Maatschappelijk verslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2011"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht

2 Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief De ambitie van Amaris is om professionale zorg en dienstverlening te leveren, die past bij de persoonlijke wens en behoefte van mensen. Een centrale vraag die we onze cliënten regelmatig stellen, is: Waar heeft ú behoefte aan? Zorg met aandacht, noemen we dat. Professionalisering Er is gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie. Het Amaris zorgleefdossier en het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) zijn ingevoerd. Ook methodisch werken, kwaliteitszorg, treasury en risicomanagement zijn verder ontwikkeld. Voor leidinggevenden en staf is een Management Development programma doorlopen gericht op strategisch denken en ondernemerschap. Ook is veel aandacht besteed aan de positionering en de identiteit van Amaris. Als kernwaarden zijn benoemd: respectvol, betrouwbaar, betrokken en gedreven. Er is geïnvesteerd in samenwerking met de ketenpartners, de zorgketens waar Amaris deel van uitmaakt: het Netwerk Dementie Gooi- en Vechtstreek en het innovatieplatform izovator. Amaris treft voorbereidingen voor de overheveling van de geriatrische revalidatie naar de Zorgverzekeringswet en de overheveling van AWBZ-functies naar de Wmo. Een centrale vraag die we onze cliënten regelmatig stellen, is: Waar heeft ú behoefte aan? 2

3 Vastgoedbeleid Mede door de invoering van de normatieve huisvestingcomponent (NHC) stond strategisch vastgoedbeleid hoog op de prioriteitenlijst. De beoogde strategische samenwerking met woningbouwcorporatie Habion kreeg zijn beslag. De komende jaren zullen veel locaties herontwikkeld worden. Daarbij is comfortabel en veilig wonen het uitgangspunt. In 2012 wordt gestart met de nieuwbouw van Amaris De Veste in Naarden. Midden 2011 is de nieuwe locatie Horstwaarde in gebruik genomen. Deze locatie maakt deel uit van Amaris De Kuijer in Nederhorst den Berg. Dit is de eerste locatie binnen Amaris die gebouwd is volgens de uitgangspunten van kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten. In 2012 start de bouw van twee kleinschalig wonen locaties in respectievelijk Baarn en Naarden. Resultaten De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CQ) in 2011 wijzen op een zichtbare verbetering van de ervaren kwaliteit door onze cliënten. Daar zijn wij trots op. De verbeterpunten, die er uiteraard ook zijn, zullen met gedrevenheid worden opgepakt. Amaris Zorggroep sluit de (geconsolideerde) exploitatie 2011 af met een positief resultaat van De Raad van Bestuur is van mening dat het jaar 2011 succesvol is afgesloten. Zonder de betrokkenheid en het enthousiasme van medewerkers en vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. De Raad van Bestuur is hen daar dankbaar voor. Ook dankt de Raad van Bestuur de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad voor de goede samenwerking en de positief kritische manier, waarop de raden invulling geven aan de medezeggenschap. De Raad van Bestuur is de Raad van Toezicht erkentelijk voor de invulling van haar rol als toezichthouder, adviseur en werkgever en haar betrokkenheid bij de Amaris Zorggroep en haar locaties, cliënten en medewerkers. Nieuwe uitdagingen Voor het jaar 2012 staan nieuwe uitdagingen te wachten. In 2012 wordt een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld en wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. Wij gaan daar enthousiast mee aan de slag en hebben vertrouwen in de goede uitgangspositie van Amaris. Raad van Bestuur Amaris Zorggroep René Hup Jan den Ouden 3

4 Maatschappelijk verslag

5 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Samenstelling van Raad van Bestuur Samenstelling van Raad van Toezicht Identiteit Besturingsvisie Medezeggenschap Kerngegevens Bestuursverslag Meerjarenbeleid Algemeen beleid Bedrijfsvoering Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Financieel beleid Samenleving en belanghebbenden Verslag Raad van Toezicht Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers Externe relaties...46 Bijlage. Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

6 Maatschappelijk verslag

7 Profiel van de organisatie 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument doet Amaris Zorggroep verslag van de zorg en diensten die in 2011 zijn geleverd aan onze cliënten en bewoners en de manier waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn nagekomen. De segmentatie van de jaarrekening is gebaseerd op de belangrijkste bekostigingstelsels waarbinnen Amaris Zorggroep opereert: de AWBZ en Wmo. Verantwoording over de Wmo-activiteiten heeft alleen plaatsgevonden als dit noodzakelijk was voor een duidelijke beeldvorming; de volledige Wmo-verantwoording vindt plaats via de gemeenten. De woningstichting Huisvesting voor Senioren (complex Op De Ree) en de Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok maken geen deel uit van dit jaardocument. Beide stichtingen vallen niet onder de Raad van Toezicht van Amaris Zorggroep. 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Identificatiegegevens Omschrijving Naam verslagleggende rechtspersoon Amaris Zorggroep Adres Werkdroger 1 gebouw De Ark Postcode 1251CM Plaats Laren (NH) Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Amaris Zorggroep is de moederstichting, waarbij in 2011 de volgende stichtingen waren aangesloten: Protestants Christelijke Stichting Amaris De Amerhorst (Amersfoort) Protestants Christelijke Stichting Amaris Arkemheen (Nijkerk) Stichting Amaris Florisberg (Muiderberg) Stichting Amaris De Kuijer (Nederhorst den Berg) Stichting Hervormd Woon-Zorgcentrum Amaris Voor Anker (Huizen) Stichting Amaris De Veste (Naarden) Stichting Hervormd Woon-Zorgcentrum Amaris Schoonoord (Baarn) Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum Amaris Zuiderheide (Hilversum) Stichting Johanniter Huis Amaris Theodotion (Laren) Stichting Christelijk Verpleeghuis Amaris Gooizicht (Hilversum) Stichting Huisvesting voor Ouderen De Amerhorst (Amersfoort) 7

8 Maatschappelijk verslag 2011 Amaris Zorggroep Organogram 2011 Stichting Amaris Zorggroep Raad van Toezicht Stichting Amaris Zorggroep Raad van Bestuur Directieberaad Directeuren, HRM, Beleidsmedewerker, Concern controller Stafbureau CCR COR Amaris Gooizicht (Hilversum) Amaris Florisberg (Muiderberg) Amaris De Kuijer (Nederhorst den Berg) Amaris De Veste (Naarden) Amaris Zuiderheide (Hilversum) Amaris Voor Anker (Huizen) Amaris Theodotion (Laren) Amaris Schoonoord (Baarn) Amaris Arkemheen (Nijkerk) Amaris De Amerhorst (Amersfoort) Amaris SHVO Thuiszorg Iedere Amaris-zorginstelling werkt met kleine teams die zorg en dienstverlening aan huis leveren (Amaris Thuis). Daardoor zijn wij altijd in de buurt, snel bereikbaar en kan onze zorg en dienstverlening optimaal afgestemd worden op wensen en behoeften van de cliënten. Hierdoor zijn cliënten over het algemeen zeer tevreden over de geleverde zorg en dienstverlening. 2.3 Samenstelling van Raad van Bestuur De Raad van Bestuur was in 2011 samengesteld uit twee leden: De heer J. den Ouden De heer A. Hup 8

9 Profiel van de organisatie 2.4 Samenstelling van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was in 2011 samengesteld uit acht leden: De heer G. Vreugdenhil, voorzitter Jonkheer F.S. von Balluseck, vicevoorzitter De heer D. Ridder, secretaris De heer J. Braamskamp De heer G.A. Born De heer C.A. de Groot Mevrouw I.G.G. de Lange Jonkheer W. van der Meer de Walcheren 2.5 Identiteit Amaris heeft zich in 2011 beraden op haar identiteit. Onder identiteit verstaan we hier: Onderscheidend kenmerk van een organisatie gebaseerd op levensbeschouwing of religie waarin bepaalde waarden, normen en gedrag centraal staan. Amaris laat zich in haar waarden leiden door algemeen christelijke beginselen, met inachtneming van de (lokale) identiteit, zoals is vastgelegd in de statuten van de dochterstichtingen. Alle geledingen binnen Amaris zijn verbonden door vier kernwaarden: Respectvol Betrokken Betrouwbaar Gedreven Deze waarden zijn niet alleen in de omgang met bewoners en cliënten van belang, maar gaan ook over wat wij als organisatie essentieel vinden voor onze dienstverlening. Amaris verwacht van alle medewerkers dat zij de identiteit van de organisatie respecteren en de daarbij horende kernwaarden van harte onderschrijven. Ook van vrijwilligers verwachten wij, dat zij onze kernwaarden kunnen en willen onderschrijven. Met de instandhouding van lokale identiteitsraden geeft Amaris extra aandacht aan identiteit. De lokale zorginstellingen bieden hierdoor alle ruimte voor cliënten en medewerkers om in de eigen lokale gemeenschap te blijven, waarbij de eigenheid en levensbeschouwing een belangrijk onderdeel zijn van de zorg. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de identiteit van haar leden een afspiegeling is van de identiteit van de locaties. 9

10 Maatschappelijk verslag Besturingsvisie De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid van Amaris vast onder goedkeuring door de Raad van Toezicht. Dit beleid richt zich op een termijn van vier jaar. Het lopende strategisch kader is vastgesteld in In 2012 zal een heroriëntatie worden uitgevoerd. Op basis van het centrale kader maakt de Raad van Bestuur resultaatafspraken met de directeuren die het uitgangspunt vormen voor de ondernemingsplannen van de locaties. Een andere factor van belang is de lokale situatie, zodat het strategische kader goed aansluit bij de locatie. Binnen het aangegeven strategisch kader hebben directeuren het mandaat om de strategie en het beleid voor de eigen locatie vast te stellen en vorm te geven. Dit wordt vervolgens voortdurend getoetst en bijgesteld op basis van behaalde resultaten en de dynamiek in de omgeving. Daarnaast vervullen de directeuren een belangrijke rol bij de realisering van de doelstellingen van de organisatie. De centrale staf van Amaris heeft twee hoofdtaken. Ten eerste het uitvoeren van taken die op basis van externe wet- en regelgeving worden geëist. En ten tweede het ondersteunen van de Raad van Bestuur en de directeuren bij de uitvoering van het organisatie- en instellingsbeleid. 2.7 Medezeggenschap Amaris ontleent haar bestaanrecht aan haar cliënten. Wij hechten daarom grote waarde aan de inbreng van de cliëntenraad om onze zorg en dienstverlening te kunnen verbeteren. Iedere dochterstichting van Amaris Zorggroep heeft een eigen ondernemingsraad en een eigen cliëntenraad. Op centraal niveau functioneren een centrale ondernemingsraad voor de medezeggenschap van medewerkers en een centrale cliëntenraad voor cliënten met vertegenwoordigers vanuit de lokale raden. Verderop in dit jaarverslag gaan we uitgebreider in op de onderwerpen die centraal zijn behandeld. Amaris ontleent haar bestaansrecht aan haar cliënten. 10

11 Profiel van de organisatie 2.8 Kerngegevens Toelatingen Amaris had in 2011 toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, verblijf en revalidatie. Grotendeels worden deze uitgevoerd in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen, maar er wordt ook veel zorg aan huis geleverd. Daarnaast is er nog de functie huishoudelijke hulp die wordt gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verder leverde Amaris op basis van de Zorgverzekeringswet de volgende functies: Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Diëtetiek Segmenten De zorg wordt verleend in de segmenten verpleging, verzorging en thuiszorg. Doelgroepen De belangrijkste doelgroepen zijn: Cliënten met een somatische aandoening of beperking Cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking. Daarnaast zijn er specifieke doelgroepen, te weten: cliënten die in aanmerking komen voor orthopedische behandelingen, CVA en Parkinson patiënten. En verder kunnen verschillende welzijnsdiensten en services worden genoemd, zoals maaltijdvoorziening, personenalarmering, dagactiviteiten, maatschappelijk werk, bibliotheek etc. Werkgebied Amaris is werkzaam in de zorgkantoorregio s Gooi en Utrecht. 11

12 Maatschappelijk verslag 2011 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten KERNGEGEVENS Aantal/bedrag Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten instelling op basis van een ZZP met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) 6 Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) 11 Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van 889 de functies BGI en/of BGG) voorzover niet opgenomen in een instelling Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar inclusief vroegere geinzsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 0 Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie excl. dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) en Wmo-zorg Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.590,00 Aantal f.t.e. per einde verslagjaar 1.360,71 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg excl. subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

13 Profiel van de organisatie 3. Bestuursverslag 3.1 Meerjarenbeleid In 2009 heeft Amaris een strategisch plan op centraal niveau vastgesteld. Dit plan draagt de titel Zorg met aandacht zo thuis mogelijk. Dit meerjarenplan is geldig tot 2012 en diende als basis voor het beleid in Onze missie Wij helpen onze cliënten om een zelfstandig en onafhankelijk leven te blijven leiden. Onze cliënten kiezen zelf hoe ze hun eigen leven willen inrichten en wij ondersteunen hen op deskundige wijze met onze zorg, behandeling, begeleiding en welzijnsactiviteiten. We doen dat met respect en met kennis van zaken. Wij zijn betrouwbaar, betrokken en gedreven. We zijn stevig verankerd in de lokale gemeenschappen waarin wij werken. Onze visie De eigen, vertrouwde leefomgeving biedt veiligheid en een plaats waar je jezelf kunt zijn. Gezins- en familierelaties blijven intact, het sociale netwerk blijft in stand. Wij regelen samen met de cliënt dat deze zo zelfstandig mogelijk kan wonen en leven. Onze zorg sluit aan bij de wensen die de cliënt hierover heeft wat betreft plaats, tijd, invulling en financieringswijze. - Iedere cliënt is uniek Amaris werkt in de volle overtuiging dat ieder mens uniek en belangrijk is. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Amaris-medewerkers realiseren zich dat zij te gast zijn bij de cliënt. 13

14 Maatschappelijk verslag Aandacht en respect Amaris-medewerkers realiseren zich dat zij te gast zijn bij de cliënt en dat zij binnentreden in het leven van de cliënt. Ze hebben respect voor diens gewoonten, wensen, levensstijl, levensbeschouwing en privacy. - Levensbeschouwing Amaris werkt vanuit algemeen christelijke waarden. Amaris realiseert zich dat de diversiteit van geloofsopvattingen in de samenleving toeneemt. De organisatie biedt zorg aan iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging. In 2011 is het onderwerp Identiteit breed in de organisatie besproken. Dit heeft geleid tot vaststelling van een beleidsnota. Elders in dit verslag gaan we daar uitvoeriger op in. - Professioneel en betrouwbaar De medewerkers van Amaris zijn professioneel. Ze weten wat ze wel en wat ze niet kunnen. Ze denken mee en zijn flexibel. Wat beloofd is, is beloofd. Als iets niet lukt dan bespreken ze dit met de cliënt. Externe ontwikkelingen In de komende jaren houden we rekening met vier dominante externe ontwikkelingen: De groei van de vraag; Bezuinigingen in de zorg gekoppeld aan de noodzaak tot kostenbeheersing; De noodzaak tot externe verantwoording; Scheiden wonen en zorg en differentiatie in woonvormen. Interne situatie Amaris biedt alle vormen van zorg, van huishoudelijke hulp en zorg aan huis tot complexe zorg en behandeling in de verpleeghuizen. De organisatie drijft op de medewerkers, die met grote motivatie, inzet en betrokkenheid bijdragen aan het succesvol functioneren van Amaris. De financiële positie van Amaris is solide, zeker voor een organisatie die in de V&V-sector werkzaam is. Ontwikkelingen in de vastgoedsector hebben volop de aandacht. Strategische keuzes Op basis van de hiervoor beschreven ambities en de analyse van interne en externe ontwikkelingen heeft Amaris Zorggroep de volgende strategische keuzes gemaakt: - Klantpartnerschap De visie dat iedere cliënt uniek is, vraagt ook om een zo uniek mogelijke benadering van de cliënt. Amaris wil zijn cliënten maatwerk bieden. Om dit concreet invulling te geven wordt gewerkt met zorgleefdossiers gebaseerd op de vier domeinen, te weten: Lichamelijk welbevinden Mentaal welbevinden & autonomie Woon & Leefomstandigheden Participatie 14

15 Bestuursverslag - Zo thuis mogelijk We werken eraan dat onze zorg overal in ons werkgebied geleverd kan worden. Onze visie zo thuis mogelijk rechtvaardigt dat we in personele, technische en zakelijke zin investeren. Niet de cliënt verplaatst zich, maar de medewerkers verplaatsen zich. - Regio en schaalgrootte Het werkgebied waarvoor Amaris werkzaam is, is grofweg aan te duiden als de regio s Eemland en t Gooi en Vechtstreek. In het vormgeven van ketenzorg wordt gezocht naar samenwerking. Door het realiseren van ketenzorg kan de cliënt een samenhangend pakket aan zorg- en dienstverlening afnemen. - Lokaal ondernemerschap De lokale (regionale) inbedding van de verschillende onderdelen van Amaris is één van de sterke punten van de zorggroep. Dit zal verder worden uitgebouwd. De verpleeghuizen zijn niet gebonden aan een lokale inbedding. Zij ondersteunen de locaties in het verbreden van het aanbod. Daarnaast versterken ze de positie van de zorggroep in de keten. De derde functie van de verpleeghuizen is supra-regionaal in het ontwikkelen van een aanbod voor specifieke doelgroepen (bijv. Parkinson patiënten). - Stroomlijnen ondersteunende diensten Voor de ondersteunende en stafdiensten wordt toegewerkt naar verdere centralisatie. Hoofddoel hierbij is het vergroten van kwaliteit en realiseren van efficiency, door de schaalgrootte en bundeling van expertises. - Kwaliteit Amaris kiest allereerst voor behoud en verbetering van kwaliteit. Dat betekent dat de organisatie zich niet opstelt als prijsvechter (thuiszorg), maar streeft naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Bovenstaand meerjarenbeleid wordt in 2012 geëvalueerd. Doel is om opnieuw voor meerdere jaren de strategische koers van Amaris uit te zetten. Alle Amaris locaties. 15

16 Maatschappelijk verslag Algemeen beleid Revalidatie In 2013 zal de geriatrische revalidatie niet langer gefinancierd worden uit de AWBZ, maar uit de Zorgverzekeringswet. In 2011 is een projectgroep gestart met het in kaart brengen van de consequenties voor Amaris. Eén van de belangrijkste onderwerpen is dat de organisatie al in 2012 op de DBC s moet zijn voorbereid, wil Amaris ook vanaf 2013 in staat zijn geriatrische revalidatie aan te bieden. In het kader van de extramuralisering van de behandelfunctie is onderzocht of het haalbaar is revalidatie bij cliënten aan huis aan te bieden. Een externe ondernemer met ervaring op dit gebied is ingeschakeld om hierin ondersteuning te bieden. Bejegening cliënten In 2011 kwamen in het maatschappelijk debat diverse onderwerpen aan de orde, die samengevat kunnen worden onder onheuse bejegening van cliënten. Te denken valt aan onderwerpen als ouderenmishandeling, pesten en huiselijk geweld. Besloten is deze onderwerpen Amaris-breed op te pakken. Begin 2012 besluiten we welke organisatorische stappen gezet moeten worden om hiermee om te gaan. Stakeholders Al enige jaren wordt een inventarisatie gemaakt van de stakeholders van Amaris. Stakeholders zijn belanghebbenden die het beleid van Amaris beïnvloeden. Om te bepalen wie de belangrijkste stakeholders zijn, is gekeken naar de hoogte van het risico en de grootte van de invloed die zij hebben op Amaris. In 2012 zal onder een aantal belangrijke stakeholders een reputatiescan worden gehouden om zicht te krijgen op het imago van Amaris bij de belangrijke stakeholders. In 2013 zal de geriatrische revalidatie niet langer gefinancierd worden uit de AWBZ. 16

17 Bestuursverslag Vrijwilligers en mantelzorgers Voor een goede cliëntenzorg zijn naast zorgverleners ook mantelzorgers en vrijwilligers cruciaal. Iedere Amaris locatie heeft veel vrijwilligers. Voor het vrijwilligerwerk wordt een lokale beleidsplan opgesteld, dat past binnen het centrale strategische kader. De basis voor dit beleid komt voort uit de eisen die het zorgkantoor stelt aan de te leveren zorg. Ook voor de omgang met mantelzorgers is centraal beleid geformuleerd en vastgesteld. Vastgoedbeheer Vastgoedbeheer is strategisch van steeds groter belang. Amaris heeft ervoor gekozen om samenwerking te zoeken met woningcorporatie Habion, met als doel om gezamenlijk nieuwbouw- en verbouwprojecten te realiseren. Dit in een structuur van gedeeld eigenaarschap en risico. De samenwerking wordt begin 2012 geformaliseerd. Huisvesting De kleinschalige woonvoorziening Horstwaarde in Nederhorst den Berg is in juli 2011 in gebruik genomen. Er is plaats voor 24 cliënten in zorgwoningen en appartementen. De cliënten wonen inmiddels naar volle tevredenheid in deze nieuwe huisvesting. Het oude woonzorgcentrum Amaris De Veste is in 2011 grotendeels gesloopt. Hiervoor in de plaats komt nieuwbouw, maar de realisering hiervan zal tijd kosten. Tot die tijd wonen de cliënten in tijdelijke huisvesting. Benoeming directeuren Begin 2011 zijn drie directeuren benoemd ter vervulling van ontstane vacatures op de locaties Amaris Schoonoord, Amaris Arkemheen en Amaris de Amerhorst. Deze vacatures hadden te maken met een stuctuurwijziging in de regio Eemland. Vanwege het vertrek van de directeur van Amaris Theodotion is ook deze positie in 2011 opnieuw ingevuld. In de loop van het jaar onstond een nieuwe vacature op directieniveau door het vertrek van de directeur van Amaris Zuiderheide. Hij zal in de loop van 2012 worden vervangen. In de tussentijd wordt interimmanagement ingezet. Ketenzorg Amaris Gooizicht heeft een convenant getekend met regionale partners voor de behandeling van CVA-cliënten. Ketenzorg krijgt verder vorm in het al langer bestaande regionale Netwerk Dementie. 3.3 Bedrijfsvoering Planning-en-control-cyclus In 2011 is gewerkt met een vaste planning- en control-cyclus (P&C-cyclus). Vastgelegd is hoe het beleidsvormingsproces dient te verlopen volgens het principe van plan-do-check-act. Beleidsplannen die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld, zijn door de directeuren vertaald in jaarplannen met afgeleide 17

18 Maatschappelijk verslag 2011 doelstellingen en actieplannen. De voortgang in de uitvoering wordt volgens een vaste overlegstructuur besproken tussen de directeur en één van de bestuurders. Verder is in de P&C-cyclus beschreven wanneer en bij welke onderwerpen de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen betrokken worden en welke bevoegdheden zij hebben. Dit is ook met hen gecommuniceerd. Voor de administratieve verantwoording wordt gewerkt volgens de vastgestelde AOIC-regeling. Risicomanagement Het doel van risicomanagement is het beheersen van de risico s die de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de patiënten, het welzijn van de medewerkers en het voortbestaan van de organisatie bedreigen. Het risicomanagement is vanaf 2010 structureel ingebed in de planning-en-controlcyclus van Amaris. Jaarlijks wordt voor de opstelling van de strategische (meerjaren)plannen een strategische risicoanalyse geactualiseerd en besproken met de Raad van Toezicht. De uitkomsten van de risicoanalyse worden vertaald naar concrete beheersingsmaatregelen die in de lokale instellingsplannen en in het centrale bedrijfsplan van het Amaris-stafbureau worden uitgewerkt. Een overzicht van de belangrijkste risico s en beheersingsmaatregelen is opgenomen in de navolgende tabel: Categorie Risico s & Onzekerheden Concrete Risico s & Onzekerheden Beheersingsmaatregelen Strategie Belemmeringen business model Operationeel Financieel Liquiditeit, renterisico s en het verkrijgen van financiering voor komende vastgoed-projecten Financiële verslaglegging Risico s/onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de verslaggeving Wet - en regelgeving Nieuwe markt, diagnose-behandel-combinaties (dbc s) en Wmo Vastgoedrisico s op grond van NHC s in het licht van investeringsopgave Nieuwe eisen elektronisch indicatie- en declaratieverkeer Uitval ICT-systemen Zie financiële paragraaf Intrede impairment-toets Stuurgroepen actief die opdracht mee hebben voor ontwerp business-model Strategische, duurzame samenwerking met woningcorporatie Centrale monitoring en het vormgeven van nieuwe functies in concern-stafbureau Risicoanalyse en back-up maatregelen Zie financiële paragraaf Beleid en beschrijving uitgangspunten impair-menttoets Consequenties specialistische wetgeving Veranderende belastingwetgeving Periodieke monitoring fiscale positie door fiscale specialisten Kwaliteit Veiligheid Medicatie, calamiteiten, brand, legionella, Plannen, audits, directiebeoordeling BIG Kwaliteit dienstverlening Cliëntgericht aanbod Tevredenheidsraadpleging, certificering, verbeterplannen 18

19 Bestuursverslag Compliance Compliance is bedoeld om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. Er is een bedrijfscode ingevoerd voor de naleving van bepalingen op het gebied van mededinging. De Raad van Bestuur en directeuren ondertekenen deze bedrijfscode. Op de locaties zal de inhoud en achtergrond van deze code gecommuniceerd worden met medewerkers voor wie dit onderwerp relevant is. Finance & Control Een belangrijke uitdaging in 2011 voor Finance & Control kwam voort uit de gevolgen van de NHC-bekostiging voor de huisvesting in onder andere de ouderenzorg (NHC=Normatieve Huisvestingscomponent). De volgende acties zijn ondernomen: Inventarisatie van effecten overgangsregime 2012 tot Beleidsontwikkeling voor waardering vastgoed en grondslagen voor de financiele verslaglegging. Modellering van bedrijfswaardeberekening en beschrijving uitgangpunten. In de financiële jaarrekening zijn de effecten en beleidsuitgangspunten toegelicht. Een ander belangrijk onderwerp was de voorbereiding van de strategische samenwerking op het gebied van verslaggeving, fiscaliteit en juridische aspecten met een woningcorporatie in de vorm van een personenvennootschap. Voor een aantal bouwprojecten werd de financiële haalbaarheid opgesteld, voorbereid en doorgerekend: Vervangende nieuwbouw Amaris De Veste te Naarden Nieuwe locatie Oosterhei te Baarn (Amaris Schoonoord) Nieuwe locatie scheiden wonen-zorg Horstwaarde (Amaris De Kuijer) Vervangende nieuwbouw Amaris Arkemheen te Nijkerk. Het financiële instrumentarium van de Amaris Zorggroep is onderzocht in het licht van de uitdagingen die de komende jaren op de langdurige zorg afkomen. Op grond van deze analyse is prioriteit gegeven aan de toepassing van een model dat kan ondersteunen bij investeringsbeslissingen en (meerjaren)begrotingen voor de liquiditeit en exploitatie. Het model, de scenarioplanner, zal begin 2012 in beheer worden genomen. Het managementinformatiesysteem (MIS) is in 2011 onderhouden en uitgebouwd om de uitdagingen van de prestatie- en zorgzwaartebekostiging het hoofd te bieden. Een belangrijke mijlpaal was de introductie van de integrale overzichten met productie, formatie, marges e.d. tot op kostenplaatsniveau. Relatief veel tijd en energie is ook dit jaar weer gestoken in het volgen van de wettelijke regelingen en standaarden in de zorg. In 2011 gold dit in het bijzonder de vernieuwde AZR-standaarden. Zorgleefdossier en Elektronisch Cliëntendossier De invoering van een Amarisbreed zorgleefdossier, gebaseerd op vier leefdomeinen, is soepel verlopen. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor registratie, rapportage en vergelijking van gegevens die het primair proces betreffen, met als doel de kwaliteit van zorg te bevorderen. De koppeling met de ontwikkeling en 19

20 Maatschappelijk verslag 2011 invoering van het Elektronisch Cliëntendossier maakte dit tot het grootste project in het afgelopen jaar. Het project is gefaseerd per locatie uitgevoerd, binnen de afgesproken deadlines en budgetkaders. De eerste resultaten zijn zeer positief en de verwachting is dat dat ook in 2012 het geval zal zijn. Zorgarrangementen In 2011 is verder gewerkt aan de invoering van een Amaris-arrangementenboek, uitgewerkt per locatie. In 2012 zal dit project worden afgerond. ICT De inrichting en invoering van het ECD is in 2011 een groot project geweest en zal afgerond worden in Voorbereidingen zijn getroffen om de personeelsen salarisadministratie digitaal te gaan verwerken. Gekozen is voor een e-hrm oplossing via Sharepoint dat in 2012 geïmplementeerd zal gaan worden. In 2011 is een start gemaakt met de selectie van één provider voor de domotica (huisautomatisering) binnen Amaris. Voorafgaand zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de te hanteren standaarden, technieken en informatiebeveiliging. Ook zijn afspraken gemaakt hoe domoticaprojecten organisatiebreed worden afgestemd. Verder zijn de volgende ICT-projecten in 2011 uitgevoerd: de selectie van een facilitair managementinformatiesysteem; een besluit over invoering van Wifi; de uitvoering van een upgrade van Office 2003 naar Office 2010; een pilot geautomatiseerde zorgregistratie voor de thuiszorg; doorontwikkeling van het voedingspakket. Amaris heeft besloten over te gaan tot toepassing van Voice Over IP (VOIP). Dit maakt digitale telefonie mogelijk. Ook maakt de digitale techniek het eenvoudig om applicaties te koppelen, zoals telefonie en het ECD. VOIP is ook een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van domotica. Amaris online Er is een concept gemaakt voor een nieuwe website. Deze wordt functioneler en aantrekkelijker dan de huidige website. Belangrijke doelgroepen zijn potentiële cliënten, potentiële medewerkers, vrijwilligers en verwijzers. In de loop van 2012 zal de nieuwe website worden gelanceerd. Amaris is ook actief aan de slag gegaan met social media. Zo is in het kader van een wervingscampagne succesvol gebruik gemaakt van Facebook. 20

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

Personeelssamenstelling Amaris Zorggroep

Personeelssamenstelling Amaris Zorggroep Personeelssamenstelling Amaris Zorggroep Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Het kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Verhuisinformatiemap D vleugel

Verhuisinformatiemap D vleugel Verhuisinformatiemap D vleugel Versie december 2013 INLEIDING 3 Waarom wordt het gebouw van Zuiderheide gesloopt? 4 Persoonlijke begeleiding 5 Startgesprek 5 Wat kunt u van dit eerste gesprek verwachten?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Investeren in kwaliteit

Investeren in kwaliteit Jaarverslag 2012 Investeren in kwaliteit Zorg met aandacht Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Amaris Zorggroep - Waar staan we voor... 7 1.1 Missie... 7 1.2 Identiteit... 8 1.3 Visie... 8 2 Een terugblik

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 18 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager Persoonlijke gegevens Naam Leeftijd Edwin Kalbfleisch 42 Directeur /interimmanager Opleiding 1988 1992 Lerarenopleiding economie 1992-1996 NIVRA eerste fase 1996 1999 Postdoctoraal accountancy 2004-2004

Nadere informatie

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst!

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek had als centraal doel bij de start van het In voor Zorgtraject om haar implementatievermogen structureel te vergroten.

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Van ZZP naar Kwaliteit van Leven. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

Van ZZP naar Kwaliteit van Leven. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! Van ZZP naar Kwaliteit van Leven Voorstellen 2 Jan Kamp, sinds 2001 j.kamp@zbzpartners.nl 06 514 09 386, sinds 2007 Gespecialiseerd in VVT sector Strategie en organisatie Ontwikkeling nieuwe concepten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Handleiding toezicht houden

Handleiding toezicht houden Handleiding toezicht houden 2 juli 2012 (gebaseerd op een publicatie van Harm Klifman in SBM, het magazine van de Besturenraad) FUNCTIE VAN EEN TOEZICHTKADER Veel raden van toezicht hebben behoefte aan

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie