Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer PA AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM"

Transcriptie

1 Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer PA AMSTERDAM Amsterdam, 9 maart 2011 Betreft: inspraak aanpak leegstand Geacht college, Op 12 februari jl. presenteerde de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven de notitie Leegstand in Amsterdam: inzet op gebruik, aanpak van leegstand. De aanpak van leegstand wordt in de notitie langs twee lijnen voorgesteld. Ten eerste door een pakket van initiatieven en maatregelen die (tijdelijk) gebruik stimuleren en faciliteren. De tweede lijn is het instellen van een leegstandsverordening zoals mogelijk gemaakt door de Wet kraken en leegstand. Tot 10 maart a.s. kunnen partijen hun zienswijze op de problematiek van de leegstand en de aanpak daarvan door de gemeente Amsterdam onder de aandacht van het college van B en W brengen. Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) namens eigenaren, Vastgoedmanagement Nederland namens vastgoedmanagers en de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) namens leegstandbeheerders reageren gezamenlijk. Wij vinden, dat de gemeentelijke aanpak te zwaar inzet op het (financieel) bestraffen van eigenaren met leegstand door hen te dwingen kostbare investeringen te doen om (tijdelijke) gebruikmaking van het vastgoed te kunnen realiseren en lastenverzwaringen te moeten accepteren. Rijswijkstraat 175 Postbus BC Amsterdam Telefoon (020) Telefax (020) Website KvK Haaglanden nummer ABN AMRO Bank NV ING 62912

2 Wij achten een dergelijke aanpak voor bonafide eigenaren die al de zware financiële lasten van de leegstand dragen en die op zich bereid zijn om proportionele en kostenefficiënte maatregelen te nemen niet evenredig. Door zo scherp in te zetten op het nóg zwaarder financieel bestraffen van eigenaren valt het draagvlak weg bij partijen die met de gemeente juist willen samenwerken om tot een aanpak van de leegstand problematiek te komen. Wij willen het college van B en W nadrukkelijk in overweging geven dat de leegstand, die (ook) in Amsterdam veel te hoog is, mede ontstaan is door zeer forse nieuwbouw en gronduitgifte door de gemeente Amsterdam én omliggende gemeenten. En dat in een kantorenmarkt, die al enige tijd een volstrekte vervangingsmarkt is geworden en waarin het aantal m 2 per kantoormedewerker sterk daalt. Er is de afgelopen tien jaar in Nederland voor circa 7 miljoen m 2 aan nieuwe kantoren gerealiseerd, terwijl de leegstand met 6 miljoen m 2 is toegenomen. In de jaren 2008 en 2009 werd er in Amsterdam nog m 2 nieuwe kantoorruimte toegevoegd aan een voorraad van 7,5 miljoen, terwijl er toen al een leegstandscijfer van rond de 15% was! Ook voor gemeentelijke diensten werd voor nieuwbouw gekozen, ondanks de toen al grote leegstand in de stad. De leegstandsproblematiek, ook in Amsterdam, is aan de onderkant én inmiddels in het middensegment van de kantorenmarkt zeer ernstig. Door het blijven toevoegen van nieuwbouw vindt het verduurzamen van de bestaande voorraad kantoren onvoldoende plaats. Het kan dus niet zo zijn, dat de bonafide en goedwillende eigenaren van leegstaande kantoren financieel door de gemeente Amsterdam nog eens extra worden bestraft voor het leegstandsprobleem. Een groot aantal - bij de leegstandsproblematiek - betrokken marktpartijen en overheden heeft inmiddels besloten een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen en ook de gemeente Amsterdam neemt daar intensief aan deel uit overtuiging, dat ook Amsterdam zelf niet een effectieve aanpak kan ontwikkelen en dat daarvoor buurgemeenten, de regio, de provincie, het Rijk, ontwikkelaars, beleggers, gebruikers etc. bij betrokken moeten zijn. Het is ook buitengewoon belangrijk voor het draagvlak onder de Amsterdamse leegstandsaanpak, dat de gemeente ook de partijen betrekt die verantwoordelijk zijn en waren voor de gerealiseerde en nog te realiseren nieuwbouw - en dus de huidige overcapaciteit aan kantoren in de stad. Wij vinden, dat de gemeente Amsterdam op zich terecht de ommezwaai maakt om de Wet kraken en leegstand nu wél te omarmen en ervoor kiest die gericht in te zetten op locaties waar de kantorenleegstand het meest problematisch is, of voor grote leegstaande kantoren boven de m 2. Daarmee spreekt de gemeente nadrukkelijk uit samen met de door leegstand getroffen eigenaren te willen werken aan een aanpak. De gemeente Amsterdam zou naar onze mening nu moeten beginnen met het nadrukkelijk erkennen, dat de leegstandsproblematiek voornamelijk het gevolg is van het toestaan van nieuwe ontwikkelingen elders in de gemeente en de regio. Wij formuleren enkele kantekeningen bij de gemeentelijke leegstandsnotitie: 1. Voordrachtrecht alternatieve gebruikers Wij zijn zeer kritisch ten aanzien van de in de wet opgenomen mogelijkheid, dat de gemeente zelf huurders of gebruikers kan voordragen. Reguliere huurders voor die leegstaande kantoorruimte zijn er immers domweg niet, want anders was er niet 2

3 zo n groot leegstandsprobleem. Alternatieve gebruikers voor die enorme hoeveelheid leegstaande m 2 zijn er ook niet. In de pers zijn opvattingen geventileerd, dat de gemeente Amsterdam leegstaande ruimten zou moeten kunnen vorderen. Het kan echter niet zo zijn, dat bonafide eigenaren in plaats van met illegale krakers te maken krijgen met een legaal krakende gemeente. De gemeente heeft immers een veelheid aan eigen en politiek/bestuurlijke belangen bij het in gebruik geven en nemen van uiteenlopende ruimten. Er is wettelijk voorzien in de mogelijkheid, dat de eigenaar de aangedragen huurder met redenen omkleed kan weigeren, waarna zowel eigenaar als gemeente naar alternatieve oplossingen, of tijdelijke andere huurders kunnen zoeken. Het kan dus niet zo zijn, dat de eigenaar van een (gedeeltelijk) leegstaand gebouw een door de gemeente aangedragen gebruiker altijd moet accepteren. Een acceptabele weigeringsgrond moet bijvoorbeeld zijn, als de voorgedragen gebruiker niet past bij de samenstelling van huurders/gebruikers in het pand, of dat er sprake is van een wezensvreemde activiteit. Ook als er later sprake blijkt van ongewenst gedrag van de voorgedragen gebruiker, moet de gemeente een alternatief zoeken. De gemeente blijft dus verantwoordelijkheid dragen voor de alternatieve gebruiker(s). Uitgangspunt moet zijn, dat het gaat om tijdelijk alternatief gebruik en de eigenaar zal steeds de beschikking moeten kunnen blijven houden over zijn eigendom als hij weer reguliere verhuur of herontwikkelingsmogelijkheden ziet of zou willen slopen. De gemeente zou in onze visie actief moeten blijven meedenken en meewerken met de eigenaar bijvoorbeeld als het gaat om de benodigde vergunningen om sloop, transformatie naar een andere functie of renovatie/verduurzaming als kantoor mogelijk te maken. Primair moet blijven staan, dat de eigenaar de door hem gewenste permanente oplossing voor de leegstand kan blijven nastreven, ondanks het (tijdelijk) moeten accepteren van een door de gemeente aangedragen huurder. Het kan uiteraard niet zo zijn, dat een eenmaal gevonden (tijdelijke) oplossing, die de gemeente goed past, in de weg zou komen te staan bij het door de eigenaar realiseren van een oplossing. In het geval de gemeente een (tijdelijke) gebruiker heeft aangedragen, moet de gemeente ook garanderen, dat deze op korte termijn weer vertrekt als de eigenaar een (andere) oplossing heeft gevonden. 2. Kosten geschikt maken voor alternatief gebruik Eigenaren hebben bij de totstandkoming van de wet Leegstand en kraken zich altijd verzet tegen het principe, dat de eigenaar van een leegstaand gebouw eenzijdig de kosten zou moeten dragen van het geschikt maken van zijn leegstaande gebouw voor dergelijke alternatieve gebruikers. De gemeentelijke notitie is niet duidelijk over de kosten voor het gebruiksklaar maken van de leegstaande ruimte, alsmede het wegwerken van achterstallig onderhoud. Als het gaat om investeringen die binnen het redelijke noodzakelijk zijn om het gebouw overeenkomstig de bestemming te kunnen gaan gebruiken, stelt de Wet kraken en leegstand, dat deze voor rekening dienen te komen van de eigenaar. De kosten voor het gebruiksklaar maken binnen de bestemming alsmede om achterstallig onderhoud weg te werken, kunnen echter zeer aanzienlijk zijn en eigenaren zullen zich verzetten als die kosten disproportioneel zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld wonen in leegstaande kantoren (dus buiten de bestemming) of als de gemeente een alternatieve gebruiker voordraagt, kunnen dergelijke kosten zeer aanzienlijk zijn. Terecht stelt de gemeentelijke notitie dat in redelijkheid [zal] moeten worden bekeken wie daarvoor de kosten moet dragen. 3

4 Een globale berekening van dergelijke kosten van de zijde van de meest gerede partij moet dan voldoende zijn om af te zien van dergelijke ingebruikgave. 3. Kosten tijdelijke ingebruikname Het kan niet zo zijn, dat voor allerlei (al of niet door de gemeente gesubsidieerde) maatschappelijke organisaties, waarvoor de gemeente niet (langer meer) kan of wil voorzien in reguliere huisvesting, alternatief gebruik van leegstaande kantoren wordt afgedwongen. Mocht de gemeente wél in staat zijn een reguliere huurder aan te dragen dan zullen er voor dat (voorheen deels leegstaande) gebouw marktconforme huurprijzen afgesproken moeten kunnen worden. Als de gemeente niet een huurder, maar een (alternatieve) gebruiker aandraagt, zal ook over de vergoeding tot overeenstemming moeten worden gekomen. Bij een (alternatieve) gebruiker zullen in ieder geval, naast de vergoeding, ook over andere (o.a. de gemeentelijke) lasten afspraken moeten worden gemaakt. Het is naar onze mening niet acceptabel, dat de OZB-gebruikersbelasting voor rekening zou komen van de eigenaar. De eigenaar van het leegstaande kantoorgebouw betaalt al de OZB-eigenaarsbelasting, die overigens geen rekening houdt met de feitelijke (deel-)leegstand: de OZB-belasting wordt geheven onder de fictie dat het kantoor in verhuurde staat is, waardoor de WOZ-waarde vele malen hoger is dan de feitelijke waarde. Nu beoogt de gemeente Amsterdam ook nog het gebruiksdeel van de OZB te gaan heffen, waarbij niet alleen voor het feitelijk in gebruik genomen gedeelte van het gebouw gebruikersbelasting moet worden betaald, maar (ook al blijft 50% dus feitelijk leeg staan) voor de volle 100% OZBgebruikersbelasting moet worden betaald. Alternatief gebruik vanwege leegstand moet uitgezonderd worden van de OZB-gebruikersbelasting en voor zover die toch geheven gaat worden, moet die gewoon door de alternatieve gebruiker(s) of door de voordragende gemeente worden betaald. 4. Geen algemene normering van de ingebruikname In principe zou het nemen van anti-kraakmaatregelen door de eigenaar/vastgoedmanager en uitgevoerd door een erkende leegstandbeheerder (met keurmerk) voor (deels) leegstaande gebouwen voldoende moeten zijn om een leegstandsbeschikking te verkrijgen. Wij maken bezwaar tegen het in de leegstandsaanpak opnemen van een 50%-norm (of nog hoger) voor het weer in gebruik (moeten) nemen van leegstaande kantoren: dat is als algemene norm onhaalbaar! In overleg tussen gemeente, eigenaar, vastgoedmanager en/of leegstandbeheerder moet op gebouwniveau bepaald worden, wat een haalbare ingebruikname is. In de leegstandsnotitie is opgenomen, dat ook bij een in gebruikname van 50% de overige 50% als leegstand moet worden gemeld. Dat betekent, dat gedeeltelijke leegstand onder de 50% niet gemeld hoeft te worden en wij menen, dat dat terecht is om onnodige bureaucratie te voorkomen. Wij bepleiten, dat de gemeente altijd en in eerste instantie de eigenaar verzoekt om de ingebruikname zo mogelijk te intensiveren. Dit is echter om veiligheidsredenen in veel gevallen niet mogelijk. Bij het vaststellen van een bezettingsgraad van minimaal 50% zullen ook de kosten (o.a. energie!) onevenredig veel stijgen en de kosten daarvan moeten onderdeel uitmaken van de afspraken met de gemeente en de desbetreffende gebruiker(s). 4

5 Vastgoedeigenaren, -managers en -leegstandbeheerders zijn graag bereid tot samenwerking met de gemeente Amsterdam over een effectieve en kostenefficiënte aanpak van de leegstand binnen bovengenoemde kaders. Daarnaast blijft het cruciaal, dat de gemeente Amsterdam een beleid gaat voeren, dat er tenminste geen verdere uitbreiding van de voorraad kantoren komt, zodat het leegstandsprobleem niet nog groter wordt. Wij hopen, dat u zich als college van B en W duidelijk wilt uitspreken voor een gezamenlijke en door bonafide eigenaren gedragen aanpak. Omdat de leegstandsproblemathiek een combinatie is van politieke en zakelijke belangen zijn wij voorstander van landelijk beleid met een landelijk toepasbaar model. Een afschrift van deze brief is daarom ook naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd. Met vriendelijke groet, namens VLBN namens Vastgoed Belang A.A.M. Schrader voorzitter VLBN drs. B.H.M. Bos namens IVBN namens Vastgoedmanagement Nederland drs. F.J.W. van Blokland MRICS drs. ing. E.M. Kaandorp 5

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009 op duurzaam vastgoed Uitgave juni 2009 Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Nederland heeft forse ambities wat betreft de duurzaamheid van de leefomgeving. Dat moet ook wel omdat we onze leefomgeving

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen:

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen: Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012 Partijen: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie)

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Het scheiden van wonen en

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.a.v. afdeling Natura 2000 Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

In hetzelfde kader komt er een manager van het totale bedrijfsleven van Alkmaar. Dus bedrijventerreinen in het totaal negen, plus de binnenstad.

In hetzelfde kader komt er een manager van het totale bedrijfsleven van Alkmaar. Dus bedrijventerreinen in het totaal negen, plus de binnenstad. Nieuwsbrief 2006 Van de voorzitter In het kader van het grotestedenbeleid wordt er van de zijde van de gemeente op aangedrongen dat er een centrummanager wordt benoemd. Deze manager wordt aangestuurd door

Nadere informatie

Meters Maken: Naar een nieuwe aanpak Leegstand Kantoren Expertteam Leegstand VNO-NCW West

Meters Maken: Naar een nieuwe aanpak Leegstand Kantoren Expertteam Leegstand VNO-NCW West Meters Maken: Naar een nieuwe aanpak Leegstand Kantoren Expertteam Leegstand VNO-NCW West In Nederland staat 8.3 miljoen m² kantoorruimte leeg. Dat is circa 18 procent van de totale kantorenvoorraad. Zo

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK 6 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK Hoewel de economie inmiddels weer voorzichtig aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Onderwerp: Consultatie wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Onderwerp: Consultatie wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen Postadres Postbus 620 2270 AP Voorburg Ministerie voor Wonen en Rijksdienst T.a.v. Dhr. Drs. S.A. Blok Postbus 2011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Secretariaat Huize Middenburg Westeinde 28 2275 AE Voorburg Telefoon

Nadere informatie