betreft DSR 383 Delft, 17 november 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreft DSR 383 Delft, 17 november 1999"

Transcriptie

1 V s S d vereniging voor studie- en studentenbelangen te delft kantoor Poortlandplein 6, 2628 BM Delft tel telefax winkel Schoemakerstraat 2, 2628 WB Delft tel giro BTW -nummer NL B01 Uitnodiging DSR november h bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) betreft DSR 383 Delft, 17 november 1999 Beste DSR leden, de derde en laatste DSR in1999 is in aantocht. Voordat we wederom een nieuw jaar ingaan komen er nog een aantal punten aan de orde om te bespreken. Voor de DSR gaan we natuurlijk eerst samen eten, om h. Deze keer gaan we maar weer eens naar de Bond (DSB). tot woensdag, Frido Romeijn (voorzitter) Agenda DSR 383, woensdag 24 november Opening h 2. Notulen DSR h 3. Post/mededelingen h Computerplan Betalen voor studievertraging Bobo-cursus Muurkrant 4. Vaststellen agenda h 5. Verslag dubbellidmaatschap 20:00 h 6. Verslag landelijke politiek h 7. Rondje beleidsgroepen en fracties h 8. Raad van Advies 20:35 h 9. Donateurs h 10. Discussie betalen van steunpuntactivo s 20:55 h 11. Verkiezingscommissie 21:20 h 12. Herbelegging 21:25 h 13. WVTTK h 14. Rondvraag h 15. Sluiting h Bijlagen: notulen DSR 382

2 ad 3, mededelingen Commissie digitaal & het computerplan Omdat het bestuur dit jaar te kampen heeft met een ernstige ondercapaciteit aan computers (2½ computers voor 5 bestuursleden) heeft het bestuur een commissie digitaal in het leven geroepen (of opnieuw leven in geblazen). Deze commissie heeft als doel het ondersteunen van de vereniging op het digitale vlak. De commissie heeft zich tot nu toe bezig gehouden met het opstellen van een computerplan. Dit plan beschrijft de behoefte aan computercapaciteiten en hoe er in deze behoefte kan worden voorzien. Dat heeft voorlopig geresulteerd in de aanschaf van een derde PC voor in de bestuurskamer. De aanschaf van een Mac voor het layouten wordt nog overwogen. De commissie zal zich ook gaan buigen over een herbouw van de homepage. Het bestuur heeft al enkele leuke nieuwigheden voor de homepage bedacht die in de huidige structuur moeilijk onder te brengen zijn. Het up-todate houden van de homepage wordt straks gedaan door Nanny die daarvoor een cursus heeft gevolgd. Tenslotte is de commissie ook bedoeld om ondersteuning te bieden bij het maken van bijvoorbeeld een Poenboek op CD-rom of het plaatsen van de MdKg op internet. BOBO-cursus Dit jaar was er een cursus toegevoegd, namelijk communicatie en overtuigingstechnieken. Deze cursus werd verzorgd door Gwen Oudakker, oub VSSD-bestuurslid en nu werkzaam bij Procter & Gamble. Deze cursus werd door de deelnemers erg positief ontvangen. Daarnaast zou er twee keer een seminar over onderwijsmanagement worden gegeven. Door de beperkte belangstelling werd dit teruggebracht naar één. Veel mensen gaven te kennen de inhoud zeer interessant te vinden maar geen twee dagen vrij te kunnen maken. Van het tweede seminar melden een groot aantal deelnemers zich zeer laat af, wat er in resulteerde dat ook dit seminar afgeblazen moest worden. Er zal samen met WTM gedacht worden over een opzet die beter aansluit bij de mogelijkheden van de doelgroep, zodat volgend jaar de deelname veel hoger kan komen te liggen. Schadevergoedingen Naar aanleiding van het jaarverslag van de studentenombudsman Knippenberg, is er veel aandacht in de pers geweest over studenten die schadevergoedingen eisen van hun instelling. Het gaat om studenten die door schuld van de faculteit studievertraging oplopen. Zij eisen daar direct uit te betalen schadevergoedingen voor. Een aantal keren is die schadevergoeding ook daadwerkelijk toegekend. Het geld kwam uit het budget van de leerstoel. Naar mening van het bestuur kan het nooit de bedoeling zijn dat er een Amerikaanse claimcultuur ontstaat. Er is een tegenstrijdig belang tussen de individuele benadeelde student, en de studenten in het algemeen, die niet benadeeld moeten worden door financiele tekorten in het onderwijs, ontstaan door het uitkeren van hoge schadevergoedingen. Het bestuur zal de kwestie aankaarten in het overleg met de rector. ad 8, Raad van Advies deel 2 Vorige DSR vergadering is het voorstel over de invulling van de Raad van Advies gedaan. Nu volgt een uitwerking van hoe de Raad te werk zou moeten gaan. De Raad van Advies zou in onze ogen een zo zelfstandig mogelijk orgaan moeten zijn. Daarom heeft de Raad op z n minst een voorzitter nodig die de kar trekt. Vooral van de drie redelijk recent oud-bestuurders kan je verwachten dat ze een pro-actieve houding aannemen. De twee externen zitten er meer vanwege hun deskundigheid. Als de Raad zo autonoom werkt als de bedoeling is, volstaat vier keer per jaar bij elkaar komen voor een vergadering met het bestuur. De vraag is nu hoe er in verschillende gevallen wordt gecommuniceerd met de Raad. Bij interne conflicten kan de Raad door het bestuur bij elkaar geroepen worden. Voor lange termijn beleidszaken (hlf, herhuisvesting, financiën) volstaan de vierjaarlijkse vergaderingen, al kan de Raad uiteraard ook buiten deze om ongevraagd advies geven. Gevraagd advies geven over externe beleidszaken moet ook tot de mogelijkheden behoren. Opvolging: De Raadsleden mogen zelf nieuwe mensen voordragen. De opvolgers worden benoemd door de DSR. Leden van de Raad worden geacht meerdere jaren in de Raad plaats te nemen. Dit om de continuïteit te waarborgen. Bij een keuzetermijn van 2 of 3 jaar, wisselen er gemiddeld twee mensen per jaar. Bij het samenstellen en zoeken van nieuwe mensen wordt altijd gestreefd naar een zo goed mogelijke verdeling over de afgelopen bestuursjaren. Het is echter niet zo dat van iemand verwacht wordt, zodra hij langer dan vijf jaar geleden bestuur is geweest, dat hij / zij er uit gaat. Het bestuur wil nu met deze informatie vijf mensen aanschrijven om op een volgende DSR vijf mensen te kunnen voordragen.

3 ad 9, Donateurs In de statuten van de VSSD staat dat mensen, om lid te kunnen worden, TU student moeten zijn. Slechts via een verzoek aan de DSR kan een uitzondering op deze regel worden gemaakt. Dit betekent dat mensen die zich verbonden voelen met de VSSD dit niet anders kunnen uiten dan door het nemen van een Orakelabonnement (à f16,50). Hierbij valt te denken aan oud VSSDers, TU-personeel, in Delft wonende, maar elders studerende mensen. Het bestuur is van mening dat het goed is om voor deze mensen een donateursstatus te creëren. Hierbij spelen een aantal zaken een rol: - welke rechten heeft een donateur Donateur wordt je om je sympathie te tonen, en niet voor geldelijk voordeel. Kortingen op boeken en andere dingen die gelden voor leden, gelden dus niet voor donateurs. Donateurs hebben geen stemrecht en mogen zich ook niet verkiesbaar stellen. Als blijk van dank ontvangen donateurs wel het Orakel. - hoeveel betalen donateurs Bij donateurs is het gebruikelijk alleen een minimum bedrag te stellen. Aangezien donateurs het Orakel ontvangen is het logisch om niet onder het bedrag van het abonnement te gaan zitten. - wie mogen er donateur worden In principe kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon donateur worden. Het is misschien verstandig om TU-studenten uit te sluiten. De VSSD is een organisatie die direct op hen gericht is, en waar ze dus lid van moeten worden. De bedoeling van dit stuk is om een discussie op gang te brengen over de wenselijkheid van donateurs, en die invulling die daar aan gegeven zou moeten worden. Ad 10, Betalen van steunpuntmedewerkers Het is een welbekend probleem voor de VSSD om activo s te werven. Met name ook voor het steunpunt. Het steunpunt wil een professionele organisatie zijn voor alle studenten. We willen eisen kunnen stellen aan de steunpuntmedewerkers ten aanzien van hun kennisniveau en hun vaardigheden, zoals bemiddelen, het schrijven van bezwaarschriften en het professioneel voeren van telefoongesprekken. We zitten nu echter met een zeer gering aantal draaiers, omdat het naar ons idee door velen wordt gezien als het achter een telefoon zitten om vragen aan te nemen, een suf kantoorbaantje dus. Eisen stellen aan de medewerkers, als je ze al hebt, wordt daardoor nog meer bemoeilijkt. Dit komt de kwaliteit van deze dienstverlening niet ten goede. Naar het voorbeeld van de ASVA studentenunie vroegen we ons af of het een goed idee zou zijn dat mensen voor die middag, dat ze het steunpunt komen draaien, een vast bedrag betaald krijgen om zo studenten wel geïnteresseerd te krijgen. Bijvoorbeeld in de orde van fl 25,-. Daartegenover kan je dan wel vragen dat ze niet alleen vragen aannemen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de afronding ervan en dat ze bereid zijn om de scholingen te volgen. Je betaalt ze dan in principe alleen voor het telefoon aanneem werk en niet voor al het andere dat er bij komt kijken. De totale kosten (ca fl 5000,-) hopen we via subsidie binnen te krijgen, mocht het zover komen. Als we er veel belang aan hechten behoort uit eigen middelen betalen ook tot de mogelijkheden. Het komt er op neer dat je activo s gaat betalen. Een vraag kan zijn, waar je nu de grens moet leggen. Waarom de ene activo wel en de andere niet. Dit stuk is bedoeld om een discussie op gang te brengen over het idee van betalen van activo s in het algemeen, zodat we later eventueel tot een voorstel kunnen komen. ad 11, Verkiezingscommissie Ieder jaar stelt de raad voor 1 januari een verkiezingscommissie in. Deze commissie organiseert de DSR verkiezingen. Uit elke fractie in de raad heeft tenminste 1 persoon zitting in de verkiezingscommissie. De commissie wordt aangevuld met tenminste 1 bestuurslid en de griffier van de raad. Enkele taken van de verkiezingscommissie zijn: - Het vaststellen van het kiesregister. - Het goed laten verlopen van de verkiezingsprocedure. - Het vaststellen van de uitslag van de verkiezing. Omdat dit de laatste DSR is voor januari moet deze DSR de verkiezingscommissie ingesteld worden. ad 12, Herbelegging

4 Begin 2000 komt een groot deel van het vermogen dat belegd is in langlopende deposito s vrij (bijna kf 600,-). De opbrengsten van deze deposito s is een belangrijk aandeel van de inkomsten van de VSSD. De deposito s hadden een redelijk hoog rendement (vast 7,25%) maar dat rendement is inmiddels gezakt naar een aanzienlijk lager rendement (5%). Daarom is het van belang om te zoeken naar andere wegen om hetzelfde rendement te behalen. Het idee is om het grootste deel (75%) weer vast te zetten in langlopende deposito s (met een lager rendement maar zonder risico) en de rest te beleggen in een fonds van de ASN-bank (hoger rendement maar iets meer risico). Bij deze herbelegging gaat het niet alleen om de vrijkomende deposito s, maar ook om een eventuele belegging van een deel van de liquide middelen die nu op een spaarrekening staan. In totaal zou het kunnen gaan om zo n 8 á 9 ton. Jacques heeft wat onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en heeft zijn bevindingen verwoord in de bijlage.

5 Beleggingen van de VSSD Er zijn twee aanleidingen om eens goed uit te stippelen hoe de VSSD met zijn financiële reserves zou moeten omgaan. in de periode komt een bedrag van ca 700 kƒ (320 k haha) vrij uit langlopende deposito s. omdat sinds de tijd dat deze deposito s werden afgesloten de lange rente aanmerkelijk is gedaald, komt de vraag naar boven of de hoeveelheid inkomsten uit deze middelen niet op peil kunnen worden gehouden. Ontwikkelingen in de financiële wereld Bij de keuze van de beleggingsstrategie is het van belang te onderkennen dat zich in de financiële wereld sinds het begin van de negentiger jaren (m.n. het verdrag van Maastricht, 1991) grondige verschuivingen hebben voorgedaan. De afspraak van de landen van de EG om naar een gezamenlijk munt toe te werken werd gemaakt onder de voorwaarde dat de staatsschulden in de diverse landen aanmerkelijk zou worden gereduceerd of zelfs weggewerkt. Het jaarlijkse tekort op de staatsbegroting, dat wordt gedekt met veel en grote leningen op de kapitaalmarkt, is bijvoorbeeld in Nederland en de UK al omgeslagen in een overschot. Omdat die staatsleningen zo n groot deel van de maatschappelijke besparingen opzogen bestond er een sterke opwaartse druk op de rente, m.n. de lange-termijnrente. Tegelijkertijd betekende dat dat de prijzen van andere vormen van beleggingen, zoals obigaties en aandelen, onder neerwaartse druk stonden. Deze situatie heeft in de belangrijkste economieën van de wereld gedurende een jaar of 25 bestaan. Met het sterk verminderen van de staatsschulden werden andere vormen van belegging dan staatspapieren weer aantrekkelijk met als gevolg dat de gemiddelde beurskoersen jaarlijks vele tientallen procenten stegen, terwijl de lange rente zakte naar een niveau van een procent of drie. Door het hoge niveau van de aandelenprijzen zijn de financiële markten nogal eens nerveus, vooral als de centrale bankiers weer eens dreigen met renteverhogingen. Het merkwaardige feit heeft zich nogal eens voorgedaan dat als er dan een bescheiden renteverhoging is gekomen, de aandelenkoersen een nieuwe spurt inzetten omdat de verhoging is meegevallen. Hoe dat ook zij, de huidige renteniveaus bewegen rond de 5%, terwijl het beursklimaat minder nerveus aan het worden is. VSSD en zijn besparingen Gedurende een lange periode van opgang en financiële resultaten bij de uitgeverij die beter waren dan begroot, heeft de VSSD een aanzienlijke financiële reserve gevormd. De opbrengsten hieruit zijn relatief belangrijker geworden toen het ledental en dus de contributie-inkomsten gingen dalen. Een ruime spaarpot betekent bovendien dat bij grote investeringen (bijvoorbeeld van de uitgeverij waarvan ook het overgrote deel van het vermogen afkomstig is) geen afhankelijkheid bestaat van bankkapitaal. Ligt het aan de ene kant voor de hand om, tegen de achtergrond van de bovengeschetste ontwikkelingen, uit te zien naar alternatieve beleggingsmogelijkheden, aan de andere kant brengt de aard van de organisatie die de VSSD is, ook met zich mee dat a. niet alleen financieel gewin bepalend mag zijn voor de te maken keuzen, en b. de organisatie van de VSSD niet is toegerust voor een avontuurlijke beleggingsstrategie. a. betekent dat in het beleggingsbeleid ook ideële overwegingen een rol moeten spelen, en b. betekent dat er een lange termijn strategie is, wars van korte termijn transacties en al evenmin gericht op beleggingen in specifieke bedrijven. Om wat voor bedragen gaat het eigenlijk? In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de liquide middelen + besparingen en de opbrengsten daaruit: jaar stand einde boekjaar (rente)- opbrengsten kƒ kƒ kƒ kƒ kƒ kƒ Bij ongewijzigd beleggen zou het niveau van deze inkomsten met ruwweg 15 kƒ dalen. Alternatieven Bovenstaande globale overwegingen leveren twee alternatieven op. 1. Vasthouden aan het oude beleggingsbeleid en de reserves beleggen in langlopende deposito s. 2. Een (beperkt) deel van de te beleggen gelden beleggen in (ideële) fondsen met een bescheiden risico. ad 1. In de huidige situatie betekent het dat ten opzichte van de oude situatie grofweg 2% minder rente wordt geaccepteerd. Daar staat tegenover dat de laatste jaren de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor beleggen, flink is toegenomen. Bovendien zou een deel van het geld dat op spaarrekeningen staat tegen wat hogere rente in deposito s kunnen worden vastgelegd. ad 2. Hierbij gaat het erom om te bepalen over welk deel we het hebben en welke fondsen dan in aanmerking komen. In het algemeen degelijke beleggers als pensioenfondsen zijn in de tachtiger jaren al gedeeltelijk overgestapt op aandelenbeleggingen, doorgaans in de orde van 1/3 van hun totaal. [Door de grote stijgingen op de aandelenbeurzen is dit aandeel in veel gevallen overigens al groter geworden.] Als dit niveau als eerste houvast wordt genomen en bedacht wordt dat pensioenfondsen uitgebreide staven hebben voor hun beleggingen (wat overigens ook komt door veel specifieke beleggingen in vastgoedprojecten en aandelen), dan is de conclusie dat de VSSD met zijn risicodragende beleggingen onder dat

6 niveau moet blijven. Je komt dan op een procent of 20 of wat mij betreft 25%. Binnen dit gedeelte zou dan nog de helft een laag, de andere helft een iets hoger risicoprofiel mogen hebben. Bij deze beoordeling speelt uiteraard ook een rol welke beleggingsopbrengst zekergesteld zou moeten zijn en welk deel aan enige onzekerheid blootgesteld kan zijn. beleid serieus wil corrigeren. De minister van Economische Zaken is daar op dit moment volop mee bezig. Afhankelijk van de uitkomsten van dat beleid zou een belegging in het Triodos Groenfonds in beeld kunnen komen; het aantrekkelijke ervan is immers dat deze beleggingsvorm betrekkelijk onafhankelijk van het beursklimaat is en toch een Door de wereldwijde spreiding van de beleggingen, de ten opzichte van andere beleggingsfondsen zeer goede score op het punt van grilligheid (de Sharpe-ratio van het ASN-aandelenfonds is beter dan enig ander Nederlands beleggingsfonds) en desondanks zeer goede rendementen (sinds de aanschaf van 60 kƒ particpaties in het ASN-aandelenfonds presteerde het fonds ruim 20% beter dan de Amsterdamse beursindex (AEX)) ligt het opvoeren van de belegging in dit fonds naar 100 à 125 kƒ voor de hand. Van de verantwoorde fondsen met een laag risicoprofiel komt in eerste instantie het ABF in aanmerking en eventueel, afhankelijk van het regeringsbeleid inzake duurzame energie, het Triodos Groenfonds. We stellen verder nogmaals vast dat het gaat om beleggen op lange termijn. Om de begroting van de VSSD te beschermen tegen al te grote schommelingen is het zinvol om bij de opbrengstbegroting uit te gaan van een fictief rekenrendement van zeg 7 of 8%. Bij minder of meer rendement wordt dan het begrotingsbeeld niet verstoord. De opvallende presentatie van beleggingsfondsen op de beurspagina van Trouw: verantwoorde fondsen en overige fondsen. Beleggingen die in aanmerking komen De keuze uit beleggingsfondsen die ethische criteria hanteren (criteria aangaande aard van produkt of diensten, sociaal beleid, milieu) is niet groot. Zie ook bovenstaande tabel uit Trouw. Bij de ASN, een stevig groeiende spaarbank die uit het vakbondswezen is voortgekomen, heeft men naast het bekende ASN-aandelenfonds nu ook een gemengd fonds: het Andere Beleggingsfonds (ABF). Het gemengde van dit fonds betekent dat voor 40 tot 50% belegd wordt in obligaties en 60 tot 50% in aandelen. De ASN is al heel lang huisbankier van de VSSD; men was er bovendien niet te beroerd om speciaal op organisaties als de onze toegesneden beleggingsvormen aan te bieden. De Triodosbank kent het Triodos Groenfonds en het Triodos Meerwaardefonds. Ook enkele groenfondsen van de grootbanken hebben een bescheiden rendement, wel aantrekkelijk voor de particuliere spaarder wegens de fiscale vrijstelling, maar minder voor bedrijven. Het rendement van de Triodosfondsen verschilt niet veel van spaarrekeningen en is tamelijk onafhankelijk van het beursklimaat. Een groot deel van het Groenfonds is belegd in windmolens, en daarvan is het rendement nu onderdruk komen te staan door de vrijmaking van de energiemarkt. De lagere elektriciteitstarieven beperken de mogelijkheden voor duurzame energie en het is de vraag of de regering deze doorkruising van zijn CO2- Conclusie We komen, probleemstelling en alternatieven overziende, tot de aanbeveling om 20 tot 25% van de ter beschikking staande geldmiddelen te beleggen in ASNaandelenfonds en het Andere Beleggingsfonds. Jacques Schievink Sharpe ratio De Sharpe ratio relateert het fondsrendement aan het genomen risico, waarbij de mate waarin de koers fluctueert (de volatiliteit) als maatstaf voor risico wordt genomen. Hierdoor wordt het resultaat van verschillende fondsen op een meer objectieve manier vergelijkbaar. De Sharpe ratio wordt berekend door het gemiddelde rendement dat een fonds behaalt boven de risicovrije rentevoet, te delen door het riscico. Een bekende risicomaatstaf is de standaarddeviatie van de maandelijkse rendementen (omgerekend naar procenten per jaar). Die standaarddeviatie is een getal dat de gemiddelde afwijking van het gemiddeld rendement uitdrukt. Hoe grilliger het rendement zich door de tijd heen ontwikkelt, hoe hoger de standaarddeviatie. De formule luidt: Fondsrendement risicovrij rendement Risico (http://www.nrc.nl/beleggingsfondsen)

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001 VSSD Poortlandplein 6 68 BM Delft tel 015 78050 fax 015 787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 395 17 oktober 001 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) Delft, 9 oktober 001

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Agenda DSR 401, woensdag 16 oktober 2002

Agenda DSR 401, woensdag 16 oktober 2002 VSSD Poortlandplein 6 2628 BM Delft tel 015 2782050 fax 015 2787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 401 16 oktober 2002 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67, telefoonnummer: 82362 (afmeldingen bij

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Eric Matto Onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Eric Matto Onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Eric Matto Onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Seminar Onzekere Pensioenzekerheid 17 november 2010 1 Inhoud 1. Beleggingsregel institutionele beleggers.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds 1 Worksheet B Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Factsheets Kaders In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 5 fondsen geselecteerd, waarin kan worden belegd.

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 januari 2010 Briefnummer : 2010-02207/3/A.12, FC Zaaknummer : 230512 Behandeld door : Hölterhoff M.E. Telefoonnummer : (050) 316 4926 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Bestuursverslag Het Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze. Het bestuur

Bestuursverslag Het Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze. Het bestuur Bestuursverslag 2016 Het Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze De stichting Het Nationaal Rampenfonds is opgericht op 9 juli 1935, als geïnstitutionaliseerde opvolger van het Nationaal Steuncomité Stormramp,

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Ad. Agenda DSR 421. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Vaststellen agenda. 4. Post en mededelingen

Ad. Agenda DSR 421. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Vaststellen agenda. 4. Post en mededelingen Ad. Agenda DSR 421 1. Opening 2. Notulen Notulen van DSR 4 zijn als bijlage bijgevoegd. 3. Vaststellen agenda 4. Post en mededelingen. Speerpunten beleidsgroepen 0-06 Hierbij in het kort de speerpunten

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 Algemeen Het jaar 2016 stond in het teken van verandering. Er werd een nieuw beleidsplan ontwikkeld aan de hand van bloemblaadjes rond onze missie. Ook de financiële planning kende

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Geïnvesteerd vermogen bij oosterburen sinds 2015 ruim 40% omhoog

Geïnvesteerd vermogen bij oosterburen sinds 2015 ruim 40% omhoog BELEGGER KIEST DUITSE DEGELIJKHEID Geïnvesteerd vermogen bij oosterburen sinds 2015 ruim 40% omhoog 18 SEPTEMBER 2017 Duitsland gaat op zondag 24 september naar de stembus en behalve politici en economen

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Het gebruik van risicomaatstaven in ALM-context Ralph Verhoeks, Toezichthouder Risk & ALM - DNB

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Het gebruik van risicomaatstaven in ALM-context Ralph Verhoeks, Toezichthouder Risk & ALM - DNB IPFOS Bestuurders Conferentie Het gebruik van risicomaatstaven in ALM-context Ralph Verhoeks, Toezichthouder Risk & ALM - DNB Het gebruik van risicomaatstaven in ALM-context Ralph Verhoeks 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie