Bijlage 2 bij brief aan wethouder Kock

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 bij brief aan wethouder Kock"

Transcriptie

1 Directie Bedrijfsvoering Financiën & Inkoop Bijlage 2 bij brief aan wethouder Kock Toelichting op de financiële prioriteiten voor de begroting 2015, gemeente Amsterdam PROGRAMMA 2 Openbare orde en veiligheid Jeugd & Veiligheid Vanaf 2012 is ingezet op een meer preventieve aanpak van overlast door jeugdgroepen. Met de politie zijn afspraken gemaakt om jeugdgroepen zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Hiervoor wordt een gerichte aanpak gehanteerd. Dit heeft er al in geresulteerd dat het stadsdeel hinderlijke - en overlastgevende groepen meer in beeld heeft dan voorheen. Uit de factsheet Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren blijkt dat de jeugdcriminaliteitindex en risicofactorenindex nog steeds hoog is in Zuidoost. Dit maakt duidelijk dat voor de komende jaren inzet noodzakelijk blijft om te voorkomen dat jongeren verder afglijden richting criminaliteit of deel gaan uitmaken van een overlastgevende jeugdgroep. Aansluiting bij het aanbod van het preventieve jeugdbeleid, zoals jongerenwerk, sportbuurtwerk, maar ook bij de aanpak voortijdig schoolverlaters is hiervoor belangrijk. Binnen het domein Jeugd en Veiligheid worden o.a. aanvullend Meidenwerk, 8-tot-8-aanpak, coachingstrajecten voor jong volwassenen, ambulant jongerenwerk en sportactiviteiten als middel uitgevoerd. Door het wegvallen van o.a. HSV-gelden is er structureel onvoldoende budget aanwezig om deze activiteiten voort te zetten. Voor de uitvoering van de 8-tot-8-aanpak zijn 3 fte nodig, schaal 10. Het restbedrag is voor de uitvoering ambulant jongerenwerk. Bedrag: s Stedelijke Treiteraanpak De stedelijk aangestuurde Treiteraanpak wordt sinds januari 2013 uitgevoerd. Dit is een project dat onder de directe aansturing valt van de Burgemeester en waar met externe en gemeentelijke partners, corporatie en politie een convenant voor is gesloten. Naar nu blijkt is voor de uitvoering de substantiële capaciteit nodig van een full time regisseur én een informatiemakelaar (schaal 9 en 11). In geval van crisis kan nog extra capaciteit nodig zijn, die niet vooraf gepland kan worden. De jaarlijkse kosten hiervoor zijn begroot op Bedrag: s Pilot buurtveiligheidsteam voor het betrekken van bewoners bij Maatregelen Veiligheid Het stadsdeel investeert steeds meer in het betrekken van bewoners bij de Veiligheid van hun buurten en wijken. Bewoners zijn serieuze partners in dit geheel. Investeringen op dit vlak hebben zich in de loop der jaren bewezen met goede formules die van invloed zijn op de verbetering van de objectieve en vooral ook de subjectieve Veiligheid van het stadsdeel. Het stadsdeel zet hierop extra in met de start van een pilot project voor het opzetten van een buurtveiligheidsteam medio Het inzetten van buurtveiligheidsteams is een maatregel uit het Plan van aanpak Woninginbraak van, dat voortkomt uit het stedelijk plan.

2 Pagina 2 van 27 De buurtcombinatie Gein/Reigersbos scoort slecht op woninginbraak zowel objectief als subjectief daarom start de pilot in deze buurt. Binnen het buurtveiligheidsteam wordt intensief samengewerkt tussen toezichthouders, stadsdeel, politie en bewoners. Bewoners worden betrokken om datgene aan te pakken waarvan zij het meeste last van hebben om zodoende naast objectieve veiligheid ook het subjectieve veiligheidsgevoel te beïnvloeden. Dit versterkt het vertrouwen met de bewoners, politie en stadsdeel. Daarbij functioneert het team als een spil in de wijk waar verschillende participatieprojecten bij betrokken worden. Ook kunnen stagiair toezichthouders worden aangetrokken om mee te lopen in het buurtveiligheidsteam. Op de lange termijn ontlast een buurtveiligheidsteam de taken van handhaving, doordat overlast efficiënter en effectiever wordt aangepakt. Het pilot project zal een jaar na de start van het buurtveiligheidsteam geëvalueerd worden. Bij een positief resultaat stelt het stadsdeel als doel dit concept verder uit te breiden en in te zetten in andere wijken. Voor het opzetten van dit team is budget nodig voor het opzetten en organiseren van de pilot, het trainen van bewoners het faciliteren van het project en het betrekken van meerdere bewoners en bewonersgroepen uit verschillende doelgroepen. Daarbij is het belangrijk dat gedurende het gehele traject voldoende expertise vanuit handhaving, toezicht en Veiligheid in de breedste zin van het woord wordt gefaciliteerd. Bedrag: i Extra toezicht EGK-buuurt en Venserpolder De veiligheid in de EGK-buurt is de afgelopen jaren verbeterd, maar de scores voor overlast en geweld gemeten via de veiligheidsindex van de gemeente Amsterdam zijn nog steeds relatief hoog. Er is extra toezicht op straat nodig om de overlast en het geweld terug te dringen en zo de score op de veiligheidsindex te blijven verbeteren. In Venserpolder is het cameratoezicht per 2013 beëindigd. De aard en het aantal incidenten gaf onvoldoende aanleiding om het cameratoezicht te handhaven. Venserpolder scoorde van alle deelgebieden in het stadsdeel vorig jaar echter het laagst op de subjectieve index. Continuering van het straattoezicht is noodzakelijk om het gevoel van onveiligheid te keren. Voor 2015 vervalt het incidentele budget dat bij de begroting 2014 is toegekend voor toezicht in de EGK-buurt en Venserpolder. Voor de continuering daarvan is daarom extra budget nodig. Bedrag: i Flexibilisering Handhaving De dynamiek in de Amsterdamse samenleving moet zich vertalen in flexibiliteit van het gemeentelijk apparaat. Om het vinden van oplossingen structureel centraal te stellen ziet de gemeente Amsterdam informatiegestuurde handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte handhavingsorganisatie. Met informatiegestuurde handhaving gaan we de uitvoeringskracht van de handhaving (verder) versterken en de werkelijke problemen in de stad beter aanpakken. Voor burgers en ondernemers zijn we op de juiste tijden en plaatsen aanwezig om met zichtbare handhaving hun problemen op te lossen. Dat betekent dat de handhavingsinzet meer moet worden verspreid over de hele dag (24/7) en op de momenten dat de behoefte het grootst is, zal flexibeler met meer en verschillende roosters moeten worden gewerkt. In de huidige situatie liggen de roosters (vaak) een ruime periode van te voren vast hetgeen aanpassingen bemoeilijkt. Op basis van het bovenstaande is stedelijk afgesproken te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de flexibilisering van de handhaving zowel voor de organisatie als de medewerkers zo optimaal mogelijk te organiseren. Eventueel nodige aanpassingen in de NRGA zullen worden voorgesteld. De extra kosten voor 24/7-inzet zullen in beeld worden gebracht. Gelet op bijvoorbeeld de hoeveelheid evenementen in Zuidoost zal een grote verschuiving plaatsvinden 2

3 Pagina 3 van 27 van inzeturen, van dag naar avond/nacht en vooral naar weekenden. Voor de daarmee gepaard gaande extra (rechtspositionele) personeelskosten is een structureel bedrag nodig. Bedrag: s Nieuw landelijk uniform BOA s De afgelopen jaren is een professionalisering rondom boa s in gang gezet. Binnen deze professionalisering past een eigen herkenbare identiteit voor een boa openbare ruimte. Deze eigen identiteit stelt de boa openbare ruimte in staat om uitdrukking te geven aan zijn eigenstandige taak en hem te onderscheiden van andere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte, zoals de politie. Voor burgers wordt de boa openbare ruimte daarmee duidelijk herkenbaar. Men weet dat men met een opsporingsambtenaar van doen heeft die beschikt over opsporingsbevoegdheden en die kan handhaven. Een belangrijk onderdeel van de identiteit is een uniform. In de visie Boa in de openbare ruimte heeft de VNG kenbaar gemaakt te willen komen tot een modeluniform. Dit is een richtlijn met de basale visuele uitgangspunten die aan een uniform exclusief voor de boa openbare ruimte worden gesteld. De uitgangspunten, neergelegd in dit model, bieden gemeenten een handvat voor het vaststellen en vervolgens aanschaffen van een uniform. De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling daarvan wordt overgelaten aan gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen voor het boa-uniform zoals deze in 2013 zijn opgesteld door de VNG. Amsterdam zal rekeninghoudend met de afschrijvingstermijn van het huidige uniform, het landelijk uniform gaan gebruiken. De boa openbare ruimte is hierdoor nog beter herkenbaar. De huidige raamovereenkomst bedrijfskleding loopt tot en met 31 december Er is een voorkeur voor een overgang op één moment. Het heeft de voorkeur om de overgang naar het nieuwe uniform in een keer op 1 januari 2016 te realiseren. De verwachting is dat de aanschaf van het nieuwe uniform ongeveer per medewerker zal kosten. Uitgaande van een bezetting van 22 BOA s wordt een incidentele prioriteit aangevraagd. Bedrag: i Hogere opleidingseisen In de afgelopen jaren zijn steeds hogere opleidingseisen gesteld aan de handhavers openbare ruimte (boa s) en de BWM-inspecteurs (bouw, wonen en milieu) in het fysieke domein. Deze eisen (autonome ontwikkelingen) worden zowel landelijk als stedelijk bepaald. Zo is o.a. te noemen de professionalisering van de boa s. In dit traject moeten de boa s naast hun basisopleidingen een permanent her- en bijscholingstraject volgen om bevoegd opsporingsambtenaar te blijven. Naast de landelijk verplichte opleidingen heeft ook Amsterdam verplichte opleidingen gekoppeld aan handhavingsfuncties. Zo zijn o.a. de Leergang handhaver fysieke omgeving (LHFO) en de leergang handhaver openbare ruimte (LHOR) ontwikkeld om te borgen dat de regels in de hele stad eenduidig en consequent worden gehandhaafd in de stijl van Amsterdam. Met het verhogen van de eisen stijgt ook het aantal opleidingen en opleidingsdagen. Een van de nieuwe ontwikkelingen is dat het ministerie van Onderwijs heeft besloten om de eisen van het geïntegreerde MBO-deel in de LHOR te verhogen. Dit uit zich vooral in toegenomen lesuren welke zich weer vertalen in een verhoging van de kosten. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat in 2014 de LHOR opnieuw aanbesteed is. Door een andere opzet (meer individueel gericht) van de LHOR is ook hier een stijging van kosten waar te nemen. De totale kosten van de LHOR worden nu per deelnemer (was 5.000). Om de handhavingscapaciteit, kwaliteit en vooral de bevoegdheden te borgen wordt een structurele prioriteit aangevraagd bedrag i 3

4 Pagina 4 van 27 Extra capaciteit veiligheid Op basis van het besluit van B&W om het Amstel III en Arena-gebied per 1 juni 2013 heeft het Stadsdeel de coördinatie gekregen van de Veiligheid in dit dynamische gebied. Mede gezien de ambities die hier gelden, waarbij de veiligheid een belangrijke rol speelt, met name de grote aantallen bezoekers die op de evenementen afkomen vraagt extra aandacht vanuit veiligheid. In Amstel III is het van belang om het aantrekkelijke vestigingsklimaat vast te houden en te verbeteren. Veiligheid neemt hierin een belangrijke positie in. Investeerders en ontwikkelaars vragen daar ook om. Om de veiligheid in het gebied op peil te houden en te verbeteren moet ingezet worden op verdere samenwerking met partners in het gebied en invoeren van veiligheidsmaatregelen zoals een horeca convenant, cameratoezicht en keurmerk veilig ondernemen. De extra capaciteit is daarnaast noodzakelijk om diverse stadsdeel en bestuurlijke taken op te pakken in dit gebied en stedelijk beleid en programma s ook door te vertalen naar dit gebied. Met de overname van dit gebied wordt de vraag van partners en de ondernemers in het gebied om zaken omtrent de Veiligheid gezamenlijk op te pakken steeds groter, naarmate de bezoekersdruk en de ambities voor het gebied toenemen. Bedrag: s Drugs- en alcoholoverlast en huiselijk geweld Op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt de volgende prioriteit ad aangevraagd. Deze middelen zullen ingezet worden op gebied van alcohol, drugs en de daarbij vaak voorkomende verschijnselen zoals seksueel overschrijdend gedrag en huiselijk geweld. We willen de trend van vermindering van drugsoverlast vasthouden en daarom heeft stadsdeel Zuidoost in 2015 de ambitie het bestrijden van drug- en alcoholoverlast door het inzetten op drugspreventie onder de jeugd en dagbestedingsactiviteiten voor verslaafden voort te zetten. De drugsoverlast is de afgelopen jaren gedaald in het stadsdeel. Daartegenover wordt zuidoost geconfronteerd met een toename van alcoholmisbruik en straatalcoholisme. We willen de trend van vermindering van drugsoverlast vasthouden en de alcoholoverlast bestrijden. Dit doen we door het inzetten op voorlichting en preventie onder de jeugd en het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten voor verslaafden. Een belangrijk aandachtsgebied blijft de aanpak van huiselijk geweld. Het stadsdeel zet in op een integrale aanpak met oog zowel voor slachtoffers, als voor getuigen én plegers van geweld. Hier moeten alle activiteiten uit de keten van preventie, signalering, hulpverlening en nazorg goed op elkaar afgestemd worden. Ook moet er gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering en signaleringsfunctie van hulpverleners, docenten en jongerenwerkers. Drugs- en alcoholoverlast, bedrag s Huiselijk geweld, bedrag i Apparaatskosten voor veiligheidsactiviteiten Voor alle apparaatskosten, inclusief deze, geld dat ze uiteindelijk in de post/het project worden verwerkt. De afzonderlijke vermelding dit stadium dient om overzicht te houden voor P&O. 4

5 Pagina 5 van 27 Bedrag: s 5

6 Pagina 6 van 27 PROGRAMMA 3 Verkeer en infrastructuur Verkeersregelaars Ganzenhoef Tijdens de warenmarkt Ganzenhoef ontstaan er verkeersproblemen die al een aantal jaren incidenteel opgelost worden met behulp van verkeersregelaars. Er zijn in de afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht om structurele oplossingen in de infrastructuur te realiseren. Tot op heden zijn die structurele oplossingen duurder gebleken dan de verkeersregelaars. Eind 2014 wordt geëvalueerd en beoordeeld of er een alternatief gewenst is. Hierbij worden ook de mogelijkheden van aanpassingen in de infrastructuur opnieuw worden beoordeeld. Bedrag: i Rotonde Ganzenhoef In het bestuursakkoord is één van de ambities het oplossen van het verkeersprobleem rondom en nabij de rotonde Ganzenhoef. Winkeliers, marktkooplui en bewoners zijn gediend bij een goede bereikbaarheid. Op dit moment worden regelmatig verkeersregelaars ingezet om voor een goede verkeersdoorstroom te zorgen. Eind 2014 wordt geëvalueerd en beoordeeld of een alternatief gewenst is. Daarbij worden ook de mogelijkheden van aanpassingen in de infrastructuur opnieuw beoordeeld. Bedrag: i Knelpunt Verkeersborden en wegbebakening conform wettelijke eisen Bij het inventariseren van de onderhoudsstaat van de verkeersborden en wegbebakening is een achterstand geïnventariseerd van Dit dient mede gezien de wettelijke verplichtingen als wegbeheerder ingelopen te worden in Bedrag: i Fietsroutes, verkeerveiligheid, parkeren en dekking voor garages In 2015 is een aantal maatregelen nodig om de herkenbaarheid, het gebruiksgemak en de veiligheid van het fietsroutenetwerk in Zuidoost te verbeteren. Bij fietspaden van het Hoofdnet Fiets (Fietsnota), moeten tegels worden vervangen door rood asfalt. Tegelijk met de aanpak van de bestrating worden maatregelen genomen ter verbetering en opheffing van potentieel onveilige locaties en black spots en wordt ook de bewegwijzering aangepakt. In het kader van het meerjarenprogramma verkeersveiligheid , is in heel Amsterdam gestart met het programma: Aanpak verkeersveiliger maken omgeving basisscholen' d.m.v. fysieke maatregelen. In Zuidoost wordt onderzocht of de omgeving van de volgende scholen verbetering behoeft: de scholengroep Kortvoort; Crensendo, de Blauwe Lijn en Onze Wereld, De Schakel. De ABSS, Het Gein en De Driemondschool. Het parkeerbeleid van het stadsdeel is geëvalueerd. Het DB beraad zich op de nodige vervolgstappen, zodra gereed worden daartoe voorstellen neergelegd bij het AB. Rekeninghoudend met de meerjarenbegroting inkomsten betaald parkeren kan voor worden gebruikt voor parkeeronderzoeken. De exploitatie van de bewonersgarages in stadsdeel Zuidoost is al jaren verlieslatend. In 2002 is een bestemmingsreserve van 4,5 miljoen ter beschikking gesteld die ondertussen is uitgeput. Het onderhoud van de garages is de afgelopen jaren beperkt tot het absoluut noodzakelijke. Een groot deel van de garages nadert het eind van de technische levensduur. - verbeteren fietsroutenetwerk, bedrag i - verkeersveiligheid omgeving basisscholen, bedrag i 6

7 Pagina 7 van 27 - dekking structurele exploitatietekort garages, bedrag s - structurele exploitatietekort garages, bedrag i Herinrichting maaiveld na sloop garages Op 12 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak voor bewonersgarages zuidoost. De sloop van de garages en de inrichting van de openbare ruimte als parkeervoorziening vloeit voort uit stedelijk beleid gericht op het kostendekkend maken van de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages. Uit de analyses voorafgaand aan de besluitvorming op 12 maart 2014 is gebleken dat het rendabel exploiteren van de garages Groeneveen, Hofgeest en Haag en Veld niet mogelijk is en dat sloop onvermijdelijk is. De inrichting van het maaiveld is een logisch gevolg hiervan. De stadsdeelraad heeft een besluit genomen om de kosten te denken uit de bestemmingsreserve namelijk in de periode per jaar. Dit is niet voldoende om alle kosten te dekken en het is noodzakelijk om een prioriteit bij de gemeenteraad aan te vragen. Met de invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel op 19 maart j.l. is het budgetrecht van de bestuurscommissies gewijzigd. Dit betekent dat het aanwenden van de bestemmingsreserve niet meer onder de budgetverantwoordelijkheid valt van het stadsdeel en dat besluitvorming plaats moet vinden in de gemeenteraad. Bedrag: i PROGRAMMA 4 WERK, INKOMEN EN ECONOMIE Economische structuurversterking In het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam Amsterdam van Iedereen wordt stevig ingezet op het economische structuurversterking van Amsterdam. Er komt een specifieke focus voor ambachtslieden die een kleinschalige maakindustrie ontwikkelen. De gemeente gaat de verbinding tussen de arbeidsgroepen verbeteren en zo kansen creëren voor de Amsterdamse bevolking. Voorts wordt ingezet op verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. De gemeente gaat de dienstverlening sterk verbeteren door bijvoorbeeld een Paarse Krokodillenbrigade voor ondernemersondersteuning in te zetten. Die brigade gaat bedrijven en ondernemers die onder meer verstrikt dreigen te raken in de Amsterdamse bureaucratie concreet helpen. Het college ziet het groeiende aantal ZZP-ers en kleine ondernemers als een kans voor Amsterdam. De gemeente wilt deze vormen van ondernemerschap beter bedienen door bijv0orbeeld meer te gaan samenwerken in Bedrijveninvesteringszones, etc. Er komt stapsgewijs meer ruimte voor bedrijven om 24 uur per dag, zeven dagen per week te draaien. Op dit coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam heeft het stadsdeelbestuur ambities om de lokale economie verder te versterken. Voorheen had het stadsdeel de beschikking over diverse budgetten (Impuls Versterking Economische Structuur en Hervorming Stedelijke Vernieuwing - gelden). Per 1 januari 2015 zijn deze budgetten niet meer beschikbaar. In de begroting 2015 is (i) opgenomen voor economische projecten. Het stadsdeel streeft ernaar om blijvend te investeren in het ondernemersklimaat, kansrijke sectoren; een makelaarsfunctie vervullen tussen het grote bedrijfsleven en lokaal kleinschalig ondernemerschap; duurzame projecten zoals World of Food, accountmanagement etc. Projecten zoals winkelstraatmanagement, het Keurmerk Veilig Ondernemen; Ondernemersondersteuning in de vorm van Masterclasses, Netwerkbijeenkomsten, Programma Young professionals, Ruimteloods Zuidoost, etc. moeten worden gecontinueerd. Verder is al lange tijd een behoefte 7

8 Pagina 8 van 27 aan een ruimte waar bewoners feesten en partijen kunnen organiseren. Het is dan ook een bestuurlijke ambitie om dit te realiseren door initiatieven daartoe te begeleiden. De economische verwachting is dat de detailhandel het ook in 2015 moeilijk krijgt, dus ook in het stadsdeel Zuidoost. Middels het aanjagen van promotionele- en andere culturele activiteiten in de winkelcentra zullen in nauwe samenwerking met de ondernemers, verhuurders, bewonersorganisaties e.d. andere klantengroepen worden aangetrokken. Lokale talenten zullen zoveel mogelijk economisch worden benut en gestimuleerd de stap te maken naar professioneel ondernemerschap. Middels branding zullen de 7 winkelcentra een eigen karakter krijgen waardoor ze minder met elkaar gaan concurreren. Ook in de promotie van de warenmarkten zal worden geïnvesteerd. Om (een deel van) bovenstaande activiteiten uit te voeren is, evenals in voorgaande jaren, 0,8 fte realisatiemedewerker economie nodig. Naast bovengenoemde activiteiten die voornamelijk neerkomen op continuering van het huidige aanbod aan ondernemers, heeft het stadsdeelbestuur ook nieuwe ambities. Deze richten zich op versterking van de wijkeconomie. Een bruisende lokale economie is de sleutel naar een vitale wijk met een goed leef- en ondernemingsklimaat. Ondernemerschap en bedrijvigheid dragen wezenlijk bij aan de kracht van een wijk. Naast het creëren van nieuwe werkgelegenheid en economische groei, is ondernemerschap goed voor de integratie en arbeidsparticipatie. In gesprekken met stakeholders zijn diverse initiatieven geformuleerd om de wijkeconomie te versterken. Voor Bijlmer Oost is de opdracht om het toeristische aanbod uit te breiden met het realiseren van een Bijlmer Museum. Jonge innovatieve creatieve startende ondernemers zullen worden gecoacht en ondersteund bij het opzetten van een eigen professioneel bedrijf. Verder zal de haalbaarheid worden onderzocht voor een ZZP-ers pool. Ook zal de haalbaarheid worden onderzocht om bewoners met talenten bedrijfsmatig te organiseren. Hierdoor wordt hun economische zelfstandigheid versterkt. Betaalbare bedrijfsruimten zullen worden gecreëerd voor (door) startende bedrijven bijvoorbeeld door de herontwikkeling van parkeergarages tot broedplaatsen en het realiseren van kiosken. Diversiteit van het horeca- en winkelaanbod zal worden gestimuleerd passend bij de vraag en behoefte van de wijk. Posten economische structuurversterking Stimuleren evenementen Account- en winkelcentramanagement Ondernemersondersteuning: - Programma Masterclass Zuidoost voor gevestigde ondernemers - Netwerkbijeenkomsten - Business coach Zuidoost - Duurzaam ondernemen Aanjagen promotieactiviteiten winkelcentra markten/toerisme Veilig Ondernemen Ruimteloods Zuidoost Begeleiden van initiatieven voor een feestzaal World of Food Bedragen s s s s s i i s 8

9 Pagina 9 van 27 City marketing Versterking wijkeconomie Realisatie activiteiten economie (personele capaciteit) s i s Totaal Participatie en arbeidsmarktbeleid Een relatief groot deel van de bewoners van stadsdeel Zuidoost heeft een kwetsbare sociaaleconomische positie. Onder de beroepsbevolking is sprake van een hogere werkloosheid dan gemiddeld in Nederland en Amsterdam. Veel werklozen uit Zuidoost beschikken niet over het juiste opleidingsniveau en/of hebben te maken met andere beperkingen in relatie tot de arbeidsmarkt, zoals een gebrekkig taalniveau. Door dit gegeven, in combinatie met de economische crisis, is het voor deze groep moeilijk om werk te vinden. heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op de sociaaleconomische activering van bewoners. Onder meer door het stimuleren van de maatschappelijke participatie, het toeleiden van bewoners richting arbeidsmarkt en het aanbieden van taaleducatietrajecten. De rol van het stadsdeel was hierin complementair aan en in samenwerking met de verschillende verantwoordelijke organisatieonderdelen van DWI (RBA, WSP, Werkplein Zuidoost, E&I). Gezamenlijk is gewerkt aan het opzetten van een doorlopende leerlijn van laagdrempelige participatie tot aan werk, waarmee in principe alle bewoners van het stadsdeel (met en zonder bijstandsuitkering) bediend kunnen worden. Op het vlak van participatie en arbeidsmarkttoeleiding zijn de afgelopen jaren in Zuidoost effectieve methoden ontwikkeld en resultaten geboekt. Zo is Kansrijk al een aantal jaren actief om bewoners te activeren en toe te leiden naar werk via kansrijk. Er een structuur van buurtgerichte participatiemarkten opgezet, waarop werkloze bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in contact worden gebracht met participatieaanbod. Ook heeft het stadsdeel de afgelopen jaren honderden trajecten georganiseerd waarmee werkloze bewoners (met en zonder bijstandsuitkering) naar een betaalde baan zijn begeleid. Het stadsdeel wil, omdat er een grote opgave blijft in Zuidoost en om te voorkomen dat hetgeen is opgebouwd verloren gaat. de aanpak ten aanzien van participatie en arbeidsmarkt, in samenwerking met de partners, graag voortzetten en, evenals in andere stadsdelen, verduurzamen. Daarom vraagt het stadsdeel middels een prioriteit voor 2015 een budget van ruim 1,7 miljoen aan. In hoofdlijn wordt dit budget op twee vlakken ingezet. Aan de ene kant richten we ons op het voorzetten van initiatieven gericht op het activeren en laten participeren van bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De participatiemarkten, maar ook de buurtgerichte activeringscentra, zijn hier voorbeelden van. Aan de andere kant plegen we inzet gericht op het toe leiden van bewoners met een kortere afstand naar de arbeidsmarkt. Aangezien we daarin aanvullend willen zijn aan de inzet vanuit de Centrale Stad, richt het stadsdeel zich daarbij primair op bewoners zonder een bijstandsuitkering. Posten participatie en arbeidsmarktbeleid Participatiemarkten bedragen s 9

10 Pagina 10 van 27 De trap op via vrijwilligerswerk s Activeringscentra/buurtwerkkamers s Bestrijding jeugdwerkloosheid s Leerwerktrajecten lange afstand s Leerwerktrajecten korte afstand s Werk voor jongeren met een beperking i Taal (coaching) s Realisatie participatie/toeleiding (personele capaciteit) i Activerings-en toeleidingstrajecten Kansrijk s Totaal Branding Amstel III en ArenAPoort Bij het opstellen van de gebiedsagenda Amstel III en ArenApoort is 2014 is gebleken dat de ondernemers in het gebied behoefte hebben aan de betere branding en marketing van het gebied. Om dit in samenwerking met de gebruikers te kunnen ontwikkelen is een budget nodig van Branding zal bijdragen aan herkenbaarheid van het gebied wat een positief effect heeft op het gebruik van het gebied en de mogelijkheden die aanwezig zijn in relatie tot onder meer werkgelegenheid. Bedrag: i Uitbreiding stagecoördinatie Zuidoost stimuleert het aanbod aan stageplekken, om zoveel mogelijk jongeren voor te bereiden op deelname aan arbeidsmarkt. Om dit te faciliteren is er een stagecoördinator. Deze koppelt de stagiaires aan stageplaatsen op basis van beschikbare plaatsen en de opleidingsachtergrond van potentiële stagiaires. Vanaf 2015 gaat deze coördinator ook stagiaires matchen aan stageplekken bij bedrijven. Periodiek wordt hierover gerapporteerd. Voor de uitvoering van de taak is een bedrag van nodig (1 fte schaal 9). Bedrag: s PROGRAMMA 5 JEUGD Centraal staat het bieden van kansen aan kinderen en jongeren, niet alleen door op school goed onderwijs te krijgen maar ook door om de school heen en daarbuiten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hun eigen gezin is daarbij hun natuurlijke thuishaven. Van daaruit willen ze weten wie ze zijn en wie ze kunnen worden. De samenwerking tussen stad en stadsdeel is hierbij van eminent belang om de beider inzet op de verschillende gebieden, binnen en in het onderwijs met die om en buiten het onderwijs, te versterken en in dezelfde richting te houden. Belangrijke taken voor de bestuurscommissie liggen in welzijn maar meer in het bijzonder in het ontwikkelen van een stevige pedagogische civil society, een gemeenschap die haar deelnemers actief onderling ondersteunt in het laten opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jongeren tot zelfstandige volwassenen met voldoende vertrouwen in zichzelf. 10

11 Pagina 11 van 27 De inzet van het stadsdeel ten aanzien van brede talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding zal voor 2015 moeten worden voortgezet. Het gaat daarbij om zaken zoals continuering van aanbod zomerschool, studiehuis, brede school VO, compensatie ruimtegebruik gymzalen brede school en weekendcollege. Voor een klein stukje gaat het om uitbreiding van aanbod van studiehuis. Daarnaast zal, evenals dit in de afgelopen jaren is gebeurd, voor de jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen een voldoende aanbod in stand moeten worden gehouden, aanvullend op het aanbod van RVE Onderwijs en RVE Werk. Ten aanzien van de ontwikkeling van de pedagogische civil society, die aanvullend en aansluitend zal moeten zijn ten aanzien van enerzijds de invoering van het programma van Om het Kind en anderzijds de invoering van passend onderwijs, zullen in de komende jaren richting bewoners en informele bewonersgroepen binnen de gebiedsagenda een inzet van activiteiten en interventies moeten worden uitgezet. Deze zullen erop gericht moeten zijn het pedagogisch klimaat in al zijn facetten te verstevigen en bewoners(groepen) daarbij te betrekken en hen te organiseren. Dan kan de verbinding worden gemaakt met andere op deze terreinen werkzame maatschappelijke organisaties, niet in de laatste plaats de scholen zelf binnen het desbetreffende gebied (netwerkfunctie van bestuurscommissie). De Ouder- en Kindcentra (OKC) hebben al een duidelijke plek in de buurt geworven. Het aanbod vanuit het OKC moet dan ook gecontinueerd worden en in sommige gevallen wegens succes uitgebreid dan wel versterkt worden. De condities moeten dan wel goed zijn zoals communicatie, huisvesting en coördinatie. De verwachting is dat in sommige buurten het inzetten van de Ouderen Kindteams meer investering vraagt dan nu vastgesteld is door de gemeente. Niet alle doelgroepen worden makkelijk bereikt waardoor extra inzet van bepaalde deskundigen gevraagd wordt. Dat kan via informele netwerken maar soms zullen ook hiervoor professionals benaderd worden. Posten voor Jeugd Talentontwikkeling/huiswerkbegeleiding huiswerkbegeleiding/mentoring (personele capaciteit) Studiehuis Voortijdig schoolverlaters en inzet op jonge niet-uitkeringsgerechtigden ontwikkeling pedagogische civil society, waaronder: - - Inzet op informele bewonersgroepen in de verschillende gebieden; Speelotheek Gaasperdam; Informatie aan bewoners/ouders over Nederlands onderwijssysteem; Dedicatede DAD; Home-Start; Ouder- en kindinloop OKC Buurtschool plus binnen Kansrijk Zuidoost Ouder- en Kindcentrum (OKC)/Om het kindteams (OHK): Perinatale sterfte (Geboortecafé, CenteringPregnancy); Communicatie/PR OKC/OHK; Baliemedewerker en vrijwilligers OKC Gaasperdam; Trainingen ihk dragende samenleving OHK; Huisvesting: aanpassingen OKC s; Aanvullende expertise OKA teams; Inzet JGZ in de OKA teams Bereik nieuwe doelgroepen/nieuwe ontwikkelingen: - seksuele en relationele vorming - aanbod LVB-jongeren s i s s s i s s s 11

12 Pagina 12 van 27 Totaal

13 Pagina 13 van 27 PROGRAMMA 6 WELZIJN Armoede: Budgettering Het hebben van schulden is één van de grootste redenen waarom bewoners in armoede leven. Kansrijk treft deze bewoners en begeleidt hen in de meeste gevallen naar de reguliere schuldhulpverlening. Door de preventieve, brede aanpak van Kansrijk treffen wij ook bewoners die dreigen in de schulden te raken maar nog net hun hoofd boven water kunnen houden. Deze bewoners hebben baat bij tools om te leren omgaan met een (in veel gevallen) laag inkomen. Hiermee wordt de kans dat zij alsnog in de schulden raken kleiner. De middelen worden ingezet om activiteiten die tot op heden succesvol zijn gebleken te continueren. Dit zijn o.a. budgetteringscursussen, workshops, trainen van peer educators en een Bespaarmarkt. Voorheen werd dit bekostigd uit HSV-middelen, bijdragen van de partners en projectgelden. Bedrag: s Taalwijzer (breed sociaal loket) De activiteiten van de Taalwijzer, Nederlandse taal voor vrijwillige inburgeraars, werden gefinancierd door DWI op basis van resultaatafspraken. Voor 2015 is niet bekend of er middelen beschikbaar zijn voor de voortzetting van de Taalwijzer. Taal is in Zuidoost een belangrijk aandachtspunt. De activiteiten van de Taalwijzer zullen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie worden voortgezet. De kosten zijn gebaseerd op de huidige personele inzet van 5 fte. bedrag: s Basisvoorzieningen en dragende samenleving In de Bestuursverklaring bestuurscommissie Zuidoost wordt een krachtig beroep gedaan op bewoners om de Kracht aan te boren en te versterken. Zorg, jeugdzorg en participatie worden in fors tempo vanuit het rijk naar de gemeente gedecentraliseerd. Voor alle bewoners moet de kwaliteit van de zorg op peil blijven. In Zuidoost wordt in een razendsnel tempo gewerkt aan het opzetten van wijkteams die de toegang tot de zorg waarborgen. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen is het noodzakelijk een beroep te doen op de eigen kracht van bewoners en hun netwerken. Wij willen intensiever dan voorheen met bewoners en maatschappelijke organisaties in gesprek gaan. In Zuidoost moet iedereen mee kunnen doen: vrijwilligerswerk, mantelzorg, participatie, buurthulp en werk. Is betaald werk nog een stap te ver dan door op een andere manier actief te zijn. Werk is de beste remedie tegen armoede, de basis voor een stabiel leven en een goede toekomst voor de volgende generatie. Kwetsbare bewoners, zoals ouderen met weinig sociale contacten en mensen met een beperking, moeten gemakkelijk toegang hebben tot zorg, individuele ondersteuning en sociale activiteiten. Alle beschikbare ontmoetingsplekken moeten zoveel mogelijk toegankelijk en bekend zijn bij deze bewoners. Op de programmering van buurthuizen en andere ontmoetingsplaatsen moeten bewoners meer invloed krijgen bijvoorbeeld via gebruikersraden. Ook de bewoners (ook jongeren) met overgewicht of een ongezonde leefstijl willen we met een gerichte aanpak verbeteren. Speciale belangstelling is er van het stadsdeel voor het ondersteunen van de mantelzorgers, op wie in de dynamiek van eigenkracht een groot beroep wordt gedaan. De bestuurscommissie zet in op de samenwerking van de ouder-en-kindteams en de Samen Doen teams met scholen, maatschappelijke dienstverlening, huisartsen, actieve bewoners en zelforganisaties. Afstemming en samenwerking met Kansrijk Zuidoost, het 13

14 Pagina 14 van 27 welzijnswerk en de bewoners is noodzakelijk op optimale resultaten te bereiken. Onderdeel van dit programma is ook het voorkomen of beperken van problematische schulden. Die schulden kunnen leiden tot (maatschappelijke) uitsluiting. Dat wordt nog ernstiger als er kinderen in het spel zijn. Met het jongerenwerk willen we in elk geval het bereikte niveau vasthouden en verder proberen aansluiting te vinden bij het gangbare stedelijk niveau; buurthuizen willen we beter toesnijden op de (nieuwe) functie die ze zullen moeten spelen als basisvoorziening voor de dragende samenleving. We zullen de aandacht voor de groep van 16 tot 23 jaar voortzetten. De prioriteiten die in dit programma worden aangevraagd passen binnen de hierboven genoemde thema s die ervoor moeten zorgen dat mensen vanuit de eigen kracht zich kunnen ontwikkelen, geen beperkingen ervaren en dus gezond zijn, werk hebben of althans een zinvolle dagbesteding, waarbij het hebben van schulden geen belemmering meer is. We zorgen ervoor dat de basiszorgvoorzieningen op peil blijven en dat bewoners nog meer dan vroeger actief betrokken worden bij de verschillende projecten en ook elkaar via vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunen. Subsidie blijft een belangrijk instrument om voorzieningen op dit terrein te financieren. Coördinatie van dit proces, waarvan een deel ook via het stedelijk subsidiebureau gaat lopen, blijft nodig. Posten voor Basisvoorzieningen en dragende samenleving bedrag in Wijkgericht welzijnswerk (buurthuiswerk en jongerenwerk) s Wijkgericht welzijnswerk (buurthuiswerk en jongerenwerk) i Jongerenwerk voor 16 tot 23-jarigen i Diversiteit (personele capaciteit) s Participatie en opbouwwerk i Participatie (personele capaciteit) s Huis-aan-huis-aanpak (Kansrijk) s Armoede en schuldhulpverlening s Armoede en schuldhulpverlening i Jeugd schuldhulpverlening (personele capaciteit) i Gezondheidszorg/ Wmo/zorg s Samen doen, wijkteams s Dragende samenleving: Vrijwilligerswerk bij Madi s Dragende samenleving: Vrijwilligerswerk en mantelzorg s Realisatie welzijnsvoorzieningen (personele capaciteit) s Hangvolwassenen s Seksuele diversiteit i Meidenproblematiek (preventieve aanpak) s Subsidiecoördinatie/subsidiëring basisinfrastructuur s Totaal

15 Pagina 15 van 27 Continuering multicultureel kenniscentrum voor ouderen Per 2014 is het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg (KMO) van start gegaan. Het bevordert en faciliteert zelfredzaamheid en participatie van diverse groepen ouderen. Het KMO wil een bijdrage leveren aan passende en herkenbare zorg voor ouderen met én zonder migratiegeschiedenis, door het bundelen, delen en ontwikkelen van kennis, ervaring en netwerken op het terrein van multiculturele ouderenzorg. Hierdoor zal de ouderenzorg in Zuidoost beter aansluiten op de behoefte van diverse groepen ouderen. De kwaliteit van dit lokale aanbod is van grote invloed op de zelfredzaamheid en participatie van ouderen in Zuidoost. Het Kenniscentrum biedt voor de bestuurscommissie een belangrijke bron van informatie om invulling te geven aan deze bevoegdheden. Dit betekent dat het Kenniscentrum een instrument is om, binnen de stedelijke kaders, passende zorg voor ouderen in Zuidoost te waarborgen. Voor de continuering is jaarlijks nodig. Bedrag: s Digtale marktplaats De digitale marktplaats zoiiizo zien we als een instrument dat we verder willen ontwikkelen voor het ondersteunenvan de dragende samenleving. Ook kan dit instrument als digitale ontmoetingsplek de eigen kracht en zelforganisatie stimuleren en vergemakkelijken. Dit is onlosmakelijk verbonden met de fijnmazige gebiedsgerichte aanpak die we aan het ontwikkelen zijn in Zuidoost. Om dit te bereiken is een stevige investering noodzakelijk om Zoiiizo door te ontwikkelen. Bedrag: i PROGRAMMA 7 SPORT Versterken sportparkbeheer Bijlmerpark In 2010 is het Bijlmer sportpark in gebruik genomen. Voor het eerst in Amsterdam is in het beheer en de exploitatie van het sportpark afgesproken dat (een deel van) het sportpark niet het exclusief gebruik mag zijn van één vereniging. Het sportpark moet Multi functioneel worden gebruikt door meerdere verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties en commerciële organisaties. De velden en de atletiekbaan kunnen per uur tegen vergoeding in gebruik worden gegeven. Inmiddels is vier jaar ervaring opgedaan met een dergelijke exploitatie. Er wordt door verschillende gebruikers actief gesport (voetbal, cricket, honkbal scholen en bedrijfsleven). De Multi functionaliteit komt goed tot uiting. Er zijn echter ook signalen dat we kansen laten liggen en er is ook een aantal knelpunten naar voren gekomen. Op basis van een evaluatie die in 2014 wordt opgesteld zal bepaald worden hoe we deze knelpunten aan gaan pakken en kansen kunnen benutten. Vooruitlopend hierop is wel duidelijk dat het sportparkbeheer en de exploitatie moeten worden versterkt. Vanaf 2015 valt ook de jaarlijkse financiële bijdrage van DMO ( , -) aan het bekostigen van het sportparkmanagement weg. Om het multifunctionele karakter van het sportpark te versterken dient nog een aantal aanvullende faciliteiten te worden aangelegd, waaronder de aanleg van beach volleybal velden. Bedrag: i 15

16 Pagina 16 van 27 Versterken honk- en softbalverenigingen Honk- en softbal is bij de Zuidoost bevolking een populaire sport. Talent is er in overvloed. Helaas stagneert de ontwikkeling van talent door het gebrek aan een volwaardige accommodatie en een zwakke verenigingsstructuur. Talent verdwijnt daardoor buiten de eigen regio. De huidige accommodatie op sportpark de Toekomst verkeert in zeer slechte staat en moet op termijn wijken voor geplande stedelijke ontwikkelingen in dat gebied. Deze accommodatie ligt overigens ook zeer excentrisch en is niet bereikbaar met openbaar vervoer waardoor de toestroom van jeugd zeer wordt bemoeilijkt. Een verheugende ontwikkeling is het ontstaan van een nieuwe vereniging, Amsterdam Marshals, die veel jeugd aantrekt. Hiervoor is één van de voetbalvelden op sportpark Bijlmerpark mede geschikt gemaakt voor een vorm van honkbal (bee ball) voor de jeugd tot ca. 13 jaar. Het succes van deze activiteit brengt andere sporten echter in het gedrang. Daarom is het noodzakelijk dat een stevige impuls kan worden gegeven aan de ontwikkeling van de honk- en softbal sport in Zuidoost door enerzijds het versterken van de verenigingen en het bevorderen van samenwerken en anderzijds de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie. Bedrag: i Sporthal Gaasperdam De stichting sporthal Gaasperdam is in 1987 opgericht met als doel: - de realisatie van de bouw van een sporthal in Gaasperdam die zal dienen voor de uitoefening van de diverse sporten; - de exploitatie van de sporthal, waarbij zij gehouden zijn aan het gemeentelijk tarievenbeleid. Incidenteel kan de hal voor commerciële verhuur worden ingezet, alleen na overleg met de gemeente; - de ondersteuning en bevordering van de sportbeoefening. De sporthal Gaasperdam is dus een echte verenigingshal. Het beheer wordt voor het grootste deel gedaan door vrijwilligers, aangestuurd door een Manager (0,8 fte) en ondersteund door een vrijwillig bestuur. De hal wordt hoofdzakelijk verhuurd aan scholen en sportverenigingen. De sporthal kampt echter in toenemende mate met een exploitatietekort en dit bereikt nu zijn hoogtepunt. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat bij verhuur aan scholen en verenigingen de gemeentelijke tarieven moeten worden gehanteerd. En dit, terwijl de kostprijs vele malen hoger ligt. Bij verhuur aan verenigingen wordt circa 25% van de kostprijs verkregen en bij verhuur aan scholen wordt circa 80% van de kostprijs verkregen. Voor deze verenigingshal werkt het vastgelegde gemeentelijke tarievenbeleid negatief uit. De daadwerkelijk kostprijs wordt niet gecompenseerd door de gemeentelijks vastgestelde verhuurtarieven. Ook zien zij een van hun grootste inkomstenbron, het onderwijs, verminderen. Deze huurders hebben de afgelopen jaren vaak zelf nieuwbouw gerealiseerd van hun scholen waardoor de huur van de sporthal niet meer nodig is. In de afgelopen jaren heeft men deze compensatie van de huurprijs zelf op kunnen vangen. Dit konden zij doen door minimaal te investeren, uitstellen van noodzakelijk groot en klein onderhoud en door extra inkomsten te genereren uit de kantine. Er is nu een situatie ontstaan waarbij het stichtingsbestuur van de hal het zo ontstane tekort niet meer kan compenseren. Ook niet uit andere bronnen. Vanuit het stadsdeel Zuidoost is de afgelopen jaren jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt van Deze dekt echter niet langer het exploitatietekort. De hal, die ruim 25 jaar oud is, vraagt in toenemende mate groot en kostbaar onderhoud, investeringen maar ook het realiseren van een gezonde exploitatie. En de stichting heeft, door eerder genoemde redenen, geen reserve voor kunnen opbouwen. Bij een ongewijzigde situatie zou op basis van eerste berekeningen 16

17 Pagina 17 van 27 jaarlijks tussen de en nodig zijn voor een verantwoorde exploitatie is eenmalig nodig voor een bestemmingsreserve voor een het inlopen van het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van regulier onderhoud. De bestuurscommissie wil, alvorens een besluit te nemen over eventuele structurele financiële ondersteuning, samen met de stichting bekijken op welke wijze in de komende jaren tot een sluitende exploitatie kan worden gekomen. Bedrag: i Bedrag: i Maatregelen verenigingsondersteuning / sportparticipatie Eén van de oorzaken van de lage sportparticipatie in Zuidoost is de slechte organisatiegraad van de sportverenigingen. Recent zijn hierdoor, vooral voetbalverenigingen, in de problemen gekomen. Sportverenigingen blijven een belangrijk middel om de sportparticipatie te verhogen. Daarbij verstreken zij de sociale cohesie en geven veel mensen een zinvolle bijdrage aan hun vrije tijdsbesteding. Zij kunnen ook een middel zijn om (tijdelijke) werkloosheid van bewoners te verhelpen en maatschappelijke projecten te realiseren, zoals bv. re-integratie trajecten voor (jonge) delinquenten. Het is daarom zeer gewenst om, aanvullend op het aanbod van de centrale stad (DMO/RVE Sport), op een structurele manier de organisatie van de sportverenigingen te versterken. Hierbij gaat het onder andere. om werven en opleiden van kader en vrijwilligers, ondersteuning op financieel organisatorisch gebied. Bedrag: s PROGRAMMA 8 KUNST EN CULTUUR Cultuur Zuidoost heeft een solide basis van culturele instellingen waar kunst gemaakt en geconsumeerd wordt en waar jong en oud zelf kan leren om creatief te zijn. Om dit lokaal te verankeren en de kwaliteit, uitstraling en de dynamiek van het culturele leven in Zuidoost te versterken biedt het lokale Cultuurplatform een netwerkstructuur voor al deze instellingen. Tegelijkertijd is Zuidoost altijd op zoek naar vernieuwing. De buurten van Zuidoost barst van het talent en het stadsdeel biedt deze jonge Bijlmermakers een podia. Het gaat om creatieve talenten uit de buurten van Zuidoost met een eigenheid die alleen in Zuidoost kan ontstaan. Deze talenten werken vaak buiten de grenzen van kunstdisciplines en beginnen hun carrière in buurthuizen. Met The Making of Zuidoost gaat een lang gekoesterde wens in vervulling voor een museale functie voor Zuidoost. The Making of Zuidoost wordt een vaste opstelling over het maakbaarheidsideaal dat Zuidoost voortbracht en de belangrijke rol van bewoners in het stadsdeel. De verhalen van bewoners en ondernemers en de voorwerpen die deze verhalen illustreren, zijn in 2014 participatief verzameld. De creatieve ondernemers in de broedplaatsen van Zuidoost leveren een bijdrage aan de wijkeconomie. De komende jaren willen we deze economische potentie van een aantal wijken verder benutten door meer stageplekken voor jongeren in de creatieve sector aan te bieden en het creatieve imago van deze wijken te versterken. We maken hierbij gebruik van de lokale identiteit en de aanwezige ondernemers en bewoners met hun talenten en ambities. Kunst in de openbare ruimte is van ons allemaal en daarom wil stadsdeel Zuidoost dat de collectie zichtbaarder wordt voor bewoners en ander publiek. Het stadsdeel betrekt waar mogelijk buurtbewoners bij het thema en het ontwerp van een kunstwerk. Het verder in kaart brengen van de kunst en het maken van een kunstroute moet daarnaast het lokale 17

18 Pagina 18 van 27 publieksbereik vergroten. Deze ambities zijn uitgewerkt in het Meerjarenplan Kunst in de Openbare Ruimte , waarmee stadsdeel Zuidoost samen met het Centrum Beeldende Kunsten Zuidoost blijven investeren in monumentale kunstwerken. Het stadsdeel vervult een aanjaagfunctie voor nieuwe kunstwerken door de eerste investeringen te bekostigen waarna andere partijen, zoals woningbouwcorporaties en fondsen, gevraagd worden om mee te financieren. In 2014 is gestart met het bereiken van een nieuwe doelgroep door een gebiedsgerichte invulling van kunst in de openbare ruimte: de mannen en vrouwen die groepsgewijs op straat staan in Bijlmercentrum, Holendrecht en Reigersbos. Door middel van een creatieve aanpak wil Zuidoost de openbare ruimte voor iedereen (hangvolwassenen, winkeliers en bewoners) een prettige plek laten zijn. In 2015 worden de resultaten en de activiteiten verankerd. Buurtgerichte kunst- en cultuurinitiatieven, bedrag s Kunst in de openbare ruimte, bedrag s PROGRAMMA 9 OPENBARE RUIMTE EN GROEN Zuidoost Schoon Voor het structureel maken van de HSV-projecten Zuidoost Schoon is een bedrag van noodzakelijk. Zuidoost Schoon is een communicatieproject gericht op het aanpakken van verkeerd aanbiedgedrag van afval en grofvuil. Het omvat een instrumentenmix van allerlei projecten die aanvullend zijn op de efficiencyslag van de reiniging van Amsterdam en ter versterking van de handhaving. Bewoners worden meer bewust gemaakt van hun gedrag m.b.t. het aanbieden van vuil. Door gerichte communicatie, participatie en handhaving en regelmatige herhaling van deze inzet worden bewoners geïnspireerd om het goede voorbeeld te geven. De communicatieacties zijn in de HSV-gebieden al succesvol ingezet. bedrag: s Zelfbeheer Het thema zelfbeheer is een speerpunt in het beheer van de openbare ruimte. We hebben het opgenomen als aandachtspunt voor het komende jaar. Wij ondersteunen burgers en bedrijven die bij willen dragen aan het beheer van de openbare ruimte in het tot uitvoering brengen van hun plannen. In de communicatie naar de bewoners zullen we spreken van wijktuinieren omdat blijkt dat de term zelfbeheer drempelverhogend uitwerkt bij een deel van de bevolking van Zuidoost. Er zijn naast deze kleinschalige mogelijkheden tot zelfbeheer, in toenemende mate initiatieven vanuit bedrijven in Amstel III aan het ontstaan om grotere delen van de openbare ruimte in zelfbeheer te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van diversiteit op groengebied, maar ook om zaken als signing en branding. Alle activiteiten wijzen erop dat bedrijven in dit gebied meer actief vorm willen geven aan hun binding met het gebied en zichzelf meer willen laten zien. Bedrag: s 18

19 Pagina 19 van 27 Knelpunten Beheerplannen openbare ruimte Het meerjarig onderhoudsprogramma wordt geactualiseerd. Zowel de projecten in uitvoering, maar ook door nieuwe inspecties van nog uit te voeren onderhoud van areaal in de openbare ruimte. Jaarlijks wordt hier in de begrotingsparagraaf Onderhoud kapitaalgoederen nader op ingegaan. In de stadsdeelbegroting 2014 is een meerjarig incidentele prioriteit ( ) van 4,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het inlopen van het achterstallig onderhoud. In de nieuwe begrotingssystematiek kunnen de extra middelen voor de jaren 2016 en 2017 (2x 1 miljoen) niet langer ingezet worden. De prioriteit voor 2014 van 1,9 miljoen wordt ingezet ter voorkoming van kapitaalvernietiging. Daarnaast wordt in 2015 de beschikbare prioriteit van 1 miljoen ook ingezet ter voorkoming van kapitaalvernietiging. Na de inzet van deze middelen is op basis van de meest recent geïnventariseerde knelpunten (peildatum ) er voor 14,7 miljoen achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aanwezig. Niet alle beschikbare middelen voor de periode zijn al ingezet. Voor in totaal 7,1 miljoen aan reguliere grootonderhoudsbudgetten en reserves moet nog bestedingsplan tot en met 2018 worden opgesteld. Bij het achterstallig onderhoud m.b.t. het asfalt ( 3,8 miljoen) is het risico van kapitaalvernietiging het groots. Het achterstallig onder elementverhardingen heeft betrekking op de woonwijken. Hierin is ook opgenomen de openbare ruimte Heesterveld. Bedrag: i Deze tabel is niet actueel, maar dient ter indicatie Inventarisatie Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Knelpunten begroting 2014 Venserpolder H- Buurt Knelpunten begroting 2015 Heesterveld Asfalt verharding (dreven) Asfalt verharding (overige) Asfalt verharding KOAC inspecties april Elementenverhardingen Elementenverhardingen KOAC inspecties april Viaducten Arena Poort Amstel 3 KOAC inspecties april Extra Onderhoudswerkzaamheden OR Heesterveld PM Woondekken Amsterdamse Poort Baggeren Inboet Groen Totaal knelpunten

20 Pagina 20 van 27 Totaal knelpunten Regulier Budget Groot Onderhoud niet ingezet Inzet reserve Arena en extra middelen CS Totaal dekking Benodigd voor achterstallig Onderhoud Knelpunt Budget uitname onderhoud Hoofdnet wegen Er is nog onduidelijkheid omtrent de uitname met betrekking tot de nieuwe bevoegdheden verdeling van het onderhoud aan het hoofdnet auto. Bedrag: s Beheer Arenagebied In 2014 is een incidenteel budget door de centrale stad toegekend ter hoogte van Het is noodzakelijk dat dit bedrag structureel wordt gemaakt in de begroting In de afgelopen jaren is het aantal evenementen echter sterk gestegen. In 2007 is uitgegaan van tachtig evenementen per jaar, terwijl er in 2015 naar verwachting driehonderd evenementen plaatsvinden. De kosten voor de evenementen zijn hierdoor met gestegen, vanwege een toename aan (flexibele) afzettingen, verkeersregelaars, mobiele toiletten, etc. Daarnaast zijn in 2013 slagbomen geïnstalleerd om ongewenst verkeer in het Arenagebied te voorkomen. Ook het beheer daarvan dient te worden bekostigd. Hiervoor wordt in totaal aangevraagd. Om de kwaliteit van het centrumgebied Arena op het gewenste niveau te beheren is in het verleden besloten dat de centrale stad hiervoor een structurele bijdrage van levert. In de structurele rompbegroting 2015 is een stedelijke bijdrage van opgenomen. Met deze prioriteit wordt deze bijdrage in wezen aangevuld. Bedrag: s PROGRAMMA 10 MILIEU Groene daken Realisatie van groene daken is onderdeel van de bestuursverklaring van de bestuurscommissie van Zuidoost. De afgelopen jaren heeft het stadsdeel het goede voorbeeld gegeven door een aantal groene daken op de eigen gebouwen te realiseren. Er is voor dit doel in 2014 incidenteel geld gereserveerd. In de jaren daarvoor werden investering in duurzaamheid met enige regelmaat gefinancierd of financieel ondersteund met middelen uit het milieubudget. Aangezien het budget door het wegvallen van de SLOK-bijdrage per saldo een stuk kleiner is geworden is dit nauwelijks meer mogelijk. Het ligt in de planning om in 2015 nog een groen dak op een nieuw gebouw te realiseren met geld uit het budget van milieu. Het gaat om een groen dak op een gymzaal. Bedrag: i Natuurzoom: verbeteren functioneren Natuurboog Zuidoost Het project Natuurzoom komt voort uit het programma Groen & Blauw en het Natuurplan Zuidoost. Het project geeft invulling aan het verbeteren van natuurwaarden in Zuidoost en het 20

Vergadering van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost d.d. 23 juli 2014 Agendapunt

Vergadering van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost d.d. 23 juli 2014 Agendapunt Vergadering van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost d.d. 23 juli 2014 Agendapunt Voordracht Inzake besluitvorming prioriteiten voor de begroting van de gemeente Amsterdam Zaaknummer:

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost

Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost Bestedingsplan 2011 compensatie Awbz-pakketmaatregel Stadsdeel Zuidoost 1. Analyse knelpunten Om een analyse te geven van de knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel, volgen

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

PS2009WMC14 - Bijlage 2

PS2009WMC14 - Bijlage 2 PS2009WMC14 - Bijlage 2 BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009 Totaal aantal aanvragen: 31 Aantal toegekend: 13 TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad. 2.1.13 Beleidsplan Schuldhulpverlening Weg uit de schulden 1 Dossier 975 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 975 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 8 november 2016 Agendapunt 2.1.13 Omschrijving Beleidsplan

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie