,cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet."

Transcriptie

1 gechonken gniletsgnaleb het volgende jar ' de CJrsisten: Bovenste rij, van links naar rech\s, de heren Zeegers (samperij), v. d. Spek (huisvesting), Visser (controle), Bredeveld (cons!r.bureau), G. Kok (draaierij), Rog (draaierij), v. d. Plas (houtmagazijn), Overduin (gereedsch.makerij), de Gruyter (draaierij), Grote Gansey (bedrijfsleiding), Klaassen (stamperij). Otterloo (gereedschapmakerij), de Rooy (zagerij), Wehrmeyer (leraar), v. Overbeke (enkel/abricage), Warmerdam (gereedschapmakerij), v. Bendegem (electronisch lab), mej. Co!ijn (secretariaat), Klaaysen (montage), v. Dorp (opleiding). mej. Vlendré (verkoop), Heymans (gedeeltelijk z:chtbaar; technisch bureau). v. Klink (inkoop), Boogaard (inkoop), Orth (nabewerking), Lipman (electromotorenlab.). talencursussen op %omervacantie Ndrl.ndrval]zl.fPT!(:ndv.lt1gt.. Me:n dot'cdit nit uit "zucht naàr niuwighidi," prvooral om daarm togang t krijgn' ê:' (ht ghl cultuurbzit val] andre volken.',yrmd talen bgrijpen, sprken of schrijvn is driërlei., Het is ook geh1 ',3fhank. lijk,van ht do1 dat mn zich stelt, wlk studie. gvolgd wordt, onvrschjllig ho of wat, Wie n vremd, taal ernstig bestudeert en yorderingn maakt, heeft plezir in dit werk. n d' afg.)open jaren zijn d hrn Whr. mijr en v. do Gun in ons,bedrijf opgetrdn als d kamplonen van d Engels en Frans taal.. Zij hebbn verschillnde cursussen ggevn waarvoor in brd kril]g blijvende,belangstelling pstond. Aangezin ht mernd1 dr rllngen vooral verlangd kennis van de tchnisch taal t vrwervn, waardoor zij toegang ou., den kunnen krijgen tot de vakliteratuur, s aandeiaalder techniek bijzondere aandacht Zo wrdel] gegeyen twee cursussen: tech "nlsch Enoels en een conversatieengels. n 'de Franse sector is onder leiding van de heer '.,'van der Gun geanimeerd gediscussieerd "overtelevisie, Sqlexen en jaarburs, om maar enkele onderwerpen te noemen. ","Gezien de be.langstelling en het resultaat van "deze cursussen zal in de maand September..,'omde gedachten te bepalen, te binnen ""in de erste week.. mt nieuwe n vervolg.:,cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet. Bovendien kn men zich aanmelden voor het diploma spreekvaardigheid dat ingesteld is door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De opleiding zal in Frans en Engels worden gegeven. Op dit examen moeten de candidate(1: gedurende 5 minuten een tekst prepareren en daarna voorlezen. ' een gesprek van 10 minuten voeren over dingen uit het dagelijkse leven. 10 minuten spreken over een bepaald vak.. De candidaat moet enkele boeken over het door hem gekozen vak hebben gelezen. Wij verwachten voor de nieuwe leergang veel belangstelling. nlichtingen over kosten.. uren.. etc. worden gaarne verstrekt door de heer v. Dorp, afdeling opleiding, telefoon TELEFOON ERRES SERVCE Het is algemeen bekend, dat de "Erres_Service'" ondergebracht is in onze fabriek. Minder bekend is het (getuige de telefoontjes), dat deze een apart telefoonnummer heeft en,:jus niet via de centrale van "de Kroon" gebed kan worden. Voor aller gemak zullen we nog even het. Erres Servicenummer vermeiden, het is: Bedankje HAAKN De "Haakin"actie begint al n et vergeetboekte graken. Door onderstaande brlef werden wij echter herinnerd aan die spannende tijd van de wedloop der edelmoedighe!d: VERENJGNG,..KONNGN WLHELMNAFONDS" AmsterdamC., Aan de Directie van de N.V. Van der Heem, Maanweg 250, 'sgravenhage. Mijne Heren..,. Met grote erkentelijkheid hebben wij de eer U te berichten, dat wij van de Nederlandsche Christelijke Radiovereeniging rt)ochten ontvangen Uw cheque No ad f old Rotterdamsche Bank te 'sgravenhage en Uw cheque No. B groot f 800. old Heren R. Mees & Zoonen te 'sgravenhage als bijdragen voor ons Fonds in verband met de "Haakn"actie. Deze buitengewoon mooie bijdragen ter veroterking onzer middelen hebben qnze bjzondere waardering. Voor de grote steun, welke U door Uw sym Qathieke geste aan het werk onzr Veren i qlng voor de kankerbestrijding hebt willen geven, zeggen wij U dan ook gaarne hrtelijk dank. Hoogachtend, Vereniging "Koningin Wilhelmina Fonds"'. VOexamens A. van de Velde, Directeur.. DEN HAAG n de afgelopen weken hebben 6 candidaten deelgenomen aan het examen voor het.v...o. sleuteldiploma en 9 aan het.v..o. examen Pract)sche Algemene Vorming. Van de laatste werd Woensdag 4 Juli de uitslag bekend gemaakt. Helaas kon aan twee candidaten gn diploma worden verstrekt. De geslaagden waren: J. Brobbel (wikkelafdeling), J. de Bruvn (radiotekenkamer).. C. van de Greft (montagecontrole), P. J. Schouten (montagecontrole), J. H. Verdaasdonk (interne transportdienst), A. Verlind (draaierij), J. M. Wortel (nabewerking).. Hulde aan de geslaagden en hr Krispijn, die geç!urende ongeveer twee jaar in een bijzonder prettige stemming hebben samengewerkt. Daar het in de bedoeling ligt bij voldoende cursus te organiseren zullen wij binnenkort nog iets over deze opleidingen vertll.en. Reeds thans kunnen belangstellenden zich in verbinding stellen met hr v. (;)orp, afdeling of'leiding. Van de ruim 300 Solexrijders van de fabriek Maanweg, gaan velen komende wekèn per Solex naar het buitenland. Het verst trekken. voor zover ons bekend, de heren Pluym en Frantzen van het technisch bureau. Zij rèizen naar Oostenrijk, 3000 kilometer in twee weken. Wie gaat mee? :

2 ' Burgerlijke Stand Geboren Deodata Elisabeth. dochter deling expeditje. NTREDNGEN A.de Groot, draaierij W.v. Rosengarten, montage :::. Wammes; montage v. Medenbachde Rooy, mo. H. Slmger:dTaajrir Wij ontvingen twee dankbetuigingen: ie weten van mevrouw VlugWels, afdeling montge ende heer E. Cordet,. fdej.ing technisch bureau, voor belangstelling en' cadeaux bij huwelijk ontvangen. AFSCHED HR METMAN Vorige week nam de heer Metman afscheid van de afdeling hoofdboekhouding.de zwier)ge zwaa!. Melde heer Metman \londen worden van de oude schriftstijl: wäar hij 5 jaar ijn beste krachten eh zou onze 1aatste schoonschrijver verdwijnen, ware het niet dat wij in onze heer zwierige krullen aan VDH gewijd heeft. De heer Metman, die een schrl.ft schrijft Van Stapele nog een waardig vertegenwoordiger van deze school bezitten. waar menig calligraaf jaloers op kan zijn, is meer dan 25 jaar als schrijver in dienst De heer Metman temidden van de afdeling hoofdboekhouding. Van links naar geweest bi) de polit.ie. Wij geloven niet dat er onder de jongerenvan deze tijd, die gewend zijn aan v. d. Horst, Glasbergen, v. d. Bos, Weze rechts de heren Mostert, Krul, Augustijn, lopend blokschrift en dergelijke genormaliseerde schrijfwijzen, nog aanhangers ge dink, Wiggenraadt.. mej. Michon, naar, Schouwenburg, Metman, mej. Du Stoffels. H.. V.O.attracties Voor de komende weken heeft het H..V,O, Calligraaf zonder weerga Bridge resultaten goed ' ' enkele zeer nteressante gebeurtenissen op Hoewel het brl?ges7zoen ges otenls en haar programma s t aan..,onze belangstelling uitgaat naar de zomer W.. U ht,.. SPorten, S hel wellcht nteressant om d J noemen s ec s:. e Openluchtvoorstellingen in het Zuiderpark dresultaten van het eerste Jaar we d stj ( d UTRECHT OP DE SOLEX, Zo mogelijk voor de vacantie za) aan leden Vqn het Utrechtse personeel op dezeffde voorwaarden als in.'.. Denc Haag een Solex worden beschikbaar! gesteld.yoq..rîe het nog.nie\ocht:j weten: kosten 2 gulden per!week.. Daarvoorverp1icht men zich de Solex cc! in goede staát te houden en.'te berijden volgens de door YDHcvoor! gesch'l"even regels. VDR verzorgt reparaties, vernieuwingen, verzekering etc. Brandstof.is voor e!gn rekening..!! Uiteraard is de belangstelling voor! deze Solexrijderij ook te Utrecht enorm groot. Het eigen seryicec station zal worden geleid door de heer Hensbergen, die momenteer in Den Haag bj hr Dan.iëls zijn oplei.!!c ding geniet Maandag 16 Juli: bridge van de VDHp!oegen eens te bezien.. ;;Oc, Het wereldberoemde Negerballet van Berto Ons eerste team (hr en mevr. de Cates K t. ;r " Pasuka. Dit ballet wordt muzikaal begelei?!'eren' de Reus en Kogchelland) heeft. het! foon les "',?oor een ei.gen Afrikans negerorkesl Dit bste resu!taa! geboekt..n klas.se 2C wisten enleu.we kstenbatterljen van de electrlsche:;;;;j! n de prachtige omgeving van et openlucht ZJ na een minder gunstig begin de tweede nstallatie zjn aangesloten, benevens de theater belooft een gebeurtenis te worden. olaats achter het zer sterke Olyeh te ver nie4we onderverdeling van d gemeente Op de toegangsprijs van f 2.50 voor de mid overen. kasten. Wij vermelden nog dat de stroomdelste rang hebben H..V.O.leden f1. Het tweede team (heren Smiten v, Klink en voorziening onafgebroken is doorgegaan, reductie. hr en mevr. T etenburg, respectievelijk hr omdat eerst de oude kasten naar voren zijn Toegangskaarten (à f 1.50 dus) zjn dagelijks Reidt) behaalde in klasse 3L de 3e plaats. gehaald, daarna de nieuwe geplaatst en, verkrijgbaar aan het H.t.V.O.kantoor, West Jautze 3 werd kampioen.. terwijl Olveh 4 de 's avonds is er omgeschakeld. " einde e plaats inneemt met een punt meer,dan Onze machineploeg heeft een nieuwe con, ',' Maandag 30 Juli: VDH. Jammer dat de wedstrijden tegen denstank voor' de bonderkete) gemaakt,.van', Het nationaal toneel van België. voert op R.V.O. 7 en R.A.S. 7 onodig werden leidingen voorzien en het geheel aange' blijspel van Shakespeare "Als Je maar wilt verloren want zowel van Jautze 3 als van sloten.,'ê ("As rou like it"). Toegangsprijs op alle Olveh 4 heeft ons twede team kunnen Deze week S het langverwachte nieuwe 10s"" rangen slecht. f 1. '.. winnen. forzuurbad gearriveerd; dit wordt spoedig Kaarten verkrijgbaar van 16 Juli af... geplaatst., Maandag 6 Augustus (bij ongunstig weer YDH3 was met ons,sterkste team. Ook de ingang van de bonderif s verplaatst, Dinsdag 7 Augustus):... Zowel het 4e team {heren langezaal en de zodat'swinters de framebouwerij geheel af Het, Ba.ll.et der Lage Landen (eldi..ng Masch.a Bruyn, Kliphuls en Kempinga) alsook het 5e gsloten kan worden. ' trweeme en Max Dooyes). P!anobegeler team {hr v. Diem en mej. v.. Diem; heren De oude M.O.D.ruimte s nu centrale ged,.g, van Wolfgang Wjdeveld. Toegangs Verelzen en Kuipers) hebben kampioens worden, terwijl de machineoriderhoudploeg " prjzen voor H...O.,leden f 1 n fo.75 kansen gehad,,maar eindigden beide op de nu ondergebracht s in de framebouwerij."", op vertoon van lidmaatschapsbewjs aan de 3e plaats van hun afdeling, De huisvesting is klaargekomen met het"" kassa van h:t openluchtt.heater nîeuwe.kantootje op de benedenverdiep!ng., Deze prachtige voorstellingen kunt U allen Bridgende VDHers, die n principe bereid De schilders ZJn begonnen met de kantorn, bijwonen, mits... U lid is van het H..V.O. zijn volgend seizoen onze gelederen te ver te voorzien van een fleurig verfje. Eén iser','" en mits U er dan vlug bij is. Voor het eerste sterken, zowel kwalitatief als kwantiatief, gereed. ' kan mej. Groenweg, afdeling sociale zaken, worden verzocht zich vóór 20 Juli op te ge.. zorgen. Zij zal U graag als lid noteren. Als ven bij hr Eysackers, afdeling inspectie, die Mej. Soutendijk, afdeling service, behaalde U daarmee niet te lang wacht zal het tweede ook alle gewenste inlichtingen kan ver het diploma Nederlandse Handelscorrespon U ook niet moeilijk vallen. strekken. dentie. ",", ""' ; i

3 .netnemusnocednegehneg Werkt. W ca:t ire:nl "....c"" " d " fdllv 0 K " h " "" ea e ing. ",.. 10en" emgevtaagd " "werdwaihij)n zjn Vacantie dachttegaö!n "W,.. at1ser anders yan een " Jong'j ker"'oa " " t.s.c. hjf " teverwachten,dandathif"'""samecnmet d 1 " h' en vrfèn een""t,etstoc:t' hf.e t"georga "" nfseer ' d,gewapen "" d me}entnaa.",,'èrwar;te C ' artikelen.." Maar 1aênnuverdwedè ""c lhf Ch" td "" '"" " grijns ac "o.c. et p!ln 6org!lat! " "" " " """"",""" "vçrm ""vn n v90rwö!arder.\lk" overgang ""van zljnvrfend..endiens"pö!""dacht.."er nu c" :stèrk 6veromde gep.f.ande..fletstoch(l1aar L b "., t ff "" " "im urgmet ZJr) veto" etre en, "" """ " vadervandèvr!end"\ev7rmu;:we;ner, 1 jt \01zef9ng:eRob,ns.oCuscé "z9ats.h'.j. rlchzelf noemt " toch" nog ddorgaat.vee.l. cces / Dick enweln!g " liefst""hclemaal " " '" ;,'één regeol, "" ", " "" c",,1r Als bijzonderhed vrmeldde Dick nog; dat éénvö!n de meisjevande :V.O.K...even eenshet plan had n dèzelfde omgevlngte gaa 10geren als waar hij ing kö!mperen. "" " "" Op dè vraag wie datdanw1 was, ver'" scheen alleen maar weer die brede grijnslach. {., * De heer Bosman van he! PlJnbureau is wat je noemt een boffer. Het wordt namelijk lang niet iedereen aangeboden om mee te rijden naar het Zuiden van Frankrijk. je zou zo denken dat iem3nd, die nogmjar kortüi( ndonesië terug.isnu we! eens een vacantie in Nederland zou willen doorbrengen,maarzoniet de heer Bosman en wij kunnen hem geenongeli.jk geven. Beaulleu is het endpunt. van de re!senzij hopen dit. in twee dagen te kunnen bereiken... Wie Beaulieu zegt, zegr of denkt Monte Carlo! s het te verwonderen.. dat hij in zijn knol ;'entuin is met deze vacantie? Alleen betreurt hit het dat de Tour de France juist voorbij is als hij komt. " * n ieder geval neemt hij één dag er af om met de Solex op stap (wie!) te gaan en wel naar ; de plaats waar hij in de mobilisatie heeft gelegen als militllir. Die goede ouwe tijd speelt hem parten; als hij over enkele dagen over de leusderhei tuft, voelt hij zich weer 10 jaar jonger. * Op de vraag aan de hr Ester wat hij nu wel ging doen in de fabrieksvacantie, volgde hoe kan het anders een lange onderzoekende blik. Het antwoord was echter teleurstellend namelijk: werken! Schoonmaak, meneer! En weg was de hr Ester. * DE UTRECHTSE KAMPOEN Terwille vàn "de actua1iteithebben wij in ons vorige nummer rêeds aangekondigd, dat. C. Hartmanuit Utrecht een premie van 150guldenverdiende voor eenîdee. dat het wikkelen van ankers van kleine motoren :Jetrol Bovenstaand plaatje doet ons delen in de v!eugdevan,deze inzender1oen hij uit handen"an de heer Meysde envelopp ml inhoud ontving, Devoltallige ideeëncommissie. WZS daarbij van de partij, alsmede heer Van Bokhorst van personeelszaken; die als belangstellend toehoorder fungeerde. Van links naar: rechts de heren v. d. Berg, Meys, Carsouw, Hartman, v. Bokhorst en Ondanks het gedreun, dat egen is aan de stamperij, is hel ons gelukt iets te weten te komen over de vacantieplannen van instell..er Kagie. " van het bronsgroene eikenhout. Tia ;..alîeeen baby hebt van 5 maanden valt het niet mee om uitgebreid vacantie te houden. Zijfl vrouwen hit hebben zich voorgesteld om dagtochten te gaan maken, zoals meteen plezierboot naar de speeltuin Drievliet in leidschendam of naar Scheveningenj misschien gaan ze ook nog wel naar het Dierenpark in Wassenaar. Vacantie? Nou en of samen met mijn vrouw Practische Algemene Vorming (de hr van Leeuwen is reuze trots op zijn.voor hen die het Sleuteldiplomaof vrouw!) naar Limburg en daar maar Solexen Hoede reis naar Limburg gaat. niet per Solex, dat is te ver voor zijn vrouw, de Solex gaat Op de treîn. Wij wensen de hren mevr... van Leeuwen veel mooi weer,.in Limburg, dan hebben wij het ook, want wij gaan ook naar het land Nog steeds examens Na de uitslag van het examen Practlsche Algemene Vormiqg was deze week het S.euteldiplom Hieraan kan 1edereendeelnemen. Er wordt Sival. Onnodig te zeggen dat de inzender uitermate ingenomen was met de beloning, een ingenomenheid die zijn weerklank. vond in de gehele fabriek Utrecht. En ook in Den Haag, want.j. G. Hartman was daar vó6r zijn militaire dienst werkzaam Op de afdeling versterkerbouw: Toen hij terugkwam uit het leger is hij via Den Haag, terechtgekomen in Utrecht, waar hij als wikkelinstructeur fungeert. Met de premie was hij uiteraard zeer n zijn schîk. Hartman is getrouwd en in een jong gezin is een financiële hartversterking altijd welkom. onderricht gegeven in Nederlands,Rekenen, atlenmeemussen behoren buiten, Kennis van ons land... daarmee gelijkstaande opleiding hebben. E. wordt iederiands, Boekhouden, Wrskunde, ndustriële Aardrijkskunde, Ntuurkunde, Gemeenschapskennis en Engels gedoceerd. Technisch Basis Diploma Hieraan kunnen zij deelnemen, die ambachts. school of Sleuteldiploma hebben. Er wordt les gegeven 1n Rekenen, Wiskunde; Natuurkunde, Nederlands, ndustriêle Aardrijkskunde, T echn!sch tekenen. Kleine bombardeurs worden plaag Sieuteldfrloma aan de beurt. n onze fabriek heerst een ware mussenplaag. Wij zouden er niet zoveel bezwaren Onzeg':'Jkwensen aan de hern Batenburg (montage)... Gutterswijk (nabewerking) en Muntjewerf. (plaatbewerking).. tegenhebben dat deze vogels door de afdelingen..vliegen als ze zich netjes gedroegen. Deze heren zagen de opoffering van veel Nufsdat niet het geval en veroorzaken zij vrije tijd in het afgelopen jaar ruimschoots voor honderden guldens schade aan radiokasten : die na een bomtreffer dikwijls beloond door het verkrijgen ven het zo begeerde diploma. geheel opnieuw moeten worden afgewerkt. 8ij voldoende deefnamezullen er in het Wij hebben,. de landbouwhogeschool te komende seizoen weet diverse.v..o.2 Wageningen om raad gevraagd: men bood cursussen wo:rdengeorganiseerd.! aan de mussen met vergif teverde)gen. Deze c! extreme maatregel willen Wil alleen nemen Men kan zich reeds nu opgeven bij hr Van als wij geen kans zien de mussen op andere Drp,afdellng opleiding. wiize teverdrii.vên:hetidde.l om vogelbez.oek te weren S netheid.. Geen Hieronder enkel ggvens: b.oodkruimels op tafels en op de g!ond, geen etenswaren op de werktafels dan ook k

4 VACANTE..... en toch maar..... niet a1tijd verzekerd,, Nudevaca nties voor de deur staan schaduwd wordt door rekeningen eneeverze k d hlj!p;waarvan er verpozng burten hun woonplaats U naat goed vertrouwen meende, dat zoeken lijkt deze wel zou ;?e" kort samen te vattn;..hge gehandeld talen" marwaarvan.ochte!af blijkt, moet worden TUDENSZ!EKTE SU! datdlth.jet hetgevalcis. " TENDEWOONPLAATSc.. Uwziekenfohds..betaaltde kosteri gneeskuhdige hulp bujten:de ederven 'c'' jtegênd.e!, Wi! vragen woorplaats, indienaade"vo!ge(lde..'ywblangstellrg omt voork9mer'vootwaardenvoldaan..'s. " dat Uw vacantiepret achteraf over:; 1.begeneeskundlgebenadtin m6et. cmedsch nodig zijnen wet van den "caard,dat er n!etmeegeacht kn wor en..1otdatde patiënt inz!jnwoonplaats.jsteruggekeerd, met andere woorden de cbehandeling moet "een SPOEDESEND " karakter hebben. Een schriftelijkeverktrng, waaruit dit blijkt, moet door de huisarts of specialist worden afgege,en c. _voor het ziekenfonds. Zodra. het spoed eisend karakter geweken S, zal de patiënt zich onder behandeling moeten stelten van zijn huisartsfn zijn Woonplaats. Men moet zich voor medische hulp wenden tot een HUSARTS. De huisarts zal zo nodig de hulp nroepen vaneen specialist. Wanneer de patiënt zich rechtstreeks wendt lot eer peclalist, komen "de kosten van despecial.istische hulp niet voorsekening van het zekenfonds, " 3... Men moet aan de behandelende husarts " of specialist mededelen, bij we.lk ziekenfonds men verzeked S. DJtJsnodlgvoor hetberekenervah het1arieft ndien opneming neen ziekenhus nodi;" ""geoosdeeld'wordtdoqr de behandele,nde geneesheer, moet men dit TEVOREN 'ofcbir.spoedgevallen zospoeqlgmoge1ijk n? de <;>p:nm!ng aanvrager bit. het zleknfonds. 5.. De rekeningen, welke men betaalt we!kde behandelende gneesheer nr Joera, daar is de vacanti.e.. c C C Héerlljk;wateén,tlJdcyan..rust, Vrij van de dagelijkse zorgen; dat is ieder naar de lust, Nu geen wekker n dé morgn.. Nu geen di.ngen volgens sleur, Ook geen vrees van laat te komen. 'geen portiers, geen visteur, 'n Extra weekloon n de buidel '1ej. v. Es.ter)k, t,:chnisch bureau,ontvagt\ en een Solex; die ons r,l!dt.. Solexlnstruct!e van hrhensbergen. Wat een zee van heerlijkheden Brengt ons dje vacantietfjd, cvan het ".Jorden naar het Oosten Weekend Rockanje c Utrecht op de Solex '. ",n het Z'J,del ni1qr het West Cc ë:fstand is voor ons geen letsel Op 29 en 30 September hebben we weer cp de So.!ex gaat dat best.. eenvdhweekend op de Volkshogeschool Laat een ander nu maar werken, in Rckan J'e, c c,. d. WlJ ' oen nle ts van vroeg t0 t aa t ' ' d' kd " f cbd c C t " d t De kostenyoor!t wee en zjn '"7 '. e ;t s voor on nu J van rus en, fb ' Jammer dat t zo vlug steeds gaat, a rle k b eta al t, hiervan f 2.50, En tóch wil ik het we! bekennen, Hetprogrammäcstaat nog niet hlemaal.vast, A5 ik aan m!jn beursjec merk,... Maat n ieder gva!zlhet weer,erggee! dat. het angstg dungaa\w?rden ligorden, Hetaëlntël\..plaat,sen \S bepel;t.. dànyerlang k weer naart wrk, duscals UcmeèwiltmbetU zich w1 spoedg k c c ccd. v..d, Wi.lt.fopge"en op de afdeling socia)e za en, het z'nfonds zendt. moetengespec.j!ceerdzjj.n.. VaR groot belang is het te weten, dat de ziekenfondsen nooit kosten van geneeskun1 dige behandeling enz. welke elders gemaakt zijn betalen, indien de verzekerde zijn woonplaats verlaat terwijl hij reeds ziek ol onder behandeling van een arts is. Gaat men dus ziek of althans onder behandeling van een arts zijnde op reis, dan zal men moeten overwegen, dat eventuele kosten van geneeskundige hulp buiten de woonplaqts voor eigen rekening komen. Bij vacantie in het buitenlad geldenvoolc VERPU.CHTVERZEKERDEN sinds Apri.t 1951 dezelfde regels, DE VERGOEDNG ZAL DAN ECHTER NlETMEER BEDRAGEN DAN DE KOSTEN, WELKE N NEDERLAND ZOUDEN ZJN BETAALD, met dlerl verstande, dat voor huisartsenhulpdevergoe D d" W" E ;..,." '"''', ding is bepaald op ten hoogste f 1,50 voor e ra 10 van m van st eenspreekuu!bezoek en ten hoogste.f 2,50 Heel sportminnend Nederland is.maandagavond juichend c;>pgeverd, toen d radio het voor een bezoek van de arts ten huize van ve:rassende nieuws bracht, dat Wim van Est er door een brillante etappezege n geslaagd de patiënt. Bovendien worden nimmer ver was de gele trui te veroveren. Niemand zal echter intenser aan de radio hebben "gegoed eventul.e kote vanveroer per auto hangen" dan zijn vrouw in het Brabantse dorpje Sint Willebrord. Dank zij de radi kan van de verblijfplaats n het butenland naar zij prestatie van haar man uit diens eigen mond vernemen. Het stemt ons tot vo doede"woning in Nederland.. ning dat deze radio er en is uit onze. fabriek: een Aetherkruiser AK (Ut: Ziekenfondsblad), Jammer dat het sprookje zo gauw Uit was. f 1 ', """è

5 1 1 n harden " :, Desne)he!dwaarmede velen onzer zich om Van de zijde der Nederlandse Spoorwegen :gouurnartra en trein poedden houdt heeft men ons medegedeeld, dat de bestuur;. sçhone beloftenjn ten aanzien van Vader.; landsesprintsuccessen op de aanstaande oly,mpischesperen; Vlak voor aandaverende Jf!nen!angsstormt men naar de >, c= q' "/1) HEE N.V. :\ 'ï 1,.l,J "'" :::::: y.:;; f1i1 vi <." :F' der van de Jsindskort ingelaste) sneltrein die omstreeks uu.r de overweg passeert...de baren dagelijks te berge rijzen. Aangezien wij er toe willen medewerken dat ons dierbar personeel op deze overweg geen gevaar,oopt, heeft vorige week de Haagse verkeerspolite op ons verzoek ge:: tracht doldrieste VDHers ie beletten voor de aanstormende trein langs te glippen, Tot grote verontwaardiging van velen, d.ie dez agenten het recht betwistten hun 1even te beschermen. Nieuwe telefoonnummers 17425: hr Wezenaar. hr. Schouwenburg, roterende hardingsoven ets nieuws 30 Juli 1951: Sterrit Den' HaagBloemenzee.. Op de laatste dag vandefabrleksvacanfi.e..is er eengrotereunievan VDH.Solexistenbij de voor ons zo goed bekende Houtru$t' ha en. De Bromfietsensterrit van de Stichting Den HaagB1oemenzee zal ongetwijfefd het grootste deel van onze Solexbèrijders ûitden ; Haag en Utrech b)jeenbrengen. Voor de kersverse Utrechtse Solexisten Îs dit, een prachtgelegenheid. om eensport!eve tochfnaar de Haagse Bloemenweek le maken en bij de klassementsproef hun krachten op het gebied van rijvaardigheid en Wir hebben nu getracht de zaak van de psychotogische nuchter verstand te meten met de Haagse kant te benaderen en hebben collega's. ons afgevraagd: "Waarom wil men Zo snel edere deelnemer ontvangt een prachtige naar huis? s het de afkeer van YDHof het Gerozilveren bloemenlepel, gratis entree op verlangén naar 'e.igen haard?" de tentoonstelling Wonderland en voor de Het schijnt dat velen naar huis willen om de ballonopstijging van ballonkaptein Boesman.. hond nog even ie kunnen uitlaten, aardappelen Bovendien ka,n iedere deernemermede té schillen o(marietje bij Oma te d,ngen naar de prijzen, waaronder een doór halen. Voor dit edele doet riskeert men onze directie beschikbaar gestelde Solex en graag alles. verder een Berinimotor en vele andere Zij wel. prachtige prijzen. Maar serieus: het overwegje is levensgevaarlijk. nschrijvingen bij hr Tetenburg, afdering Vooral nu een sneltrein is ingelegd. organ!sat.ie. Wees voorzichtig en laat het niet zo ver Het inschrijfgeld bedraagt f 2.50, hetgeen komen dat er ongelukken gebeuren. Als het gezien het gebodene niet hoog is te noemen zo doorgaat komen deze onherroepelijk., "!n... van de extra week betaald kan wor en. Solexisten, onze Solex moet de boventoon voeren bij deze Haagse Bromfietsen Sterrit n de VDHers bij de Solexen. 21 Juli 1951:. hr Glasbergen..' : Den Haag hr Mostert. Gouda. hr Oudewater Staffl Utrecht Solex boortorenrallye, zie ook het VDHtje van nschrijvingen bij Solexclub Amersfoort Apeldoorn Deventer Raalte Emmen, Boschlaan 16, Emmen.. Ommen Balkbrug Hogeveen Emmen. Voor liefhebbers van verre tochten volgt hier totaal 255 km, een voorstel. voor de te volgen route. 1.., '..J. de harderij is onlangs een nieuwe hardingsgeplaatst. Deze lii\,..' in hoofdzaak voor " het inzetharden van kleine artikelen, nzet is het brengen van koolstof in de bui tenste laag van koolstof arm staal. Dit gebeurt hier bij een temperatuur van ongeveer 900. C. Het bijzondere van deze oven is dat hier een gasvormig inzetmiddel wordt gebruikt, namelijk propaan en ammoniak, en dàt de artikelen worden gestort in een 'trommel die tijdens het procédé 'Tleedraait. Na voltijd wordt de.. waardoor Rrtikelen voor het afin een koelbak gestort. men ziet: een aanwinst waar v. d. Weerd en tie Bruyn terecht trots op zijn.

6 r9nde;a!ler DADEN De collecte van verleden jaar Waar het ook komkommertijd mocht zijn, zeker niet in de deeënbus. Deze week was er weer een beloning van groot formaat: 150 gulden voor J. de Man van de afdè.ling montage. Deze inzender, die in het dagelijks leven een wakend oog houdt op de knip en stripmachines alsmede op het lintmes, laa,t zijn gedachten daarbij niet thuis. Reeds tweemaal kreeg hij een premie uit de deeënbus; de eerste was (7.50, de tweed (15., bracht zoveel op., dat. wij het precies een jaar hebben uitgehouden en geen noemens:,:_aardige schulden behoefdn,e maken. Maar nu is de bodem van onz schatkist bereikt en zijn onze nagels al versleten van het krabben naar de laatste centjes. Daarom... op 13 Juli a.s. de grote jaarlijkse collecte voor onze zieke collega's. Allen., die ziek geweestzi]n, weten wat het betekent, niet vergeten {e worden en van de vriende:!n in het bedrijf een kleine attentie te ontvangen. Dat. kost echter geld en wel ieder jaar meer, omdat het aantal werknemers steeds toeneemt en daardoor ook het an.tal zieken. Verleden jaar bracht de. collecte ruim f 420. : op. n dit jubileumjaar van VDH rekenen wij op minstens f 500., liefst belangrijk meer. Wij vragen Uw aller steun. Onze zieken zullen U dankbaar zijn. Comité Ziekentroost. Er is dus behoorlijk vooruitgang merkbàar. AN. Toen J, de Man deze week bij de heer Burgerlijke Stand Steevens geroepen werd en daar de heren D K Van Es en Roorda aantrof begreep hij wel D h V d d k fd ', Geboren. d t h t h t d't ' dd ' d e eer er aas on, a e ng nterne expea e sc 0 maa mi en n e roos was d', h " Paul, zoon van M..,A,'J,RQrlte)tap, fdeling t t!e,verzoc t ons ZJn an k over; te brengn C gewees. d' h d d " 121/ montagecontróle; op 24; Mth ddh h'; aan el)..t.. f!fr:n op e ag van zjn 12" aar oen em gevraag wer oevee j" ;"' b' lf l ' ' Maria Petronelia Elisabeth.. dochtèrvan J. J.. d d htdt hl' d' dhd d fd Jarig j,u! e\jt cc' e C teer den 0 f qp an dere an we ac a J. ver len a, ur e " h th' bl" van Hagen, afdeling plaátbewerking, op h", t h t h tt d 25 d Wijze \(an un sympa le J. k gaven, zoa s j nle oger e sc a en an gu en, Pieternella Philippina Antonia Maria,dochter D h hlf cl" e kern Utht rec " ' " " e eerste maa was et zeven en a,toen N "cl b ;' k " k d (h ft' t ' k.' f t ' t' "aast e ge ru e j e ca eaux or oge, Vlj len, aa zeggen V] en Win g. t " h d) h ft ' b' l ' vafj P. Ph. de Tombe, afdeling montage.' T h" h d 150 d t dh " enve oppe me n ou ee onze J.U arls op 2.7: "" 'cc. oen J oor e van gu en s on J. k een werpro l ca d eau ge ha d van zlj.n "cc Haagse spra e oos, 1 ' v, h t ' Gehuwd', c. D 'd t t ht...", t d co egas, qor wie e me we en moc. e, eeencommlssle was overigens me eze lf ' ' h elt' J.'F. G:G. de Voigt,.Yrieze afdeling op draaierij, met mej.:,...) kz d t " h f d een werpro 0 ral S een asp J.e a op premie 00 content, J. ee tgraag tevre en h ' : ki t t dt kt dh een werp enge wor dt gemonteer. d Ver daas an en wan ge re ge en oe meer d k h f " d d ' d '? J. v. Hooidonk, steekproefafdeling, met ". d" hb t on ee tons uiige eg at er n V!S mej. D. Berends op " nzen ngen oe eer,, d ' t' J d M ' " ' d' l1 db t kk' h t were een comp ete revo U le aa(! de. gang, e an snzen ng a e re ngop" e ; D ' kl ' k ' h b d ; F. A. v. d. Made, afdeling Solexlaboratoriurn,., k b' d' S, e assle e enge estaan e Uit een knippen enstn ppen van orte ver n ngen, t ' l ' met mej. L C. $pcor op 10.7:1951. ',",, sein e kaar passen de s tu kken bam boe Deze bewerking (draadjes op lengte knippen dtl ' dl "' k d ' :'lei. C, J. Hopman, afdeling productiebu.reau, :, ' d ' ' d " d) wor ge e! e ij "vervangen oor een zwleen SO atle van e ulteln el) verwj eren, h t' t ' met C. A. van Veldenop k " lt dh ' d d., peng enge J.e me ral en ve e me t ers on vroeger a een me e an wor en gedn k d k h h ny onsnoer aan, U an e n!p. en stripmac ine et K '. N TREDNG EN werk verrichten, 8VerJ8S Wij hebben onbescheiden gevraagd Klaverjassers, aanstaande Maandag 9 Juli. C. y.d. Klaauw, gereedschapbureau wat de winnaar met zijn gel,d gaat doen;" iclubavond;, Vervolg roosterwedstrijd, vijfde Mej. J.. Cochlcvius, voorcalculatie "k heb een vrouw en"tv:ee nderene,n d!e Mej. M. Toepoei, idem l opkomst verzocht en gewnst. i kunen best wat gebruiken, Voor zichzelf Aanvang 8 uur", vroeg "hit niet veel; zijn liefhebberij is zijn ' Th: Nordl6hne.. opleiding D. v. d. Starre, inleerband tropisch aquarium en daar :tal hij wel iets re'r W. voor k open,, ' erd Mej. E. v. Daalen, productieburealj Kernspreekuur Maanweg. De kern houd(spreekuurop Maandag 9 Ju! aansaande in de kamer van de heer v. cl.. Poel. Aanwezig zijn: 1e pauze: "mej. v. Rietschóten en hrwflle; 2e pauze: hr v. d. Plas en hr van Delft.. Wij vinden het leuk dat de ideeënbus de voor de bekisting van het beton van het laatste weken zo vruchtbaar is en dat de ".aborator!mgebouw een nleue m...ethde' meter heipalen voor de telecommunicatie.. premies zo goed ierechtkomen, toegepat',ln plaats van de gebrulk,e!j.ke mldd'elenfabriek geslagen, Hoe meer in:tendingenhç>e meer vreugd.. houtbklstlng :werd een stenen bekisting T k b ; '.. gemetseld.. Dze methode bespaart hout ens otte nog en e e ouwnleuwtj.es. "en tijd, Voor de vloer,van het personeelsgebouw" tot nu toe ruim 500,000 kg cement en zullen bewpen'ngsstaven van 26,meter ,000 kg betonijzer verwerkt, lengte gebruikt worden, ".: voor de vloer van de nieuwe loods en Eind Juli zal begonnen wqrden met het aanhet tegelpad betontegels gebruikt. brengen van de staalconstructie voor het " een totale lengte van 2 strekkende personeelsgebouw,

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ -------" graag op. voor " \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW:

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ ------- graag op. voor  \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW: ............, voor " \ Bijenteelt ) -------",. /./ / / 'Jk ~ou ~o graag op 5 ~ecember... Een observatiekast, waarin ik het lev en der bijen en hun taal van dichtbij kan bestuderen, met handleiding. 2-raams,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie v R IJ D UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE: HEKELVELD is - AMSTERDAM-C. TELEFOON assii^ POSTBUS 100 ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET N.V.V.

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken!

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! DE LANGE SOESTER Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! De Lange Soester is een eenmalige uitgave van Banketbakkerij Lex Verkley 14 september 2011 Thé Complet barstensvol zoete zaligheden Wat

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Is het einde van de privacy in zicht?

Is het einde van de privacy in zicht? amsterdams balie bulletin september 2007 Arthur Kohn in New York De Amsterdamse beëdigingsgriffier Jonge Balie naar Moskou Interview met mr. Jacob Kohnstamm Is het einde van de privacy in zicht? september

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension &

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension & Stichting Pensioenfonds TNO 14e jaargang nummer 2 juli 2014 Life Pension & Trots Dit is alweer het tweede pensioenmagazine van 2014 en daarmee de tweede editie nieuwe stijl. Traditioneel staat de juli-editie

Nadere informatie