STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN!"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland met o.a. Pensioen-APK en keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat! STIJGING LEVENSVERWACHTING MAAKT PENSIOEN DUURDER LANG ZULLEN WE LEVEN! Vergelijk de opa s en oma s uit uw jeugd eens met die van nu. Dat is in de meeste gevallen een wereld van verschil. Mick Jagger is nu 67 en Cliff Richard 70. Door betere leefomstandigheden en -gewoonten, betere voeding en medische zorg blijven we veel langer jong. En blijven we natuurlijk ook langer leven. Uiteraard is dit goed nieuws. Langer leven betekent ook langer genieten van pensioen, maar dat kost ook weer geld. Langer leven heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen. Voor de pensioenen die al zijn opgebouwd (zowel van de werkenden als van de mensen die al met pensioen zijn), hebben we bij Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland die extra levensjaren tot nu toe betaald uit het vermogen. Om u een idee te geven: de dekkingsgraad van het pensioenfonds is als gevolg van de gestegen levensverwachting de afgelopen jaren met 9,5% gedaald. Maar de steeds verder stijgende levensverwachting heeft ook consequenties voor het pensioen dat vanaf nu nog wordt opgebouwd. Ook dat is duurder geworden omdat er gemiddeld langer moet worden uitbetaald. Maar wat gaat dat kosten en wie betaalt de rekening? Deze vragen spelen ook op de Stijging levensverwachting hoger dan verwacht! Zoals de meeste pensioenfondsen maakt het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland gebruik van de cijfers van het Actuarieel Genootschap (AG). Het AG kwam in augustus 2010 met nieuwe prognoses voor de levensverwachting Voor nuljarigen komt de levensverwachting uit op 85.9 voor mannen en 87.6 voor vrouwen. Dat is bijna 3 jaar ouder dan de vorige prognose ( ). achtergrond in de discussie over de toekomst van de pensioenregelingen in Nederland. Het is niet meer haalbaar voor werkgevers en werknemers om nog meer voor de pensioenopbouw uit te geven, lees extra pensioenpremie te betalen. We kunnen er ook niet Peil- Oudste > Totaal aantal datum deelnemer jaar jaar jaar gepensioneerden jaar jaar jaar Tabel: Zo oud zijn we bij Pensioenfonds WKNL >>

2 2 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2011 VERVOLG LANG ZULLEN WE LEVEN! KERNGETALLEN UIT HET JAARVERSLAG 2010 >> zomaar op rekenen dat we de extra kosten met beleggen kunnen terugverdienen. Er zal dus wat aan de pensioenregelingen zelf moeten veranderen. Daarover hebben de sociale partners (vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en vakbonden) in Nederland op 10 juni 2011 een pensioen akkoord gesloten. De politiek en de achterbannen van de vakbonden en de werkgevers zullen zich er nog over moeten uitspreken. De uitkomst van deze raadpleging staat nog niet vast, al zal een van de elementen zijn dat we met z n allen langer moeten doorwerken. Bovendien zal het pensioen meer afhankelijk worden van het behaalde rendement. De premie zal daarentegen stabiel blijven. Moet het pensioenstelsel radicaal op de schop? In de basis hebben we in Nederland een prima stelsel. In veel andere landen betalen de werkenden de uitkering van gepensioneerden. Bij een snelle vergrijzing is dat een ramp. Wij hebben onze aanvullende pensioenen helemaal op kapitaalbasis gefinancierd en dat is veel degelijker. Dat neemt niet weg dat er bijstellingen nodig zijn. Er zal meer verantwoordelijkheid bij werknemers komen te liggen en we zullen langer door moeten, of mogen werken. We moeten de komende tijd op zoek naar een nieuwe balans. Een balans in de verhouding tussen de tijd die je werkt en de tijd waarin je met pensioen bent. Een balans tussen wat de werkgever betaalt en wat de verantwoordelijkheid is van de werknemer. Een balans tussen generaties. (bedragen in mln) Aantal participanten - deelnemers gewezen deelnemers pensioengerechtigden Totaal participanten Premies en uitkeringen Premiepercentage 26,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% Ontvangen premie 11,8 11,4 12,2 15,3 14,7 Interne kostendekkende premie 11,5 10,9 12,0 14,2 13,1 Kostendekkende premie (FTK) 10,8 11,0 9,6 10,8 - Pensioenuitkeringen 24,1 22,9 21,5 20,2 19,3 Toeslagverlening - deelnemers 0,0% 0,0% 0,0% 5,58% 1,25% - gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 0,0% 0,38% 0,0% 1,32% 1,1% Solvabiliteit Fondsvermogen 720,7 675,0 617,4 721,8 720,0 Voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening 686,8 606,8 597,9 495,2 506,6 Garantievermogen 33,9 68,2 19,5 226,6 127,6 Minimaal vereist eigen vermogen 34,3 30,3 29,9 24,8 25,3 Vereist eigen vermogen 100,3 96,5 74,7 110,9 112,8 Dekkingsgraad (FTK) 104,9% 111,2% 103,3% 145,8% 142,1% Reële dekkingsgraad 72,9% 73,6% 73,1% 101,5% 100,4% Gemiddelde rente RTS 3,5% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% Beleggingen Balanswaarde beleggingen 726,4 675,7 615,5 717,5 716,7 Beleggingsopbrengsten 59,0 70,6-93,9 8,1 54,4 Totaal rendement 8,8% 11,7% -13,1% 1,1% 8,1% 3-jaars gemiddelde 1,8% -0,6% -1,7% 6,9% 9,7% 5-jaars gemiddelde 2,9% 3,5% 3,0% 7,5% 5,9%

3 3 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2011 KORT VERSLAG VAN HET BESTUUR ECONOMISCH HERSTEL, MAAR SCHULDENCRISIS NIET VOORBIJ Na het herstel in 2009, is de dekkingsgraad van het pensioenfonds in 2010 weer gedaald. De belangrijkste oorzaak is de verbetering van de levensverwachting. De schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten had, ondanks het economisch herstel, grote invloed op de ontwikkeling van de rente, de inflatie en de aandelenkoersen. De fluctuaties daarin blijven groot, omdat onzekerheid blijft bestaan over het oplossen van de schuldenproblemen van met name Griekenland, Ierland en Portugal. Financiële resultaten 2010 Het pensioenfonds behaalde in 2010 een positief rendement van 8,8%. Desondanks daalde de dekkingsgraad van 111,2% naar 104,9%. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de toegenomen levensverwachting en de daling van de marktrente. De toename van de levensverwachting had in 2010 een negatief effect op de dekkingsgraad van 5,3%. Daarbij moet bedacht worden dat in 2009 voor dit doel al een voorlopige voorziening was getroffen van 4%. Dit had in dat jaar ook al een negatief effect op de dekkingsgraad van 4,2%. De daling van de marktrente is een andere belangrijke factor voor de verslechtering van de dekkingsgraad in Door de daling van de rente stegen de pensioenverplichtingen, hetgeen niet goed is voor de dekkingsgraad. Evaluatie herstelplan Vanwege de lage dekkingsgraad eind 2008 heeft het pensioenfonds in maart 2009 een Dekkingsgraad en herstelplan herstelplan opgesteld. Eind 2009 lag de dekkingsgraad met 111,2% ruim boven de geplande 105,9% volgens het herstelplan. Door de mindere resultaten in 2010 is echter een achterstand van 2,4% opgelopen ten opzichte van het herstelplan (zie de grafiek op deze pagina). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is afgerond 115%. Als alles volgens plan verloopt is een herstel mogelijk in De financiële markten moeten dan wel meewerken. Beleggingsbeleid Het pensioenfonds voert een voorzichtig beleggingsbeleid. Ten opzichte van het lange termijn beleid wordt, in de periode dat het herstelplan van toepassing is, aanzienlijk minder risico genomen bij de beleggingen. Niet alle risico s kunnen echter worden afgedekt. Zonder het nemen van beleggingsrisico wordt het rendement te laag. Dit rendement is nodig voor de toeslagverlening. Het bestuur maakt steeds een zorgvuldige afweging tussen rendement en risico. Herstelplan Werkelijk plus CA VEV % Samenstelling beleggingen % vastrentend vastgoed aandelen 59% Verwachte toeslagverlening (indexatie) Gezien de lage dekkingsgraad zal er echter de komende jaren niet of slechts in beperkte mate toeslagverlening kunnen plaatsvinden. Op basis van een door het fonds uitgevoerde continuïteitsanalyse mag bij de huidige dekkingsgraad slechts worden gerekend op een gemiddelde toeslagverlening van ongeveer 50% van de ambitie over een periode van 15 jaar. Voor slapers en pensioengerechtigden, die de prijsindex volgen, betekent dit een daling van de koopkracht in 15 jaar met ruim 10%. De koopkracht van het pensioen van actieve deelnemers daalt met ongeveer 4% (zij volgen de loonindex). In de slechtste scenario s kan de koopkracht van beide groepen zelfs met 25% dalen. In de betere scenario s wordt volledige toeslagverlening weer mogelijk.

4 4 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2011 KORT VERSLAG VAN DE DEELNEMERSRAAD In 2010 heeft de deelnemersraad weer geregeld overleg gehad met het bestuur en het pensioenbureau over alle lopende zaken. De onderwerpen met betrekking tot de dekkingsgraad en de toeslagverlening blijven daarbij dominant. De deelnemersraad heeft geparticipeerd in diverse commissies (waaronder de communicatiecommissie, de beleggingscommissie en de sociale pensioencommissie). DOE DE PENSIOEN-APK Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden of in uw werk kunnen gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Denk bijvoorbeeld aan meer of minder gaan werken, veranderen van baan, samenwonen, trouwen, scheiden of een huis kopen. Stuk voor stuk momenten om (ook) even aandacht te geven aan uw pensioen. Ook al heeft u juist dan meestal wel iets anders aan uw hoofd. Wilt u weten of úw pensioen aan onderhoud toe is? Doe dan de Pensioen-APK via een link op onze website of op de website van U beantwoordt een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Bij elk antwoord krijgt u een toelichting en handige tips. Na afloop kunt u het resultaat opslaan, versturen of uitprinten. De Pensioen-APK kost u maar een paar minuten. Een paar minuten per jaar om de vinger aan uw pensioenpols p te houden. Dekkingsgraad, toeslagverlening, herstelplan en pensioenakkoord De deelnemersraad heeft met genoegen gezien dat het bestuur, conform de regelgeving hieromtrent, het bij De Nederlandsche Bank ingediende herstelplan om de dekkingsgraad weer op minimaal 105% te brengen, voortvarend ten uitvoer heeft gebracht. Daarnaast heeft de beleggingscommissie zich uitvoerig bezig gehouden met de uitkomsten van de ALM-studie en de keuzes die naar aanleiding daarvan door het bestuur zijn gemaakt. De sociale pensioencommissie, waarin de deelnemersraad is vertegenwoordigd, stelde een aantal reglementswijzigingen vast. Deze wijzigingen hadden betrekking op een aantal vereenvoudigingen van de regeling. Communicatie naar de achterban Het nieuwe elan van 2009 is in 2010 volop doorgezet. De deelnemersraad heeft geconstateerd dat de ontvangers van de nieuwe informatie deze zeer waarderen. Het ultieme resultaat is de vorming van de nieuwe website die in 2010 de lucht in is gegaan. Vragen? Wilt u vragen richten aan de leden van de deelnemersraad? Op de website van ons pensioenfonds vindt u de relevante informatie om (een lid van) de deelnemersraad te benaderen. PENSIOENSPREEKUUR Indien u vragen heeft over uw pensioen kan het soms prettig zijn deze in een persoonlijk gesprek te bespreken. De collega s in Deventer kunnen hiervoor op elk gewenst moment binnenlopen bij het pensioenbureau. Voor de collega s in Alphen aan den Rijn organiseren wij regelmatig een zogenaamd pensioenspreekuur. Tussen en uur kunt u dan (uiteraard zonder afspraak) binnenlopen om uw vraag of vragen beantwoord te krijgen. Voor 2011 staan nog pensioenspreekuren gepland op woensdag 7 september en woensdag 23 november. U kunt natuurlijk ook terecht op onze website of bellen of mailen met het pensioenbureau ( of U bent ook van harte welkom om bij ons langs te komen in Deventer. (Staverenstraat 15, kamer B0.15).

5 5 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2011 ALS U MET PENSIOEN GAAT (OF WILT GAAN) Hoeveel pensioen u bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland heeft opgebouwd, kunt u terugvinden op uw UPO (uw jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht). Maar welke keuzes maakt u als u daadwerkelijk met pensioen gaat? Hoeveel pensioen u krijgt uitgekeerd, hangt helemaal af van de keuzes die u (samen met uw eventuele partner) maakt. Uw pensioenregeling biedt u namelijk de mogelijkheid flexibel met uw ouderdomspensioen om te gaan. U kunt bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of kiezen voor deeltijdpensioen. U kunt de eerste jaren na uw pensionering een wat hogere maandelijkse uitkering krijgen en daarna een wat lagere uitkering (of andersom). En u kunt kiezen voor wel, geen of maar gedeeltelijk partnerpensioen. U mag de genoemde keuzes ook combineren. Al deze mogelijkheden beïnvloeden de hoogte van uw ouderdomspensioen. De belangrijkste lichten we verder toe. Eerder met pensioen gaan U kunt uw pensioen eerder laten ingaan. Als u voor uw 65e jaar met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioen lager. Allereerst bouwt u over de periode dat u eerder met pensioen gaat geen pensioen meer op. Daarnaast moet het opgebouwde pensioen over een langere periode uitgekeerd worden. U gaat er namelijk eerder gebruik van maken. Dit betekent dat uw pensioenuitkeringen lager zullen zijn. Uw pensioen later dan 65 jaar laten ingaan kan overigens niet. Deeltijdpensioen U kunt voor uw 65e jaar gedeeltelijk met pensioen gaan en gelijktijdig in deeltijd blijven werken. Dit heet deeltijdpensioen. Voor het deel dat u met pensioen gaat stopt uw verdere pensioenopbouw en hoeft u dus ook geen premies meer te betalen. Voor dit deel laat u uw pensioen alvast ingaan. Voor het deel dat u blijft werken gaat uw pensioenopbouw gewoon door en betaalt u ook premies. Dit deel kunt u op een later moment laten ingaan. Variëren in hoogte van de pensioenuitkeringen Indien u verwacht de eerste jaren na uw pensionering meer inkomen nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld wilt gaan reizen of u wilt uw huis opknappen, dan kan dat. Uw pensioenuitkeringen kunnen gedurende een periode van 5 of 10 jaar aansluitend op de pensioeningangsdatum hoger zijn dan in de periode daarna. Andersom is eveneens mogelijk als u bijvoorbeeld na uw pensionering nog blijft werken. De uitkeringen kunnen in het begin lager zijn dan in de periode daarna. U kunt hier echter niet onbeperkt in variëren. De laagste uitkering mag niet minder zijn dan 75% van de hoogste uitkering. Wel of geen partnerpensioen In de pensioenregeling van Wolters Kluwer is tijdens uw dienstverband het partnerpensioen op risicobasis meeverzekerd. Als u met pensioen gaat, komt u voor de keuze te staan wel of niet een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen te gebruiken voor een partnerpensioen. Als u kiest voor het partnerpensioen, heeft uw partner recht op een uitkering als u komt te overlijden na uw pensionering. Voor de uitkeringen van het partnerpensioen wordt een deel van het opgebouwde pensioen ingeruild voor het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt uiteindelijk 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Dit wordt de zogenaamde standaardregeling genoemd. Aanpassen verhouding ouderdoms- en partnerpensioen Het is ook mogelijk om voor een andere verhouding tussen het ouderdoms- en partnerpensioen te kiezen dan de standaard van 70%, namelijk: na overlijden van een van de partners krijgt de langstlevende partner een uitkering van 70%, ongeacht of u of uw partner eerder komt te overlijden. In vergelijking met de standaardregeling is in dit geval de uitkering van uw ouderdomspensioen en het partnerpensioen hoger; de uitkering blijft steeds dezelfde, ongeacht of beide of slechts één der partners in leven is. In vergelijking met de standaardregeling is in dit geval de uitkering van uw ouderdomspensioen lager en het partnerpensioen hoger. Combinatie van mogelijkheden Ten slotte kunt u ook nog de genoemde mogelijkheden combineren. U kunt bijvoorbeeld uw pensioen eerder dan 65 jaar laten ingaan, een partnerpensioen voor uw partner verzekeren en daarbij variëren in de hoogte van de uitkeringen. Al deze keuzes leveren een grote variëteit aan uitkomsten op die niet eenvoudig in een overzicht te verwerken zijn. Op de website van het pensioenfonds staat een rekenmodel waarmee u zelf de gevolgen van uw keuzes op de hoogte van uw ouderdomspensioen kunt berekenen. Als u hulp nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met het pensioenbureau via of telefoon

6 6 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2011 START PENSIOENREGISTER OP 6 JANUARI 2011 Op 6 januari 2011 is de website mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. De site is bedoeld voor mensen die inzicht willen hebben in hun AOW en het pensioen dat zij via hun werk opbouwen. De site geeft ook inzicht in pensioenen die bij vorige werkgevers zijn opgebouwd en zijn achtergelaten bij het oude pensioenfonds of -verzekeraar. De website geeft alleen informatie over de AOW en pensioenen die nog niet uitgekeerd worden. Gepensioneerden zien niet wat zij aan pensioenuitkeringen ontvangen. De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de circa 600 pensioenfondsen en -verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank. Aansluiting Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Ook de gegevens van uw (nog niet ingegane) Wolters Kluwer pensioen per 1 januari 2011 zijn te raadplegen via mijnpensioenoverzicht.nl. JAARVERSLAG 2010 Eind juni 2011 is het jaarverslag 2010 van het pensioenfonds gepubliceerd. U kunt deze vinden op de website van het pensioenfonds U kunt het jaarverslag ook aanvragen: telefonisch ( ), of schriftelijk: Stichting Pensioenfonds WKNL, Postbus 23, 7400 GA Deventer HEEFT U UW PENSIOENOVERZICHT AL BEKEKEN? Uw pensioenoverzicht is helemaal niet zo ingewikkeld als u denkt. U kunt erop terugvinden hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u bij uw pensionering zult ontvangen. In mei 2011 heeft u, als u nu in dienst bent van Wolters Kluwer, uw Uniform Pensioen overzicht (UPO) ontvangen. Op dit overzicht vindt u onder het kopje Welk pensioen kunt u verwachten uw te bereiken pensioen en uw opgebouwd pensioen. Het staat er allemaal heel duidelijk, zodat u weet waar u straks op kunt rekenen. En als u het niet begrijpt, dan beantwoorden onze medewerkers van het pensioen bureau graag uw vragen (telefoon ). Pensioenregister en Uniform Pensioenoverzicht (UPO) De gegevens van het Wolters Kluwer Pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl komen overeen met de gegevens zoals die op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan. Voor de huidige deelnemers aan de pensioenregeling geldt dat sinds dit jaar ook de gegevens van een eventuele partner op het UPO worden vermeld. Als gevolg daarvan is in de vermelde gegevens ook rekening gehouden met een eventueel leeftijdsverschil tussen u en uw partner. Hierdoor kunnen de op deze UPO vermelde gegevens op dit moment nog enigszins afwijken van de gegevens zoals die vermeld staan op de website van het Pensioenregister De gegevens op deze website zullen op korte termijn op dezelfde wijze gepresenteerd worden.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel 1 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Kort

Nadere informatie

onzekerheid blijft De crisis en uw pensioen; Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

onzekerheid blijft De crisis en uw pensioen; Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2012 De crisis en uw pensioen; onzekerheid blijft Ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft last van de financiële crisis. Onlangs

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND

VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2013 VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND De oudedagsvoorziening in Nederland is gebaseerd op drie pijlers. De basisvoorziening

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International!

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! LAAG 2 U bouwt vanaf de datum van uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen

Nadere informatie