Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel"

Transcriptie

1 Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov Fokko Kool Group Director Governance Risk & Compliance 1/8

2 Table of Contents 1. Inleiding door de Raad van Bestuur Bedrijfswaarden Integriteit Loyaliteit Kritisch denkvermogen Gedragsregels Gedrag van de medewerker Respect en gelijke behandeling Veiligheid en gezondheid op de werkplek Belangenverstrengelingen Privacy van de medewerker Sociale media Handelen met voorkennis Bedrijfsmiddelen Nauwkeurige boekhouding Vertrouwelijkheid Klanten, zakenpartners en concurrenten Maatschappelijk verantwoord ondernemen Eerlijk handelen Corruptie en omkoping Witwassen Concurrentie Octrooien en handelsmerken Privacy van klanten en zakenpartners Exportcontroles Inkoop Uw persoonlijke inzet Onze verbintenis tot naleving Ingangsdatum /8

3 1. Inleiding door de Raad van Bestuur De reputatie van Imtech is een van de belangrijkste bezittingen van onze Groep. De Raad van Bestuur streeft ernaar een juist mix van integriteit, loyaliteit en kritisch denkvermogen te ontwikkelen en te handhaven als een hoeksteen van onze Groep. De Gedragscode (hierna: Code) zet de bedrijfswaarden en gedragsregels uiteen die we allemaal moeten opvolgen in onze keuzes, gedragingen en besluiten van alledag. Het belangrijkste doel van de Raad van Bestuur van Imtech met deze Code is om duidelijke richtlijnen te geven over wat Imtech ziet als handelen met integriteit, loyaliteit en kritisch denkvermogen. Een hoge mate van bewustzijn van de waarden en interne regels en voorschriften van Imtech is essentieel bij onze dagelijkse werkzaamheden. Imtech zorgt voor een cultuur van wederzijds vertrouwen en waardeert meningsverschillen alsmede culturele diversiteit. We stimuleren een cultureel divers personeelsbestand en nemen besluiten en -maatregelen zonder discriminatie op ras, kleur, nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of beperkingen. Naleving van deze Code zal ons een voordeel geven bij het zakendoen en zal bijdragen aan de continuïteit van Imtech op de lange termijn. De Raad van Bestuur heeft er vertrouwen in dat met de inspanningen van elke medewerker de reputatie van Imtech kan worden beschermd, en dat Imtech vertrouwen biedt aan alle bij de groep betrokken personen en organisaties: aandeelhouders, klanten, leveranciers, financiers, accountants en medewerkers. Als u twijfels heeft over deze waarden en regels, of over hoe u ze zou moeten toepassen in een concrete situatie, dient u naar uw lijnmanager of Compliance Functionaris te gaan en hem of haar om advies te vragen. Alleen gezamenlijk kunnen we het gewenste niveau van integriteit, loyaliteit en kritisch denkvermogen garanderen. Namens de Raad van Bestuur: Gerard van de Aast CEO, Imtech Groep 3/8

4 2. Bedrijfswaarden De Imtech Groep (hierna: Imtech) zet zich in voor deugdelijk zakelijk gedrag en bestuurd daarom haar onderneming volgens de bedrijfswaarden en gedragsregels zoals beschreven in deze Code. Imtech streeft ethisch gedrag na, waarvoor de Code de principes definieert die alle medewerkers van Imtech (hierna: wij of ons) als leidraad voor hun handelen nemen. Binnen Imtech karakteriseert de juiste balans tussen integriteit, loyaliteit en kritisch denkvermogen onze organisatie Integriteit Imtech hecht er grote waarde aan om een oprechte en betrouwbare partner te zijn en voert haar werkzaamheden uit op een verantwoorde wijze die de belangen van iedereen die betrokken is bij Imtech, alsook publieke belangen, beschermt. We verwachten dat al onze medewerkers elkaar en onze klanten, zakenpartners (bijv. leveranciers, tussenpersonen, onderaannemers) en concurrenten eerlijk behandelen, hun rechten respecteren en oprecht zijn in onze zakelijke transacties Loyaliteit We hebben allemaal de plicht om in het beste belang van Imtech en de bij de Groep betrokken personen en organisaties te handelen. De Code van Imtech schrijft juridische en ethische principes voor die van toepassing zijn op elke situatie waarin zaken wordt gedaan voor Imtech. Imtech streeft ernaar loyaliteit te zijn jegens haar opdrachtgevers door te allen tijde eerlijk te handelen. We streven naar relaties met klanten en derden, die zijn gebouwd op samenwerking en een lange termijn visie Kritisch denkvermogen Binnen Imtech moet onze houding er een zijn van opbouwende kritiek jegens elkaar als onderdeel van onze focus op integriteit, loyaliteit en kwaliteit, die consistent moeten worden beoordeeld en vergroot. We respecteren en moedigen kritische gedachten en het uiten van kritiek of zorgen binnen alle niveaus in Imtech aan. 4/8

5 3. Gedragsregels Deze Code bevat de bedrijfswaarden van Imtech en de vertaling van deze waarden in algemene gedragsregels. De Code is van toepassing op alle medewerkers van Imtech Gedrag van de medewerker Respect en gelijke behandeling Imtech hecht er grote waarde aan om een eerlijke en betrouwbare werkgever te zijn en spant zich in om een goed werkgever te zijn. Bovenal stelt respect mensen in staat hun werk goed te doen met de juiste instrumenten, middelen en training. Onze inspanningen zijn gericht op het stimuleren van goede prestaties en het waarderen en respecteren van elkaars meningen. Brute of slechte behandeling of intimidatie wordt niet getolereerd, noch enige vorm van discriminatie Veiligheid en gezondheid op de werkplek Imtech creëert een werkklimaat waarin de medewerkers optimaal kunnen presteren, met de juiste balans tussen werk- en privéleven. Maximale veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid vormen de basis van veiligheid en gezondheid op de werkplek Belangenverstrengelingen Besluiten die Imtech betreffen, moeten niet beïnvloed worden door persoonlijke en privéoverwegingen. Daarom moeten medewerkers elke activiteit vermijden die strijdig zou kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden jegens Imtech. Dit zijn bijvoorbeeld een dienstverband of andere zakelijke relatie met een concurrent, klant of leverancier van Imtech of misbruik van de positie van de medewerker binnen Imtech om zichzelf, familieleden, vrienden of andere derden te bevoordelen Privacy van de medewerker Imtech verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke informatie van medewerkers te respecteren en beschermen. Dit houdt in dat de toegang tot dergelijke informatie beperkt is tot het personeel dat daartoe over de geëigende bevoegdheid beschikt en een duidelijke bedrijfsmatige behoefte heeft aan deze informatie Sociale media Het gebruik van sociale media kan een negatief effect hebben op de reputatie van Imtech. Daarom wordt van de medewerkers verwacht dat zij de reputatie van Imtech niet schaden en zich onthouden van het doen van uitspraken die schadelijk kunnen zijn voor Imtech. Als u zorgen heeft, bespreek het dan eerst met mensen binnen Imtech Handelen met voorkennis Bij Imtech is het verboden om transacties uit te voeren met effecten van Imtech met gebruikmaking van voorkennis, hetzij voor het persoonlijk gewin van de medewerker of ten 5/8

6 behoeve van een derde. Het is elke medewerker die beschikt over voorkennis verboden om derden aan te raden transacties in financiële instrumenten uit te voeren waarop zijn/haar voorkennis betrekking heeft, dan wel ervoor te zorgen dat derden dit doen. Als u twijfelt over of een verbod van toepassing is, is het raadzaam advies te zoeken Bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen van Imtech, apparatuur, gebouw, kantoorartikelen, ICT-voorzieningen, arbeidsuren en bedrijf gerelateerde knowhow worden alleen ingezet voor het werk bij Imtech. Verkoop of diefstal van deze middelen is verboden en medewerkers moeten de bedrijfsmiddelen op verantwoorde wijze gebruiken voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn Nauwkeurige boekhouding Imtech vindt het van essentieel belang om juiste en niet-misleidende financiële informatie over Imtech en haar werkzaamheden te rapporteren. Dit begint met een zorgvuldige administratie en goedkeuring van alle zakelijke transacties in het boekhoudkundige proces. Onze administratie verschaft een volledig en transparant beeld; er wordt actuele, betrouwbare en relevante informatie bijgehouden. Besluiten met betrekking tot alle zakelijke transacties dienen goed te worden gedocumenteerd Vertrouwelijkheid Bedrijfsinformatie is een van de belangrijkste bezittingen van Imtech en moet vertrouwelijk worden behandeld. Het is onze medewerkers verboden om vertrouwelijke bedrijfsinformatie, financiële, persoonlijke of technische informatie, plannen of gegevens waarover zij de beschikking hebben gekregen, te delen met daartoe niet bevoegde partijen Klanten, zakenpartners en concurrenten Maatschappelijk verantwoord ondernemen Imtech onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en we leggen verantwoording af over onze inspanningen om op verantwoorde wijze te voldoen aan de groeiende economische, milieu- en sociale behoeften van de wereld. Binnen Imtech is sociaal verantwoord ondernemen vertaald in een aantal thema s. Onze bedrijfsvoering dient te voldoen aan de sociale eisen van de omgeving en veiligheidsoverwegingen. Er worden wanneer dat maar mogelijk is milieuvriendelijke oplossingen aangeboden aan opdrachtgevers en eindgebruikers, met duurzaamheid en afbreekbaarheid als belangrijke criteria. Bovendien houden we ons strikt aan regelgeving op het gebied van mensenrechten en tolereren we geen kinderarbeid en/of gedwongen arbeid Eerlijk handelen Imtech streeft ernaar een reputatie als een betrouwbare en ethisch handelende zakenpartner in stand te houden. We proberen op eerlijke wijze om te gaan met al onze klanten, zakenpartners en concurrenten. We mogen onszelf niet oneerlijk bevoordelen ten opzicht van een ander door een verkeerde voorstelling van materiële feiten, manipulatie, verberging, misbruik van vertrouwelijke informatie, fraude of ander oneerlijke zakenpraktijken. 6/8

7 Corruptie en omkoping Het geven, aanbieden, beloven, aanvaarden, overeenkomen te ontvangen van of het verzoeken om geschenken, uitnodigingen, steekpenningen en andere ongepaste voordelen is verboden. Dit is niet alleen van toepassing op de voordelen van met Imtech verbonden personen en zakenpartners, maar ook op die van ambtenaren. Alleen goedkope promotionele geschenken of uitnodigingen voor bescheiden entertainment worden niet als omkoping beschouwd. Denk eraan dat zelfs ongegronde claims van corruptie onze reputatie kunnen schenden Witwassen Imtech zet zich in om te voorkomen dat bedrijfsmiddelen van Imtech worden gebruikt voor het witwassen van geld, hetgeen gedefinieerd wordt als een poging door individuen of organisaties om de opbrengsten van criminele activiteiten te verbergen door deze criminele opbrengsten legitiem te maken. We moeten betalingen voor goederen en diensten alleen via goedgekeurde en behoorlijk gedocumenteerde betalingsmethodes doen en ontvangen Concurrentie Imtech is voorstander van een vrije markt en concurreert met andere ondernemingen op haar terrein op een professionele, eerlijke en ethische wijze. We tolereren geen schendingen van antitrustwetten (bijv. prijsafspraken met concurrenten en marktverdelingen zijn verboden) Octrooien en handelsmerken Octrooien, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen zijn deel van de bedrijfsidentiteit van Imtech en kunnen niet worden gedeeld met een externe partij. Het zijn essentiële middelen om bedrijfsdoelstellingen te behalen Privacy van klanten en zakenpartners Imtech verzekert de bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens en communicaties van klanten en zakenpartners. Medewerkers van Imtech mogen klanten- of zakenpartnergegevens niet gebruiken, wijzigen, delen of verspreiden zonder een goede bedrijfsmatige reden en behoorlijke goedkeuring hiervoor Exportcontroles Imtech legt zich toe op het leveren van kwalitatief hoogstaande service aan klanten over de hele wereld en om dit te kunnen doen, kan het nodig zijn dat we apparatuur, technologie, diensten of software naar een ander land exporteren. Op grond van de regelgeving inzake exportcontroles vallen elektronische overdrachten ook onder de term export. We moeten voldoen aan alle relevante exportcontrolevoorschriften Inkoop Imtech volgt een actief inkoopbeleid dat als doelen heeft het bereiken van kostenreducties en het tot stand brengen van duurzaamheid en innovatie door samenwerking met leveranciers. Inkoopmedewerkers en ander personeel van Imtech die mogelijk invloed hebben op de selectie van leveranciers en langdurige relaties met leveranciers, moeten er in het bijzonder voor waken dat er zich geen situaties voordoen die aanleiding geven tot belangenverstrengeling. 7/8

8 4. Uw persoonlijke inzet De Raad van Bestuur van Imtech zorgt ervoor dat deze Code wordt geïntroduceerd en gecommuniceerd. De Directeur GRC is ervoor verantwoordelijk dat de Code periodiek wordt herzien en geactualiseerd. De directeuren van de divisies, groepsondernemingen en bedrijfseenheden moeten zorgen dat medewerkers kennis hebben van de regels. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om ervoor te zorgen dat zij deze gedragsregels toepassen en naleven. 5. Onze verbintenis tot naleving Wanneer u een vraag heeft over of een gedraging toelaatbaar is of u als advies wenst te krijgen over het toepassen van de bedrijfswaarden of gedragsregels, moet u contact opnemen met uw lijnmanager of uw Compliance Functionaris. Als uw zorgen niet lokaal kunnen worden besproken of opgelost, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Directeur GRC via Overtredingen van deze gedragsregels kunnen leiden tot disciplinaire procedures. Onze medewerkers dienen wangedrag te melden op grond van de bepalingen van de Klokkenluidersregeling van Imtech. Imtech heeft ook een Commissie Ethiek opgericht, die verantwoordelijk is voor de correcte en tijdige behandeling van meldingen betreffende wangedrag. 6. Ingangsdatum Deze Code treedt in werking op 15 november 2013 en vervangt alle eerder Gedragscodes en -regels. 8/8

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

2 GedraGscode Inhoud

2 GedraGscode Inhoud Gedragscode 2 Gedragscode Inhoud Inhoud Gedragscode 3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Goede distributiepraktijken (GDP) 6 3. Klanten, leveranciers en concurrenten van PHOENIX 3.1 Eerlijke concurrentie / beleid

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

Beste collega s. Gisbert Rühl Voorzitter van de Raad van Bestuur

Beste collega s. Gisbert Rühl Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedragscode VOORWOORD Beste collega s In de onderhavige gedragscode, waarop onze ondernemingscultuur is gebaseerd, worden onze ethische ondernemingsbeginselen weergegeven. Ons ideaal, dat wij zeer hoog

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie