RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE"

Transcriptie

1 RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005

2 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer, ResMed streeft ernaar om zaken te doen met inachtneming van de hoogste bedrijfsethische normen. Wij hebben een verplichting ten opzichte van onze werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, vertegenwoordigers van de gemeenschappen en andere zakelijke relaties om eerlijk, fair en recht door zee te handelen in al onze zakelijke activiteiten. Als werknemer van ResMed wordt u elke dag geconfronteerd met een aantal zakelijke beslissingen. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om u in al deze situaties te houden aan de hoogste bedrijfsethische normen van het Bedrijf. Onze Zakelijke gedrags- en ethische code kan vanzelfsprekend geen antwoord geven op elke situatie waarmee u wellicht wordt geconfronteerd. Als u uw juiste zakeljk oordeel en ervaring gebruikt, zullen uw zakelijke beslissingen waarschijnlijk nooit aanleiding geven tot ethische kwesties. Als u met een ethische kwestie wordt geconfronteerd, dan hopen wij dat deze Code als richtlijn zal dienen en u zal helpen de juiste beslissing te nemen. Wij moedigen u aan om van deze gelegenheid gebruik te maken om onze beleidslijnen te bekijken en eventuele vragen met uw supervisor of direct met de juridische afdeling te bespreken. De richtlijnen in deze Code moeten op elk niveau in onze organisatie worden opgevolgd door bestuurders, kaderleden en werknemers. Wij gaan ervan uit dat u onze kernwaarden ondersteunt en eerlijk, fair en met integriteit zaken doet. Hoogachtend, Peter Farrell, Algemeen Directeur

3 INLEIDING Doel Deze Zakelijke gedrags- en ethische code bevat algemene richtlijnen voor het zaken doen voor het Bedrijf volgens de hoogste bedrijfsethische normen. Deze Code geldt voor ResMed Inc en al haar vestigingen en voor al onze bestuurders, kaderleden en werknemers. Alle personen waarvoor deze Code geldt, worden door ons aangeduid als bedrijfswerknemers of werknemers. Tevens duiden wij onze Algemeen Directeur (CEO), onze Financieel Onderdirecteur ( Senior Vice President, Finance en Financieel Directeur ( Chief Financial Officer ) aan als Hoger Financieel Management. Vragen om hulp en informatie Deze Code is niet bedoeld als alomvattend stel regels en kan geen antwoord geven op alle situaties waarmee u wellicht wordt geconfronteerd. Als u zich ongemakkelijk voelt over een situatie en twijfelt of dit in overeenstemming is met de ethische normen van het Bedrijf, vraag dan om hulp. Wij moedigen u aan eerst hulp te vragen aan uw supervisor. Als uw supervisor uw vraag niet kan beantwoorden of als u liever geen contact opneemt met uw supervisor, neem dan contact op met de juridische Afdeling door David Pendarvis te bellen, onze Algemene Raadsman en Ethics Compliance Officer (medewerker die toeziet op naleving van de bedrijfsethische normen) op +1 (858) , of stuur een naar Melden van overtredingen van de Code Alle werknemers zijn verplicht om elke bekende of vermeende overtreding van deze Code te melden, net zoals u dat zou doen bij andere overtredingen van de weten regelgeving of beleidslijnen die voor het Bedrijf gelden. Als u weet of vermoedt dat deze Code is overtreden, meld dit dan onmiddellijk aan uw supervisor. Uw supervisor zal dan contact opnemen met een medewerker van de juridische afdeling, die samen met u en uw supervisor de kwestie zal onderzoeken. Als u de kwestie liever niet aan uw supervisor wilt melden of als het antwoord niet bevredigend is, kunt u direct contact opnemen met de juridische afdeling. Alle meldingen van bekende of vermeende overtredingen van deze Code zullen vertrouwelijk en tactvol worden behandeld. Uw supervisor, de juridische afdeling en het Bedrijf zullen uw vertrouwelijkheid zoveel mogelijk beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de behoefte van het Bedrijf om de door u gemelde kwestie te onderzoeken. Het is het beleid van het Bedrijf dat tegen elke werknemer die deze Code overtreedt, disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen, waaronder beëindiging van het dienstverband. Deze beëindiging zal worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden van elke afzonderlijke situatie. Werknemers die de wet of deze Code

4 overtreden, stellen zichzelf bloot aan aanzienlijke civielrechtelijke schadeclaims, strafrechtelijke boetes en gevangenisstraf. Het Bedrijf kan ook aanzienlijk worden beboet en bestraft, en haar reputatie en goede naam in de gemeenschap kunnen worden beschadigd. Als uw gedrag als vertegenwoordiger van het Bedrijf niet in overeenstemming is met de wet of met deze Code, kan dit zowel voor u als voor het Bedrijf ernstige gevolgen hebben. Anti-vergeldingsbeleid Het Bedrijf verbiedt vergeldingsmaatregelen tegen een werknemer die te goeder trouw om hulp vraagt of bekende of vermeende overtredingen meldt. Elke represaille of vergeldingsactie tegen een werknemer vanwege het feit dat de werknemer te goeder trouw om hulp vroeg of een overtreding meldde, zal worden bestraft met disciplinaire actie, waaronder de mogelijke beëindiging van het dienstverband. Verklaringen van afstand voor de Code Verklaringen van afstand voor deze Code voor werknemers kunnen alleen worden uitgevaardigd door een directeur van het Bedrijf. Een verklaring van afstand voor deze Code voor onze directeuren of andere leden van het Hoger Financieel Management kan alleen worden uitgevaardigd door onze Raad van Bestuur of de betreffende commissie van de Raad van Bestuur en zal openbaar worden gemaakt op onze website binnen vijf werkdagen of anderszins zoals wettelijk vereist of conform de regels van de New York Stock Exchange. BELANGENVERSTRENGELING Vaststellen van mogelijke belangenverstrengeling Een belangenverstrengeling of -conflict kan ontstaan als de privé-belangen van een werknemer in de weg staan, of redelijkerwijs in de weg lijken te staan, van de belangen van het Bedrijf als geheel. U moet elk privé-belang vermijden dat uw vermogen beïnvloedt om in het belang van het Bedrijf te handelen of waardoor het moeilijk wordt om uw werk objectief en effectief uit te voeren. Het vaststellen van mogelijke belangenverstrengeling kan echter niet altijd zo duidelijk zijn. De volgende situaties zijn voorbeelden van belangenverstrengeling: Extern dienstverband. Geen enkele werknemer mag in dienst zijn van of een functie als directeur uitoefenen bij of diensten verlenen aan een ander bedrijf dat een klant, leverancier of concurrent van het Bedrijf is. Ongepaste persoonlijke voordelen. Geen enkele werknemer mag materiële persoonlijke voordelen of gunsten ontvangen op basis van zijn of haar functie binnen het Bedrijf.

5 Financiële belangen. Geen enkele werknemer mag een aanzienlijk financieel belang (eigendom of anderszins) hebben in een bedrijf dat een klant, leverancier of concurrent van het Bedrijf is. Onder aanzienlijk financieel belang wordt verstaan (i) eigenaar van meer dan 10% van de gewone aandelen van een klant, leverancier of concurrent of (ii) een investering in een klant, leverancier of concurrent ter waarde van meer dan 10% van de totale activa van de werknemer. Leningen of andere financiële transacties. Geen enkele werknemer mag leningen of garanties van persoonlijke verplichtingen ontvangen van, of andere persoonlijke financiële transacties aangaan met, een ander bedrijf dat een klant, leverancier of concurrent van het Bedrijf is. Deze richtlijn verbiedt geen transacties op basis van gelijkwaardigheid met banken, makelaarskantoren of andere financiële instellingen. Lid van een bestuur of commissie. Geen enkele werknemer mag lid zijn van een raad van bestuur of raad van toezicht of van een commissie van enig organisatie (met of zonder winstbejag) waarvan de belangen naar verwachting redelijkerwijs in strijd zijn met die van het Bedrijf. Handelingen van familieleden. De handelingen van familieleden buiten het Bedrijf kunnen ook aanleiding geven tot de bovengenoemde belangenverstrengeling, omdat zij de objectiviteit van een werknemer kunnen beïnvloeden bij het nemen van beslissingen namens het Bedrijf. In het kader van deze Code worden als familieleden beschouwd uw echtgenoot/echtgenote of levenspartner, broers, zussen, ouders, schoonfamilie en kinderen, ongeacht of deze bloedverwanten of geadopteerd zijn. Als u niet zeker weet of een bepaald bedrijf een klant, leverancier of concurrent is, neem dan contact op met de juridische afdeling en vraag om hulp. Melding van mogelijke belangenverstrengeling Het Bedrijf eist dat werknemers alle situaties melden die redelijkerwijs aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenverstrengeling. Als u vermoedt dat u een belangenverstrengeling hebt, of iets dat anderen redelijkerwijs als belangenverstrengeling zouden kunnen beschouwen, moet u dit melden aan uw supervisor of de juridische afdeling. Uw supervisor en de juridische afdeling zullen dan samen met u bepalen of er sprake is van een belangenverstrengeling en, zo ja, hoe daarmee het beste kan worden omgegaan. Hoewel belangenverstrengeling niet automatisch verboden is, is het niet wenselijk en een afstandsverklaring kan alleen worden uitgevaardigd zoals hierboven beschreven in Verklaringen van afstand voor de Code. ZAKELIJKE KANSEN Als werknemer van het Bedrijf bent u verplicht de belangen van het Bedrijf te behartigen als een dergelijke mogelijkheid zich voordoet. Als u een zakelijke kans ontdekt of wordt aangeboden door het gebruik van bedrijfsmiddelen, informatie of vanwege uw functie binnen het Bedrijf, dan moet u deze zakelijke kans eerst aan het Bedrijf melden, voordat u probeert deze kans als individu te

6 grijpen. Geen enkele werknemer mag bedrijfsmiddelen, informatie of zijn of haar functie binnen het Bedrijf voor persoonlijk voordeel gebruiken of met het Bedrijf concurreren. U moet de voorwaarden van elke zakelijke kans waarop deze Code van toepassing is en die u wilt grijpen, aan uw supervisor melden. Uw supervisor zal contact opnemen met de juridische afdeling en de betreffende afdeling Personeelszaken om te bepalen of het Bedrijf deze zakelijke kans wil grijpen of niet. Als het Bedrijf dit niet wil, dan kunt u zelf proberen de zakelijke kans te grijpen aan dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk aangeboden en in overeenstemming met de overige ethische richtlijnen zoals aangegeven in deze Code. VERTROUWELIJKE INFORMATIE Werknemers hebben tijdens hun dienstverband bij het Bedrijf toegang tot een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie. Tot vertrouwelijke informatie behoort alle nietopenbare informatie die van nut kan zijn voor concurrenten of, indien openbaar gemaakt, schadelijk voor het Bedrijf en haar klanten. Werknemers zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie van het Bedrijf of van derden waarmee het Bedrijf zaken doet, te beschermen, tenzij de openbaarmaking ervan goedgekeurd of wettelijk vereist is. De verplichting van een werknemer om vertrouwelijke informatie te beschermen blijft bestaan nadat hij of zij het Bedrijf heeft verlaten. Niet-goedgekeurde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie kan de concurrentiepositie van het Bedrijf en haar klanten nadelig beïnvloeden en ertoe leiden dat u en het Bedrijf wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Bij vragen of onduidelijkheden over het feit of de openbaarmaking van bedrijfsinformatie wettelijk vereist is, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de juridische afdeling. CONCURRENTIE EN EERLIJKE OMGANG Alle werknemers moeten ernaar streven eerlijk om te gaan met collega s en met de klanten, leveranciers en concurrenten van het Bedrijf. Werknemers mogen geen oneerlijk voordeel behalen uit anderen door manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van relevante feiten of andere oneerlijke praktijken. Relaties met klanten Ons succes als bedrijf is afhankelijk van ons vermogen om langdurige relaties met klanten te onderhouden. Het Bedrijf streeft ernaar om fair, eerlijk en met integriteit met klanten om te gaan. In de omgang met klanten moet u zich met name aan de volgende richtlijnen houden:

7 De informatie die wij aan klanten verstrekken, moet naar ons beste weten juist en compleet zijn en voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen. Werknemers mogen niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van informatie geven aan klanten. Werknemers mogen niet weigeren producten die door het Bedrijf zijn geproduceerd, te verkopen of te onderhouden, alleen omdat een klant producten koopt van een andere leverancier. Ontspanningsvormen ( entertainment ) voor klanten moeten in overeenstemming zijn met redelijke en gebruikelijke zakelijke praktijken. Werknemers mogen geen ontspanningsvormen of andere voordelen aanbieden die kunnen worden beschouwd als een aanmoediging tot of beloning van aankoopbeslissingen van klanten. Alle informatie die wij van klanten ontvangen over de gezondheidstoestand/ -zorg van patiënten, moet vertrouwelijk worden behandeld en beschermd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking. Relaties met leveranciers Het Bedrijf gaat fair en eerlijk om met haar leveranciers. Dit betekent dat onze relaties met leveranciers zijn gebaseerd op aspecten zoals prijs, kwaliteit, service en reputatie. Werknemers die contact hebben met leveranciers, moeten hun objectiviteit zorgvuldig bewaren. Met name mag geen enkele werknemer persoonlijke voordelen accepteren van of vragen aan een leverancier of mogelijke leverancier die een nadelige invloed hebben, of lijken te hebben, op de objectieve beoordeling van de producten en prijzen van de leverancier. Werknemers mogen promotiemateriaal van nominale waarde of bescheiden ontspanningsvormen geven of accepteren binnen de grenzen van verantwoorde en gebruikelijke zakelijke praktijken. Relaties met concurrenten Het Bedrijf streeft naar vrije en open marktconcurrentie. Werknemers moeten handelingen vermijden die in strijd zijn met wetten die de marktconcurrentie regelen, waaronder nationale en regionale antitrustwetten. Tot dergelijke handelingen behoren verduistering en/of misbruik van de vertrouwelijke informatie van een concurrent of het afleggen van onjuiste verklaringen over de zakelijke transacties en praktijken van de concurrent. BESCHERMING EN GEBRUIK VAN BEDRIJFSMIDDELEN Werknemers moeten de bedrijfsmiddelen beschermen en ervoor zorgen dat zij efficiënt en uitsluitend voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Diefstal, onachtzaamheid en verspilling hebben directe gevolgen voor de winstgevendheid van het Bedrijf. Het gebruik van geld- of bedrijfsmiddelen, al of niet voor persoonlijk voordeel, voor onrechtmatige of oneigenlijke doeleinden is verboden.

8 Om de bescherming en het juiste gebruik van de bedrijfsmiddelen te garanderen, moet elke werknemer: redelijkerwijs zorg dragen om diefstal, schade of misbruik van bedrijfseigendom te voorkomen de feitelijke of vermeende diefstal, beschadiging of misbruik van bedrijfseigendom melden aan een supervisor het telefoonsysteem, andere elektronische communicatiediensten, schriftelijk materiaal en ander eigendom van het Bedrijf primair voor zakelijke doeleinden gebruiken alle elektronische programma s, data, mededelingen en schriftelijk materiaal beschermen tegen onopzettelijke toegang door derden het bedrijfseigendom alleen voor legitieme zakelijke doeleinden gebruiken zoals goedgekeurd in het kader van de verantwoordelijkheden van zijn/haar functie. Werknemers moeten weten dat het bedrijfseigendom alle gegevens en mededelingen omvat die worden verzonden naar of ontvangen door, of opgenomen in, de elektronische en telefoonsystemen van het Bedrijf. Tot het bedrijfseigendom behoren ook alle schriftelijke mededelingen. Werknemers en andere gebruikers van dit eigendom moeten er niet van uitgaan dat er enige privacy is wat betreft deze mededelingen en gegevens. In de wettelijke toegestane mate heeft het Bedrijf de mogelijkheid en behoudt het zich het recht voor om toezicht te houden op alle elektronische en telefonische mededelingen. Deze mededelingen kunnen mogelijk ook worden doorgegeven aan de politie of regeringsfunctionarissen. BEDRIJFSADMINISTRATIE Een juiste en betrouwbare administratie is van cruciale betekenis voor ons bedrijf. Onze administratie is de basis van onze interim- en jaarverslagen, financiële rapporten en andere mededelingen aan het publiek en dienen als richtlijn voor het nemen van zakelijke beslissingen en het opstellen van strategische plannen. Tot de bedrijfsadministratie behoren boekhoudkundige informatie, loonlijsten, prikklokkaarten, rapporten over reis- en verblijfskosten, s, financiële administratie en gegevens, meet- en prestatierapporten, elektronische gegevensbestanden en andere administratieve gegevens die tijdens de normale gang van zaken wordt bijgehouden. Alle onderdelen van de bedrijfsadministratie moeten in materieel opzicht compleet, juist en betrouwbaar zijn. Niet openbaar gemaakte of niet geregistreerde geldmiddelen, betalingen of ontvangsten zijn in strijd met onze zakelijke praktijken en dus verboden. U bent ervoor verantwoordelijk dat u elke door het Bedrijf geaccepteerde bedrijfsadministratieve beleidsrichtlijn begrijpt en zich daaraan houdt. Neem contact op met uw supervisor als u vragen hebt.

9 JUISTHEID VAN FINANCIËLE RAPPORTEN EN ANDERE OPENBARE MEDEDELINGEN Als naamloze vennootschap moeten wij ons houden aan diverse wetten en regels inzake effecten en rapportageverplichtingen. Krachtens de nationale wetgeving en ons beleid moet juiste en complete informatie over de zakelijke activiteiten van het Bedrijf, de financiële toestand en de resultaten van de werkzaamheden openbaar worden gemaakt. Onjuiste, onvolledige of ontijdige rapportage wordt niet toegestaan en kan ernstige schade toebrengen aan het Bedrijf en ertoe leiden dat het Bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld. Het Hoger Financieel Management van het Bedrijf en andere werknemers in de afdeling Financiën hebben een speciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al onze financiële mededelingen volledig, eerlijk, juist, tijdig en begrijpelijk zijn. Deze werknemers moeten te allen tijde voldoen aan algemeen aanvaarde principes van financiële administratie en alle normen, wetten en regels voor bedrijfsadministratieve en financiële rapportages van transacties, begrotingen en prognoses, en moeten deze ook begrijpen. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING Naast de richtlijnen in deze Code is elke werknemer verplicht alle wetten, regels en bepalingen na te leven die op het Bedrijf van toepassing zijn. Daartoe behoren wetten inzake omkoping, de productie, distributie en verkoop van medische apparatuur, fraude en misbruik, smeergeld, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen, privacy van informatie, handelen met voorkennis (hieronder nader beschreven), illegale politieke bijdragen, antitrustverboden, buitenlandse corrupte praktijken, aanbieden of ontvangen van fooien, milieugevaren, discriminatie of intimidatie van werknemers, gezondheid en veiligheid op de werkplek, onjuiste of misleidende financiële informatie of misbruik van bedrijfsmiddelen. Het Bedrijf gaat ervan uit dat u alle wetten, regels en bepalingen die op uw functie van toepassing zijn, begrijpt en zich daaraan houdt. Als u twijfelt of een bepaalde handeling rechtmatig is, vraag uw supervisor of de juridische afdeling dan om hulp. NALEVING VAN WETTEN INZAKE HANDEL MET VOORKENNIS Werknemers mogen niet handelen in de aandelen, converteerbare obligaties of andere effecten van ResMed Inc., als zij in het bezit zijn van relevante, niet-openbare informatie over het Bedrijf. Verder mogen werknemers niemand aanbevelen, tips geven over of voorstellen om aandelen of andere effecten van het Bedrijf te kopen of verkopen op basis van relevante, niet-openbare informatie. Werknemers die relevante, nietopenbare informatie ontvangen over een ander bedrijf tijdens hun dienstverband mogen niet handelen in de aandelen of effecten van dat andere bedrijf, terwijl zij in het bezit zijn van dergelijke informatie of anderen tips geven over het handelen in aandelen op basis van deze informatie. Overtreding van wetten inzake handel met voorkennis kan leiden

10 tot zware boetes en strafrechtelijke sancties evenals disciplinaire maatregelen door het Bedrijf, waaronder ook beëindiging van het dienstverband. Informatie is niet-openbaar als deze niet algemeen aan het publiek bekend is gemaakt door middel van een persbericht of ander middel voor het verspreiden van informatie. Informatie is relevant als een redelijke investeerder deze belangrijk zou vinden bij een beslissing om aandelen of andere effecten te kopen, behouden of verkopen. Als vuistregel geldt dat informatie die van invloed zou zijn op de waarde van aandelen of andere effecten als relevant zou moeten worden beschouwd. Voorbeelden van informatie die in het algemeen als relevant wordt beschouwd: Financiële resultaten of prognoses of andere informatie waaruit blijkt dat de financiële resultaten van een bedrijf de prognoses of verwachtingen overtreft of niet daaraan voldoet Belangrijke nieuwe producten of diensten Lopende of overwogen acquisities of verkopen, inclusief fusies, inschrijvingen op een (openbare) aanbesteding of voorstellen voor joint ventures Mogelijke wijzigingen in het management of wijzigingen van de bestuursverhoudingen Lopende of overwogen openbare of particuliere verkoop van obligaties of gewone aandelen Acquisitie of verlies van een belangrijke klant of contact Aanzienlijke afschrijvingen Begin of schikking van een belangrijke rechtzaak Wijzigingen in de accountants van het Bedrijf of een mededeling van de accountants dat het Bedrijf niet meer kan vertrouwen op de accountantsverklaring. De wetten inzake handel met voorkennis zijn specifiek en complex. Bij vragen over informatie waarover u beschikt of over handel in de effecten van het Bedrijf moet u onmiddellijk contact opnemen met de juridische afdeling. Naast de richtlijnen in deze Code zijn andere meer gedetailleerde procedures van toepassing voor leden van de Raad van Bestuur, directeuren en andere aangewezen functionarissen van het Bedrijf. De betreffende personen worden afzonderlijk geïnformeerd over deze procedures. Als u vragen hebt over deze andere procedures, verzoeken wij u contact op te nemen met David Pendarvis van de juridische afdeling op +1 (858) of een te sturen naar

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Crawford & Company (het "Bedrijf") wil tijdige en geloofwaardige informatie bieden ten aanzien van het Bedrijf en haar aandelen in overeenstemming met alle geldende

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance 1. Doelstelling REIKWIJDTE Wereldwijd Dit Wereldwijde beleid inzake belangenvermenging biedt specifieke richtlijnen voor het voldoen aan de ethische verplichtingen en meldingsplicht ten aanzien van vormen

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap OGC20111018/A Doel en functie van de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Als publieke opdrachtgever zijn wij continue bezig met de onderwerpen maatschappelijke

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN I. TOEPASBAARHEID Deze Code is van toepassing op u als Oracle leverancier, evenals al het personeel dat bij u in dienst is en alle personen die waar

Nadere informatie