Maatschappelijk verslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2011"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht

2 Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief De ambitie van Amaris is om professionale zorg en dienstverlening te leveren, die past bij de persoonlijke wens en behoefte van mensen. Een centrale vraag die we onze cliënten regelmatig stellen, is: Waar heeft ú behoefte aan? Zorg met aandacht, noemen we dat. Professionalisering Er is gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie. Het Amaris zorgleefdossier en het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) zijn ingevoerd. Ook methodisch werken, kwaliteitszorg, treasury en risicomanagement zijn verder ontwikkeld. Voor leidinggevenden en staf is een Management Development programma doorlopen gericht op strategisch denken en ondernemerschap. Ook is veel aandacht besteed aan de positionering en de identiteit van Amaris. Als kernwaarden zijn benoemd: respectvol, betrouwbaar, betrokken en gedreven. Er is geïnvesteerd in samenwerking met de ketenpartners, de zorgketens waar Amaris deel van uitmaakt: het Netwerk Dementie Gooi- en Vechtstreek en het innovatieplatform izovator. Amaris treft voorbereidingen voor de overheveling van de geriatrische revalidatie naar de Zorgverzekeringswet en de overheveling van AWBZ-functies naar de Wmo. Een centrale vraag die we onze cliënten regelmatig stellen, is: Waar heeft ú behoefte aan? 2

3 Vastgoedbeleid Mede door de invoering van de normatieve huisvestingcomponent (NHC) stond strategisch vastgoedbeleid hoog op de prioriteitenlijst. De beoogde strategische samenwerking met woningbouwcorporatie Habion kreeg zijn beslag. De komende jaren zullen veel locaties herontwikkeld worden. Daarbij is comfortabel en veilig wonen het uitgangspunt. In 2012 wordt gestart met de nieuwbouw van Amaris De Veste in Naarden. Midden 2011 is de nieuwe locatie Horstwaarde in gebruik genomen. Deze locatie maakt deel uit van Amaris De Kuijer in Nederhorst den Berg. Dit is de eerste locatie binnen Amaris die gebouwd is volgens de uitgangspunten van kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten. In 2012 start de bouw van twee kleinschalig wonen locaties in respectievelijk Baarn en Naarden. Resultaten De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CQ) in 2011 wijzen op een zichtbare verbetering van de ervaren kwaliteit door onze cliënten. Daar zijn wij trots op. De verbeterpunten, die er uiteraard ook zijn, zullen met gedrevenheid worden opgepakt. Amaris Zorggroep sluit de (geconsolideerde) exploitatie 2011 af met een positief resultaat van De Raad van Bestuur is van mening dat het jaar 2011 succesvol is afgesloten. Zonder de betrokkenheid en het enthousiasme van medewerkers en vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. De Raad van Bestuur is hen daar dankbaar voor. Ook dankt de Raad van Bestuur de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad voor de goede samenwerking en de positief kritische manier, waarop de raden invulling geven aan de medezeggenschap. De Raad van Bestuur is de Raad van Toezicht erkentelijk voor de invulling van haar rol als toezichthouder, adviseur en werkgever en haar betrokkenheid bij de Amaris Zorggroep en haar locaties, cliënten en medewerkers. Nieuwe uitdagingen Voor het jaar 2012 staan nieuwe uitdagingen te wachten. In 2012 wordt een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld en wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. Wij gaan daar enthousiast mee aan de slag en hebben vertrouwen in de goede uitgangspositie van Amaris. Raad van Bestuur Amaris Zorggroep René Hup Jan den Ouden 3

4 Maatschappelijk verslag

5 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Samenstelling van Raad van Bestuur Samenstelling van Raad van Toezicht Identiteit Besturingsvisie Medezeggenschap Kerngegevens Bestuursverslag Meerjarenbeleid Algemeen beleid Bedrijfsvoering Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Financieel beleid Samenleving en belanghebbenden Verslag Raad van Toezicht Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers Externe relaties...46 Bijlage. Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

6 Maatschappelijk verslag

7 Profiel van de organisatie 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument doet Amaris Zorggroep verslag van de zorg en diensten die in 2011 zijn geleverd aan onze cliënten en bewoners en de manier waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn nagekomen. De segmentatie van de jaarrekening is gebaseerd op de belangrijkste bekostigingstelsels waarbinnen Amaris Zorggroep opereert: de AWBZ en Wmo. Verantwoording over de Wmo-activiteiten heeft alleen plaatsgevonden als dit noodzakelijk was voor een duidelijke beeldvorming; de volledige Wmo-verantwoording vindt plaats via de gemeenten. De woningstichting Huisvesting voor Senioren (complex Op De Ree) en de Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok maken geen deel uit van dit jaardocument. Beide stichtingen vallen niet onder de Raad van Toezicht van Amaris Zorggroep. 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Identificatiegegevens Omschrijving Naam verslagleggende rechtspersoon Amaris Zorggroep Adres Werkdroger 1 gebouw De Ark Postcode 1251CM Plaats Laren (NH) Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Amaris Zorggroep is de moederstichting, waarbij in 2011 de volgende stichtingen waren aangesloten: Protestants Christelijke Stichting Amaris De Amerhorst (Amersfoort) Protestants Christelijke Stichting Amaris Arkemheen (Nijkerk) Stichting Amaris Florisberg (Muiderberg) Stichting Amaris De Kuijer (Nederhorst den Berg) Stichting Hervormd Woon-Zorgcentrum Amaris Voor Anker (Huizen) Stichting Amaris De Veste (Naarden) Stichting Hervormd Woon-Zorgcentrum Amaris Schoonoord (Baarn) Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum Amaris Zuiderheide (Hilversum) Stichting Johanniter Huis Amaris Theodotion (Laren) Stichting Christelijk Verpleeghuis Amaris Gooizicht (Hilversum) Stichting Huisvesting voor Ouderen De Amerhorst (Amersfoort) 7

8 Maatschappelijk verslag 2011 Amaris Zorggroep Organogram 2011 Stichting Amaris Zorggroep Raad van Toezicht Stichting Amaris Zorggroep Raad van Bestuur Directieberaad Directeuren, HRM, Beleidsmedewerker, Concern controller Stafbureau CCR COR Amaris Gooizicht (Hilversum) Amaris Florisberg (Muiderberg) Amaris De Kuijer (Nederhorst den Berg) Amaris De Veste (Naarden) Amaris Zuiderheide (Hilversum) Amaris Voor Anker (Huizen) Amaris Theodotion (Laren) Amaris Schoonoord (Baarn) Amaris Arkemheen (Nijkerk) Amaris De Amerhorst (Amersfoort) Amaris SHVO Thuiszorg Iedere Amaris-zorginstelling werkt met kleine teams die zorg en dienstverlening aan huis leveren (Amaris Thuis). Daardoor zijn wij altijd in de buurt, snel bereikbaar en kan onze zorg en dienstverlening optimaal afgestemd worden op wensen en behoeften van de cliënten. Hierdoor zijn cliënten over het algemeen zeer tevreden over de geleverde zorg en dienstverlening. 2.3 Samenstelling van Raad van Bestuur De Raad van Bestuur was in 2011 samengesteld uit twee leden: De heer J. den Ouden De heer A. Hup 8

9 Profiel van de organisatie 2.4 Samenstelling van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was in 2011 samengesteld uit acht leden: De heer G. Vreugdenhil, voorzitter Jonkheer F.S. von Balluseck, vicevoorzitter De heer D. Ridder, secretaris De heer J. Braamskamp De heer G.A. Born De heer C.A. de Groot Mevrouw I.G.G. de Lange Jonkheer W. van der Meer de Walcheren 2.5 Identiteit Amaris heeft zich in 2011 beraden op haar identiteit. Onder identiteit verstaan we hier: Onderscheidend kenmerk van een organisatie gebaseerd op levensbeschouwing of religie waarin bepaalde waarden, normen en gedrag centraal staan. Amaris laat zich in haar waarden leiden door algemeen christelijke beginselen, met inachtneming van de (lokale) identiteit, zoals is vastgelegd in de statuten van de dochterstichtingen. Alle geledingen binnen Amaris zijn verbonden door vier kernwaarden: Respectvol Betrokken Betrouwbaar Gedreven Deze waarden zijn niet alleen in de omgang met bewoners en cliënten van belang, maar gaan ook over wat wij als organisatie essentieel vinden voor onze dienstverlening. Amaris verwacht van alle medewerkers dat zij de identiteit van de organisatie respecteren en de daarbij horende kernwaarden van harte onderschrijven. Ook van vrijwilligers verwachten wij, dat zij onze kernwaarden kunnen en willen onderschrijven. Met de instandhouding van lokale identiteitsraden geeft Amaris extra aandacht aan identiteit. De lokale zorginstellingen bieden hierdoor alle ruimte voor cliënten en medewerkers om in de eigen lokale gemeenschap te blijven, waarbij de eigenheid en levensbeschouwing een belangrijk onderdeel zijn van de zorg. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de identiteit van haar leden een afspiegeling is van de identiteit van de locaties. 9

10 Maatschappelijk verslag Besturingsvisie De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid van Amaris vast onder goedkeuring door de Raad van Toezicht. Dit beleid richt zich op een termijn van vier jaar. Het lopende strategisch kader is vastgesteld in In 2012 zal een heroriëntatie worden uitgevoerd. Op basis van het centrale kader maakt de Raad van Bestuur resultaatafspraken met de directeuren die het uitgangspunt vormen voor de ondernemingsplannen van de locaties. Een andere factor van belang is de lokale situatie, zodat het strategische kader goed aansluit bij de locatie. Binnen het aangegeven strategisch kader hebben directeuren het mandaat om de strategie en het beleid voor de eigen locatie vast te stellen en vorm te geven. Dit wordt vervolgens voortdurend getoetst en bijgesteld op basis van behaalde resultaten en de dynamiek in de omgeving. Daarnaast vervullen de directeuren een belangrijke rol bij de realisering van de doelstellingen van de organisatie. De centrale staf van Amaris heeft twee hoofdtaken. Ten eerste het uitvoeren van taken die op basis van externe wet- en regelgeving worden geëist. En ten tweede het ondersteunen van de Raad van Bestuur en de directeuren bij de uitvoering van het organisatie- en instellingsbeleid. 2.7 Medezeggenschap Amaris ontleent haar bestaanrecht aan haar cliënten. Wij hechten daarom grote waarde aan de inbreng van de cliëntenraad om onze zorg en dienstverlening te kunnen verbeteren. Iedere dochterstichting van Amaris Zorggroep heeft een eigen ondernemingsraad en een eigen cliëntenraad. Op centraal niveau functioneren een centrale ondernemingsraad voor de medezeggenschap van medewerkers en een centrale cliëntenraad voor cliënten met vertegenwoordigers vanuit de lokale raden. Verderop in dit jaarverslag gaan we uitgebreider in op de onderwerpen die centraal zijn behandeld. Amaris ontleent haar bestaansrecht aan haar cliënten. 10

11 Profiel van de organisatie 2.8 Kerngegevens Toelatingen Amaris had in 2011 toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, verblijf en revalidatie. Grotendeels worden deze uitgevoerd in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen, maar er wordt ook veel zorg aan huis geleverd. Daarnaast is er nog de functie huishoudelijke hulp die wordt gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verder leverde Amaris op basis van de Zorgverzekeringswet de volgende functies: Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Diëtetiek Segmenten De zorg wordt verleend in de segmenten verpleging, verzorging en thuiszorg. Doelgroepen De belangrijkste doelgroepen zijn: Cliënten met een somatische aandoening of beperking Cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking. Daarnaast zijn er specifieke doelgroepen, te weten: cliënten die in aanmerking komen voor orthopedische behandelingen, CVA en Parkinson patiënten. En verder kunnen verschillende welzijnsdiensten en services worden genoemd, zoals maaltijdvoorziening, personenalarmering, dagactiviteiten, maatschappelijk werk, bibliotheek etc. Werkgebied Amaris is werkzaam in de zorgkantoorregio s Gooi en Utrecht. 11

12 Maatschappelijk verslag 2011 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten KERNGEGEVENS Aantal/bedrag Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten instelling op basis van een ZZP met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) 6 Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) 11 Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van 889 de functies BGI en/of BGG) voorzover niet opgenomen in een instelling Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar inclusief vroegere geinzsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 0 Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie excl. dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) en Wmo-zorg Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.590,00 Aantal f.t.e. per einde verslagjaar 1.360,71 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg excl. subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

13 Profiel van de organisatie 3. Bestuursverslag 3.1 Meerjarenbeleid In 2009 heeft Amaris een strategisch plan op centraal niveau vastgesteld. Dit plan draagt de titel Zorg met aandacht zo thuis mogelijk. Dit meerjarenplan is geldig tot 2012 en diende als basis voor het beleid in Onze missie Wij helpen onze cliënten om een zelfstandig en onafhankelijk leven te blijven leiden. Onze cliënten kiezen zelf hoe ze hun eigen leven willen inrichten en wij ondersteunen hen op deskundige wijze met onze zorg, behandeling, begeleiding en welzijnsactiviteiten. We doen dat met respect en met kennis van zaken. Wij zijn betrouwbaar, betrokken en gedreven. We zijn stevig verankerd in de lokale gemeenschappen waarin wij werken. Onze visie De eigen, vertrouwde leefomgeving biedt veiligheid en een plaats waar je jezelf kunt zijn. Gezins- en familierelaties blijven intact, het sociale netwerk blijft in stand. Wij regelen samen met de cliënt dat deze zo zelfstandig mogelijk kan wonen en leven. Onze zorg sluit aan bij de wensen die de cliënt hierover heeft wat betreft plaats, tijd, invulling en financieringswijze. - Iedere cliënt is uniek Amaris werkt in de volle overtuiging dat ieder mens uniek en belangrijk is. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Amaris-medewerkers realiseren zich dat zij te gast zijn bij de cliënt. 13

14 Maatschappelijk verslag Aandacht en respect Amaris-medewerkers realiseren zich dat zij te gast zijn bij de cliënt en dat zij binnentreden in het leven van de cliënt. Ze hebben respect voor diens gewoonten, wensen, levensstijl, levensbeschouwing en privacy. - Levensbeschouwing Amaris werkt vanuit algemeen christelijke waarden. Amaris realiseert zich dat de diversiteit van geloofsopvattingen in de samenleving toeneemt. De organisatie biedt zorg aan iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging. In 2011 is het onderwerp Identiteit breed in de organisatie besproken. Dit heeft geleid tot vaststelling van een beleidsnota. Elders in dit verslag gaan we daar uitvoeriger op in. - Professioneel en betrouwbaar De medewerkers van Amaris zijn professioneel. Ze weten wat ze wel en wat ze niet kunnen. Ze denken mee en zijn flexibel. Wat beloofd is, is beloofd. Als iets niet lukt dan bespreken ze dit met de cliënt. Externe ontwikkelingen In de komende jaren houden we rekening met vier dominante externe ontwikkelingen: De groei van de vraag; Bezuinigingen in de zorg gekoppeld aan de noodzaak tot kostenbeheersing; De noodzaak tot externe verantwoording; Scheiden wonen en zorg en differentiatie in woonvormen. Interne situatie Amaris biedt alle vormen van zorg, van huishoudelijke hulp en zorg aan huis tot complexe zorg en behandeling in de verpleeghuizen. De organisatie drijft op de medewerkers, die met grote motivatie, inzet en betrokkenheid bijdragen aan het succesvol functioneren van Amaris. De financiële positie van Amaris is solide, zeker voor een organisatie die in de V&V-sector werkzaam is. Ontwikkelingen in de vastgoedsector hebben volop de aandacht. Strategische keuzes Op basis van de hiervoor beschreven ambities en de analyse van interne en externe ontwikkelingen heeft Amaris Zorggroep de volgende strategische keuzes gemaakt: - Klantpartnerschap De visie dat iedere cliënt uniek is, vraagt ook om een zo uniek mogelijke benadering van de cliënt. Amaris wil zijn cliënten maatwerk bieden. Om dit concreet invulling te geven wordt gewerkt met zorgleefdossiers gebaseerd op de vier domeinen, te weten: Lichamelijk welbevinden Mentaal welbevinden & autonomie Woon & Leefomstandigheden Participatie 14

15 Bestuursverslag - Zo thuis mogelijk We werken eraan dat onze zorg overal in ons werkgebied geleverd kan worden. Onze visie zo thuis mogelijk rechtvaardigt dat we in personele, technische en zakelijke zin investeren. Niet de cliënt verplaatst zich, maar de medewerkers verplaatsen zich. - Regio en schaalgrootte Het werkgebied waarvoor Amaris werkzaam is, is grofweg aan te duiden als de regio s Eemland en t Gooi en Vechtstreek. In het vormgeven van ketenzorg wordt gezocht naar samenwerking. Door het realiseren van ketenzorg kan de cliënt een samenhangend pakket aan zorg- en dienstverlening afnemen. - Lokaal ondernemerschap De lokale (regionale) inbedding van de verschillende onderdelen van Amaris is één van de sterke punten van de zorggroep. Dit zal verder worden uitgebouwd. De verpleeghuizen zijn niet gebonden aan een lokale inbedding. Zij ondersteunen de locaties in het verbreden van het aanbod. Daarnaast versterken ze de positie van de zorggroep in de keten. De derde functie van de verpleeghuizen is supra-regionaal in het ontwikkelen van een aanbod voor specifieke doelgroepen (bijv. Parkinson patiënten). - Stroomlijnen ondersteunende diensten Voor de ondersteunende en stafdiensten wordt toegewerkt naar verdere centralisatie. Hoofddoel hierbij is het vergroten van kwaliteit en realiseren van efficiency, door de schaalgrootte en bundeling van expertises. - Kwaliteit Amaris kiest allereerst voor behoud en verbetering van kwaliteit. Dat betekent dat de organisatie zich niet opstelt als prijsvechter (thuiszorg), maar streeft naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Bovenstaand meerjarenbeleid wordt in 2012 geëvalueerd. Doel is om opnieuw voor meerdere jaren de strategische koers van Amaris uit te zetten. Alle Amaris locaties. 15

16 Maatschappelijk verslag Algemeen beleid Revalidatie In 2013 zal de geriatrische revalidatie niet langer gefinancierd worden uit de AWBZ, maar uit de Zorgverzekeringswet. In 2011 is een projectgroep gestart met het in kaart brengen van de consequenties voor Amaris. Eén van de belangrijkste onderwerpen is dat de organisatie al in 2012 op de DBC s moet zijn voorbereid, wil Amaris ook vanaf 2013 in staat zijn geriatrische revalidatie aan te bieden. In het kader van de extramuralisering van de behandelfunctie is onderzocht of het haalbaar is revalidatie bij cliënten aan huis aan te bieden. Een externe ondernemer met ervaring op dit gebied is ingeschakeld om hierin ondersteuning te bieden. Bejegening cliënten In 2011 kwamen in het maatschappelijk debat diverse onderwerpen aan de orde, die samengevat kunnen worden onder onheuse bejegening van cliënten. Te denken valt aan onderwerpen als ouderenmishandeling, pesten en huiselijk geweld. Besloten is deze onderwerpen Amaris-breed op te pakken. Begin 2012 besluiten we welke organisatorische stappen gezet moeten worden om hiermee om te gaan. Stakeholders Al enige jaren wordt een inventarisatie gemaakt van de stakeholders van Amaris. Stakeholders zijn belanghebbenden die het beleid van Amaris beïnvloeden. Om te bepalen wie de belangrijkste stakeholders zijn, is gekeken naar de hoogte van het risico en de grootte van de invloed die zij hebben op Amaris. In 2012 zal onder een aantal belangrijke stakeholders een reputatiescan worden gehouden om zicht te krijgen op het imago van Amaris bij de belangrijke stakeholders. In 2013 zal de geriatrische revalidatie niet langer gefinancierd worden uit de AWBZ. 16

17 Bestuursverslag Vrijwilligers en mantelzorgers Voor een goede cliëntenzorg zijn naast zorgverleners ook mantelzorgers en vrijwilligers cruciaal. Iedere Amaris locatie heeft veel vrijwilligers. Voor het vrijwilligerwerk wordt een lokale beleidsplan opgesteld, dat past binnen het centrale strategische kader. De basis voor dit beleid komt voort uit de eisen die het zorgkantoor stelt aan de te leveren zorg. Ook voor de omgang met mantelzorgers is centraal beleid geformuleerd en vastgesteld. Vastgoedbeheer Vastgoedbeheer is strategisch van steeds groter belang. Amaris heeft ervoor gekozen om samenwerking te zoeken met woningcorporatie Habion, met als doel om gezamenlijk nieuwbouw- en verbouwprojecten te realiseren. Dit in een structuur van gedeeld eigenaarschap en risico. De samenwerking wordt begin 2012 geformaliseerd. Huisvesting De kleinschalige woonvoorziening Horstwaarde in Nederhorst den Berg is in juli 2011 in gebruik genomen. Er is plaats voor 24 cliënten in zorgwoningen en appartementen. De cliënten wonen inmiddels naar volle tevredenheid in deze nieuwe huisvesting. Het oude woonzorgcentrum Amaris De Veste is in 2011 grotendeels gesloopt. Hiervoor in de plaats komt nieuwbouw, maar de realisering hiervan zal tijd kosten. Tot die tijd wonen de cliënten in tijdelijke huisvesting. Benoeming directeuren Begin 2011 zijn drie directeuren benoemd ter vervulling van ontstane vacatures op de locaties Amaris Schoonoord, Amaris Arkemheen en Amaris de Amerhorst. Deze vacatures hadden te maken met een stuctuurwijziging in de regio Eemland. Vanwege het vertrek van de directeur van Amaris Theodotion is ook deze positie in 2011 opnieuw ingevuld. In de loop van het jaar onstond een nieuwe vacature op directieniveau door het vertrek van de directeur van Amaris Zuiderheide. Hij zal in de loop van 2012 worden vervangen. In de tussentijd wordt interimmanagement ingezet. Ketenzorg Amaris Gooizicht heeft een convenant getekend met regionale partners voor de behandeling van CVA-cliënten. Ketenzorg krijgt verder vorm in het al langer bestaande regionale Netwerk Dementie. 3.3 Bedrijfsvoering Planning-en-control-cyclus In 2011 is gewerkt met een vaste planning- en control-cyclus (P&C-cyclus). Vastgelegd is hoe het beleidsvormingsproces dient te verlopen volgens het principe van plan-do-check-act. Beleidsplannen die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld, zijn door de directeuren vertaald in jaarplannen met afgeleide 17

18 Maatschappelijk verslag 2011 doelstellingen en actieplannen. De voortgang in de uitvoering wordt volgens een vaste overlegstructuur besproken tussen de directeur en één van de bestuurders. Verder is in de P&C-cyclus beschreven wanneer en bij welke onderwerpen de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen betrokken worden en welke bevoegdheden zij hebben. Dit is ook met hen gecommuniceerd. Voor de administratieve verantwoording wordt gewerkt volgens de vastgestelde AOIC-regeling. Risicomanagement Het doel van risicomanagement is het beheersen van de risico s die de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de patiënten, het welzijn van de medewerkers en het voortbestaan van de organisatie bedreigen. Het risicomanagement is vanaf 2010 structureel ingebed in de planning-en-controlcyclus van Amaris. Jaarlijks wordt voor de opstelling van de strategische (meerjaren)plannen een strategische risicoanalyse geactualiseerd en besproken met de Raad van Toezicht. De uitkomsten van de risicoanalyse worden vertaald naar concrete beheersingsmaatregelen die in de lokale instellingsplannen en in het centrale bedrijfsplan van het Amaris-stafbureau worden uitgewerkt. Een overzicht van de belangrijkste risico s en beheersingsmaatregelen is opgenomen in de navolgende tabel: Categorie Risico s & Onzekerheden Concrete Risico s & Onzekerheden Beheersingsmaatregelen Strategie Belemmeringen business model Operationeel Financieel Liquiditeit, renterisico s en het verkrijgen van financiering voor komende vastgoed-projecten Financiële verslaglegging Risico s/onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de verslaggeving Wet - en regelgeving Nieuwe markt, diagnose-behandel-combinaties (dbc s) en Wmo Vastgoedrisico s op grond van NHC s in het licht van investeringsopgave Nieuwe eisen elektronisch indicatie- en declaratieverkeer Uitval ICT-systemen Zie financiële paragraaf Intrede impairment-toets Stuurgroepen actief die opdracht mee hebben voor ontwerp business-model Strategische, duurzame samenwerking met woningcorporatie Centrale monitoring en het vormgeven van nieuwe functies in concern-stafbureau Risicoanalyse en back-up maatregelen Zie financiële paragraaf Beleid en beschrijving uitgangspunten impair-menttoets Consequenties specialistische wetgeving Veranderende belastingwetgeving Periodieke monitoring fiscale positie door fiscale specialisten Kwaliteit Veiligheid Medicatie, calamiteiten, brand, legionella, Plannen, audits, directiebeoordeling BIG Kwaliteit dienstverlening Cliëntgericht aanbod Tevredenheidsraadpleging, certificering, verbeterplannen 18

19 Bestuursverslag Compliance Compliance is bedoeld om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. Er is een bedrijfscode ingevoerd voor de naleving van bepalingen op het gebied van mededinging. De Raad van Bestuur en directeuren ondertekenen deze bedrijfscode. Op de locaties zal de inhoud en achtergrond van deze code gecommuniceerd worden met medewerkers voor wie dit onderwerp relevant is. Finance & Control Een belangrijke uitdaging in 2011 voor Finance & Control kwam voort uit de gevolgen van de NHC-bekostiging voor de huisvesting in onder andere de ouderenzorg (NHC=Normatieve Huisvestingscomponent). De volgende acties zijn ondernomen: Inventarisatie van effecten overgangsregime 2012 tot Beleidsontwikkeling voor waardering vastgoed en grondslagen voor de financiele verslaglegging. Modellering van bedrijfswaardeberekening en beschrijving uitgangpunten. In de financiële jaarrekening zijn de effecten en beleidsuitgangspunten toegelicht. Een ander belangrijk onderwerp was de voorbereiding van de strategische samenwerking op het gebied van verslaggeving, fiscaliteit en juridische aspecten met een woningcorporatie in de vorm van een personenvennootschap. Voor een aantal bouwprojecten werd de financiële haalbaarheid opgesteld, voorbereid en doorgerekend: Vervangende nieuwbouw Amaris De Veste te Naarden Nieuwe locatie Oosterhei te Baarn (Amaris Schoonoord) Nieuwe locatie scheiden wonen-zorg Horstwaarde (Amaris De Kuijer) Vervangende nieuwbouw Amaris Arkemheen te Nijkerk. Het financiële instrumentarium van de Amaris Zorggroep is onderzocht in het licht van de uitdagingen die de komende jaren op de langdurige zorg afkomen. Op grond van deze analyse is prioriteit gegeven aan de toepassing van een model dat kan ondersteunen bij investeringsbeslissingen en (meerjaren)begrotingen voor de liquiditeit en exploitatie. Het model, de scenarioplanner, zal begin 2012 in beheer worden genomen. Het managementinformatiesysteem (MIS) is in 2011 onderhouden en uitgebouwd om de uitdagingen van de prestatie- en zorgzwaartebekostiging het hoofd te bieden. Een belangrijke mijlpaal was de introductie van de integrale overzichten met productie, formatie, marges e.d. tot op kostenplaatsniveau. Relatief veel tijd en energie is ook dit jaar weer gestoken in het volgen van de wettelijke regelingen en standaarden in de zorg. In 2011 gold dit in het bijzonder de vernieuwde AZR-standaarden. Zorgleefdossier en Elektronisch Cliëntendossier De invoering van een Amarisbreed zorgleefdossier, gebaseerd op vier leefdomeinen, is soepel verlopen. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor registratie, rapportage en vergelijking van gegevens die het primair proces betreffen, met als doel de kwaliteit van zorg te bevorderen. De koppeling met de ontwikkeling en 19

20 Maatschappelijk verslag 2011 invoering van het Elektronisch Cliëntendossier maakte dit tot het grootste project in het afgelopen jaar. Het project is gefaseerd per locatie uitgevoerd, binnen de afgesproken deadlines en budgetkaders. De eerste resultaten zijn zeer positief en de verwachting is dat dat ook in 2012 het geval zal zijn. Zorgarrangementen In 2011 is verder gewerkt aan de invoering van een Amaris-arrangementenboek, uitgewerkt per locatie. In 2012 zal dit project worden afgerond. ICT De inrichting en invoering van het ECD is in 2011 een groot project geweest en zal afgerond worden in Voorbereidingen zijn getroffen om de personeelsen salarisadministratie digitaal te gaan verwerken. Gekozen is voor een e-hrm oplossing via Sharepoint dat in 2012 geïmplementeerd zal gaan worden. In 2011 is een start gemaakt met de selectie van één provider voor de domotica (huisautomatisering) binnen Amaris. Voorafgaand zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de te hanteren standaarden, technieken en informatiebeveiliging. Ook zijn afspraken gemaakt hoe domoticaprojecten organisatiebreed worden afgestemd. Verder zijn de volgende ICT-projecten in 2011 uitgevoerd: de selectie van een facilitair managementinformatiesysteem; een besluit over invoering van Wifi; de uitvoering van een upgrade van Office 2003 naar Office 2010; een pilot geautomatiseerde zorgregistratie voor de thuiszorg; doorontwikkeling van het voedingspakket. Amaris heeft besloten over te gaan tot toepassing van Voice Over IP (VOIP). Dit maakt digitale telefonie mogelijk. Ook maakt de digitale techniek het eenvoudig om applicaties te koppelen, zoals telefonie en het ECD. VOIP is ook een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van domotica. Amaris online Er is een concept gemaakt voor een nieuwe website. Deze wordt functioneler en aantrekkelijker dan de huidige website. Belangrijke doelgroepen zijn potentiële cliënten, potentiële medewerkers, vrijwilligers en verwijzers. In de loop van 2012 zal de nieuwe website worden gelanceerd. Amaris is ook actief aan de slag gegaan met social media. Zo is in het kader van een wervingscampagne succesvol gebruik gemaakt van Facebook. 20

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie