betreft DSR 383 Delft, 17 november 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreft DSR 383 Delft, 17 november 1999"

Transcriptie

1 V s S d vereniging voor studie- en studentenbelangen te delft kantoor Poortlandplein 6, 2628 BM Delft tel telefax winkel Schoemakerstraat 2, 2628 WB Delft tel giro BTW -nummer NL B01 Uitnodiging DSR november h bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) betreft DSR 383 Delft, 17 november 1999 Beste DSR leden, de derde en laatste DSR in1999 is in aantocht. Voordat we wederom een nieuw jaar ingaan komen er nog een aantal punten aan de orde om te bespreken. Voor de DSR gaan we natuurlijk eerst samen eten, om h. Deze keer gaan we maar weer eens naar de Bond (DSB). tot woensdag, Frido Romeijn (voorzitter) Agenda DSR 383, woensdag 24 november Opening h 2. Notulen DSR h 3. Post/mededelingen h Computerplan Betalen voor studievertraging Bobo-cursus Muurkrant 4. Vaststellen agenda h 5. Verslag dubbellidmaatschap 20:00 h 6. Verslag landelijke politiek h 7. Rondje beleidsgroepen en fracties h 8. Raad van Advies 20:35 h 9. Donateurs h 10. Discussie betalen van steunpuntactivo s 20:55 h 11. Verkiezingscommissie 21:20 h 12. Herbelegging 21:25 h 13. WVTTK h 14. Rondvraag h 15. Sluiting h Bijlagen: notulen DSR 382

2 ad 3, mededelingen Commissie digitaal & het computerplan Omdat het bestuur dit jaar te kampen heeft met een ernstige ondercapaciteit aan computers (2½ computers voor 5 bestuursleden) heeft het bestuur een commissie digitaal in het leven geroepen (of opnieuw leven in geblazen). Deze commissie heeft als doel het ondersteunen van de vereniging op het digitale vlak. De commissie heeft zich tot nu toe bezig gehouden met het opstellen van een computerplan. Dit plan beschrijft de behoefte aan computercapaciteiten en hoe er in deze behoefte kan worden voorzien. Dat heeft voorlopig geresulteerd in de aanschaf van een derde PC voor in de bestuurskamer. De aanschaf van een Mac voor het layouten wordt nog overwogen. De commissie zal zich ook gaan buigen over een herbouw van de homepage. Het bestuur heeft al enkele leuke nieuwigheden voor de homepage bedacht die in de huidige structuur moeilijk onder te brengen zijn. Het up-todate houden van de homepage wordt straks gedaan door Nanny die daarvoor een cursus heeft gevolgd. Tenslotte is de commissie ook bedoeld om ondersteuning te bieden bij het maken van bijvoorbeeld een Poenboek op CD-rom of het plaatsen van de MdKg op internet. BOBO-cursus Dit jaar was er een cursus toegevoegd, namelijk communicatie en overtuigingstechnieken. Deze cursus werd verzorgd door Gwen Oudakker, oub VSSD-bestuurslid en nu werkzaam bij Procter & Gamble. Deze cursus werd door de deelnemers erg positief ontvangen. Daarnaast zou er twee keer een seminar over onderwijsmanagement worden gegeven. Door de beperkte belangstelling werd dit teruggebracht naar één. Veel mensen gaven te kennen de inhoud zeer interessant te vinden maar geen twee dagen vrij te kunnen maken. Van het tweede seminar melden een groot aantal deelnemers zich zeer laat af, wat er in resulteerde dat ook dit seminar afgeblazen moest worden. Er zal samen met WTM gedacht worden over een opzet die beter aansluit bij de mogelijkheden van de doelgroep, zodat volgend jaar de deelname veel hoger kan komen te liggen. Schadevergoedingen Naar aanleiding van het jaarverslag van de studentenombudsman Knippenberg, is er veel aandacht in de pers geweest over studenten die schadevergoedingen eisen van hun instelling. Het gaat om studenten die door schuld van de faculteit studievertraging oplopen. Zij eisen daar direct uit te betalen schadevergoedingen voor. Een aantal keren is die schadevergoeding ook daadwerkelijk toegekend. Het geld kwam uit het budget van de leerstoel. Naar mening van het bestuur kan het nooit de bedoeling zijn dat er een Amerikaanse claimcultuur ontstaat. Er is een tegenstrijdig belang tussen de individuele benadeelde student, en de studenten in het algemeen, die niet benadeeld moeten worden door financiele tekorten in het onderwijs, ontstaan door het uitkeren van hoge schadevergoedingen. Het bestuur zal de kwestie aankaarten in het overleg met de rector. ad 8, Raad van Advies deel 2 Vorige DSR vergadering is het voorstel over de invulling van de Raad van Advies gedaan. Nu volgt een uitwerking van hoe de Raad te werk zou moeten gaan. De Raad van Advies zou in onze ogen een zo zelfstandig mogelijk orgaan moeten zijn. Daarom heeft de Raad op z n minst een voorzitter nodig die de kar trekt. Vooral van de drie redelijk recent oud-bestuurders kan je verwachten dat ze een pro-actieve houding aannemen. De twee externen zitten er meer vanwege hun deskundigheid. Als de Raad zo autonoom werkt als de bedoeling is, volstaat vier keer per jaar bij elkaar komen voor een vergadering met het bestuur. De vraag is nu hoe er in verschillende gevallen wordt gecommuniceerd met de Raad. Bij interne conflicten kan de Raad door het bestuur bij elkaar geroepen worden. Voor lange termijn beleidszaken (hlf, herhuisvesting, financiën) volstaan de vierjaarlijkse vergaderingen, al kan de Raad uiteraard ook buiten deze om ongevraagd advies geven. Gevraagd advies geven over externe beleidszaken moet ook tot de mogelijkheden behoren. Opvolging: De Raadsleden mogen zelf nieuwe mensen voordragen. De opvolgers worden benoemd door de DSR. Leden van de Raad worden geacht meerdere jaren in de Raad plaats te nemen. Dit om de continuïteit te waarborgen. Bij een keuzetermijn van 2 of 3 jaar, wisselen er gemiddeld twee mensen per jaar. Bij het samenstellen en zoeken van nieuwe mensen wordt altijd gestreefd naar een zo goed mogelijke verdeling over de afgelopen bestuursjaren. Het is echter niet zo dat van iemand verwacht wordt, zodra hij langer dan vijf jaar geleden bestuur is geweest, dat hij / zij er uit gaat. Het bestuur wil nu met deze informatie vijf mensen aanschrijven om op een volgende DSR vijf mensen te kunnen voordragen.

3 ad 9, Donateurs In de statuten van de VSSD staat dat mensen, om lid te kunnen worden, TU student moeten zijn. Slechts via een verzoek aan de DSR kan een uitzondering op deze regel worden gemaakt. Dit betekent dat mensen die zich verbonden voelen met de VSSD dit niet anders kunnen uiten dan door het nemen van een Orakelabonnement (à f16,50). Hierbij valt te denken aan oud VSSDers, TU-personeel, in Delft wonende, maar elders studerende mensen. Het bestuur is van mening dat het goed is om voor deze mensen een donateursstatus te creëren. Hierbij spelen een aantal zaken een rol: - welke rechten heeft een donateur Donateur wordt je om je sympathie te tonen, en niet voor geldelijk voordeel. Kortingen op boeken en andere dingen die gelden voor leden, gelden dus niet voor donateurs. Donateurs hebben geen stemrecht en mogen zich ook niet verkiesbaar stellen. Als blijk van dank ontvangen donateurs wel het Orakel. - hoeveel betalen donateurs Bij donateurs is het gebruikelijk alleen een minimum bedrag te stellen. Aangezien donateurs het Orakel ontvangen is het logisch om niet onder het bedrag van het abonnement te gaan zitten. - wie mogen er donateur worden In principe kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon donateur worden. Het is misschien verstandig om TU-studenten uit te sluiten. De VSSD is een organisatie die direct op hen gericht is, en waar ze dus lid van moeten worden. De bedoeling van dit stuk is om een discussie op gang te brengen over de wenselijkheid van donateurs, en die invulling die daar aan gegeven zou moeten worden. Ad 10, Betalen van steunpuntmedewerkers Het is een welbekend probleem voor de VSSD om activo s te werven. Met name ook voor het steunpunt. Het steunpunt wil een professionele organisatie zijn voor alle studenten. We willen eisen kunnen stellen aan de steunpuntmedewerkers ten aanzien van hun kennisniveau en hun vaardigheden, zoals bemiddelen, het schrijven van bezwaarschriften en het professioneel voeren van telefoongesprekken. We zitten nu echter met een zeer gering aantal draaiers, omdat het naar ons idee door velen wordt gezien als het achter een telefoon zitten om vragen aan te nemen, een suf kantoorbaantje dus. Eisen stellen aan de medewerkers, als je ze al hebt, wordt daardoor nog meer bemoeilijkt. Dit komt de kwaliteit van deze dienstverlening niet ten goede. Naar het voorbeeld van de ASVA studentenunie vroegen we ons af of het een goed idee zou zijn dat mensen voor die middag, dat ze het steunpunt komen draaien, een vast bedrag betaald krijgen om zo studenten wel geïnteresseerd te krijgen. Bijvoorbeeld in de orde van fl 25,-. Daartegenover kan je dan wel vragen dat ze niet alleen vragen aannemen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de afronding ervan en dat ze bereid zijn om de scholingen te volgen. Je betaalt ze dan in principe alleen voor het telefoon aanneem werk en niet voor al het andere dat er bij komt kijken. De totale kosten (ca fl 5000,-) hopen we via subsidie binnen te krijgen, mocht het zover komen. Als we er veel belang aan hechten behoort uit eigen middelen betalen ook tot de mogelijkheden. Het komt er op neer dat je activo s gaat betalen. Een vraag kan zijn, waar je nu de grens moet leggen. Waarom de ene activo wel en de andere niet. Dit stuk is bedoeld om een discussie op gang te brengen over het idee van betalen van activo s in het algemeen, zodat we later eventueel tot een voorstel kunnen komen. ad 11, Verkiezingscommissie Ieder jaar stelt de raad voor 1 januari een verkiezingscommissie in. Deze commissie organiseert de DSR verkiezingen. Uit elke fractie in de raad heeft tenminste 1 persoon zitting in de verkiezingscommissie. De commissie wordt aangevuld met tenminste 1 bestuurslid en de griffier van de raad. Enkele taken van de verkiezingscommissie zijn: - Het vaststellen van het kiesregister. - Het goed laten verlopen van de verkiezingsprocedure. - Het vaststellen van de uitslag van de verkiezing. Omdat dit de laatste DSR is voor januari moet deze DSR de verkiezingscommissie ingesteld worden. ad 12, Herbelegging

4 Begin 2000 komt een groot deel van het vermogen dat belegd is in langlopende deposito s vrij (bijna kf 600,-). De opbrengsten van deze deposito s is een belangrijk aandeel van de inkomsten van de VSSD. De deposito s hadden een redelijk hoog rendement (vast 7,25%) maar dat rendement is inmiddels gezakt naar een aanzienlijk lager rendement (5%). Daarom is het van belang om te zoeken naar andere wegen om hetzelfde rendement te behalen. Het idee is om het grootste deel (75%) weer vast te zetten in langlopende deposito s (met een lager rendement maar zonder risico) en de rest te beleggen in een fonds van de ASN-bank (hoger rendement maar iets meer risico). Bij deze herbelegging gaat het niet alleen om de vrijkomende deposito s, maar ook om een eventuele belegging van een deel van de liquide middelen die nu op een spaarrekening staan. In totaal zou het kunnen gaan om zo n 8 á 9 ton. Jacques heeft wat onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en heeft zijn bevindingen verwoord in de bijlage.

5 Beleggingen van de VSSD Er zijn twee aanleidingen om eens goed uit te stippelen hoe de VSSD met zijn financiële reserves zou moeten omgaan. in de periode komt een bedrag van ca 700 kƒ (320 k haha) vrij uit langlopende deposito s. omdat sinds de tijd dat deze deposito s werden afgesloten de lange rente aanmerkelijk is gedaald, komt de vraag naar boven of de hoeveelheid inkomsten uit deze middelen niet op peil kunnen worden gehouden. Ontwikkelingen in de financiële wereld Bij de keuze van de beleggingsstrategie is het van belang te onderkennen dat zich in de financiële wereld sinds het begin van de negentiger jaren (m.n. het verdrag van Maastricht, 1991) grondige verschuivingen hebben voorgedaan. De afspraak van de landen van de EG om naar een gezamenlijk munt toe te werken werd gemaakt onder de voorwaarde dat de staatsschulden in de diverse landen aanmerkelijk zou worden gereduceerd of zelfs weggewerkt. Het jaarlijkse tekort op de staatsbegroting, dat wordt gedekt met veel en grote leningen op de kapitaalmarkt, is bijvoorbeeld in Nederland en de UK al omgeslagen in een overschot. Omdat die staatsleningen zo n groot deel van de maatschappelijke besparingen opzogen bestond er een sterke opwaartse druk op de rente, m.n. de lange-termijnrente. Tegelijkertijd betekende dat dat de prijzen van andere vormen van beleggingen, zoals obigaties en aandelen, onder neerwaartse druk stonden. Deze situatie heeft in de belangrijkste economieën van de wereld gedurende een jaar of 25 bestaan. Met het sterk verminderen van de staatsschulden werden andere vormen van belegging dan staatspapieren weer aantrekkelijk met als gevolg dat de gemiddelde beurskoersen jaarlijks vele tientallen procenten stegen, terwijl de lange rente zakte naar een niveau van een procent of drie. Door het hoge niveau van de aandelenprijzen zijn de financiële markten nogal eens nerveus, vooral als de centrale bankiers weer eens dreigen met renteverhogingen. Het merkwaardige feit heeft zich nogal eens voorgedaan dat als er dan een bescheiden renteverhoging is gekomen, de aandelenkoersen een nieuwe spurt inzetten omdat de verhoging is meegevallen. Hoe dat ook zij, de huidige renteniveaus bewegen rond de 5%, terwijl het beursklimaat minder nerveus aan het worden is. VSSD en zijn besparingen Gedurende een lange periode van opgang en financiële resultaten bij de uitgeverij die beter waren dan begroot, heeft de VSSD een aanzienlijke financiële reserve gevormd. De opbrengsten hieruit zijn relatief belangrijker geworden toen het ledental en dus de contributie-inkomsten gingen dalen. Een ruime spaarpot betekent bovendien dat bij grote investeringen (bijvoorbeeld van de uitgeverij waarvan ook het overgrote deel van het vermogen afkomstig is) geen afhankelijkheid bestaat van bankkapitaal. Ligt het aan de ene kant voor de hand om, tegen de achtergrond van de bovengeschetste ontwikkelingen, uit te zien naar alternatieve beleggingsmogelijkheden, aan de andere kant brengt de aard van de organisatie die de VSSD is, ook met zich mee dat a. niet alleen financieel gewin bepalend mag zijn voor de te maken keuzen, en b. de organisatie van de VSSD niet is toegerust voor een avontuurlijke beleggingsstrategie. a. betekent dat in het beleggingsbeleid ook ideële overwegingen een rol moeten spelen, en b. betekent dat er een lange termijn strategie is, wars van korte termijn transacties en al evenmin gericht op beleggingen in specifieke bedrijven. Om wat voor bedragen gaat het eigenlijk? In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de liquide middelen + besparingen en de opbrengsten daaruit: jaar stand einde boekjaar (rente)- opbrengsten kƒ kƒ kƒ kƒ kƒ kƒ Bij ongewijzigd beleggen zou het niveau van deze inkomsten met ruwweg 15 kƒ dalen. Alternatieven Bovenstaande globale overwegingen leveren twee alternatieven op. 1. Vasthouden aan het oude beleggingsbeleid en de reserves beleggen in langlopende deposito s. 2. Een (beperkt) deel van de te beleggen gelden beleggen in (ideële) fondsen met een bescheiden risico. ad 1. In de huidige situatie betekent het dat ten opzichte van de oude situatie grofweg 2% minder rente wordt geaccepteerd. Daar staat tegenover dat de laatste jaren de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor beleggen, flink is toegenomen. Bovendien zou een deel van het geld dat op spaarrekeningen staat tegen wat hogere rente in deposito s kunnen worden vastgelegd. ad 2. Hierbij gaat het erom om te bepalen over welk deel we het hebben en welke fondsen dan in aanmerking komen. In het algemeen degelijke beleggers als pensioenfondsen zijn in de tachtiger jaren al gedeeltelijk overgestapt op aandelenbeleggingen, doorgaans in de orde van 1/3 van hun totaal. [Door de grote stijgingen op de aandelenbeurzen is dit aandeel in veel gevallen overigens al groter geworden.] Als dit niveau als eerste houvast wordt genomen en bedacht wordt dat pensioenfondsen uitgebreide staven hebben voor hun beleggingen (wat overigens ook komt door veel specifieke beleggingen in vastgoedprojecten en aandelen), dan is de conclusie dat de VSSD met zijn risicodragende beleggingen onder dat

6 niveau moet blijven. Je komt dan op een procent of 20 of wat mij betreft 25%. Binnen dit gedeelte zou dan nog de helft een laag, de andere helft een iets hoger risicoprofiel mogen hebben. Bij deze beoordeling speelt uiteraard ook een rol welke beleggingsopbrengst zekergesteld zou moeten zijn en welk deel aan enige onzekerheid blootgesteld kan zijn. beleid serieus wil corrigeren. De minister van Economische Zaken is daar op dit moment volop mee bezig. Afhankelijk van de uitkomsten van dat beleid zou een belegging in het Triodos Groenfonds in beeld kunnen komen; het aantrekkelijke ervan is immers dat deze beleggingsvorm betrekkelijk onafhankelijk van het beursklimaat is en toch een Door de wereldwijde spreiding van de beleggingen, de ten opzichte van andere beleggingsfondsen zeer goede score op het punt van grilligheid (de Sharpe-ratio van het ASN-aandelenfonds is beter dan enig ander Nederlands beleggingsfonds) en desondanks zeer goede rendementen (sinds de aanschaf van 60 kƒ particpaties in het ASN-aandelenfonds presteerde het fonds ruim 20% beter dan de Amsterdamse beursindex (AEX)) ligt het opvoeren van de belegging in dit fonds naar 100 à 125 kƒ voor de hand. Van de verantwoorde fondsen met een laag risicoprofiel komt in eerste instantie het ABF in aanmerking en eventueel, afhankelijk van het regeringsbeleid inzake duurzame energie, het Triodos Groenfonds. We stellen verder nogmaals vast dat het gaat om beleggen op lange termijn. Om de begroting van de VSSD te beschermen tegen al te grote schommelingen is het zinvol om bij de opbrengstbegroting uit te gaan van een fictief rekenrendement van zeg 7 of 8%. Bij minder of meer rendement wordt dan het begrotingsbeeld niet verstoord. De opvallende presentatie van beleggingsfondsen op de beurspagina van Trouw: verantwoorde fondsen en overige fondsen. Beleggingen die in aanmerking komen De keuze uit beleggingsfondsen die ethische criteria hanteren (criteria aangaande aard van produkt of diensten, sociaal beleid, milieu) is niet groot. Zie ook bovenstaande tabel uit Trouw. Bij de ASN, een stevig groeiende spaarbank die uit het vakbondswezen is voortgekomen, heeft men naast het bekende ASN-aandelenfonds nu ook een gemengd fonds: het Andere Beleggingsfonds (ABF). Het gemengde van dit fonds betekent dat voor 40 tot 50% belegd wordt in obligaties en 60 tot 50% in aandelen. De ASN is al heel lang huisbankier van de VSSD; men was er bovendien niet te beroerd om speciaal op organisaties als de onze toegesneden beleggingsvormen aan te bieden. De Triodosbank kent het Triodos Groenfonds en het Triodos Meerwaardefonds. Ook enkele groenfondsen van de grootbanken hebben een bescheiden rendement, wel aantrekkelijk voor de particuliere spaarder wegens de fiscale vrijstelling, maar minder voor bedrijven. Het rendement van de Triodosfondsen verschilt niet veel van spaarrekeningen en is tamelijk onafhankelijk van het beursklimaat. Een groot deel van het Groenfonds is belegd in windmolens, en daarvan is het rendement nu onderdruk komen te staan door de vrijmaking van de energiemarkt. De lagere elektriciteitstarieven beperken de mogelijkheden voor duurzame energie en het is de vraag of de regering deze doorkruising van zijn CO2- Conclusie We komen, probleemstelling en alternatieven overziende, tot de aanbeveling om 20 tot 25% van de ter beschikking staande geldmiddelen te beleggen in ASNaandelenfonds en het Andere Beleggingsfonds. Jacques Schievink Sharpe ratio De Sharpe ratio relateert het fondsrendement aan het genomen risico, waarbij de mate waarin de koers fluctueert (de volatiliteit) als maatstaf voor risico wordt genomen. Hierdoor wordt het resultaat van verschillende fondsen op een meer objectieve manier vergelijkbaar. De Sharpe ratio wordt berekend door het gemiddelde rendement dat een fonds behaalt boven de risicovrije rentevoet, te delen door het riscico. Een bekende risicomaatstaf is de standaarddeviatie van de maandelijkse rendementen (omgerekend naar procenten per jaar). Die standaarddeviatie is een getal dat de gemiddelde afwijking van het gemiddeld rendement uitdrukt. Hoe grilliger het rendement zich door de tijd heen ontwikkelt, hoe hoger de standaarddeviatie. De formule luidt: Fondsrendement risicovrij rendement Risico (http://www.nrc.nl/beleggingsfondsen)

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie