Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3 9300 Aalst"

Transcriptie

1 stellingenbudget Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst Secretaris: Financieel beheerder: Reginald Van Hecke (waarnemend stadssecretaris) Piet Persoons Totaal Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere , , ,00 00: Algemene financiering Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere ,00 0, ,00 Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Gemeentefonds Gemeentefonds. Op basis brief dd. 20/10/2010 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur ( EUR voor het Gemeentefonds en EUR aanvullende dotatie ter compensatie Eliaheffing) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Overige algemene werk.subsidies vergoed. wegens derving onroerende voorheffing Voorzien krediet op basis brief dd. 28/06/2010 vanwege Agentschap Vl. Belastingsdienst Onroerende Voorheffing. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 1 / 327

2 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Binnen het eigen dienstjaar kan een vastgesteld recht worden aangepast. De onwaarde wordt geboekt voor een definitief recht van een vorig dienstjaar. Het bedrag is gebaseerd op gemiddelde rekeningcijfers ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Vanaf 2002 werd een toelagereglement voorzien voor 6 categorieën. Indien, om een of andere reden, bepaalde personen recht hebben op deze vermindering, wordt de teruggave verrekend op dit artikel ( 496 EUR) Exploitatie 496,00 0,00-496, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Er zijn 3 concessies nl. een frituur op het Stationsplein in Aalst, een frituur in de Schoolstraat te Nieuwerkerken ( parking voetbalplein) en een alikruikkraam a.d. Sint-Annabrug( EUR) Concessies voor kermissen ( EUR) Concessievergoeding parkeren op de openbare weg ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de personenbelasting Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën ( ,97 EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het vervoer van dronken personen De tarieven blijven hetzelfde als in Vandaar dat de raming hetzelfde blijft. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van verkavelingsvergunningen De tarieven blijven t.o.v gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau als 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 2 / 327

3 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van administratieve documenten Deze ontvangsten omvatten o.a. opbrengsten uit bewijzen van identiteit voor 12-jarigen, afleveren uittreksel uit het bevolkingsregister, wettigen van handtekeningen en eensluidend verklaren van afschriften, stadstaks op afgifte identiteitskaarten, afgifte reispassen, afleveren arbeidsvergunningen en genealogische opzoekingen ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het begraven Toepassen van de belasting op de begraving, asverstrooiing, bijzetting columbarium, opening van grafkelders en volle grondconcessies. Toepassing van de belasting op het opgraven cfr. politiereglement van 03/09/2002. Volgens decreet van 16/01/2004 wordt 10 jaar grafrust voorgeschreven ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het sluikstorten op de openbare weg Deze belasting wordt met ingang van 1 januari 2011 afgeschaft en vervangen door het GAS. Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op drijfkracht Door het feit dat een aantal bedrijven hun vestiging in Aalst gesloten hebben + de 5 jaar vrijstelling voor alle nieuwe bedrijven maakt dat er voor 2011 minder zal ontvangen worden ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belasting op banken en financieringsinstellingen Vanaf 2011 wordt de forfait (600 EUR) per vestiging afgeschaft en wordt een tarief van 250 EUR per loket in een vestiging toegepast. Op basis van de gegevens van 2010 zou dit tarief ongeveer EUR meer opbrengen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op wedkantoren De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 3 / 327

4 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belast. op voertuigen best vr expl. dienst vr verhuren van voert. met bestuurder Wordt opgelegd bij decreet van 20 april 2001 ( aangepast art. 49 bij decreet van 8 mei 2009). De decreetgever wil 'belastingshoppen' voorkomen en legt de steden en gemeenten in het Vlaams Gewest de verplichting op om jaarlijks een belasting te heffen voor het exploïteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het aantal vergunningen werd onderschat waardoor er in 2010 te weinig werd geraamd. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op reclameborden Op basis van de rekeningcijfers van de laatste 2 jaar kan worden vastgesteld dat dit artikel in het verleden lichtjes overraamd werd. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Bel. op verspr v niet-geadresseerd drukwerk + gebruik openb weg com. reclame Vanaf 2011 geldt een hoger tarief waardoor deze belasting vermoedelijk EUR meer zal opbrengen. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de marktrechten Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op brandstofverdeelapparaten Er wordt vanaf 2011 geen onderscheid meer gemaakt tussen loodvrije pompen en andere. Aangezien er nog slechts één tarief wordt toegepast (165 EUR) voor alle pompen zal een meeropbrengst kunnen gerealiseerd worden van EUR Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen De tarieven blijven t.o.v gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein Door het controlebeleid dat de afgelopen jaren werden gevoerd worden er meer aanvragen voor een vergunning ingediend en zijn er dus minder ambtshalve aanslegen met een belastingverhoging voor de tijdelijke privatisering ( EUR) De tarieven voor de belasting op de stedenbouwkundige vergunningen blijven ten opzichte van 2010 gelijk ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 4 / 327

5 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Het nieuwe systeem (a.d. steden en gemeenten in Vlaanderen opgelegd via het decreet grond- en pandenbeleid) dat sinds 2010 in voege is getreden werd duidelijk overschat qua ontvangsten. Een meer gematigde raming, op basis van de cijfers die nu voor 2010 reeds beschikbaar zijn, is dus aangewezen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op tweede verblijven Het aantal geregistreerde verblijven neemt af omdat deze woongelegenheden gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing Cfr. brief dd. 21/10/2010 vanwege de Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belastingen roerende voorheffing Roerende voorheffing op bankintresten Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: debetintresten Exploitatie 200,00 0,00-200, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten uit KT-termijnbeleggingen Intresten op beleggingen op korte termijn ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 5 / 327

6 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Gerealiseerde wisselresultaten wisselkoersverschillen ten gunste Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen leningen op LT 2011/L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinst. die binnen het jaar vervallen - periodieke aflossing Andere ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Rente leningen LT Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente thesauriebewijzen Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente leasing Leasingkosten fotovoltaïsche cellen zwembad en stedelijke werkhuizen ( ,92 EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: ristorno's op leningintresten Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 25/01/ :50 6 / 327

7 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Div operationele opbrengsten vergoed. voor kleine schade van ondernemeingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Exploitatie 625, , ,00 L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Exploitatie 525,00 0,00-525,00 L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie 525,00 0,00-525, /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 124) (525 EUR). Exploitatie 525,00 0,00-525,00 L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Exploitatie 100,00 0,00-100,00 L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie 100,00 0,00-100, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Exploitatie 100,00 0,00-100,00 L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Exploitatie 0, , ,00 L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 7 / 327

8 stellingenbudget Stad Aalst /L202K15A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Vanuit het Stedensfonds ontvangen wij middelen voor financiering lonen personeelsleden woonwinkel ( EUR), de Brug ( EUR) en de strategische cel ( EUR ) Totaal EUR) Exploitatie 0, , ,00 L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Exploitatie , , ,00 Investering , , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten V e r w e r v i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n j e g e n s Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid: nalatigheidsintresten voor wegenis- en rioleringswerken Huizekensstraat en Parijsstraat te Melldert-Aalst (92 EUR) voor wegenis- en rioleringswerken Tolstraat, Maaldreef en Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst (138 EUR) Exploitatie 230,00 0,00-230, /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop landbouwgronden Verkoop cijnspachtgrond Petronellaberg Baardegem Investering 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aanleg gronden activa in aanbouw Afbraakkosten gebouw Koolstraat Investering ,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/L203K01: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop administratieve gebouwen Verkoop oud-gemeentehuis Gijzegem Investering 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L203K01: Ter. en geb. - overige MVA éénmalige vergoeding erfpacht of recht van opstal erfpacht pastorie en pastorietuin Meldert Investering 0, , ,00 25/01/ :50 8 / 327

9 stellingenbudget Stad Aalst /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Vergoeding vrijwilligers in kader toezicht polyvalente zaal Nieuwerkerken bij evenementen door derden. Exploitatie 1.600,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm onroerende goederen onroerende voorheffing op de gemeentegoederen die behoren tot het openbaar of privaat domein Exploitatie ,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Aandeel van de grondregie in de belasting op de onroerende voorheffing die de stad dient te betalen voor aanslagjaar 2011 Exploitatie 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen omvat o.a. ontlasting onroerende voorheffing Exploitatie 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen De begrotingsartikelen met economische code omvatten de ontvangsten uit verhuur en verpachting van gronden en gebouwen (incl. concessies) die terug te vinden zijn op de lijst huurders en pachters, bijkomende vergoeding voor plaatsen van GSM-apparatuur door Proximus en Mobistar op Watertoren Exploitatie 0, , ,00 L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen Exploitatie ,00 0, ,00 L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Exploitatie ,00 0, , /L203K02A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Stadsvernieuwing - projecten ter verfraaiing van de stads- en dorpsomgeving en stadspatrimonium ( EUR) Bezettingswerken aan vrijgekomen gevels ( EUR) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 9 / 327

10 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,reg) Exploitatie 1.500,00 0, ,00 L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik Exploitatie 1.500,00 0, , /L203K03A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen Exploitatie 1.500,00 0, ,00 L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Exploitatie 800,00 0,00-800,00 L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding Exploitatie 800,00 0,00-800, /L203K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen Exploitatie 500,00 0,00-500, /L203K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Exploitatie 300,00 0,00-300,00 L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Exploitatie 0, , ,00 L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Exploitatie 0, , ,00 L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend Exploitatie 0, , , /L205K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Feesten en plechtigheden: verhuur lokalen en zalen deelgemeenten = ,- EUR Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 10 / 327

11 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.verbet.soc.cohesie in wijken Exploitatie 0, , ,00 L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas Exploitatie 0, , , /L205K07A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfonds voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst. Exploitatie 0, , ,00 L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur Exploitatie 0, , , /L205K13A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfons voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid Exploitatie 0, , ,00 L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds Exploitatie 0, , ,00 L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv. Exploitatie 0, , , /L208K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedenfonds voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L208K01A2: Renovatie Hertshage Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 11 / 327

12 stellingenbudget Stad Aalst /L208K01A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedensfonds voor dit project ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 01: Algemeen bestuur Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Exploitatie , , ,00 L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Exploitatie , , ,00 L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie , , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur terrein Olmenstraat ifv stallen getakelde voertuigen (01/07/ /06/2014) ( EUR) + huur deel Schoenenreus (bedrag zoals in 2010) ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Wegtakelen voertuigen ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 12 / 327

13 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Op dit artikel worden voornamelijk de takelingen van voertuigen in opdracht van de politie geboekt. Uit de rekeningen van de afgelopen jaren kan afgeleid worden dat de ontvangst uiteindelijk steeds hoger is dan geraamd ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugvordering huur stelplaats weggetakelde auto's ( EUR) (nog oud bedrag cfr. 2010) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 105,00 105, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Nalatigheidsintresten voor belastingen op retributies die na de vervaldatum vereffend worden. Deze intresten worden berekend en toegepast volgens de directe rijksbelastingen geldende regels. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Beheerskosten te betalen aan Ethias in het kader van het pensioenfonds (1,5% op uitbetaalde pensioenen) ( EUR). (we nemen het bedrag van 2010 maar gelet op de aansluiting bij pool 2 kan dit een totaal ander bedrag geven) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias Extra bijdrage pensioenfonds ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 13 / 327

14 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Bijdrage kenniscentrum (13.000), lidgeld VVSC cfr. brief dd. 27/07/2010 (41.666,58 EUR), OVSG, AES, VIB, VLAVABBS, reg. centrumsteden. Ledenbijdrage procesbegeleiding VVSG voor uitbouw KMO-loket cfr. beslissing dd. 11/05/2009 (2.250 EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 14 / 327

15 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen Exploitatie ,00 1, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Opvragen van kadastrale leggergegevens bij het Ministerie van Financiën Exploitatie 125,00 0,00-125, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden die niet via het economaat kunnen verkegen worden zoals batterijen, rekenmachines, ea Exploitatie 500,00 0,00-500, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Transactiekosten betaalterminals Exploitatie 7.500,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgeld stadsontvanger aan VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers) Exploitatie 250,00 0,00-250, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Kleine herstellingen aan kantoormeubilair, huur en onderhoudskosten betaalterminals, servicecontract kasregister Exploitatie 8.000,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract omslagvulmachine Exploitatie 1.600,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Opzoekingen van bedrijfseconomische informatie (Eurodb), kosten verwerking gegevens Kruispuntbank Exploitatie ,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen ristorno' s op verzekeringspremies en andere ontvangsten Exploitatie 0,00 1,00 1,00 25/01/ :50 15 / 327

16 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden en briefomslagen ten behoeve van het economaat Exploitatie ,00 0, ,00 L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Exploitatie , , ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT Exploitatie , , ,00 L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs Exploitatie , , , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel Reis- en verblijfskosten leden CBS ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Kosten begeleiding / advisering bepaalde dossiers Openbare Werken (10.000) Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel Terugbetaling loon P. Van De Velde ( EUR) cfr. fax dd. 14/10/2010 vanwege departement mobiliteit. Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop kostuum chauffeur kabinet burgemeester (750) Exploitatie 750,00 0,00-750, /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Onderhoud handtekenmachine Exploitatie 350,00 0,00-350, /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugbetaling loon gedetacheerd personeel OCMW ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 16 / 327

17 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT Exploitatie 1.050,00 0, , /L202K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop kantoorbenodigdheden, niet voorzien in het economaat (500) Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidgeld verenigingen secretarissen (550) Exploitatie 550,00 0,00-550,00 L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad Exploitatie ,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere vergoedingen tijdelijk personeel op basis van art. 38 huishoudelijk reglement van de gr heeft ieder gr-lid recht op terugbetaling van kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, dit ten belope van 250 Eur per raadslid. forfaitaire tussenkomst in gsm kosten schepen ow 191 Eur/maand = 2300 Eur Exploitatie ,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij kostuums voor 2 chauffeurs Exploitatie 1.400,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - politiek personeel presentiegelden 12 gemeenterade : 12 x 5775 Eur = Eur 70 commissies : 70 x 1800 Eur = Eur 2 verenigde commissies : 2 x 4800 Eur = 9600 Eur 36 afdelingen voorbereiding gr : 36 x 150 Eur = 5400 Eur 2 afdelingen fractievoorzitters en -ondervoorzitters : 2 x 2250 Eur = 4500 Eur deze bedragen worden berekend op de voltallige aanwezigheid van de leden in elk van deze geledingen Exploitatie ,00 0, ,00 L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Exploitatie ,00 201, ,00 25/01/ :50 17 / 327

18 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L202K03A1: De communicatie van de stad Exploitatie ,00 201, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten de frankeerkosten (Verzendingsdienst: zowel prior als gewone zendingen, aangetekende zendingen en pakjes via taxipost) ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair onderhoud frankeermachines Verzendingsdienst (ondehoudscontract) 4 200,- EUR Exploitatie 4.200,00 0, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten van abonnementen 'In de Raad' 200,- EUR Exploitatie 0,00 200,00 200,00 L202K03A2: Omniprint en drukwerken Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen, Drukkerij : Reprobel ( vergoeding op copyright )= ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Drukkerij:aankoop van wit en gekleurd papier en karton (A4 en A3) voor fotokopietoestellen en printers - gunning = ,-EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel D r r u k k e r i j : h u u r f o t o k o p i e t o e s t e l l e n (onderhoudscontract all-in begrepen, overeenkomst voor 5 jaar, lopende tot einde 2013) - gunning; onderhoudscontract + modemabonnement = ,- EUR Drrukkerij: onderhoud en herstelling van machines (niet- en plooieenheid, snijmachine) = 500,- EUR Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 18 / 327

19 stellingenbudget Stad Aalst /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Drukkerij: uitbesteed drukwerk voor alle stadsdiensten, scholen en kabinetten - gunningsprocedure = ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - schepen Van den Steen : 600,- EUR (externe drukwerken) ,- EUR ( publicaties - extra katern - Denderend Aalst) = 3 600,- EUR - schepen Verdoodt : 700,- EUR ( wenskaarten jubilea) +300,- EUR ( papier voor diploma's jubilarissen) = 1 000,- EUR - Burgerlijke Stand: drukwerken t.a.v. het doelpubliek van de Burgerlijke Stand= 3 000,- EUR - schepen Dylan Casaer: externe drukwerken: 500,- EUR + 4 extra katernen Denderend Aalst : 3 040,- EUR = 3 540,- EUR Exploitatie ,00 0, ,00 L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Exploitatie ,00 300, ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad Exploitatie ,00 300, ,00 Investering ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Stadspromotie - microgolf voor verzorgen recepties 300 Stadspromotie - herschikken trouwzaal - nieuwe toog met tap, hang- en staan-klasten voor glazen en receptiemat nieuwe hoge frigo's Investering ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen, Stadspromotie: afwerking Gulden Boek 2 223,- EUR Exploitatie 2.223,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Stadspromotie: onderhoud uniformen van hostessen 2 000,- EUR Exploitatie 2.000,00 0, ,00 25/01/ :50 19 / 327

20 stellingenbudget Stad Aalst /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Stadspromotie: relatiegeschenken en trofeeën (voor alle diensten) Stadspromotie: dranken en hapjes (voor alle receptie, ontvangsten, huldigingen... van de stad) Stadspromotie: receptiematerialen (glazen, dienbladen, servetten, tafellakens, enz...) S t a d s p r o m o t i e : b l o e m e n ( v o o r a l v o o r v a d e r l a n d s l i e v e n d e p l e c h t i g h e d e n ) Stadspromotie: vlaggen (alle vlaggen worden 3 keer per jaar vervangen) Stadspromotie: nieuwjaarsreceptie Stadspromotie: carnavalsreceptie Stadspromotie: afscheid gepensineerden 2011 Stadspromotie: restaurantkosten Stadspromotie: representatie gemeenteraad (nieuwjaarsgeschenk, agenda) Stadspromotie: provisiekas Stadspromotie: Dag van de Plaatsmeesters Stadspromotie: diversen (koekjes, broodjes voor cbs) Financiën (Hans Nieuwlandt): ontvangen van Cotaxcommissie in Aalst ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Stadspromotie: verkoop vlaggen 300,- EUR Exploitatie 0,00 300,00 300, /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost geschenkencheques bij pensionering vast benoemd personeel afscheidsgeschenken gepensioneerden ,- EUR Exploitatie 7.000,00 0, ,00 L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning Exploitatie ,00 1, ,00 L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking Exploitatie ,00 1, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Stedenbeleid: de uitbreiding van de survey stadsmonitor 2011(raming kost is ,0 euro)+gis: business analyse adres (proces ontstaan adres, wijziging, gebruik adres, rijksregister adres versus crab, aanwezige adressen bestanden, rol ruimtelijke ordening, (x-grab) (raming kost is euro) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 20 / 327

21 stellingenbudget Stad Aalst /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik cel stedenbeleid, cel strategische analyse en cel GIS Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen aankoop boeken en documentatie Exploitatie 250,00 0,00-250, /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Beheers- en werkingskosten informatica. Software (2.500 euro) Exploitatie 2.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptie- en representatiekosten bij vergaderingen, voorstellen projecten e.d. (1.500 euro) Exploitatie 1.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding opleiding GIS in kader van opstart GIS-cel Exploitatie 3.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur lokalen (helft eerste verdieping pand Grote Markt - schoenenreus) (6000 euro) Exploitatie 6.000,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden communiceren van de stedenfondsprojecten in het algemeen (in functie van rapportering en visitatie) ( euro). conversie en digitalisatie: conversie van de 'oude' databanken en correctie van de gegevens (implementatie van GIS-beleid) (4.500 Euro) Exploitatie ,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie Exploitatie ,00 0, , /L202K15A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 21 / 327

22 stellingenbudget Stad Aalst /L202K15A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens Exploitatie ,00 0, ,00 L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Exploitatie ,00 1, ,00 L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie ,00 1, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 105) (825 EUR). Exploitatie 825,00 0,00-825, /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen politiek personeel Te verwachten stijging van de premies voor verzekering arbeidsongevallen leden CBS en GR met 3% (vroegere FC 101) (5 400 EUR). Exploitatie 5.400,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 137) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 137) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger F.C EUR + vroeger FC EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger FC EUR + vroeger FC EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC EUR + vroegere FC EUR). ) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 22 / 327

23 stellingenbudget Stad Aalst /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen vast benoemd personeel Schatting rekening houdend met de te voorziene stijging van het aantal personeelsleden ( EUR) (vroeger FC. 050) Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K08: Beheer juridische & schadedossiers,opstellen reglem.,verlenen juridisch advies. Exploitatie , , ,00 L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers Exploitatie , , , /L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken EUR te voorzien op vraag van het college EUR aanpassen stedelijke VZW's aan gemeentedecreet. Omvorming D.A.D.D. VZW EUR omvorming VZW Aalsterse Sportcentra naar een AGB. Exploitatie ,00 0, ,00 Vroegere FC EUR 2011/L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen procedure-en vervolgingskosten Bestaande uit EUR voorzieningen voor risico's en kosten EUR voor procedure- en vervolgingskosten (vroegere FC 104) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties terugvorering van procedure en vervolgingskosten Betreft de rechtsplegingsvergoeding die tegenpartij moet betalen in geval de stad het proces wint. Te ramen op EUR (vroegere FC 104) ( EUR). Exploitatie 0, , ,00 L202K09: Beschikbaar stellen van alle toegankelijke bestanden van het archief Exploitatie , , ,00 Investering 1.500,00 0, ,00 L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten Exploitatie , , ,00 Investering 1.500,00 0, ,00 25/01/ :50 23 / 327

24 stellingenbudget Stad Aalst /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K09: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Stadsarchief - rolwagentjes Investering 1.500,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop boeken, tijdschriften enz. Exploitatie 3.463,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract microfilmleesapparatuur Exploitatie 1.900,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verder uitbouw beeldbank Exploitatie ,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Verkoop inventarissen Exploitatie 0,00 500,00 500, /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Gebruik microfilmapparatuur door bezoekers in de leeszaal Exploitatie 0, , , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Opzoekingen voor particulieren Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K10: Conserveren van unieke en waardevolle documenten om de levensduur te verlengen Exploitatie ,00 0, ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea Exploitatie 7.645,00 0, ,00 Investering ,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K10: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Vervangen bestaande klimaatregelingsinstallatie Investering ,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K10: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Aankoop en plaatsing nieuwe module mobiele rekken Investering ,00 0, ,00 25/01/ :50 24 / 327

25 stellingenbudget Stad Aalst /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Conserverende maatregelen door Boekbinderij: aankoop materialen (papier en karton) om registers te herstellen en te ontzuren (intern) Exploitatie 1.020,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Conserverende maatregelen door restauratie-ateliers (derden) Exploitatie 6.115,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Kuisen ramen Exploitatie 510,00 0,00-510,00 L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen Exploitatie 3.035,00 0, , /L202K10A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Toepassen passieve consererende maatregelen: verpakken documenten in zuurvrije mappen en dozen. Aankoop van mappen en dozen. Exploitatie 3.035,00 0, ,00 L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten Exploitatie 250,00 0,00-250,00 L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn Exploitatie 250,00 0,00-250, /L202K11A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal dossiermappen ( 250 euro Exploitatie 250,00 0,00-250,00 L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Exploitatie ,00 0, ,00 L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 25 / 327

26 stellingenbudget Stad Aalst /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop, onderhoud en huur werkkledij en p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n v o o r gemeentepersoneel, dienst Preventie en Bescherming Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik: aankoop van EHBO-producten voor diverse diensten, incl. voertuigen. Vervangen van defecte meettoestellen van dienst Preventie en Bescherming. Noodzaak aankoop EHBO-materiaal. (5000,- EUR) Kantoorbehoeften voor rechtstreeks gebruik: aankoop van ergonomische producten voor werkposten en beeldschermposten van diverse diensten (2500,- EUR) Aankoop van drukwerken voor veiligheids- en preventiecampagne voor diverse diensten en dienst Preventie en Bescherming. (2500,- EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks g e b r u i k : a a n k o o p v a n v e r p l i c h t e v e i l i g h e i d s p i c t o g r a m m e n v o o r diverse gebouwen en machines. Exploitatie 5.000,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Prestaties geleverd door externe dienst Preventie en Bescherming (arbeidsgeneeskundige dienst). In toepassing van de wetgeving doet de externe dienst maandelijks medische onderzoeken van het personeel, visiotesten, medische schiftingen e.d., noodzakelijke inentingen, incl. voor vrijwillige brandweer + cfr. arbeidsreglement onderwijs aansluiting bij externe dienst; werkplaatsbezoeken, adviezen geven op vlak van ergonomie, hygiëne en gezondheid, psycho-sociale aspecten op het werk ( ,- EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. Exploitatie 400,00 0,00-400, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Huur en nazicht van brandblusapparaten en brandhaspels, wettelijk verplichte nazichten Exploitatie 7.500,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. Exploitatie 3.300,00 0, ,00 25/01/ :50 26 / 327

Doelstellingenbudget (B1) Totaal. 00: Algemene financiering. Rapporteringsbudget: BP2012-0: 2012 Budget Rapporteringsperiode: 2012.

Doelstellingenbudget (B1) Totaal. 00: Algemene financiering. Rapporteringsbudget: BP2012-0: 2012 Budget Rapporteringsperiode: 2012. stellingenbudget (B1) Rapporteringsbudget: BP2012-0: 2012 Budget Rapporteringsperiode: 2012 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16957 Investering: 1299 Andere: 187 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3-9300

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91 e-mail : phanuise@1082berchem.irisnet.be BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 19/12/ Gemeente Sint

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

FINANCIELE AFSPRAKEN MEERJARENPLAN BUDGET 2014 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIELE AFSPRAKEN MEERJARENPLAN BUDGET 2014 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten : 1. Rekening 2012 afwerken en afsluiten per 15.02.2013 bij het CKB 2. Budgetwijziging 2013 afwerken

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding

Handleiding Boekhouding Handleiding Boekhouding Plaatselijke afdelingen Module 14 Bijlagen 14 BIJLAGEN 3 14.3 KASBOEK : PRAKTIJKVOORBEELD 5 14.5 VOORBEELD HERINNERINGSBRIEF 7 14.6 VOORBEELD BEGROTING 8 14.7 REKENINGPLAN 9 14.9

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten: 1. Budgetwijziging 2014 afwerken en afsluiten 2. Budget 2015 opmaken en indienen per 30.06.2013

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: E-mail: Geslacht (V/M):

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 7% van het inkomen dat de belastingplichtige

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Onderzoek stedenbouwkundige ontwikkelingskosten Stadsontwikkeling afdeling ruimte

Onderzoek stedenbouwkundige ontwikkelingskosten Stadsontwikkeling afdeling ruimte Onderzoek stedenbouwkundige ontwikkelingskosten Stadsontwikkeling afdeling ruimte Atriumsessie 19 januari 2015 3 stappen Financiële behoefte en middelen Benchmarking Onderzoek instrumenten 3 stappen Financiële

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Beroepskosten: fiscale aftrek

Beroepskosten: fiscale aftrek Beroepskosten: fiscale aftrek Erwin Vercammen Ere-Accountant Ere-Belastingconsulent Past Voorzitter B.A.B.-Antwerpen Past Vicevoorzitter IAB Winstberekening Omzet Minus kostprijs aankopen = Brutowinst

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie