KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP"

Transcriptie

1 KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP Belangrijkste risicogebied: gedragsgerelateerde persoonlijke integriteit 1

2 INFORMATIEBLAD DOELGROEP: Werknemers van ING Groep N.V. (hierna te noemen: 'ING Groep'), inclusief alle bedrijven (of bedrijfsonderdelen) waarin ING Groep een meerderheidsbelang heeft en wereldwijd alle bedrijven en (personeels) afdelingen die vallen onder de controle van het management van ING Groep UITGEVAARDIGD DOOR: ING Groep Compliance Risk Management VOOR MEER INFORMATIE: ING Groep/Bank Compliance Risk Management VERSIE: 1.0 VASTGESTELD DOOR: De Raad van Bestuur van ING Groep 7 januari 2013 GOEDGEKEURD DOOR: ING Groep Audit Committee IN WERKING TREDING VANAF: 1 november 2013 VERVANGT: ING Klokkenluidersprocedure (2004) ING Groep,

3 INHOUD VAN DIT DOCUMENT ARTIKEL PAGINA 1.0 INLEIDING EN WERKINGSSFEER STROOMSCHEMA PRINCIPES RECHTEN VAN KLOKKENLUIDERS VERPLICHTINGEN VAN KLOKKENLUIDERS VERPLICHTINGEN VAN ING GEVOLGEN VAN SCHENDING RAPPORTAGEPROCES & ONDERZOEKSPROCES BEDRIJFSADVIESTEAM RAPPORTAGEPROCES VOORONDERZOEK VOORONDERZOEK - EEN ALTERNATIEF KANAAL VOLLEDIG ONDERZOEK PROBLEMEN MET BETREKKING TOT LEDEN VAN DE MANAGEMENT BOARD BANK/INSURANCE EURASIA/INSURANCE AMERICAS 4.7 PROBLEMEN MET BETREKKING TOT LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 4.8 PROBLEMEN MET BETREKKING TOT LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 4.9 PROBLEMEN MET BETREKKING TOT REPORTING 15 OFFICERS & COMPLIANCE OFFICERS 5.0 ADMINISTRATIEVE ZAKEN LOKALE IMPLEMENTATIE & AFWIJKINGEN VAN 16 DE POLICY 5.2 AFSTANDSVERKLARINGEN VASTLEGGING EN BEWARING INTERNE RAPPORTAGE GERELATEERD BELEID/DOCUMENTEN DEFINITIES

4 1.0 INLEIDING EN WERKINGSSFEER De reputatie en organisatorische integriteit van ING zijn belangrijke vereisten om succesvol te kunnen werken in de financiële dienstverlening. Als ING niet voldoet aan deze vereisten maakt het inbreuk op de ING Business Principles en kan dit ING en haar Werknemers blootstellen aan mogelijke aansprakelijkheid op basis van toezichtwetgeving of het strafrecht. Interne melding van (vermoedelijk) crimineel of onethisch gedrag door, of binnen, ING is van vitaal belang voor het behouden van een gezonde en integere bedrijfsvoering. Werknemers worden aangemoedigd dit soort gedrag te rapporteren via de gebruikelijke rapportagekanalen (d.w.z. aan hun directe leidinggevende of de eerst volgende hogere leidinggevende) teneinde een open dialoog te houden. Echter, een Werknemer kan het ongeschikt of onprettig vinden een Probleem aan te kaarten via de gebruikelijke rapportagekanalen. In dat geval verschaft de Klokkenluider Policy van ING Groep (hierna te noemen: de Policy ) voor iedere Werknemer de mogelijkheid om een Probleem, al dan niet Anoniem, te melden buiten de gebruikelijke rapportagekanalen om. ING garandeert een aantal rechten, inclusief het recht op bescherming tegen Vergeldingsmaatregelen, aan een Werknemer die een Probleem Te Goeder Trouw meldt, of informatie verschaft, of ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft, of die anderszins medewerking verleent aan een Onderzoek en die de Geheimhouding respecteert. Deze Policy ziet op Problemen betreffende feitelijke of vermoedelijke onregelmatigheden of wangedrag binnen ING die van algemene, operationele of financiële aard zijn, inclusief maar niet beperkt tot: Financiële administratie, interne boekhoud controlesystemen of auditzaken; Witwaspraktijken of financiering van terroristen; Marktmisbruik; Misbruik van voorkennis; Schending van een geheimhoudingsplicht of privacy (t.o.v. cliënten); Diefstal; Fraude; en Omkoping of corruptie. Uitgesloten van de werkingssfeer van deze Policy zijn klachten waarvoor specifieke procedures zijn vastgesteld, bijvoorbeeld voor bepaalde soorten arbeidsrechtelijke kwesties of voor persoonlijke grieven van Werknemers. Daar waar de (lokale) wet- en regelgeving strengere regels stelt dan die in deze Policy zijn opgenomen, gelden de strengere regels. 4

5 2.0 STROOMSCHEMA W benadert RO W rapporteert via Alternatief Kanaal Is het een echte KL casus? N RO verwijst W naar juiste procedure J Advies is inclusief W s rechten en verplichtingen RO adviseert KL over Policy KL wil verder? N KL betrokkenheid eindigt Nader onderzoek zonder betrokkenheid KL? N RO sluit dossier J RO start dossier J - Informeren van (volgend) hoger niveau? RO informeert CEO - Betrekken Bedrijfsadviesteam? RO start Vooronderzoek Is het Probleem gegrond? N RO informeert KL RO informeert CEO RO sluit dossier J RO mag escaleren indien advies niet wordt opgevolgd RO adviseert CEO om een Volledig Onderzoek aan te vragen Conform ING Groep Investigation Policy Volledig Onderzoek & afhandeling dossier W = Werknemer KL = Klokkenluider RO = Reporting Officer 5

6 3.0 UITGANGSPUNTEN 3.1 De rechten van Klokkenluiders Klokkenluiders hebben recht op: Eenvoudig en Anoniem melden van een Probleem en toegang tot een Reporting Officer; Geheimhouding van hun identiteit. Goede toegang Als (principieel) uitgangspunt geldt dat potentiële Klokkenluiders een Probleem melden bij hun lokale Reporting Officer. Klokkenluiders hebben het recht om overleg te plegen met hun lokale Reporting Officer, voordat zij een Probleem melden. Indien: o de Klokkenluider bang is voor vergeldingsmaatregelen; of o het senior management van een bedrijfsonderdeel of de lokale Reporting Officer betrokken is bij het Probleem; of o er andere redenen zijn waarom de Klokkenluider het ongeschikt of onprettig vindt om een Probleem te melden bij de lokale Reporting Officer, dan hebben Klokkenluiders het recht een Probleem te melden aan iedere Reporting Officer van een hoger niveau (tot het niveau van de ING Groep Reporting Officer). Klokkenluiders hebben ook het recht om overleg te plegen met iedere Reporting Officer van een hoger niveau (tot het niveau van de ING Groep Reporting Officer) alvorens een Probleem te melden. Klokkenluiders zullen toegang krijgen tot een Alternatief Kanaal om een Probleem te kunnen melden. Anoniem Melden Klokkenluiders worden aangemoedigd om hun identiteit bekend te maken wanneer ze een Probleem melden. Echter, indien de Klokkenluider vindt dat hij/zij een Probleem alleen Anoniem kan melden of zich daarbij prettiger voelt, dan kan hij/zij het Probleem Anoniem melden. 6

7 Geheimhouding identiteit In principe blijft de identiteit van een Klokkenluider die een Probleem niet Anoniem heeft gemeld alleen bekend bij de Reporting Officer, die de melding van het Probleem heeft ontvangen. De identiteit van de Klokkenluider wordt niet aan anderen bekendgemaakt, tenzij: i. het strikt noodzakelijk is dat een of meerdere Bevoegde Personen hiervan op de hoogte gebracht worden; ii. ING wettelijk verplicht is de identiteit van de Klokkenluider bekend te maken; en/of iii. het bekend maken van deze informatie nodig is indien en wanneer ING besluit om het Probleem aan de desbetreffende toezichthoudende of strafrechtelijke autoriteiten te melden. Geen recht op Immuniteit Klokkenluiders die een Probleem hebben gemeld dat (mede) verband houdt met hun eigen gedrag zullen niet automatisch immuniteit genieten met betrekking tot een Onderzoek, disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor iedere andere Werknemer die informatie verschaft, of die ervoor zorgt dat er informatie wordt verschaft, of die anderszins meewerkt aan een Onderzoek. 7

8 3.2 Verplichtingen voor Klokkenluiders Klokkenluiders moeten: Overwegen om de gebruikelijke rapportagekanalen te gebruiken, alvorens een Probleem te melden op grond van deze Policy; Overwegen om een Probleem te melden bij een ING Reporting Officer, alvorens een Alternatief Kanaal te gebruiken; Een Probleem Te Goeder Trouw melden; Alle relevante informatie verschaffen; Voor de Reporting Officer beschikbaar zijn voor Onderzoek; Geheimhouding respecteren. Rapportagekanalen Werknemers worden aangemoedigd alle Problemen te rapporteren via de gebruikelijke rapportagekanalen (dus aan hun direct leidinggevende of de eerst volgende hogere leidinggevende) teneinde een open dialoog te houden. Indien een Werknemer het ongeschikt of onprettig vindt een Probleem te melden via de gebruikelijke rapportagekanalen, wordt de Werknemer aangemoedigd om het Probleem te melden bij een ING Reporting Officer. Als zodanig vult deze Policy de gebruikelijke rapportagekanalen aan. Indien een Werknemer het ongeschikt of onprettig vindt een Probleem te melden bij een Reporting Officer, wordt de Werknemer aangemoedigd het Probleem te melden via het Alternatieve Kanaal. Het verschaffen van informatie/beschikbaarheid voor de Reporting Officer Klokkenluiders worden verzocht alle informatie die voorhanden is en alle details die aan hen bekend zijn over de gebeurtenis(sen) die ten grondslag liggen aan het Probleem te verschaffen, waaronder: o de datum van de gebeurtenis(sen); o de aard van de gebeurtenis(sen); o de naam/namen van de persoon/personen die betrokken is/zijn bij de gebeurtenissen; o (mogelijke) getuigen van de gebeurtenis(sen); o bewijs van de gebeurtenis/gebeurtenissen, bijvoorbeeld documenten, s of gespreksopnamen. Klokkenluiders dienen te voldoen aan ieder redelijk verzoek tot verduidelijking van de feiten en/of omstandigheden, tot het verschaffen van (aanvullende) informatie 8

9 en tot het verlenen van medewerking aan een Onderzoek. Een gebrek aan informatie kan reden zijn om te beslissen geen Onderzoek uit te voeren en/of te concluderen dat er geen feitelijke grondslag bestaat voor het Probleem. Geheimhouding respecteren Een Klokkenluider wordt aangemoedigd om het Probleem alleen aan de Reporting Officer te melden, en alleen aan laatstgenoemde nieuwe of aanvullende details daaromtrent te verschaffen. De Reporting Officer is verantwoordelijk voor het doorgeven van nieuwe of aanvullende details aan de juiste Bevoegde Personen, zij het alleen voor zover deze personen de informatie strikt nodig hebben. Een Klokkenluider of een Werknemer die informatie verschaft, die ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft of die anderszins zijn/haar medewerking verleent aan een Onderzoek mag de details van het gemelde Probleem of een daarmee samenhangend Onderzoek met niemand anders bespreken dan met de Reporting Officer, behalve indien dit uitdrukkelijk verzocht is door de Reporting Officer of indien dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld in een onderzoek dat gebaseerd is op toezichtwetgeving of in een terechtzitting). In een zodanig geval heeft de medewerking van de Klokkenluider geen invloed op diens rechten en bescherming op grond van deze Policy en heeft deze geen invloed op enige andere verplichtingen zoals vermeld in dit artikel. 9

10 3.3 Verplichtingen van ING ING moet: Iedere potentiële Klokkenluider goede toegang bieden tot een Reporting Officer en de mogelijkheid verschaffen om Anoniem te melden; Een Klokkenluider, of een Werknemer die informatie verschaft of die ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft of die anderszins zijn/haar medewerking verleent aan een Onderzoek, beschermen tegen vergeldingsmaatregelen; De Geheimhouding van de identiteit van de Klokkenluider en de Geheimhouding van de details van het Probleem respecteren en beschermen. Goede toegang De CEO moet een Reporting Officer aanstellen. Deze aanstelling dient goedgekeurd te worden door de eerst volgende hogere Compliance Officer. De CEO dient ervoor te zorgen dat de juiste contactgegevens van de Reporting Officer en de eerst volgende hogere Reporting Officer(s) op het intranet gepubliceerd worden en dat daartoe goede toegang bestaat. Anonimiteit Indien een Klokkenluider ervoor gekozen heeft een Probleem Anoniem te melden, is het Werknemers, inclusief de leden van het (senior) management en Reporting Officers, niet toegestaan om de identiteit van de Klokkenluider te achterhalen. Vergeldingsmaatregelen De CEO dient ervoor te zorgen dat een Klokkenluider, of een Werknemer die informatie verschaft of die ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft of die anderszins medewerking verleent aan een Onderzoek, beschermd wordt tegen Vergeldingsmaatregelen door: Vergeldingsmaatregelen strikt te verbieden. Vergeldingsmaatregelen zijn ook verboden indien uit een Onderzoek blijkt dat het gemelde Probleem, alhoewel niet gefundeerd, Te Goeder Trouw gemeld werd; Zijn/haar personeel te informeren over deze specifieke verboden; en 10

11 Iedere Werknemer die vergeldingsmaatregelen neemt of probeert te nemen tegen een Klokkenluider of tegen een Werknemer die informatie verschaft, of die ervoor zorgt dat er informatie verschaft wordt of die anderszins zijn/haar medewerking verleent aan een Onderzoek, te onderwerpen aan disciplinaire, civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen. Een ieder die vermoedt slachtoffer te zijn geweest van Vergeldingsmaatregelen of die feitelijk slachtoffer is geweest van vergeldingsmaatregelen door overtreding van deze Policy, dient dit onmiddellijk te melden bij een Reporting Officer. De Reporting Officer dient overleg te plegen met de eerst volgende hogere Reporting Officer en kan het Bedrijfsadviesteam om advies vragen over de te nemen stappen. Het (vermoedelijk) slachtoffer kan ook gebruik maken van het Alternatieve Kanaal om de Vergeldingsmaatregelen te melden. Geheimhouding De Reporting Officer en alle verdere Bevoegde Personen dienen de identiteit van de Klokkenluider en verdere details van het Probleem, evenals verdere details over een Onderzoek, te beschermen door informatie alleen te delen met andere Bevoegde Personen en dit alleen voor zover deze personen de informatie strikt nodig hebben. Een uitzondering op het principe van Geheimhouding bestaat wanneer ING op grond van toepasselijke wet- of regelgeving verplicht is een derde partij, die daartoe wettelijk is aangewezen, te voorzien van informatie met betrekking tot een Probleem dat is gemeld door een Klokkenluider, inclusief de identiteit van de Klokkenluider en/of de identiteit van de beschuldigde persoon/personen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien ING moet voldoen aan een rechterlijk bevel, of moet voldoen aan informatieverzoeken van, of meldingsplichten aan, overheidsinstanties zoals toezichthouders, de politie, het Openbaar Ministerie of ombudsmannen. Een andere uitzondering op het principe van Geheimhouding bestaat daar waar openbaarmaking van dergelijke informatie noodzakelijk is wanneer ING besluit om van het Probleem melding te maken aan de desbetreffende toezichthoudende of strafrechtelijke autoriteiten. 11

12 3.4 Gevolgen van Schendingen Een ieder die deze Policy of een lokale Klokkenluidersprocedure schendt, kan hierdoor persoonlijke gevolgen ondervinden. In het bijzonder: Werknemers, inclusief de leden van het (senior) management en Reporting Officers, die inbreuk maken op bepalingen uit deze Policy of op lokale bepalingen die zijn aangenomen om deze Policy te implementeren, kunnen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een Klokkenluider die niet Te Goeder Trouw handelde bij het melden van een vermeend Probleem op basis van deze Policy, of die de bepalingen van deze Policy met betrekking tot Geheimhouding niet respecteert, kan: o de rechten en bescherming geboden op grond van deze Policy verliezen; o onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. 12

13 4.0 RAPPORTAGE- & ONDERZOEKSPROCES 4.1 Bedrijfsadviesteam Het Bedrijfsadviesteam wijst een enkel aanspreekpunt aan voor de Reporting Officers. Op verzoek van een Reporting Officer kan het Bedrijfsadviesteam advies en ondersteuning verlenen aan een Reporting Officer. Op verzoek van een Reporting Officer kan het Bedrijfsadviesteam een Probleem (inclusief het Vooronderzoek) dat aanvankelijk bij een Reporting Officer gemeld is, overnemen. In dat geval beslissen de Reporting Officer en het Bedrijfsadviesteam samen wie de contactpersoon voor de Klokkenluider zal worden. De Klokkenluider zal worden geraadpleegd voordat deze beslissing genomen wordt. 4.2 Meldingsproces De Reporting Officer dient, voor zover mogelijk, de ontvangst van de melding van het Probleem te bevestigen aan de Klokkenluider. De Reporting Officer dient, voor zover mogelijk, de Klokkenluider te informeren of het Probleem valt onder de werkingssfeer van deze Policy en, indien dit het geval is, de Klokkenluider te informeren over zijn/haar rechten, verplichtingen, bescherming en de vervolgstappen. Deze informatie bevat in het bijzonder de (lokale) bepalingen ten aanzien van Geheimhouding en Anonimiteit. De Reporting Officer dient de CEO te informeren over de ontvangst van een melding van een Probleem zonder daarbij de identiteit van de Klokkenluider prijs te geven. Indien de CEO het onderwerp is van het gemelde Probleem, dient de eerst volgende hogere CEO geïnformeerd te worden. De Klokkenluider mag de Reporting Officer regelmatig vragen naar de voortgang van het Onderzoek (algemene status update), maar niet naar de details van het Onderzoek zelf. De Reporting Officer kan besluiten om een zodanige update of bepaalde details van het Onderzoek niet te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer hij/zij van mening is dat deze informatie Geheim is of dat dit het Onderzoek zou kunnen schaden. 4.3 Vooronderzoek Indien het gemelde Probleem onder de werkingssfeer van deze Policy valt, moet de Reporting Officer een Vooronderzoek instellen. Werknemers, inclusief leden van het (senior) hoger management, zijn verplicht daaraan mee te werken. Het Vooronderzoek dient in principe binnen 2 maanden na ontvangst van het gemelde Probleem afgerond te zijn. 13

14 De Reporting Officer mag overleg plegen met de eerst volgende hogere Reporting Officer en/of het Bedrijfsadviesteam om te bepalen of er feiten en/of omstandigheden zijn gevonden in het Vooronderzoek waaruit redelijkerwijs geconcludeerd kan worden dat het gemelde Probleem voldoende onderbouwd is. De Reporting Officer dient overleg te plegen met de eerst volgende hogere Reporting Officer en/of het Bedrijfsadviesteam indien het Vooronderzoek erop wijst dat (een lid van) het senior management het onderwerp van het Probleem is. 4.4 Vooronderzoek - een Alternatief Kanaal Indien het Probleem gemeld is via een Alternatief Kanaal wordt het dossier gegeven aan de desbetreffende Chief Compliance Officer. De desbetreffende Chief Compliance Officer dient het dossier te beoordelen en, indien het gemelde Probleem onder de werkingssfeer van de Policy valt, het Vooronderzoek te leiden of af te ronden. Werknemers, inclusief leden van het (senior) management, zijn verplicht om hieraan mee te werken. Het Vooronderzoek dient in principe binnen 2 maanden na ontvangst van het Probleem afgerond te zijn. De desbetreffende Chief Compliance Officer mag overleg plegen met het Bedrijfsadviesteam om te bepalen of er feiten en/of omstandigheden zijn gevonden in het Vooronderzoek waaruit redelijkerwijs geconcludeerd kan worden dat het Probleem voldoende onderbouwd is. 4.5 Volledig Onderzoek Indien er feiten en/of omstandigheden zijn gevonden tijdens het Vooronderzoek waaruit redelijkerwijs geconcludeerd kan worden dat het gemelde Probleem voldoende onderbouwd is, adviseert de Reporting Officer de CEO, of de eerst volgende hogere CEO indien (een lid van) het senior management het onderwerp van het Probleem is, om een Volledig Onderzoek te verzoeken. Indien de CEO het advies van de Reporting Officer om een Volledig Onderzoek te verzoeken niet opvolgt, kan de Reporting Officer zich wenden tot de eerst volgende hogere Reporting Officer. Het Volledig Onderzoek zal worden uitgevoerd door Corporate Security & Investigations, door de desbetreffende lokale onderzoeksafdeling en/of door een externe partij die hiertoe aangewezen is door Corporate Security & Investigations of de desbetreffende lokale onderzoeksafdeling. Het Volledig Onderzoek en de afhandeling van de zaak zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de ING Groep Investigation Policy. Werknemers, inclusief leden van het (senior) hoger management, zijn verplicht om aan het Volledig Onderzoek mee te werken. 14

15 4.6 Problemen met betrekking tot Leden van de Management Board Banking/Insurance EurAsia/Insurance Americas Indien een Probleem betrekking heeft op een lid van de Management Board Banking/Insurance EurAsia/Insurance Americas, dient de Klokkenluider of de Reporting Officer bij wie het Probleem gemeld is de zaak te rapporteren aan de ING Groep Reporting Officer. 4.7 Problemen met betrekking tot Leden van de Raad van Bestuur Indien het Probleem betrekking heeft op een lid van de Raad van Bestuur van ING Groep dient de Klokkenluider of de Reporting Officer bij wie het Probleem gemeld is de zaak te rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING Groep en aan de ING Groep Reporting Officer. 4.8 Problemen met betrekking tot Leden van de Raad van Commissarissen Indien het Probleem betrekking heeft op een lid van de Raad van Commissarissen van ING Groep dient de Klokkenluider of de Reporting Officer bij wie het Probleem gemeld is de zaak te rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING Groep en bij de ING Groep Reporting Officer. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING Groep het onderwerp van het Probleem is, rapporteert de Reporting Officer aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van ING Groep of in geval van zijn/haar afwezigheid aan het oudste lid (wat betreft aantal jaren lidmaatschap van de Raad van Commissarissen) van de Raad van Commissarissen van ING Groep. 4.9 Problemen met betrekking tot Reporting Officers & Compliance Officers Indien het Probleem betrekking heeft op een Reporting Officer of een Compliance Officer dient de Klokkenluider de zaak te rapporteren aan de eerst volgende hogere Reporting Officer. Indien het Probleem betrekking heeft op een Chief Compliance Officer dient de Klokkenluider of de Reporting Officer bij wie het Probleem gemeld is de zaak te rapporteren aan de ING Groep Reporting Officer. Indien het Probleem betrekking heeft op de ING Groep Reporting Officer dient de Klokkenluider of de Reporting Officer bij wie het Probleem gemeld is de zaak te rapporteren aan de CEO en aan de CRO van ING Groep. 15

16 5.0 ADMINISTRATIEVE ZAKEN 5.1 Lokale Implementatie & Afwijkingen van de Policy De CEO is uiteindelijk verantwoordelijk voor de ten uitvoerlegging van de principes van deze Policy en de bepalingen in de relevante procedures. Daar waar de (lokale) wet- en regelgeving strengere regels stelt dan die in deze Policy zijn opgenomen, gelden de strengere regels. Eventuele afwijkingen van deze Policy gebaseerd op toepasselijke wet- en regelgeving dienen in de geldende procedures te worden opgenomen. Alleen afwijkingen van deze Policy vanwege toepasselijke wet- en regelgeving zijn toegestaan. De Reporting Officer dient de eerst volgende hogere Reporting Officer te informeren over eventuele afwijkingen van een principe als opgenomen in deze Policy en de gevolgen hiervan. Dit rapportageproces dient voortgezet te worden tot de desbetreffende Chief Compliance Officer. 5.2 Vrijstelling Er kan geen vrijstelling worden verleend van de principes of bepalingen van deze Policy. 5.3 Vastlegging en bewaring ING dient een administratie bij te houden van alle activiteiten, rapporten en ontvangen informatie op grond van deze Policy. Deze administratie kan onder andere rapporten over het eerste contact, afschriften van vergaderingen en mondelinge gesprekken over het (vermeende) Probleem en alle feiten van een Onderzoek bevatten. Iedere administratie met betrekking tot Klokkenluiders dient minimaal als Geheim aangemerkt en behandeld te worden, in overeenstemming met het van toepassing zijnde beleid en normen van ING inzake informatiebeveiliging. Iedere administratie met betrekking tot Klokkenluiders dient bewaard en verwijderd te worden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief lokale vereisten voor wat betreft privacy het bewaren en vernietigen van documenten, alsmede ING beleid. Niettegenstaande het voorgaande dient het vastleggen en bewaren van een Volledig Onderzoek gedaan te worden in overeenstemming met de ING Groep Investigation Policy. 16

17 5.4 Interne rapportage Reporting Officers dienen (de status van) de bij hun door Klokkenluiders gemelde Problemen ieder kwartaal te rapporteren aan de eerst volgende hogere Reporting Officer, zonder daarbij de identiteit van de Klokkenluiders prijs te geven. In geval van ernstige Problemen dient de eerst volgende hogere Reporting Officer onmiddellijk geïnformeerd te worden. Om de mate van ernst te bepalen wordt hierbij verwezen naar de Minimum Standards on Internal Event Reporting & Response en het bijbehorende Guidance on Immediate Event Reporting. De ING Groep Reporting Officer dient periodiek te rapporteren aan de CEO van ING Groep en vervolgens aan de Audit Committee van ING Groep over hoe de Klokkenluider Policy en de bijbehorende lokale procedures in het algemeen functioneren. De ING Groep Reporting Officer dient een Probleem onmiddellijk te rapporteren aan de CEO van ING Groep indien een of meer van de Problemen die zijn gemeld door Klokkenluiders van zodanig materieel belang worden geacht dat deze gerapporteerd/besproken dienen te worden in de vergaderingen van de Audit Committee. Deze rapportages en vormen van communicatie bevatten niet de identiteit van de Klokkenluiders. 5.5 Gerelateerde Policy/Documenten Deze Policy is gerelateerd aan en dient gelezen te worden in samenhang met: Richtlijn Documenten in verband met deze Policy; ING Business Principles; ING Groep Investigation Policy; ING Groep Compliance Risk Management Charter en Framework; ING Bank Compliance Risk Management Charter en Framework; Minimum Standards on Internal Event Reporting & Response en het bijbehorende Guidance on Immediate Event Reporting; (Lokale) Gedragscode. 17

18 6.0 DEFINITIES Alternatief Kanaal Een kanaal door middel waarvan Klokkenluiders een Probleem Anoniem dan wel door vermelding van hun identiteit kunnen melden. Anonimiteit/Anoniem Anonimiteit heeft betrekking op de identiteit van de Klokkenluider. Een Klokkenluider is Anoniem wanneer zijn/haar identiteit niet bekend is bij Werknemers, inclusief Bevoegde Personen, binnen ING. Bedrijfsadviesteam ING kan een Bedrijfsadviesteam oprichten om Reporting Officers te ondersteunen. Het Bedrijfsadviesteam kan bestaan uit vertegenwoordigers van: Corporate Human Resources; Corporate Security & Investigations, onderdeel van Corporate Operational Risk Management; Corporate Legal; Groep/Bank Compliance Risk Management. Bevoegde Personen Bevoegde Personen zijn personen die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling en/of het Onderzoek van een Probleem gemeld door een Klokkenluider. De Reporting Officer bepaalt per geval wie de Bevoegd Personen zijn/worden. Louter indien zij de informatie strikt nodig hebben, zijn of kunnen Bevoegde Personen zijn: Reporting Officers (structureel); Bedrijfsadviesteam (ad hoc); Vertegenwoordigers van (ad hoc): o Afdeling Personeelszaken; o De afdeling Security & Investigations, onderdeel van Operational Risk Management; o Afdeling Interne Audit; o Juridische Afdeling; en o Afdeling Compliance Risk Management. Externe adviseurs (bijvoorbeeld advocaten) of onderzoekers (ad hoc). De CEO kan deel uitmaken van de kring van Bevoegde Personen maar dit moet per geval worden bepaald door de Reporting Officer, waarbij speciaal aandacht moet worden geschonken aan mogelijke belangenconflicten en Geheimhouding. CEO De 1st line of Defence senior manager die uiteindelijk zakelijk verantwoordelijk is op zijn/haar niveau in de organisatie, dus het niveau per unit en/of land, regio, Bank / Insurance EurAsia/Insurance Americas en ING Groep. 18

19 Geheim(houding) Geheim(houding) heeft betrekking op het niet openbaar maken van bepaalde informatie zoals de identiteit van de Klokkenluider, de inhoud van het Probleem alsmede verdere details die betrekking hebben op het Probleem en een eventueel Onderzoek naar het Probleem. Dit omvat ook alle informatie die betrekking heeft op de identiteit van de Klokkenluider. ING ING Groep, haar dochterondernemingen en entiteiten waarover ING zeggenschap uitoefent, waaronder bedrijfsonderdelen waarin ING Groep een meerderheidsbelang heeft en/of die onder de beheerscontrole van ING Groep vallen. ING Groep Reporting Officer De Chief Compliance Officer ING Groep. Klokkenluider Een Werknemer die een Probleem meldt in overeenstemming met deze Policy. Onderzoek Het Vooronderzoek en/of het Volledig Onderzoek. Probleem Een melding van een Klokkenluider over een feitelijke of vermoedelijke onregelmatigheid of misdraging binnen ING die leidt of kan leiden tot een schending van: ING Business Principles; en/of Een Policy van ING; en/of Een wet, regeling of code, tenzij een speciale procedure is vastgesteld voor bepaalde klachten (bijvoorbeeld voor bepaalde soorten arbeidsrechtelijke kwesties of persoonlijke grieven) in welk geval de desbetreffende procedure gevolgd moet worden. Te Goeder Trouw Een Probleem wordt Te Goeder Trouw gemeld als het Probleem niet met kwade opzet is gemeld en het Probleem gebaseerd is op feiten en/of omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het Probleem voldoende onderbouwd is. Volledig Onderzoek Het onderzoek dat volgt op het Vooronderzoek dat uitgevoerd is in overeenstemming met de ING Groep Investigation Policy. Werknemer Iedere persoon die werkzaam is bij ING of gedetacheerd is bij ING. 19

20 Vooronderzoek Een onderzoek om te bepalen: i. of het gemelde Probleem binnen de werkingssfeer van deze Policy valt; en indien dit het geval is, ii. of er redelijke feiten en/of omstandigheden zijn die vragen om een Volledig Onderzoek teneinde het Probleem te bevestigen of ongegrond te verklaren. Reporting Officer Een Werknemer, in principe een compliance officer, die aangesteld is om zaken met betrekking tot Klokkenluiders vertrouwelijk te behandelen door middel van het: Ontvangen van meldingen van Problemen van, en het communiceren met, (potentiële) Klokkenluiders; Uitvoeren van een Vooronderzoek; en Informatie geven aan de eerst volgende hogere Reporting Officers en andere Bevoegde Personen indien deze de informatie strikt nodig hebben. Reporting Officers worden benoemd op diverse niveaus in de organisatie, d.w.z. per unit en/of land, regio, Bank/Insurance EurAsia/Insurance Americas en ING Groep. Vergeldingsmaatregelen Vergeldingsmaatregelen omvatten iedere nadelige actie tegen een Klokkenluider als gevolg van het melden van een Probleem of iedere nadelige actie tegen een andere Werknemer die informatie verstrekt, die ervoor zorgt dat er informatie wordt verstrekt of die anderszins meewerkt aan een Onderzoek. Voorbeelden van dergelijke nadelige acties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, lastigvallen, bedreigen, ontslaan of degraderen, verminderen van voordelen, overplaatsen naar een andere afdeling binnen de organisatie, wijzigen van arbeidstijden of kantoorlocatie of veranderen van verantwoordelijkheden. 20

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling

Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling colofon Titel Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling Versie 1.0 Ingangsdatum 17 november 2015 Geldig tot 17 november 2016 Samengesteld door

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2010 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Compliance

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Interne regeling met betrekking tot klachten en vermoedens van een misstand Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - De Jong Koster: De Jong Koster Accountants

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016)

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inleiding. Heeft u een klacht? Vervolg. Vertrouwelijk

Klachtenregeling. Inleiding. Heeft u een klacht? Vervolg. Vertrouwelijk Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor De Jong Koster. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen dan ook

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet

www.complianceriskmanagement.intranet www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2009 This document may not be distributed outside ING in any way without prior written consent of the ING Corporate Compliance Risk Management department.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs;

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; Klachtenregeling Regeling met betrekking tot externe klachten Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; - Klachtenfunctionaris:

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek 1. Algemeen SmitsVandenBroek vindt een goede klachtenregeling belangrijk. Daarom is het van belang dat medewerkers en personen van buiten onze organisatie vermeende

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen.

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Speak Up procedure Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort The Netherlands T +31 33 713 3333 www.frieslandcampina.com

Nadere informatie

Klachtenregeling Buckaroo

Klachtenregeling Buckaroo Klachtenregeling Buckaroo Auteur: Erik Reissenweber Eigenaar: Marijke Terpstra Versie: 4.1 Data classificatie: Restricted Page 2/7 05-09-2014 Version: 4.1 1 Wijzigingen Versie Datum Wijziging Auteur 1.0

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek, 12 december 2016 Colofon In opdracht van: Het bestuur Pré Wonen Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming OR d.d. 1 september 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht) Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere

Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere oktober 2017 Doel regeling Ymere wil in al haar activiteiten een goede norm stellen ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Klokkenluidersregeling Eigenaar: Auteur: Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Colette Polak Vastgesteld door het CvB op: 1 november 2016 Preambule De Vrije Universiteit Amsterdam: hierna: Vrije Universiteit,

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen:

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen: Partijen: 1 Het bevoegd gezag van de school, geregistreerd onder een BRIN-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, hierna te noemen: Onderwijsinstelling. en 2 de naamloze

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Regeling Melding Misstanden RB 655/09. Oktober 2009

Klokkenluiderregeling. Regeling Melding Misstanden RB 655/09. Oktober 2009 Delta Lloyd Groep Beleid Klokkenluiderregeling Regeling Melding Misstanden RB 655/09 Oktober 2009 Delta Lloyd Groep Klokkenluiderregeling 1 Delta Lloyd Groep Beleid Klokkenluiderregeling Regeling Melding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen Pensioenfonds

Nadere informatie