeft verder nauw contact met de train(st)ers van de turnselectie. Inkopen clubkleding. Verkopen clubkleding aan leden. Doorverkopen clubkleding onderling. Lijst beschikbare clubkleding onderhouden. Bruikleenovereenkomsten opstellen en onderhouden. Budget zaken afstemmen met het bestuurslid algemene zaken. Goede contactuele vaardigheden. Voornamelijk organisatie vanuit huis Enkele uren verspreid over het seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Coordinator Clubkleding Pagina 1 van 1

12 14 - Coördinator EHBO Middelen Ervoor zorgen dat de totale EHBO voorziening op orde is, zodat er adequaat gehandeld kan worden als er tijdens een les EHBO nodig is. EHBO beheer valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid algemene zaken. De taak EHBO beheer wordt bij voorkeur uitgevoerd door een train(st)er of assistent die zelf het EHBO diploma bezit. Het controleren van de inhoud van de EHBO kist op compleetheid en houdbaarheidsdatum. Aanschaffen, aanvullen en/of vervangen van de inhoud van de EHBO kist. In bezit van EHBO diploma. Controles op compleetheid en houdbaarheidsdatum Aanschaf en tussentijdse aanvullingen 2 keer per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Coordinator EHBO middelen Pagina 1 van 1

13 15 - Coördinator Materialen Ervoor zorgen dat de gebruikte materialen tijdens de lessen in voldoende mate en in de juiste (veilige) staat aanwezig zijn. De coördinator materialen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid algemene zaken. Opstellen en onderhouden materiaal lijst. Controleren of er voldoende materialen aanwezig zijn. Controleren of de materialen nog in de juiste (veilige) staat aanwezig zijn. Inventariseren wensen bij de train(st)ers. Verzoeken tot aanschaf indienen bij het bestuurslid algemene zaken. Kennis van het materiaal Opstellen en onderhouden materiaal lijst Controles op compleetheid en veiligheid Overleg met train(st)ers Verzoeken tot aanschaf 1 avond per seizoen 2 keer per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Coordinator Materialen Pagina 1 van 1

14 16 Coördinator Accommodaties Ervoor zorgen dat alle lessen kunnen plaatsvinden in een geschikte, veilige en nette accommodatie. De coördinator accommodaties valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid algemene zaken. Eerste aanspreekpunt voor de train(st)ers met betrekking tot de accommodatie(s). Onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid algemene zaken het afsluiten van contracten met verhuurder(s). Contactpersoon richting de verhuurder. Erop toezien dat de accommodatie(s) netjes, schoon en veilig blijven. Verder het coördineren van allerlei zaken omtrent de accommodatie(s). Goede contactuele eigenschappen Controles op veiligheid en netheid Overleg met train(st)ers Afsluiten (nieuwe) contracten Contacten met verhuurder(s) Aantal keren per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Coordinator Accommodaties Pagina 1 van 1

15 21 - Kascommissie Het controleren van de financiële boekhouding van de vereniging. Wordt gekozen door en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. Dit voor een periode van twee jaar. De kascommissie bestaat uit twee personen. Controleren van de financiële administratie Controle op naleving wettelijke en andere bepalingen Signaleren van risico s Onafhankelijkheid en onpartijdigheid Geen lid van het Algemeen Bestuur Algemene Ledenvergadering Controle financiële administratie 1 avond per seizoen 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Kascommissie Pagina 1 van 1

16 22 - Activiteiten Commissie Het organiseren van allerlei activiteiten binnen de vereniging, waardoor GTV Zwieps niet alleen een sportvereniging is, maar ook een leuke en gezellige vereniging waar leden graag komen. De activiteiten commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid algemene zaken. De activiteiten commissie zelf is verantwoordelijk voor de activiteiten kalender en begroting. Functies Coördinator Lid Documentnaam: Functiebeschrijving Activiteiten Commissie Pagina 1 van 3

17 Coördinator Organiseren en voorzitten bijeenkomsten Activiteiten Commissie. Opstellen activiteiten kalender/planning. Opstellen activiteiten begroting. Beheren activiteiten budget. Overleggen met bestuurslid algemene zaken. Bijwonen 3 bestuursvergaderingen. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Goed kunnen organiseren en plannen. Verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot budget beheer. Bijeenkomsten Activiteiten Commissie Vrijwilligers bijeenkomsten Bestuursvergaderingen Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Activiteiten Commissie Pagina 2 van 3

18 Lid Deelnemen aan bijeenkomsten Activiteiten Commissie. Organiseren activiteiten. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Goed kunnen organiseren. Enthousiasme. Bijeenkomsten Activiteiten Commissie Vrijwilligers bijeenkomsten Organiseren activiteiten 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Activiteiten Commissie Pagina 3 van 3

19 24 - Redactie Commissie De redactie commissie zorgt voor het up-to-date houden van de communicatiemiddelen naar (potentiele) leden. De redactie commissie maakt geen deel uit van het bestuur, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van de vereniging. Functies Coördinator Lid Documentnaam: Functiebeschrijving Redactie Commissie Pagina 1 van 3

20 Coördinator Coördineren van de taken die uitgevoerd worden door de leden van de redactie commissie Contact houden met de secretaris Contacten onderhouden met de train(st)ers Contacten onderhouden met de coördinator activiteiten commissie Is naast coördinator ook lid Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Goed kunnen organiseren, redigeren en plannen Verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot (externe) communicatie Bijeenkomsten Redactie Commissie Vrijwilligers bijeenkomsten Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 keer per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Redactie Commissie Pagina 2 van 3

21 Lid Onderhouden van de website Onderhouden van de Sociale Media (o.a. Twitter, Facebook en Hyves) Onderhouden van de Nieuwsbrieven / Clubbladen Plaatsen van berichten in het Gemeente Nieuws / Lingewaard Nieuws Maken van verslagen van lessen, activiteiten en andere bijzonderheden Maken van foto s bij lessen en activiteiten Deelnemen aan bijeenkomsten Redactie Commissie Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot (externe) communicatie Enthousiasme Bijeenkomsten Redactie Commissie Vrijwilligers bijeenkomsten Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 keer per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Redactie Commissie Pagina 3 van 3

22 25 - Wedstrijd Commissie Het organiseren van wedstrijden waaraan leden van GTV Zwieps deelnemen. De wedstrijd commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid algemene zaken. De wedstrijd commissie zelf is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden waaraan leden van GTV Zwieps deelnemen. Functies Coördinator Lid Documentnaam: Functiebeschrijving Wedstrijd Commissie Pagina 1 van 3

23 Coördinator Organiseren en voorzitten bijeenkomsten Wedstrijd Commissie. Overleggen met train(st)ers en bestuurslid algemene zaken. Bijwonen KNGU bijeenkomst omtrent wedstrijden. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Goed kunnen organiseren en plannen. Bijeenkomsten Wedstrijd Commissie Vrijwilligers bijeenkomsten ALV KNGU bijeenkomst Organisatie LTK Organisatie KNGU wedstrijd Organisatie vanuit huis 2 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen 1 avond per seizoen 2 dagen per seizoen 1 dag per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Wedstrijd Commissie Pagina 2 van 3

24 Lid Deelnemen aan bijeenkomsten Wedstrijd Commissie. Organiseren wedstrijden. Bij voorkeur maak je al deel uit van het technische kader. Goed kunnen organiseren. Bijeenkomsten Wedstrijd Commissie Vrijwilligers bijeenkomsten ALV Organisatie LTK Organisatie KNGU wedstrijd Organisatie vanuit huis 2 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen 2 dagen per seizoen 1 dag per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Wedstrijd Commissie Pagina 3 van 3

25 31 - Technisch Kader Functies: Trainster Turnen Trainster Jazzdans Assistent Turnen Assistent Jazzdans Jurylid Turnen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 1 van 8

26 Train(st)er Turnen Het verzorgen van turnlessen op recreatief en/of selectie niveau. Tevens neemt de train(st)er turnen zitting in de technische commissie turnen. De train(st)er turnen werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. De train(st)er turnen is zelf eindverantwoordelijk voor het verzorgen van de turnlessen. De train(st)er turnen stuurt de assistente(n) aan. Voorbereiden en verzorgen van turnlessen. Aansturen assistente(n). Zitting nemen in de technische commissie turnen. Eerste aanspreekpunt voor ouders. Inhoudelijke en plan technische zaken omtrent de lessen communiceren naar ouders. Openen van de accommodatie. Opbouwen van de turntoestellen. Veiligheid tijdens de lessen waarborgen. Invullen presentielijsten. Opruimen turntoestellen. Afsluiten van de accommodatie. Werken binnen de opgestelde beleidskaders. In bezit van KSS3 diploma. In bezit van EHBO diploma. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Pedagogische vaardigheden. Affiniteit met de doelgroep. Lessen Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten x aantal uren per week 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 2 van 8

27 Algemene leden vergadering Ontwikkelen en vastleggen beleid 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 3 van 8

28 Train(st)er Jazzdans Het verzorgen van jazzdans lessen op recreatief en/of selectie niveau. Tevens neemt de train(st)er jazzdans zitting in de technische commissie jazzdans. De train(st)er jazzdans werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. De train(st)er jazzdans is zelf eindverantwoordelijk voor het verzorgen van de jazzdans lessen. De train(st)er jazzdans stuurt de assistente(n) aan. Voorbereiden en verzorgen van jazzdans lessen. Aansturen assistente(n). Zitting nemen in de technische commissie jazzdans. Eerste aanspreekpunt voor ouders. Inhoudelijke en plan technische zaken omtrent de lessen communiceren naar ouders. Openen van de accommodatie. Veiligheid tijdens de lessen waarborgen. Invullen presentielijsten. Afsluiten van de accommodatie. Werken binnen de opgestelde beleidskaders. In bezit van KSS3 diploma. In bezit van EHBO diploma. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Pedagogische vaardigheden. Affiniteit met de doelgroep. Lessen Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Algemene leden vergadering x aantal uren per week 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 4 van 8

29 Ontwikkelen en vastleggen beleid Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 5 van 8

30 Assistent Turnen Het assisteren bij turnlessen op recreatief en/of selectie niveau. Als assistent turnen werk je onder de verantwoordelijkheid van de train(st)er tijdens de lessen. Assisteren bij turnlessen. Aanspreekpunt voor ouders. Op tijd voor de lessen aanwezig zijn. Opbouwen van de turntoestellen. Veiligheid tijdens de lessen waarborgen. Invullen presentielijsten. Opruimen van de turntoestellen. Werken binnen de opgestelde beleidskaders. In bezit van KSS2 diploma. In bezit van EHBO diploma. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Pedagogische vaardigheden. Affiniteit met de doelgroep. Lessen Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Algemene leden vergadering Ontwikkelen en vastleggen beleid x aantal uren per week 2 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 6 van 8

31 Assistent Jazzdans Het assisteren bij jazzdans lessen op recreatief en/of selectie niveau. Als assistent jazzdans werk je onder de verantwoordelijkheid van de train(st)er tijdens de lessen. Assisteren bij jazzdans lessen. Aanspreekpunt voor ouders. Op tijd voor de lessen aanwezig zijn. Veiligheid tijdens de lessen waarborgen. Invullen presentielijsten. Werken binnen de opgestelde beleidskaders. In bezit van KSS2 diploma. In bezit van EHBO diploma. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Pedagogische vaardigheden. Affiniteit met de doelgroep. Lessen Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Algemene leden vergadering Ontwikkelen en vastleggen beleid x aantal uren per week 2 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 7 van 8

32 Jurylid Turnen Het jureren bij turnwedstrijden waaraan leden van GTV Zwieps deelnemen. Het jurylid turnen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken, maar werkt ook nauw samen met de wedstrijd commissie. Jureren bij turnwedstrijden waaraan leden van GTV Zwieps deelnemen. Jurycursus KNGU (C en/of B brevet, 4 jaar geldig) gevolgd hebben. Affiniteit met turnen. Jurycursus KNGU wedstrijden LTK Vrijwilligers bijeenkomsten Algemene leden vergadering 12 avonden voor compleet brevet x aantal dagen per seizoen 2 dagen per seizoen 3 avonden per seizoen 1 avond per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technisch Kader Pagina 8 van 8

33 32 - Technische Commissie Turnen Het ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen van een eenduidig beleid omtrent de turnlessen waarbij recreatief turnen naadloos aansluit op selectie turnen. De technische commissie turnen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. De technische commissie turnen is zelf verantwoordelijk voor het beleid omtrent de turnlessen. Functies Coördinator Lid Documentnaam: Functiebeschrijving Technische Commissie Turnen Pagina 1 van 3

34 Coördinator Organiseren bijeenkomsten Technische Commissie Turnen. Bewaken voortgang ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen beleid. Faciliteren ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen beleid. Documenteren beleid. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Goed kunnen organiseren. Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technische Commissie Turnen Pagina 2 van 3

35 Lid Deelnemen aan bijeenkomsten Technische Commissie Turnen. Ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen beleid omtrent de turnlessen. Je moet aangesteld zijn als train(st)er bij GTV Zwieps. Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technische Commissie Turnen Pagina 3 van 3

36 33 - Technische Commissie Jazzdans Het ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen van een eenduidig beleid omtrent de jazzdans lessen waarbij recreatief dansen naadloos aansluit op selectie dansen. De technische commissie jazzdans valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. De technische commissie jazzdans is zelf verantwoordelijk voor het beleid omtrent de jazzdans lessen. Functies Coördinator Lid Documentnaam: Functiebeschrijving Technische Commissie Jazzdans Pagina 1 van 3

37 Coördinator Organiseren bijeenkomsten Technische Commissie Jazzdans. Bewaken voortgang ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen beleid. Faciliteren ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen beleid. Documenteren beleid. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Goed kunnen organiseren. Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technische Commissie Jazzdans Pagina 2 van 3

38 Lid Deelnemen aan bijeenkomsten Technische Commissie Jazzdans. Ontwikkelen, optimaliseren en vastleggen beleid omtrent de jazzdans lessen. Je moet aangesteld zijn als train(st)er bij GTV Zwieps. Kaderbijeenkomsten Vrijwilligers bijeenkomsten Organisatie vanuit huis 4 avonden per seizoen 3 avonden per seizoen Documentnaam: Functiebeschrijving Technische Commissie Jazzdans Pagina 3 van 3

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester Algemeen bestuur Voorzitter - Bijwonen van de bestuursvergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar). - Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiele gelegenheden. - Leiden van bestuurs- en algemene vergaderingen.

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter

Functieomschrijving Voorzitter Functieomschrijving Voorzitter A) Voorbereiden en leiden van bestuurs- en stafvergaderingen Agenda opstellen bestuursvergadering Bestuursvergadering leiden. Agenda opstellen en voorbereiden stafvergadering.

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN ENTHOUSIASTE, BETROKKEN EN AMBITIEUZE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN VOORZITTER MHC WOERDEN Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit de betrokkenheid

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Leden Artikel 1 Leden die twee maanden lid zijn van de vereniging, worden aangemeld bij de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), in een

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Organisatie van het bestuur De taak van het bestuur is zodanige voorwaarden te creëren dat de volksuniversiteit een bloeiend bestaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Club isterwijk Vastgesteld door de algemene ledenvergadering te Oisterwijk, 5 maart 2008 1. Algemeen 1.1. De vereniging genaamd "Petanque Club Oisterwijk", hierna te noemen "PCO", is bij notariële akte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Beste functionaris, Voor u ligt de brochure taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging. Met deze publicatie proberen wij u enigszins op

Nadere informatie

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Datum: juni 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Pagina 1 van 5

Jaarplan 2016. Pagina 1 van 5 Jaarplan 2016 Pagina 1 van 5 Voorwoord Beste leden, ouders en verzorgers, In 2015 heeft het bestuur en de leden van de commissies een doorstart gemaakt en we gaan daar met veel energie mee door. U mag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. A. Bestuurlijke zaken. B. Adviesorganen

Huishoudelijk reglement. A. Bestuurlijke zaken. B. Adviesorganen A. Bestuurlijke zaken 1. Ingeval het bestuur dit noodzakelijk acht en ingeval van ziekte o.i.d. kan het bestuur worden uitgebreid met 2 leden zonder portefeuille maar met volledig stemrecht, 2. De benoeming

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 status: concept In onderstaand schema wordt een voorbeeld organisatiestructuur getoond, dat uitgangspunt is voor de voorbeeld functieprofielen.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei Visie administratieve kracht.

Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei Visie administratieve kracht. Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei 2016 Voorstel: Visie administratieve kracht. Saturna bestaat nu bijna 4 seizoenen. In die jaren zijn we gegroeid, zowel in ledenaantal als in professionalisme. De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Needse Gymnastiek Vereniging. September 2016

Huishoudelijk reglement. Needse Gymnastiek Vereniging. September 2016 Huishoudelijk reglement Needse Gymnastiek Vereniging September 2016 1 Inhoud 1 Doelstelling vereniging blz. 3 2 Verkrijgen van het lidmaatschap blz. 3 3 Contributies blz. 4 4 Kleding blz. 4 5 Groepsindeling

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement Bestuursstructuur van de fusie vereniging Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en besturing van de vereniging. Het bestuur wordt in de uitvoering van het besturen van de club geholpen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk.

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. 1 Contents Openstaande vacatures binnen MHC Uitgeest We hebben een gezonde, groeiende vereniging. Met het groter worden van de vereniging, hebben we

Nadere informatie

Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid

Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid de belangrijkste gedragskenmerken voor een lid van het bestuur De nadruk ligt op het (organisatie identificatie) Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid De statuten

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter. Hoofdtaak

Functieomschrijving Voorzitter. Hoofdtaak Functieomschrijving Voorzitter Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie