VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI"

Transcriptie

1 Stuk 81A ( ) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

2 8-A ( ) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERZUIVERING BEGROTING NIET VERDEELDE UITGAVEN EN INTERNE VERRICHTINGEN 3.3. Verrichtingen op gelden van derden Totaal Hoofdstuk LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN A. Lonen en sociale lasten 11.O Nader te verdelen provisies Provisies voor bijkomende indexaanpassingen... Provisie voor nog niet verrichte aanwervingen Eigenlijk loon volgens bruto weddeschaal Bezoldigingen volgens bruto-weddeschaal Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, e.d.) ll.2 Sociale verzekeringen en werkgeversbijdragen R.S.Z Verzekeringen personeel Pensioenen (bestuur der pensioenen) Vakbondsbijdrage ll.3 Direkte uitkeringen Kinderbijslagen ll.4 Sociale dienst Keuken Andere tegemoetkomingen ll.5 Diversen Bezoldiging van beheers- en controleorganen Totaal Hoofdstuk 1A B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene Reiskosten personeel... Reiskosten beheers- en controleorganen... Huisvesting : huur, herstel, onderhoud, e.d.... Energieverbruik i.v.m. huisvesting... Bureel en aanverwante werkingskosten... Informatica... Analyse door derden... Energieverbruik dienstwagens... Huur lange termijn dienstwagens... Geschillen... Toevallige uitgaven

3 [31. S-A ( ) - Nr. 1 - Bijlage VI OO Specifieke Labo verbruik van diverse artikelen... Labo energieverbruik... Aankopen en kosten voor technische exploitatie... Energieverbruik i.v.m. technische exploitatie Totaal Hoofdstuk 1B Totaal Hoofdstuk RENTEN Rente op binnenlandse schuld... Rente wegens laattijdige aflossing door de Staat van aflossingstranches en vervallen renten... Renten ingevolge overname waterzuiveringsinfrastructuur... Rente op commerciële schuld... Totaal Hoofdstuk INKOMENSOVERDRACHTEN Eventuele terugstorting van bijdragen (niet limitatief krediet) Totaal Hoofdstuk 3 5. KAPITAALSOVERDRACHTEN 51.. Kapitaalsoverdracht aan kredietinstellingen (terugbetaling Gemeentekrediet) Totaal Hoofdstuk INVESTERINGEN A. Duurzame onroerende goederen Aankoop van grond van de overheid voor huisvesting van de diensten... Aankoop van grond van de overheid voor de uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur... Aankoop van grond van particulieren voor huisvesting van de diensten... Aankoop van grond van particulieren voor de uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur... Oprichting en renovatie van gebouwen voor de huisvesting... Verbouwings-, aanpassings- en saneringswerken aan de waterzuiveringsinfrastructuur... Oprichting van zuiveringsinstallaties, rioolgemalen, kollektoren, studiekosten & erelonen (vastleggingskrediet) Totaal Hoofdstuk 7A Vastleggingskrediet (825.) (*) Art Oprichting en renovatie van gebouwen voor huisvesting : het oorspronkelijk krediet dient o fr. gebracht te worden omwille van oprichting & renovatie van kantoorgebouwen te Hasselt (5 milj.), Herentals (4 milj. 5, Mechelen (3 milj.) en Aalst (35 milj.).

4 8-A ( ) - Nr. 1 - Bijlage VI PI B Duurzame roerende goederen Rollend materieel Uitrusting burelen Uitrusting keuken Uitrusting labo Uitrusting zuiveringsinstallatie, rioolgem. & werkplaats Totaal Hoofdstuk 7B Totaal Hoofdstuk Vastleggingskrediet - (825.OOO) KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Waarborgen... Terug te storten kapitaal overheidsinstellingen... Terug te storten kapitaal bedrijven... Terug te storten kapitaal provincies... 2 Totaal Hoofdstuk TERUGBETALING VAN SCHULDEN Delging van leningen op lange termijn Terugbetaling van Gemeenschapsvoorschotten Terugbetaling overnamekost (niet limitatief) Delging van leningen op korte termijn... Totaal Hoofdstuk ALGEMEEN TOTAAL DER UITGAVEN 4: VASTLEGGINGSKREDIET (825.) AFSCHRIJVINGEN OP NIET GESUBSIDIEERDE ACTIVABESTANDDELEN

5 [51 &A ( ) - Nr. 1 - Bijlage VI Art. nr. Aanwijzing van de ontvangsten Krediet NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN EN INTERNE VERRICHTINGEN Verrichtingen op gelden van derden Totaal Hoofdstuk LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN A. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en kredietinstellingen Verkoop van effluent, reststoffen e.d.... Verkoop van plannen en lastenboeken... Verkoop van oud materiaal... Studiewerk, labowerk en proeven... Transport... Recuperatie van kosten met betrekking tot energie e.d.... Bijdrage voor zuivering van extern afvalwater Totaal Hoofdstuk 1A B. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen en gezinnen Sociale dienst - keuken Aansluiting op moerriolen Verkoop van consumptiebons Toevallige ontvangsten Totaal Hoofdstuk 1B C. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid Rekuperatie van bezoldigingen Totaal Hoofdstuk 1C Totaal Hoofdstuk ll RENTE, HUUR EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN Te ontvangen verwijlintresten... Rente op beleggingen bij financiële instellingen... Verhuur van gronden en gebouwen Totaal Hoofdstuk INKOMENSOVERDRACHTEN 36. Bedrijven Bijdragen van de bedrijven voor werkingskosten Verzekeringsmaatschappijen Uitkeringen verzekeringsmaatschappijen - personeel Uitkeringen verzekeringsmaatschappijen - materieel Totaal Hoofdstuk

6 8-A ( ) - Nr. 1 - Bijlage VI INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Bijdragen van de provincies Totaal Hoofdstuk VERMOGENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Investeringssubsidies centrale overheid Vastleggingskredieten (825.) Toelagen Gewestleningen Toelagen Verdisconteringsleningen Investeringssubsidies provincies Totaal Hoofdstuk Vastleggingskrediet (825.) 7. DESINVESTERINGEN A. Verkoop van duurzame onroerende goederen Verkoop van grond... Verkoop van grond- & waterbouwkundige werken... Verkoop van bestaande gebouwen... Rekuperatie van kosten met betrekking tot investeringen Totaal Hoofdstuk 7A B. Verkoop van duurzame roerende goederen Verkoop van rollend materieel Verkoop van ander materieel en meubilair Totaal Hoofdstuk 7B Totaal Hoofdstuk 7 8. KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Recuperatie van waarborgen Deelname in het kapitaal door de overheidsinstellingen Deelname in het kapitaal door de ondernemingen Deelname in het kapitaal door de provincies... Totaal Hoofdstuk 8 1

7 PI S-A ( ) - Nr. 1 - Bijlage Vl Art. nr. Aanwijzing van de ontvangsten Krediet OPNEMING OVERHEIDSSCHULD Leningen op lange termijn Gemeenschapsvoorschotten Leningen op korte termijn... Totaal Hoofdstuk 9 ALGEMEEN TOTAAL DER ONTVANGSTEN VASTLEGGINGSKREDIET (825.OOO) Vastgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 21 december 1988 : De Directeur-Generaal, Ir. 1. CAPPAERT De Voorzitter,. VANNESTE Gouverneur Goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 31 december 1988 : De Voorzitter,. VANNESTE Gouverneur Gezien en goedgekeurd Brussel, 25 mei 1989 De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, De Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, G. GEENS T. KELCHTERMANS

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Bestek voor aanneming van diensten

Bestek voor aanneming van diensten Bestek voor aanneming van diensten Besteknummer: 2014/001/Venus Open offertevraag Voorwerp van de opdracht: Aangaan van leningen ter financiering van de aankoop van een pand gelegen Venusstraat 33 te 2000

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk IV. De gemeentebegroting Hoe begrijpen en adviseren?

Hoofdstuk IV. De gemeentebegroting Hoe begrijpen en adviseren? Hoofdstuk IV De gemeentebegroting Hoe begrijpen en adviseren? Inleiding Heel wat leden van adviesraden worden jaarlijks geconfronteerd met de vraag van het College van Burgemeester en Schepenen om advies

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers

Beleidsnota 2015. Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. V 124.00.00 V - 124.00.00 2015/613204/4/0119/2RU2104j

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2012 791 [C 2012/03069] 16 FEBRUARI 2012. Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (1) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 maart 2015 Verslag van de financieel beheerder Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/9 Artikel 161 en 162 van het provinciedecreet,

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie