Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011"

Transcriptie

1 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten: Het college van B&W de volgende opdrachten mee te geven: 1. Neem in de nieuwe ruimtelijke structuurvisie een strategie op om nieuwbouw van kantoren, bedrijven en winkels in samenhang te brengen met bestaande gebouwen en braakliggende gronden en kies voor multifunctionele gebieden. 2. Bundel alle (versnipperde) ambtelijke inspanningen bij één leegstandsbemiddelaar die vanuit de afdeling EZ actief leegstand kan tegengaan en vanuit die rol oplossingen kan bieden aan personen, bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar ruimte. 3. Richt op internet een door de leegstandsbemiddelaar beheerd meldpunt leegstand in waarop bewoners leegstand en hun ideeën over de aanpak daarvan kunnen melden; 4. Maak (tijdens reguliere overleggen) afspraken met makelaars, beleggers, projectontwikkelaars, corporaties en ondernemersverenigingen over het tegengaan van leegstand en de wenselijkheid + de mogelijkheden om leegstaande panden te transformeren. 5. Leg actief verantwoording af in zowel de Stadsrekening als de Voortgangsrapportage Grote Projecten over de inspanningen en ambitie om leegstaande gebouwen en gronden aan te pakken. 6. Monitor de werkwijzen van antikraakbureaus die in Nijmegen actief zijn, weer slechte bureaus, beveel goede bureaus aan en maak met de huurteams afspraken om een klachtenloket voor antikraakbewoners in te stellen. 7. Onderzoek de mogelijkheden voor differentiatie van de legestarieven om leegstand tegen te gaan leg de resultaten hiervan, inclusief een analyse van voor- en nadelen aan de gemeenteraad voor. 8. Stel een leegstandsverordening op als bedoeld in artikel 2 van de Leegstandwet, leg deze aan de gemeenteraad ter vaststelling voor en bepaal in die verordening in ieder geval dat: a. de verordening geldt voor de gebieden Binnenstad, bedrijventerrein Kerkenbosch en bedrijventerrein Winkelsteegh ; b. in deze gebieden melding van leegstand plaats dient te vinden zodra die leegstand langer duurt dan een termijn van zes maanden (hetgeen de wettelijke minimumtermijn is); c. dat een bestuurlijke boete (en van welke hoogte) kan worden opgelegd terzake van overtreding van de meldingsplicht;

2 Aanvalsplan Leegstand Nijmegen GroenLinks Nijmegen februari 2011 contactpersoon: Pepijn Boekhorst (raadslid)

3

4 In deze notitie pleit GroenLinks voor een actieve aanpak van leegstand in Nijmegen. Leegstaande gebouwen (zoals kantoren en winkels) en braakliggende grond is om veel redenen onwenselijk. We doen een aantal voorstellen om leegstand te voorkomen en aan te pakken. We nodigen partijen uit met ons mee te denken om dit aanvalsplan leegstand verder uit te werken. Wat staat er leeg? In Nijmegen stond op 1 januari 2010 circa m2 kantoorruimte leeg. Hiervan is m2 frictieleegstand. Ruim m2 van de Nijmeegse leegstand staat langdurig leeg, hiervan is m2 structurele leegstand (circa 1,9% van de totale voorraad, 20% van de leegstand) 1. Dit zou in theorie ruimte kunnen bieden aan circa 150 woningen/wooneenheden. Tellen we daarbij de ruimte boven winkels op (met name in de binnenstad maar ook elders in de stad) dan ligt dit aantal nog hoger. Nijmegen doet het met deze cijfers beter dan het landelijk gemiddelde. In veel gemeenten staat meer kantoorruimte leeg. Maar gezien de economische ontwikkelingen in het algemeen en de vraag op de kantorenmarkt in het bijzonder, moeten we ons niet te snel gelukkig prijzen. Structurele leegstand van kantoorpanden is niet langer een tijdelijk fenomeen dat weer verdwijnt wanneer de economie zich heeft hersteld. Makelaars en andere deskundigen op de vastgoedmarkt beseffen zich dat er panden zijn die, ook als er betere tijden aanbreken, niet meer vol komen. Ook GroenLinks heeft het besef dat een gedeelte van de kantorenmarkt in Nijmegen kansloos is geworden of op korte termijn kansloos gaat worden. Daarom kunnen we niet anders dan in actie komen! Een ander aspect van leegstand is dat leegstaande gebouwen momenteel vaak worden verhuurd door anti-kraakbureaus. De wijze waarop dit gebeurt is lang niet altijd even fraai en de rechten van tijdelijke bewoners laten vaak te wensen over. Bij leegstand denken we al snel aan gebouwen. Maar grond kan ook leeg staan / ongebruikt zijn, denk bijvoorbeeld aan het braakliggende terrein aan de Spoorstraat 4-6 en aan reeds aangekochte gronden in de Waalsprong. Tellen we de m2 op die de bestemming wonen / kantoren / bedrijfsterrein heeft maar waar deze functie nog niet is gerealiseerd dan heeft Nijmegen nog behoorlijk wat capaciteit. En natuurlijk staan er in Nijmegen ook woningen leeg. Gezien de gespannen woningmarkt en de te verwachten bevolkingsgroei tot 2040 lijkt actieve inzet hiervoor (vooralsnog) niet nodig. Deskundigen geven aan dat voor een groeigemeente als Nijmegen de vraag naar woningen de komende 15 jaar blijft bestaan waardoor de markt vanzelf schaarste creëert. Op 1 oktober 2010 werd de Wet kraken en leegstand van kracht. Kraken is voortaan in algehele zin strafbaar en dat lijkt de belangrijkste reden voor deze nieuwe wet te zijn. De mogelijkheden om leegstand aan te pakken zijn namelijk erg beperkt. Om lege woningen aan te pakken is aan de reeds bestaande huisvestingswet een boeteclausule toegevoegd. Om lege kantoren en bedrijfspanden (niet-woningen) aan te pakken, is de leegstandswet aangepast: een gemeente kan een leegstandsverordening instellen, zodat er een meldingsplicht voor leegstand geldt, de gemeente kan zelf gebruikers voordragen en als laatste een dwangsom van 7500 euro opleggen. GroenLinks kiest er vooralsnog voor om de leegstandsverordening beperkt in te zetten en heel gericht en slim hiermee om te gaan. Daarmee voorkomen we extra ambtelijke inspanning en daarmee kosten voor de gemeente. 1 Vastgoedmonitor stadsregio 2010

5 Wie kunnen we helpen? Studenten en Jongeren. Nijmegen heeft nog steeds een tekort aan huisvesting voor (werkende) jongeren en studenten. De groeicijfers van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen zijn fors en blijven fors de komende jaren. Daarom heeft de gemeente met de SSHN afgesproken de komende vijf jaar duizend nieuwe studenteneenheden te bouwen. De ambitie is er om tussen 2015 en 2020 nog eens duizend eenheden te realiseren. Met de teruglopende investeringsruimte van deze studentenhuisvester zal dat niet gemakkelijk zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over jongeren die niet studeren. Omdat ze werken of onlangs zijn afgestudeerd. Het is belangrijk voor onze stad om hen kansen te bieden hier zelfstandig te (blijven) wonen. Juist voor hen is een kleine zelfstandige woning in een omgebouwd kantoorgebouw of boven een winkel prima geschikt. Ondernemers. Nijmegen bruist van de bedrijvigheid en er komen in een hoog tempo nieuwe bedrijfjes bij. Voor veel startende ondernemers is het huren van een bedrijfsruimte een grote stap, omdat die contracten vaak voor een periode van een paar jaar afgesloten moeten worden. De Mercator-gebouwen op de campus vormen een goede kans voor deze bedrijven, maar zijn met name gericht op startende kennisintensieve bedrijven en spin-off bedrijven van UMC en universiteit. 2 Daarbij komt dat de huurprijzen voor deze huisvesting vrij hoog liggen. Leegstaande kantoorgebouwen elders in Nijmegen kunnen aan (startende) ondernemers meer nieuwe kansen bieden. Bestaande ondernemers hebben baat bij een winkelstraat of bedrijventerrein dat er representatief uitziet. Lege kantoor- of winkelpanden doen daar geen recht aan en zorgen voor verloedering van een gebied. Creatieve Sector. Nijmegen heeft een grote creatieve sector. Veel kunstenaars, muzikanten en andere creatieve ondernemers hebben onvoldoende inkomsten om een atelier of expositieruimte te kunnen huren. Het gebruiken van (tijdelijk) leegstaande ruimte is voor deze groep een uitkomst. De gemeente. De grond is in Nijmegen schaars en daarom is het van belang dat we daar zuinig mee omgaan. Om te werken aan een leefbare stad, waar ruimte is voor groen in en om de stad, is het van belang om gebouwen die er al staan goed te benutten. We kunnen het ons niet permitteren om deze leeg te laten staan. Als was het alleen maar omdat lege gebouwen geen gebruiker kennen en er daarom geen OZB-gebruikers aanslag kan worden opgelegd waardoor minder ozb-inkomsten voor de gemeente te verwachten zijn. Ook voor braakliggende grond is een bestemming in alle gevallen wenselijk, dit kan tijdelijk of definitief zijn en het kan gaan om een groene bestemming (buurtpark, natuur of weiland) of een bebouwingsbestemming. Dat is in alle gevallen beter dan grond die braak ligt en alleen maar geld kost. Wanneer lege gronden en lege gebouwen worden verminderd, leveren we een grote bijdrage aan duurzaamheid: hierdoor hoeven elders geen nieuwe gebouwen te worden gerealiseerd of nieuwe grond te worden aangepakt. 2

6 Wat kan de gemeente hier aan doen? De gemeente kan het probleem van leegstand niet alleen oplossen. Soms is de rol van de gemeente beperkt omdat partijen of situaties niet gedwongen kunnen worden. De gemeente kan wel een proactieve benadering kiezen en daar waar mogelijk instrumenten inzetten om leegstand te bestrijden. GroenLinks ziet verschillende mogelijkheden om de aanval te verklaren aan leegstand in Nijmegen. Bezint eer ge begint met bouwen Nijmegen is trots op haar groene omgeving, die ervoor zorgt dat veel bewoners en toeristen kunnen recreëren en op adem kunnen komen. Daarom is het verstandig om een koppeling te maken tussen leegstaande kantoren, winkels en bedrijfspanden en de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Daarbij pleiten we niet voor een rigide rem op nieuwe plancapaciteit. Juist op slimme plekken in de stad kunnen hoogwaardige en duurzame kantoren worden gerealiseerd. Maar samenhang tussen nieuwe ontwikkelingen en de bestaande stad is essentieel en daarom pleit GroenLinks voor de volgende acties: Ontwikkel een strategie voor kantoornieuwbouw waarmee interne concurrentie tussen gebieden en leegstand wordt beperkt. Concentreer nieuwbouw bij OV-knooppunten (A-locaties) en creëer hiermee schaarste op de markt. Met behulp van de regionale vastgoedmonitor kan jaarlijks een update van deze strategie gemaakt worden. Om nieuwe initiatieven te realiseren, wordt eerst uitvoerig en tijdig naar bestaande gebouwen of bestemmingen gekeken. Alleen als een initiatief niet past in een bestaand gebouw of op beschikbare braakliggende grond, wordt er ruimte gegeven voor de bouw van nieuwe kantoorpanden, bedrijfsterreinen of winkelpanden. Per situatie kijkt de gemeente naar deze mogelijkheden en in voorstellen die naar de gemeenteraad gaan, wordt actief verantwoording afgelegd. Meld actief dat transformatie van leegstaande panden gewenst is en dat nieuwbouw / uitbreiding wordt ontmoedigd wanneer er vragen uit de markt (bijv. via makelaars) komen over ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties. Kies in de structuurvisie die gaat over de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen, voor multifunctionele gebieden ipv monofunctionele bedrijfs- of kantorenlocaties. Dit is een eerste en tegelijk belangrijke stap naar voorkoming van leegstand. Weet wat er speelt Om actief aan de bestrijding van leegstand te werken, is het belangrijk te weten waar er leegstand aanwezig is. Dit geldt niet alleen op gebouw- of locatieniveau maar het lijkt ook verstandig om ontwikkelingen en trends op wijk- of stadsdeel niveau te monitoren. Daarmee kunnen problemen voorkomen worden en kunnen gebieden met elkaar in samenhang worden gezien. GroenLinks pleit daarom voor: Selecteer een beperkt aantal gebieden waar leegstand een probleem is (of wordt) en stel voor deze gebieden een leegstandsverordening in. Het ligt voor de hand heel gericht te starten met de Nijmeegse binnenstad (detailhandel, dienstverlening, horeca en woningen boven winkels) en de bedrijventerrein Kerkenbosch en Winkelsteegh. Door de verordening te beperken tot deze gebieden, wordt slim gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de wet kraken en leegstand en hoeft de gemeente niet voor het hele grondgebied van Nijmegen een leegstandsregistratie te hanteren. Voor deze gebieden geldt een meldingsplicht voor eigenaren als hun gebouw langer dan zes maanden leeg staat. Dit vormt een waardevolle aanvulling op de jaarlijkse controle van het bureau Belastingen per 1 januari, voor de aanslag Onroerend Zaakbelasting voor gebruikers. Met zo n meldingsplicht hebben we een goed en actueel beeld van leegstand in de stad. Ook biedt de verordening de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen als overleg met eigenaren tot niets leidt.

7 Overleg halfjaarlijks met makelaars en andere bij het vastgoed betrokken instellingen (zoals beleggers en eigenaars) over de specifieke aandachtsgebieden maar ook over trends voor de hele stad. Maak gebruik van de professionele kennis in de stad. Ook voor hen is het immers moeilijk panden te verkopen/verhuren in gebieden waar leegstand is. Open een meldpunt leegstand waar betrokken bewoners, instellingen of ondernemers leegstaande gebouwen en gronden kunnen melden. Met behulp van zo n meldpunt maakt de gemeente slim gebruik van lokale kennis. Natuurlijk biedt het meldpunt ook de ruimte om creatieve ideeën aan te dragen voor een invulling van de gronden / gebouwen. De denkkracht buiten het stadhuis is immers ook erg groot. Zet leegstand op de agenda van het huis van de binnenstad. Ook in overleggen met ondernemersverenigingen wordt leegstand een terugkerend onderwerp. De kennis van deze ondernemers levert waardevolle informatie voor de gemeente en biedt de ondernemers inzicht in kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Zorg voor afstemming van vraag en aanbod De woning- en vastgoedmarkt zit complex in elkaar. Voor partijen en initiatieven die (nog) niet bekend zijn met Nijmegen, kan het daarom lastig zijn om iets aan leegstand te doen. Ook wanneer verschillende sectoren met elkaar moeten samenwerken, bijvoorbeeld culturele instellingen en commerciële vastgoedverhuurders, is een steun in de rug of een faciliterende rol van de gemeente gewenst. GroenLinks pleit daarom voor: Stimuleer eigenaren van leegstaande panden om iets te doen. Immers, aan een pand waarin wordt gewoond of gewerkt, verdient een eigenaar het meest 3. Geef daarom voorlichting over mogelijkheden voor tijdelijke verhuur en bonafide antikraakbureaus (zie verderop). Stel een leegstandsbemiddelaar in. Deze persoon heeft een signalerende rol en kan bemiddelen bij het (tijdelijk) gebruik van panden door culturele ondernemers, instellingen en andere niet-commerciële partijen. Op het stadhuis wordt dit momenteel vanuit verschillende afdelingen opgepakt: ambtenaren cultuur, bouwen en wonen en economische zaken houden zich allemaal bezig met dit vraagstuk. Het lijkt slim om dit te laten organiseren door één afdeling. Door de huidige inspanningen te bundelen bij de afdeling Economische Zaken hoeft dit geen capaciteitsgevolgen te hebben. Een gemeentelijke functionaris kan initiatieven verbinden en coördineren. Deze persoon kan tevens bijdragen aan een goed en actueel overzicht van leegstand in de stad. Gebruik reguliere overleggen met woningcorporaties om ze aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid rond transformatie. Spreek met minimaal een corporatie af dat deze een voortrekkersrol vervult op het gebied van transformatie van leegstaand vastgoed naar woningen. Deze corporatie kan zich specialiseren en professionaliseren in het vinden van (tijdelijke) invullingen voor leegstaand vastgoed. 3 Helaas wordt vanuit fiscale regelgeving leegstand niet aangepakt. Er gelden de gebruikelijke regels voor het bepalen van de fiscale winst, dit betekent dat eigenaren van panden, als zij ondernemer zijn, alle opbrengsten uit deze panden moeten aangeven en dat zij daarop de kosten in aftrek mogen brengen. Dat in geval van leegstand tegenover deze kosten geen (huur)opbrengsten staan doet hier niets aan af. Daarmee is er voor eigenaren geen fiscale prikkel om leegstand aan te pakken. Dit is een vraagstuk dat bij de landelijke overheid ligt en waarop we in Nijmegen geen invloed hebben.

8 Maak transformatie mogelijk Gemeentelijke medewerking is noodzakelijk om leegstaande kantoren of bedrijfspanden een andere functie te geven. Het gaat daarbij niet alleen om het verlenen van een omgevingsvergunning of het aanpassen van een bestemmingsplan. Het gaat ook om ruimtelijke regelgeving zoals parkeereisen en het stimuleren van vastgoedeigenaren. GroenLinks pleit daarom voor: Straal uit dat de gemeente transformatie belangrijk vindt. Met een heldere visie, een aanspreekpunt en spelregels over kwaliteit, maakt de gemeente duidelijk aan ontwikkelaars dat transformatie belangrijk is. Maak een checklist voor ontwikkelaars en initiatiefnemers. De eerdergenoemde leegstandsbemiddelaar is eerste aanspreekpunt en kan vragen uit de markt verder uitzetten. Durf te differentiëren in ruimtelijke regels 4. Wanneer parkeernormen en bestemmingsplanbepalingen een transformatie in de weg lijken te staan is het niet verstandig direct de ontwikkeling af te remmen. De gemeente en de betrokken ambtenaren kunnen naar oplossingen kijken. Zo is het mogelijk om bij transformatie naar woningen voor jongeren of studenten de parkeernorm te verlagen, of in het geval van een woon-werkpand met ruime dubbelbestemmingen te werken. Initiatiefnemers krijgen de ruimte om met zulke voorstellen te komen en ambtenaren krijgen ruimte om deze met een positieve grondhouding te beoordelen en voor te leggen aan het gemeentebestuur (college en/of raad). Naast een differentiatie in regelgeving is ook een differentiatie in legestarieven voor vergunningen een goede mogelijkheid om transformatie te stimuleren. De gemeente brengt minder kosten in rekening wanneer een ruimtelijke ontwikkeling past in een bestaand gebouw. Om budgettair neutraal te werken, moeten andere legestarieven naar boven worden bijgesteld. Het college kan de mogelijkheden hiervoor verder uitzoeken en met een voorstel naar de raad komen. Zorg dat de brandweer tijdig meedenkt over transformatie en bepleit een proactieve houding van deze gemeentelijke afdeling. Vanzelfsprekend heeft brandveiligheid van een gebouw grote prioriteit maar dit argument mag niet misbruikt worden om ontwikkelingen af te remmen. In situaties waarin duidelijk is dat de leegstand tijdelijk is, werkt de gemeente actief mee aan tijdelijk gebruik. Bij leegstaande kantoren kan gedurende maximaal vijf jaar een tijdelijk alternatief gebruik toegestaan worden. Om een definitieve transformatie financieel rendabeler te maken, worden mogelijkheden om deze periode te verlengen benut. Ga onverkort door met het programma Wonen boven Winkels. Sinds 2005 zijn circa 200 wooneenheden boven winkelpanden gerealiseerd, al dan niet met subsidie (ISV). De successen van dit programma zouden nog beter uitgebuit kunnen worden, zodat er een voorbeeldfunctie vanuit kan gaan. 4 De provincie Utrecht beschrijft in de notitie van werkruimte naar woonruimte (2009) welke mogelijkheden er zijn om voor lokale ontheffingen op het bouwbesluit te kiezen. Deze mogelijkheden zijn ruimer dan gedacht!

9 Werk alleen met goede leegstandsbeheerders Het fenomeen antikraak zorgt ervoor dat gebouwen niet helemaal leegstaan en daardoor geen object voor verloedering, (brand-)onveiligheid of vandalisme wordt. Maar antikraak kent ook forse nadelen. Voor de bewaking van tijdelijk leegstaande panden en woningen vragen antikraakbureaus hoge vergoedingen. De antikraakbewoners, vaak jonge woningzoekenden, wordt voorgespiegeld dat zij goedkoop en avontuurlijk wonen, maar in de praktijk is antikraak een vrijwel rechteloze woonvorm. In de privaatrechtelijke bruikleenovereenkomsten waar antikraakbureaus gebruik van maken, worden eisen gesteld die ten koste gaan van de privacy van bewoners. GroenLinks pleit daarom voor; Stel als gemeente de norm dat antikraakbureaus die leegstaande panden beheren volgens een minimale kwaliteit werken. Hoewel het voor verbetering vatbaar is, lijkt het nieuwe Keurmerk Leegstandbeheer geschikt om als minimale norm te hanteren. Daarmee is er enige zekerheid voor gebouweigenaar en de gemeente dat de ingehuurde leegstandbeheerder aan minimale kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld wat betreft veiligheid en privacy. Maak met woningcorporaties, die bij slooppanden of bedrijfsonroerend goed nog wel eens gebruik maken van antikraakbureaus, afspraken over de keuze voor een anitkraakbureau met het Keurmerk Leegstandbeheer. Zorg ervoor dat er een klachtenloket in Nijmegen beschikbaar komt waar mensen met een bruikleenovereenkomst voor woonruimte (die dus feitelijk geen huurcontract hebben en dus ook geen huurder zijn) terecht kunnen met klachten. Wanneer we de reeds bestaande huurteams met voldoende informatie uitrusten, kan deze instelling de antikraakbewoners ondersteunen. Antikraakbureaus waarvan (te)veel klachten binnenkomen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente, bijvoorbeeld de leegstandsbemiddelaar of de wethouder. Wanneer er geen verbetering optreedt, wordt het bureau op een zwarte lijst geplaatst. Leegstandsbeheerders die netjes te werk gaan 5 worden preferred-supplier van de gemeente en worden actief voorgedragen bij andere vastgoedeigenaren. 5 In gemeente zoals Groningen wordt met een leegstandsbeheerder gewerkt die leegstaande panden optimaal benut en het dagelijks beheer van de eigenaar overneemt. De bewoners hebben meer zekerheid dan bij andere anitkraakbureaus.

10 Vervolg In het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA en D66 is afgesproken dat de gemeente Nijmegen een actievere rol op zich neemt in de bestrijding van leegstand van woningen en kantoorpanden. Vooruitlopend op een eerste notitie hierover van het college van b&w, stelt de fractie van GroenLinks dit initiatiefvoorstel op. Wanneer op basis van het gesprek met andere raadsfracties, het college of extern betrokkenen, verbeteringen mogelijk zijn, voegen we deze toe aan het voorstel. Meer weten over dit voorstel? Of suggesties hoe we leegstand verder kunnen aanpakken? We gaan graag in overleg! Neem dan contact op met Pepijn Boekhorst, raadslid van GroenLinks. Op de politieke avond van 23 februari 2011 willen we met de raadsfracties van gedachten wisselen over dit voorstel. Wanneer er voldoende steun is voor het aanvalsplan leegstand, kan de gemeenteraad op 16 maart 2011 besluiten het college de opdrachten te geven zoals deze op het voorblad staan vermeld.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief aan de raad aanpak leegstand

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief aan de raad aanpak leegstand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de raad aanpak leegstand Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Aanpak van leegstand is opgenomen in het Coalitieakkoord.

Nadere informatie

GEMEENTE. Marienburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Aan de gemeenteraad van Nijmegen E-maii

GEMEENTE. Marienburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Aan de gemeenteraad van Nijmegen E-maii GEMEENTE Ijmegen Marienburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 Aan de gemeenteraad van Nijmegen E-maii gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Stad en Ruimte Behandeld door Kees Verschoor Doorkiesnummer 286 43 28 E-mail k.verschoor@utrecht.nl

Nadere informatie

Datum ondertekening Bron bekendmaking Gemeenteblad , nr

Datum ondertekening Bron bekendmaking Gemeenteblad , nr Regelgevingsregister Regelgevingsregister Leegstandverordening 2016 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 1-12-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam regeling

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Intrekken van de Leegstandsverordening 2011 en vaststellen van de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 (nr. 353/1410)

Intrekken van de Leegstandsverordening 2011 en vaststellen van de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 (nr. 353/1410) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 166114 28 november 2016 Intrekken van de Leegstandsverordening 2011 en vaststellen van de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 (nr. 353/1410)

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Leegstandbeheer van commercieel onroerend goed

Leegstandbeheer van commercieel onroerend goed Leegstandbeheer van commercieel onroerend goed Leegstandrisico s minimaliseren en uw rendement optimaliseren www.fmt-nl.com Hoe groot of hoe klein uw pand of locatie ook is, wij zorgen voor de best passende

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bestrijding leegstand kantoren. Een aanpak om de kansen van de crisis en de nieuwe leegstandswet te benutten

Raadsnotitie. Bestrijding leegstand kantoren. Een aanpak om de kansen van de crisis en de nieuwe leegstandswet te benutten Gemeenteblad aadsnotitie Jaar 2010 Publicatiedatum * Onderwerp aadsnotitie van het raadslid de heer Mulder van 1 maart 2010, getiteld: Bestrijding leegstand kantoren Een aanpak om de kansen van de crisis

Nadere informatie

Verzekering. Verzekeren van: Panden Voorraden Inventaris Rijdend materieel

Verzekering. Verzekeren van: Panden Voorraden Inventaris Rijdend materieel Beheer Bouwkundige aanpassingen o.a. sloten vervangen Sleutelbeheer Alarminstallatie, alarmopvolging Acute bewaking door beveiliging Aansluiting gas, water en licht Antikraak- of tijdelijke verhuur Seizoensgebonden

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM. 11 maart 2011 - Inspraak aanpak leegstand

Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM. 11 maart 2011 - Inspraak aanpak leegstand Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM 11 maart 2011 - Inspraak aanpak leegstand Geachte heer, geachte mevrouw, Middels een kennisgeving d.d. 27 januari

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Syllabus Leegstand kantoren Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Aankondiging aan alle Limburgse gemeenten

Aankondiging aan alle Limburgse gemeenten Aankondiging aan alle Limburgse gemeenten Via Van: Betreft: ambtenaren wonen Provincie Limburg en de acht woningcorporaties Het Ontzorgingsarrangement door corporaties -voor huisvesting statushouders in

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken.

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken. 1 Businesscase: Leegstandaanpak bedrijfspanden Beek SAMENVATTING Langdurig leegstaande panden (en voor deze businesscase specifiek de bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden) zijn een gevaar voor de leefbaarheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Amsterdam, 9 maart 2011 Betreft: inspraak aanpak leegstand

Nadere informatie

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015 PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND DVDP 23 april 2015 2 3 Cijfers uit 2013 4 KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT Voorraad ca. 6,3 miljoen m2 24/4/15 Te Huur ca. 1 miljoen m2 = 16% waarvan deel kwalitatief

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09,0479, d.d. 12 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Rademaker (SP) d.d. 30 maart 2009 met betrekking tot leegstand Opaalstraat

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Feitennota Leegstandstaks Enschede 2017

Feitennota Leegstandstaks Enschede 2017 Feitennota Leegstandstaks Enschede 2017 1 1. Inleiding In het coalitieakkoord is de leegstandtaks genoemd als mogelijk middel om pandeigenaren via een financiële prikkel te bewegen panden niet onnodig

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Initiatiefvoorstel Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Juni 2009 Partij van de Arbeid Lelystad www.lelystad.pvda.nl Emiel van der Herberg

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere

Nadere informatie

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Wat komt er aan de orde? Wat is Tijdelijk Wonen Wat

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1299, d.d. 14-12- 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp afdoen motie vreemd aan de orde van de dag 'Kraakverbod' d.d. 9 sept. 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. ter afdoening

Nadere informatie

Leegstand kantoren en gebouwen. Ervaringen in Nieuwegein en rol Jutphaas Wonen 16 oktober 2013. Marco van Dijk

Leegstand kantoren en gebouwen. Ervaringen in Nieuwegein en rol Jutphaas Wonen 16 oktober 2013. Marco van Dijk Leegstand kantoren en gebouwen Ervaringen in Nieuwegein en rol Jutphaas Wonen 16 oktober 2013 Marco van Dijk Korte introductie Jutphaas Wonen Problematiek kantoren Nieuwegein Wat doet gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Transformatie van kantoren

Transformatie van kantoren Transformatie van kantoren Het kan. Het moet. Projectpartners Het kan. Het moet. Een handvol tips voor gemeenten en initiatiefnemers De kantorenmarkt is een regionale markt en in de provincie Utrecht is

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0646, d.d. 15-6-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Mandaatverlening bij tijdelijke verhuur eigen woning Leegstandswet. Minder&Beter. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.mandaat

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.nl T. Herrema wethouder Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM

Nadere informatie

Visie kantorenlocaties Nieuwegein

Visie kantorenlocaties Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www..nl Economische zaken Visie kantorenlocaties Nieuwegein Datum 20 december 2011 Auteur Gemeente Nieuwegein (Ec. Zaken) Versie vastgesteld door B&W

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Woningverhuur & Leegstandbeheer

Woningverhuur & Leegstandbeheer Woningverhuur & Leegstandbeheer Inhoud Over RealVast 1 4 Verhuur & Beheer 2 Dienstverlening 5 Beheerpaketten Beheer 3 Leegstandbeheer Over RealVast RealVast is uw partner bij huur, verhuur en beheer en

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Voorstel tot vaststellen van de Leegstandverordening Sluis Portefeuillehouder

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Voorstel tot vaststellen van de Leegstandverordening Sluis Portefeuillehouder Datum vergadering Omschrijving agendapunt Voorstel tot vaststellen van de Leegstandverordening Sluis 2013. Portefeuillehouder wethouder P.P.M. Ploegaert MPM Samenvatting Nr. Pag. 1/7 De soms langdurige

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

Leegstandbeheer voor overheid en maatschappij

Leegstandbeheer voor overheid en maatschappij Leegstandbeheer voor overheid en maatschappij Leegstandrisico s en kosten minimaliseren Maatschappelijk en financieel rendement optimaliseren www.fmt-nl.com FMT maakt werk van leegstand Wordt er nuttig

Nadere informatie

Commissie Ruimte. Huisvesting ambtelijke organisatie Stadhuis. 6 december 2012

Commissie Ruimte. Huisvesting ambtelijke organisatie Stadhuis. 6 december 2012 Commissie Ruimte Huisvesting ambtelijke organisatie Stadhuis 6 december 2012 Presentatie Raad 15 september 2011 Regiegemeente Interactief beleid Netwerkorganisatie (kernteams) Dienstverlening: virtueel

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

12 tijdelijke huurwoningen in het centrum van Surhuisterveen Initiatief draagt bij aan doelen van de Woonvisie nvt

12 tijdelijke huurwoningen in het centrum van Surhuisterveen Initiatief draagt bij aan doelen van de Woonvisie nvt A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Dossiernummer Z2015-10471 Datum 1 december 2015 naam redacteur J. Urban/W.F. van der Lugt afdeling portefeuillehouder M. van der Veen

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Leegstandsaanpak in de Amsterdamse binnenstad

Leegstandsaanpak in de Amsterdamse binnenstad Een inventarisatie van leegstand in het stadsdeel Centrum en aanbevelingen voor een doelmatige aanpak Onderzoek uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum op initiatief van Huurdersvereniging Centrum

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanleiding Bij de behandeling van de kadernota in mei 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om beleid te ontwikkelen voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) 1.0. Toelichtingen Financiën Juridisch Risico s Communicatie Automatisering Anders

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) 1.0. Toelichtingen Financiën Juridisch Risico s Communicatie Automatisering Anders RAADSVOORSTEL VERSNELLING HUISVESTINGSOPGAVE 15-11-2016 RAADSVST16 H FliD01 raadsgriffie Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 8 december 2016 Opsteller Gelinde Groeneveld Debat 10 januari 2017

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.059045 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Geheim Nee Visie Welgelegen Het College

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Datum 31 mei 2016 Naam en telefoon Y. de Graaf 685953 M. van t Hof 06-46135680 Afdeling SRO/SPM Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van ;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van <datum>; Verordening tot Wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van ; Gelet op de

Nadere informatie

Monitor vergunningverlening onder de Leegstandwet door gemeenten in 2013

Monitor vergunningverlening onder de Leegstandwet door gemeenten in 2013 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Monitor vergunningverlening onder de Leegstandwet door gemeenten in 2013 9 April 2014 DATUM 9 April 2014 TITEL Monitor vergunningverlening onder

Nadere informatie

Op 25 juni 2012 stelde het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf.

Op 25 juni 2012 stelde het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Rotterdam, 3 juli 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw I.M. Gyomorei. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 22 maart 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw I.M. Gyomorei. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 22 maart 2011 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw I.M. Gyomorei sv2011.126 RIS179346 Regnr. DSO/2011.383 Den Haag, 22 maart 2011 Inzake: Leegstand kantoren De gemeenteraad Het

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders //Woonstart Breda Huisvesten Statushouders // Vooraf Om de grote instroom van statushouders goed op de kunnen vangen en een goede start in Breda te geven is het volgende plan opgesteld. Uitgangspunt is

Nadere informatie

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2 voortgang implementatie besluit europese commissie woningcorporaties en staatssteun inhoudsopgave 1 Voortgang implementatie besluit Europese Commissie woningcorporaties en staatssteun 3 Aanpak van leegstaande

Nadere informatie