ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE"

Transcriptie

1 ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen zijn toegewijd aan de hoogste normen betreffende wettelijk en ethisch zakelijk gedrag. Deze zakelijk en ethische gedragscode (de code ) vat de juridische, ethische en regelgevende normen samen die wij volgen en herinnert onze directeuren, functionarissen en werknemers ( vertegenwoordigers ) aan de ernst van onze toewijding. Elke vertegenwoordiger van het bedrijf is verplicht deze code en de hoge normen voor zakelijk gedrag na te leven. INTRODUCTIE Onze zakelijke activiteiten worden steeds ingewikkelder, zowel wat betreft de landen waarin wij actief zijn als de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is. Een gedragscode is geen vervanging voor bedrijfsethiek of toepasselijke wetgeving. Maar wij hebben deze code opgesteld als hulpmiddel voor u om meer inzicht te krijgen in wat er van u wordt verwacht bij het uitvoeren van uw dagelijkse taken. Deze code is niet bedoeld als uitgebreide handleiding met daarin al onze beleidsregels of al uw verantwoordelijkheden onder toepasselijke wet - en regelgeving. Deze code is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in de jurisdicties waaronder het bedrijf en de vertegenwoordigers vallen. Het bedrijf en de vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Deze code voorziet in algemene parameters om u te helpen bij het oplossen van ethische en juridische problemen die u tegen kunt komen bij de uitvoering van zakelijke activiteiten. Neem contact op met onze bedrijfssecretaris of de voorzitter van onze auditcommissie als u vragen hebt over onderdelen van deze code of over de correcte te nemen stappen in het kader van de code. Zij zullen actie ondernemen om u te helpen meer inzicht te krijgen in het naleven van de code. We hebben ook een aantal uitgangspunten (de uitgangspunten ) opgelegd aan zowel onze raad van bestuur als geheel als aan individuele directeuren (de directeuren ). Het is de individuele verantwoordelijkheid van elke directeur kennis te nemen van en te handelen volgens deze uitgangspunten en de code. Deze uitgangspunten zijn te vinden op de bedrijfswebsite ( We verwachten van ieder van u dat u kennis neemt van de ethische normen die in deze code zijn beschreven en dat u verklaart akkoord te gaan met naleving van deze normen door het ondertekenen van het nalevingscertificaat dat aan het einde van deze code is te vinden. Schending van de wet, ons bedrijfsbeleid inzake ethisch gedrag of deze code kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief, maar niet beperkt tot ontslag.

2 I. Ethisch gedrag van al onze directeuren, functionarissen en werknemers Onze missieverklaring Onze toewijding bestaat uit het vergroten van de waarde voor aandeelhouders via het opsporen, aankopen en ontwikkelen van gouddeposito s en het exploiteren van winstgevende mijnen. Wij volgens hoogwaardige ethische normen en respecteren de wet en wij verplichten ons tot sociaal en milieubewust handelen binnen de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Bovendien verplichten wij ons tot het creëren van een veilige werkomgeving waarin onze werknemers hun potentieel optimaal kunnen benutten in de gekozen carrièrerichting. Om onze missieverklaring kracht bij te zetten, leggen wij in het bijzonder de nadruk op de eerlijkheid en integriteit van onze vertegenwoordigers. Wij verwachten dat dit niveau van eerlijkheid en integriteit op alle niveaus en in alle aspecten van onze zakelijke activiteiten wordt getoond. Wij dringen niet alleen aan op het ethisch omgaan met anderen, maar ook op het ethisch omgaan met feitelijke of schijnbare gevallen van belangenverstrengeling tussen persoonlijke en professionele relaties. Eerlijke handelwijze Vertegenwoordigers zijn verplicht om op eerlijke en rechtvaardige wijze om te gaan met effectenbezitters, werknemers, onze klanten, leveranciers, concurrenten en overige derden ( belanghebbenden ). Het is een van onze belangrijkste doelen om onze zakelijke activiteiten op een doeltreffende en ethische manier uit te voeren. Om dit doel te bereiken en onze integriteit te behouden: verbieden wij omkoping, smeergeld en alle andere vormen van directe of indirecte ongepaste betalingen aan vertegenwoordigers van overheden, vakbonden, klanten of leveranciers met als doel het verkrijgen van een contract, een ander commercieel voordeel of overheidshandelen; verbieden wij onze vertegenwoordigers en aangesloten ondernemingen omkoping, smeergeld of directe of indirecte ongepaste betalingen van ongeacht wie te accepteren; verbieden wij het accepteren of geven van ongepaste geschenken of voordelen, hetgeen bepaald wordt aan de hand van een redelijkheidstoets, van of aan overheidsvertegenwoordigers, vakbonden of onze klanten of leveranciers; beperken wij uitgaven voor marketing en vermaak van onze klanten tot uitgaven die noodzakelijk, voorzichtig, werkgerelateerd en consistent zijn met onze beleidsregels; 2

3 vereisen wij duidelijke en precieze communicatie in onze contracten, onze marketing, literatuur, verslaglegging en onze andere openbare verklaringen. Tevens streven wij ernaar verklaringen die een verkeerde voorstelling van zaken geven en misleidend zijn, uit te bannen; zijn wij nauwkeurig en volledig in al onze financiële verslaglegging; en verbieden wij onze vertegenwoordigers anderszins oneerlijke voordelen te behalen ten koste van derden, door middel van manipulatie, verdoezeling, misbruik van vertrouwelijke informatie of elke andere oneerlijke handelspraktijk. Belangenverstrengeling, bedrijfskansen Onze vertegenwoordigers mogen niet betrokken zijn bij activiteiten die leiden tot belangenverstrengeling, of de schijn van belangenverstrengeling wekken tussen hun persoonlijke en onze belangen. Zonder volledige openheid van zaken aan en toestemming van onze raad van bestuur, onthouden vertegenwoordigers zich met name van: werken als consultant, directeur, functionaris of werknemer voor, of op andere wijze voeren van een externe onderneming, die producten en diensten verhandelt die concurreren met onze huidige of potentiële producten of diensten; producten of diensten aan ons levert, of producten of diensten van ons koopt; het verkrijgen van directe of indirecte financiële belangen, inclusief aanzienlijk aandelenbezit of enig aanmerkelijk belang in een entiteit waarmee wij zakendoen, die kunnen leiden tot belangenverstrengeling of de schijn daarvan kunnen wekken; het verkrijgen van direct of indirect aanmerkelijk belang in transacties of overeenkomsten waarin wij partij zijn; het verzoeken om of accepteren van een persoonlijke lening of dienst van een entiteit waarmee wij zakendoen, met uitzondering van financiële instellingen of dienstverleners die vergelijkbare leningen en diensten aanbieden aan derden onder vergelijkbare voorwaarden in de gewone uitoefening van hun respectieve bedrijf; werken als consultant, directeur, functionaris of werknemer voor, of op andere wijze voeren van een externe onderneming, als de vereisten van deze externe onderneming de verantwoordelijkheden van de directeur, functionaris of werknemer jegens ons wezenlijk belemmeren; 3

4 het accepteren van een persoonlijke lening of borgstelling voor verplichtingen van het bedrijf, behalve voor zover dergelijke overeenkomsten wettelijk zijn toegestaan; het doen van zaken namens ons met naaste familieleden, inclusief echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en personen die tot hetzelfde huishouden behoren en die al dan niet wettelijke verwanten zijn; het toe-eigenen van kansen op persoonlijke winst die ontdekt worden door middel van gebruik van bedrijfseigendom, bedrijfsinformatie of de functie binnen het bedrijf; of het gebruiken van bedrijfseigendom, bedrijfsinformatie of de functie binnen het bedrijf voor persoonlijk gewin. Vertegenwoordigers moeten de voorzitter van onze auditcomissie en onze bedrijfssecretaris informeren over het bestaan van feitelijke of potentiële belangenverstrengeling. Vertrouwelijkheid en bedrijfseigendommen Aan onze vertegenwoordigers kan vertrouwelijke informatie worden toevertrouwd over ons en onze zakelijke partners. Deze informatie kan bestaan uit (1) technische of wetenschappelijke informatie of rapporten, (2) ondernemings- of marketingplannen of prognoses, (3) inkomsten of andere interne financiële gegevens, (4) personele informatie, (5) andere niet-openbare informatie die indien deze bekend wordt gemaakt, van nut kan zijn voor onze concurrenten, of schadelijk kan zijn voor onze zakelijke partners. Deze informatie is ons eigendom of het eigendom van onze zakelijke partners en is in veel gevallen ontwikkeld tegen aanzienlijke kosten. Onze vertegenwoordigers: bespreken geen vertrouwelijke informatie met of in aanwezigheid van onbevoegde personen, inclusief familieleden en vrienden; gebruiken vertrouwelijke informatie alleen voor onze legitieme bedrijfsdoeleinden en niet voor persoonlijk gewin; maken vertrouwelijke informatie niet bekend aan derden, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is in de gewone uitoefening van het bedrijf, en in het geval van vertrouwelijke informatie over onze zakelijke partners, tenzij we gemachtigd zijn dergelijke informatie openbaar te maken. Onze vertegenwoordigers beschermen alle bedrijfseigendommen en -kansen en gebruiken deze passend en doeltreffend en onthouden zich van diefstal, onzorgvuldig gebruik of verspilling van onze bedrijfseigendommen of -kansen Onze bedrijfseigendommen en -kansen mogen alleen worden gebruikt voor legitieme bedrijfsdoeleinden. 4

5 II. Wij verstrekken volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke informatie Wij verplichten ons om aan onze aandeelhouders en investeerders volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke informatie te verstrekken in de rapporten die wij indienen bij de regelgevende autoriteiten in alle jurisdicties waar wij rapporteren. Hiertoe zullen onze vertegenwoordigers: om geen enkele reden valse of misleidende gegevens opvoeren in de boeken en bescheiden; geen geheime en niet-gedocumenteerde bankrekeningen of activa tolereren, ongeacht voor welk doel zij werden gecreëerd; tot 1 januari 2011 te allen tijde Canadese algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes naleven en na deze datum de internationale financiële rapportagenormen (IFRS) naleven; daar waar van toepassing de Amerikaanse algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes naleven; onze directeur-bestuurder & bestuursvoorzitter of financieel bestuursvoorzitter informeren als zij zich bewust worden van een belangrijke niet-gerapporteerde transactie; geen niet-openbare informatie aan het publiek bekend maken, d.w.z. informatie die niet algemeen openbaar is gemaakt volgens ons beleid inzake openbaarmaking; het creëren van geheime of niet-gedocumenteerde fondsen of activa verbieden; een intern boekhoudcontrolesysteem handhaven dat redelijke garanties biedt aan het management en de raad van bestuur dat alle transacties correct worden geregistreerd; boeken en bescheiden bijhouden die een nauwkeurige en eerlijke weerspiegeling zijn van onze transacties; een intern controlesysteem handhaven dat redelijke garanties biedt aan ons management en de raad van bestuur dat belangrijke informatie over ons bekend wordt gemaakt aan het management, in het bijzonder in periodes waarin onze periodieke rapporten worden voorbereid; en informatie op een duidelijke en ordelijke manier presenteren en onnodig juridisch en financieel taalgebruik in onze openbare bekendmakingen vermijden. 5

6 III. Wij leven alle wetten, regels en voorschriften na Wij leven alle wetten en overheidsregels die van toepassing zijn op onze activiteiten na en verwachten van onze vertegenwoordigers dat zij eveneens dergelijke wet- en regelgeving naleven. Wij verplichten ons in het bijzonder tot: het behouden van een veilige en gezonde werkomgeving; het stimuleren van een werkomgeving die vrij is van discriminatie of intimidatie op grond van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst, handicap, seksuele geaardheid of andere factoren die geen verband houden met onze zakelijke belangen; het ondersteunen van eerlijke concurrentie en van wetgeving die handelsbeperkingen en andere oneerlijke handelspraktijken verbiedt; het uitvoeren van onze activiteiten volgens internationale normen inzake milieupraktijken; het scheiden van persoonlijke politieke activiteiten van onze vertegenwoordigers en onze zakelijke activiteiten; het verbieden van onwettige betalingen, geschenken of gratis giften aan overheidsfunctionarissen of politieke partijen; het verbieden van onbevoegd gebruik, onbevoegde reproductie of distributie van handelsgeheimen, auteursrechtelijk beschermde of vertrouwelijke informatie van een derde partij; het naleven van het toepasselijke Canadese provinciale en federale effectenrecht; en het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving in de jurisdictie waaronder het bedrijf en de vertegenwoordigers vallen. Het is onze vertegenwoordigers verboden in onze aandelen te handelen als zij beschikken over materiële, niet-openbare informatie ( voorkennis ) over ons en zij mogen niet in onze aandelen handelen gedurende black-out -periodes die worden bepaald door het bedrijf. Het is onze vertegenwoordigers eveneens verboden voorkennis te communiceren aan anderen, tenzij dit op grond van toepasselijk effectenrecht is toegestaan. Ons beleid inzake handel met voorkennis beschrijft de aard van voorkennis en de daarmee verband houdende handelsbeperkingen. Een exemplaar van dit beleid kan verkregen worden door contact op te nemen met onze bedrijfssecretaris. 6

7 HET RAPPORTEREN EN DE GEVOLGEN VAN SCHENDINGEN Naleving van de code is eerst en vooral de individuele verantwoordelijkheid van elke vertegenwoordiger. Wij proberen een werkomgeving te creëren en in stand te houden waarin ethische kwesties en zorgen aangekaart en besproken kunnen worden met leidinggevenden of anderen zonder dat men bang hoeft te zijn voor represailles. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om een rapportagesysteem en een ingang te bieden indien u een vermoedelijke schending wilt melden of advies wilt vragen en u daarvoor om ongeacht welke reden geen gebruik kunt maken van de normale kanalen. Uitvoering Onze raad van bestuur heeft de normen voor zakelijk gedrag die in deze code zijn opgenomen, vastgesteld en houdt toezicht op de naleving van deze code. De normen en voorwaarden die zijn opgenomen in deze code, inclusief de bepalingen met betrekking tot het rapporteren van vermoedelijke schendingen, zijn onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaraan wij en onze vertegenwoordigers zijn onderworpen of op grond waarvan wij verhaalsrechten uitoefenen. Voor zover deze code in strijd is met toepasselijke wetgeving, heeft de wetgeving voorrang. Onze raad van bestuur heeft de voorzitter van onze auditcomissie en onze bedrijfssecretaris aangewezen als contactpersonen voor het toezicht houden op en handhaven van naleving van deze code. In deze hoedanigheid zullen de voorzitter van onze auditcommissie en de bedrijfssecretaris direct aan de raad van bestuur rapporteren. Alle huidige vertegenwoordigers ontvangen een exemplaar van de code. De code is opgenomen in het oriëntatiemateriaal dat aan nieuwe vertegenwoordigers wordt verstrekt. Om kennis van de code te stimuleren, zijn onze vertegenwoordigers verplicht de code te lezen en jaarlijks een nalevingscertificaat te ondertekenen. Het rapporteren van schendingen en vragen Het bedrijf heeft een intern rapportagesysteem ingesteld als ingang voor vertegenwoordigers die een vermoedelijke schending melden en om hen te beschermen. Dit interne rapportagesysteem is ook goedgekeurd door onze auditcommissie voor de ontvangst, bewaring en verwerking van klachten betreffende de boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditaangelegenheden en de vertrouwelijke, anonieme indiening door werknemers van zorgen betreffende dubieuze boekhoudkundige of auditaangelegenheden. Het interne rapportagesysteem, bepalingen en beschermingsmaatregelen zijn als volgt: Vertegenwoordigers kunnen in vertrouwen alle bekende of vermoedelijke schendingen van wetgeving, overheidsregelgeving, boekhoudkundige aangelegenheden, auditaangelegenheden of deze code melden bij de voorzitter van onze auditcomissie, aan de bedrijfssecretaris of een melding doen via ons klokkenluiders meldingsbureau Ethicspoint ( Indien de voorzitter van onze auditcomissie betrokken is bij de schending, moeten vertegenwoordigers contact opnemen met een ander lid van de auditcommissie. Daarnaast kunnen vertegenwoordigers contact opnemen met de voorzitter van onze 7

8 auditcomissie of de bedrijfssecretaris met vragen of zorgen over deze code of zakelijke praktijken. Alle vragen of meldingen van schendingen worden onmiddellijk en serieus behandeld en kunnen anoniem worden gemeld. De contactgegevens die vertegenwoordigers kunnen gebruiken voor het melden van schendingen en de richtlijnen voor melding zijn vermeld in de bijlage bij de code. Wij staan geen represailles toe tegen een directeur, functionaris, werknemer of andere vertegenwoordiger die in goed vertrouwen een schending meldt. De voorzitter van onze auditcomissie of onze bedrijfssecretaris zullen een onderzoek instellen naar alle gemelde schendingen en zullen een passende reactie formuleren, inclusief indien nodig correctieve en preventieve maatregelen. Alle meldingen worden voor zover mogelijk vertrouwelijk behandeld. Gevolgen van een schending Tegen onze vertegenwoordigers die een wet, overheidsregelgeving of deze code schenden, worden passende, per geval vast te stellen disciplinaire maatregelen getroffen, inclusief, maar niet beperkt tot demotie of ontslag op staande voet. 8

9 Vrijstellingen Directeuren of leidinggevende functionarissen, inclusief onze hogere financiële functionarissen, kunnen uitsluitend op grond van een besluit van de raad van bestuur vrijstelling krijgen van de bepalingen van deze code. De voorzitter van onze auditcomissie kan na overleg met onze directeur-bestuurder & bestuursvoorzitter vrijstelling verlenen voor de bepalingen van deze code aan onze werknemers die geen directeuren of leidinggevende functionarissen zijn. Er zullen echter geen vrijstellingen worden verleend betreffende de rechten of verhaalsrechten van vertegenwoordigers onder toepasselijke wetgeving met betrekking tot het melden van vermoedelijke schendingen. Elke vrijstelling van of wijziging van deze code die wordt verleend aan een directeur of leidinggevende functionaris wordt openbaar gemaakt. Elke vrijstelling van de bepalingen van deze code die verleend wordt aan een directeur of leidinggevende functionaris door de raad van bestuur, wordt bekend gemaakt aan de aandeelhouders van het bedrijf binnen vier werkdagen vanaf verlening van een dergelijke vrijstelling. Elke materiële afwijking van de code door een directeur of leidinggevende functionaris die een materiële wijziging inhouden, zullen bekend worden gemaakt in een persbericht en een materieel wijzigingsrapport voor zover dit is vereist onder National Instrument HET VOORGAANDE IS UITSLUITEND EEN BELEIDSVERKLARING EN CREËERT GEEN CONTRACTUELE RECHTEN, TOEZEGGINGEN OF VERPLICHTINGEN NAMENS OF JEGENS ONS OF ENIGE DERDE PARTIJ. Goedgekeurd door de raad van bestuur Eldorado Gold Corporation 21 februari

10 Namen en adressen Contactgegevens voor meldingen: Secretariaat vicevoorzitter en bedrijfssecretaris: Naam: Dawn Moss Adres: Burrard Street Vancouver, B.C. V6C 2B5 Tel: De voorzitter van onze auditcommissie: Naam: Robert Gilmore Adres: 735 Leyden Street Denver, Colorado USA Tel: Klokkenluiders meldingsbureau: ethicspoint.com 10

11 ELDORADO GOLD CORPORATION EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN. ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE NALEVINGSCERTIFICAAT Ik heb de zakelijke en ethische gedragscode (de code ) gelezen en begrepen. Ik zal alle aspecten van de ethische normen die in de code zijn beschreven, naleven. Voorts bevestig ik dat ik heb begrepen dat elke schending van de code voor mij passende disciplinaire maatregelen in kan houden, inclusief, maar niet beperkt tot mijn demotie of ontslag. Ik verklaar jegens Eldorado Gold Corporation dat ik niet in strijd met de code handel, tenzij ik een dergelijke schendig heb aangegeven in een ondertekende uitzonderingenverklaring die is bijgevoegd bij dit nalevingscertificaat. Datum: Naam: Functie: Kies een van de volgende opties: Er is een uitzonderingenverklaring bijgevoegd. Er is geen uitzonderingenverklaring bijgevoegd. 11

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode integriteit AM

Gedragscode integriteit AM Gedragscode integriteit AM Inleiding Deze gedragscode is opgesteld door AM en volgt de gedragscode van de (groot) aandeelhouder Koninklijke BAM Groep nv. Deze gedragscode is op onderdelen aangepast aan

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INLEIDING

GEDRAGSCODE INLEIDING - 1 - GEDRAGSCODE INLEIDING Van ieder lid van de Raad van Commissarissen en van iedere medewerker van Tupperware Brands Corporation en zijn gelieerde ondernemingen (het Bedrijf ) wordt te allen tijde en

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE TIMBERLAND - ETHIEKCODE Een boodschap van Jeff Swartz, CEO Team Timberland, Bij Timberland is het belangrijk hoe we zaken doen. Als organisatie en persoonlijk is het belangrijk

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Beste collega, Hoogachtend, Rick Goings Chairman en Chief Executive Officer - 1 -

Beste collega, Hoogachtend, Rick Goings Chairman en Chief Executive Officer - 1 - Beste collega, De naam Tupperware staat al ruim zestig jaar garant voor de hoogste kwaliteitsnormen van zijn producten. We werken dan ook met hart en ziel aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten

Nadere informatie