HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT OOSTENDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP APPARATUUR EN TOEBEHOREN NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT OOSTENDE

2 TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVATIE (ARTIKEL 3 KB VAN ) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 1. Gestanddoeningstermijn wordt van 60 kalenderdagen gebracht op 90 kalenderdagen. 2. Voor opdrachten waarvan de uitgave kleiner is dan EUR (excl. BTW) wordt geen borgtocht geëist vermits artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden niet opgesomd werd onder de minimaal van toepassing te stellen artikelen volgens artikel 3 2 van het Koninklijk besluit van Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 2/14

3 EERSTE DEEL Algemene bepalingen REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn van toepassing: 1. de wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 2. het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Opdrachtgever van de levering HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV kaïrostraat OOSTENDE Voorwerp van de opdracht De uit te voeren levering betreft: Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren. Deze opdracht omvat perceel Wijze van gunnen van de opdracht (artikel 13 wet ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een/de ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opmaak van de offerte De offertes moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De in tweevoud opgestelde offertes moeten gedateerd zijn en de handtekening dragen van degene die gemachtigd is. Bij de offerte moet een duidelijke en volledige documentatie in het Nederlands met betrekking tot de technische specificaties van de aangeboden diensten gevoegd worden. De offerte is slechts volledig als alle documenten, antwoorden en bijlagen die in dit bestek worden gevraagd, door de inschrijver worden bijgevoegd. Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 3/14

4 Indiening van de offerte (artikel 104 KB van ) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de verwijzing naar het bestek: Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Bij inzending over de post, als aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: DE HEER VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT OOSTENDE. Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (artikel 2 KB van ) De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 6 februari 2009 om 11u00 ten overstaan van de Heer Voorzitter of zijn/haar afgevaardigde in de vergaderzaal 3 van het administratief gebouw, 1ste verdieping, Edith Cavellstraat 15, 8400 te OOSTENDE. Criteria voor gunning van de opdracht (artikel 115 KB van ) Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningscriteria: Prijs Technische kwaliteit Support Relevante referenties 40 punten 40 punten 15 punten 5 punten Gestanddoeningstermijn (artikel 116 KB van ) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige levering(en) op 90 kalenderdagen gebracht. Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 4/14

5 TWEEDE DEEL Algemeen ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door de dienst informatica van het Henri Serruys Ziekenhuis. Voor alle vragen omtrent het dossier kan u terecht bij: Manuel Eyland Artikel 5 - Borgtocht Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van de geraamde uitgave m.b.t. de eerste twee jaren. Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige levering zal ineens worden vrijgegeven na de definitieve oplevering. In elk geval stuurt de dienstverlener het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. Artikel 19 - Opleveringskosten De opleveringskosten vallen ten laste van de leverancier. Artikel 20 - Middelen van optreden De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1. wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 4. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek. Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 5/14

6 Artikel 52 - Wijze van uitvoering De levering, plaatsing en in bedrijf stellen dient plaats te vinden binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat bedoelde uitvoeringstermijn loopt vanaf de datum waarop de werken volgens het dienstbevel moeten aangevangen worden. Voor de uitvoering van alle werken is deze onverdeelde termijn voorzien. Het bestuur zal de aanvangsdatum van de werken bepalen. Door de inschrijver dient bij zijn offerte de termijn opgegeven te worden die nodig is voor deze levering. Artikel Plaats van de levering Henri Serruys Ziekenhuis dienst Informatica - serverlokalen De apparatuur dient geleverd, geplaatst en in bedrijf gesteld te worden op kosten van de leverancier op een plaats door het opdrachtgevend bestuur aan te duiden binnen de grenzen van de gemeente. Artikel 57 - Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de in artikel 55 4 bepaalde termijn voor het nazicht van de levering van vijftien (15) kalenderdagen wordt overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van de levering. Artikel 65 - Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn, welke bij ontstentenis van een andere bepaling in het bestek één jaar bedraagt. De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 6/14

7 DERDE DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN De kenmerken en functionaliteiten die hieronder beschreven worden, zijn de minima die geleverd moeten worden. 1) Inleiding Situatie Aangezien de capaciteit en de groeimogelijkheden van de bestaande backup infrastructuur de limieten van praktische bruikbaarheid bereikt hebben gaat het Henri Serruys Ziekenhuis nu over tot de aankoop van een gecentraliseerde back-up infrastructuur. De huidige backup software is HP Dataprotector. Volgende componenten kunnen we onderscheiden: Backup infrastructuur. Backup software oplossing. Diensten te leveren binnen deze opdracht. Minimum eisen voor alle deelaspecten Er wordt een totaaloplossing gevraagd met een hoge graad van beschikbaarheid en redundantie Er dient gestreefd te worden naar een zo klein mogelijk dataverlies bij calamiteiten. Het is belangrijk om gebruiksvriendelijke software ter beschikking te hebben om het algemene beheer van deze infrastructuur uit te voeren. De voorgestelde infrastructuur moet de gangbare besturingssystemen ondersteunen: Microsoft Windows Server 2003 / 2008 (32 en 64 bit) Linux en UNIX distributies (Debian, Solaris, Ubuntu, Fedora) VMWARE ESX 3.5 Stabiliteit van de aangeboden oplossing is erg belangrijk. Volledige technische documentatie van apparatuur en besturingssoftware. De supportafdeling moet voldoende professioneel uitgebouwd zijn: indien nodig dient snelle, efficiënte ondersteuning gegeven te worden in het Nederlands (in uitzonderlijke gevallen in het Engels). Integratie met bestaande infrastructuur Er zijn 2 datacenters in het ziekenhuis. De eerste bevindt zich op het gelijkvloers en de tweede bevindt zich op het 6 de verdiep. Deze zijn m van elkaar verwijderd. Het LAN netwerk bestaat uit een Nortel oplossing. In elke datacenter bestaat de core uit 2x Nortel 5530 switchen. De switchen in de edge zijn Nortel 4548GT-PWR of 4526GTX-PWR switchen. Deze zijn via fiber aan de core van elke data center verbonden. In elke datacenter staat er een HP Blade Enclosure c7000 reeks. De backups verlopen nu via een HP MSL 6000 tape library. Het is de bedoeling om de bestaande blade infrastructuur ook te koppelen Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 7/14

8 aan de nieuwe backup oplossing. Ook losstaande servers moeten kunnen gekoppeld worden aan de nieuwe backup oplossing. Campus Sint-Jan Brugge maakt gebruik van Tivoli Storage Manager. Integratiemogelijkheden met deze bestaande is een pluspunt. 2) Backup oplossing Backup software De backup software dient op een eenvoudige en makkelijk te beheren manier de nodige data bescherming bieden voor de server omgeving. De focus ligt hierbij op de snelheid waarmee backup en uiteraard restores uitgevoerd kunnen worden. De integrator dient aan te geven welke specificaties de server moet hebben voor de managment backup software. Deze software draait bij voorkeur op een virtuele machine in een VMWARE omgeving. De aangeboden backup software dient minimaal over de volgende eigenschappen te beschikken: Ondersteuning voor incremental forever principe. Archieveringsfunctionaliteit. De backup software dient minimaal de volgende systeem software te ondersteunen: o o o Microsoft Windows Server 2003 / 2008 (32 en 64 bit) Microsoft Windows XP / Vista Linux en UNIX distributies (Debian, Solaris, Ubuntu, Fedora) o VMWARE ESX 3.5 o De aanbieder dient een lijst op te geven van alle besturingssystemen die ondersteund worden. Licenties De licenties die worden aangeboden, moeten bij voorkeur voor een onbeperkt aantal servers en data zijn. Indien de licenties capaciteit-, server-, vmware- of tape drive afhankelijk is, dient de aanbieder dit duidelijk aan te geven hoe de licentiepolitiek in elkaar zit. Hierbij vindt u een overzicht van onze server infrastructuur: o o 6 VMWARE ESX 3.5 servers met telkens dual Xeon processoren: 30 Windows servers 4 Linux Ubuntu servers 5 tal losstaande servers De integrator dient tevens de prijs op te geven van een online-agent voor Microsoft Exchange 2007 en Microsoft SQL server. De integrator dient duidelijk op te geven wat de kostprijs is voor de licenties en latere uitbreidingen. 3) Backup opslagmedium Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 8/14

9 Als opslagmedium wordt er geopteerd voor 3 mogelijke opties. Indien de integrator de 3 opties kan aanbieden wordt er gevraagd om de 3 verschillende mogelijkheden voor te stellen met de respectievelijke prijzen. De integrator dient tevens de voor- en nadelen op te sommen van elke optie. Er dient een opslagmedium te worden aangeboden die aan de groei van de komende jaren kan voldoen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de mogelijke groei van data op het vlak van medische beelden en patiënten dossiers. Indien er wordt geopteerd voor een combinatie van 2 opties dient dit duidelijk te worden aangegeven. Optie 1: Tape Library oplossing De tape library dient minimaal over de volgende eigenschappen te beschikken: De tape technologie moet LTO 4 ondersteunen, en terugwaarts compatibel zijn met LTO 3 tapes. De tape library moet minimaal 90 tape slots kunnen bevatten. De tape library moet minimaal 4 LTO4 tape drives kunnen bevatten. De tape library dient modulair uitbreidbaar te zijn. Dit zowel op het vlak van extra tape drives als op het vlak van extra tape slots. Een uitbreiding mag de werking, betrouwbaarheid en de performantie van de tapelibrary niet negatief beïnvloeden. Zo wordt er bij voorkeur géén gebruik gemaakt van stackable tape libary s en pass through mechanismes. De aanbieder dient een beschrijving toe te voegen van de wijze waarop de tape library kan worden uitgebreid. De tape library moet kunnen beschikken over een redundant power supply. De tape library moet zelf calibrerend zijn. De tape library dient rack mountable te zijn in een standaard 19 rack. De aanbieder dient de hoogte (aantal U) op te geven van het voorgestelde systeem. De integrator dient de prijs op te geven van LTO 4 tapes labeled per pak van 20. Optie 2: Virtual Tape Library (VTL) oplossing De VTL oplossing dient minimaal over de volgende eigenschappen te beschikken: De VTL oplossing dient minimaal over 40 TB netto (base 2) schijfcapaciteit in RAID 5 te beschikken. De harde schijven moeten hot-swappable vervangbaar zijn bij defect of problemen. Het disk systeem moet RAID levels 1, 10 en 5 ondersteunen. De VTL oplossing moet modulair uitbreidbaar te zijn. Dit zowel op het vlak van extra virtuele tape drives als op het vlak van extra disk(s) (arrays). Een uitbreiding mag de werking, betrouwbaarheid en de performantie van de VTL oplossing niet negatief beïnvloeden. De aanbieder dient een beschrijving toe te voegen van de wijze waarop de VTL oplossing kan worden uitgebreid. De disk array moet kunnen beschikken over een redundant power supply De VTL oplossing dient rack mountable te zijn in een standaard 19 rack. De aanbieder dient de hoogte (aantal U) op te geven van het voorgestelde systeem. Voor disaster recovery doeleinden kan er worden geopteerd om gebruik te maken van de bestaande HP MSL 6000 tape library. De integrator dient aan te geven of dit tot de mogelijkheden bestaat. Optie 3: Rechtstreekse Backup-To-Disc (BTD) oplossing Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 9/14

10 De BTD oplossing dient minimaal over de volgende eigenschappen te beschikken: De BTD oplossing dient minimaal over 40 TB netto (base 2) schijfcapaciteit in RAID 5 te beschikken. De harde schijven moeten hot-swappable vervangbaar zijn bij defect of problemen. Het disk systeem moet RAID levels 1, 10 en 5 ondersteunen. De BTD oplossing moet modulair uitbreidbaar te zijn. Dit zowel op het vlak van extra disks als op het vlak van extra disk arrays. Een uitbreiding mag de werking, betrouwbaarheid en de performantie van de BTD oplossing niet negatief beïnvloeden. De aanbieder dient een beschrijving toe te voegen van de wijze waarop de BTD oplossing kan worden uitgebreid. De disk array moet kunnen beschikken over een redundant power supply De BTD oplossing dient rack mountable te zijn in een standaard 19 rack. De aanbieder dient de hoogte (aantal U) op te geven van het voorgestelde systeem. Voor disaster recovery doeleinden kan er worden geopteerd om gebruik te maken van de bestaande HP MSL 6000 tape library. De integrator dient aan te geven of dit tot de mogelijkheden bestaat. 4) Diensten Ontwerp, bouw en implementatie van: Hardware installatie en de configuratie van de backup oplossing. Integratie met bestaande infrastructuur. Alle tools en software nodig voor het uitvoeren en beheer van backups. Coaching/hands-on training van de IT medewerkers. 5) Algemeen De integrator moet een implementatie plan voorstellen waarin de volledige aanpak wordt beschreven van dit project. Er dient een prijsgarantie te zijn voor toekomstige uitbreidingen en/of bestellingen. Onderhoudscontract voor alle hardware en software componenten gedurende 5 jaar volgens het systeem 24u/24, 7d/7, interventietijd van maximaal 4uur. De integrator moet over eigen spare parts beschikken om deze 4u on-site service te garanderen. De integrator moet de mogelijkheid bieden om gerichte opleidingen te voorzien en ondersteuning te bieden. De integrator moet beschikken over de juiste certificaties die hun technische bekwaamheid over de aangeboden materialen aantonen. Referenties van de integrator op het vlak van de aangeboden backup oplossing Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 10/14

11 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE OPDRACHT toebehoren : Installatie en integratie van back-up apparatuur en OFFERTEFORMULIER 1 VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON De ondergetekende (naam en voornamen)... Hoedanigheid of beroep:... Nationaliteit:... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer): 1 VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam)... Rechtsvorm:...Nationaliteit:... Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer): 2 3 Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen) in hoedanigheid van slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden. elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 11/14

12 Nationaliteit:... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer):. 1 VOOR ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OPGERICHT DOOR MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) 2 3 (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina) 4 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) geschreven (in letters - excl. BTW) slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 3 4 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. door de inschrijver(s) in te vullen Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 12/14

13 [Wanneer het een opdracht betreft welke opgesplitst is in verschillende percelen zal voor elk perceel het bedrag in cijfers en letters opgegeven moeten worden] DE BETALINGEN ZULLEN GELDIG GEBEUREN DOOR OVERSCHRIJVING OP Rekeningnummer... bij 1... geopend op naam van (VOOR DE BELGISCHE AANNEMERS) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 3 van het Koninklijk besluit van OFWEL (VOOR DE BUITENLANDSE AANNEMERS) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 90 4 van het Koninklijk besluit van bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. (VOOR BEIDE) Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. 1 BIJ DEZE OFFERTE ZIJN EVENEENS GEVOEGD: de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bijzonder bestek moeten worden overgelegd aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden. juiste benaming van de rekening. doorhalen wat niet van toepassing is. 4 bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art van het Koninklijk besluit van Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 13/14

14 de door het bijzonder bestek vereiste modellen en monsters Gedaan te...op... de inschrijver(s) Installatie en integratie van back-up apparatuur en toebehoren Pagina 14/14

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Oproep tot kandidatuurstelling VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle IT-activiteiten van Haviland voor een periode van vier jaar. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO PROCEDURE VAN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE

Nadere informatie