HEINZ. Wereldwijde gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEINZ. Wereldwijde gedragscode"

Transcriptie

1 HEINZ Wereldwijde gedragscode

2 Gedragscode WERELDHOOFDKANTOOR 600 Grant Street Pittsburgh, Pennsylvania William R. Johnson Voorzitter, Directeur en Hoofddirecteur Aan: Alle werknemers van Heinz wereldwijd Werknemers van Heinz doen al sinds 1869 de gewone dingen ongewoon goed. De sleutel tot ons aanhoudende succes is onze inzet voor uitstekende kwaliteit en integriteit, zoals onlangs uitgewerkt in onze PREMIER Waarden. Van al onze werknemers, functionarissen en voorzitters wordt verwacht dat zij zich houden aan de gevestigde gedragscode van het bedrijf om te verzekeren dat al onze ondernemingen/afdelingen juridisch en ethisch gezien hetzelfde beleid volgen. De gedragscode vormt de basis voor de goede, aanhoudende naleving van elk bedrijfsbeleid en alle procedures, en voor een goede onderlinge band tussen de werknemers, wat bijdraagt aan een goed zakengedrag en een duurzaam vertrouwen in de integriteit van onze werknemers. Als de Good Food Company spannen wij ons voortdurend in om de hoogste ethische normen, naleving en transparantie te bereiken met als doel onze producten te verbeteren en de belangen van onze werknemers en aandeelhouders te bevorderen. Wij nemen deze inspanningen zeer serieus en zijn ervan overtuigd dat dit net als in het verleden, op de lange termijn in ons voordeel zal werken. We spelen allemaal een belangrijke rol bij het ophouden van de uitstekende reputatie van Heinz. We erkennen de nalatenschap van generaties van werknemers van Heinz die dit geweldige bedrijf hebben opgebouwd door ons aanhoudend in te zetten voor groei, voeding, kwaliteit en ethisch gedrag. Door samen te werken, kunnen we Heinz maken tot de Good Food Company" en tot marktleider op het gebied van merkkwaliteit en de waarden van onze werknemers. Hoogachtend, Bill Johnson Heinz Gedragscode

3 Inhoudsopgave VISIE EN PREMIER WAARDEN... 4 INLEIDING...5 Wereldwijde gedragscode...6 Verantwoordelijkheden als werknemer en directeur Melden overtredingen van de gedragscode en andere ethische kwesties...8 Telefonische hulpdienst ethiek en naleving...8 WERELDWIJDE GEDRAGSCODE...9 Gedrag ten opzichte van onszelf en onze collega s...9 Gedrag ten opzichte van onze klanten en afnemers Gedrag ten opzichte van onze aandeelhouders en zakenpartners...12 Gedrag ten opzichte van onze leveranciers... en concurrenten...16 Gedrag ten opzichte van de samenleving VOORBEELDEN...19 OPSCHORTINGEN EN WIJZIGINGEN...20 Laatst gewijzigd in September 2005 Heinz Gedragscode

4 Visie en voornaamste waarden Het is ons doel om de "World's Premier Food Company" (Wereldleider op het gebied van voeding) te zijn en mensen overal ter wereld voedzame en smakelijke voedingsmiddelen te bieden. De Premier Food Company (voornaamste levensmiddelenbedrijf ter wereld), betekent de beste zijn qua consumentenwaarde, klantenservice en bekwaamheid van het personeel, met aanhoudende, voorspelbare groei. Onze visie wordt ondersteund door onze sterke waarden, waarmee wij de wereld en onszelf laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Deze waarden zijn verwerkt in de beginletters van het woord PREMIER. Passion.. passie hebben voor onze merken, producten, mensen en de hartstochtelijke wil hebben om te winnen en om meer waarde aan onze aandeelhouders te leveren. Risk Tolerance... een cultuur creëren waarbij ondernemerschap en het nemen van risico s worden aangemoedigd en beloond. Excellence... uitblinken in kwaliteit en in alles wat we doen. Motivation... het vieren van succes en het erkennen en belonen van goede prestaties van personen en teams. Innovation... vernieuwingen doorvoeren in alles, van producten tot processen. Empowerment... ons bekwaam personeel aanmoedigen zelf initiatieven te nemen en te doen wat juist is. Respect... altijd op integere wijze te handelen en iedereen met respect te behandelen. Heinz Gedragscode

5 INLEIDING: Wereldwijde gedragscode Het beleid van de H.J. Heinz Company is er altijd op gericht geweest om zaken te doen volgens de hoogste professionele en ethische normen. Het bedrijf hecht groot belang aan onze reputatie op het gebied van eerlijkheid, integriteit en hoge ethische normen. Die reputatie is opgebouwd door onze oprichter, Henry John Heinz, die, anders dan zijn concurrenten, doorzichtige flessen gebruikte, zodat de klanten konden zien dat de producten van Heinz niet met goedkope middelen waren gevuld en dus stonden voor kwaliteit. De onderhavige wereldwijde gedragscode ( Code ) bevestigt opnieuw onze lang gevestigde toewijding aan hoge ethische normen. Hierin zijn de ethische en wettelijke verantwoordelijkheden beschreven waaraan de werknemers van Heinz overal ter wereld worden geacht te voldoen. Wanneer er in de onderhavige gedragscode wordt verwezen naar de termen het Bedrijf en Heinz, verstaan we hieronder het bedrijf H.J. Heinz, zijn dochterondernemingen, afdelingen, bedrijfsonderdelen en de samenwerkingsverbanden waarin wij een meerderheidsbelang hebben. Onder de term werknemers vallen alle bedrijfsdirecteuren, functionarissen en werknemers, tenzij anders aangeduid. Dit beleid geldt, in zoverre het betrekking heeft op hun rol als directeur, voor alle leden van de Raad van Bestuur van de H.J. Heinz Company. Voor de volledige inhoud van het beleid van het bedrijf en de gedetailleerde richtlijnen n.a.v. de onderwerpen in deze gedragscode, gelieve u zich te wenden tot de interne website voor werknemers, Heinzweb, bij Global Home/Global Policies and Procedures. Klik hier. Heinz Gedragscode

6 Wereldwijde gedragscode Werknemers van Heinz dienen zich bij hun werkzaamheden aan de volgende algemene beginselen te houden: Leidend beginsel no. 1 Naleving van de geldende wetten en voorschriften. Net als elk ander bedrijf moet Heinz zich houden aan tal van nationale, provinciale, gemeentelijke en internationale wetten en voorschriften. Als werknemer van Heinz moet u zich ook houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en internationale wetten en voorschriften. Leidend beginsel no. 2 Geen conflicten die botsen met de belangen van Heinz. Werknemers, functionarissen of bedrijfsdirecteuren dienen situaties te vermijden waarbij hun persoonlijke belangen of banden strijdig (lijken te) zijn met de belangen van het bedrijf. Leidend beginsel no. 3 Aanhouden van hoge ethische normen. Bij alle bedrijfswerkzaamheden moeten Heinz en alle werknemers zich aan de hoogste ethische gedragsnormen houden en zich op een dusdanige wijze gedragen dat de reputatie van het bedrijf in de zakenwereld en bij het publiek erdoor wordt versterkt. Integriteit is en moet de basis blijven, voor al onze zakenrelaties. Er bestaat geen ethische code of bedrijfsgedragscode die alle mogelijke situaties tijdens onze dagelijkse werkzaamheden kan dekken waarvoor een ethische of juridische beslissing is vereist. Indien werknemers zich geplaatst zien tegenover een situatie die niet specifiek wordt behandeld in de onderhavige code, de wereldwijde werkvoorschriften, de leidende beginsels voor de leverancier, of het beleid van het bedrijf, dienen zij de algemene, in de onderhavige code uiteengezette, filosofie en ideeën toe te passen, vergezeld van hun eigen beoordelingsvermogen en de hoogste, door integere mensen overal ter wereld aangehouden ethische normen alsmede, in voorkomende gevallen, het advies van meerderen, de directie en experts binnen het bedrijf. Indien een werknemer twijfels of vragen heeft, dient hij/zij te rade te gaan bij de afdeling ethiek of de juridische afdeling alvorens stappen te ondernemen. Heinz Gedragscode

7 Verantwoordelijkheden als werknemer en directeur Van alle werknemers van het bedrijf worden hoge gedragsnormen verwacht. Alle werknemers dienen het bedrijfsbeleid en de bedrijfsnormen alsmede alle geldende wetten en voorschriften te begrijpen en na te leven. Het is van kritiek belang dat u het bedrijfsbeleid doorleest, begrijpt en u houdt aan dit beleid. U kunt dit beleid vinden op HeinzWeb, de website voor vaste werknemers van het bedrijf. Naleving van de onderhavige code, het bedrijfsbeleid en alle geldende wetten en voorschriften is van vitaal belang voor het slagen en de goede naam van het bedrijf en dient door alle werknemers serieus te worden genomen. Overtreding hiervan wordt niet getolereerd en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben voor de werknemer, met inbegrip van ontslag of verwijdering uit het bestuur. Op de naleving van de code wordt prompt, consequent en effectief toegezien. Van alle werknemers in loondienst wordt verwacht dat zij ieder jaar officieel verklaren dat zij zich zullen blijven houden aan de naleving van de onderhavige code. Alle algemeen directeuren moeten zich zoveel mogelijk inspannen om te verzekeren dat de werknemers in hun bedrijfsonderdelen het bedrijfsbeleid volledig begrijpen en moeten aan de onderdirecteur en de algemeen jurist bevestigen dat de afdeling, functies of werkzaamheden onder zijn of haar leiding in overeenstemming met het beleid verlopen. Iedere algemeen directeur is er verantwoordelijk voor aan zijn of haar werknemers het bedrijfsbeleid kenbaar te maken. Alle algemeen directeuren en hun directieteams zijn krachtens de wereldwijde bedrijfsbeginselen en het bedrijfsbeleid van Heinz er verantwoordelijk voor een werkomgeving in stand te houden waar opbouwende en open discussies worden aangemoedigd en verwacht, zonder enige vrees voor represailles, ook als het te goeder trouw gedane meldingen van overtredingen betreft. De Raad van Bestuur ( Raad ) is in laatste instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. De Raad heeft de zogenaamde Corporate Governance Committee (bestuurscommissie) aangewezen voor de uitvoering van het beleid. Er zijn nalevingsfunctionarissen die steun verlenen bij de uitvoering van dit beleid. De onderdirecteur, de algemeen jurist en de vicepresident - Bedrijfsbestuur, naleving en ethiek ("nalevingsfunctionarissen") zijn allen nalevingsfunctionarissen. PASSION Heinz Gedragscode

8 MELDEN VAN OVERTREDING VAN DE GEDRAGSCODE EN ANDERE ETHISCHE KWESTIES We dienen allen waakzaam te zijn voor omstandigheden die kunnen leiden tot bepaalde handelingen die een overtreding vormen van de geldende wetten of gedragsnormen van de in de onderhavige uiteengezette gedragscode en van ons bedrijfsbeleid. Indien u enige bepaling van dit beleid schendt of meent geschonden te hebben, of indien u ziet, hoort of te goeder trouw vermoedt dat een ander die zich aan dit beleid dient te houden, één van de bepalingen heeft geschonden, dient u de feitelijke of vermoedelijke overtreding onmiddellijk te melden. Werknemers dienen zulke zaken eerst te berde te brengen bij hun onmiddellijke chef. Op die manier kan men wellicht een waardevol inzicht of perspectief verwerven en kan een snelle oplossing van de problemen binnen de afdeling worden bevorderd. Als u de zaak liever niet bij uw onmiddellijke chef te berde wilt brengen of indien u meent dat uw chef de zaak niet op de juiste manier heeft behandeld, dient u de zaak, afhankelijk van de aard van de kwestie, onder de aandacht van de plaatselijke vertegenwoordiger van de personeelsdienst, de directeur - Naleving van gelijkberechtiging werkverband en diversiteit, een jurist op de juridische afdeling, een interne controleur bij de bedrijfscontrole-afdeling of een nalevingsfunctionaris te berde te brengen. U kunt ook contact opnemen met de telefonische hulpdienst ethiek en naleving (de Ethics & Compliance Hotline ) van Heinz. Leidinggevende functionarissen en leden van de Raad van Bestuur van Heinz moeten dergelijke zaken onder de aandacht brengen van de onderdirecteur en algemeen jurist. TELEFONISCHE HULPDIENST ETHIEK EN NALEVING (ETHICS & COMPLIANCE HOTLINE) Indien deze mogelijkheden u niet schikken of indien u liever anoniem wilt blijven, kunt u gratis de telefonische hulpdienst ethiek en naleving van Heinz 24 uur per dag bereiken op nummer (888) ). Gelieve op te merken dat dit een gratis nummer is in Noord- Amerika voor Amerikaanse en Canadese werknemers. Als u zich buiten de VS en Canada bevindt, bent u ingelicht over een manier om collect te bellen met de telefonische hulpdienst (770) Indien u een feitelijke of vermoedelijke overtreding te goeder trouw meldt, stelt u zich niet bloot aan enigerlei represailles. Het verzuim overtredingen te melden of mee te werken aan een onderzoek kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Werknemers die bewust valse meldingen doen, stellen zich eveneens bloot aan disciplinaire maatregelen. Heinz Gedragscode

9 Gedrag op de manier van Heinz GEDRAG TEN OPZICHTE VAN ONSZELF EN ONZE COLLEGA S Als werknemers van Heinz streven wij voortdurend naar een voortreffelijk bedrijfsbeleid, door middel van ethisch zaken doen, innovatie en uitstekende dienstverlening. Wij dienen ons bewust te zijn van de manier waarop ons gedrag het bedrijf en het leven van onze consumenten, klanten en collega s beïnvloedt. Daarom moeten wij ons allen inzetten voor de volgende zaken: Naleving van de wet Heinz leeft alle wetten, regels en voorschriften na die van toepassing zijn in ieder rechtsgebied waar het bedrijf werkzaam is, zowel in binnen- als buitenland. Alle werknemers dienen zich te houden aan alle geldende wetten, regels en voorschriften, die qua ethisch en eerlijk zaken doen stroken met het bedrijfsbeleid. Zie het beleid "Zakendoen - ethische en wettelijke normen". - CC.01 Klik hier Onder deze wetten vallen onder andere de antitrust-wetten, wetten op effecten, waaronder de Sarbanes-Oxley Act van 2002 en verbodsbepalingen over handel met voorkennis, arbeidswetten, de wet op levensmiddelen, medicamenten en cosmetica, alsmede andere geldende federale, staats- en gemeentelijke wetten in de V.S., zowel als overeenkomstige wetten en voorschriften in rechtsgebieden overal ter wereld waar het bedrijf werkzaam is. Gelijke werkgelegenheidkansen en verbod op seksuele en andere intimidatie Volgens het bedrijfsbeleid aangaande gelijke werkgelegenheidskansen biedt het bedrijf volledig gelijke werkgelegenheidskansen aan alle geschikte werknemers en sollicitanten in overeenstemming met alle geldende wetten en voorschriften. Indien u vragen heeft over de geldende wettelijke vereisten, dient u zich te wenden tot de juridische afdeling. Zie het beleid "Gelijkberechtiging werkverband". - CC.05 Klik hier Alle personeelsbesluiten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, beslissingen met betrekking tot werving, indienstneming, training, promotie, vergoeding, sociale voordelen, overplaatsingen, bijstand voor onderwijs en collegegelden worden uitsluitend op basis van de diploma's, deskundigheid, prestaties en vaardigheden van de werknemer of sollicitant genomen, ongeacht eventuele, door de geldende wet beschermde omstandigheden of kenmerken. Volgens het bedrijfsverbod op seksuele en andere intimidatie zet het bedrijf zich in om een werkomgeving in stand te houden die vrij is van discriminatie en waarin geen onwettige intimidatie van bedrijfswerknemers wordt getolereerd door wie dan ook, met inbegrip van chefs, collega's, werknemers of niet-werknemers, leveranciers, klanten of afnemers van het bedrijf. Zie het beleid "Verbod op seksuele en andere intimidatie" - CC.06 Klik hier Intimidatie bestaat uit ongewenst gedrag, hetzij verbaal, lichamelijk of visueel, op basis van geslacht, ras, leeftijd, godsdienst, oorsprong of andere positie, kenmerk of omstandigheid met betrekking tot personen die door de geldende wet worden beschermd. Intimidatiegedrag dat de condities, voorwaarden of voordelen van tewerkstelling beïnvloedt, op onredelijke wijze de prestaties op het werk van een persoon verstoort of een intimiderende, vijandige of agressieve werkomgeving schept, wordt niet gedoogd. Heinz Gedragscode

10 Gedrag op de manier van Heinz Gezondheid en veiligheid van de werknemers Heinz legt zich er op toe alle werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Als deel van deze belofte verwacht het bedrijf dat alle werknemers hun werk te allen tijde op veilige wijze verrichten. Alle bedrijfsonderdelen en fabrieken moeten de plaatselijke wetten en voorschriften t.a.v. arbeidsveiligheid naleven en het in het beleid en de procedures van Heinz uiteengezette veiligheidsproces toepassen. Zie het "Bedrijfsveiligheidsbeleid" - RM.04 Klik hier Geheimhouding en vertrouwelijkheid Heinz leeft alle wetten na die de privésfeer en vertrouwelijkheid van de persoonlijke, medische en financiële documenten en persoonsgegevens van werknemers beschermen. Zulke informatie wordt slechts gebruikt of bekend gemaakt indien de werknemer hiertoe toestemming geeft of de geldende wet zulks toelaat of vereist. Alle werknemers erkennen dat zij geen geheimhouding kunnen verwachten bij gebruik van de door het bedrijf geboden diensten en apparatuur. Het bedrijf behoudt zich het recht voor fabrieken en eigendom te inspecteren, met inbegrip van computers, telefoonafschriften, kastjes, , internetgebruik, commerciële documenten, kantoren en ander werkruimtes, afhankelijk van de geldende plaatselijke wetten en voorschriften. Belangrijkste punten Heinz Alle werknemers moeten alle geldende wetten naleven. Alle werknemers worden eerlijk en met respect behandeld. Heinz zet zich in voor een werkomgeving zonder discriminatie. Heinz duldt geen intimidatie van werknemers, door wie dan ook. Heinz zet zich in voor een veilige en gezonde werkplek. Risk Tolerance Heinz Gedragscode

11 Gedrag op de manier van Heinz GEDRAG TEN OPZICHTE VAN ONZE CONSUMENTEN EN KLANTEN De behoeften, gezondheid en het welzijn van onze klanten zijn van het hoogste belang. Heinz voelt zich verplicht om veilige, gezonde, verbeterde en zuivere voedingsmiddelen van hoge kwaliteit aan zijn consumenten en klanten overal ter wereld te leveren. Heinz is ook toegewijd aan het eerlijk behandelen van zijn klanten. Wij zullen nooit onze klanten manipuleren, een valse voorstelling van zaken geven, bedreigen, bedriegen, misbruik maken van vertrouwelijke informatie of dergelijke om op die wijze voordeel te halen. Onder geen beding zullen werknemers van Heinz enige onwettige of onethische betalingen doen aan werknemers van klanten. Wereldwijde richtlijnen voor consumentenvoorlichting, public relations, marketing-communicatie en reclame Heinz heeft richtlijnen vastgelegd voor alle bedrijfsonderdelen en verbonden ondernemingen wereldwijd met betrekking tot de marketing van producten. Dit is te vinden op Alle communicaties van het bedrijf moeten een weerspiegeling zijn van de inzet van Heinz voor familie-gerichte waarden en van onze aanhoudende inzet voor goede voeding en het welzijn van de consument. De richtlijnen bevatten algemene beginselen zoals: - Alle communicaties moeten eerlijk en waarheidsgetrouw zijn en niet misleidend. - Er mag geen promotie of reclame worden gemaakt gericht op kinderen voor producten die niet geschikt zijn voor kinderen. Productkwaliteit en -veiligheid Het merk Heinz heeft wereldwijd een enorme waarde. Deze reputatie en merkwaarde is gebaseerd op een hoge productkwaliteit en -veiligheid. Het is ons doel om klanten te voorzien van veilige, zuivere, voedzame en gezonde voedingsmiddelen. Wij beloven: - dat wij er consequent naar zullen streven producten te leveren die beantwoorden aan de verwachtingen van de consument en de klant en voldoen aan de hoge normen van Heinz, en de voedzame voordelen en voedselwaarde te leveren die worden beloofd op de etiketten en in de productreclame. - alle geldende wetten op levensmiddelen en de veiligheid van consumentenproducten in ieder rechtsgebied waar wij werkzaam zijn, na te leven. - voortdurend te streven naar verbetering van de productie en alle andere gebieden van onze bedrijfswerkzaamheden, zodat wij kwaliteitsproducten aan onze klanten en consumenten kunnen bieden tegen concurrerende prijzen die betaalbaar zijn in de gemeenschappen en markten die wij bedienen. - onze producten in overeenstemming met de geldende wetten, voorschriften en andere wetsvereisten te etiketteren. Belangrijkste punten Heinz De wereldwijde richtlijnen van Heinz voor consumentenvoorlichting, public relations, marketing-communicaties en reclame vormen algemene beginselen en richtlijnen waaraan men zich moet houden bij de marketing van de producten van het bedrijf. Alle werknemers moeten zich aan alle geldende vereisten betreffende levensmiddelen, productveiligheid en etikettering houden. Heinz Gedragscode

12 Gedrag op de manier van Heinz GEDRAG TEN OPZICHTE VAN ONZE AANDEELHOUDERS EN ZAKENPARTNERS Onze aandeelhouders Onze aandeelhouders verwachten dat wij het rendement van hun beleggingen optimaliseren en tegelijkertijd alle aspecten van de bedrijfswerkzaamheden op ethische en integere wijze verrichten. Het is ons doel om jaar na jaar aanhoudende voorspelbare groei te leveren aan onze aandeelhouders. Belangenconflicten Mogelijke belangenconflicten van werknemers en/of hun familieleden dienen onmiddellijk onder de aandacht van de chef van die werknemer en de nalevingsfunctionarissen gebracht te worden en in ieder geval zo snel mogelijk, zodat men de situatie kan aanpakken en op de juiste manier kan oplossen, in overeenstemming met de verplichtingen van het bedrijf krachtens de regels van de SEC (Amerikaanse Commissie van Toezicht op het Beurswezen) en de noteringsnormen van NYSE (New Yorkse beurs). Zie het beleid "Belangenconflict". - CC.02 Klik hier. De oplossing van het conflict moet op papier gezet worden en kan de vorm van een verbod aannemen indien er geen maatregelen getroffen kunnen worden om een feitelijk of schijnbaar conflict te vermijden Voorbeelden van mogelijke, feitelijke of schijnbare conflicten zijn de volgende: - Werknemers die persoonlijk profiteren van zakelijke mogelijkheden die zij hebben opgedaan door gebruikmaking van het eigendom of de informatie van het bedrijf, of door hun functie. - Het aannemen van persoonlijke voordelen voortkomend uit de functie van werknemer bij het bedrijf. Werknemers mogen geen diensten of cadeaus met meer dan nominale waarde of reisjes of andere uitjes die overdreven zijn en niet redelijkerwijs verband houden met het bedrijf accepteren uit handen van vertegenwoordigers van ondernemingen die zaken doen of proberen te doen met het bedrijf. Contanten of daarmee gelijkgestelde middelen mogen onder geen omstandigheden worden geaccepteerd. - Direct of indirect belang in een bedrijfseenheid die zaken doet of probeert te doen met Heinz. (Beleggingen in openbaar verhandelde effecten van een bedrijf met een inleg van minder dan vijf procent van het totaal aantal uitstaande aandelen van zo n bedrijf zijn toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring.) - Directe of indirecte concurrentie met het bedrijf of het houden van directe of indirecte belangen in een bedrijfseenheid die met Heinz concurreert. (Beleggingen in openbaar verhandelde effecten van een bedrijf van minder dan vijf procent van het totaal aantal uitstaande aandelen van zo n bedrijf zijn toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring.) [left caption] Een bescheiden begin: Het huis van Henry J. Heinz, waar het allemaal begon. [right caption] De grootste ketchupfabriek ter wereld: de fabriek van Heinz te Fremont, Ohio. Heinz Gedragscode

13 Gedrag op de manier van Heinz Leningen aan of garanties voor verplichtingen van directeuren en leidinggevende functionarissen zijn verboden en leningen aan alle andere werknemers, behalve vooraf goedgekeurde leningen voor een verhuizing in verband met de overplaatsing van directeuren, zijn verboden. Het bedrijf zal bepaalde werksituaties die een directe supervisie/rapportage-relatie tussen familieleden creëren, vermijden en zal waar mogelijk een indirecte supervisie/rapportage-relatie tussen familieleden vermijden. Zie het beleid "Belangenconflict". CC.02 Klik hier. De Raad van Bestuur en/of de Bedrijfsbestuurscommissie zal in voorkomende gevallen, een kwestie over belangenconflicten met betrekking tot directeuren, de hoofddirecteur of een lid van het hoofdkantoor in behandeling nemen. De hoofddirecteur en/of de Raad van Bestuur en/of de Bedrijfsbestuurscommissie behandelen alle kwesties over belangenconflicten waarbij andere bedrijfsfunctionarissen betrokken zijn. Gebruik van bedrijfsmiddelen Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de bedrijfsmiddelen, waaronder informatie, materialen, voorraden, werktijd, intellectuele eigendom (met inbegrip van onze waardevolle merken), faciliteiten, software, inventaris, apparatuur en andere verhuurde of tot het bezit van het bedrijf behorende bedrijfsmiddelen of bedrijfsmiddelen die het bedrijf anderszins in bezit heeft. De werknemers dienen alle redelijke stappen te ondernemen om de bedrijfsmiddelen te beschermen tegen diefstal, vernieling of ander verlies. Het persoonlijke gebruik van bedrijfsmiddelen zonder goedkeuring van het bedrijf is verboden. Alle werknemers moeten de bedrijfsmiddelen beschermen. Alle handelingen door werknemers waarbij diefstal, fraude, verduistering of wederrechtelijke toeëigening van bedrijfsmiddelen of bezittingen betrokken is, is verboden. Bedrijfsboekhouding en financiële integriteit Het financiële en overige bedrijfsbeleid wordt gedreven door het beginsel dat te allen tijde de hoogste normen van financiële integriteit moeten worden gehandhaafd. Met dit doel voor ogen wordt van de werknemers vereist dat zij: deze gedragscode en het financiële en niet-financiële bedrijfsbeleid naleven. streven naar volledige, eerlijke, tijdige, nauwkeurige en begrijpelijke publicatie bij de verplichte bedrijfspresentaties aan de SEC (Amerikaanse Commissie voor toezicht op het beurswezen). de bedrijfsdirecteuren, werknemers, consulenten en adviseurs die betrokken zijn bij de opstelling van de bedrijfspublicaties aan het publiek voorzien van informatie, die nauwkeurig, compleet, objectief, relevant, tijdig en begrijpelijk is. Motivation Heinz Gedragscode

14 Gedrag op de manier van Heinz te goeder trouw, op verantwoordelijke en zorgvuldige wijze, deskundig en toegewijd handelen zonder de relevante feiten verkeerd voor te stellen of hun onafhankelijk oordeel door anderen te laten beïnvloeden. posten boeken of helpen boeken in de bedrijfsboekhouding en administratie die naar hun beste weten juist zijn. zich houden aan de publicatiecontrole en procedures alsmede de interne controle en procedures voor financiële verslaglegging van het bedrijf naleven. - zich houden aan de mededelingsvoorschriften voor financiële kwesties, zoals uiteengezet in het financiële beleid: "Melding van financiële verslagleggingsproblematiek" - FAR.19 Klik hier De controlecommissie heeft een beleid voor het in ontvangst nemen, het bewaren en de behandeling van klachten en uitingen van bezorgdheid over de financiële administratie, interne controle en controlemaatregelen goedgekeurd; een kopie is beschikbaar op HeinzWeb. Klik hier Dit beleid moedigt werknemers aan om eventuele klachten, grieven of andere zorgwekkende zaken die onder dit beleid vallen, te melden aan de onderdirecteur en de algemeen jurist van het bedrijf, de vice-president - Bedrijfsbestuur, naleving en ethiek, een jurist op de juridische afdeling van het bedrijf of de vice-president accounting of een andere accountant op de afdeling accounting. Een tweede mogelijkheid is de telefonische hulplijn ethiek en naleving te bellen (zie bovenstaande bladzijde 8). Op verzoek behandelt het bedrijf uw melding zo vertrouwelijk mogelijk volgens de uitgebreidere uitleg in dit beleid. U kunt ook een anonieme melding doen. Alle meldingen zijn onderhevig aan het bedrijfsbeleid aangaande te goeder trouw gedane meldingen. Vertrouwelijkheid Werknemers moeten de vertrouwelijkheid van informatie die door het bedrijf of door klanten en leveranciers aan hen is toevertrouwd bewaren, tenzij bekendmaking daarvan is toegelaten of wettig verplicht is. Veiligheid Alle fabrieken van Heinz zijn verplicht een veilige werkplek te bieden, voor zowel de werknemers als de producten van het bedrijf. Het bedrijf heeft een beleid en procedures vastgelegd, waarmee de veiligheid van producten, faciliteiten en werknemers wordt gegarandeerd met het uiteindelijke doel om het risico aan de consument zo laag mogelijk te houden. Zie het beleid " Fabrieksveiligheid en voedselkeuring ". - RM.02 Klik hier Innovation Heinz Gedragscode

15 Gedrag op de manier van Heinz Crisisbeheer en leiderschap Heinz heeft op alle locaties en in alle fabrieken programma s verwezenlijkt voor crisisbehandeling zoals ongevallen, natuurrampen of misdrijven. Heinz biedt training aan de directeuren en het overige personeel ter voorkoming van een crisis en om een crisis te behandelen als deze optreedt. Klik hier Documentatiebeheer Het bedrijf heeft een omvattend beleid voor documentatiebeheer waaraan alle werknemers zich dienen te houden. Alle werknemers hebben de plicht te verzekeren dat alle documentatie op de juiste manier wordt aangemaakt, bewaard, beschermd en afgevoerd. Werknemers dienen alle wetten met betrekking tot het bewaren en opslaan van documenten te volgen en mogen geen documenten of stukken veranderen, verbergen of vernietigen die eventueel het onderwerp kunnen zijn van een rechtsgeschil of overheidsonderzoek. Zie het beleid "Richtlijnen aangaande de opstelling, bescherming, archivering en opruiming van bedrijfsgegevens" - L.01 Klik hier Handel met voorkennis Volgens het "Beleid aangaande handel met voorkennis en bekendmaking van informatie" - CC.03 is het u of uw gezinsleden en andere personen die bij u inwonen, verboden om aandelen Heinz of aandelen van een ander bedrijf te kopen of verkopen, indien u dienaangaande relevante interne informatie bezit. Klik hier. Alle handel in aandelen Heinz moet stroken met de in dat beleid uiteengezette procedures. Relevante informatie kan bestaan uit nieuws of inlichtingen over overnames, beleggingen, nieuwe zakenrelaties, financiële resultaten, belangrijke veranderingen in de bedrijfsleiding en andere informatie die mogelijkerwijs de aandelenkoers van Heinz of een ander bedrijf kan beïnvloeden. Belangrijkste punten Heinz Vermijd belangenconflicten en breng kwesties onmiddellijk aan de orde voor de juiste oplossing, indien zodanige kwesties zouden kunnen uitlopen op feitelijke, potentiële of schijnbare conflicten. Neem van leveranciers of potentiële leveranciers geen diensten of cadeaus aan met een grotere dan nominale waarde, noch reisjes of uitjes die overdreven zijn en geen redelijk verband houden met de werkzaamheden van het bedrijf. Vraag uzelf af of het aannemen van het cadeau u op de één of andere manier verplicht of schijnt te verplichten tegenover de gever. Gebruik de bedrijfsmiddelen niet voor persoonlijk gewin. Gegevens moeten nauwgezet in de financiële administratie en bedrijfsboekhouding worden ingevoerd en moeten een getrouwe weergave zijn van de transacties en beschikkingen over het bedrijfsvermogen; de openbare verslagen moeten eveneens volledige en nauwkeurige informatie over het bedrijf bevatten. Bescherm de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke informatie van het bedrijf, inclusief de waardevolle merken. Volg het bedrijfsbeleid voor documentatiebeheer. Als u zich bewust bent van relevante, niet-publieke informatie, verkoop of koop dan geen aandelen Heinz en voorkom ook dat naaste familieleden die bij u inwonen aandelen Heinz kopen of verkopen. Koop of verkoop geen aandelen van andere bedrijven waarmee Heinz zaken doet als u relevante, niet-publieke informatie over die bedrijven bezit. Pleeg overleg met de onderdirecteur en de algemeen jurist of de vice-president juridische zaken, indien u zich afvraagt of bepaalde informatie al dan niet relevant is. Heinz Gedragscode

16 Gedrag op de manier van Heinz Voorts wordt volgens de voorschriften van het beleid zodanige informatie als intern beschouwd tot het tijdstip van openbare bekendmaking en mag die informatie niet door werknemers aan anderen binnen het bedrijf, die niet op de hoogte hoeven te zijn, worden bekend gemaakt, tenzij anders aangegeven door de algemeen jurist of anderszins gebruikt ten behoeve van de werknemer. Handel in aandelen Heinz op basis van relevante, niet-openbare informatie is fraude en schaadt niet alleen het bedrijf maar ook de leden van het beleggerspubliek die handelen zonder het voordeel van zulke niet openbare informatie. Mensen die handelen op basis van relevante, niet publieke informatie of zodanige informatie aan anderen doorgeven, lopen kans op aanzienlijke boetes of gevangenisstraf, alsmede ontslag. Tenzij u gemachtigd bent als woordvoerder, mag u geen relevante informatie over het bedrijf of over één van de zakenpartners bekend maken aan de media, aandeelhouders of anderen, zonder voorafgaande machtiging van het bedrijf. GEDRAG TEN OPZICHTE VAN ONZE LEVERANCIERS EN CONCURRENTEN Alle werknemers moeten eerlijk handelen ten opzichte van de leveranciers, concurrenten en andere werknemers van het bedrijf. Werknemers mogen niet op oneerlijke wijze van anderen profiteren door manipulatie, valse voorstellingen, bedreigingen, fraude, misbruik van vertrouwelijke informatie of ander aanverwant gedrag. Leveranciers Onze leveranciers/zakenpartners verwachten dat Heinz haar werkzaamheden op ethische en verantwoordelijke wijze verricht. Heinz is ervan overtuigd dat deze waarden een eerste vereiste zijn voor een relatie die voor beide partijen van voordeel is. Als deel van de inspanningen van Heinz om relaties te bevorderen met leveranciers die dezelfde waarden delen, heeft Heinz richtgevende beginselen voor leveranciers goedgekeurd ten behoeve van leveranciers waarmee Heinz een contractuele band heeft. Deze beginselen zijn te vinden op HeinzWeb Klik hier en op De beginselen leggen de nadruk op een goed beleid op de werkplek waarin de plaatselijke arbeidswetten en geldende milieuwetten worden nageleefd. Leveranciers moeten zich houden aan alle geldende wetten en voorschriften wanneer zij goederen en diensten leveren aan Heinz, met inbegrip van: Geen werknemers in dienst nemen die de volgens de plaatselijke wet geldende minimum arbeidsleeftijd niet bereikt hebben. Geen discriminatie toepassen op basis van omstandigheden of kenmerken die wettelijke bescherming genieten. Zich houden aan de geldende milieuwetten. Te voorzien in volgens de wet bepaalde gezonde en veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Belangrijkste punten Heinz: Ga eerlijk om met de leveranciers en concurrenten van het bedrijf en doe niet aan manipulatie, geef geen valse voorstelling van zaken of pas geen andere, oneerlijke zakelijke praktijken toe. Werk met leveranciers die alle geldende wetten en voorschriften naleven bij de levering van goederen en diensten aan Heinz, zoals bepaald in de richtlijnen voor leveranciers. Spreek niet met concurrenten over prijzen, afzetmarkten, promotieprogramma s of koopvoorwaarden. Heinz Gedragscode

17 Gedrag op de manier van Heinz Concurrenten Antitrust/Eerlijke concurrentie Het antitrust-beleid van Heinz vereist dat alle werknemers wereldwijd zich houden aan de Amerikaanse antitrustwetten, indien van toepassing, en aan de concurrentiewetten van ieder land waar het bedrijf zaken doet. Klik hier Werknemers van Heinz mogen geen overeenkomsten aangaan of afspraken maken met een concurrent over prijzen of met een concurrent de vroegere, huidige of toekomstige prijzen of promotieprogramma s of verkoopvoorwaarden van Heinz of de concurrent bespreken. Er gelden ook andere wetten betreffende handelsbeperkingen of misbruik van marktoverwicht. Alle vragen aangaande deze kwesties moeten aan de juridische afdeling worden voorgelegd. Als wordt vastgesteld dat een werknemer van Heinz betrokken is geweest bij een prijszetting, loopt hij/zij kans op ontslag en mogelijke gevangenisstraf alsmede aanzienlijke boetes die persoonlijk dienen te worden voldaan. Het bedrijf loopt ook kans op aanzienlijke boetes en financiële schade. Indien een werknemer vragen heeft over mogelijke antitrustgevolgen naar aanleiding van een voorgestelde handeling of actie, dient hij/zij zich te wenden tot de juridische afdeling alvorens een dergelijke actie te ondernemen. GEDRAG TEN OPZICHTE VAN DE SAMENLEVING Onze gemeenschappen Heinz erkent zijn rol als verantwoordelijk burger op het gebied van liefdadigheidsbijdragen door het bedrijf. Heinz houdt zich aan alle daarmee verband houdende geldende wetten in elk rechtsgebied ter wereld waar het bedrijf werkzaam is. Wij waarderen onze bijdragen aan de gemeenschappen waar wij werkzaam zijn. Aangezien donaties van bedrijven onderworpen kunnen zijn aan Amerikaanse wetten, zoals de Patriot Act, moet u vooraf contact opnemen met de juridische afdeling of de H.J. Heinz Company Foundation (Stichting). De H.J. Heinz Company Foundation steunt en bevordert onderzoek en veldtesten voor Supplefer Sprinkles, een revolutionair ijzersupplement dat door dokter Stanley Zlotkin is ontwikkeld om chronische bloedarmoede in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Heinz Gedragscode

18 Gedrag op de manier van Heinz Milieu Heinz zet zich in voor de bescherming van het milieu en is zich bewust van het verband tussen voedselverwerkende processen en het milieu op wereldwijde en plaatselijke schaal. Heinz past een drieledige strategie toe bij zijn aanpak van milieukwesties overal ter wereld: Waar mogelijk verspilling beperken of geheel uitbannen. Voordelig gebruik maken van afval dat niet kan worden geëlimineerd. De kosten en invloed van afvalverwerking tot het minimum beperken. Iedere afdeling moet een milieubeheersysteem vaststellen en uitvoeren op basis van de bedrijfsrichtlijnen. Omkoping en corruptie Wet op corrupte praktijken en omgang met overheidsfunctionarissen Heinz hanteert een strikt verbod op omkoperij en corruptie, hetgeen ook verboden is krachtens de Amerikaanse wet op corrupte praktijken en gelijksoortige wetten en voorschriften in andere rechtsgebieden. Tenzij bij de wet toegestaan, doet Heinz geen betalingen of biedt geen amusement en cadeaus of iets van waarde, direct of indirect aan overheidsfunctionarissen om hen te beïnvloeden bij het al dan niet uitvoeren van hun plichten of hun ertoe aan te zetten hun invloed aan te wenden of een oneerlijk voordeel bij hen te behalen met het doel zaken met het bedrijf te blijven doen of te verkrijgen. Zie het beleid "Zakendoen - ethische en wettelijke normen" - CC.01 Klik hier Versoepeling van betaling Indien de juridische afdeling zulks adviseert, kan men betalingen doen of cadeaus met een nominale waarde geven aan personen wiens verantwoordelijkheden in wezen routinematig of administratief van aard zijn, doch deze moeten verband houden met de werkzaamheden die het bedrijf wettig gerechtigd is te ondernemen en die algemeen worden beschouwd als aanvaardbare handelspraktijken. Als werknemers van plan zijn geldbedragen of cadeau's aan regeringsambtenaren te geven, worden zij aangeraden de juridische afdeling van te voren te raadplegen. Politieke activiteit Heinz respecteert het recht van afzonderlijke werknemers om politiek actief te zijn, maar bedrijfsfondsen, -middelen of werktijd mogen niet direct of indirect door werknemers gebruikt worden om zulke politieke activiteiten te verrichten. Politieke bijdragen Indien de plaatselijke wetten en voorschriften zulks toelaten, moeten alle bedrijfsfondsen, faciliteiten of diensten, bedoeld ter ondersteuning van het democratische proces te lande, vooraf door de bedrijfsleiding en door de Raad van Bestuur van Heinz worden goedgekeurd. Belangrijkste punten Heinz - Alle werknemers moeten zich houden aan de bedrijfsrichtlijnen aangaande milieubeheer. - Geef geen geld of iets van waarde aan overheidsfunctionarissen om hun besluiten te beïnvloeden. Excellence Heinz Gedragscode

19 Voorbeelden Vraag: Ik ben in bespreking met een overheidsfunctionaris over de marketing van producten van Heinz voor de eerste keer in dat land. Hij staat erop dat Heinz het adviesbureau van zijn broer in dienst neemt om ons te helpen. Wat moet ik doen? Antwoord: Raadpleeg onmiddellijk de juridische afdeling aangaande werkzaamheden die verboden zijn volgens de Amerikaanse wet op buitenlandse corrupte praktijken. Vraag: Mijn collega vertelt dat haar contactpersoon bij een leverancier van Heinz weet dat die leverancier binnenkort bekend gaat maken dat zij een belangrijk contract met een ander bedrijf in de wacht hebben gesleept. Ik denk dat de koers van hun aandeel zal stijgen en ik zou nu graag wat aandelen kopen. Mag dat? Antwoord: Nee. Het beleid van Heinz m.b.t. handel met voorkennis en bekendmaking van informatie, waarin de handel in aandelen Heinz wordt besproken, verbiedt ook de verkoop en aankoop van aandelen van bedrijven waarmee Heinz zaken doet, indien u relevante, niet-publieke informatie over die bedrijven bezit. Vraag: Een potentiële leverancier van Heinz heeft aangeboden al mijn onkosten te betalen (en ook die van mijn vrouw) om naar Londen te vliegen en de tenniskampioenschappen op Wimbledon bij te wonen. Mag ik dat aannemen? Antwoord: Ons beleid op belangenconflicten verbiedt dat men diensten of cadeaus van meer dan nominale waarde of reisjes of amusement accepteert dat overdreven is of geen redelijk verband houdt met de werkzaamheden van het bedrijf. Wendt u zich tot uw chef, de juridische afdeling of de afdeling ethiek, indien u vragen heeft over de toepassing van dit beleid. Examples Vraag: Komt seksuele intimidatie altijd voor tussen een manager en een ondergeschikte? Antwoord: Nee. Elke persoon wiens gedrag een storende invloed heeft op iemands prestatievermogen in zijn of haar werk kan een treiteraar zijn. Dit kunnen chefs, medewerkers of zelfs mensen die niet bij Heinz werken zijn, zoals verkopers of ondernemers. Vraag: Tijdens een recent gehouden handelsbijeenkomst had ik lunch met de manager van één van twee concurrenten, toen de conversatie plotseling ging over de behoefte om de prijs van bepaalde producten te verhogen om zodoende de stijgende ingrediëntenprijzen het hoofd te bieden. Ik herinnerde mij een advies dat ik ooit kreeg over dit soort conversaties, maar het gebeurde zo snel dat ik me niet meer herinnerde wat ik moest doen in zo'n geval. Heb ik het beleid geschonden? Antwoord: Er kan een overtreding zijn begaan. U dient dergelijke conversaties onmiddellijk te stoppen, indien nodig door weg te lopen. Stel uzelf in verbinding met de juridische afdeling om hun mede te delen wat er is voorgevallen en om advies te vragen. Heinz Gedragscode

20 Opschorting en wijziging Een verzoek tot opschorting van een bepaling in de gedragscode dient men schriftelijk binnen redelijke tijd vóór het voorgenomen gedrag voor te leggen aan de de nalevingsfunctionaris. Een dergelijk verzoek tot opschorting dient door de bedrijfsbestuurscommissie te worden goed- of afgekeurd na inzage door, en een schrifelijke aanbeveling van de onderdirecteur en de algemeen jurist. Opschorting van bepaalde delen van de gedragscode door de leidinggevende functionarissen en directeuren dient openbaar bekend te worden gemaakt overeenkomstig de regels van de SEC (Amerikaanse Commissie van toezicht op het beurswezen) en/of de noteringsnormen van de New Yorkse beurs. Afhankelijk van de omstandigheden kan zodanige bekendmaking het bedrijf en de betrokken functionaris of directeur schaden, vooral in geval men nalaat het bedrijf vooraf in kennis te stellen van een gedrag of omstandigheid die eventueel de noodzaak van zo n opschorting kan scheppen. In zulke gevallen en afhankelijk van de omstandigheden loopt de werknemer die de opschorting probeert te verkrijgen de kans op disciplinaire maatregelen, met inbegrip van een verandering van taken en verantwoordelijkheden of ontslag. Belangrijke wijzigingen in bepaalde delen van dit beleid die het gedrag van de hoofddirecteur en de financiële leidinggevende bedrijfsfunctionarissen regelen, dienen eveneens overeenkomstig de regels en voorschriften van de SEC of geldende normen te worden bekend gemaakt. Heinz behoudt zich het recht voor om op elk gewenst ogenblik zijn beleid, richtlijnen en aanverwante procedures te wijzigen. Geen enkele bepaling in deze gedragscode verleent werknemers enig recht op voortzetting van het dienstverband, noch vormt zij een arbeidsovereenkomst noch belemmert zij op enige wijze het recht van werknemers of van het bedrijf om het dienstverband al dan niet gegrond, met of zonder vooroverleg te beëindigen. De voorgaande zin is onderhevig aan de voorwaarden van een schriftelijke arbeidsovereenkomst die de werknemer is aangegaan met het bedrijf, die door zowel de werknemer en een gemachtigd vertegenwoordiger van het bedrijf is ondertekend en is voorts onderhevig aan de eisen van de geldende wet en het bedrijfsbeleid betreffende represailles bij gevallen van het te goeder trouw melden van een feitelijke of een vermoedelijke overtreding van de wet of het bedrijfsbeleid, inclusief de onderhavige code. Respect Heinz Gedragscode

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode Handelen met Integriteit Wereldwijd Het ECHTE Op de JUISTE manier Handel met integriteit. Wees eerlijk. Houd u aan de wet. Schik u naar de Code. Wees verantwoordelijk. COCA-COLA PLAZA

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie