,cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet."

Transcriptie

1 gechonken gniletsgnaleb het volgende jar ' de CJrsisten: Bovenste rij, van links naar rech\s, de heren Zeegers (samperij), v. d. Spek (huisvesting), Visser (controle), Bredeveld (cons!r.bureau), G. Kok (draaierij), Rog (draaierij), v. d. Plas (houtmagazijn), Overduin (gereedsch.makerij), de Gruyter (draaierij), Grote Gansey (bedrijfsleiding), Klaassen (stamperij). Otterloo (gereedschapmakerij), de Rooy (zagerij), Wehrmeyer (leraar), v. Overbeke (enkel/abricage), Warmerdam (gereedschapmakerij), v. Bendegem (electronisch lab), mej. Co!ijn (secretariaat), Klaaysen (montage), v. Dorp (opleiding). mej. Vlendré (verkoop), Heymans (gedeeltelijk z:chtbaar; technisch bureau). v. Klink (inkoop), Boogaard (inkoop), Orth (nabewerking), Lipman (electromotorenlab.). talencursussen op %omervacantie Ndrl.ndrval]zl.fPT!(:ndv.lt1gt.. Me:n dot'cdit nit uit "zucht naàr niuwighidi," prvooral om daarm togang t krijgn' ê:' (ht ghl cultuurbzit val] andre volken.',yrmd talen bgrijpen, sprken of schrijvn is driërlei., Het is ook geh1 ',3fhank. lijk,van ht do1 dat mn zich stelt, wlk studie. gvolgd wordt, onvrschjllig ho of wat, Wie n vremd, taal ernstig bestudeert en yorderingn maakt, heeft plezir in dit werk. n d' afg.)open jaren zijn d hrn Whr. mijr en v. do Gun in ons,bedrijf opgetrdn als d kamplonen van d Engels en Frans taal.. Zij hebbn verschillnde cursussen ggevn waarvoor in brd kril]g blijvende,belangstelling pstond. Aangezin ht mernd1 dr rllngen vooral verlangd kennis van de tchnisch taal t vrwervn, waardoor zij toegang ou., den kunnen krijgen tot de vakliteratuur, s aandeiaalder techniek bijzondere aandacht Zo wrdel] gegeyen twee cursussen: tech "nlsch Enoels en een conversatieengels. n 'de Franse sector is onder leiding van de heer '.,'van der Gun geanimeerd gediscussieerd "overtelevisie, Sqlexen en jaarburs, om maar enkele onderwerpen te noemen. ","Gezien de be.langstelling en het resultaat van "deze cursussen zal in de maand September..,'omde gedachten te bepalen, te binnen ""in de erste week.. mt nieuwe n vervolg.:,cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet. Bovendien kn men zich aanmelden voor het diploma spreekvaardigheid dat ingesteld is door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De opleiding zal in Frans en Engels worden gegeven. Op dit examen moeten de candidate(1: gedurende 5 minuten een tekst prepareren en daarna voorlezen. ' een gesprek van 10 minuten voeren over dingen uit het dagelijkse leven. 10 minuten spreken over een bepaald vak.. De candidaat moet enkele boeken over het door hem gekozen vak hebben gelezen. Wij verwachten voor de nieuwe leergang veel belangstelling. nlichtingen over kosten.. uren.. etc. worden gaarne verstrekt door de heer v. Dorp, afdeling opleiding, telefoon TELEFOON ERRES SERVCE Het is algemeen bekend, dat de "Erres_Service'" ondergebracht is in onze fabriek. Minder bekend is het (getuige de telefoontjes), dat deze een apart telefoonnummer heeft en,:jus niet via de centrale van "de Kroon" gebed kan worden. Voor aller gemak zullen we nog even het. Erres Servicenummer vermeiden, het is: Bedankje HAAKN De "Haakin"actie begint al n et vergeetboekte graken. Door onderstaande brlef werden wij echter herinnerd aan die spannende tijd van de wedloop der edelmoedighe!d: VERENJGNG,..KONNGN WLHELMNAFONDS" AmsterdamC., Aan de Directie van de N.V. Van der Heem, Maanweg 250, 'sgravenhage. Mijne Heren..,. Met grote erkentelijkheid hebben wij de eer U te berichten, dat wij van de Nederlandsche Christelijke Radiovereeniging rt)ochten ontvangen Uw cheque No ad f old Rotterdamsche Bank te 'sgravenhage en Uw cheque No. B groot f 800. old Heren R. Mees & Zoonen te 'sgravenhage als bijdragen voor ons Fonds in verband met de "Haakn"actie. Deze buitengewoon mooie bijdragen ter veroterking onzer middelen hebben qnze bjzondere waardering. Voor de grote steun, welke U door Uw sym Qathieke geste aan het werk onzr Veren i qlng voor de kankerbestrijding hebt willen geven, zeggen wij U dan ook gaarne hrtelijk dank. Hoogachtend, Vereniging "Koningin Wilhelmina Fonds"'. VOexamens A. van de Velde, Directeur.. DEN HAAG n de afgelopen weken hebben 6 candidaten deelgenomen aan het examen voor het.v...o. sleuteldiploma en 9 aan het.v..o. examen Pract)sche Algemene Vorming. Van de laatste werd Woensdag 4 Juli de uitslag bekend gemaakt. Helaas kon aan twee candidaten gn diploma worden verstrekt. De geslaagden waren: J. Brobbel (wikkelafdeling), J. de Bruvn (radiotekenkamer).. C. van de Greft (montagecontrole), P. J. Schouten (montagecontrole), J. H. Verdaasdonk (interne transportdienst), A. Verlind (draaierij), J. M. Wortel (nabewerking).. Hulde aan de geslaagden en hr Krispijn, die geç!urende ongeveer twee jaar in een bijzonder prettige stemming hebben samengewerkt. Daar het in de bedoeling ligt bij voldoende cursus te organiseren zullen wij binnenkort nog iets over deze opleidingen vertll.en. Reeds thans kunnen belangstellenden zich in verbinding stellen met hr v. (;)orp, afdeling of'leiding. Van de ruim 300 Solexrijders van de fabriek Maanweg, gaan velen komende wekèn per Solex naar het buitenland. Het verst trekken. voor zover ons bekend, de heren Pluym en Frantzen van het technisch bureau. Zij rèizen naar Oostenrijk, 3000 kilometer in twee weken. Wie gaat mee? :

2 ' Burgerlijke Stand Geboren Deodata Elisabeth. dochter deling expeditje. NTREDNGEN A.de Groot, draaierij W.v. Rosengarten, montage :::. Wammes; montage v. Medenbachde Rooy, mo. H. Slmger:dTaajrir Wij ontvingen twee dankbetuigingen: ie weten van mevrouw VlugWels, afdeling montge ende heer E. Cordet,. fdej.ing technisch bureau, voor belangstelling en' cadeaux bij huwelijk ontvangen. AFSCHED HR METMAN Vorige week nam de heer Metman afscheid van de afdeling hoofdboekhouding.de zwier)ge zwaa!. Melde heer Metman \londen worden van de oude schriftstijl: wäar hij 5 jaar ijn beste krachten eh zou onze 1aatste schoonschrijver verdwijnen, ware het niet dat wij in onze heer zwierige krullen aan VDH gewijd heeft. De heer Metman, die een schrl.ft schrijft Van Stapele nog een waardig vertegenwoordiger van deze school bezitten. waar menig calligraaf jaloers op kan zijn, is meer dan 25 jaar als schrijver in dienst De heer Metman temidden van de afdeling hoofdboekhouding. Van links naar geweest bi) de polit.ie. Wij geloven niet dat er onder de jongerenvan deze tijd, die gewend zijn aan v. d. Horst, Glasbergen, v. d. Bos, Weze rechts de heren Mostert, Krul, Augustijn, lopend blokschrift en dergelijke genormaliseerde schrijfwijzen, nog aanhangers ge dink, Wiggenraadt.. mej. Michon, naar, Schouwenburg, Metman, mej. Du Stoffels. H.. V.O.attracties Voor de komende weken heeft het H..V,O, Calligraaf zonder weerga Bridge resultaten goed ' ' enkele zeer nteressante gebeurtenissen op Hoewel het brl?ges7zoen ges otenls en haar programma s t aan..,onze belangstelling uitgaat naar de zomer W.. U ht,.. SPorten, S hel wellcht nteressant om d J noemen s ec s:. e Openluchtvoorstellingen in het Zuiderpark dresultaten van het eerste Jaar we d stj ( d UTRECHT OP DE SOLEX, Zo mogelijk voor de vacantie za) aan leden Vqn het Utrechtse personeel op dezeffde voorwaarden als in.'.. Denc Haag een Solex worden beschikbaar! gesteld.yoq..rîe het nog.nie\ocht:j weten: kosten 2 gulden per!week.. Daarvoorverp1icht men zich de Solex cc! in goede staát te houden en.'te berijden volgens de door YDHcvoor! gesch'l"even regels. VDR verzorgt reparaties, vernieuwingen, verzekering etc. Brandstof.is voor e!gn rekening..!! Uiteraard is de belangstelling voor! deze Solexrijderij ook te Utrecht enorm groot. Het eigen seryicec station zal worden geleid door de heer Hensbergen, die momenteer in Den Haag bj hr Dan.iëls zijn oplei.!!c ding geniet Maandag 16 Juli: bridge van de VDHp!oegen eens te bezien.. ;;Oc, Het wereldberoemde Negerballet van Berto Ons eerste team (hr en mevr. de Cates K t. ;r " Pasuka. Dit ballet wordt muzikaal begelei?!'eren' de Reus en Kogchelland) heeft. het! foon les "',?oor een ei.gen Afrikans negerorkesl Dit bste resu!taa! geboekt..n klas.se 2C wisten enleu.we kstenbatterljen van de electrlsche:;;;;j! n de prachtige omgeving van et openlucht ZJ na een minder gunstig begin de tweede nstallatie zjn aangesloten, benevens de theater belooft een gebeurtenis te worden. olaats achter het zer sterke Olyeh te ver nie4we onderverdeling van d gemeente Op de toegangsprijs van f 2.50 voor de mid overen. kasten. Wij vermelden nog dat de stroomdelste rang hebben H..V.O.leden f1. Het tweede team (heren Smiten v, Klink en voorziening onafgebroken is doorgegaan, reductie. hr en mevr. T etenburg, respectievelijk hr omdat eerst de oude kasten naar voren zijn Toegangskaarten (à f 1.50 dus) zjn dagelijks Reidt) behaalde in klasse 3L de 3e plaats. gehaald, daarna de nieuwe geplaatst en, verkrijgbaar aan het H.t.V.O.kantoor, West Jautze 3 werd kampioen.. terwijl Olveh 4 de 's avonds is er omgeschakeld. " einde e plaats inneemt met een punt meer,dan Onze machineploeg heeft een nieuwe con, ',' Maandag 30 Juli: VDH. Jammer dat de wedstrijden tegen denstank voor' de bonderkete) gemaakt,.van', Het nationaal toneel van België. voert op R.V.O. 7 en R.A.S. 7 onodig werden leidingen voorzien en het geheel aange' blijspel van Shakespeare "Als Je maar wilt verloren want zowel van Jautze 3 als van sloten.,'ê ("As rou like it"). Toegangsprijs op alle Olveh 4 heeft ons twede team kunnen Deze week S het langverwachte nieuwe 10s"" rangen slecht. f 1. '.. winnen. forzuurbad gearriveerd; dit wordt spoedig Kaarten verkrijgbaar van 16 Juli af... geplaatst., Maandag 6 Augustus (bij ongunstig weer YDH3 was met ons,sterkste team. Ook de ingang van de bonderif s verplaatst, Dinsdag 7 Augustus):... Zowel het 4e team {heren langezaal en de zodat'swinters de framebouwerij geheel af Het, Ba.ll.et der Lage Landen (eldi..ng Masch.a Bruyn, Kliphuls en Kempinga) alsook het 5e gsloten kan worden. ' trweeme en Max Dooyes). P!anobegeler team {hr v. Diem en mej. v.. Diem; heren De oude M.O.D.ruimte s nu centrale ged,.g, van Wolfgang Wjdeveld. Toegangs Verelzen en Kuipers) hebben kampioens worden, terwijl de machineoriderhoudploeg " prjzen voor H...O.,leden f 1 n fo.75 kansen gehad,,maar eindigden beide op de nu ondergebracht s in de framebouwerij."", op vertoon van lidmaatschapsbewjs aan de 3e plaats van hun afdeling, De huisvesting is klaargekomen met het"" kassa van h:t openluchtt.heater nîeuwe.kantootje op de benedenverdiep!ng., Deze prachtige voorstellingen kunt U allen Bridgende VDHers, die n principe bereid De schilders ZJn begonnen met de kantorn, bijwonen, mits... U lid is van het H..V.O. zijn volgend seizoen onze gelederen te ver te voorzien van een fleurig verfje. Eén iser','" en mits U er dan vlug bij is. Voor het eerste sterken, zowel kwalitatief als kwantiatief, gereed. ' kan mej. Groenweg, afdeling sociale zaken, worden verzocht zich vóór 20 Juli op te ge.. zorgen. Zij zal U graag als lid noteren. Als ven bij hr Eysackers, afdeling inspectie, die Mej. Soutendijk, afdeling service, behaalde U daarmee niet te lang wacht zal het tweede ook alle gewenste inlichtingen kan ver het diploma Nederlandse Handelscorrespon U ook niet moeilijk vallen. strekken. dentie. ",", ""' ; i

3 .netnemusnocednegehneg Werkt. W ca:t ire:nl "....c"" " d " fdllv 0 K " h " "" ea e ing. ",.. 10en" emgevtaagd " "werdwaihij)n zjn Vacantie dachttegaö!n "W,.. at1ser anders yan een " Jong'j ker"'oa " " t.s.c. hjf " teverwachten,dandathif"'""samecnmet d 1 " h' en vrfèn een""t,etstoc:t' hf.e t"georga "" nfseer ' d,gewapen "" d me}entnaa.",,'èrwar;te C ' artikelen.." Maar 1aênnuverdwedè ""c lhf Ch" td "" '"" " grijns ac "o.c. et p!ln 6org!lat! " "" " " """"",""" "vçrm ""vn n v90rwö!arder.\lk" overgang ""van zljnvrfend..endiens"pö!""dacht.."er nu c" :stèrk 6veromde gep.f.ande..fletstoch(l1aar L b "., t ff "" " "im urgmet ZJr) veto" etre en, "" """ " vadervandèvr!end"\ev7rmu;:we;ner, 1 jt \01zef9ng:eRob,ns.oCuscé "z9ats.h'.j. rlchzelf noemt " toch" nog ddorgaat.vee.l. cces / Dick enweln!g " liefst""hclemaal " " '" ;,'één regeol, "" ", " "" c",,1r Als bijzonderhed vrmeldde Dick nog; dat éénvö!n de meisjevande :V.O.K...even eenshet plan had n dèzelfde omgevlngte gaa 10geren als waar hij ing kö!mperen. "" " "" Op dè vraag wie datdanw1 was, ver'" scheen alleen maar weer die brede grijnslach. {., * De heer Bosman van he! PlJnbureau is wat je noemt een boffer. Het wordt namelijk lang niet iedereen aangeboden om mee te rijden naar het Zuiden van Frankrijk. je zou zo denken dat iem3nd, die nogmjar kortüi( ndonesië terug.isnu we! eens een vacantie in Nederland zou willen doorbrengen,maarzoniet de heer Bosman en wij kunnen hem geenongeli.jk geven. Beaulleu is het endpunt. van de re!senzij hopen dit. in twee dagen te kunnen bereiken... Wie Beaulieu zegt, zegr of denkt Monte Carlo! s het te verwonderen.. dat hij in zijn knol ;'entuin is met deze vacantie? Alleen betreurt hit het dat de Tour de France juist voorbij is als hij komt. " * n ieder geval neemt hij één dag er af om met de Solex op stap (wie!) te gaan en wel naar ; de plaats waar hij in de mobilisatie heeft gelegen als militllir. Die goede ouwe tijd speelt hem parten; als hij over enkele dagen over de leusderhei tuft, voelt hij zich weer 10 jaar jonger. * Op de vraag aan de hr Ester wat hij nu wel ging doen in de fabrieksvacantie, volgde hoe kan het anders een lange onderzoekende blik. Het antwoord was echter teleurstellend namelijk: werken! Schoonmaak, meneer! En weg was de hr Ester. * DE UTRECHTSE KAMPOEN Terwille vàn "de actua1iteithebben wij in ons vorige nummer rêeds aangekondigd, dat. C. Hartmanuit Utrecht een premie van 150guldenverdiende voor eenîdee. dat het wikkelen van ankers van kleine motoren :Jetrol Bovenstaand plaatje doet ons delen in de v!eugdevan,deze inzender1oen hij uit handen"an de heer Meysde envelopp ml inhoud ontving, Devoltallige ideeëncommissie. WZS daarbij van de partij, alsmede heer Van Bokhorst van personeelszaken; die als belangstellend toehoorder fungeerde. Van links naar: rechts de heren v. d. Berg, Meys, Carsouw, Hartman, v. Bokhorst en Ondanks het gedreun, dat egen is aan de stamperij, is hel ons gelukt iets te weten te komen over de vacantieplannen van instell..er Kagie. " van het bronsgroene eikenhout. Tia ;..alîeeen baby hebt van 5 maanden valt het niet mee om uitgebreid vacantie te houden. Zijfl vrouwen hit hebben zich voorgesteld om dagtochten te gaan maken, zoals meteen plezierboot naar de speeltuin Drievliet in leidschendam of naar Scheveningenj misschien gaan ze ook nog wel naar het Dierenpark in Wassenaar. Vacantie? Nou en of samen met mijn vrouw Practische Algemene Vorming (de hr van Leeuwen is reuze trots op zijn.voor hen die het Sleuteldiplomaof vrouw!) naar Limburg en daar maar Solexen Hoede reis naar Limburg gaat. niet per Solex, dat is te ver voor zijn vrouw, de Solex gaat Op de treîn. Wij wensen de hren mevr... van Leeuwen veel mooi weer,.in Limburg, dan hebben wij het ook, want wij gaan ook naar het land Nog steeds examens Na de uitslag van het examen Practlsche Algemene Vormiqg was deze week het S.euteldiplom Hieraan kan 1edereendeelnemen. Er wordt Sival. Onnodig te zeggen dat de inzender uitermate ingenomen was met de beloning, een ingenomenheid die zijn weerklank. vond in de gehele fabriek Utrecht. En ook in Den Haag, want.j. G. Hartman was daar vó6r zijn militaire dienst werkzaam Op de afdeling versterkerbouw: Toen hij terugkwam uit het leger is hij via Den Haag, terechtgekomen in Utrecht, waar hij als wikkelinstructeur fungeert. Met de premie was hij uiteraard zeer n zijn schîk. Hartman is getrouwd en in een jong gezin is een financiële hartversterking altijd welkom. onderricht gegeven in Nederlands,Rekenen, atlenmeemussen behoren buiten, Kennis van ons land... daarmee gelijkstaande opleiding hebben. E. wordt iederiands, Boekhouden, Wrskunde, ndustriële Aardrijkskunde, Ntuurkunde, Gemeenschapskennis en Engels gedoceerd. Technisch Basis Diploma Hieraan kunnen zij deelnemen, die ambachts. school of Sleuteldiploma hebben. Er wordt les gegeven 1n Rekenen, Wiskunde; Natuurkunde, Nederlands, ndustriêle Aardrijkskunde, T echn!sch tekenen. Kleine bombardeurs worden plaag Sieuteldfrloma aan de beurt. n onze fabriek heerst een ware mussenplaag. Wij zouden er niet zoveel bezwaren Onzeg':'Jkwensen aan de hern Batenburg (montage)... Gutterswijk (nabewerking) en Muntjewerf. (plaatbewerking).. tegenhebben dat deze vogels door de afdelingen..vliegen als ze zich netjes gedroegen. Deze heren zagen de opoffering van veel Nufsdat niet het geval en veroorzaken zij vrije tijd in het afgelopen jaar ruimschoots voor honderden guldens schade aan radiokasten : die na een bomtreffer dikwijls beloond door het verkrijgen ven het zo begeerde diploma. geheel opnieuw moeten worden afgewerkt. 8ij voldoende deefnamezullen er in het Wij hebben,. de landbouwhogeschool te komende seizoen weet diverse.v..o.2 Wageningen om raad gevraagd: men bood cursussen wo:rdengeorganiseerd.! aan de mussen met vergif teverde)gen. Deze c! extreme maatregel willen Wil alleen nemen Men kan zich reeds nu opgeven bij hr Van als wij geen kans zien de mussen op andere Drp,afdellng opleiding. wiize teverdrii.vên:hetidde.l om vogelbez.oek te weren S netheid.. Geen Hieronder enkel ggvens: b.oodkruimels op tafels en op de g!ond, geen etenswaren op de werktafels dan ook k

4 VACANTE..... en toch maar..... niet a1tijd verzekerd,, Nudevaca nties voor de deur staan schaduwd wordt door rekeningen eneeverze k d hlj!p;waarvan er verpozng burten hun woonplaats U naat goed vertrouwen meende, dat zoeken lijkt deze wel zou ;?e" kort samen te vattn;..hge gehandeld talen" marwaarvan.ochte!af blijkt, moet worden TUDENSZ!EKTE SU! datdlth.jet hetgevalcis. " TENDEWOONPLAATSc.. Uwziekenfohds..betaaltde kosteri gneeskuhdige hulp bujten:de ederven 'c'' jtegênd.e!, Wi! vragen woorplaats, indienaade"vo!ge(lde..'ywblangstellrg omt voork9mer'vootwaardenvoldaan..'s. " dat Uw vacantiepret achteraf over:; 1.begeneeskundlgebenadtin m6et. cmedsch nodig zijnen wet van den "caard,dat er n!etmeegeacht kn wor en..1otdatde patiënt inz!jnwoonplaats.jsteruggekeerd, met andere woorden de cbehandeling moet "een SPOEDESEND " karakter hebben. Een schriftelijkeverktrng, waaruit dit blijkt, moet door de huisarts of specialist worden afgege,en c. _voor het ziekenfonds. Zodra. het spoed eisend karakter geweken S, zal de patiënt zich onder behandeling moeten stelten van zijn huisartsfn zijn Woonplaats. Men moet zich voor medische hulp wenden tot een HUSARTS. De huisarts zal zo nodig de hulp nroepen vaneen specialist. Wanneer de patiënt zich rechtstreeks wendt lot eer peclalist, komen "de kosten van despecial.istische hulp niet voorsekening van het zekenfonds, " 3... Men moet aan de behandelende husarts " of specialist mededelen, bij we.lk ziekenfonds men verzeked S. DJtJsnodlgvoor hetberekenervah het1arieft ndien opneming neen ziekenhus nodi;" ""geoosdeeld'wordtdoqr de behandele,nde geneesheer, moet men dit TEVOREN 'ofcbir.spoedgevallen zospoeqlgmoge1ijk n? de <;>p:nm!ng aanvrager bit. het zleknfonds. 5.. De rekeningen, welke men betaalt we!kde behandelende gneesheer nr Joera, daar is de vacanti.e.. c C C Héerlljk;wateén,tlJdcyan..rust, Vrij van de dagelijkse zorgen; dat is ieder naar de lust, Nu geen wekker n dé morgn.. Nu geen di.ngen volgens sleur, Ook geen vrees van laat te komen. 'geen portiers, geen visteur, 'n Extra weekloon n de buidel '1ej. v. Es.ter)k, t,:chnisch bureau,ontvagt\ en een Solex; die ons r,l!dt.. Solexlnstruct!e van hrhensbergen. Wat een zee van heerlijkheden Brengt ons dje vacantietfjd, cvan het ".Jorden naar het Oosten Weekend Rockanje c Utrecht op de Solex '. ",n het Z'J,del ni1qr het West Cc ë:fstand is voor ons geen letsel Op 29 en 30 September hebben we weer cp de So.!ex gaat dat best.. eenvdhweekend op de Volkshogeschool Laat een ander nu maar werken, in Rckan J'e, c c,. d. WlJ ' oen nle ts van vroeg t0 t aa t ' ' d' kd " f cbd c C t " d t De kostenyoor!t wee en zjn '"7 '. e ;t s voor on nu J van rus en, fb ' Jammer dat t zo vlug steeds gaat, a rle k b eta al t, hiervan f 2.50, En tóch wil ik het we! bekennen, Hetprogrammäcstaat nog niet hlemaal.vast, A5 ik aan m!jn beursjec merk,... Maat n ieder gva!zlhet weer,erggee! dat. het angstg dungaa\w?rden ligorden, Hetaëlntël\..plaat,sen \S bepel;t.. dànyerlang k weer naart wrk, duscals UcmeèwiltmbetU zich w1 spoedg k c c ccd. v..d, Wi.lt.fopge"en op de afdeling socia)e za en, het z'nfonds zendt. moetengespec.j!ceerdzjj.n.. VaR groot belang is het te weten, dat de ziekenfondsen nooit kosten van geneeskun1 dige behandeling enz. welke elders gemaakt zijn betalen, indien de verzekerde zijn woonplaats verlaat terwijl hij reeds ziek ol onder behandeling van een arts is. Gaat men dus ziek of althans onder behandeling van een arts zijnde op reis, dan zal men moeten overwegen, dat eventuele kosten van geneeskundige hulp buiten de woonplaqts voor eigen rekening komen. Bij vacantie in het buitenlad geldenvoolc VERPU.CHTVERZEKERDEN sinds Apri.t 1951 dezelfde regels, DE VERGOEDNG ZAL DAN ECHTER NlETMEER BEDRAGEN DAN DE KOSTEN, WELKE N NEDERLAND ZOUDEN ZJN BETAALD, met dlerl verstande, dat voor huisartsenhulpdevergoe D d" W" E ;..,." '"''', ding is bepaald op ten hoogste f 1,50 voor e ra 10 van m van st eenspreekuu!bezoek en ten hoogste.f 2,50 Heel sportminnend Nederland is.maandagavond juichend c;>pgeverd, toen d radio het voor een bezoek van de arts ten huize van ve:rassende nieuws bracht, dat Wim van Est er door een brillante etappezege n geslaagd de patiënt. Bovendien worden nimmer ver was de gele trui te veroveren. Niemand zal echter intenser aan de radio hebben "gegoed eventul.e kote vanveroer per auto hangen" dan zijn vrouw in het Brabantse dorpje Sint Willebrord. Dank zij de radi kan van de verblijfplaats n het butenland naar zij prestatie van haar man uit diens eigen mond vernemen. Het stemt ons tot vo doede"woning in Nederland.. ning dat deze radio er en is uit onze. fabriek: een Aetherkruiser AK (Ut: Ziekenfondsblad), Jammer dat het sprookje zo gauw Uit was. f 1 ', """è

5 1 1 n harden " :, Desne)he!dwaarmede velen onzer zich om Van de zijde der Nederlandse Spoorwegen :gouurnartra en trein poedden houdt heeft men ons medegedeeld, dat de bestuur;. sçhone beloftenjn ten aanzien van Vader.; landsesprintsuccessen op de aanstaande oly,mpischesperen; Vlak voor aandaverende Jf!nen!angsstormt men naar de >, c= q' "/1) HEE N.V. :\ 'ï 1,.l,J "'" :::::: y.:;; f1i1 vi <." :F' der van de Jsindskort ingelaste) sneltrein die omstreeks uu.r de overweg passeert...de baren dagelijks te berge rijzen. Aangezien wij er toe willen medewerken dat ons dierbar personeel op deze overweg geen gevaar,oopt, heeft vorige week de Haagse verkeerspolite op ons verzoek ge:: tracht doldrieste VDHers ie beletten voor de aanstormende trein langs te glippen, Tot grote verontwaardiging van velen, d.ie dez agenten het recht betwistten hun 1even te beschermen. Nieuwe telefoonnummers 17425: hr Wezenaar. hr. Schouwenburg, roterende hardingsoven ets nieuws 30 Juli 1951: Sterrit Den' HaagBloemenzee.. Op de laatste dag vandefabrleksvacanfi.e..is er eengrotereunievan VDH.Solexistenbij de voor ons zo goed bekende Houtru$t' ha en. De Bromfietsensterrit van de Stichting Den HaagB1oemenzee zal ongetwijfefd het grootste deel van onze Solexbèrijders ûitden ; Haag en Utrech b)jeenbrengen. Voor de kersverse Utrechtse Solexisten Îs dit, een prachtgelegenheid. om eensport!eve tochfnaar de Haagse Bloemenweek le maken en bij de klassementsproef hun krachten op het gebied van rijvaardigheid en Wir hebben nu getracht de zaak van de psychotogische nuchter verstand te meten met de Haagse kant te benaderen en hebben collega's. ons afgevraagd: "Waarom wil men Zo snel edere deelnemer ontvangt een prachtige naar huis? s het de afkeer van YDHof het Gerozilveren bloemenlepel, gratis entree op verlangén naar 'e.igen haard?" de tentoonstelling Wonderland en voor de Het schijnt dat velen naar huis willen om de ballonopstijging van ballonkaptein Boesman.. hond nog even ie kunnen uitlaten, aardappelen Bovendien ka,n iedere deernemermede té schillen o(marietje bij Oma te d,ngen naar de prijzen, waaronder een doór halen. Voor dit edele doet riskeert men onze directie beschikbaar gestelde Solex en graag alles. verder een Berinimotor en vele andere Zij wel. prachtige prijzen. Maar serieus: het overwegje is levensgevaarlijk. nschrijvingen bij hr Tetenburg, afdering Vooral nu een sneltrein is ingelegd. organ!sat.ie. Wees voorzichtig en laat het niet zo ver Het inschrijfgeld bedraagt f 2.50, hetgeen komen dat er ongelukken gebeuren. Als het gezien het gebodene niet hoog is te noemen zo doorgaat komen deze onherroepelijk., "!n... van de extra week betaald kan wor en. Solexisten, onze Solex moet de boventoon voeren bij deze Haagse Bromfietsen Sterrit n de VDHers bij de Solexen. 21 Juli 1951:. hr Glasbergen..' : Den Haag hr Mostert. Gouda. hr Oudewater Staffl Utrecht Solex boortorenrallye, zie ook het VDHtje van nschrijvingen bij Solexclub Amersfoort Apeldoorn Deventer Raalte Emmen, Boschlaan 16, Emmen.. Ommen Balkbrug Hogeveen Emmen. Voor liefhebbers van verre tochten volgt hier totaal 255 km, een voorstel. voor de te volgen route. 1.., '..J. de harderij is onlangs een nieuwe hardingsgeplaatst. Deze lii\,..' in hoofdzaak voor " het inzetharden van kleine artikelen, nzet is het brengen van koolstof in de bui tenste laag van koolstof arm staal. Dit gebeurt hier bij een temperatuur van ongeveer 900. C. Het bijzondere van deze oven is dat hier een gasvormig inzetmiddel wordt gebruikt, namelijk propaan en ammoniak, en dàt de artikelen worden gestort in een 'trommel die tijdens het procédé 'Tleedraait. Na voltijd wordt de.. waardoor Rrtikelen voor het afin een koelbak gestort. men ziet: een aanwinst waar v. d. Weerd en tie Bruyn terecht trots op zijn.

6 r9nde;a!ler DADEN De collecte van verleden jaar Waar het ook komkommertijd mocht zijn, zeker niet in de deeënbus. Deze week was er weer een beloning van groot formaat: 150 gulden voor J. de Man van de afdè.ling montage. Deze inzender, die in het dagelijks leven een wakend oog houdt op de knip en stripmachines alsmede op het lintmes, laa,t zijn gedachten daarbij niet thuis. Reeds tweemaal kreeg hij een premie uit de deeënbus; de eerste was (7.50, de tweed (15., bracht zoveel op., dat. wij het precies een jaar hebben uitgehouden en geen noemens:,:_aardige schulden behoefdn,e maken. Maar nu is de bodem van onz schatkist bereikt en zijn onze nagels al versleten van het krabben naar de laatste centjes. Daarom... op 13 Juli a.s. de grote jaarlijkse collecte voor onze zieke collega's. Allen., die ziek geweestzi]n, weten wat het betekent, niet vergeten {e worden en van de vriende:!n in het bedrijf een kleine attentie te ontvangen. Dat. kost echter geld en wel ieder jaar meer, omdat het aantal werknemers steeds toeneemt en daardoor ook het an.tal zieken. Verleden jaar bracht de. collecte ruim f 420. : op. n dit jubileumjaar van VDH rekenen wij op minstens f 500., liefst belangrijk meer. Wij vragen Uw aller steun. Onze zieken zullen U dankbaar zijn. Comité Ziekentroost. Er is dus behoorlijk vooruitgang merkbàar. AN. Toen J, de Man deze week bij de heer Burgerlijke Stand Steevens geroepen werd en daar de heren D K Van Es en Roorda aantrof begreep hij wel D h V d d k fd ', Geboren. d t h t h t d't ' dd ' d e eer er aas on, a e ng nterne expea e sc 0 maa mi en n e roos was d', h " Paul, zoon van M..,A,'J,RQrlte)tap, fdeling t t!e,verzoc t ons ZJn an k over; te brengn C gewees. d' h d d " 121/ montagecontróle; op 24; Mth ddh h'; aan el)..t.. f!fr:n op e ag van zjn 12" aar oen em gevraag wer oevee j" ;"' b' lf l ' ' Maria Petronelia Elisabeth.. dochtèrvan J. J.. d d htdt hl' d' dhd d fd Jarig j,u! e\jt cc' e C teer den 0 f qp an dere an we ac a J. ver len a, ur e " h th' bl" van Hagen, afdeling plaátbewerking, op h", t h t h tt d 25 d Wijze \(an un sympa le J. k gaven, zoa s j nle oger e sc a en an gu en, Pieternella Philippina Antonia Maria,dochter D h hlf cl" e kern Utht rec " ' " " e eerste maa was et zeven en a,toen N "cl b ;' k " k d (h ft' t ' k.' f t ' t' "aast e ge ru e j e ca eaux or oge, Vlj len, aa zeggen V] en Win g. t " h d) h ft ' b' l ' vafj P. Ph. de Tombe, afdeling montage.' T h" h d 150 d t dh " enve oppe me n ou ee onze J.U arls op 2.7: "" 'cc. oen J oor e van gu en s on J. k een werpro l ca d eau ge ha d van zlj.n "cc Haagse spra e oos, 1 ' v, h t ' Gehuwd', c. D 'd t t ht...", t d co egas, qor wie e me we en moc. e, eeencommlssle was overigens me eze lf ' ' h elt' J.'F. G:G. de Voigt,.Yrieze afdeling op draaierij, met mej.:,...) kz d t " h f d een werpro 0 ral S een asp J.e a op premie 00 content, J. ee tgraag tevre en h ' : ki t t dt kt dh een werp enge wor dt gemonteer. d Ver daas an en wan ge re ge en oe meer d k h f " d d ' d '? J. v. Hooidonk, steekproefafdeling, met ". d" hb t on ee tons uiige eg at er n V!S mej. D. Berends op " nzen ngen oe eer,, d ' t' J d M ' " ' d' l1 db t kk' h t were een comp ete revo U le aa(! de. gang, e an snzen ng a e re ngop" e ; D ' kl ' k ' h b d ; F. A. v. d. Made, afdeling Solexlaboratoriurn,., k b' d' S, e assle e enge estaan e Uit een knippen enstn ppen van orte ver n ngen, t ' l ' met mej. L C. $pcor op 10.7:1951. ',",, sein e kaar passen de s tu kken bam boe Deze bewerking (draadjes op lengte knippen dtl ' dl "' k d ' :'lei. C, J. Hopman, afdeling productiebu.reau, :, ' d ' ' d " d) wor ge e! e ij "vervangen oor een zwleen SO atle van e ulteln el) verwj eren, h t' t ' met C. A. van Veldenop k " lt dh ' d d., peng enge J.e me ral en ve e me t ers on vroeger a een me e an wor en gedn k d k h h ny onsnoer aan, U an e n!p. en stripmac ine et K '. N TREDNG EN werk verrichten, 8VerJ8S Wij hebben onbescheiden gevraagd Klaverjassers, aanstaande Maandag 9 Juli. C. y.d. Klaauw, gereedschapbureau wat de winnaar met zijn gel,d gaat doen;" iclubavond;, Vervolg roosterwedstrijd, vijfde Mej. J.. Cochlcvius, voorcalculatie "k heb een vrouw en"tv:ee nderene,n d!e Mej. M. Toepoei, idem l opkomst verzocht en gewnst. i kunen best wat gebruiken, Voor zichzelf Aanvang 8 uur", vroeg "hit niet veel; zijn liefhebberij is zijn ' Th: Nordl6hne.. opleiding D. v. d. Starre, inleerband tropisch aquarium en daar :tal hij wel iets re'r W. voor k open,, ' erd Mej. E. v. Daalen, productieburealj Kernspreekuur Maanweg. De kern houd(spreekuurop Maandag 9 Ju! aansaande in de kamer van de heer v. cl.. Poel. Aanwezig zijn: 1e pauze: "mej. v. Rietschóten en hrwflle; 2e pauze: hr v. d. Plas en hr van Delft.. Wij vinden het leuk dat de ideeënbus de voor de bekisting van het beton van het laatste weken zo vruchtbaar is en dat de ".aborator!mgebouw een nleue m...ethde' meter heipalen voor de telecommunicatie.. premies zo goed ierechtkomen, toegepat',ln plaats van de gebrulk,e!j.ke mldd'elenfabriek geslagen, Hoe meer in:tendingenhç>e meer vreugd.. houtbklstlng :werd een stenen bekisting T k b ; '.. gemetseld.. Dze methode bespaart hout ens otte nog en e e ouwnleuwtj.es. "en tijd, Voor de vloer,van het personeelsgebouw" tot nu toe ruim 500,000 kg cement en zullen bewpen'ngsstaven van 26,meter ,000 kg betonijzer verwerkt, lengte gebruikt worden, ".: voor de vloer van de nieuwe loods en Eind Juli zal begonnen wqrden met het aanhet tegelpad betontegels gebruikt. brengen van de staalconstructie voor het " een totale lengte van 2 strekkende personeelsgebouw,

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

WOORDPAKKET 6.2 i in een tweeklank hoofdletter

WOORDPAKKET 6.2 i in een tweeklank hoofdletter WOORDPAKKET 6.1A WOORDPAKKET 6.1B WOORDPAKKET 6.2 Ik hoor een ie maar schrijf een i: woorden net als fabrikant. Ik hoor een ie maar schrijf een i in een tweeklank: woorden net als radio. Aardrijkskundige

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

futurum (vs) conditionalis perfectum

futurum (vs) conditionalis perfectum futurum (vs) conditionalis perfectum Perfectum Zou hij zich nu al beter voelen? Zou hij zich daar beter gevoeld hebben, denk je? Perfectum Je zou wat meer moeten studeren = Je moet wat meer studeren. Het

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Doel van het spel Het hoogste aantal punten bezitten, wat wordt bepaald door het speelgeld en de waarde van de huizen.

Doel van het spel Het hoogste aantal punten bezitten, wat wordt bepaald door het speelgeld en de waarde van de huizen. WIND CITY Een stormachtig familiespel voor 2 tot 5 spelers van Reinhold Wittig Materiaal Spelbord, spelregels, een windsteen*, 25 spelkaarten, 60 huizen (blokjes) in 5 kleuren, speelgeld (90 houten schijven

Nadere informatie

Schrijfoefeningen Onderweg

Schrijfoefeningen Onderweg Schrijfoefeningen Onderweg 2015, Boom, Schrijfoefeningen Onderweg 1 Schrijfoefeningen Onderweg Opdracht 1 Maria gaat verhuizen van Amsterdam naar Tilburg. Zij stuurt aan haar familie en vrienden een adreswijziging.

Nadere informatie

Nationaal schoolontbijt. Bakker bedankt!

Nationaal schoolontbijt. Bakker bedankt! Nationaal schoolontbijt. Bakker bedankt! Lekker, leuk op school en gezond! St. Vitusstraat 2 1404 HS Bussum telefoon: 035-699582 e-mail: info@stvitusschool.nl Jaargang : 18, nummer 5, 11 november 2011.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00 11.00 uur NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C FUNCTIONEEL SCHRIJVEN Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 5 opdrachten.

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

Het klimaat verandert, nu jullie tuin nog!

Het klimaat verandert, nu jullie tuin nog! Het klimaat verandert, nu jullie tuin nog! Het Land Het klim van Cuijk aat vera gaat voo ndert,nu r groen jullie tuin nog! Wij wille n jullie w a t vertelle De kome n over h nde jare et weer. n gaat h

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven.

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. U hebt voor deze toets maximaal een uur. Wacht tot u mag beginnen

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

blauw 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. spelling 11a pauw Kies uit: au blauw gauw 1 Dit is een kleur. 2 Dit roep je als je pijn voelt.

blauw 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. spelling 11a pauw Kies uit: au blauw gauw 1 Dit is een kleur. 2 Dit roep je als je pijn voelt. 1 Schrijf het woord op. Kies uit: au blauw gauw spelling 11a Je leert hoe je woorden met au schrijft. pauw lauw 1 Dit is een kleur. blauw saus Woorden als pauw zijn weetwoorden. Je leert deze woorden uit

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK:

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK: BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK: Ma 25-11 groep 7 en 8 theatervoorstelling Thema ouderavond Di 26-11 Wo 27-11 Do 28-11 groep 7 hightech automotive campus groep 8 naar Jan van Brabant Vr 29-11 groep 3-4 naar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Liedjes uit oma s tijd

Liedjes uit oma s tijd Liedjes uit oma s tijd 1. Altijd is Kortjakje ziek Altijd is Kortjakje ziek midden in de week maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Altijd is Kortjakje ziek midden

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Een Bourgondisch lanclhuis in de Brabantse bossen. Binnenkijken bij Louk Appels

Een Bourgondisch lanclhuis in de Brabantse bossen. Binnenkijken bij Louk Appels Bo11cn: van /mit en zij11 de imposante ramett op atelier'!finetinj!ell,~oed te zim, 111aardoor ee11 zee van Iicht he/intis bi11nenva/t. Rechts:alsje itt he/ 'atelier' zit, lijkt he/ IICI eetl bcetje

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

SPELREGELS KLAVERJASSEN CVVB

SPELREGELS KLAVERJASSEN CVVB SPELREGELS KLAVERJASSEN CVVB Klaverjassen wordt gespeeld door 4 personen, de personen die tegenover elkaar zitten aan een tafel vormen een team en zijn maten van elkaar. Men speelt met 32 kaarten (7 t/m

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Naar de brugklas. Naar de brugklas...

Naar de brugklas. Naar de brugklas... Naar de brugklas Naar de brugklas... spannend! Naar de brugklas gaan vinden veel leerlingen spannend. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt op onze school! Daar gaan we je ook bij helpen.

Nadere informatie

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu w ew osserw rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van Me rec hts

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Uw RA-dagboek: volg uw RA en uw behandeling op

Uw RA-dagboek: volg uw RA en uw behandeling op ONUITGESPROKEN Uw RA-dagboek: volg uw RA en uw behandeling op Helpt u bij het opvolgen van uw RA en om het beste uit uw behandeling te halen Surf voor nog meer info naar www.mijnreumatoideartritis.be eze

Nadere informatie

Wat kan er nog over Joop Zoetemelk geschreven worden wat niet allang bekend is. Hij is met voorsprong de meest gewone van alle bekende Nederlanders.

Wat kan er nog over Joop Zoetemelk geschreven worden wat niet allang bekend is. Hij is met voorsprong de meest gewone van alle bekende Nederlanders. Wat kan er nog over Joop Zoetemelk geschreven worden wat niet allang bekend is. Hij is met voorsprong de meest gewone van alle bekende Nederlanders. En dat is ook zijn charme. Joop is Joop, zegt iedereen

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Groep 7 heeft 2x een tekenles gekregen hoe je het beste een gezicht kan tekenen wat lijkt op een echt gezicht van een mens. Die lessen hebben

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Schrijven: formulieren 2

Schrijven: formulieren 2 OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals:

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals: Correspondentieadres wedstrijd secretariaat Commissie Versiering & Verlichting Postbus 16 8100 AA Raalte versiering@stoppelhaene.nl www.stoppelhaene.nl Alle inwoners van Raalte die het Stöppelhaene feest

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS

ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS MAANDAG NE-AM GR/LA-PC NE-AM GR-PC WI-SV DU-PG BA/BK/MT BA/BK/MT BA/BK BA/BK 6v 204 204 203 103 WI-SV KOOR 203 EN-EW NE-AM WI-SV WI-SV EC-JW EC-JW BA/BK BA/BK BA/BK BA/BK 5v 104

Nadere informatie