BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING."

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te 8000 Brugge Blz. 1

2 Inhoudsopgave Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Secretariaat Adres: Ruddershove 4 te 8000 Brugge Contactpersoon: Mevrouw Inge De Smet Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van toepassing gemaakt. Artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 BIJLAGE A: Administratieve bepalingen Blz. 4

5 Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Begrafenissen ten laste van. Plaats van dienstverlening: Brugge Identiteit van de opdrachtgever OCMW Brugge Ruddershove Brugge Wijze van gunnen Overeenkomstig artikel 26, 2, 1 d (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Blz. 5

6 Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast. Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. Indienen van de offerte De offerte dient in tweevoud (origineel en kopie) onder dubbele gesloten omslag te worden overgemaakt. Op de buitenste omslag dienen volgende gegevens te worden vermeld: OCMW BRUGGE t.a.v. de heer voorzitter D. De fauw Blz. 6

7 Ruddershove BRUGGE Met vermelding: OFFERTE BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN OCMW BRUGGE-OPENING 25/06/2015 om 10u U kan de offerte aan ons bestuur bezorgen per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van onze hoofdzetel, Ruddershove 4, 8000 Brugge. U kan terecht aan ons onthaal elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u. Wij dienen de offerte te ontvangen uiterlijk op donderdag 25 juni 2015 om 10.00u. Gelieve duidelijk op uw offerte de vermeldingen origineel en kopie aan te brengen. Bij nazicht van de inschrijvingen wordt enkel rekening gehouden met het exemplaar van de voornoemde documenten waarin het voorblad voorzien is van het woord origineel, woord door de inschrijver aan te brengen. Alle documenten in verband met de inschrijving dienen in het Nederlands opgesteld te worden. Opening van de offertes Er is geen publieke opening van de offertes. Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Gunningscriteria Er worden geen gunningcriteria gespecifieerd. De aanbestedende overheid kiest na eventuele onderhandeling de meest voordelige regelmatige offerte. De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver welke volgens de evaluatie de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Opties Blz. 7

8 Verplichte opties zijn voorzien in de inventaris in bijlage. De inschrijvers zijn verplicht om een offerte voor elke optie in te dienen. De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht. Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. Blz. 8

9 BIJLAGE B: Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Kimberley Carton Adres: Secretariaat, Ruddershove 4 te 8000 Brugge Telefoon: Fax: Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. Looptijd Voorziene begindatum van de diensten: 1 november 2015 Voorziene einddatum van de diensten: 31 oktober 2019 Sancties bij nalatigheid Ingeval van nalatigheid of vertraging van de dienstverlener zal het bestuur het recht hebben de begrafenis- of crematieregeling aan eender welke prijs te laten uitvoeren door een andere ondernemer, en dit voor rekening van de nalatige dienstverlener. Blz. 9

10 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. Oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende zending hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 10

11 BIJLAGE C: Technische bepalingen De opdracht Begrafenissen ten laste van betreft het uitvoeren van burgerlijke en/of kerkelijke uitvaarten of crematies van : - Behoeftige personen gesteund door het OCMW voor wie zich geen nabestaanden voor het regelen van de uitvaart aanmelden - Behoeftige overledenen voor wie zich geen nabestaanden voor het regelen van de uitvaart aanmelden - Nabestaanden die wel willen begraven maar zelf over onvoldoende middelen beschikken Het OCMW staat erop dat bij de uitvoering van een uitvaart in zijn opdracht, passend respect voor de menselijke waardigheid van de overledene en eventuele aanverwanten betoond wordt. Er mag geen zichtbaar onderscheid merkbaar zijn tussen een uitvaart voor een behoeftig en nietbehoeftig persoon. Basispakket De prijs die men opgeeft, dient minimum onderstaande te bevatten : - De overledene moet uiterlijk 24 uur na melding van het overlijden opgehaald en overgebracht worden naar het mortuarium van de begrafenisondernemer. Uitzondering hierop is indien de begrafenis of crematie uitgesteld moet worden op vraag van gerechtelijke instanties. De opgegeven prijs moet de ophaling van het lichaam in een lijkwagen of een speciaal daartoe voorzien voertuig omvatten. De locatie van het mortuarium moet op grondgebied Brugge gelegen zijn. - De inschrijver vervult de door de wet voorgeschreven administratieve formaliteiten (o.a. aangifte van overlijden, ). - De inschrijver staat in voor de verzorging van de overledene : wassen en aankleden van het lichaam. - Het lichaam wordt op grondgebied Brugge opgebaard tot de begrafenis of crematie en dit overeenkomstig de geldende wetgeving hieromtrent en met het nodige respect voor de overledene. - De inschrijver zorgt voor een lijkwade en een verzorgd afgewerkte doodskist. De buitenafwerking van de kist is aangepast aan de aard van de plechtigheid, kerkelijk of burgerlijk, in overeenstemming met de levensovertuiging van de overledene. - Er is mogelijkheid tot groeten van het lichaam door familieleden en aanverwanten. - De inschrijver dient de uitvaart te regelen en uit te voeren zoals dit past, hetzij met godsdienstig of burgerlijk karakter. De begrafenisondernemer maakt hiervoor afspraken met de verantwoordelijke van het crematorium en met de verantwoordelijke van de eredienst, hetzij een priester of een moreel consulent. - De inschrijver voorziet een urne bij crematie. - De crematie wordt uitgevoerd voor de plechtigheid. - De begrafenis of crematie met as uitstrooiing vindt plaats op één van de Brugse kerkhoven. - Het aanvangsuur van de uitvaartdienst wordt ten vroegste op 10u00 vastgesteld. - De begrafenis/crematie dient te gebeuren met een lijkwagen, twee man personeel en een ceremoniemeester. Het personeel van de dienstverlener zal altijd blijk geven van de vereiste ceremoniële ingetogenheid en gepaste ceremoniële kledij dragen. Er mag in geen geval beroep gedaan worden op personeel van. - Na de plechtigheid regelt de begrafenisondernemer de begrafenis, hetzij de teraardebestelling van de kist of de urne, het plaatsen van de urne in columbariummuur of de as verstrooiing. - De inschrijver voorziet een standaard, duurzaam en gepersonaliseerd gedenkteken dat wordt geplaatst aan het graf of de strooiweide met vermelding van de naam, voornaam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Blz. 11

12 Optioneel De inschrijver wordt verplicht gevraagd om voor de volgende opties prijs in te dienen : - Het ter beschikking stellen van 50 rouwbrieven en 50 herinneringsprentjes. - Indien de ophaling van de overledene buiten het grondgebied Brugge gebeurt, kan de inschrijver de verplaatsingskosten aanrekenen. Hiervoor wordt de opgave van de prijs per kilometer gevraagd. - De meerprijs voor begrafenis van de as : * in een aangekochte familiekelder * in een columbariummuur * in een urnekeldertje * bij as verstrooiing - De meerprijs voor de teraardebestelling : * in een grafkelder * in niet-vergunde grond * in vergunde grond Op uitdrukkelijke vraag van en in samenspraak met de aanbestedende overheid voorziet de begrafenisondernemer een bloemstuk. De dienstverlener mag de overeengekomen kostprijs van het bloemstuk factureren aan. Blz. 12

13 BIJLAGE D: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Blz. 13

14 Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen de som van: (in cijfers, inclusief btw)... (in letters, inclusief btw) Blz. 14

15 Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 15

16 I. AANBESTEDENDE OVERHEID OCMW Brugge Ruddershove Brugge II. IDENTIFICATIE OPDRACHT BIJLAGE E: VERKLARING OP EER De opdracht heeft als voorwerp: "Begrafenissen ten laste van " Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): Ik verklaar/wij verklaren op eer dat wij ons niet bevinden in een uitsluitingssituatie zoals voorzien in artikel 61, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli Ik verbind mij/wij verbinden ons om, op vraag van de aanbestedende overheid, de noodzakelijke documenten en bewijzen te bezorgen. Opgesteld te... Op... Handtekening(en) Blz. 16

17 BIJLAGE F: BANKVERKLARING Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Begrafenissen ten laste van (Begrafenissen ten laste van ) Hierbij bevestigen wij dat... (naam en woonplaats of handelsnaam en maatschappelijke zetel van de kandidaat of inschrijver) onze klant is. De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en zonder daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden van ons volle vertrouwen. Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren. Onze bank levert dit document af zonder enige beperking noch voorbehoud van onze kant, behalve die welke hierboven zijn vermeld. Opgemaakt in..., op.... Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegd worden. Blz. 17

18 OCMW BRUGGE PROVINCIE WEST-VLAANDERENRef.: Begrafenissen ten laste van BIJLAGE G: INVENTARIS BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. EHP. in cijfers excl. btw Totaal excl. btw 1 Burgerlijke crematie met dienst VH stuk 1 2 Burgerlijke uitvaart met dienst VH stuk 1 3 Kerkelijke crematie met dienst VH stuk 1 4 Kerkelijke uitvaart met dienst VH stuk 1 5 Crematie zonder dienst VH stuk 1 6 Uitvaart zonder dienst VH stuk 1 7 [Verplichte optie] Verplaatsingen per km VH stuk 1 8 [Verplichte optie] 50 rouwbrieven VH pakket 1 9 [Verplichte optie] 50 herinneringsprentjes VH pakket 1 10 [Verplichte optie] Urne in aangekochte familiekelder VH stuk 1 11 [Verplichte optie] Urne in columbariummuur VH stuk 1 12 [Verplichte optie] Urne in urnekeldertje VH stuk 1 Blz. 18

19 OCMW BRUGGE PROVINCIE WEST-VLAANDERENRef.: Begrafenissen ten laste van Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. EHP. in cijfers excl. btw Totaal excl. btw 13 [Verplichte optie] As verstrooiing in de strooiweide VH stuk 1 14 [Verplichte optie] Teraardebestelling van kist in grafkelder VH stuk 1 15 [Verplichte optie] Teraardebestelling van kist in niet-vergunde grond VH stuk 1 16 [Verplichte optie] Teraardebestelling van kist in vergunde grond VH stuk 1 Totaal excl. btw : Btw 21% : Totaal incl. btw : De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden. Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. Te... de... Functie:... Naam en voornaam:... Handtekening: Blz. 19

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO PROCEDURE VAN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST 5440. AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie