BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN"

Transcriptie

1 BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening der biedingen : donderdag 1 oktober te 14:00 uur 1

2 1. ALGEMENE INLICHTINGEN -Inzage en aankoop bestek - Het bestek ligt ter inzage zowel bij Opdrachtgever op de hierna vermelde adressen van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, uitgezonderd s zaterdags. Gegevens Opdrachtgever: naam: UZ Leuven, Dienst Materiaalbeheer (bordeaux pijl, administratief gebouw, 5 de verd.) adres: Herestraat, 49, 3000 Leuven telefoon: 016/ Het bestek wordt, samen met de publicatie, in PDF-formaat, gratis elektronisch ter beschikking gesteld. Het elektronisch exemplaar kan ook in word-formaat telefonisch of per aangevraagd worden: 016/ (Annelies Michiels) Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Mevr. Ann Heylen, Dienst Informatiesystemen. tel. via het centraal IT-nummer 016/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Het KB van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden (zie Europese Richtlijn 73/23/EEG en aanpassingen) 5. Het KB van 18 juni 1994 betreffende de elektromagnetische comptabiliteit (Europese Richtlijn 89/336/EEG en aanpassingen). 6. De toepasselijke veiligheidswetgeving zoals onder andere beschreven in het ARAB en het AREI. 7. Alle wetgeving met betrekking tot ziekenhuizen. 8. Onderhavig bestek, inclusief offerteformulier 2

3 -Afwijkingen-eventuele motivering (art 3 van het KB 26 september 1996) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. Indien naderhand wordt overgegaan tot het organiseren van een mini-competitie zal desgevallend nog nader worden gespecificeerd van welke artikelen nog verder wordt afgeweken van de AAV. 1. Artikel 3 1 KB van 08 januari AAV De algemene aannemingsvoorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op de individuele opdrachten gegund binnen de raamovereenkomst, waarvan het geraamd bedrag onder de ,00 eur blijft. 2. Artikel 116 1ste lid KB van 08 januari gestanddoeningstermijn De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. 3. Artikel 56 bijlage bij KB van 26 september verpakkingen De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding. 2. REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de inschrijver is aangesteld. Opdrachtgever UZ Leuven adres: Herestraat Leuven telefoon: (0) via materiaalbeheer mail : Voorwerp van de opdracht 1.Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanpassing van haar opslag-infrastructuur, wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst conform artikel 32 van de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De opdracht betreft levering en onderhoud van NetApp of technisch gelijkwaardige opslag en back-up apparatuur. 3

4 Deze raamovereenkomst moet toelaten om binnen korte termijn opdrachten te gunnen voor bepaalde behoeften en producten tegen de voordeligste voorwaarden en dit volgens de meest recente technologie. Aldus zal de Opdrachtgever in eerste instantie overgaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met 3 inschrijvers volgens de selectie en gunningcriteria zoals verder vermeld. De duurtijd van deze raamovereenkomst bedraagt 4 jaar. De opdrachtgever zal aldus volgens de in deze raamovereenkomst bepaalde voorwaarden opdrachten kunnen gunnen zonder de partijen opnieuw tot mededinging op te roepen (m.a.w. op basis van de oorspronkelijke offertes). 2.Voor bepaalde opdrachten, o.m. voor de opdrachten waaraan bijkomende technische of andere vereisten moet worden gesteld, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om de inschrijvers die voor de opdracht het meest geschikt zijn opnieuw in mededinging te stellen (de minicompetitie ). De opdrachtgever zal deze nieuwe mededinging ( minicompetitie ) organiseren met respect voor de regels van de wetgeving overheidsopdrachten die van toepassing zijn voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 3.De te leveren hoeveelheden in globo of per individuele opdracht hangen af van de toekomstige behoeften van het opdrachtgevende bestuur en zijn aldus thans niet nader te bepalen. De opdrachtgever garandeert geen minimumafname. Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art 13 en KB van 26 sept art 2, 2 ) De opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in artikel 32 van de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De opdracht zal worden gegund volgens een algemene offerte-aanvraag. Naderhand kan worden overgegaan tot het organiseren van een minicompetitie tussen de inschrijvers aan wie de opdracht werd toegewezen en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten zoals van toepassing op onderhandelingen zonder bekendmaking. Regels in verband met toegang en kwalitatieve selectie -Toegang: De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van: -een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 69, 69bis of 78 KB 8 januari 1996 bevindt. -een recent (maximum 6 maanden oud) attest van de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in or- 4

5 de is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. -origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor het openen van de offertes. -kopie van getuigschrift (max. 6 maanden oud) waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert. -Kwalitatieve selectie De inschrijver bewijst diens financiële en economische draagkracht mits voorlegging van volgend document: 1-Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren De inschrijver toont diens technische bekwaamheid en ervaring aan door het voorleggen van de volgende stukken: 1-Een lijst van de voornaamste leveringen van opslagapparatuur met bijhorende onderhoudsdiensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. 2-een verklaring waarin de systeem ingenieurs vermeld worden met het opleidingsniveau die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de inschrijver en in het bijzonder deze die zich bezig houden met de kwaliteitscontrole; Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Opmaak van de offerte (KB van 8 januari artikel 89) Offertes worden opgesteld volgens het principe van de prijslijsten in één origineel exemplaar en 1 kopie (KB van 8 januari artikel 103). De inschrijver dient hiervoor verplicht gebruik te maken van bijgevoegd sjabloon "prijslijst", met één volledig ingevuld document per gebruikte prijslijst of fabrikant. Tevens worden de bijlagen gevoegd die worden vereist volgens de gunningcriteria. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: 5

6 Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van het Koninklijk besluit van , die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld. 6

7 Indiening van de offerte (KB van 8 januari artikel 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en naar het dossiernummer P1995. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: UZ Leuven Ter attentie van dienst materiaalbeheer (afdeling PAF) Herestraat Leuven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106) De opening van de offertes heeft plaats op donderdag 1 oktober te 14:00 uur ten overstaan Yvan Cox, Leidend ambtenaar of zijn/haar afgevaardigde in vergaderzaal 1 van de dienst Matariaalbeheer, CDG (Centraal Dienstengebouw), 5de verd., Herestraat, 49, 3000 Leuven. Criteria voor gunning van de opdracht (KB van 8 januari artikel 115) De opdrachtgever kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningcriteria: 1- prijs 40% De inschrijver zal de prijs als volgt bepalen: - leveren van producten - Bij de inschrijving dient de inschrijver zijn prijzen voor te stellen in functie van prijslijsten die publiek beschikbaar (vb. op een website) of auditeerbaar zijn (bv een officiële prijslijst van een fabrikant). Dit kan de eindgebruikerprijslijst, de groothandelsprijslijst of een ander type prijslijst zijn. De prijslijsten zijn deze van het complete productgamma. De inschrijver dient duidelijk te vermelden hoe en waar de prijslijsten beschikbaar zijn. Alle producten die op de prijslijst voorkomen, dienen volgens een categorie ingedeeld te worden, bv. cat A = hardware, cat B = diskuitbreidingen, cat C = software, cat D = onderhoud. De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van bijgevoegd sjabloon "prijslijst", met één volledig ingevuld document per gebruikte prijslijst of fabrikant. 7

8 Op basis van deze prijslijsten wordt de eindgebruikerprijs voor de Opdrachtgever op objectieve manier berekend, d.m.v. een vaste prijsformule. Deze prijsformule wordt door de inschrijver bepaald, maar mag enkel objectieve parameters bevatten. Enkel de volgende prijsformules zijn mogelijk: 1. vast kortingspercentage op de lijstprijzen per categorie: o prijs = prijs prijslijst - (korting% categorie) o De kortingspercentages mogen niet dalen tijdens de volledige duur van het contract. o De inschrijver moet op onbetwistbare manier omschrijven welke kortingspercentages op welke productcategorieën van toepassing zijn, zodat nieuwe producten ook in het raamcontract kunnen opgenomen worden. vb.: product cat A krijgt een vaste korting van 6%, product cat B krijgt een korting van 20% 2. winstmarge (percentage) op de lijstprijzen per categorie: o prijs = kostprijs prijslijst + (winstmarge% categorie) o Gelijkaardig zoals kortingspercentage, mag de winstmarge niet verhoogd worden gedurende de duur van het contract. 3. complexe formule o de inschrijver mag ook complexere formules voorstellen op basis van prijslijsten, mits de gebruikte elementen volledig objectief bepaald kunnen worden en dus niet gewijzigd kunnen worden door de inschrijver. Bvb. het in rekening brengen van de dollarkoers het in rekening brengen van een vaste kost Op het ogenblik dat de opdrachtgever opdracht geeft tot effectieve levering van apparatuur, zal de inschrijver de formule van desbetreffende productlijn toepassen op de meest recente versie van de desbetreffende prijslijst. Zo wordt op volledig objectieve manier de eindgebruikerprijs van dat ogenblik bepaald. Offertes die niet zijn opgesteld volgens het principe van de prijslijsten zijn fundamenteel onregelmatig en worden van verdere deelname uitgesloten. Uitgesloten worden dus: offertes zonder bijgevoegde prijslijst; offertes met prijzen die niet voorgesteld worden als resultaat van een formule t.o.v. de bijgeleverde prijslijst; offertes met ontbreken van de beschrijving op welke manier deze prijslijsten worden verspreid of beschikbaar zijn; offertes met ontbreken van een volledige productlijn; offertes met ontbreken van productcategorieën en bijbehorende kortingspercentages of formules; De inschrijver wordt geacht zowel in de eenheidsprijzen, als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de levering(en) wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. 8

9 -Onderhoud - De kostprijs van het onderhoudscontract voor hardware wordt als volgt bepaald: 1. ofwel aan de hand van het prijslijstmechanisme indien de kostprijs van het onderhoud in de prijslijst van de fabrikant voorkomt. Hierbij wordt de kostprijs jaarlijks opnieuw bepaald a.d.h.v de prijslijst van desbetreffend jaar, ofwel vastgelegd op het ogenblik van bestelling (keuze duidelijk aan te geven!). Indien de kostprijs voor de opeenvolgende jaren verschilt van de kostprijs van het eerste jaar, of na het einde van de garantieperiode, dient dit duidelijk vermeld te worden. 2. ofwel als (jaarlijks) vast percentage van de aankoopprijs van de apparatuur. Dit percentage moet per categorie van apparatuur expliciet vermeld worden in de offerte. De kostprijs van het onderhoudscontract voor software wordt als volgt bepaald: 1. ofwel aan de hand van het prijslijstmechanisme indien de kostprijs van het onderhoud in de prijslijst van de fabrikant voorkomt. Hierbij wordt de kostprijs jaarlijks opnieuw bepaald a.d.h.v de prijslijst van desbetreffend jaar, ofwel bij aanschaf vastgelegd voor de volledige levensduur van de software (keuze duidelijk aan te geven). ofwel als (jaarlijks) vast percentage van de aankoopprijs van de software. Dit percentage moet per categorie expliciet vermeld worden in de offerte. 2- technische competentie op basis van certificering en ervaring door gerealiseerde projecten (relevante leveringen) 30% De inschrijver zal door middel van het overmaken van certificaten (met kwalificaties/certificatiegraad) van opleiding van zijn personeel bij diverse fabrikanten (bv. o.m. Cisco, Microsoft, Oracle, VM Ware, Sun, Symantec) diens technische competentie aantonen; 3- functionaliteit: mate van beantwoorden aan de technische specificaties 20% De inschrijver zal hoedanook de verder beschreven technische minimale vereisten dienen te respecteren. Onder dit gunningcriterium wordt de inschrijver uitgenodigd aan te tonen op welke manier deze minimale vereisten worden overstegen. De inschrijver geeft per item aan of hij hieraan kan voldoen en indien nodig vermeldt hij waar de opdrachtgever bijkomende informatie betreffende dat item kan terugvinden. 4- continuïteit van bestaande infrastructuur, mate waarin de aangeboden oplossing past in de architectuur van UZ Leuven 10% De opdrachtgever zal 3 inschrijvers selecteren die over alle gunningcriteria de hoogste scores op het maximum van 100 punten halen. Criterium 1 = 40 punten Criterium 2 = 30 punten Criterium 3 = 20 punten Criterium 4 = 10 punten 9

10 De berekeningsmethode voor de toekenning van de punten is als volgt : - de inschrijver die na onderlinge vergelijking van de offertes voor een gunningcriterium het voordeligst wordt geacht, krijgt het maximum van de punten; - de overige inschrijvers bekomen elk een score per gunningcriterium die naar beneden toe afwijkt van de maximumscore in functie van de mate waarin hun offerte, na evaluatie, blijkt minder voordelig te zijn dan de beste score; - de aftrek van punten gebeurt per 5 (bv. bij maximum van 30 punten zijn de overige mogelijks te behalen scores ); - als de offertes van twee inschrijvers na evaluatie gelijkwaardig worden geacht, krijgen ze voor het betrokken gunningcriterium evenveel punten; Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari artikel 116) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige leveringen op 120 kalenderdagen gebracht. 3. ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Algemeen Voor zover er niet van afgeweken wordt is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering van leveringen zal geschieden door Yvan Cox, Diensthoofd Materiaalbeheer van UZ Leuven of zijn afgevaardigde. Artikel 49 Elementen die in de prijs begrepen zijn Artikel 56 Verpakkingen De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht. In uitbreiding van art. 49 AAV zitten deze kosten begrepen in de prijs van de levering en gebeurt aldus zonder recht op enige bijkomende vergoeding. De inschrijver zal worden uitgenodigd de verpakking te komen ophalen binnen de twee maanden na de levering. Artikel 55 Plaats van levering De goederen worden geleverd op het volgende adres: Universitaire Ziekenhuizen Leuven Herestraat 49 10

11 3000 LEUVEN 11

12 4. TECHNISCHE BEPALINGEN De te leveren opslagapparatuur en de bijhorende onderhoudsdiensten moeten MINIMAAL beantwoorden aan volgende specificaties: Hardware: De storage oplossing is monteerbaar in een standaard 19 rack. De NAS/SAN controller moet FC en/of SATA disken kunnen aanbieden. Zowel de FC als SATA disken zijn hot pluggable en hot swappable. De RAID controller ondersteunt een configuratie waar twee disken mogen falen, zonder noemenswaardig performantieverlies. Verduidelijking van de gebruikte RAID technologie wordt opgenomen in de aanbieding. De onderdelen van de storage oplossing zijn uitgerust met redundante voedingen. De NAS/SAN controller en zijn disken moeten redundant met elkaar verbonden zijn door minimum 2 FC connecties. De storage box moet uitgerust kunnen worden met verschillende 10 gigabit ethernet kaarten. Software: 1 storage controller moet data kunnen aanbieden via het CIFS, NFS, iscsi en FCP. Bij file protocols moet het mogelijk zijn dezelfde data te delen tussen cifs en nfs clients. Bij fileprotocols moeten zowel een Windows NTFS als en Unix security model worden ondersteund. De NAS box, zoals voorgesteld, kan geïntegreerd worden in een active directory domain. De oplossing is in staat om op zeer korte tijd (seconden) een read-only kopie te nemen die zo plaats efficiënt mogelijk wordt bijgehouden en dit zonder noemenswaardige impact op performantie. De oplossing moet minimum 250 read-only kopies kunnen bijhouden. Voorgaande oplossing bestaat ook voor het maken van een consistente kopie van een MS SQL server, Exchange, Sharepoint en VMware machines. Er bestaat een mogelijkheid om op zeer korte tijd (seconden) een read-write kopie te nemen van een bestaande database voor testdoeleinden en dit op zo n manier dat enkel de gewijzigde data afzonderlijk wordt opgeslagen. De gedefinieerde volumes zijn onafhankelijk van de onderliggende diskstructuur op een eenvoudige manier te vergroten of te verkleinen. Er bestaat de mogelijkheid tot remote-mirroring van data naar een disaster recovery site en dit zowel synchroon als asynchroon. De mirroring techniek moet gebeuren op blocklevel. De achterstand van de asynchrone mirror site kan ingesteld worden tussen de 5 sec. en 1 dag. Op elke storage laag is er op Block level niveau de-duplicatie en dit zonder noemenswaardige impact op performantie en dit zowel voor productie als voor back-up data. De inschrijver beschrijft uitvoerig de werkwijze voor de-duplicatie en geeft aan van welke oplossingen en /of producten gebruik wordt gemaakt. Onderhoud: 12

13 De opdrachtgever moet in staat zijn om rechtstreeks contact op te nemen bij de fabrikant voor onderhoudsservices. Het onderhoudscontract dekt on site hardware herstellingen (materiaal, uren, verplaatsingen) en recht op software en firmware updates/upgrades voor zover geen extra functionaliteit wordt gevraagd. De duur van het onderhoudscontract bedraagt 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging voor het einde van de jaarlijkse vervaldag. De totale duurtijd zal evenwel nooit de drie jaar overschrijden. Voor alle productie systemen worden onderhoudscontracten afgesloten met een interventie tijd van max. 4 uur (vervangstukken onsite), 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Voor de systemen die gebruikt worden in de back-up infrastructuur, is een basis onderhoudscontract voldoende: next business day, 5 dagen op 7, kantooruren. Alle onderhoudscontracten bevatten steeds de updates voor nieuwe software versies. 13

14 OPDRACHTGEVER : Universitaire Ziekenhuizen Gasthuisberg (KULeuven) BENAMING VAN DE OPDRACHT : Dossier P1995: Leveringen van opslagapparatuur en onderhoudsdiensten OFFERTEFORMULIER 1 VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON De ondergetekende (naam en voornamen)... Hoedanigheid of beroep :... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :... 1 VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam)... Rechtsvorm :... Nationaliteit :... Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen)... in hoedanigheid van... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : 1 slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen 2 de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden 3 elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot 14

15 ... 1 VOOR ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OPGERICHT DOOR MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina)... 4 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam... Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen te leveren, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht met betrekking tot de leveringen via het prijsmechanisme zoals onder vermeld in het sjabloon prijslijst (zie bijlage) verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 1 slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. 2 de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 3 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. 4 door de inschrijver(s) in te vullen 15

16 Bijlage Sjabloon prijslijst Prijslijst voor Perceel:... Naam Fabrikant:... Naam prijslijst:... Datum bijgevoegde versie v/d prijslijst:... De officiële prijslijst kan op volgende manier verkregen/geraadpleegd worden:... Categorieën NAAM Categorie omschrijving productlijn Prijsformule 16

17 Identiteit... hoedanigheid en... handtekening van persoon die bevoegd is om de inschrijver te verbinden.... Zie art 94 KB van 01 januari 1996 De offerte die door gemachtigden wordt ingediend vermeldt duidelijk de volmachtgever of de volmachtgevers voor wie wordt gehandeld. De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Zij kunnen zich beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 17

18 ALS VOLGT GEDETAILLEERD 18

19 A. Inlichtingen betreffende de inschrijver 1 Inschrijving bij de RSZ : nr(s)... BTW (alleen in België): nr(s)... inschrijving op de lijst van de erkende inschrijvers: nr(s)... (onder)categorie(ën) :... klasse(n):... inschrijving op de lijst van de geregistreerde inschrijvers: nr(s) C. Identificatie onderaannemers Mijn onderaannemers zijn de volgende (naam-nationaliteit en woonplaats opgeven): naam:... nationaliteit:... woonplaats:... Het bedrag van de leveringen die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemers, 1. onderdanen van een E.E.G.-lidstaat, beloopt (per land)...eur... EUR 2. onderdanen van een ander land, beloopt (per land)...eur...eur 3....EUR D. Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit... 1 Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen dienen de gevraagde inlichtingen voor elke persoon en in dezelfde volgorde als in de opgave van hun 19

20 F. De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op Rekeningnummer...bij 1... geopend op naam van G. (voor de Belgische inschrijvers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 3 en artikel 17 bis 1 van het Koninklijk besluit van 08 januari OFWEL (voor de buitenlandse inschrijvers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 17 bis 2 van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. (voor beide) Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. 3 H. Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bijzonder bestek moeten worden overgelegd de door het bijzonder bestek vereiste modellen en monsters Gedaan te...op... de inschrijver(s) personalia opgegeven te worden. 1 aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden. 2 juiste benaming van de rekening. 3 doorhalen wat niet van toepassing is. 4 bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 17bis van het Koninklijk besluit van 08 januari

21 ... 21

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie