Gedrags- en integriteitscode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedrags- en integriteitscode"

Transcriptie

1 Gedrags- en integriteitscode

2 Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers en ons totaalpakket aan diensten. Samen meer waarde geeft ons kracht en onderscheidend vermogen. Voor ondermeer de belegger, de ondernemer en de overheid zijn wij een belangrijke partner in het toevoegen van waarde aan stedelijke gebieden, complexen en gebouwen. Om waarde te creëren, hebben wij vertrouwen nodig van en in onze klanten. Dat vertrouwen begint bij jezelf, je collega s en de wijze waarop je binnen en buiten ons bedrijf opereert. In onze bedrijfscultuur en wijze van werken is integriteit daarom een essentieel onderdeel. Om onszelf te kunnen en blijven onderscheiden van onze concurrenten stellen we hoge eisen aan onszelf en onze dienstverlening. In de navolgende gedrags- en integriteitscode zijn afspraken vastgelegd die de basis zijn voor het vertrouwen in het handelen en werken van WPM-ers binnen en buiten ons bedrijf. Met deze code zijn we nog beter in staat onze primaire doelstelling samen meer waarde voor onze klanten, voor ons bedrijf en voor onszelf waar te maken. De code is opgesteld om onze kernwaarden, onze positie en de verwachtingen van de huidige maatschappij te weerspiegelen, het laat zien waar WPM Groep voor staat. Het zijn normen en waarden waar we trots op zijn en die bijdragen aan het succes van WPM Groep en haar mensen! Directie WPM Groep 1 januari 2011 Versie 2.0 Eerdere versies van de gedrags- en integriteitscode komen hiermee te vervallen. Een medewerker die bij de toepassing van deze gedragscode twijfelt over de te kiezen handelwijze dient tijdig en vooraf contact op te nemen met zijn of haar direct leidinggevende voor overleg. Alle vragen over de juistheid van handelen worden direct, zorgvuldig en met alle zorg en respect behandeld. Gedrags- en integriteitscode 3

3 Inhoud 1. Doel van de gedrags- en integriteitscode 6 2. Wij Onze gedragsnormen Integriteit Belangenconflicten Klachten Arbeidsomstandigheden Bedrijfsmiddelen en informatie Onze omgeving Samenwerkingsverbanden Onze opdrachten Onze klanten Wet- en regelgeving Naleving 22 Gedrags- en integriteitscode 5

4 Doel van de gedrags- en integriteitscode Deze gedrags- en integriteitscode geldt voor alle medewerkers binnen de werkmaatschappijen van WPM Groep. Onze medewerkers, van wie de meesten intensieve contacten onderhouden met onze klanten en leveranciers, bepalen in hoge mate het gezicht van WPM en zijn daardoor bepalend voor het imago en de reputatie van onze organisatie als geheel. Het hooghouden van deze reputatie is van fundamenteel belang. Al onze medewerkers dienen de uitgangspunten van deze gedrags- en integriteitscode te begrijpen, daarnaar te handelen en deze actief uit te dragen. Hoewel deze code niet expliciet betrekking heeft op onze zakelijke partners verwachten wij van hen dat zij de fundamentele waarden vastgelegd in deze code zullen onderschrijven. Gedrags- en integriteitscode 7

5 Wij WPM Groep is een dienstverlenende organisatie op het gebied van commercieel vastgoed. Onze missie luidt: het creëren van meerwaarde. Ons uitgangspunt is het stimuleren en realiseren van waarde van commercieel onroerend goed voor de consument, ondernemer, overheid en belegger. Om waarde te realiseren stellen we hoge eisen aan onszelf en onze werkzaamheden. Onze kernwaarden vinden wij van cruciaal belang bij ons handelen. Door deze waarden altijd na te streven garanderen we hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening. Wij geloven in onze kracht die bestaat uit onze vele professionals en hun vermogen om samen tot het beste resultaat te komen, in iedere fase van de levenscyclus van vastgoed. Verantwoordelijk Wij treden altijd op als vertegenwoordiger namens WPM Professioneel Wij hebben kennis van vastgoed en het creëren van waarde Samenwerken Wij schakelen elkaar in om resultaten te behalen Klantgericht Wij kennen de behoeften van onze klanten en weten klanten te winnen en binden Commercieel Wij zien, initiëren en pakken kansen. Gedrags- en integriteitscode 9

6 Onze gedragsnormen 2.1 Integriteit 2.2 Wij voeren onze diensten uit op basis van integriteit en respecteren de belangen van allen met wie wij werken. Wij zijn professionals en nemen onze professie en onze klanten zeer serieus. Integriteit staat hoog in ons vaandel. Wij maken in ons zakendoen objectieve en zakelijke afwegingen. Het is niet toegestaan dat de schijn van beïnvloeding wordt gewekt. Wij respecteren te allen tijde het intellectuele eigendom van onze opdrachtgevers, collega s en andere betrokkenen. Wij zullen ons beroep altijd waardig vertegenwoordigen en niet misleidend presenteren aan de buitenwereld. De vergoeding voor de door WPM verleende diensten dient redelijk en rechtvaardig te zijn en in verhouding te staan tot de algemeen geaccepteerde normen in de markt van zakelijke dienstverlening (marktconformiteit). Geschenken of diensten mogen beslissingen nooit beïnvloeden en aan onze integriteit mag niet worden getwijfeld. Gezien de rol die WPM Groep vervult, is het noodzakelijk dat iedereen die bij of voor ons werkt de wet- en regelgeving naleeft. Wij verlangen van onze medewerkers dat zij integer met elkaar, met klanten en met derden omgaan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers vertrouwen ons belangrijke, gevoelige en vertrouwelijke informatie toe. Wij zullen deze informatie altijd met vertrouwen en respect behandelen en hier op een objectieve en integere manier mee omgaan. Informatie van opdrachtgevers zal nooit zonder toestemming worden gebruikt buiten het verband van de opdracht. Wij respecteren de privacy van onze klanten en medewerkers en beschermen hun persoonlijke gegevens. Alle situaties waarbij de schijn van beïnvloeding kan worden gewekt of waardoor de integriteit van WPM in twijfel kan worden getrokken, worden vermeden. Bij twijfelgevallen wordt altijd overlegd met de directie van de werkmaatschappij. Bij accoord wordt ter bescherming van de medewerker in kwestie de motivatie daartoe opgenomen in het personeelsdossier door P&O. Geschenken / uitnodigingen Geschenken of diensten mogen beslissingen nooit beïnvloeden en aan onze integriteit mag niet worden getwijfeld. Van onze leveranciers en andere zakelijke partners verwachten wij dat zij zich zullen onthouden van het aanbieden van geschenken (relatiegeschenken die een waarde van minder dan 50,- vertegenwoordigen zijn toegestaan) aan onze medewerkers of aan derden met het doel hen te beïnvloeden. Indien wij constateren dat in strijd hiermee wordt gehandeld, kunnen wij de zakelijke relatie beëindigen. Het is onze medewerkers in geen geval toegestaan om steekpenningen te geven of aan te nemen. Uitnodigingen voor eendaagse bijeenkomsten waarbij duidelijk is dat het gaat om het bestendigen van de relatie onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er geen sfeer van omkoping / beïnvloeding e.d. bestaat, mogen worden geaccepteerd na verkregen toestemming van de leidinggevende. Meerdaagse (buitenlandse) reizen / uitnodigingen op kosten van derden worden in alle gevallen voorgelegd aan de directie van WPM Groep ter goedkeuring. Indien de partner ook uitgenodigd wordt en deze de medewerker vergezelt, gebeurt dit altijd op eigen kosten. Vanuit WPM worden alleen uitjes of reizen aangeboden na overleg met de directie van WPM Groep. Onrechtmatig handelen Het is het beleid van WPM Groep om gevallen van interne en externe diefstal die met WPM Groep verband houden onmiddellijk te onderzoeken, te rapporteren en in voorkomende gevallen gerechtelijk te doen vervolgen. Het gaat hierbij om alle vormen van onrechtmatig handelen, zoals bijvoorbeeld diefstal en valsheid in geschrifte. Administratie De medewerker en het management dienen er voor zorg te dragen dat alle relevante transacties en andere handelingen correct, nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden vastgelegd in de administratie. Gedrags- en integriteitscode 11

7 Belangenconflicten 2.3 Klachten 2.4 Wij zijn afhankelijk van het vertrouwen van onze klanten, leveranciers en derden. Elke situatie waarin een conflict (of de schijn van een conflict) zou kunnen ontstaan tussen (privé)belangen en die van WPM Groep dient te worden vermeden. Als een opdrachtgever een klacht indient omdat hij/zij ontevreden is over de uitvoering van een opdracht, dan zullen we deze klacht op professionele en zorgvuldige wijze in behandeling nemen. Meer in het bijzonder geldt dat zakelijke transacties waarbij een medewerker een privébelang heeft niet zijn toegestaan. Hieronder vallen transacties met de medewerker zelf, maar ook transacties met ondernemingen waarin een medewerker een belang heeft of op andere wijze privé erbij is betrokken (bijvoorbeeld als adviseur of commissaris). Dit betekent onder andere dat we in de privésfeer geen werkzaamheden laten uitvoeren door partijen waarmee WPM een zakelijke relatie heeft. Andersom dragen we geen partijen voor om werkzaamheden voor WPM te verrichten wanneer daar privé een bevoordeling uit voortvloeit. Tevens worden er geen investeringen in commercieel onroerend goed gepleegd indien er individueel invloed op uitgeoefend kan worden, of wanneer WPM er een relatie mee heeft. WPM ers maken geen gebruik van voorkennis verkregen via WPM, in het bijzonder niet ten aanzien van het verwerven van vastgoed. Medewerkers van WPM voeren, naast de werkzaamheden voor WPM, geen betaalde werkzaamheden voor derden uit, tenzij dit buiten werktijd en met goedkeuring van de directie gebeurt. Hierbij geldt dat het verrichten van betaalde werkzaamheden in de vastgoedsector nooit toegestaan is, tenzij hier schriftelijk van afgeweken wordt in de arbeidsovereenkomst. Een WPM medewerker kan een honorering ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld een cadeaubon / fles wijn / boek voor het geven van een niet betaalde lezing, voorzitterschap, expertbetrokkenheid, docentschap e.d., met dien verstande dat de waarde van het cadeau in verhouding is met de geleverde prestatie. Voor een betaalde lezing geldt dat de honorering ten gunste komt van de werkgever. Gedrags- en integriteitscode 13

8 Arbeidsomstandigheden 2.5 Bedrijfsmiddelen en informatie 2.6 Wij creëren gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. WPM Groep biedt haar medewerkers de mogelijkheid om capaciteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen en te vergroten. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de bescherming en het behouden van de financiële middelen van de onderneming. WPM Groep voert een personeelsbeleid waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van iemands ras, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke voorkeur of handicap. Geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich naar behoren zullen gedragen. Dat betekent onder meer dat het gebruik van alcohol of drugs op de werkplek en tijdens werktijd ten strengste verboden is. Tijdens zakelijke diners e.d. is het geoorloofd alcohol te gebruiken, mits op representatieve en verantwoorde wijze. WPM hanteert een beleid ten aanzien van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie welke voor alle medewerkers inzichtelijk is. Indien een medewerker zich onheus bejegend voelt door een andere medewerker of een relatie van WPM Groep op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van WPM Groep. Deze commissie zal de klacht met uiterste discretie en zorgvuldigheid behandelen, waarbij de belangen van de medewerkers steeds in acht genomen worden. Een goed functionerende computertechnologie en infrastructuur is van essentieel belang voor ons zakelijk succes. Iedere medewerker die gebruik maakt van een computer en het netwerk heeft dan ook de taak deze middelen op een verantwoorde wijze te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Persoonlijk (nietzakelijk) gebruik moet redelijk zijn en dient tot een minimum beperkt te blijven. Medewerkers die een lease auto ter beschikking hebben voor de uitoefening van hun functie, dienen deze op verantwoorde wijze te gebruiken. Wij nemen geen WPM eigendommen (anders dan een ter beschikking gestelde auto, telefoon of laptop) mee voor eigen gebruik. Dit staat gelijk aan diefstal en kan onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben. Medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan hebben een geheimhoudingsplicht. Gedrags- en integriteitscode 15

9 Onze omgeving Goede samenwerking is van belang om goede resultaten te bereiken. Wij streven dan ook altijd naar langdurige relaties met betrouwbare partners. Objectieve en zakelijke afwegingen liggen ten grondslag aan het besluit om wel of niet een samenwerking aan te gaan en te behouden. Samenwerkingsverbanden 3.1 WPM Groep wenst een zorgvuldige relatie op te bouwen met haar zakenpartners waarin professioneel en integer zakendoen voorop staat en waarbij partijen en hun medewerkers respectvol met elkaar omgaan. WPM Groep verwacht van haar zakenpartners en door haar ingeschakelde derden dat zij op een manier samenwerken die consistent is met deze gedragscode. Afspraken komen we van beide kanten na en we doen geen zaken met partners als de samenwerking leidt tot overtreding van wetten en regels. Indien er een schijn van twijfel rond het imago van een (potentiële) relatie bestaat, zal de directie van WPM Groep zich beraden omtrent de vraag al dan niet zaken met dit bedrijf te doen. WPM zal documenteren met welke bedrijven geen of beperkt / voorzichtig zaken gedaan wordt. Gedrags- en integriteitscode 17

10 Onze opdrachten 3.2 Onze klanten 3.3 In onze opdrachten staat waardecreatie centraal. Hiervoor zetten wij al onze kennis in en werken wij samen om het beste resultaat te bereiken. Onze klanten zijn bepalend voor ons succes. Uitgangspunt is dan ook dat wij alles in het werk stellen om aan de wensen en verwachtingen van onze klanten te voldoen of die te overtreffen. Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van zakelijke beslissingen en afwegingen. Persoonlijke belangen spelen daarbij geen rol. Wij aanvaarden alleen opdrachten waarvoor we ook daadwerkelijk gekwalificeerd zijn, zowel wat deskundigheid als ervaring betreft. Mocht het zo zijn dat we onze objectiviteit niet langer kunnen garanderen of dat er sprake kan zijn van conflicterende belangen dan melden wij dit direct aan de opdrachtgever en zullen ons zo nodig terugtrekken. Wij doen zaken op basis van een eerlijke en ethische bedrijfsvoering, goede trouw en integriteit. We verwachten hetzelfde van iedereen met wie wij zaken doen. Medewerkers van WPM Groep mogen geen informatie uitwisselen met concurrenten over prijzen en marktaandelen indien dat leidt tot overtreding van de mededingingswetgeving. Potentiële opdrachten die mogelijk conflicterend c.q. concurrerend zijn met bestaande opdrachten, worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever van het project waar reeds werkzaamheden voor worden verricht. Wij laten ons niet door twee concurrerende partijen tegelijk betalen voor dezelfde werkzaamheden. Medewerkers van WPM Groep houden zich aan het integriteitskader van de opdrachtgever. Gedrags- en integriteitscode 19

11 Wet- en regelgeving WPM Groep houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. WPM Groep staat midden in de samenleving en we streven ernaar om op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken te doen. Gedrags- en integriteitscode 21

12 Naleving Het is van belang dat onze medewerkers op integere wijze handelen en behandeld worden. Dat betekent dat zij op de hoogte moeten zijn van deze code en daar naar eer en geweten naar moeten handelen. Daarom maakt deze code onderdeel uit van de performancemanagement methodiek. Eventuele afwijkingen op de normen van WPM met betrekking tot integriteit worden onmiddellijk schriftelijk gemeld door de medewerker. In situaties waar de directeur van de werkmaatschappij toestemming verleent om af te wijken van de gedrags- en integriteitscode, zal dit schriftelijk bevestigd worden en een copie opgenomen worden in het personeelsdossier, ter bescherming van de medewerker in kwestie. Wanneer deze normen niet naar behoren worden nageleefd, schaden medewerkers niet alleen zichzelf maar ook hun collega s, hun afdeling en WPM Groep als geheel. Schending van deze code kan leiden tot disciplinaire maatregelen, en kan in het uiterste geval beëindiging van het dienstverband tot gevolg hebben. Omdat wij streven naar integriteit, vertrouwen en individuele verantwoordelijkheid, biedt WPM Groep haar medewerkers een veilige en eerlijke manier om gedrag te melden dat in strijd is met deze code. Ook is het mogelijk om vaststaande of vermoedelijke overtredingen van geldende wetten, regels en voorschriften te melden. Hiertoe kunnen medewerkers terecht bij de directeur van de werkmaatschappij, leidinggevende of hoofd P&O. Gedrags- en integriteitscode 23

13 Gedrags- en Integriteitscode, versie 2.0 WPM Groep 2011

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Inleiding Deze integriteitscode beschrijft wat we bij Logchies verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Versie 13 februari 2013

Versie 13 februari 2013 Integriteitscode Inleiding Ymere is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit ons motto "Wonen, Leven, Groeien proberen we invulling te geven aan onze missie en onze kernactiviteiten.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. ZVH Voor opdrachtnemers

GEDRAGSCODE. ZVH Voor opdrachtnemers Waarom GEDRAGSCODE ZVH Voor opdrachtnemers ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers van ZVH wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht,

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013.

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. Bouwvereniging Ambt Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. 1 1. Inleiding Bouwvereniging Ambt Delden is een maatschappelijke

Nadere informatie

De Amvest Gedragscode

De Amvest Gedragscode Amvest Vastgoed BV De Amvest Gedragscode voor integer, transparant, zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord handelen 1. De Amvest Gedragscode verplicht en legt uit 1.1 Onderdeel van de (arbeids)overeenkomst

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Gedragscode ZLM Verzekeringen

Gedragscode ZLM Verzekeringen Gedragscode ZLM Verzekeringen INHOUD Inleiding Gehanteerde definities 1. Tegengaan van belangenverstrengeling 2. Personeelsvoordelen 3. Omgang met informatie en privé-transacties 4. Veiligheid en Gedrag

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland.

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Inleiding door de Directie Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Staete Vastgoed heeft een

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014 ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE - OSG Piter Jelles Versie 17 december 2014 1. Algemeen Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles is een algemeen toegankelijke onderwijsinstelling voor Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum Hoe wij zaken doen 1 Voorwoord Beste collega, geachte lezer, is een organisatie die uitblinkt in ambitie en drive waarmee onze opdrachtgevers worden bediend. We zijn trots op hetgeen onze organisatie

Nadere informatie

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode 2 Vooraf Gasunie staat voor veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

St.Woningbedrijf Warnsveld

St.Woningbedrijf Warnsveld St.Woningbedrijf Warnsveld Integriteitsbeleid van Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Integriteitscode 3 3. Hoofdgebieden van ons integriteitsbeleid 3 3.1 Verdeling van de voorraad

Nadere informatie

Krinkels B.V. Bedrijfscode

Krinkels B.V. Bedrijfscode Krinkels B.V. Bedrijfscode Wouw, 1 september 2004 Inhoud 1. Toepasselijkheid bedrijfscode 3 2. Toezichthouder 3 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Vastleggen gegevens 4 6. Geschenken en

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REBOGROEP BV 1 gedragsnormen en - regels

GEDRAGSCODE REBOGROEP BV 1 gedragsnormen en - regels GEDRAGSCODE REBOGROEP BV 1 gedragsnormen en - regels Algemene principes REBO hecht grote waarde aan haar reputatie van betrouwbare en onafhankelijke dienstverlener. Een goede reputatie is voor REBO van

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie