Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel

2 1 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Kort verslag van het bestuur Herstel in 2009, maar de economie blijft kwetsbaar De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2009 goed hersteld na het crisisjaar Toch blijft de financiële positie kwetsbaar. Dat bleek in de eerste maanden van 2010 toen Griekenland in de problemen kwam en de onrust op de financiële markten terugkeerde. Pensioenfondsen werden daarnaast ook geconfronteerd met de kosten van een verbetering van de levensverwachting. Financiële resultaten 2009 De dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg in 2009 van 103,3% naar 111,2%. Deze stijging was voornamelijk te danken aan het goede rendement van 11,7%. In de eerste maanden van 2009 ging het nog slecht. De dekkingsgraad daalde zelfs naar 96,1%. Daarna herstelden de financiële markten en ging de dekkingsgraad omhoog. De stijging van de marktrente is een andere belangrijke factor voor de verbetering van de dekkingsgraad in Door de stijging van de rente daalden de pensioenverplichtingen, hetgeen positief is voor de dekkingsgraad. Levensverwachting Pensioenfondsen houden bij het berekenen van de pensioenverplichtingen rekening met overlevingskansen. Mensen blijven steeds langer leven. Dit betekent dat de overlevingskansen stijgen. Recentelijk zijn de verwachte overlevingskansen voor de komende 50 jaar weer sterk verbeterd. Dit is op zich goed nieuws. De kosten voor de ,3 Q ,0 107,1 pensioenen nemen daardoor echter toe. Het pensioenfonds heeft in 2009 een extra voorziening getroffen van 4% ( 23,3 mln) om de financiering van de opgebouwde aanspraken op peil te brengen. Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad van 4,2%. Evaluatie herstelplan Vanwege de lage dekkingsgraad eind 2008 heeft het pensioenfonds in maart 2009 een herstelplan opgesteld. Volgens dit plan zou de dekkingsgraad eind 2009 stijgen naar 105,9%. De dekkingsgraad van 111,2% ligt daar ruim boven. Het pensioenfonds heeft echter nog steeds te maken met een reservetekort, omdat de dekkingsgraad eind 2009 nog steeds onder het vereiste niveau ligt van 115,9%. Als alles volgens plan verloopt is een spoedig herstel mogelijk. De financiële markten moeten dan wel meewerken. Eurocrisis in 2010 In de eerste maanden van 2010 brak onrust uit over de houdbaarheid van de overheids Dekkingsgraad 113,3 112,2 111,2 111,2 106,1 Q Q Q Q Q april 2010 mei % Samenstelling beleggingen 2009 aandelen vastrentend vastgoed 6% 60% financiën in de Eurolanden. Met name Griekenland kwam onder vuur te liggen. Met een noodplan probeerden Europese overheden de zaak te stabiliseren. De aandelenmarkten zijn echter gedaald, evenals de marktrente. Dit had gevolgen voor de dekkingsgraad, die daalde naar 106,1% eind mei Hieruit blijkt dat het herstel van 2009 in korte tijd weer teniet gedaan kan worden. Beleggingsbeleid Het pensioenfonds voert een voorzichtig beleggingsbeleid. Ten opzichte van het lange termijn beleid wordt, in de periode dat het herstelplan van toepassing is, aanzienlijk minder risico genomen bij de beleggingen. Niet alle risico s kunnen echter worden afgedekt. Zonder het nemen van beleggingsrisico wordt het rendement te laag. Dit rendement is nodig voor de toeslagverlening (indexatie). Het bestuur maakt steeds een zorgvuldige afweging tussen rendement en risico.

3 2 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Toeslagenlabel Vanaf 1 januari 2010 zijn pensioenuitvoerders verplicht om door middel van een plaatje deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers te informeren over de toeslagverlening (indexatie). Dit plaatje wordt het toeslagenlabel genoemd. In het toeslagenlabel wordt getoond of het pensioen in de komende vijftien jaar de koopkracht behoudt. Ook het Pensioenfonds WKNL heeft op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en andere pensioenoverzichten het toeslagenlabel opgenomen. Het toeslagenlabel is een plaatje waarin met muntjes wordt aangegeven of de pensioenen de komende vijftien jaar kunnen meegroeien met de verwachte prijsstijgingen. Het Pensioenfonds WKNL heeft twee toeslagenlabels. Voor verschillende doelgroepen zijn er verschillende toeslagenlabels. Het aantal muntjes op het toeslagenlabel is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Dit kan ieder jaar weer anders zijn. Zoals u kunt zien is de verwachting dat de pensioenen van deelnemers gelijke tred houden met de prijsontwikkeling. Dit is minder dan de loonontwikkeling, die normaal hoger ligt. Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers blijft het pensioen achter bij de prijsontwikkeling. In slechte economische omstandigheden zal de toeslagverlening voor beide groepen aanzienlijk lager zijn dan de prijsontwikkeling. Voor deelnemers (werknemers) van Pensioenfonds WKNL ziet het label er dit jaar als volgt uit: Stijging van de prijzen DE PRIJZEN STIJGEN STIJGT UW PENSIOEN OOK? Uw pensioen groeit normaal even snel als de prijzen Maar als het slechter gaat met de economie groeit uw pensioen veel minder snel dan de prijzen Let op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in de komende 15 jaar waarschijnlijk meegroeit met de stijging van de prijzen. Het plaatje zegt niets over hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt of hoe goed uw pensioenregeling verder is. Het pensioenfonds zal jaarlijks kijken of de toeslagenlabels aangepast moeten worden. De toeslagenlabels geven niet de garantie dat de pensioenen worden verhoogd. Onze pensioenregeling kent een voorwaardelijke toeslagverlening. Dit betekent dat de toeslagen alleen verleend kunnen worden onder bepaalde voorwaarden. Dat verandert niet door de toeslagenlabels. Overigens geeft een toeslagenlabel alleen informatie over de verwachting van de toeslagen op het pensioen, het geeft geen inzicht in de hoogte van het pensioen of de kwaliteit van de pensioenregeling. Een goed toeslagenlabel is dus geen garantie voor een goed pensioen op de pensioendatum! De invoering van het toeslagenlabel is door Minister Donner vastgelegd in een ministeriële regeling. Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van het Pensioenfonds WKNL ziet het label er dit jaar als volgt uit: Stijging van de prijzen DE PRIJZEN STIJGEN STIJGT UW PENSIOEN OOK? Uw pensioen groeit normaal minder snel dan de prijzen Maar als het slechter gaat met de economie groeit uw pensioen niet of bijna niet mee met de prijzen Let op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in de komende 15 jaar waarschijnlijk meegroeit met de stijging van de prijzen. Het plaatje zegt niets over hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt of hoe goed uw pensioenregeling verder is. Kort verslag van de deelnemersraad Deelnemersraad In 2009 heeft de deelnemersraad weer geregeld overleg gehad met het bestuur en het pensioenbureau over alle lopende zaken. De onderwerpen met betrekking tot de dekkingsgraad en de toeslagverlening blijven daarbij dominant. Daarnaast is een begin gemaakt en ervaring opgedaan, met de invulling van de nieuwe, door de overheid geëiste, overlegstructuur. De deelnemersraad heeft tevens geparticipeerd in diverse commissies (waaronder de communicatiecommissie, de beleggingscommissie en de sociale pensioencommissie). Dekkingsgraad, toeslagverlening en herstelplan De deelnemersraad heeft met instemming gezien dat het bestuur, conform de regelgeving hieromtrent, een herstelplan heeft ingediend bij De Nederlandsche Bank om de dekkingsgraad weer op minimaal 105% te brengen en dit plan voortvarend ten uitvoer heeft gebracht. Communicatie naar de achterban Het nieuwe elan van 2008 is in 2009 volop doorgezet. De deelnemersraad heeft met genoegen geconstateerd dat de ontvangers van de nieuwe informatie deze zeer waarderen. Regelmatig ontvangen we daar complimenten over. Het ultieme resultaat is de vorming van de nieuwe website die in 2010 de lucht in gaat. Vragen? Wilt u vragen richten aan de leden van de deelnemersraad? Op de website van ons pensioenfonds vindt u de relevante informatie om (een lid van) de deelnemersraad te benaderen.

4 3 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Kerngetallen uit het jaarverslag 2009 (bedragen in mln) Aantal participanten - deelnemers gewezen deelnemers pensioengerechtigden Totaal participanten Premies en uitkeringen Premiepercentage 24,0 % 24,0 % 24,0 % 24,0 % 24,0 % Ontvangen premie 11,4 12,2 15,3 14,7 18,0 Interne kostendekkende premie 10,9 12,0 14,2 13,1 17,8 Kostendekkende premie (FTK) 11,0 9,6 10,8 - - Pensioenuitkeringen 22,9 21,5 20,2 19,3 18,2 Toeslagverlening - deelnemers 0,0 % 0,0 % 5,58 % 1,25 % 1,25 % - gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 0,38 % 0,0 % 1,32 % 1,1 % 1,8 % Solvabiliteit Fondsvermogen 675,0 617,4 721,8 720,0 671,2 Voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening 606,8 597,9 495,2 506,6 526,2 Garantievermogen 68,2 19,5 226,6 127,6 97,8 Minimaal vereist eigen vermogen 30,3 29,9 24,8 25,3 26,3 Vereist eigen vermogen 96,5 74,7 110,9 112,8 98,8 Dekkingsgraad (FTK) 111,2 % 103,3 % 145,8 % 142,1 % 127,6 % Reële dekkingsgraad 74,3 % 73,1 % 101,5 % 100,4 % 86,5 % Gemiddelde rente RTS 3,9 % 3,6 % 4,9 % 4,3 % 3,7 % Beleggingen Balanswaarde beleggingen 675,7 615,5 717,5 716,7 666,7 Beleggingsopbrengsten 70,8-93,9 8,1 54,4 71,1 Totaal rendement 11,7 % -13,1 % 1,1 % 8,1 % 11,9 % 3-jaars gemiddelde -0,6 % -1,7 % 6,9 % 9,7 % 9,5 % Heeft u uw pensioenoverzicht al bekeken? Uw pensioenoverzicht is helemaal niet zo ingewikkeld als u denkt. U kunt erop terugvinden hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u bij uw pensionering zult ontvangen. In mei 2010 heeft u, als u nu in dienst bent van Wolters Kluwer, uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Op dit overzicht vindt u onder het kopje Welk pensioen kunt u verwachten uw te bereiken pensioen en uw opgebouwd pensioen. Het staat er allemaal heel duidelijk, zodat u weet waar u straks op kunt rekenen. En als u het niet begrijpt, dan beantwoorden onze medewerkers van het pensioenbureau graag uw vragen (tel ). Jaarverslag 2009 Eind juni 2010 is het jaarverslag 2009 van het pensioenfonds gepubliceerd. U kunt deze vinden op de website van het pensioenfonds ( U kunt het jaarverslag ook aanvragen: telefonisch ( ), of schriftelijk: Stichting Pensioenfonds WKNL, Postbus 23, 7400 GA Deventer

5 4 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Als er wat verandert Veranderingen in uw werk- of privé-situatie kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Zes van de tien Nederlanders verwacht 70 procent of meer van het laatstverdiende brutosalaris als pensioen. Maar het werkelijke pensioen is voor de meeste mensen waarschijnlijk lager. Gebeurtenissen zoals scheiden of minder werken of verdienen maken dat het pensioen lager is dan verwacht. Het is prettig om tijdig te weten waar u aan toe bent, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. In dit artikel gaan we in op een aantal van die veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. Een andere baan Een nieuwe baan heeft bijna altijd gevolgen voor uw pensioen. U gaat premie betalen bij het Pensioenfonds WKNL. De werkgever betaalt het werkgeversdeel en het andere deel betaalt u zelf. Dit wordt automatisch op uw brutosalaris ingehouden. Na aanmelding krijgen nieuwe deelnemers een welkomstpakket thuis gestuurd. Later volgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. In dit pakket staat alle relevante informatie over pensioen. Als u samenwoont kan uw partner recht hebben op een uitkering van uw pensioenfonds als u overlijdt. U moet uw partner dan wel hebben aangemeld. Heeft u al eerder pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit meenemen naar het Pensioenfonds WKNL. Dit heet waardeoverdracht. Meer of minder werken of verdienen Als u meer of minder gaat verdienen dan gaat u vanaf dat moment ook meer of minder pensioen opbouwen. Voor het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd, heeft het geen gevolgen. Hetzelfde geldt als u meer of minder uren gaat werken. Langer werken heeft een gunstige invloed op het pensioen dat u vanaf dat moment gaat opbouwen (op het pensioen dat u al heeft opgebouwd, heeft het geen invloed). En korter werken betekent dat u vanaf dat moment ook navenant minder pensioen gaat opbouwen. Samenwonen Bij het Pensioenfonds WKNL is ook een partner- en wezenpensioen verzekerd: een uitkering voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Als u getrouwd bent of geregistreerd partners, is het vanzelf geregeld. Als u samenwoont moet u uw partner aanmelden bij het fonds. Als u ooit eerder gehuwd bent geweest, blijft uw ex recht houden op een deel van het ouderdomspensioen. Als u gaat hertrouwen is er voor u en uw nieuwe partner daardoor minder pensioen. Kinderen krijgen Goed om te weten: als u zou overlijden is er bij het Pensioenfonds WKNL voor uw kinderen een wezenpensioen geregeld. Als u overlijdt, krijgen uw kinderen tot 18 jaar (en tot 27 jaar als ze studeren) een uitkering. Voor uw eigen pensioensituatie verandert er niets Erik Meester (43 jaar), senior accountmanager advertentiemarkt, ruim 14 jaar in dienst. Ik heb wel een aantal pensioengaatjes. Doordat ik een nieuwe partner heb, kreeg ik de behoefte om alles goed te regelen. Zowel mijn partner als ik hebben kinderen uit een eerdere relatie. Ons pensioengat bleek niet erg groot, maar het is prettig dat dit nu is afgedekt via een aanvullende pensioenverzekering. Wij hebben hierbij naar het totale financiële plaatje gekeken. Hierbij houd je ook rekening met zaken als een eigen huis en kosten rondom de kinderen. Ik denk dat ik met 67 jaar ga stoppen en voor die tijd minder uur ga werken. Parttime werken zal wel een forse stap terug zijn in inkomen en pensioen. Informatie over scheiden heb ik zelf opgehaald bij HR. Dat vind ik ook de goede weg. Het Pensioenoverzicht vind ik heel goed gedaan. Rick van Male (27 jaar), accountmanager, sinds 1 oktober 2009 in dienst. Ik ben vorig jaar mei begonnen bij Kluwer. Wegens een reorganisatie moest ik vrij snel weer vertrekken. Maar sinds oktober ben ik wederom in dienst. Van HR-support ontving ik een voor een bijeenkomst over pensioen. Met pensioen hield ik me nooit bezig. Ik dacht zal wel goed zijn. Het starterspakket heb ik niet echt bekeken. Het is toch prima geregeld? Tegelijkertijd weet je dat het toch wel belangrijk is voor de toekomst. Ik ben daarom blij dat ik naar de bijeenkomst ben gegaan. Ik werd erop geattendeerd dat ik mijn partner moet aanmelden voor partnerpensioen. Voordat ik bij Kluwer in dienst kwam heb ik bij een andere werkgever pensioen opgebouwd. Tijdens de bijeenkomst ben ik gewezen op de mogelijkheid van waardeoverdracht. Met vragen ga ik eerst naar HR, maar ik waardeerde het dat tijdens de bijeenkomst de directeur van het fonds, André Keur, zelf het verhaal deed. Ik hoop uiteindelijk op mijn 60e te kunnen stoppen met werken. als u een kind krijgt. Als u na het krijgen van een kind ouderschapsverlof opneemt, heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. Als u daarna blijvend minder gaat werken heeft dat natuurlijk wel gevolgen voor uw pensioen. Uit elkaar gaan Niet iedereen weet het, maar uit elkaar gaan heeft grote gevolgen voor uw pensioen. Vooral als u getrouwd was of geregi streerd partners: uw opgebouwde pensioen moet worden verdeeld. Als u als ongehuwd samenwonenden uit elkaar gaat, hoeft uw pensioen in principe niet verdeeld te worden.

6 5 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Herma Weulink-Nijen Twilhaar (in juli 65 jaar), nu met prepensioen, voorheen mediabegeleider. De laatste 24 jaar ben ik in vaste dienst bij Kluwer inclusief mijn prepensioen-periode. Tijdens een reorganisatie kreeg ik de mogelijkheid om eerder uit te treden. Hier heb ik gebruik van gemaakt met het bijkomende voordeel dat ik tegelijkertijd met mijn man met pensioen kon. Daarnaast waren wij in de luxe positie dat mijn pensioen een extra en geen noodzakelijk inkomen was. Ik verwacht nu vanaf mijn 65e iets meer dan de helft van een officieel pensioen te krijgen, want ik heb niet altijd evenveel uren gewerkt. Onlangs heb ik een Pensioen-Inzichtbijeenkomst bijgewoond samen met mijn partner. Heel informatief. Ik hoopte nog een oud-collega tegen te komen, maar die bleek net een kwartaal eerder geweest te zijn. Ik ben gewezen op allerlei veranderingen zoals de ziektekosten. Mijn man heeft als adviseur zelf een pensioen moeten verzekeren. Kluwer heeft het voor elkaar met een eigen fonds. Je bent minder afhankelijk van de markt en er blijft minder aan de strijkstok hangen. Ik zit goed met dit fonds. Afgezien van vele reorganisaties heb ik tot aan de laatste dag met veel plezier gewerkt. Graag houd ik contact met het fonds. Natuurlijk krijg ik alle brieven over veranderingen, maar wat meer informele informatie zou ik leuk vinden. (Bijna) met pensioen gaan Uw pensioen is in zicht? Dan is het belangrijk te weten hoe het met een aantal praktische zaken zit. Pensioenfonds WKNL organiseert daarom Pensioen-Inzicht bijeenkomsten. U ontvangt ruim drie maanden voor pensioeningangsdatum een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de aanvraag van pensioen, de AOW, bescherming van uw koopkracht, belasting over de uitkering en de keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen, variëren in hoogte van de uitkering of deeltijdpensioen). Overlijden Als u zou overlijden voor uw pensionering, terwijl u nog in dienst bent, is er voor uw partner een partnerpensioen bij het Pensioenfonds WKNL. Voor uw kinderen tot 18 jaar (en tot 27 jaar als ze studeren) is er een wezenpensioen. Let op: als u ongehuwd samenwoont moet u uw partner wel eerst aanmelden bij het fonds. Nabestaanden jonger dan 65 jaar kunnen daarnaast soms in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid of een uitkering via de Anw-hiaatverzekering, die u via uw werkgever kunt afsluiten. Bij overlijden na pensionering ontvangt uw partner alleen dan een partnerpensioen wanneer u beiden daar bij uw pensionering samen voor hebt gekozen. Als u op uw pensioendatum geen ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen, dan is er voor uw partner uiteraard géén partnerpensioen. Hoeveel het partnerpensioen is kunt u zien op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Ook de hoogte van het wezenpensioen vindt u terug op dit pensioenoverzicht. De ANW-uitkering van de overheid en de ANW hiaatverzekering worden uitgekeerd tot maximaal de 65-jarige leeftijd van uw partner. Het partnerpensioen van Pensioenfonds WKNL is een levenslange uitkering. Lancering nieuwe website Het pensioenfonds vindt het belangrijk haar deelnemers goed, tijdig en volledig te informeren over de pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds in april een nieuwe website gelanceerd. Op deze overzichtelijke website kunt u alles lezen over hoe de pensioenregeling eruit ziet, hoe uw pensioen is of wordt opgebouwd, wat uw rechten zijn, welke keuzes u kunt maken en in welke situaties u zelf actie moet ondernemen. Bezoek de website en al uw vragen over uw pensioen bij Wolters Kluwer Nederland worden beantwoord. Het telefonisch aanvragen van informatie kan uiteraard ook:

STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN!

STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland met o.a. Pensioen-APK en keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat! STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Vergelijk de

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

onzekerheid blijft De crisis en uw pensioen; Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

onzekerheid blijft De crisis en uw pensioen; Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2012 De crisis en uw pensioen; onzekerheid blijft Ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft last van de financiële crisis. Onlangs

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

nabestaanden > Partnerpensioen: pensioen voor > Meld ongehuwd samenwonen > Overlijden tijdens dienstverband Basispakket en Beleggingspakket

nabestaanden > Partnerpensioen: pensioen voor > Meld ongehuwd samenwonen > Overlijden tijdens dienstverband Basispakket en Beleggingspakket Overlijden > Partnerpensioen: pensioen voor nabestaanden Uw pensioen bij het Smurfit Kappa Nederland Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) geeft u en uw partner financiële zekerheid voor later. Als u overlijdt,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND

VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2013 VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND De oudedagsvoorziening in Nederland is gebaseerd op drie pijlers. De basisvoorziening

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de verf- en drukinktindustrie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Sanoma pensioenregeling A. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie