HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT OOSTENDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN DISK ARRAYS NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT OOSTENDE

2 TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVATIE (ARTIKEL 3 KB VAN ) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 1. Gestanddoeningstermijn wordt van 60 kalenderdagen gebracht op 90 kalenderdagen. 2. Voor opdrachten waarvan de uitgave kleiner is dan EUR (excl. BTW) wordt geen borgtocht geëist vermits artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden niet opgesomd werd onder de minimaal van toepassing te stellen artikelen volgens artikel 3 2 van het Koninklijk besluit van Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 2/14

3 EERSTE DEEL Algemene bepalingen REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn van toepassing: 1. de wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 2. het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Opdrachtgever van de levering HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV kaïrostraat OOSTENDE Voorwerp van de opdracht De uit te voeren levering betreft: Levering en installatie van 2 SAN disk arrays. Deze opdracht omvat perceel Wijze van gunnen van de opdracht (artikel 13 wet ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een/de ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opmaak van de offerte De offertes moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De in tweevoud opgestelde offertes moeten gedateerd zijn en de handtekening dragen van degene die gemachtigd is. Bij de offerte moet een duidelijke en volledige documentatie in het Nederlands met betrekking tot de technische specificaties van de aangeboden diensten gevoegd worden. De offerte is slechts volledig als alle documenten, antwoorden en bijlagen die in dit bestek worden gevraagd, door de inschrijver worden bijgevoegd. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 3/14

4 Indiening van de offerte (artikel 104 KB van ) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de verwijzing naar het bestek: Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Bij inzending over de post, als aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: DE HEER VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT OOSTENDE. Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (artikel 2 KB van ) De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 6 februari 2009 om 11u00 ten overstaan van de Heer Voorzitter of zijn/haar afgevaardigde in de vergaderzaal 3 van het administratief gebouw, 1ste verdieping, Edith Cavellstraat 15, 8400 te OOSTENDE. Criteria voor gunning van de opdracht (artikel 115 KB van ) Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningscriteria: Prijs Technische kwaliteit Support Relevante referenties 40 punten 40 punten 15 punten 5 punten Gestanddoeningstermijn (artikel 116 KB van ) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige levering(en) op 90 kalenderdagen gebracht. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 4/14

5 TWEEDE DEEL Algemeen ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door de dienst informatica van het Henri Serruys Ziekenhuis. Voor alle vragen omtrent het dossier kan u terecht bij: Manuel Eyland Artikel 5 - Borgtocht Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van de geraamde uitgave m.b.t. de eerste twee jaren. Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige levering zal ineens worden vrijgegeven na de definitieve oplevering. In elk geval stuurt de dienstverlener het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. Artikel 19 - Opleveringskosten De opleveringskosten vallen ten laste van de leverancier. Artikel 20 - Middelen van optreden De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1. wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 4. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 5/14

6 Artikel 52 - Wijze van uitvoering De levering, plaatsing en in bedrijf stellen dient plaats te vinden binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat bedoelde uitvoeringstermijn loopt vanaf de datum waarop de werken volgens het dienstbevel moeten aangevangen worden. Voor de uitvoering van alle werken is deze onverdeelde termijn voorzien. Het bestuur zal de aanvangsdatum van de werken bepalen. Door de inschrijver dient bij zijn offerte de termijn opgegeven te worden die nodig is voor deze levering. Artikel Plaats van de levering Henri Serruys Ziekenhuis dienst Informatica - serverlokalen De apparatuur dient geleverd, geplaatst en in bedrijf gesteld te worden op kosten van de leverancier op een plaats door het opdrachtgevend bestuur aan te duiden binnen de grenzen van de gemeente. Artikel 57 - Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de in artikel 55 4 bepaalde termijn voor het nazicht van de levering van vijftien (15) kalenderdagen wordt overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van de levering. Artikel 65 - Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn, welke bij ontstentenis van een andere bepaling in het bestek één jaar bedraagt. De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 6/14

7 DERDE DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN De kenmerken en functionaliteiten die hieronder beschreven worden, zijn de minima die geleverd moeten worden. 1) Inleiding Situatie Aangezien de opslagcapaciteit van de bestaande SAN infrastructuur niet verder uitgebreid kan worden gaat het Henri Serruys Ziekenhuis over tot de aankoop van een nieuwe opslag oplossing. Er wordt geopteerd voor een ontdubbelde oplossing waarbij twee dataopslag locaties voorzien zijn. Volgende componenten kunnen we onderscheiden: Opslag infrastructuur Oplossing (hard- en/of software) voor beheer van de opslaggroepen Diensten te leveren binnen deze opdracht Minimum eisen voor alle deelaspecten Er wordt een totaaloplossing gevraagd met een hoge graad van beschikbaarheid en redundantie Wij streven naar een zo hoog mogelijk beschikbaarheid voor de primary storage. Er dient gestreefd te worden naar een zo klein mogelijk dataverlies bij calamiteiten. Het is belangrijk om gebruiksvriendelijke software ter beschikking te hebben om het algemene beheer van deze infrastructuur uit te voeren. De voorgestelde infrastructuur moet de gangbare besturingssystemen ondersteunen: Microsoft Windows Server 2003 / 2008 (32 en 64 bit) Linux en UNIX distributies (Debian, Solaris, Ubuntu, Fedora) VMWARE ESX 3.5 Stabiliteit van de aangeboden oplossing is erg belangrijk. De supportafdeling moet voldoende professioneel uitgebouwd zijn: indien nodig dient snelle, efficiënte ondersteuning gegeven te worden in het Nederlands (in uitzonderlijke gevallen in het Engels). Integratie met bestaande infrastructuur Er zijn 2 datacenters in het ziekenhuis. De eerste bevindt zich op het gelijkvloers en de tweede bevindt zich op het 6 de verdiep. Deze zijn m van elkaar verwijderd. Het LAN netwerk bestaat uit een Nortel oplossing. In elke datacenter bestaat de core uit 2x Nortel 5530 switchen. De switchen in de edge zijn Nortel 4548GT-PWR of 4526GTX-PWR switchen. Deze zijn via fiber aan de core van elke data center verbonden. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 7/14

8 In elke datacenter staat er een HP Blade Enclosure c7000 reeks. Het is de bedoeling om deze bestaande blade infrastructuur ook te koppelen aan het nieuwe SAN disk systeem. Elk blade enclosure heeft nog 10 4gb beschikbare fiber poorten. 2) Data Opslag gemeenschappelijke bepalingen Opmerking: Alle capaciteiten die in deze aanbesteding staan vermeld, zijn in Base 2. Hardware SAN oplossing Het SAN systeem moet minimaal over de volgende eigenschappen beschikken: Het SAN systeem moet volledig redundant zijn en bijgevolg over géén enkele single point of failure beschikken. Hiertoe dienen minimaal de volgende componten ontdubbeld te zijn, en deze moeten bovendien hot-swappable te zijn: Raid controllers Power supply FAN Het SAN systeem moet kunnen gebruik maken van hot spare(s) De connectie van de c7000 enclosure naar de SAN dient te gebeuren met een performante redundante verbinding (minimum twee per controller). Het SAN systeem dient te kunnen worden uitgerust met Fibre Channel of SAS schijven. Bovendien moet men ook kunnen gebruik maken van FATA of SATA schijven voor zuiver opslag/backup capaciteit. Gelieve op te geven welke types disks ondersteund zijn (capaciteit, interface, rpm). Om steeds aan de veranderende behoeftes te kunnen voldoen, dient het disk systeem modulair uitbreidbaar te zijn door eenvoudig extra drive arrays en/of harde schijven toe te voegen, dit zonder de werking van het systeem te onderbreken. Het SAN systeem moet uitbreidbaar zijn tot minimum 40 TB bruto schijfruimte met Fiber Channel of SAS schijven per locatie. Het SAN systeem moet RAID levels 1, 10 en 5 ondersteunen. Ondersteuning voor RAID 6 is een pluspunt. De volgende server platformen dienen minimaal ondersteund te worden door het SAN systeem. Indien van toepassing dient de aanbieder te vermelden welke bijkomende ook ondersteund worden. Microsoft Windows 2003 Server (32 en 64 bits) Microsoft Windows 2008 Server (32 en 64 bits) Linux en UNIX distributies (Debian, Solaris, Ubuntu, Fedora) VMWARE ESX 3.5 De harde schijven moeten hot-swappable vervangbaar zijn bij defect of problemen. Software SAN oplossing De beheerssoftware voor het SAN systeem moet minimaal over de volgende eigenschappen beschikken: Het management van één of meerdere disk systemen moet mogelijk zijn door middel van één eenvoudige interface. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 8/14

9 De management software dient te beschikken over een geïntegreerde fout detectie. Bij het optreden van fouten moet het mogelijk zijn om berichten te versturen via en/of SNMP. Om de downtime van het systeem te beperken, dient de software in combinatie met de hardware, het mogelijk te maken om een groot aantal taken online uit te voeren, dit zonder de toegang tot de betrokken volumes te onderbreken. Minimaal moet het mogelijk zijn om volgende zaken online uit te voeren: Dynamische configuratie van nieuwe volumes (LUN's). Dynamische uitbreiding van bestaande diskgroepen met extra harde schijven, dit zonder de toegang tot de volumes door de server te onderbreken. Dynamische uitbreiding van bestaande volumes (LUN's), dit zonder de toegang tot het volume door de server te onderbreken. Online firmware upgrades. Online defragmentatie. Thin provisioning functionaliteit is een pluspunt. Indien er aparte beheerssoftware dient geïnstalleerd te worden op een server, dient dit bij voorkeur te werken in een VMWARE ESX 3.5 omgeving. De beheerssoftware moet toepasbaar zijn op een Microsoft Windows XP Pro of Windows Vista werkstation. Het beheer mag NIET exclusief toepasbaar zijn op een server platform. De software en alle functies die worden aangeboden, moeten toepasbaar zijn voor de volledige maximale capaciteit die door de controllers wordt ondersteund. Indien de software licenties capaciteits-afhankelijk zijn, dient de aanbieder de licentie voor de maximale capaciteit aan te bieden. De beheerssoftware dient LUN masking op niveau van het disk systeem mogelijk te maken. De host servers dienen redundant op het SAN systeem gekoppeld te kunnen worden. Indien hiervoor extra software nodig is op de server, dient de aanbieder hiervan een prijsopgave te geven. Indien er meerdere versies beschikbaar zijn, dient de aanbieder eventuele beperkingen op te geven. (bv. loadbalancing,... ) De opslag eenheid dient te beschikken over een synchrone replicatie mogelijkheid op hardware niveau met de stand-by lokatie. De licenties die worden aangeboden moeten toepasbaar zijn voor de volledige maximale capaciteit die door de controller wordt ondersteund. Indien de licentie capaciteits afhankelijk is, dient de aanbieder de licentie voor de maximale capaciteit aan te bieden. De software dient te beschikken over een volume copy functie (Fysieke copy van het volledige volume) mogelijkheid. De licentie die worden aangeboden, moeten toepasbaar zijn voor de volledige maximale capaciteit die door de controllers wordt ondersteund. Indien de licentie capaciteits afhankelijk is, dient de aanbieder de licentie voor de maximale capaciteit aan te bieden. Als optie dient de opslag eenheid te beschikken over een snapshot (virtuele copy door enkel de veranderingen op te slaan) mogelijkheid. De licenties die worden aangeboden moeten toepasbaar zijn voor de volledige maximale capaciteit die door de controller wordt ondersteund. Indien de licentie capaciteits afhankelijk is, dient de aanbieder de licentie voor de maximale capaciteit aan te bieden. Ondersteuning en integratie met VMware Site Recovery Manager (SRM). Indien er nog bijkomende software mogelijkheden zijn, dient de aanbieder deze kort te beschrijven. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 9/14

10 3) Data Opslag Capaciteiten Initieel 4,5 TB NETTO opslag capaciteit in RAID 5, rpm Fibre Channel of SAS drives per locatie. In totaal dus 9 TB NETTO in RAID 5 voor beide locaties. Optioneel 4 TB NETTO opslag capaciteit in RAID 5, rpm sata drives per locatie. In totaal dus 8 TB NETTO in RAID 5 voor beide locaties. Indien er verschillende disk configuratie mogelijkheden zijn, dienen de verschillende mogelijkheden te worden opgesomd samen met de respectievelijke prijzen. Data Rack: Het SAN systeem dient rack mountable te zijn in een standaard 19 rack. De aanbieder dient de hoogte (aantal U) op te geven van het voorgestelde SAN systeem. 4) Diensten Ontwerp, bouw en implementatie van: De actieve locatie (hardware installatie en de configuratie van de SAN arrays). De stand-by locatie (hardware installatie en de configuratie van de SAN arrays). Integratie met bestaande infrastructuur. Alle tools en software nodig voor het beheer van de opslag infrastructuur. Replicatie opzetten tussen beide systemen. De management server indien nodig. Coaching/hands-on training voor de IT medewerkers. 5) Algemeen De integrator moet een implementatie plan voorstellen waarin de volledige aanpak wordt beschreven van dit project. Er dient een prijsgarantie te zijn voor toekomstige uitbreidingen en/of bestellingen. Onderhoudscontract voor alle hardware en software componenten gedurende 5 jaar volgens het systeem 24u/24, 7d/7, interventietijd van maximaal 4uur. De integrator moet over eigen spare parts beschikken om deze 4u on-site service te garanderen. De integrator moet de mogelijkheid bieden om gerichte opleidingen te voorzien en ondersteuning te bieden. De integrator moet beschikken over de juiste certificaties die hun technische bekwaamheid over de aangeboden materialen aantonen. Referenties van de integrator op het vlak van de aangeboden SAN oplossing Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 10/14

11 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE OPDRACHT : Levering en installatie van 2 SAN disk arrays OFFERTEFORMULIER 1 VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON De ondergetekende (naam en voornamen)... Hoedanigheid of beroep:... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : 1 VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam)... Rechtsvorm:...Nationaliteit:... Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : 2 3 Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen) in hoedanigheid van slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden. elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 11/14

12 Nationaliteit:... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :. 1 VOOR ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OPGERICHT DOOR MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) 2 3 (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina) 4 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) geschreven (in letters - excl. BTW) slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 3 4 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. door de inschrijver(s) in te vullen Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 12/14

13 [Wanneer het een opdracht betreft welke opgesplitst is in verschillende percelen zal voor elk perceel het bedrag in cijfers en letters opgegeven moeten worden] DE BETALINGEN ZULLEN GELDIG GEBEUREN DOOR OVERSCHRIJVING OP Rekeningnummer... bij 1... geopend op naam van (VOOR DE BELGISCHE AANNEMERS) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 3 van het Koninklijk besluit van OFWEL (VOOR DE BUITENLANDSE AANNEMERS) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 90 4 van het Koninklijk besluit van bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. (VOOR BEIDE) Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. 1 BIJ DEZE OFFERTE ZIJN EVENEENS GEVOEGD: de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bijzonder bestek moeten worden overgelegd aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden. juiste benaming van de rekening. doorhalen wat niet van toepassing is. 4 bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art van het Koninklijk besluit van Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 13/14

14 de door het bijzonder bestek vereiste modellen en monsters Gedaan te...op... de inschrijver(s) Levering en installatie van 2 SAN disk arrays Pagina 14/14

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum I03025 03/06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Project nr. C-15-031

Project nr. C-15-031 7 augustus 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE SOFTWARE verhuring klanten facilitair management boekhouding klachtenbeheer - vastgoedinventarisatie

GEÏNTEGREERDE SOFTWARE verhuring klanten facilitair management boekhouding klachtenbeheer - vastgoedinventarisatie opdrachtgever Bouwmaatschappij DE MANDEL cvba Botermarkt 30 8800 Roeselare onderwerp ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG GEÏNTEGREERDE SOFTWARE verhuring klanten facilitair management boekhouding klachtenbeheer -

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO PROCEDURE VAN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie