BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper Logistieke dienst, Els Hoskens Kleinebosweg 24 te 9120 Beveren Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT...4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER...4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN...4 I.4 PRIJSVASTSTELLING...5 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE...6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE...6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE...7 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES...7 I.9 VERBINTENISTERMIJN...7 I.10 GUNNINGSCRITERIA...7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN...8 I.12 VARIANTEN...9 I.13 KEUZE VAN OFFERTE...9 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN...10 II.1 LEIDEND AMBTENAAR...10 II.2 BORGTOCHT...10 II.3 LEVERINGSTERMIJN...10 II.4 BETALINGSTERMIJN...11 II.5 WAARBORGTERMIJN...11 II.6 VOORLOPIGE OPLEVERING...11 II.7 DEFINITIEVE OPLEVERING...11 II.8 ILLEGAAL VERBLIJVENDE ONDERDANEN...12 II.9 LOON VERSCHULDIGD AAN WERKNEMERS...12 III. TECHNISCHE BEPALINGEN...14 III.1 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE ARCHITECTUUR...14 III.1.1 INLEIDING...14 III.1.2 LOCATIES...14 III.1.3 ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING OP DE ICT-INFRASTRUCTUUR...14 III.1.4 NETWERK...15 III.1.5 HARDWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD...15 III.1.6 SOFTWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD...16 III.2 BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE ARCHITECTUUR...16 III.2.1 INLEIDING...16 III.2.2 DE PRIVATE CLOUD INFRASTRUCTUUR...17 III.2.3 UITBREIDING MET EEN MOBILE-OFFICE/VDI ARCHITECTUUR...17 III.2.4 UITBREIDING MET TOEGANG TOT DE ADMINSTRATIEVE APPLICATIES OP ISLP WERKSTATIONS...18 III.2.5 CONNECTIVITEIT...18 III.2.6 FUNCTIONELE BESCHRIJVING...18 IV. AANVULLENDE BEPALINGEN...25 IV.1.1 BASISVEREISTE VOOR EEN GUNNING...25 IV.1.2 RAPPORTERING...27 IV.1.3 DEMONSTRATIE...27 IV.1.4 INVESTERINGSKOST RECURRENTE KOSTEN...27 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER...30 BIJLAGE B: INVENTARIS...32 Blz. 2

3 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: Lokale Politie Waasland-Noord Adres: Gravendreef 1 te 9120 Beveren Contactpersoon: De heer Niko Lardenoit Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 13 augustus 2011 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 23 januari 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 59 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 13 augustus 2011 en het koninklijk besluit van 23 januari 2012 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Aankoop citrix/privatecloud/mobile office. Toelichting: Voorwerp van deze leveringen De huidige offerteaanvraag heeft tot doel het leveren van een totaaloplossing met all-in supportcontract gedurende drie jaar ten behoeve van de Lokale Politie Waasland-Noord. De totaaloplossing voorziet in een private cloud setup dewelke gebruikt wordt als basis voor het aanbieden van een performante werkomgeving voor satellietposten en mobiele gebruikers. Daarnaast wordt op de private cloud infrastructuur eveneens een administratieve Citrix-omgeving geïnstalleerd. Aankoop van een private cloud infrastrutuur Aankoop van een Mobile Office/VDI infrastructuur Aankoop van een Citrix omgeving met inbegrip van o.a levering, plaatsing en operationeel maken van de Citrix omgeving + alle opties De Admin-Citrix configuratie moet een optimale integratie mogelijk maken met de Citrix gebaseerde Mobile Office configuratie De nodige aanpassingen, zo nodig, aan de door Lokale Politie Waasland-Noord gebruikte systemen binnen het project Onderhoudscontract voor 3 jaar voor de hardware Onderhoudscontract voor licenties & abonnementen op diensten (op jaarbasis) Training on-site, de nodige opleiding van de netwerkbeheerders Ter beschikking stellen van een gedetailleerd schema van de implementatie en volledige beschrijving van het systeem ten behoeve van de dienst DST & de Politiezone Tweemaandelijkse proactief onderhoud in het Datacenter Voorstel ondersteuning & onderhoud Leveringsplaats: Lokale Politie Waasland-Noord, Gravendreef 1 te 9120 Beveren I.2 Identiteit van de opdrachtgever Lokale Politie Waasland-Noord Gravendreef Beveren I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. Blz. 4

5 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een: Opdracht tegen prijslijst: de opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. Blz. 5

6 I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitluisting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. *In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Technische, economische en financiële bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) De financiële draagkracht en de technische bekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van volgende referenties: Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren; Een lijst waarin de 3 voornaamste gelijkaardige leveringen (Citrix projecten) die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht in andere politiezones, de bedragen en data; Een beschrijving van de ervaring met veel gebruikte toepassingen binnen politiezones en van de ervaring met opleiding en kennisoverdracht van systeembeheerders; Het aangeboden systeem moet op het moment van inschrijving gehomologeerd zijn door DST van de federale politie. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. Blz. 6

7 I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2015/003) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " aankoop citrix/privatecloud/mobile office dossier 2015/3 " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Lokale Politie Waasland-Noord Logistieke dienst Mevrouw Els Hoskens Gravendreef Beveren De drager overhandigt de offerte aan het onthaal gelegen te 9120 Beveren, Gravendreef 1, desgewenst tegen ontvangstbewijs. De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 10 juli 2015 om hr., hetzij bij gewoon of aangetekend schrijven, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Gravendreef 1 te 9120 Beveren Datum: 10 juli 2015 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 25 De totaalprijzen van de ingediende offertes (van de inschrijvers die op grond van de gestelde uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectiecriteria geschikt en bekwaam worden geacht) worden vergeleken volgens de volgende formule: Blz. 7

8 Score op /25 voor het criterium prijs = prijs van de goedkoopste regelmatige inschrijver * 25 prijs van de inschrijver 2 Kwaliteit hardware 25 De kwaliteit zal worden beoordeeld op basis van de bijgevoegde technische specificaties: beschrijving van de aangeboden oplossing, schema s, informatie, etc.; documentatie en argumentatie met betrekking tot de voorgestelde oplossing; Green IT: in welke mate houdt het voorstel rekening met duurzaamheid. 3 Kwaliteit diensten, onderhoud 25 Overzicht & toelichting waarborgen kwaliteit van het onderhoudsvoorstel Jaarlijkse rapportage van interventies Administratieve bijstand terugkerende kosten hardware & licenties Opleiding 4 Ervaringen citrix projecten in politiezones 25 De referentielijst Homologatie door DST (DRI) Totaal gewicht gunningscriteria: 100 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. Blz. 8

9 I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. Blz. 9

10 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Niko Lardenoit Adres: Lokale Politie Waasland-Noord, Gravendreef 1 te 9120 Beveren Telefoon: Fax: II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de definitieve oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekende zending. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. II.3 Leveringstermijn De levering en installatie mag gebeuren in 2 fases: Fase 1: mobile office Dient operationeel te zijn voor 31/12/2015. Fase 2: administratieve citrix later te bepalen met leverancier, ten laatste operationeel op 30/3/2016. Blz. 10

11 II.4 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. II.5 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats. II.6 Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.7 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld. Blz. 11

12 II.8 Illegaal verblijvende onderdanen Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven. Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: - ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming; - ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 1 de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 2 de niet-naleving van de onder 1 gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 3 de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1 en 2 op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. II.9 Loon verschuldigd aan werknemers Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: - ofwel, naargelang, het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; - ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: Blz. 12

13 1 de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 2 de niet-naleving van de onder 1 gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 3 de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1 en 2 op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. Blz. 13

14 III. Technische bepalingen III.1 Beschrijving van de huidige architectuur Hieronder wordt de huidige informatica-infrastructuur van de Politiezone Waasland-Noord beschreven. III.1.1 INLEIDING De politiezone Waasland-Noord is het resultaat van de fusie van de Politiezones Beveren & Sint- Gillis-Waas/Stekene. De politiezone WaNo heeft 221 medewerkers (volledig kader). In de gebouwen van Sint-Gillis-Waas en Stekene zijn er nu samen 50 werkstations beschikbaar. III.1.2 LOCATIES De politiezone Waasland-Noord bestaat uit vier hoofdgebouwen en zes wijkburelen. De hoofdsite bevindt zich in Beveren, Gravendreef 1. Hier bevindt zich ook het serverlokaal. De site Kleinebosweg in Beveren is verbonden door middel van een glasvezel met de hoofdsite. De sites in Sint-Gillis-Waas en Stekene zijn onderling verbonden door middel van een straalverbinding. De connectie vanuit deze locaties naar Beveren gebeurt momenteel door middel van een RDP-connectie via het Hildenetwerk. Via RDP wordt een virtueel werkstation in de Gravendreef overgenomen. De verschillende wijkburelen zijn verbonden met ISLP via Belgacom Leased Lines beschikbaar gesteld door de Federale Politie. Twee wijkburelen hebben drie werkstations (Melsele en Kieldrecht), de andere hebben slechts één werkstation. III.1.3 ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING OP DE ICT- INFRASTRUCTUUR ISLP Sinds de fusie van beide zones op 01/01/2015 wordt er verder gewerkt op de ISLP-omgeving van de voormalige politiezone Beveren. Via CIPAL NV worden er momenteel vier ESX-servers gehuurd om de RDP tot stand te kunnen brengen. Deze ESX servers bevinden zich in de Gravendreef. De werkingssnelheid van de RDP sessies in Sint-Gillis-Waas & Stekene is echter onvoldoende om een vlotte gebruikerservaring & werking te garanderen. ADMINISTRATIEVE OMGEVING De Politiezone Waasland-Noord maakt momenteel gebruik van 2 losstaande administratieve omgevingen. 1. Citrix-omgeving beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Beveren 2. Terminal-server eigendom van de zone (vroeger eigendom van Pz Sint-Gillis- Waas/Stekene) Blz. 14

15 De medewerkers van de voormalige politiezone Beveren hebben een account op het Citrixnetwerk van de gemeente Beveren. Hierdoor hebben ze ook de beschikking over een e- mailaccount in het beveren.be -domein en internet. Tevens draaien op deze omgeving nog enkele andere toepassingen. De medewerkers van de voormalige politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene hebben een account op de terminalserver. Zij hebben een account via Puma (Egap) en internettoegang. PRINTING Heel recent werden er multifunctionals van Ricoh geplaatst die gebruik maken van Papercut, waardoor er een Follow-Me systeem beschikbaar is. De implementatie hiervan is nog bezig. In bepaalde burelen die een loketfunctie hebben zijn er tevens stand-alone printers aanwezig. EXTERNE TOEGANG / MOBIEL WERKEN Momenteel wordt er weinig mobiel gewerkt. Het is wel mogelijk om de vanuit Citrix extern te raadplegen. Tevens kan er van thuis uit gewerkt worden op de Citrix-omgeving; er zijn echter een beperkt aantal gebruikers die dit doen. III.1.4 NETWERK De verbindingssnelheden van de verschillende gebouwen met het Hildenetwerk zijn als volgt: snelheid Hilde-verbinding site PZ Beveren, Gravendreef 1 Beveren: FO 10/10Mb snelheid Hilde-verbinding site PZ St-Gillis-Ws/Stekene, Blokstraat 9170 Sint-Gillis-Waas: VDSL 30/6Mb Kieldrecht: SDSL 1Mb/512 Verrebroek: VDSL 20Mbps/2Mbps (min 2Mb/640Kb) Vrasene: VDSL 30/6Mbps Haasdonk: VDSL 30/6Mbps Melsele: VDSL 30/6Mbps Kallo: VDSL 30/6Mbps Volgende internetverbindingen zijn beschikbaar: Hoofdcommissariaat Gravendreef: Proximus Bizz Intense Internet (locatie bbox: serverlokaal tweede verdieping) Site Kleinebosweg: Proximus Bizz Intense Internet (locatie bbox: vergaderzaal 1 e verdieping) Site Sint-Gillis-Waas: Telenet Business Fibernet 150 (locatie telenetrouter: oud serverlokaal tweede verdieping) III.1.5 HARDWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de hardware die momenteel eigendom is van de Politiezone Waasland-Noord en dewelke eventueel heringezet kan worden bij de implementatie van een nieuwe omgeving. 1 Backup server Fujitsu Primergy TX150 S8 (floormodel) 1 * Intel Xeon E Ghz 2 *8 GB RAM 2 * 300 GB HD 1 Host server Fujitsu Primergy TX200 S7 (floormodel) 2 * Intel Xeon E Ghz Blz. 15

16 4 * 8 GB RAM 4 * 450 GB HD 1 Rack waarvan 5U in gebruik is. III.1.6 SOFTWARE LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de licenties die momenteel eigendom zijn van de Politiezone Waasland-Noord en dewelke eventueel kunnen heringezet worden bij de implementatie van een nieuwe omgeving. 2 * WIN SVR STD 2012 OLP NL GOVT 2PROC 30 * WIN SVR CAL 2012 GOLD DEVICE 30 * WIN RMT DSKTP SVCS CAL GOV 2012 DEV 1 * Back-up software EXEC CU SERVER 1 * Back-up software EXEC CU AGENT F. VMWARE & HYPER-V III.2 Beschrijving van de gewenste architectuur In het kader van de gewenste ICT-architectuur worden hieronder een aantal doelstellingen, kritische elementen en minimale vereisten opgesomd. III.2.1 INLEIDING Met de implementatie van een nieuwe ICT backend infrastructuur heeft de Lokale Politiezone Waasland-Noord verschillende doelstellingen. ISLP Een nieuwe ISLP-omgeving, opgebouwd specifiek voor de politiezone Waasland, zal in de nabije toekomst geïnstalleerd moeten worden. Deze omgeving (of eventueel nog de huidige) zal op elke site beschikbaar moeten gesteld worden aan een vlotte werkingssnelheid (zonder vertraging, snel opstarten, vlotte printervaring ) ADMINISTRATIEVE OMGEVING Er dient één administratieve omgeving beschikbaar te zijn waar elke gebruiker kan beschikken over: Microsoft Office in Internet Andere toepassingen (bv. 3P, New Horizon, ) Toegang tot deze omgeving moet mogelijk zijn op alle sites van de politiezone Waasland-Noord. Uiteraard moet een vlotte werkingssnelheid gegarandeerd zijn. MOBIEL& REMOTE WERKEN In de toekomst zal het mogelijk moeten zijn om mobiel te werken, zowel in de gebouwen van Sint-Gillis-Waas, Stekene en de andere wijk burelen als thuis en op het terrein. Het mobielwerken in de gebouwen van Sint-Gillis-Waas en Stekene gaat over een 50-tal werkstations. Het verwachte aantal simultane gebruikers is 45. Blz. 16

17 In de wijkburelen van Vrasene, Haasdonk, Kallo en Verrebroek gaat het over één werkstation. In Melsele en Kieldrecht gaat het over drie werkstations. Thuiswerken moet in de toekomst mogelijk zijn voor een nog niet bepaald aantal gebruikers. Werken op het terrein moet mogelijk zijn, de devices hiervoor kunnen in functie van de netwerkinfrastructuur aangekocht worden. Binnen ongeveer drie jaar zal de zone verhuizen naar een nieuwbouw die naast het gebouw in de Gravendreef zal opgetrokken worden. Hier zal een serverlokaal ingericht worden waar de bestaande infrastructuur zal ondergebracht worden. Na de verhuisbeweging zal het aantal gebruikers in de gebouwen van Sint-Gillis-Waas en Stekene verminderen naar maximaal 20 gebruikers. Hier moet mee rekening gehouden worden bij aanschaf en/of keuze van de licentieformule. PRINTING De MFP s van Ricoh zullen moeten geïmplementeerd worden in de nieuwe oplossing. III.2.2 DE PRIVATE CLOUD INFRASTRUCTUUR De infrastructuur voor de Mobiel Kantoor toepassing moet ingepast worden in de opzet om in een volgende fase te komen tot een volledig geconsolideerd ISLP ADMIN datacenter, waarin alle beschikbare IT-resources (Processorkracht, RAM geheugen, disk I/O, opslag en netwerkconnectiviteit) via virtualisatietechnologie ter beschikking staan en kunnen verdeeld worden over alle ISLP, ADMIN en MOBIEL KANTOOR toepassingen. De centralisatie en het belang van IT voor de dagdagelijkse werking vereisen dat de nodige redundantie wordt ingebouwd om de up-time van de infrastructuur te garanderen (shared storage, servers, networking ). De private cloud omgeving wordt bovendien op een uniforme en transparante wijze gebackupt. Deze geconsolideerde omgeving moet volledig opgezet worden conform de security vereisten opgelegd door de dienst DST (Federale Politie) en door deze dienst worden gevalideerd. III.2.3 UITBREIDING MET EEN MOBILE-OFFICE/VDI ARCHITECTUUR De verschillende locaties van de Politiezone Waasland-Noord zijn met elkaar verbonden via het private netwerk Hilde. Voor haar dagelijkse operationele werking doet de politiezone beroep op een informaticasysteem (ISLP) dat gebruik maakt van het Hilde netwerk (o.a. voor raadpleging van externe databanken, registratie van gebeurtenissen, afhandeling van diverse geschriften ) Zoals hoger beschreven hebben deze Hilde verbindingen een vrij beperkte gegarandeerde bandbreedte. De beperkte bandbreedte heeft tot gevolg dat bij een traditionele manier van werken (client-server) de performantie en vlotheid van werken in het gedrang komt. Om een vlotte & performante werking over beperkte bandbreedtes te kunnen garanderen, wordt geopteerd om in het centrale datacenter (hoofdsite Beveren) een VDI implementatie te voorzien. Deze virtuele desktopinfrastructuur moet het mogelijk maken voor de medewerkers van de politiezone om op afstand (buiten het hoofdkantoor van de zone) op een vlotte manier ISLP toepassingen te gebruiken. Het doel van de huidige opdracht is een omgeving te creëren waarmee dat systeem gebruikt kan worden via een (draadloze) internetconnectie alsook via het bestaande privaat netwerk (Hilde). Blz. 17

18 Binnen de voorgestelde setup zal het mogelijk zijn remote ISLP toepassingen op te starten. Het ISLP netwerk bevat zeer vertrouwelijke informatie en biedt ook toegang tot enkele externe databanken met vertrouwelijke informatie. Een veilige en betrouwbare setup is dan ook van zeer groot belang. Elke voorgestelde oplossing dient dan ook volledig te beantwoorden aan de security eisen van DST. De Politiezone Waasland-Noord kan geen oplossingen aanvaarden die niet gevalideerd zijn door deze dienst. III.2.4 UITBREIDING MET TOEGANG TOT DE ADMINSTRATIEVE APPLICATIES OP ISLP WERKSTATIONS Aan alle gebruikers van het ISLP-netwerk van de Politiezone Waasland-Noord wordt via de bestaande pc s toegang gegeven tot de te leveren Citrix oplossing. Deze Citrix oplossing geeft aan iedere gebruiker op een gecontroleerde manier toegang tot het internet en tot de verschillende administratieve toepassingen. Het afdrukken vanuit de Citrix oplossing gebeurt op de bestaande ISLP netwerkprinters, lokale printers en is compatibel met het aangekochte PaperCut systeem van Ricoh. Het is de bedoeling dat op de ISLP-werkposten van het politionele netwerk alle onderstaande toepassingen bereikbaar zijn: Alle politionele toepassingen (ISLP- Hilde netwerk) + MS Word 6. Internet toegang via Internet Explorer toegang via MS Outlook Microsoft Office toepassingen Toepassingen op het gemeentelijk netwerk (Boekhouding, Cevi, WinBV, ) Toegang tot de applicaties 3P en New Horizon (niet limitatief) De mogelijkheid om van thuis te werken Op de ISLP pc s moeten de applicaties van het administratieve segment kunnen opgevraagd worden. De inschrijver voorziet tevens in een migratie van de bestaande administratieve omgeving (Citrix omgeving bij Beveren Terminal Server omgeving bij Sint-Gillis-Waas/Stekene) in de nieuw uit te bouwen administratieve infrastructuur. III.2.5 CONNECTIVITEIT De bestaande connectiviteit tussen de verschillende sites, wijkposten en kantoren zal door de aanbestedende overheid in functie van de behoeften geanalyseerd en uitgebreid worden. III.2.6 FUNCTIONELE BESCHRIJVING III LEVERING VAN RACKINFRASTRUCTUUR De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een KVM switch & UPS met minimaal volgende specificaties KVM Switch Onderdeel Aantal poorten Configuratie min. 16 IP KVM poorten Blz. 18

19 Uitbreidbaarheid UPS Onderdeel Vermogen Runtime Network module Automatedshutdown KVM switch kan eenvoudig uitgebreid en gekoppeld worden met extra KVM switches Configuratie min. 5 kwatt bij belasting van 100% - runtime van min. 20 minuten koppeling van de UPS op het netwerk bij stroompanne moet vanuit de UPS opdracht gegeven kunnen worden tot shutdown van de omgeving III LEVERING VAN VIRTUALISATIEHOSTS De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van 3 virtualisatiehosts met minimaal volgende specificaties Onderdeel Processor Intern Geheugen Extern Geheugen Aantal NIC s Type NIC s HBA Voeding Video Output Type Behuizing Software vereiste Garantie Schijven Configuratie Min. 2 x 10-core processor met min. Kloksnelheid van 2.3GHz 192 GB DDR4 2133MHz SDHC kaart >= 4GB voor de hypervisor >= 8 waarvan 4 on board (10/100/1000Mbps) 10/100/1000 Mbps RJ45 Dual-port HBA voor connectie met de shared storage oplossing 230V redundante voeding VGA Rackmount van max 2U hoog compatibel met vmwareesxi Server 5.5 en hoger Minimum 3 jaar Next Business Day geen HDD vereist door gebruik van shared storage III LEVERING VAN MANAGEMENTSERVER De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een managementserver met minimaal volgende specificaties Onderdeel Processor Intern Geheugen Aantal NIC s Type NIC s Voeding Video Output Type Behuizing Software vereiste Garantie Schijven Configuratie Min. 2 x 4-core processor met min. Kloksnelheid van 1.9GHz 16 GB DDR4 2133MHz >= 4 (10/100/1000Mbps) 10/100/1000 Mbps RJ45 230V redundante voeding VGA Rackmount van max 5U hoog Compatibel met Windows Server 2012R2 Minimum 3 jaar Next Business Day min 10TB opslagcapaciteit III LEVERING VAN SHARED STORAGE OPLOSSING De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een shared storage oplossing met minimaal volgende specificaties Onderdeel Controllers Cache Configuratie Redundante controllers die zowel voor fiber als iscsi gebruikt kunnen worden min 4GB cache per controller Blz. 19

20 Voeding Schijven Performantie Garantie 230V redundante voeding ondersteuning voor SSD, SAS & MDL SAS drives, met minimale netto beschikbare capaciteit van 10TB. De voorgestelde oplossing moet voldoende performant zijn voor de volledige private cloud setup Minimum 3 jaar binnen 4u on-site 24x7 III LEVERING VAN EEN BACKUP-2-DISK OPLOSSING De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een NAS-oplossing die ingezet zal worden als Backup-2 Disk device met minimaal volgende specificaties. Onderdeel Form Factor Opslagcapaciteit Harde schijven Configuratie Stand-alone (geen rackmount) min. 8 slots, dewelke gevuld worden met HDD >= 3TB schijven geschikt voor plaatsing & gebruik in een NAS oplossing (specifieer MTBF) RAID levels ondersteuning voor RAID 0,1,5,6 Garantie minimum 1 jaar Het backup2disk device zal geplaatst worden op de site Kleinebosweg die via fiber met de hoofdsite verbonden is. III LEVERING VAN CORE SWITCHING De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van een 2 core switches in een stack met minimaal volgende specificaties Onderdeel Aantal Poorten Protocol Stacking SwitchingCapacity Throughput Voeding Uitbreidbaarheid Garantie Configuratie min /100/1000 RJ-45 netwerkpoorten min. L2 & L3 ondersteuning min. 40Gbps stackingconnectivity min. 125Gb/sec min. 95 millionpps 230V voeding (incl. voedingskabel) min. 2 sloten voor plaatsing van additionele modules (bv. 10Gbps SFP+) Minimum 3 jaar next Business Day on-site III LEVERING VAN SECURITY-componenten Teneinde tot een gevalideerde setup te komen wenst de aanbestedende overheid over te gaan tot de aankoop van 3 firewalls van verschillende merken. Onderdeel Merk Type Behuizing Voeding Management poort Garantie & Support Configuratie 3 verschillende merken (richtlijn van DST Vendor Risk Reduction) Rack model van max 1 unit 230V voeding (incl. voedingskabel) 1 x koperaansluiting RJ45 (10/100/1000 Mbps) min. 1 jaar garantie met support De firewall die voorzien wordt tussen het administratieve netwerk en het internet is van het type Next-Generation Firewall. Deze firewall wordt minimaal voorzien met volgende bijkomende functionaliteiten Mogelijkheid tot Application Firewalling (L7 inspection) en Content Filtering op basis van username en/of groepslidmaatschap Blz. 20

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 16/PZMJ-36/16-21 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 16/PZMJ-36/16-21 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 16/PZMJ-36/16-21 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP POLITIEZONE AALST 5440. AANKOOP GEVIRTUALISEERDE CITRIX SERVERINFRASTRUCTUUR MET ONDERHOUDSCONTRACT EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol Ref.: LG.ESM BIJZONDER BESTEK VOOR DE OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Europese School

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2015-023 PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR Leveringen MET ALS VOORWERP Aankoop en levering van schoolboeken Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur VZW ECOV Sinte Annalaan

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN UITVOEREN VAN EEN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN UITVOEREN VAN EEN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP UITVOEREN VAN EEN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Gemeente

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN LEVEREN EN PLAATSEN CONTAINERKLASSEN SCHOOL LANDEGEM VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK WERKEN LEVEREN EN PLAATSEN CONTAINERKLASSEN SCHOOL LANDEGEM VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP LEVEREN EN PLAATSEN CONTAINERKLASSEN SCHOOL LANDEGEM VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN TRAINING EN CONSULTANCY VOOR DE DIGITALE REGIO KORTRIJK VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN TRAINING EN CONSULTANCY VOOR DE DIGITALE REGIO KORTRIJK VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP TRAINING EN CONSULTANCY VOOR DE DIGITALE REGIO KORTRIJK VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

Selectieleidraad 2017N LEVERINGEN REPRO - HUREN VAN HOGE VOLUME DIGITALE PRINT/KOPIEERTOESTELLEN - RAAMOVEREENKOMST. Fase 1 Selectie kandidaten

Selectieleidraad 2017N LEVERINGEN REPRO - HUREN VAN HOGE VOLUME DIGITALE PRINT/KOPIEERTOESTELLEN - RAAMOVEREENKOMST. Fase 1 Selectie kandidaten Selectieleidraad 2017N024520 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP REPRO - HUREN VAN HOGE VOLUME DIGITALE PRINT/KOPIEERTOESTELLEN - RAAMOVEREENKOMST Fase 1 Selectie kandidaten MEDEDINGINGSPROCEDURE

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN LASTVOORWAARDEN VOOR SCHILDERWERKEN IN SINT MICHIELSKERK TE BRECHT OPEN OFFERTEAANVRAAG. Kerkfabriek Sint Michiel

BIJZONDER BESTEK WERKEN LASTVOORWAARDEN VOOR SCHILDERWERKEN IN SINT MICHIELSKERK TE BRECHT OPEN OFFERTEAANVRAAG. Kerkfabriek Sint Michiel BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP LASTVOORWAARDEN VOOR SCHILDERWERKEN IN SINT MICHIELSKERK TE BRECHT OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kerkfabriek Sint Michiel

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V DIENSTEN BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DIENST ICT. RAAMOVEREENKOMST VIA OPDRACHTENCENTRALE STAD AALST. MOBIELE TELEFONIE VOOR EEN PERIODE VAN MINIMUM

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE LEVERINGEN L2016ter143-2259 WERKPLAATSEN AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Werkplaatsen Nijverheidspark 24 te 3580

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN ONTWERP EN REALISATIE VAN EEN NIEUWE EDUCATIEVE INRICHTING VOOR DE BIJENHAL VAN HET MILIEU- EN NATUURCENTRUM HEEMPARK.

BIJZONDER BESTEK WERKEN ONTWERP EN REALISATIE VAN EEN NIEUWE EDUCATIEVE INRICHTING VOOR DE BIJENHAL VAN HET MILIEU- EN NATUURCENTRUM HEEMPARK. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP ONTWERP EN REALISATIE VAN EEN NIEUWE EDUCATIEVE INRICHTING VOOR DE BIJENHAL VAN HET MILIEU- EN NATUURCENTRUM HEEMPARK. ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD.

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

CENTRALE BIBLIOTHEEK KORTRIJK

CENTRALE BIBLIOTHEEK KORTRIJK CENTRALE BIBLIOTHEEK KORTRIJK PILOOTPROJECT PRODUCT-DIENST COMBINATIE BINNEN DE CIRCULAIRE ECONOMIE: VERNIEUWEN VERLICHTING vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen Geert Hillaert stadssecretaris

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS 2016-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid Kijkmoment: Opening van de offertes : Stad Gent : woensdag 29 juni 2016 van 12u30 tot 15u30 :

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT DIENSTEN OPMAKEN MASTERPLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN BEGRAAFPLAATS + UITVOERING VAN DE HERINRICHTING VOLGENS EEN DESIGN AND BUILD-FORMULE

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN HOUTEN CHALET OPEN OFFERTEAANVRAAG. Gemeentebestuur Zuienkerke

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN HOUTEN CHALET OPEN OFFERTEAANVRAAG. Gemeentebestuur Zuienkerke BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN HOUTEN CHALET OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Gemeentebestuur Zuienkerke Ontwerper Secretariaat,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie