Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V."

Transcriptie

1 Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard Lokale wet prevaleert Persoonlijke grieven 5 2 Beleidsverklaringen 6 3 Standaardverklaringen Hoe moeten kwesties intern worden gemeld Algemene hotline en adres Onregelmatigheden met betrekking tot witwassen Onregelmatigheden met betrekking tot marktmisbruik Onregelmatigheden waarbij een lid van de Raad van Bestuur betrokken is Overige kanalen Lijnmanagers of senior medewerkers die meldingen ontvangen Melding niet afdoende afgehandeld Procedure Anonieme melding, misbruik van beleid en geen immuniteit Aandachtspunten na het doen van een melding Derde partijen 11 2 of 11

3 1 Inleiding Medewerkers zijn soms de eersten die zich realiseren dat er op het werk iets niet in orde is, maar hebben mogelijk het gevoel dat ze hun zorg niet kunnen uiten omdat: - Ze bang zijn dat ze dan niet loyaal zijn tegenover hun collega s; en/of - Ze denken dat dit niet loyaal is tegenover ABN AMRO; en/of - Ze bang zijn dat ze nadelige gevolgen zullen ondervinden van het doen van een melding op grond van dit beleid. Dit beleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat medewerkers die, te goeder trouw, een melding doen van vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen ABN AMRO, niet worden beschouwd als onloyaal of nadelige gevolgen ondervinden (ook als hun vermoedens uiteindelijk onterecht blijken). Voor ABN AMRO zijn aan het op deze manier stimuleren en beschermen van medewerkers onder meer de volgende voordelen verbonden: - Er ontstaat een intern klimaat waarin medewerkers oprechte zorgen over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard kunnen uiten zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden, in overeenstemming met de kernwaarden van ABN AMRO; - De kans wordt groter dat het management wordt geattendeerd op problemen, zodat deze kunnen worden aangepakt en verdere schade kan worden voorkomen; en - Mensen worden ervan weerhouden zich bezig te houden met onregelmatigheden doordat de sfeer van openheid, transparantie en integriteit wordt versterkt. ABN AMRO vindt het belangrijk dat elke melding die op grond van dit beleid wordt gedaan, grondig en tijdig wordt onderzocht, met gepaste technische en onderzoeksexpertise, en dat het onderzoek eerlijk verloopt voor alle betrokken partijen. 1.1 Achtergrond Vertrouwd is één van de kernwaarden van ABN AMRO. Daarom hecht ABN AMRO veel belang aan integriteit bij alles dat wordt gedaan, altijd en overal. Als medewerkers niet integer handelen, loopt de reputatie van ABN AMRO gevaar. ABN AMRO wil dan ook dat werkzaamheden op eerlijke wijze worden verricht en dat er binnen de bank een klimaat van transparantie heerst waarin medewerkers die te goeder trouw kwesties aan de orde willen stellen, dit kunnen doen zonder bang te hoeven zijn dat een melding op grond van dit beleid voor hen nadelige gevolgen zal hebben. ABN AMRO neemt alle meldingen van vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard serieus. 3 of 11

4 In dit beleid worden met medewerkers" ook tijdelijke medewerkers bedoeld, alsmede onderaannemers die werkzaam zijn onder direct of indirect toezicht van medewerkers die formeel in dienst van ABN AMRO zijn. ABN AMRO en haar medewerkers zijn in veel rechtsgebieden op grond van wettelijke eisen en/of regelgeving verplicht om bepaalde soorten vermeende onregelmatigheden te melden aan toezichthouders of overheidsinstanties. Dit vereist een consequent en effectief mechanisme. 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard Definitie: - Oneerlijke, frauduleuze, onbehoorlijke, illegale of nalatige professionele activiteiten of gedragingen door enig person; - Verzuim van enig persoon om bij het uitvoeren van zijn of haar taken op fatsoenlijke, correcte of wettige wijze te handelen. Bij sommige vormen van vermeende onregelmatigheden over het algemeen financieel economische misdrijven en andere strafbare feiten is de medewerker, en derhalve ABN AMRO zelf, juridisch verplicht om de betreffende onregelmatigheid te melden. De aard van de vermeende onregelmatigheden, en of er al dan niet sprake is van een juridische verplichting, is niet relevant voor wat betreft de bescherming die wordt geboden aan de medewerker die de melding doet. Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard omvatten onder meer: - Misdrijven - Civielrechtelijke overtredingen of schending van regelgeving - Schending van de kernwaarden van ABN AMRO of ander onethisch gedrag - Ernstige overtreding van de interne regels en bepalingen van ABN AMRO - Herhaaldelijke en/of opzettelijke overtreding van de interne regels en bepalingen van ABN AMRO - Twijfelachtige boekhoudkundige aangelegenheden en kwesties met betrekking tot de accountantscontrole - Het opzettelijk verborgen houden van onregelmatigheden - Schending van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot klantgegevens - Pesten, intimidatie of andere vormen van oneerlijke discriminatie op de werkplek - In gevaar brengen van de gezondheid of veiligheid van enig persoon 4 of 11

5 Voorbeelden van onregelmatigheden waarbij medewerkers waarschijnlijk, afhankelijk van het rechtsgebied, verplicht zijn om hiervan melding te doen: - Marktmisbruik - Witwassen - Financiering van terroristische activiteiten - Handel met voorkennis - Diefstal - Fraude - Omkoping en corruptie - Ernstige onregelmatigheden in de (financiële) verslaggeving Medewerkers die meer informatie willen over dit onderwerp, kunnen voor advies contact opnemen met Security & Intelligence Management (SIM) of zijn of haar lokale Compliance Officer. Dergelijke contacten zullen als vertrouwelijk worden behandeld (altijd en uitsluitend onder voorbehoud van eventuele verplichtingen van ABN AMRO op grond van wet- of regelgeving om melding te doen aan een toezichthouder of andere bevoegde autoriteit of instantie). ABN AMRO stimuleert medewerkers om alle vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard te melden, ook wanneer melding niet verplicht is op grond van wet- of regelgeving. 1.3 Lokale wet prevaleert Bij strijdigheid van dit beleid met eventuele lokale wet- of regelgeving, met inbegrip van professionele verplichtingen, moet de lokale wet- of regelgeving worden gevolgd in plaats van het beleid. 1.4 Persoonlijke grieven Dit beleid is niet bedoeld als richtlijn voor de behandeling van persoonlijke grieven van medewerkers. ABN AMRO heeft reeds beleid vastgesteld voor het oplossen en verhelpen van grieven van medewerkers. 5 of 11

6 2 Beleidsverklaringen Het is het beleid van ABN AMRO om: - Medewerkers aan te moedigen om vermeende onregelmatigheden te melden - Te voorkomen dat personen die, te goeder trouw, vermeende onregelmatigheden melden, hiervan nadelige gevolgen ondervinden - Alle meldingen van vermeende onregelmatigheden op consequente wijze te behandelen, met discretie en de vereiste mate van vertrouwelijkheid - Alle meldingen van vermeende onregelmatigheden grondig, eerlijk en tijdig te onderzoeken - Alle gepaste middelen te gebruiken om vermeende onregelmatigheden aan te pakken als deze zich hebben voorgedaan of voordoen - Disciplinaire maatregelen te nemen tegen iedereen die iemand die een dergelijke melding heeft gedaan, op voor hem of haar nadelige wijze behandelt. 6 of 11

7 3 Standaardverklaringen 3.1 Hoe moeten kwesties intern worden gemeld Om de bovengenoemde beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren en ervoor te zorgen dat deze consequent worden toegepast, kan een kwestie via verschillende kanalen worden gemeld Algemene hotline en adres ABN AMRO heeft een telefonische hotline opgezet en stimuleert medewerkers om deze te gebruiken als zij een mondelinge melding willen doen. Daarnaast is er een beveiligd e- mailadres dat zij kunnen gebruiken als zij een kwestie schriftelijk willen melden. De hotline en het adres worden beheerd door medewerkers van Security & Intelligence Management (SIM) Onregelmatigheden met betrekking tot witwassen Als de vermeende onregelmatigheden betrekking hebben op witwassen moet de medewerker zijn vermoeden rechtstreeks melden bij SIM of Compliance, zoals vereist door de lokale toezichthouder Onregelmatigheden met betrekking tot marktmisbruik Als de vermeende onregelmatigheden betrekking hebben op marktmisbruik, moet de medewerker zijn vermoeden rechtstreeks melden bij de lokale Compliance Officer Onregelmatigheden waarbij een lid van de Raad van Bestuur betrokken is Als de kwestie betrekking heeft op een Lid van de Raad van Bestuur, moet de medewerker de onregelmatigheid melden bij het Audit Committee van de Raad van Commissarissen. 7 of 11

8 3.1.5 Overige kanalen Een medewerker is niet verplicht om de hotline of het adres te gebruiken voor het melden van vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, maar het gebruik hiervan waarborgt wel dat gemelde kwesties op consequente, effectieve en snelle wijze worden afgehandeld. Als een medewerker om enige reden deze kanalen liever niet gebruikt, kan hij of zij de melding doen bij zijn/haar leidinggevende, diens leidinggevende, de HR business partner, de Compliance Officer, de vertrouwenspersoon of een senior vertegenwoordiger naar keuze van de medewerker. Kwesties kunnen schriftelijk of telefonisch worden gemeld, maar moeten vergezeld gaan van een verklaring dat de melding wordt gedaan op grond van dit beleid Lijnmanagers of senior medewerkers die meldingen ontvangen Als een medewerker die lijnmanager is of een andere senior functie heeft, een melding ontvangt op grond van deze paragraaf, moet hij of zij direct telefonisch contact opnemen met SIM voor nader advies Melding niet afdoende afgehandeld Als een medewerker, na een redelijke termijn, naar redelijkheid van mening is dat de persoon aan wie hij de melding in eerste instantie heeft gedaan, de kwestie niet afdoende heeft afgehandeld, kan de medewerker de kwestie rechtstreeks schriftelijk melden aan het Audit Committee van de Raad van Commissarissen, die bevoegd is om dit soort kwesties te behandelen. 3.2 Procedure Om de medewerker te laten weten dat ABN AMRO de melding heeft ontvangen en deze op de juiste wijze in behandeling is genomen, wordt direct nadat de melding is beoordeeld, op vertrouwelijke basis contact opgenomen met de medewerker om te bevestigen dat de melding is ontvangen en om de volgende stappen toe te lichten. Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld: ABN AMRO is zich er immers van bewust is dat er zich situaties kunnen voordoen waarin iemand van het lijnmanagement van de medewerker die de melding doet, betrokken kan zijn bij de vermeende onregelmatigheden. Na overleg tussen SIM en de medewerker die de melding heeft gedaan, kan aan de HRfunctie en de lijnmanager worden meegedeeld dat de medewerker een melding heeft gedaan op grond van dit beleid. ABN AMRO streeft ernaar dat de medewerker niet op nadelige wijze wordt behandeld; onder normale omstandigheden kan dit het beste worden 8 of 11

9 bereikt door HR en het lijnmanagement erbij te betrekken (maar alleen wanneer dit het risico van nadelige behandeling vermindert). De melding op zich en de vermeende onregelmatigheden worden uiterst vertrouwelijk behandeld door alle betrokken partijen en partijen die anderszins op de hoogte zijn van de gemelde kwestie (altijd en uitsluitend onder voorbehoud van eventuele verplichtingen op grond van regelgeving en/of juridische procedures om informatie te verstrekken over de kwestie). Meldingen van vermeende onregelmatigheden met betrekking tot een onacceptabele behandeling van medewerkers worden over het algemeen doorverwezen naar en onderzocht door de desbetreffende HR-functie. 3.3 Anonieme melding, misbruik van beleid en geen immuniteit - Medewerkers worden sterk aangemoedigd kwesties niet anoniem te melden, aangezien: - ABN AMRO medewerkers die zaken melden op grond van dit beleid, absoluut wil beschermen en er dus geen reden zou moeten zijn om meldingen anoniem te doen, en - Het hierop volgende onderzoek kan worden belemmerd als er geen contact kan worden opgenomen met de medewerker die de melding heeft gedaan teneinde duidelijkheid of nadere informatie te verkrijgen, en - ABN AMRO verplicht is en ernaar streeft om de rechten van al haar medewerkers te respecteren, waaronder het recht van een beschuldigde persoon om te zijner tijd de identiteit van de persoon die hem of haar heeft beschuldigd, te kennen. Deze identiteit zal echter niet bekend worden gemaakt tenzij dit absoluut noodzakelijk is ten behoeve van het onderzoek en/of de vervolgstappen en wordt nooit bekend gemaakt zonder overleg vooraf met de medewerker die de melding heeft gedaan en, - In sommige rechtsgebieden is het onmogelijk om kwesties te onderzoeken die anoniem zijn gemeld. Als de medewerker echter van mening is dat hij of zij de kwestie alleen anoniem kan melden, heeft ABN AMRO liever dat de kwestie anoniem wordt gemeld dan dat de kwestie helemaal niet wordt gemeld. - Elke medewerker die dit beleid blijkt te hebben gebruikt voor het doen van kwaadwillige of lichtvaardige meldingen, kan zelf rekenen op disciplinaire maatregelen. - Aan een medewerker die een melding doet en zelf betrokken is geweest bij de zaken die worden gemeld op grond van dit beleid, zal op geen enkele wijze immuniteit van persoonlijk onderzoek of disciplinaire maatregelen worden geboden op grond van het feit dat hij of zij de melding heeft gedaan. Er zal echter wel rekening worden gehouden 9 of 11

10 met het feit dat een melding is gedaan en met alle medewerking die de betreffende medewerker heeft verschaft. 3.4 Aandachtspunten na het doen van een melding ABN AMRO zal ernaar streven medewerkers die kwesties hebben gemeld, op de hoogte te houden van de wijze waarop de kwestie wordt afgehandeld. Om juridische of praktische redenen is dit echter niet altijd mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld het feit dat tegen iemand disciplinaire maatregelen worden genomen, over het algemeen niet worden gedeeld met een andere medewerker. Ook het feit dat een onderzoek wordt uitgevoerd door een toezichthouder of opsporingsinstantie, is meestal op zich al een vertrouwelijk feit. Medewerkers die kwesties of vermeende onregelmatigheden melden, moeten binnen ABN AMRO het feit dat zij dit hebben gedaan, de details van de zaak en eventuele feedback die zij ontvangen, geheim houden en mogen uitsluitend informatie verstrekken voor zover dit in overeenstemming is met dit beleid. Dit kan geen afbreuk doen aan het recht van de medewerker om rechtstreeks een melding te doen bij een toezichthoudende autoriteit of andere relevante overheidsinstantie indien de medewerker van mening is dat dit de enige juiste handelwijze is. Medewerkers wordt sterk aangeraden om samen te werken met SIM of Compliance in plaats van rechtstreeks contact op te nemen met toezichthouders. Medewerkers dienen zich er ook bewust van te zijn dat alle gemelde zaken op grond van dit beleid, indien vereist en voor zover deze waar blijken te zijn en van belang worden geacht, kunnen worden gemeld aan of anderszins beschikbaar kunnen blijven voor inzage door de relevante toezichthoudende instanties. Alle gemelde zaken en de status van het daaropvolgende onderzoek zullen worden gerapporteerd aan het Audit Committee van de Raad van Commissarissen, zodat de leden van deze Raad hun eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen. Wanneer te goeder trouw informatie is verstrekt en dit vervolgens leidt tot een hoorzitting door een toezichthouder of rechtbank, zal de medewerker die het initiatief heeft genomen voor de melding, mogelijk worden opgeroepen als getuige. In dat geval zal ABN AMRO aan de medewerker gepaste hulp en ondersteuning verschaffen, met inbegrip van eventueel noodzakelijk juridisch advies, tot na de hoorzitting. 10 of 11

11 3.5 Derde partijen ABN AMRO hecht veel belang aan integer gedrag en het zijn van een transparante bank. Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard staan dit streven in de weg. Het is van belang dat ABN AMRO op de hoogte is van potentiële onregelmatigheden. Daarom worden niet alleen medewerkers aangemoedigd om meldingen te doen op grond van dit beleid, maar kunnen ook derde partijen kwesties die verband houden met dit beleid melden aan ABN AMRO. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan. Derde partijen zijn bijvoorbeeld leveranciers, agenten, etc. De procedure is niet bedoeld voor klanten die een melding willen doen onder hun eigen naam. Deze klanten dienen voor het melden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard gebruik te maken van de Klachtenregeling. Indien klanten echter een anonieme melding willen doen, kunnen zij hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier Klokkenluidersmelding. N.B. Alle meldingen die worden gedaan op grond van dit beleid, zullen worden behandeld met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid die redelijkerwijs uitvoerbaar is binnen de wettelijke grenzen. 11 of 11

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Algemene toelichting Medewerkers - inclusief leidinggevenden - zijn degenen die soms merken dat er

Nadere informatie

KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP

KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP Belangrijkste risicogebied: gedragsgerelateerde persoonlijke integriteit 1 INFORMATIEBLAD DOELGROEP: Werknemers van ING Groep N.V. (hierna te noemen: 'ING Groep'), inclusief

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016)

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING INLEIDING

KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING INLEIDING KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING 1. INLEIDING Bij Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten staat een betrokken relatie met elke cliënt centraal. We willen dat u zich thuis voelt en dat u een antwoord

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Klokkenluidersregeling Eigenaar: Auteur: Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Colette Polak Vastgesteld door het CvB op: 1 november 2016 Preambule De Vrije Universiteit Amsterdam: hierna: Vrije Universiteit,

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen Pensioenfonds

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek 1. Algemeen SmitsVandenBroek vindt een goede klachtenregeling belangrijk. Daarom is het van belang dat medewerkers en personen van buiten onze organisatie vermeende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Blue Line Accountants en Belastingadviseurs

Blue Line Accountants en Belastingadviseurs Blue Line Accountants en Belastingadviseurs Klokkenluidersregeling Blue Line Accountants en belastingadviseurs B.V. Televisieweg 31 1322 AC Almere T 020 658 95 90 F 020 658 95 91 E Menno@bluelineaccountants.com

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Interne regeling met betrekking tot klachten en vermoedens van een misstand Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - De Jong Koster: De Jong Koster Accountants

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)

KLOKKENLUIDERSREGELING (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid) KLOKKENLUIDERSREGELING (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid) 1. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.; 2. Grant Thornton Expatriate Services B.V.; 3. Grant Thornton

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Onze kernwaarden. Business Principles in de praktijk. AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper

Gedragscode. Onze kernwaarden. Business Principles in de praktijk. AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Gedragscode Onze kernwaarden en Business Principles in de praktijk Algemene mededeling over de toepasselijkheid

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling. Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld

AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling. Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld 1 AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld 2 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 1 2 Klokkenluidersregeling... 2 1 1 Algemeen In deze regeling worden de volgende

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Regeling Melden Onregelmatigheden & Klokkenluidersregeling. Stichting Pensioenfonds SNS REAAL

Regeling Melden Onregelmatigheden & Klokkenluidersregeling. Stichting Pensioenfonds SNS REAAL Regeling Melden Onregelmatigheden & Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds SNS REAAL Versie 1.0 11 juni 2015 Inhoudsopgave Belangrijkste regels t.a.v. het omgaan met een vermoeden van een misstand...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie