BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te 8000 Brugge Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 5 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 7 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 8 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 VERZEKERINGEN... 9 II.3 BORGTOCHT... 9 II.4 LEVERINGSTERMIJN... 9 II.5 BETALINGSTERMIJN...10 II.6 WAARBORGTERMIJN...10 II.7 OPLEVERING...10 III. TECHNISCHE BEPALINGEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B: VERKLARING OP EER BIJLAGE C: BANKVERKLARING BIJLAGE D: INVENTARIS Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Secretariaat Adres: Ruddershove 4 te 8000 Brugge Contactpersoon: Mevrouw Inge De Smet Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 Gezien het om een verbruiksproduct gaat kiezen wij ervoor geen borgtocht te vragen. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: koffie Leveringsplaats: volgende locaties OCMW Brugge, Ruddershove 4 te 8000 Brugge Atelier Technische Dienst, Oude Oostendse Steenweg 93a te 8000 BRUGGE Centrale Keuken Ruddersstove, Oude Oostendse Steenweg 93b te 8000 Brugge WZC De Vliedberg, Ruddershove 1 te 8000 BRUGGE WZC De Zeventorentjes, Sint-Lucaslaan 50 te 8310 BRUGGE WZC Hallenhuis, Pastoriestraat 1b te 8200 BRUGGE WZC Minnewater, Prof. Dr.J.Sebrechtsstraat 1 te 8000 BRUGGE WZC Sint-Clara, Sint-Clarastraat 12 te 8000 BRUGGE WZC Ter Potterie, Peterseliestraat 21 te 8000 Brugge WZC Van Zuylen, Geralaan 50 te 8310 BRUGGE Vereniging Ons Huis, St.Annarei 6 te 8000 Brugge en zijn verenigingen, 8000 Brugge I.2 Identiteit van de opdrachtgever OCMW Brugge Ruddershove Brugge I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. Blz. 4

5 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Blz. 5

6 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.7 Indienen van de offerte De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 15 juli Meer informatie kan u vinden op volgende website: of via de e- procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) De offerte kan niet ingediend worden op papier Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Blz. 6

7 I.8 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: OCMW Brugge, raadzaal 4de verdieping Datum: 28 oktober 2014 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 30 De voordeligste aanbieder krijgt het maximum van de punten, de overige aanbieders krijgen evenredig minder punten. Sowieso wordt een franco levering verplicht, ongeacht de locatie of de bestelde hoeveelheid. Inschrijvers die een niet-franco levering aanbieden zullen uitgesloten worden wegens niet conform. 2 Smaakproeft 25 Voor de quotering van de kwaliteit moet elke aanbieder 2 x 1 kg reguliere gemalen koffie als staal indienen bij zijn offerte. Offertes waarvan de stalen niet tegen de openingszitting in ons bezit zijn, zullen geweerd worden wegens niet conform. Deze koffie zal met een dosering van 40 gram per liter water in onze huidige toestellen gezet worden en aan de hand daarvan blind beoordeeld worden op smaak door een geselecteerde groep juryleden. Ieder jurylid geeft een score op 10. De in zijn totaliteit best scorende koffie zal het maximum van de punten krijgen, de overige inschrijvers krijgen evenredig minder punten. Aanbieders die een andere soort koffie aanbieden (zoals vriesdroog of dergelijke) die dus niet kan gezet worden in onze huidige toestellen, worden gevraagd tegen de openingszitting ook een toestel ter beschikking te stellen zodat hun product alsnog kan getest worden op smaak. De smaak van deze koffie zal samen met de andere koffies beoordeeld worden. 3 Aantal aangeboden extra isoleerkannen 25 Er worden sowieso 3 gratis isoleerkannen gevraagd per toestel dat we in bruikleen krijgen. Inschrijvers die aan deze basisvereiste niet voldoen, zullen geweerd worden wegens niet conform. Naast deze basisvereiste kunt u extra kannen ter gebruik aanbieden. De aanbieder die het meeste aantal extra kannen aanbiedt, zal de maximale score krijgen. De overige aanbieders zullen een lagere evenredige score krijgen. Alle kannen, hetzij de 3 basis kannen, hetzij de extra kannen, worden op het einde van de gunningsperiode retour gegeven aan de gegunde leverancier. Voor defecte kannen wordt echter geen vergoeding voorzien. 4 Kwaliteit 20 Wij verwachten een voorstel van koffie die vervaardigd wordt volgens de principes van de Fair Trade. Dit voor de posten 4, 5 en 6. Concreet houdt dit in dat : - de aankoopprijs ten alle tijden de productiekost dekt, met inbegrip van sociale, milieu- en Blz. 7

8 andere kosten zoals de certificatiekost - de producenten een extra premie ontvangen, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, op een systematische wijze ingewerkt in het prijszettingsysteem - de aankoop zo rechtstreeks mogelijk bij de producenten gebeurt - er stabiele handelsrelaties gelegd worden tussen koper en verkoper, dit voor een lange periode en met recht op voorfinanciering - de groep producenten beschikt over een democratisch georganiseerde structuur - voor de arbeiders een verbod op discriminatie, het recht op vakbondsvrijheid, de betaling van een wettelijk minimumloon, een verbod op gedwongen en kinderarbeid en het recht op veilige, gezonde en menswaardige arbeidsomstandigheden geldt - geen producten met verboden agrochemische producten gebruikt of verhandeld worden door de organisatie - de organisatie een milieuplan toepast waarbij erosie gereduceerd of voorkomen wordt en de vruchtbaarheid en de structuur van de bodem verbeterd wordt - de leden van de organisatie geen zaden of andere gewassen gebruiken die genetisch gemodificeerd zijn Het bewijs van naleving van bovenstaande criteria dient gestaafd te worden door één van de volgende labels : Fairtrade International of de World Fair Trade Organization. De naleving van de specificaties kan ook aangetoond worden door andere bewijsmiddelen dan door het bezit van de genoemde labels, bijvoorbeeld door technische verslagen. Inschrijvers die dit bewijs niet bij hun offerte voegen zullen op dit criterium 0 punten krijgen. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. Blz. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Inge De Smet Adres: Secretariaat, Ruddershove 4 te 8000 Brugge Telefoon: Fax: II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht gevraagd. II.4 Leveringstermijn Termijn in dagen: 4 werkdagen Voorziene begindatum van de leveringen: 1 januari 2015 Voorziene einddatum van de leveringen: 31 december 2018 De toestellen in bruikleen moeten per 1 januari 2015 operationeel zijn zodat de huidige leverancier, waarmee het contract afloopt op 31/12/2014 en in geval deze leverancier niet de voordeligste aanbieder is bij de nieuwe gunningsprocedure, zijn toestellen kan afhalen per 01/01/2015. De leveringen van de verbruiksartikelen moeten binnen de 4 werkdagen na het doorsturen van de bestelling geleverd worden. Blz. 9

10 II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering Bij de levering, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen 1. : Koffiezetautomaten in bruikleen Hoeveelheid: 90, Eenheid: stuk - VH De koffiezettoestellen zijn verplicht gratis in bruikleen te voorzien. Dit aantal is momenteel 90 stuks, verdeeld over een 18-tal locaties. Gedurende de looptijd van de gunning kan dit aantal stijgen of dalen naargelang er bepaalde locaties bijkomen of wegvallen. Concreet zullen zeker 2 woonzorgcentra hun deuren heropenen in de periode van 01/01/2015 tem 31/12/2018, nl. WZC Ten Boomgaarde en WZC Ter Potterie. De gegunde leverancier zal tijdig verwittigd worden van de openingsdatum zodat tijdig het benodigde aantal toestellen kan geplaatst worden. De toestellen voor de bestaande locaties dienen per 01/01/2015 operationeel te zijn, zodat de huidige leverancier, waarmee het contract - in geval die bij de nieuwe prijsvraag niet de voordeligste aanbieder is - per 31/12/2014 eindigt, zijn toestellen per 01/01/2015 kan afhalen. De toestellen die wij momenteel in bruikleen hebben zijn van het type 'Smile'. Wij wensen een gelijkaardig toestel aangeboden te worden tenzij u een compleet ander type koffie voorstelt zoals vriesdroogkoffie of andere. In dat geval willen wij bij het indienen van uw offerte ook een toestel ontvangen dat kan uitgetest worden. Bij elk toestel dient een schenkkan met inhoud van 2 liter voorzien te worden. Wij verwachten dat de bruikleentoestellen per stuk voorzien zijn van een sticker met een service nummer dat elke werkdag van 7u45 tot 17u00 kan gecontacteerd worden in geval van defect. Wij verwachten tevens dat het defect binnen de 24 uur na telefonische contactname hersteld is. In het geval het defecte toestel niet kan hersteld worden dient het alsnog binnen die 24 uur vervangen te worden. Indien er door onze eigen zorgen onderhoud dient uitgevoerd te worden aan het toestel, vb. ontkalking of dergelijke, dienen hiervoor de nodige instructiebladen per toestel en in het Nederlands voorzien te worden. Gelieve de producten die hiervoor nodig zijn ook aan te bieden in uw offerte, dit per verpakking en met vermelding van de frequentie en hoeveelheid waarmee dit product dient gebruikt te worden. Deze prijzen zullen als supplementaire prijs bovenop de koffieprijs gerekend worden en in de prijsevaluatie mee gequoteerd worden. Gelieve bij uw offerte een duidelijk overzicht te voegen van het aanbod dat voor bovenstaande door uw bedrijf voorzien wordt (technische fiche toestel, gebruiksaanwijzing toestel, werkwijze bij defecten, onderhoud toestel,...) 2. : Isoleerkannen basisvoorraad Hoeveelheid: 3, Eenheid: toestel - VH Per bruikleentoestel dient een minimum van 3 gratis isoleerkannen voorzien te worden. De isoleerkannen moeten een inhoud van 1,9 à 2 liter hebben, passen op het bruikleentoestel dat u voorstelt, van een pompsysteem voorzien zijn, dubbelwandig zijn waarbij het binnenwerk verplicht uit inox bestaat, niet uit glas zodat breuk in principe onmogelijk is. Voor kannen waarbij alsnog een defect vastgesteld wordt aan het pompsysteem of eender welk, verwachten wij dit via een door u opgegeven contactpunt te kunnen melden en binnen de 48 u na melding gratis een vervangende kan te ontvangen. In geen geval worden defecte kannen door onze zorgen vergoed. 3. : Isoleerkan bijkomende voorraad Hoeveelheid: 1, Eenheid: toestel - VH In post 2 wordt een basisvoorraad van 3 gratis isoleerkannen gevraagd per toestel in bruikleen. Dit is het minimum mogelijke om onze diensten operationeel te houden. Voor sommige diensten is dit echter te beperkt, waardoor wij u vragen eventueel een extra aantal gratis isoleerkannen van hetzelfde type als beschreven in post 2 te voorzien. Het aantal dat u opgeeft is het aantal per toestel in bruikleen. Indicatief is hier '1' ingevuld, u kunt dit aantal aanpassen naar uw wensen, hetzij naar beneden, hetzij naar boven. Het aantal dat u invult zal gequoteerd worden in de gunningscriteria. Blz. 11

12 Het in deze post aangeboden kannen zal bij de aanvang van de gunning ook geleverd moeten worden. 4. : Reguliere gemalen koffie Hoeveelheid: 36000, Eenheid: kg - VH De door u aangeboden koffie dient voor minstens uit 80% arabica bonen te bestaan. Aan te bieden volgens uw verpakkingseenheid. 5. : Cafeïnevrije gemalen koffie Hoeveelheid: 5000, Eenheid: kg - VH Franco te leveren op de locaties waar een bruikleentoestel staat. Aan te bieden volgens uw verpakkingseenheid. 6. : Reguliere koffiebonen Hoeveelheid: 800, Eenheid: kg - VH Aan te bieden volgens uw verpakkingseenheid. 7. : Decafeïne opzetfilters Hoeveelheid: 10000, Eenheid: stuk VH De aangeboden koffie dient voor minstens 80 % uit arabica bonen te bestaan. Dit dient u te staven door het bijvoegen van een technische fiche. Franco te leveren op verschillende locaties van het OCMW Brugge en zijn verenigingen. Aan te bieden volgens uw verpakkingseenheid. 8. : Reguliere koffie opzetfilters Hoeveelheid: 32000, Eenheid: stuk - VH De aangeboden koffie dient voor minstens 80 % uit arabica bonen te bestaan. Dit dient u te staven door het bijvoegen van een technische fiche. Franco te leveren op verschillende locaties van het OCMW Brugge en zijn verenigingen. Aan te bieden volgens uw verpakkingseenheid. 9. : Korffilters voor koffiezetautomaten in bruikleen Hoeveelheid: , Eenheid: stuk - VH Korffilters passend voor gebruik in de aangeboden toestellen in bruikleen. Aan te bieden volgens uw verpakkingseenheid. Blz. 12

13 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP KOFFIE Open offerteaanvraag Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen de som van: (in cijfers, inclusief btw)... (in letters, inclusief btw) Blz. 13

14 (in cijfers, exclusief btw)... (in letters, exclusief btw) Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 14

15 I. AANBESTEDENDE OVERHEID OCMW Brugge Ruddershove Brugge II. IDENTIFICATIE OPDRACHT BIJLAGE B: VERKLARING OP EER De opdracht heeft als voorwerp: "koffie " Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): Ik verklaar/wij verklaren op eer dat wij ons niet bevinden in een uitsluitingssituatie zoals voorzien in artikel 61, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli Ik verbind mij/wij verbinden ons om, op vraag van de aanbestedende overheid, de noodzakelijke documenten en bewijzen te bezorgen. Opgesteld te... Op... Handtekening(en) Blz. 15

16 BIJLAGE C: BANKVERKLARING Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: koffie Hierbij bevestigen wij dat... (naam en woonplaats of handelsnaam en maatschappelijke zetel van de kandidaat of inschrijver) onze klant is. De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en zonder daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden van ons volle vertrouwen. Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren. Onze bank levert dit document af zonder enige beperking noch voorbehoud van onze kant, behalve die welke hierboven zijn vermeld. Opgemaakt in..., op.... Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegd worden. Blz. 16

17 BIJLAGE D: INVENTARIS KOFFIE Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. EHP. in cijfers excl. btw Totaal excl. btw Btw% Catalogusprijs 1 Koffiezetautomaten in bruikleen VH stuk 90 21% 2 Isoleerkannen basisvoorraad VH toestel 3 21% 3 Isoleerkan bijkomende voorraad VH toestel 1 21% 4 Reguliere gemalen koffie VH kg % 5 Cafeïnevrije gemalen koffie VH kg % 6 Reguliere koffiebonen VH kg 800 6% 7 Decafeïne opzetfilters VH stuk % 8 Reguliere koffie opzetfilters VH stuk % 9 Korffilters voor koffiezetautomaten in bruikleen VH stuk % Totaal aan 6% btw : Blz. 17 Btw 6% :

18 Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. EHP. in cijfers excl. btw Totaal excl. btw Btw% Catalogusprijs Totaal aan 21% btw : Btw 21% : Totaal excl. btw : Totaal btw : Totaal incl. btw : De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden. Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. (enkel te ondertekenen indien offerte wordt ingediend op papier) Te... de... Functie:... Naam en voornaam:... Handtekening: Blz. 18

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie