Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland"

Transcriptie

1 Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: / #

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding Waarom een klokkenluidersregeling Definities Wat is het doel van de Klokkenluidersregeling Reikwijdte en verspreiding reglement Procedure Klokkenluidersregeling Woonpartners Hoe meld je een misstand? Wat gebeurt er na de interne melding van een misstand? Het onderzoek Niet ontvankelijk verklaren Het resultaat Slotbepalingen Geheimhouding en rechtsbescherming van de klokkenluider Rapportage en verantwoording Overige bepalingen Wijzigingen In werking treding

3 1 Inleiding 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling Woonpartners Midden Holland vindt betrouwbaarheid en integer handelen van haar Raad van Toezicht, directie en medewerker(s) van groot belang. Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid en gedrag is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Mochten misstanden op het gebied van integriteit zich onverhoopt voordoen, dan vind Woonpartners het belangrijk dat medewerkers zonder nadelige gevolgen voor zichzelf, melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. De klokkenluidersregeling biedt de extra waarborg dat medewerkers dat op een veilige, vertrouwde manier kunnen doen, dat meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de klokkenluider geen nadelige gevolgen van zijn/haar melding ondervindt. De klokkenluidersregeling die voor Woonpartners is opgesteld, sluit aan bij de integriteitscode van Woonpartners. De regeling geldt voor alle medewerkers die bij Woonpartners werkzaam zijn. 1.2 Definities Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele, maatschappelijke of financiële aard, verband houdend met o.a. een (dreiging van een): schending van wetten en regels, waaronder de integriteitscode en interne regels; verspilling van financiële middelen; gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu; bewust onjuist informeren van (publieke) organen; het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten; fraude, diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte; Klokkenluider: een medewerker die een (vermeende) misstand constateert en deze meldt bij zijn/haar werkgever/leidinggevende of vertrouwenspersoon, met als doel dat deze actie onderneemt om de misstand op te lossen. Medewerker: een persoon die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Woonpartners, waaronder ook door Woonpartners ingehuurde medewerkers, die in loondienst staan bij andere werkgevers, maar werkzaamheden verrichten voor Woonpartners. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker of diens naast hogere leidinggevende Vertrouwenspersoon: een door de directeur-bestuurder, met instemming van de ondernemingsraad, benoemde persoon die fungeert als eerste aanspreekpunt voor medewerkers die een (vermeende) misstand hebben geconstateerd. Per datum van vaststellen van deze regeling is de controller benoemd. Arbo vertrouwenspersoon: een medewerker van de arbodienst die de arbodienstverlening voor Woonpartners Midden-Holland doet zoals bedoeld in artikel van de Algemene Arbeidsvoorwaarden. Bestuurder: de directeur-bestuurder van Woonpartners Raad van Toezicht: toezichthoudend orgaan van Woonpartners 3

4 1.3 Wat is het doel van de Klokkenluidersregeling De Klokkenluidersregeling kent de volgende doelstellingen: Bevorderen dat (vermeende) misstanden worden gemeld; Borgen dat misstanden worden onderzocht en dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen; Beschermen van de klokkenluider: de boodschapper dient niet te worden gestraft door noch de werkgever, noch door collega s. 1.4 Reikwijdte en verspreiding reglement Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van Woonpartners en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen de organisatie. Alle bestaande en nieuwe medewerkers worden op de hoogte gesteld van het bestaan van de klokkenluidersregeling. Daarnaast zal de regeling op de website van Woonpartners worden gepubliceerd. 4

5 2 Procedure Klokkenluidersregeling Woonpartners 2.1 Hoe meld je een misstand? De medewerker meldt (een vermoeden van) een misstand intern bij de leidinggevende. Indien de medewerker dit niet wenselijk vindt, kan de medewerker zich richten tot de leidinggevenden van de leidinggevende of de directeur bestuurder. Over (een vermoeden van) een misstand waarbij de directeur-bestuurder is betrokken, kan de medewerker zich richten tot de voorzitter van de Raad van Toezicht. De medewerker kan (een vermoeden van) een misstand melden bij de vertrouwenspersoon, indien de medewerker geen andere oplossing ziet en behoefte heeft aan ondersteuning door de vertrouwenspersoon. Wanneer een werknemer een (vermeend) misstand constateert, is het van belang dat deze zo snel mogelijk wordt gemeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Om latere discussie over de initiële melding te voorkomen wordt deze wel meteen schriftelijk vastgelegd door de leidinggevende of vertrouwenspersoon. In verband met de bescherming die Woonpartners klokkenluiders biedt, worden anonieme meldingen niet in behandeling genomen of anoniem gemeld bij Hoffman Bedrijfsrecherche BV, dit ter afweging van degene bij wie de melding is gedaan. De identiteit van de klokkenluider zal door de direct leidinggevende (of vertrouwenspersoon) niet bekend worden gemaakt bij de Raad van Toezicht, de directeur bestuurder, het management of andere medewerkers, tenzij de klokkenluider daarmee instemt. Anoniem melden altijd mogelijk Van deze procedure mag altijd worden afgeweken door direct en anoniem een (vermoeden van) een misstand te melden bij de gegarandeerd anonieme meldlijn van Hoffmann Bedrijfsrecherche BV. via of telefonisch via telefoonnummer , (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van uur tot uur). Via deze meldlijn kunnen we ook advies vragen over hoe we moeten omgaan met (een vermoeden van) misstanden. Een melding wordt vervolgens door Hoffmann Bedrijfsrecherche BV (geheel anoniem) besproken met de directeur-bestuurder, of, indien het handelen of nalaten van de directeur-bestuurder betreft, met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kunnen misstanden op twee manieren worden gemeld: Per , via Per post, via het adres: Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Postbus EA Den Haag Deze vervolgprocedure is op de website van het ministerie lezen. 2.2 Wat gebeurt er na de interne melding van een misstand? Na de melding vindt er een gesprek plaats tussen de leidinggevende of vertrouwenspersoon en de melder. In dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd: Wat de misstand precies inhoud; Welke bescherming de klokkenluider geniet; Hoe de melding vertrouwelijk wordt afgehandeld en hoe de anonimiteit van de klokkenluider wordt gewaarborgd; Welke stappen er verder ondernomen worden; 5

6 Dat de klokkenluider na uiterlijk 4 weken schriftelijke informatie ontvangt over de voortgang en de stappen die zijn ondernomen in het onderzoek; Dat de klokkenluider altijd na afhandeling van de melding bericht krijgt over de bevindingen en de mogelijke gevolgen die hier aan verbinden zijn. Het verslag wordt door de melder getekend. Melder ontvangt een kopie. De leidinggevende of vertrouwenspersoon informeert de directeur-bestuurder zo spoedig mogelijk en start het onderzoek naar aanleiding van de melding (of laat dit in overleg met de directeur-bestuurder extern uitvoeren). Als de medewerker via de vertrouwenspersoon melding doet en heeft gevraagd zijn/haar identiteit niet bekend te maken, dan wordt de melding anoniem behandeld. 2.3 Het onderzoek Voor dit onderzoek zijn geen specifieke vormvereisten opgesteld. Wel worden alle bevindingen schriftelijk vastgelegd. Hierin zal de naam van de klokkenluider niet vermeld worden. Alle dossiers over het onderzoek worden in een beveiligde omgeving gearchiveerd. Bij het onderzoek wordt altijd hoor- en wederhoor toegepast. Indien er sprake is van een overtreding van de wet zal er te allen tijde, in overleg met de directeur-bestuurder, aangifte worden gedaan bij de politie. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan de directeur-bestuurder. 2.4 Niet ontvankelijk verklaren De leidinggevende of vertrouwenspersoon kan een melding niet ontvankelijk verklaren wanneer het gaat: Om persoonlijke klachten over bijvoorbeeld werkomstandigheden of relaties tussen of met collega s; Over misstanden bij huurders, leveranciers of andere partijen waarmee de medewerkers van Woonpartners in aanraking komen; Over het beleid van Woonpartners. 2.5 Het resultaat De directeur-bestuurder neemt binnen 2 weken na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, een inhoudelijk standpunt in en brengt de medewerker, dan wel de leidinggevende, of vertrouwenspersoon in geval van een anonieme melding, daarvan schriftelijk op de hoogte. In de brief wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Indien het standpunt niet binnen 2 weken kan worden ingenomen, dan wordt de medewerker gemeld binnen welke termijn dit wel zal gebeuren. 6

7 3 Slotbepalingen 3.1 Geheimhouding en rechtsbescherming van de klokkenluider De directeur-bestuurder en RvT van Woonpartners garanderen dat een klokkenluider die, met inachtneming van de bepalingen in deze regeling, te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld en niet uit is op persoonlijk gewin, op geen enkele wijze in zijn/haar positie wordt benadeeld als gevolg van deze melding. Woonpartners neemt alle nodige maatregelen om de klokkenluider te beschermen. Dit geldt ook wanneer na onderzoek blijkt dat de melding niet of onvoldoende gegrond is. Woonpartners zal te allen tijde de identiteit van de klokkenluider geheimhouden. Indien sprake is van een bewust gedane valse melding, kan een sanctie worden opgelegd aan de melder. Wanneer de medewerker melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij/zij zelf aan heeft deelgenomen, is hij/zij niet automatisch gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij het opleggen van sancties in overweging worden genomen dat de medewerker zelf melding heeft gemaakt van een misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is. 3.2 Rapportage en verantwoording In het jaarverslag zal worden opgenomen hoeveel meldingen er zijn gedaan, wat de aard van deze meldingen is en welke maatregelen zijn getroffen. Het jaarverslag is voor iedereen toegankelijk. 3.3 Overige bepalingen In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder. Tenzij het de bestuurder betreft, dan beslist de Raad van Toezicht. 3.4 Wijzigingen De regeling kan door de directeur-bestuurder worden gewijzigd of ingetrokken na instemming van de ondernemingsraad en bekrachtiging door de Raad van Toezicht. 3.5 In werking treding De klokkenluidersregeling treedt per 15 december 2014 in werking, nadat deze is goedgekeurd door de directeur-bestuurder, met instemming van de ondernemingsraad en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Woonpartners, op 26 november

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert

Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert Aanleiding Woningvereniging Nederweert vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Klokkenluiderregeling Noordwijkse Woningstichting (NWS) Klokkenluiderregeling Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld op 10 september 2008 Klokkenluidersregeling pagina 1 van 7 Inleiding De NWS vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 oktober Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d.

Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 oktober Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. Klokkenluiderregeling Beter Wonen Streefkerk 2017 Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 oktober 2017 Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d.: 16 oktober 2017 1 Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN

KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 2. Definities en doel klokkenluidersregeling 2 3. Procedure bij melding 4 4. Rechtsbescherming 6 Klokkenluidersregeling Laurens

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht

Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGLEMENT WOONGOED MIDDELBURG

KLOKKENLUIDERREGLEMENT WOONGOED MIDDELBURG KLOKKENLUIDERREGLEMENT WOONGOED MIDDELBURG Woongoed Middelburg vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Goed Wonen en melden van misstanden; de klokkenluiderregeling

Goed Wonen en melden van misstanden; de klokkenluiderregeling Goed Wonen en melden van misstanden; de klokkenluiderregeling Inleiding Goed Wonen is een maatschappelijke onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze maatschappelijke doelstelling proberen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Huisvesting Vredewold

Klokkenluiderregeling. Stichting Huisvesting Vredewold Klokkenluiderregeling Stichting Huisvesting Vredewold Vastgesteld tijdens de stafvergadering met het bestuur op 9 maart 2017. 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3. 1. Definities 3. 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid In de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden heeft Hieselaar Nederland BV beleid omtrent privacy, veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en informatie

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND KLOKKENLUIDERSREGELING WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND Vaststelling door de directeur-bestuurder : 26 oktober 2016, datum nadere vaststelling 16 juni 2018 Ingangsdatum van deze regeling : 26 oktober 2016,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Inhoudsopgave Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Interne melding 3 Artikel 3: Standpunt 4 Artikel 4: Melding aan externe derde 4 Artikel 5: Externe derde 5 Artikel 6: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

Klokken luiders regeling

Klokken luiders regeling Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Klokken luiders regeling Versie A3 Pagina 1 van 6 Regeling procedure voor het omgaan met een

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Artikel 1 Definities In deze regeling verstaan we onder: Medewerker: de medewerker die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van de Stichting

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Klokkenluiderregeling (wet Huis voor Klokkenluiders HvK) De norm is Wie belt is een held 1 juli 2016 1 Onomstreden integer De klokkenluiderregeling

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013

Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013 Klokkenluiderregeling Woonwijze September 2013 2 Inleiding klokkenluiderregeling Woonwijze vindt transparantie, bewust en integer handelen erg belangrijk en verwacht van medewerkers dat ze in hun dagelijks

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Wellant

Klokkenluidersregeling Stichting Wellant Klokkenluidersregeling Stichting Wellant Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1 - definities Hoofdstuk 2 - procedure Hoofdstuk 3 - melding aan voorzitter raad van toezicht Hoofdstuk 4 - rechtsbescherming

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat het bestuur ervoor zorgt dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand September 2017 Voorwoord De regeling voor het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Christelijk

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College. Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. ( klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. ( klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( klokkenluidersregeling ) Personeelshandboek 10.5 Pagina 1 van 8 december 2016 Preambule Stichting OPONOA vindt het van groot belang dat haar

Nadere informatie

39. Klokkenluidersregeling

39. Klokkenluidersregeling 39. Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stad & Esch biedt een heldere

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling PO ) 26-06-2017 goedkeuring RvT 04-07-2017 instemming GMR 01-08-2017 vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen

Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen Versie 2.1 Vastgesteld door het Bestuur, principebesluit d.d.: 10 oktober 2017 Instemming van de Ondernemingsraad d.d.: 24 november 2017 Goedgekeurd door de

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting St. Joseph

Klokkenluidersregeling Woonstichting St. Joseph Klokkenluidersregeling Woonstichting St. Joseph Aanleiding Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) Doel van de regeling Artikel 1 Medewerkers hebben en kennen een veilige route om (het vermoeden

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Versienummer 8 juni 2017 1.2 Goedgekeurd door een besluit van de Raad van Toezicht, genomen op 8 juni 2017 en ingaande per 9 juni 2017 Inleiding Siriz staat voor een open en transparante organisatiecultuur.

Nadere informatie

Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG

Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) besluit gelet op: - het belang dat de universiteit hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden.

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Dit document beschrijft het beleid van het Almere College om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Vastgesteld: 17 december 2013 1 Preambule Deze regeling regelt dat het Albeda College aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden.

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Dit document beschrijft het beleid van de Veluwse Scholengroep en Stichting CVO om medewerkers te ondersteunen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Als je werkt, breng je vaak meer tijd door met je collega s dan met je familie en vrienden. Alle reden dus om extra aandacht te besteden aan goede onderlinge verhoudingen en gedragingen

Nadere informatie

REGLEMENT; bestuursreglement en reglement Raad van Toezicht krachtens artikel 9 lid 2 en 12 lid 5 van de Statuten

REGLEMENT; bestuursreglement en reglement Raad van Toezicht krachtens artikel 9 lid 2 en 12 lid 5 van de Statuten REGLEMENT; bestuursreglement en reglement Raad van Toezicht krachtens artikel 9 lid 2 en 12 lid 5 van de Statuten vastgesteld door de directeur d.d. 27 februari 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VERTROUWENSPERSOON

REGLEMENT VERTROUWENSPERSOON REGLEMENT VERTROUWENSPERSOON MAART 2017 Vastgesteld Bestuurder d.d. 6 juni 2017 Instemming OR d.d. 29 augustus 2017 Goedgekeurd Raad van Commissarissen d.d.24 april 2017 2 versie 2017 REGLEMENT VERTROUWENSPERSOON

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand te melden.

Kwaliteitsbeleid. Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand te melden. Kwaliteitsbeleid KLOKKENLUIDERSREGELING Nummer P 5500 Versie 2. Datum 25 juni 2013 Status Definitief Eigenaar André van der Velde Pagina s 6 Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand

Nadere informatie

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling SVOK ) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Voortgezet

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND Klokkenluidersregeling 1 juni 2017 pagina 1/6 Inhoudsopgave Inleiding...3 Definities...3 Werkingssfeer...3 Interne melding...4 Vertrouwelijkheid...4

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SVOL

Klokkenluidersregeling SVOL Klokkenluidersregeling SVOL Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Algemene toelichting De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Stichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Berechja College.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Berechja College. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Berechja College. De zogenaamde klokkenluidersregeling ontbreekt nog binnen het Berechja College. Centraal in de regeling staan

Nadere informatie

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder Partijen: 1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder en 2. de Ondernemingsraad van dsvzev, hierbij rechtsgelding vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008)

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) SOVOR JTC Klokkenluidersregeling JTC (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling VO

Klokkenluidersregeling VO Klokkenluidersregeling VO Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Jan van Eijckstraat 47 1077 LH AMSTERDAM www.svoaz.nl info@svoaz.nl 020 676 3868 Stichting V.O. Amsterdam-Zuid is de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SKOR

Klokkenluidersregeling SKOR Klokkenluidersregeling SKOR Tiel, 8 maart 2017 0 Preambule De regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland biedt een heldere

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Driestar College biedt een heldere beschrijving

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Stichting Katholiek Onderwijs Volendam skov Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling) Volendam 21 september 2015 Regeling inzake het omgaan met een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CSG HET NOORDIK. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

KLOKKENLUIDERSREGELING CSG HET NOORDIK. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand STAFBUREAU KLOKKENLUIDERSREGELING CSG HET NOORDIK Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Kenmerk: SB/HND/KCH/2016/001009 Vastgesteld door het bestuur d.d. 11 april 2017 Regeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Nr. 1146 13 augustus 2018 Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN MISSTAND

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN MISSTAND REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN MISSTAND (Klokkenluidersregeling) De Unicoz onderwijsgroep vindt het belangrijk dat medewerkers, leerlingen en ouders op adequate en veilige wijze vermeende

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU. Preambule

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU. Preambule REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Stichting PCOU biedt

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming OR d.d. 1 september 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht) Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009

Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009 Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009 (Beleid)\Klokkenluidersregeling\090402 Klokkenluidersregeling Woonplus.doc 1/6 Inleiding Deze regeling is bedoeld om alle medewerkers van Woonplus

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie