BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper Logistieke dienst, Els Hoskens Kleinebosweg 24 te 9120 Beveren Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT...4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER...4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN...4 I.4 PRIJSVASTSTELLING...5 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE...6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE...6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE...7 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES...7 I.9 VERBINTENISTERMIJN...7 I.10 GUNNINGSCRITERIA...7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN...8 I.12 VARIANTEN...9 I.13 KEUZE VAN OFFERTE...9 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN...10 II.1 LEIDEND AMBTENAAR...10 II.2 BORGTOCHT...10 II.3 LEVERINGSTERMIJN...10 II.4 BETALINGSTERMIJN...11 II.5 WAARBORGTERMIJN...11 II.6 VOORLOPIGE OPLEVERING...11 II.7 DEFINITIEVE OPLEVERING...11 II.8 ILLEGAAL VERBLIJVENDE ONDERDANEN...12 II.9 LOON VERSCHULDIGD AAN WERKNEMERS...12 III. TECHNISCHE BEPALINGEN...14 III.1 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE ARCHITECTUUR...14 III.1.1 INLEIDING...14 III.1.2 LOCATIES...14 III.1.3 ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING OP DE ICT-INFRASTRUCTUUR...14 III.1.4 NETWERK...15 III.1.5 HARDWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD...15 III.1.6 SOFTWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD...16 III.2 BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE ARCHITECTUUR...16 III.2.1 INLEIDING...16 III.2.2 DE PRIVATE CLOUD INFRASTRUCTUUR...17 III.2.3 UITBREIDING MET EEN MOBILE-OFFICE/VDI ARCHITECTUUR...17 III.2.4 UITBREIDING MET TOEGANG TOT DE ADMINSTRATIEVE APPLICATIES OP ISLP WERKSTATIONS...18 III.2.5 CONNECTIVITEIT...18 III.2.6 FUNCTIONELE BESCHRIJVING...18 IV. AANVULLENDE BEPALINGEN...25 IV.1.1 BASISVEREISTE VOOR EEN GUNNING...25 IV.1.2 RAPPORTERING...27 IV.1.3 DEMONSTRATIE...27 IV.1.4 INVESTERINGSKOST RECURRENTE KOSTEN...27 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER...30 BIJLAGE B: INVENTARIS...32 Blz. 2

3 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: Lokale Politie Waasland-Noord Adres: Gravendreef 1 te 9120 Beveren Contactpersoon: De heer Niko Lardenoit Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 13 augustus 2011 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 23 januari 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 59 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 13 augustus 2011 en het koninklijk besluit van 23 januari 2012 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Aankoop citrix/privatecloud/mobile office. Toelichting: Voorwerp van deze leveringen De huidige offerteaanvraag heeft tot doel het leveren van een totaaloplossing met all-in supportcontract gedurende drie jaar ten behoeve van de Lokale Politie Waasland-Noord. De totaaloplossing voorziet in een private cloud setup dewelke gebruikt wordt als basis voor het aanbieden van een performante werkomgeving voor satellietposten en mobiele gebruikers. Daarnaast wordt op de private cloud infrastructuur eveneens een administratieve Citrix-omgeving geïnstalleerd. Aankoop van een private cloud infrastrutuur Aankoop van een Mobile Office/VDI infrastructuur Aankoop van een Citrix omgeving met inbegrip van o.a levering, plaatsing en operationeel maken van de Citrix omgeving + alle opties De Admin-Citrix configuratie moet een optimale integratie mogelijk maken met de Citrix gebaseerde Mobile Office configuratie De nodige aanpassingen, zo nodig, aan de door Lokale Politie Waasland-Noord gebruikte systemen binnen het project Onderhoudscontract voor 3 jaar voor de hardware Onderhoudscontract voor licenties & abonnementen op diensten (op jaarbasis) Training on-site, de nodige opleiding van de netwerkbeheerders Ter beschikking stellen van een gedetailleerd schema van de implementatie en volledige beschrijving van het systeem ten behoeve van de dienst DST & de Politiezone Tweemaandelijkse proactief onderhoud in het Datacenter Voorstel ondersteuning & onderhoud Leveringsplaats: Lokale Politie Waasland-Noord, Gravendreef 1 te 9120 Beveren I.2 Identiteit van de opdrachtgever Lokale Politie Waasland-Noord Gravendreef Beveren I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. Blz. 4

5 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een: Opdracht tegen prijslijst: de opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. Blz. 5

6 I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitluisting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. *In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Technische, economische en financiële bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) De financiële draagkracht en de technische bekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van volgende referenties: Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren; Een lijst waarin de 3 voornaamste gelijkaardige leveringen (Citrix projecten) die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht in andere politiezones, de bedragen en data; Een beschrijving van de ervaring met veel gebruikte toepassingen binnen politiezones en van de ervaring met opleiding en kennisoverdracht van systeembeheerders; Het aangeboden systeem moet op het moment van inschrijving gehomologeerd zijn door DST van de federale politie. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. Blz. 6

7 I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2015/003) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " aankoop citrix/privatecloud/mobile office dossier 2015/3 " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Lokale Politie Waasland-Noord Logistieke dienst Mevrouw Els Hoskens Gravendreef Beveren De drager overhandigt de offerte aan het onthaal gelegen te 9120 Beveren, Gravendreef 1, desgewenst tegen ontvangstbewijs. De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 10 juli 2015 om hr., hetzij bij gewoon of aangetekend schrijven, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Gravendreef 1 te 9120 Beveren Datum: 10 juli 2015 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 25 De totaalprijzen van de ingediende offertes (van de inschrijvers die op grond van de gestelde uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectiecriteria geschikt en bekwaam worden geacht) worden vergeleken volgens de volgende formule: Blz. 7

8 Score op /25 voor het criterium prijs = prijs van de goedkoopste regelmatige inschrijver * 25 prijs van de inschrijver 2 Kwaliteit hardware 25 De kwaliteit zal worden beoordeeld op basis van de bijgevoegde technische specificaties: beschrijving van de aangeboden oplossing, schema s, informatie, etc.; documentatie en argumentatie met betrekking tot de voorgestelde oplossing; Green IT: in welke mate houdt het voorstel rekening met duurzaamheid. 3 Kwaliteit diensten, onderhoud 25 Overzicht & toelichting waarborgen kwaliteit van het onderhoudsvoorstel Jaarlijkse rapportage van interventies Administratieve bijstand terugkerende kosten hardware & licenties Opleiding 4 Ervaringen citrix projecten in politiezones 25 De referentielijst Homologatie door DST (DRI) Totaal gewicht gunningscriteria: 100 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. Blz. 8

9 I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. Blz. 9

10 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Niko Lardenoit Adres: Lokale Politie Waasland-Noord, Gravendreef 1 te 9120 Beveren Telefoon: Fax: II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de definitieve oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekende zending. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. II.3 Leveringstermijn De levering en installatie mag gebeuren in 2 fases: Fase 1: mobile office Dient operationeel te zijn voor 31/12/2015. Fase 2: administratieve citrix later te bepalen met leverancier, ten laatste operationeel op 30/3/2016. Blz. 10

11 II.4 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. II.5 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats. II.6 Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.7 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld. Blz. 11

12 II.8 Illegaal verblijvende onderdanen Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven. Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: - ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming; - ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 1 de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 2 de niet-naleving van de onder 1 gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 3 de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1 en 2 op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. II.9 Loon verschuldigd aan werknemers Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: - ofwel, naargelang, het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; - ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: Blz. 12

13 1 de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 2 de niet-naleving van de onder 1 gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 3 de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1 en 2 op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. Blz. 13

14 III. Technische bepalingen III.1 Beschrijving van de huidige architectuur Hieronder wordt de huidige informatica-infrastructuur van de Politiezone Waasland-Noord beschreven. III.1.1 INLEIDING De politiezone Waasland-Noord is het resultaat van de fusie van de Politiezones Beveren & Sint- Gillis-Waas/Stekene. De politiezone WaNo heeft 221 medewerkers (volledig kader). In de gebouwen van Sint-Gillis-Waas en Stekene zijn er nu samen 50 werkstations beschikbaar. III.1.2 LOCATIES De politiezone Waasland-Noord bestaat uit vier hoofdgebouwen en zes wijkburelen. De hoofdsite bevindt zich in Beveren, Gravendreef 1. Hier bevindt zich ook het serverlokaal. De site Kleinebosweg in Beveren is verbonden door middel van een glasvezel met de hoofdsite. De sites in Sint-Gillis-Waas en Stekene zijn onderling verbonden door middel van een straalverbinding. De connectie vanuit deze locaties naar Beveren gebeurt momenteel door middel van een RDP-connectie via het Hildenetwerk. Via RDP wordt een virtueel werkstation in de Gravendreef overgenomen. De verschillende wijkburelen zijn verbonden met ISLP via Belgacom Leased Lines beschikbaar gesteld door de Federale Politie. Twee wijkburelen hebben drie werkstations (Melsele en Kieldrecht), de andere hebben slechts één werkstation. III.1.3 ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING OP DE ICT- INFRASTRUCTUUR ISLP Sinds de fusie van beide zones op 01/01/2015 wordt er verder gewerkt op de ISLP-omgeving van de voormalige politiezone Beveren. Via CIPAL NV worden er momenteel vier ESX-servers gehuurd om de RDP tot stand te kunnen brengen. Deze ESX servers bevinden zich in de Gravendreef. De werkingssnelheid van de RDP sessies in Sint-Gillis-Waas & Stekene is echter onvoldoende om een vlotte gebruikerservaring & werking te garanderen. ADMINISTRATIEVE OMGEVING De Politiezone Waasland-Noord maakt momenteel gebruik van 2 losstaande administratieve omgevingen. 1. Citrix-omgeving beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Beveren 2. Terminal-server eigendom van de zone (vroeger eigendom van Pz Sint-Gillis- Waas/Stekene) Blz. 14

15 De medewerkers van de voormalige politiezone Beveren hebben een account op het Citrixnetwerk van de gemeente Beveren. Hierdoor hebben ze ook de beschikking over een e- mailaccount in het beveren.be -domein en internet. Tevens draaien op deze omgeving nog enkele andere toepassingen. De medewerkers van de voormalige politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene hebben een account op de terminalserver. Zij hebben een account via Puma (Egap) en internettoegang. PRINTING Heel recent werden er multifunctionals van Ricoh geplaatst die gebruik maken van Papercut, waardoor er een Follow-Me systeem beschikbaar is. De implementatie hiervan is nog bezig. In bepaalde burelen die een loketfunctie hebben zijn er tevens stand-alone printers aanwezig. EXTERNE TOEGANG / MOBIEL WERKEN Momenteel wordt er weinig mobiel gewerkt. Het is wel mogelijk om de vanuit Citrix extern te raadplegen. Tevens kan er van thuis uit gewerkt worden op de Citrix-omgeving; er zijn echter een beperkt aantal gebruikers die dit doen. III.1.4 NETWERK De verbindingssnelheden van de verschillende gebouwen met het Hildenetwerk zijn als volgt: snelheid Hilde-verbinding site PZ Beveren, Gravendreef 1 Beveren: FO 10/10Mb snelheid Hilde-verbinding site PZ St-Gillis-Ws/Stekene, Blokstraat 9170 Sint-Gillis-Waas: VDSL 30/6Mb Kieldrecht: SDSL 1Mb/512 Verrebroek: VDSL 20Mbps/2Mbps (min 2Mb/640Kb) Vrasene: VDSL 30/6Mbps Haasdonk: VDSL 30/6Mbps Melsele: VDSL 30/6Mbps Kallo: VDSL 30/6Mbps Volgende internetverbindingen zijn beschikbaar: Hoofdcommissariaat Gravendreef: Proximus Bizz Intense Internet (locatie bbox: serverlokaal tweede verdieping) Site Kleinebosweg: Proximus Bizz Intense Internet (locatie bbox: vergaderzaal 1 e verdieping) Site Sint-Gillis-Waas: Telenet Business Fibernet 150 (locatie telenetrouter: oud serverlokaal tweede verdieping) III.1.5 HARDWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de hardware die momenteel eigendom is van de Politiezone Waasland-Noord en dewelke eventueel heringezet kan worden bij de implementatie van een nieuwe omgeving. 1 Backup server Fujitsu Primergy TX150 S8 (floormodel) 1 * Intel Xeon E Ghz 2 *8 GB RAM 2 * 300 GB HD 1 Host server Fujitsu Primergy TX200 S7 (floormodel) 2 * Intel Xeon E Ghz Blz. 15

16 4 * 8 GB RAM 4 * 450 GB HD 1 Rack waarvan 5U in gebruik is. III.1.6 SOFTWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de licenties die momenteel eigendom zijn van de Politiezone Waasland-Noord en dewelke eventueel kunnen heringezet worden bij de implementatie van een nieuwe omgeving. 2 * WIN SVR STD 2012 OLP NL GOVT 2PROC 30 * WIN SVR CAL 2012 GOLD DEVICE 30 * WIN RMT DSKTP SVCS CAL GOV 2012 DEV 1 * Back-up software EXEC CU SERVER 1 * Back-up software EXEC CU AGENT F. VMWARE & HYPER-V III.2 Beschrijving van de gewenste architectuur In het kader van de gewenste ICT-architectuur worden hieronder een aantal doelstellingen, kritische elementen en minimale vereisten opgesomd. III.2.1 INLEIDING Met de implementatie van een nieuwe ICT backend infrastructuur heeft de Lokale Politiezone Waasland-Noord verschillende doelstellingen. ISLP Een nieuwe ISLP-omgeving, opgebouwd specifiek voor de politiezone Waasland, zal in de nabije toekomst geïnstalleerd moeten worden. Deze omgeving (of eventueel nog de huidige) zal op elke site beschikbaar moeten gesteld worden aan een vlotte werkingssnelheid (zonder vertraging, snel opstarten, vlotte printervaring ) ADMINISTRATIEVE OMGEVING Er dient één administratieve omgeving beschikbaar te zijn waar elke gebruiker kan beschikken over: Microsoft Office in Internet Andere toepassingen (bv. 3P, New Horizon, ) Toegang tot deze omgeving moet mogelijk zijn op alle sites van de politiezone Waasland-Noord. Uiteraard moet een vlotte werkingssnelheid gegarandeerd zijn. MOBIEL& REMOTE WERKEN In de toekomst zal het mogelijk moeten zijn om mobiel te werken, zowel in de gebouwen van Sint-Gillis-Waas, Stekene en de andere wijk burelen als thuis en op het terrein. Het mobielwerken in de gebouwen van Sint-Gillis-Waas en Stekene gaat over een 50-tal werkstations. Het verwachte aantal simultane gebruikers is 45. Blz. 16

17 In de wijkburelen van Vrasene, Haasdonk, Kallo en Verrebroek gaat het over één werkstation. In Melsele en Kieldrecht gaat het over drie werkstations. Thuiswerken moet in de toekomst mogelijk zijn voor een nog niet bepaald aantal gebruikers. Werken op het terrein moet mogelijk zijn, de devices hiervoor kunnen in functie van de netwerkinfrastructuur aangekocht worden. Binnen ongeveer drie jaar zal de zone verhuizen naar een nieuwbouw die naast het gebouw in de Gravendreef zal opgetrokken worden. Hier zal een serverlokaal ingericht worden waar de bestaande infrastructuur zal ondergebracht worden. Na de verhuisbeweging zal het aantal gebruikers in de gebouwen van Sint-Gillis-Waas en Stekene verminderen naar maximaal 20 gebruikers. Hier moet mee rekening gehouden worden bij aanschaf en/of keuze van de licentieformule. PRINTING De MFP s van Ricoh zullen moeten geïmplementeerd worden in de nieuwe oplossing. III.2.2 DE PRIVATE CLOUD INFRASTRUCTUUR De infrastructuur voor de Mobiel Kantoor toepassing moet ingepast worden in de opzet om in een volgende fase te komen tot een volledig geconsolideerd ISLP ADMIN datacenter, waarin alle beschikbare IT-resources (Processorkracht, RAM geheugen, disk I/O, opslag en netwerkconnectiviteit) via virtualisatietechnologie ter beschikking staan en kunnen verdeeld worden over alle ISLP, ADMIN en MOBIEL KANTOOR toepassingen. De centralisatie en het belang van IT voor de dagdagelijkse werking vereisen dat de nodige redundantie wordt ingebouwd om de up-time van de infrastructuur te garanderen (shared storage, servers, networking ). De private cloud omgeving wordt bovendien op een uniforme en transparante wijze gebackupt. Deze geconsolideerde omgeving moet volledig opgezet worden conform de security vereisten opgelegd door de dienst DST (Federale Politie) en door deze dienst worden gevalideerd. III.2.3 UITBREIDING MET EEN MOBILE-OFFICE/VDI ARCHITECTUUR De verschillende locaties van de Politiezone Waasland-Noord zijn met elkaar verbonden via het private netwerk Hilde. Voor haar dagelijkse operationele werking doet de politiezone beroep op een informaticasysteem (ISLP) dat gebruik maakt van het Hilde netwerk (o.a. voor raadpleging van externe databanken, registratie van gebeurtenissen, afhandeling van diverse geschriften ) Zoals hoger beschreven hebben deze Hilde verbindingen een vrij beperkte gegarandeerde bandbreedte. De beperkte bandbreedte heeft tot gevolg dat bij een traditionele manier van werken (client-server) de performantie en vlotheid van werken in het gedrang komt. Om een vlotte & performante werking over beperkte bandbreedtes te kunnen garanderen, wordt geopteerd om in het centrale datacenter (hoofdsite Beveren) een VDI implementatie te voorzien. Deze virtuele desktopinfrastructuur moet het mogelijk maken voor de medewerkers van de politiezone om op afstand (buiten het hoofdkantoor van de zone) op een vlotte manier ISLP toepassingen te gebruiken. Het doel van de huidige opdracht is een omgeving te creëren waarmee dat systeem gebruikt kan worden via een (draadloze) internetconnectie alsook via het bestaande privaat netwerk (Hilde). Blz. 17

18 Binnen de voorgestelde setup zal het mogelijk zijn remote ISLP toepassingen op te starten. Het ISLP netwerk bevat zeer vertrouwelijke informatie en biedt ook toegang tot enkele externe databanken met vertrouwelijke informatie. Een veilige en betrouwbare setup is dan ook van zeer groot belang. Elke voorgestelde oplossing dient dan ook volledig te beantwoorden aan de security eisen van DST. De Politiezone Waasland-Noord kan geen oplossingen aanvaarden die niet gevalideerd zijn door deze dienst. III.2.4 UITBREIDING MET TOEGANG TOT DE ADMINSTRATIEVE APPLICATIES OP ISLP WERKSTATIONS Aan alle gebruikers van het ISLP-netwerk van de Politiezone Waasland-Noord wordt via de bestaande pc s toegang gegeven tot de te leveren Citrix oplossing. Deze Citrix oplossing geeft aan iedere gebruiker op een gecontroleerde manier toegang tot het internet en tot de verschillende administratieve toepassingen. Het afdrukken vanuit de Citrix oplossing gebeurt op de bestaande ISLP netwerkprinters, lokale printers en is compatibel met het aangekochte PaperCut systeem van Ricoh. Het is de bedoeling dat op de ISLP-werkposten van het politionele netwerk alle onderstaande toepassingen bereikbaar zijn: Alle politionele toepassingen (ISLP- Hilde netwerk) + MS Word 6. Internet toegang via Internet Explorer toegang via MS Outlook Microsoft Office toepassingen Toepassingen op het gemeentelijk netwerk (Boekhouding, Cevi, WinBV, ) Toegang tot de applicaties 3P en New Horizon (niet limitatief) De mogelijkheid om van thuis te werken Op de ISLP pc s moeten de applicaties van het administratieve segment kunnen opgevraagd worden. De inschrijver voorziet tevens in een migratie van de bestaande administratieve omgeving (Citrix omgeving bij Beveren Terminal Server omgeving bij Sint-Gillis-Waas/Stekene) in de nieuw uit te bouwen administratieve infrastructuur. III.2.5 CONNECTIVITEIT De bestaande connectiviteit tussen de verschillende sites, wijkposten en kantoren zal door de aanbestedende overheid in functie van de behoeften geanalyseerd en uitgebreid worden. III.2.6 FUNCTIONELE BESCHRIJVING III LEVERING VAN RACKINFRASTRUCTUUR De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een KVM switch & UPS met minimaal volgende specificaties KVM Switch Onderdeel Aantal poorten Configuratie min. 16 IP KVM poorten Blz. 18

19 Uitbreidbaarheid UPS Onderdeel Vermogen Runtime Network module Automatedshutdown KVM switch kan eenvoudig uitgebreid en gekoppeld worden met extra KVM switches Configuratie min. 5 kwatt bij belasting van 100% - runtime van min. 20 minuten koppeling van de UPS op het netwerk bij stroompanne moet vanuit de UPS opdracht gegeven kunnen worden tot shutdown van de omgeving III LEVERING VAN VIRTUALISATIEHOSTS De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van 3 virtualisatiehosts met minimaal volgende specificaties Onderdeel Processor Intern Geheugen Extern Geheugen Aantal NIC s Type NIC s HBA Voeding Video Output Type Behuizing Software vereiste Garantie Schijven Configuratie Min. 2 x 10-core processor met min. Kloksnelheid van 2.3GHz 192 GB DDR4 2133MHz SDHC kaart >= 4GB voor de hypervisor >= 8 waarvan 4 on board (10/100/1000Mbps) 10/100/1000 Mbps RJ45 Dual-port HBA voor connectie met de shared storage oplossing 230V redundante voeding VGA Rackmount van max 2U hoog compatibel met vmwareesxi Server 5.5 en hoger Minimum 3 jaar Next Business Day geen HDD vereist door gebruik van shared storage III LEVERING VAN MANAGEMENTSERVER De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een managementserver met minimaal volgende specificaties Onderdeel Processor Intern Geheugen Aantal NIC s Type NIC s Voeding Video Output Type Behuizing Software vereiste Garantie Schijven Configuratie Min. 2 x 4-core processor met min. Kloksnelheid van 1.9GHz 16 GB DDR4 2133MHz >= 4 (10/100/1000Mbps) 10/100/1000 Mbps RJ45 230V redundante voeding VGA Rackmount van max 5U hoog Compatibel met Windows Server 2012R2 Minimum 3 jaar Next Business Day min 10TB opslagcapaciteit III LEVERING VAN SHARED STORAGE OPLOSSING De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een shared storage oplossing met minimaal volgende specificaties Onderdeel Controllers Cache Configuratie Redundante controllers die zowel voor fiber als iscsi gebruikt kunnen worden min 4GB cache per controller Blz. 19

20 Voeding Schijven Performantie Garantie 230V redundante voeding ondersteuning voor SSD, SAS & MDL SAS drives, met minimale netto beschikbare capaciteit van 10TB. De voorgestelde oplossing moet voldoende performant zijn voor de volledige private cloud setup Minimum 3 jaar binnen 4u on-site 24x7 III LEVERING VAN EEN BACKUP-2-DISK OPLOSSING De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een NAS-oplossing die ingezet zal worden als Backup-2 Disk device met minimaal volgende specificaties. Onderdeel Form Factor Opslagcapaciteit Harde schijven Configuratie Stand-alone (geen rackmount) min. 8 slots, dewelke gevuld worden met HDD >= 3TB schijven geschikt voor plaatsing & gebruik in een NAS oplossing (specifieer MTBF) RAID levels ondersteuning voor RAID 0,1,5,6 Garantie minimum 1 jaar Het backup2disk device zal geplaatst worden op de site Kleinebosweg die via fiber met de hoofdsite verbonden is. III LEVERING VAN CORE SWITCHING De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een 2 core switches in een stack met minimaal volgende specificaties Onderdeel Aantal Poorten Protocol Stacking SwitchingCapacity Throughput Voeding Uitbreidbaarheid Garantie Configuratie min /100/1000 RJ-45 netwerkpoorten min. L2 & L3 ondersteuning min. 40Gbps stackingconnectivity min. 125Gb/sec min. 95 millionpps 230V voeding (incl. voedingskabel) min. 2 sloten voor plaatsing van additionele modules (bv. 10Gbps SFP+) Minimum 3 jaar next Business Day on-site III LEVERING VAN SECURITY-componenten Teneinde tot een gevalideerde setup te komen wenst de aanbestedende overheid over te gaan tot de aankoop van 3 firewalls van verschillende merken. Onderdeel Merk Type Behuizing Voeding Management poort Garantie & Support Configuratie 3 verschillende merken (richtlijn van DST Vendor Risk Reduction) Rack model van max 1 unit 230V voeding (incl. voedingskabel) 1 x koperaansluiting RJ45 (10/100/1000 Mbps) min. 1 jaar garantie met support De firewall die voorzien wordt tussen het administratieve netwerk en het internet is van het type Next-Generation Firewall. Deze firewall wordt minimaal voorzien met volgende bijkomende functionaliteiten Mogelijkheid tot Application Firewalling (L7 inspection) en Content Filtering op basis van username en/of groepslidmaatschap Blz. 20

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL

BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL REKENHOF Brussel, 19 augustus 2010 Regentschapsstraat 2 1000 Brussel Tel. : 02/551.84.90 Fax : 02/551.86.90 BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie