Inleiding Wat betekent ERD voor de WGA zijn? ERD WGA is norm Achterliggende gedachten Compacte Rijksdienst en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en"

Transcriptie

1 Inleiding Wat betekent ERD voor de WGA zijn? ERD WGA is norm Achterliggende gedachten Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid Onderzoek /Analyse ERD WGA Besluitvorming Rijk Voorbereiden departementale besluitvorming Besluit, nog niet ERD WGA Voorgenomen besluit ERD WGA Overleg / Advies OR OR heeft bezwaar Besluit ERD WGA Aanvraag belastingdienst Besluit en uitdoen van de aanvraag belastingdienst Beschikking van de belastingdienst Melding van belastingdienst naar het UWV Binnen 3 maanden ontvang je als departement een overzicht van de WGA Controleren gegevens Definitief overzicht van belastingdienst Projectteam Uitvoering uitkeringsverzorging regie WGA periode Taken bij regie Vaststellen van het inlooprisico In beeld hebben (en houden) van de potentiele instroom WGA Verrijken beleid preventie, verzuim en reintegratie (ook na 2 jaar ziek) Aanpassen verzuimprotocol Medewerkers informeren verhaal ERd WGA

2 Inleiding U leest hier de handreiking WGA-ERD, specifiek geschreven voor het Rijk. Het geeft weer de actuele stand van zaken binnen het Rijk. In deze handreiking is verwerkt informatie vanuit de werkwijzer van Stecr en informatie van het UWV. Getracht is de hoofdlijnen weer te geven opdat met deze informatie besluitvorming kan plaatsvinden om ERD WGA te worden en een uitvoering kan worden georganiseerd. Daarbij geeft het aan dat wij nadenken over een centrale aanpak van deze groep Rijksbreed. 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn? Indien iemand na 2 jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt is volgt er een WIA keuring bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet bestaat uit 2 regelingen: de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) kan een werkgever Eigen Risicodrager (ERD) worden (samengevat ERD WGA). Een aantal Rijksonderdelen is al ERD WGA, de meesten nog niet. Kort samengevat betekent Eigen Risicodrager zijn 10 jaar lang zelf de WGA uitkeringslast betalen, 10 jaar lang zelf verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de WGA gerechtigden en geen gedifferentieerde premie aan UWV betalen. 2 ERD WGA is norm. De beslissing om als Rijk (op termijn) allemaal over te gaan tot ERD WGA heeft, naast de visie vanuit strategisch personeelsbeleid te maken met de schadelast van de WGA. Na onderzoek (uitgevoerd door Loyalis) blijkt dat het financieel gunstiger is om allen over te gaan op ERD WGA. Het overgaan op ERD WGA heeft effect hebben uitvoeringsaspecten en dit moet georganiseerd. Wel zijn er al een aantal departementen binnen de Rijksoverheid die al eerder de keuze hebben gemaakt voor ERD WGA, te weten; Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Defensie en dienst Koninklijk Huis. Het onderzoek van Loyalis is ingezet vanuit het programma Compacte Rijksdienst. Doelstelling is het gezamenlijk organiseren van bedrijfsvoering / administratieve processen, opdat efficiency en/of kosten- besparing kunnen worden behaald. De aanpak van gezamenlijkheid kent niet alleen financiële drijfveren. Het Rijk streeft ernaar een vitale organisatie te zijn waarin medewerkers goed gefaciliteerd worden, zodat zij goede prestaties kunnen leveren en dat zij daarin versterkt worden. Verzuim en arbeidsongeschiktheid dienen zoveel als mogelijk beperkt te worden. 3 Achterliggende gedachten 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid In het regeerakkoord is onder de aanduiding kleinere overheid een ombuiging opgenomen van 6,14 miljard euro in 2015 en 6,56 miljard euro structureel. Het realiseren van deze ambitie vraagt om een compacte overheid. Deze ambitie is kaderstellend bij het opstellen van de departementale plannen van aanpak voor de invulling van de taakstelling. De met dit programma gerealiseerde nettobesparingen komen volledig ten goede aan de departementen die immers op hun begroting gekort zijn. Samen optrekken bij verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van uitvoering en toezicht, heeft het voordeel van het gezamenlijk boeken van efficiencywinst. De rijksbrede benadering heeft bovendien als pluspunt dat (inter)departementale herindeling in de toekomst met aanzienlijk minder ophef, frictie en kosten gepaard kan gaan. Het ERD-schap WGA is in dit kader onderzocht. Door beleid en uitvoering te ontzorgen en overlap in de uitvoering weg te halen, kunnen taken gemakkelijker worden toegesneden op de eisen van de toekomst en kan de klant het 2

3 primaire proces beter bediend worden. Tegelijkertijd kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Een dergelijke aanpak langs de lijnen van de gezamenlijkheid kent niet alleen financiële drijfveren. Het Rijk moet zich steeds sneller aanpassen en dat vraagt wat van het aanpassingsvermogen van medewerkers. Medewerkers blijven een leven lang leren en talenten kunnen optimaal benut worden, doordat medewerkers regelmatig van taak en/of functie zullen wisselen. In de arbeidsverhouding wordt de verantwoordelijkheid die medewerkers ten aanzien van hun eigen duurzame inzetbaarheid hebben steeds meer benadrukt. Medewerkers krijgen daar ruimte en regelmogelijkheden voor terug. Binnen het Rijk is inmiddels naast het bestaande verzuim en re-integratiebeleid dan ook een visie op gezondheidsmanagement (link) geformuleerd. Het geeft aan dat Rijk, als werkgever zich niet alleen wil richten op daar waar het mis gaat, maar vooral ook preventief wil zijn om verzuim zoveel mogelijk te beperken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het Rijk streeft ernaar een vitale organisatie te zijn waarin medewerkers goed gefaciliteerd worden, zodat zij goede prestaties kunnen leveren en dat zij versterkt worden bij het inzetten van hun kwaliteiten Onderzoek /Analyse ERD WGA In opdracht van de stuurgroep Compacte Rijksdienst een (administratieve) werkgever Rijk is een onderzoek verricht naar de financiële aspecten van het al dan niet ERD WGA. Het onderzoek (uitgevoerd door Loyalis) heeft een kostenvergelijking gemaakt per ministerie en (een aantal) Hoge Colleges van Staat tussen enerzijds de lasten van ERD WGA en de lasten gedifferentieerde premie. De uitkomsten van het onderzoek laten een gunstig beeld zien bij de overstap naar ERD WGA. Te zien is dat een aantal onderdelen de overstap naar ERD WGA al eerder gemaakt hebben. Ministerie Eigen risicodrag erschap J/N Gediff. WGApremie 2012 Aantallen medewerkers 2011 Kosten gediff. Premie vs. Uitkeringslasten 2012 Besparingen bij overstap van gediff. Premie naar ERD Algemene Zaken nee 0,81% vs , - Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties nee 0,39% vs ,- Buitenlandse Zaken ja nvt 2878 nvt nvt Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ja nvt nvt nvt Financiën nee 0,45% vs ,- Veiligheid en Justitie nee 0,45% vs ,- 3

4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nee 0,32% 4253 cijfers nog niet binnen idem Sociale Zaken en Werkgelegenheid Infrastructuur en Milieu ja nvt 2410 nvt nvt ja nvt nvt nvt Volksgezondheid, Welzijn en Sport nee 0,30% vs , - Hoge College van Staat ERD Gediff. WGApremie Tweede Kamer nee 0,22% vs Algemene Rekenkamer Nationale Ombudsman nee 0,60% vs nee 1,48% vs Dienst Koninklijk Huis ja geen nvt nvt Figuur 1 Overzicht ERD WGA - rapport Loyalis 2012 De totale besparingen rijksbreed zijn berekend op ruim over de periode , uitgaande van de theoretische situatie dat alle ministeries en Hoge Colleges van Staat die nog geen eigenrisicodrager zijn, per 1 januari 2013 zouden zijn overgestapt op eigenrisicodragerschap. Op basis daarvan kan worden gesteld dat de totale besparingen waarin rekening is gehouden met een kostenopslag op de uitkeringslast van 3% voor uitvoeringslasten worden gesteld op ruim op jaarbasis. 4 Besluitvorming Rijk Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (OPR) heeft op 16 oktober 2012 het Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek; de financiële aspecten van het overgaan naar ERD WGA. Het ICBR heeft hierop, op 13 november 2012, besloten dat ERD WGA de rijksbrede norm is. Departementen die, ondanks de financiële voordelen, nog niet de overstap maken naar ERD moeten zich hiervoor verantwoorden. DGOBR zal halfjaarlijks rapporteren over de stand van zaken. Men zal hiervoor een uitvraag doen bij de departementen. Voordat er besluitvorming plaatsvond is naar aanleiding van het onderzoeksrapport door middel van een voorlichtingsbijeenkomst, in september 2012, aan de departementen een toelichting gegeven op het onderzoek. Deze voorlichtingsbijeenkomst is goed bezocht door de departementen. In deze voorlichtingsbijeenkomst is de behoefte aangegeven aan een rijksbrede handreiking die ingaat op de uitvoeringsaspecten van ERD WGA, specifiek 4

5 binnen het Rijk. Zodoende is de opdracht gegeven aan het EC O&P om een handreiking te maken waarin de wijze van uitvoering van het ERD-schap is toegelicht en waarin aangegeven wordt welke diensten het SSC (o.a. EC O&P) kan bieden. De departementen zijn bij het maken van de handleiding via de Interdepartementaal Platform Gezond Werken ( IPGB), voorheen ICPSZ) betrokken. U leest u nu de informatie van deze handreiking van EC O&P die in samenwerking met de departementen tot stand is gekomen 5 Voorbereiden departementale besluitvorming Alle departementen hebben naar aanleiding van het onderzoek een rapport ontvangen van Loyalis. Ook zijn zij geïnformeerd, via de ICBR (Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk), over het besluit dat ERD WGA de norm is binnen het Rijk. Een aantal departementen is al ERD WGA. De andere departementen moeten nog overgaan op ERD WGA. Deze besluitvorming vindt plaats op departementaal niveau. Er moet een ingangsdatum worden bepaald ( per 1 april 2013 of per 1 januari 2014). Ter voorbereiding dient de schadelast WGA in kaart te worden gebracht, waarna uitvoeringsaspecten dienen te worden belegd. Het is verstandig om in de voorbereidende fase een projectteam op te zetten. Deze maakt een plan van aanpak en adviseert het management wanneer en hoe over te gaan als departement op ERD WGA.( zie onder uitvoering). Het is verstandig om tijdig de OR te betrekken omdat zij adviesrecht hebben (zie onder overleg en advies OR) Ook al voor een definitieve beschikking van de belastingdienst betreffende de aanvraag ERD WGA kan een B.I.E.R.- lijst worden opgevraagd via het mailadres De werkgever ontvangt dan een lijst met de uitkeringen die als men besluit eigen risico drager te worden toegerekend zullen worden. Op de lijst worden ook de IVA uitkeringen, <35% en stopgezette WGA uitkeringen vermeld. De lijst kan worden opgevraagd onder vermelding van het Loonheffingnummer van de werkgever. 5.1 Besluit, nog niet ERD WGA Daar waar er redenen zijn om nog niet over te gaan op ERD WGA ( per 1 april of per 1 januari ) dient men zich te verantwoorden. Verwacht wordt dat een datum kan worden gegeven wanneer wel over te kunnen gaan op ERD WGA. Belemmeringen kunnen in gezamenlijkheid wellicht opgelost worden. DGOBR zal halfjaarlijks een uitvraag aan de departementen doen over de gang van zaken, aangaande ERD WGA en daarover rapporteren. 5.2 Voorgenomen besluit ERD WGA Per departement is het de bedoeling dat naar aanleiding van het onderzoek van Loyalis een een notitie wordt gemaakt (waarschijnlijk opgesteld door de afdeling Bedrijfsvoering, P&O of door de deelnemer aan het IPGW), waarop een voorgenomen besluit kan worden gedefinieerd, zodat door het management een besluit tot ERD WGA per een voorgestelde datum kan worden genomen. 5.3 Overleg / Advies OR Vanwege de belangen voor de werkgever en de werknemers dient een voorgenomen besluit om eigen risicodrager 1 te worden voor advies 2 aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd. In het OOR (Overleg Orgaan Rijk) is de overgang naar ERD WGA al aan de orde geweest. Zij hebben echter slechts een informerende rol naar de ondernemingsraden van de departementen en geen rijksbrede adviesrol. De ondernemingsraden binnen de departementen hebben elk afzonderlijk adviesrecht bij een voorgenomen besluit om over te 1[1] Hoofdstuk 9 WIA: deze gaat uitsluitend over uitkeringen en niet over re-integratieactiviteiten 2[2] Artikel 25 lid m WOR: inzake het zelf dragen van het WGA-eigenrisico, bedoeld in artikel 40 Wfsv 5

6 stappen op ERD WGA. Het advies is de OR tijdig te informeren over dit onderwerp zodat zij meegenomen kunnen worden in het besluitvormingstraject. Daarbij is het ter aankondiging van de te verwachten adviesaanvraag dus wenselijk. Het tijdpad dat je uit moet trekken voor het OR traject is afhankelijk van: het moment waarop je de OR betrekt; de kwaliteit van de informatie die de OR bij de adviesaanvraag ontvangt en de vergaderplanning van de Overlegvergaderingen en de OR-vergaderingen. 5.4 OR heeft bezwaar Het kan zijn dat er vanuit de OR bezwaren / vragen zijn. Over deze bezwaren vindt overleg plaats. Een negatief advies van de OR betekent echter niet dat het besluit niet kan worden uitgevoerd. Wel wordt verwacht dat vanuit het departement wordt gemotiveerd waarom men afwijkt van het OR-advies. In dit geval moet er een maand (of de periode tussen twee reguliere bijeenkomsten van de OR)gewacht worden met de uitvoering van het besluit. In die periode heeft de OR de gelegenheid om aan de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een voorlopig verbod van de uitvoering te vragen voor de duur van een in te stellen beroepsprocedure. De enige grond die voor het beroep kan worden aangevoerd is dat de het departement, als werkgever, onvoldoende rekening heeft gehouden met alle belangen van het personeel. Legt de OR zich niet neer bij het voorgenomen besluit dan kan via de commissie van beroep naar de rechter worden gestapt voor toestemming. Dit leidt tot vertraging in de uitvoering. 5.5 Besluit ERD WGA Het besluit wordt op departementaal niveau formeel vastgelegd. Er ontstaan dan de volgende processen; De procedure voor de aanvraag ERD WGA belastingdienst Het bepalen van het inlooprisico (over welke WGA-gerechtigen hebben we het?) Het inschatten van de potentiële instroom (wat zijn de huidige langdurige verzuimers?, wie zouden er anders dan deze groep nog WGA kunnen worden?) Het verrijken van de visie op verzuim en re-integratie, ook na 2 jaar Het organiseren van de uitvoering (regie en uitkeringsbetaling) Veel gestelde vragen Kan 1 van mijn onderdelen zelfstandig kiezen om ERD WGA te worden? Nee, een departement heeft gezamenlijk met al haar bedrijfsonderdelen en uitvoerende diensten slechts 1 aansluitnummer bij het UOV. De keus kan alleen per aansluitnummer gemaakt worden. Veranderen de re-integratieverplichtingen als ik ERD WGA ben? Een werkgever heeft zowel op grond van de wet als op grond van het ARAR reintegratietaken. Deze gelden, ongeacht of je gekozen hebt voor ERD WGA, tijdens het dienstverband. Voor een eigen risicodragende werkgever lopen deze verplichtingen echter ook door indien er geen dienstverband meer bestaat. Ze eindigen bij het bereiken van de eindtermijn ERD WGA (dit is maximaal 10 jaar)). 6

7 6 Aanvraag belastingdienst 6.1 Besluit en uitdoen van de aanvraag belastingdienst Naar aanleiding van het besluit ERD WGA dient er een aanvraagformulier te worden gestuurd aan de belastingdienst. Dit aanvraagformulier ERD WGA is te downloaden op www. belastingdienst.nl; schap_wga_lh4342z6fol.pdf Dit formulier dient, met bijlage, gestuurd te worden aan: Belastingdienst Centrale administratie, informatieverwerking Postbus DB Heerlen. Het niet tijdig insturen van de aanvraag heeft tot gevolg dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Om per 1 juli 2013 ERD WGA te worden moet de aanvraag voor 1 april 2013 ingediend zijn. Om per 1 januari 2014 ERD WGA te worden moet de aanvraag voor 2 oktober 2013 ingediend zijn. De termijn van 3 maanden om de aanvraag te doen (voor 1 januari 2014 zou dit 2 oktober 2013 zijn) moet wellicht ruimer worden genomen. De UWV/Belastingdienst moet namelijk binnen drie maanden na het toerekeningbesluit een vooraankondiging aanleveren met een overzicht van de lopende uitkeringen voor de betreffende werkgever. Hierna heeft de werkgever 6 weken de tijd om te reageren waarna het definitieve toerekeningbesluit wordt genomen. Al met al kan dit dus langer duren dan drie maanden. 7

8 6.2 Beschikking van de belastingdienst Wanneer de aanvraag bij de belastingdienst binnen is volgt er een beschikking. Een werkgever ontvangt 2 beschikkingen van Belastingdienst. Specifiek n.a.v. aanvraag ERD (toekenning dan wel afwijzingsbeschikking) een jaarlijkse premiebeschikking (in het kader van de loonbelasting?). Een werkgever die ERD WGA is ontvangt deze ook. Bij een ERD WGA werkgever staat op de beschikking geen gedifferentieerde premie meer. 6.3 Melding van belastingdienst naar het UWV. De belastingdienst geeft door dat de aanvraag er ligt en verzoekt tot oplevering van een overzicht WGA voor het betreffende aansluitnummer. 6.4 Binnen 3 maanden ontvang je als departement een overzicht van de WGA. Dit is een overzicht van het zg. inlooprisico. (zie onder uitvoering). 6.5 Controleren gegevens Van belang is dat deze gegevens worden gecontroleerd en dat er binnen 6 weken wordt gereageerd of de gegevens correct zijn. Bij de controle is het van belang dat ook de groep >35% op de lijst staan en groep IVA. 6.6 Definitief overzicht van belastingdienst Uiteindelijk volgt het definitieve overzicht van de belastingdienst. Deze lijst is uitgangspunt voor de start ERD WGA. Wanneer de aanvraag bij de belastingdienst binnen is volgt er een beschikking; een toekenning, dan wel afwijzingsbeschikking, daarna wordt jaarlijks een premiebeschikking toegestuurd. Bij de ERD WGA staat hierop geen gedifferentieerde premie meer. 7 Projectteam In de voorbereidende periode van ERD WGA zal het dit onderwerp belegt zijn bij de leden van de IPGW of beleidsmedewerker of wellicht toch anders. Deze functionaris bundelt de informatie en richt zich tot het management voor de besluitvorming ERD WGA. Voor het maken van een notitie om de overwegingen goed voor het voetlicht te krijgen, bieden - deze handreiking - werkwijzer STECR (te bestellen via - de site van het UWV (http://www.uwv.nl/werkgevers/ik_wil_eigenrisicodrager_worden_wga/eigenrisicod rager_worden/index.aspx ) een goed beeld van de factoren die rondom ERD WGA een rol spelen. Waar nodig is het mogelijk expertise / advies te vragen bij het EC O&P. Als er een voorgenomen besluit is tot ERD WGA is het verstandig intern een projectgroep in te richten voor de implementatie van ERD WGA. In deze projectgroep zitten in ieder geval de aangewezen regiefunctionaris voor dit onderwerp, een deskundige (in veel gevallen is een re-integratieadviseur al aanwezig), iemand vanuit de bedrijfsvoering (die zicht heeft op de WGA registratie en financiën). Deze projectgroep heeft als eerste opdracht een nulmeting te doen. Wat is nu de huidige stand van zaken? - namen en actueel hebben van medewerkers inlooprisico - in beeld en zicht krijgen op de lopende WGA - historische schets = samenvoeging/splitsing van organisatieonderdelen in beeld hebben (rechtsopvolgers/rechtsvoorgangers) opgeheven loonheffingennummers - bijstellen van huidig verzuim en re-integratiebeleid, ook na toekenning WIA, 8

9 - Taken in beeld krijgen en advies geven aan management hoe de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden te beleggen na aanvraag belastingdienst (regie en uitkeringsverzorging), zie verder bij uitvoering. 8 Uitvoering Tijdens de gehele WGA - periode is de werkgever verplicht inspanning te verrichten om reintegratie te bevorderen. Er bestaan twee groepen WGA-gerechtigen; wel en niet in dienst. De groep in dienst dient vooral goed herplaatst te worden, zodat werkvermogen zoveel als mogelijk wordt benut. Ten aanzien van de groep die al uit dienst is, is het vaak een kosten/baten afweging die wordt gemaakt. Een enkele kosten/ baten- afweging is naar mening van de STECR- werkwijzer onvoldoende. Een werknemer kan de eigenrisicodrager als bestuursorgaan formeel juridisch [3 aanspreken op onvoldoende re-integratie-inspanning. De uitkomst van een beroepsprocedure is op dit moment onzeker. Er is nog geen jurisprudentie bekend waarin de rechter zich heeft uitgesproken over de verlengde reintegratieverantwoordelijk van de ERD. Het UWV toetst nog niet na 10 jaar ERD termijn op geleverde re-integratie-inspanningen van de ERD WGA. Hiervoor is geen regelgeving. De reden hiervoor is dat de eindtermijn ERD WGA voor de eerste werkgevers ERD WGA op zijn vroegst bereikt in 2017 (namelijk van de WGA instromers 2007). Maak je alleen een kosten/batenafweging (de kosten van re-integratiemaatregelen versus de besparing op de uitkeringslast) of hanteer je andere motieven? Motieven als; - Maatschappelijke verantwoordelijkheid werkgeverschap (actueel binnen het rijk link?) - Schadelastbeperking; door periodieke herevaluatie (ex) werkgever op reintegratiemogelijkheden passief of actief in te vullen. Het organiseren van uitvoeringsaspecten is gericht op; - uitkeringsverzorging - regie * Gemarkeerd zijn de acties/rollen die nader moeten worden ingevuld, na besluitvorming In deze handreiking is een splitsing gemaakt tussen de regie en de uitkeringsverzorging. Ten aanzien van de uitkeringsverzorging gaan we er vanuit dat er binnen het Rijk wordt gekozen voor eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitkeringsverzorging. Ten aanzien van de regiefunctie wordt sterk gedacht aan het centraal organiseren van de uitvoerende taken, zoals ook op dit moment het geval is bij de WW. Dit zou betekenen dat alle medewerkers na 104 weken met hun beschikking WGA overgaan naar een shared services, in dit geval EC O&P. Daarmee kunnen taken ondergebracht worden zoals onder regie wordt weergegeven. Het blijft een keus van de departementen om dit uit te besteden of dit zelf te doen. Eea zal ook sterk afhankelijk zijn van de grootte van de WGA gerechtigden groep Uitkeringsverzorging Het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van recht op uitkering, hoogte uitkering en duur van de uitkering. Bij een niet eigen risicodragende werkgever is het UWV ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van de uitkering. Bij een eigen risicodragende werkgever is dit niet per definitie zo. De eigen risicodragende werkgever en het UWV moeten afspraken maken over wie de uitkering uitbetaalt aan de medewerker. Er zijn 2 opties: - Optie 1 (de zogenaamde standaardoptie) is dat het UWV de uitkering, net als bij een niet eigen risicodragende werkgever, betaalt. UWV verhaalt deze uitkering vervolgens op de eigen risicodragende werkgever; - Optie 2 is dat de werkgever de uitkering zelf aan de (ex)-medewerker betaalt. Voor het uitvoeren van deze optie moet een verzoek bij het UWV worden ingediend. 3 Art 32 SUWI; Het UWV stelt een onderzoek op verzoek in en geeft zijn oordeel over het ontstaan van arbeidsongeschiktheid tot werken 9

10 Kader bestaande situatie: De huidige ERD werkgevers in de sector Rijk gebruiken de standaardoptie (optie 1): het UWV betaalt de uitkering uit en het UWV verhaalt deze uitkering op de (ex)-werkgever. De werkgever ontvangt ter controle maandelijks een overzicht met de toegekende uitkeringsbedragen en ontvangt ter controle en betaling maandelijks een factuur voor die uitkeringen die daadwerkelijk uitbetaald zijn. Vooralsnog worden er door het UWV geen kosten doorberekend aan de ERD voor dit betalen aan de WGA-gerechtige Een aandachtspunt (en dit is relevant ongeacht de keus voor optie 1 danwel optie 2) is dat in de sector Rijk de loondoorbetaling niet automatisch stopt na 2 jaar ziekte stopt. Er is recht op loondoorbetaling bij ziekte tot datum arbeidsongeschiktheidsontslag danwel datum herplaatsing. Een toegekende uitkering moet pas tot uitbetaling komen (volgens optie 1 of optie 2) op het moment dat er rechtspositionele afhandeling plaats heeft gevonden. Na toekenning van de uitkering is zijn er in de tijd twee soorten uitkeringen te zien: - Uitkering WGA (LAU) - Uitkering WGA (VVU) Een WGA uitkering bestaat uit 2 delen, eerst een Loongerelateerde uitkering (LGU) en daarna een Loonaanvullinguitkering (LAU) of een Vervolguitkering (VVU). In je beleid zul je deze beide periodes moeten benoemen en voor beide periodes eenzelfde dan wel een afwijkend beleid moeten beschrijven. Dit kan invloed hebben op financiën van de WGA groep en dus ook de motivatie op re-integratie-inspanning. Kader bestaande situatie: Het komt voor (ook bij de huidige niet eigen risicodragende werknemers) dat werknemers na de beoordeling WIA direct hun uitkering uitbetaald krijgen maar dat ook hun salaris nog doorbetaald wordt. Zij ontvangen dan teveel geld. Bij de aanvraag WIA moet ingevuld worden of de uitkering naar werknemer of naar werkgever overgemaakt moet worden. Tot datum ontslag en/of herplaatsing moet de uitkering dus (nog) niet naar de werknemer gaan Interne procedure De uitkering wordt betaald door het UWV en vervolgens op de eigen risicodragende werkgever verhaald. Facturen dienen gecontroleerd, verwerkt en gearchiveerd Een werkgever ontvangt 2 beschikkingen van Belastingdienst. Specifiek n.a.v. aanvraag ERD (toekenning dan wel afwijzingsbeschikking) en een jaarlijkse premiebeschikking. (wie doet dat nu?) Een werkgever die ERD WGA is ontvangt deze ook. Bij een ERD WGA werkgever staat op de beschikking geen gedifferentieerde premie meer. - Wie controleert deze beschikking(en)? - Hoe controleer je deze beschikking(en)? - Wat doe je als deze beschikking(en) niet correct blijkt/blijken te zijn? Het UWV heeft een systeem wat regelmatig wat vertraging oplevert. Daarmee loopt het UWV soms achter met facturen. Grote foutmarge bij UWV. Levert op is de ervaring. Ten aanzien van de financieel / administratieve kant is het van belang dat de WGA gerechtigden 10 jaar gevolgd worden. Het SAP-personeelssysteem laat ex-medewerkers nog 2 jaar in het systeem staan. Daarna zijn zij verdwenen uit het systeem 10

11 8.2 Regie WGA periode Wat verandert er?. De periode van monitoring wordt verlengd. Daar waar voorheen WGAgerechtigden over gingen naar het UWV blijven zij nu in beheer van de departementen. Op dit moment bewaart het personeelssysteem van P-direkt medewerkers tot 2 jaar na uitdiensttreding. Daarna zijn de ex-medewerkers uit zicht. Hiervoor moet dus een oplossing worden gevonden. De bestaande departementen lossen dit nu op door met Excel-lijsten te werken. Het betreft qua grootte te overziende aantallen. (Rijksbreed zou het gaan om max WGA-gerechtigden, deze groep gaat komende jaren wel groeien) De gedachte nu is deze monitoring van WGA centraal te gaan beleggen. Daar waar de WGA-gerechtigen eerder overging naar het UWV gaat men straks over naar de SSC (shared services compacte rijksdienst, o.a. EC O&P) De shared services kunnen ook werken vanuit Excel-lijsten, daarbij is er de ontwikkeling voor het gaan leveren van bedrijfsartsen aan departementen. Hiervoor is een verzuimsysteem ingekocht, hierin zou ook een WGA module kunnen worden opgenomen, zodat een eigen systeem voor deze groep voorhanden is. De vraag is of er ten aanzien van P-direkt nog wensen zouden zijn. Het is niet wenselijk om na einde dienstverband dit niet duidelijk te markeren naar medewerkers. Uit P-direkt bestand gaan lijkt logisch. Een wens op lange termijn kan zijn de financieel / administratieve kant ook centraal te gaan organiseren (facturen / beschikkingen). Op dit moment is het de keuze dit bij de departementen te laten. Ook voor de organisaties die op dit moment ERD WGA zijn kan het centraal organiseren van regie waardevol zijn. Op dit moment wordt het bijhouden van de administratie ten aanzien van de uitkeringen WGA door het eigen personeel van het departement uitgevoerd. De re integratieactiviteiten zijn tot heden vooral gericht op de wet poortwachter, in de daaropvolgende periode van 10 jr wordt m.n. reactief re-integratie aangeboden (als een (ex) werknemer daarom vraagt biedt men wat aan). Aan actief stimuleren van doorstroom van WGA naar IVA wordt nauwelijks gedaan (behalve op bij toekenning WGA, dan maakt men actief bezwaar als er mogelijk IVA recht van te maken is) Taken bij Regie Naast de monitoring van de WGA-groep zal er op de departementen iemand aanspreekbaar moet zijn betreffende deze groep. Het is van belang dat deze persoon de verbinding kan maken tussen zowel de financiële kant (uitkeringsverzorging) als de personeelskaart (regie). Onder regie zijn een aantal taken te noemen, hieronder verdeeld naar meer strategisch en beleid en uitvoerend; Strategisch / beleid; - Aanspreekpunt voor ERD WGA (in tekst de regiepersoon) - Actueel houden van kennisniveau (bv de ontwikkelingen rondom de modernisering ziektewet en WGA voor de groep vangnetters) - Beheer van contracten dienstverlening (in het kader van regie of re-integratieactiviteiten) Uitvoerend - Registratie en monitoring WGA-gerechtigden - Aanspreekpunt (informeren van management en medewerkers) - Controleren, verwerken en archiveren beschikkingen /facturen - Beoordelen groep WGA (bv WGA omzetten naar IVA?) - Link leggen naar financiën (ivm facturen, maar ook ivm opbrengsten - zoals bv. no-risk, regres) 11

12 - Uitvoeren van bezwaarprocedure (bv tegen WGA) - Maken kosten / baten analyse inzet re-integratieactiviteiten. - Inzetten van re-integratieactiviteiten (opdracht formuleren, beheer opdracht, - evaluatie opdracht) Voordat de regie wordt ingeregeld dient een o- punt te worden gemaakt. Dit past in het proces van de voorbereiding op het worden van ERD WGA. Voor de uitvoering zijn dan de volgende processen; - Vaststellen inlooprisico - In beeld hebben (en houden) van de potentiële instroom WGA - Verrijken beleid preventie, verzuim en re-integratie (ook na 2 jaar ziek) - Organiseren van de uitvoering Vaststellen van het inlooprisico Wat is het inlooprisico? Het inlooprisico zijn alle lopende/bestaande uitkeringen op peildatum X. Formeel ontvangt men via de Belastingdienst (na aanvraag ERD WGA én de toekenning hiervan via een beschikking) een voorlopig (en later definitief) overzicht met het inlooprisico + een deel van de potentiële instroom. (ontvangst op centraal postadres, regiepersoon bepaalt naar wie) Het is echter verstandig om al voor de formele aanvraag ERD WGA bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen bij het UWV om deze informatie te ontvangen zodat je voorafgaand aan de aanvraag ERD WGA de mensen in beeld hebt. Je vraagt dan een zogenaamde B.I.E.R. lijst aan. Voor de aanvraag heb je het aansluitnummer van je organisatie nodig. (regiepersoon bepaalt wie aanvraag doet, 1 centrale aanvraag per aansluitnummer) Binnen 3 maanden na het toestemmingsbesluit van de Belastingdienst op de aanvraag ERD WGA ontvangt de werkgever een voorlopig overzicht WGA van de belastingdienst/uwv met daarop het overzicht van lopende uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit overzicht moet je als werkgever controleren. Als werkgever heb je 6 weken om dit voorlopig overzicht te controleren en om een reactie aan de Belastingdienst te sturen. (ontvangst op centraal postadres, regiepersoon bepaalt naar wie, wie controleert, wie reageert). De werkgever ontvangt vervolgens een definitief toerekeningbesluit. (wie ontvangt, wie archiveert). Het inlooprisico (de bestaande lopende uitkeringen) is in te delen in 2 groepen: - WGA gerechtigde werknemers met een dienstbetrekking (werknemers, al dan niet herplaatst) - WGA gerechtigden zonder dienstbetrekking (ex-werknemers) Het overzicht zal uitgewerkt moeten worden in deze 2 groepen. Hiervoor zul je in je personeelsinformatiesysteem op zoek moeten gaan. Voor de eerste groep bestaat er namelijk nog een arbeidsrechterlijke relatie, voor de tweede groep namelijk niet In beeld hebben (en houden) van de potentiële instroom WGA Naast het inlooprisico (dus de lopende WGA uitkeringen) is het wenselijk om zicht te hebben op een ieder die mogelijk een WGA recht krijgt. Deze groep potentiële instromers zul je dus in kaart moeten brengen. Wie gaat dit uitzoeken? De groep bestaat uit 4 subgroepen: 12

13 1) De huidige verzuimende medewerkers. Gelukkig zijn de meeste medewerkers niet langdurig ziek. Indicatief kan er worden uitgegaan van de medewerkers die op datum x langer dan 42 weken ziek zijn. Van deze groep wordt een verzuimmelding gedaan bij het UWV (de zgn. 42e weeksmelding). Deze verzuimers zijn via managementinformatie uit de poortwachtermodule van P-Direkt te selecteren of bij de Belastingdienst via hun eigen verzuimmodule. Ook deze mensen zullen overigens lang niet allemaal de wachttijd WIA (104 weken) doorlopen, door oa. door herstel, door goede uitvoering WVP, door inzet van juiste en tijdige interventies en/of door de inzet van reintegratieactiviteiten. 2) De groep van (ex) medewerkers waarvan u als werkgever eerder een < 35% beslissing (geen recht op WGA) van het UWV ontving. Indien bij deze (ex) medewerkers beperkingen of klachten toenemen kan er alsnog een WGA recht worden toegekend. Van deze groep is al eerder afgesproken dat rijksoverheidswerkgevers hen in beeld moeten hebben/houden en periodiek hun gezondheid moeten beoordelen. Ook voor deze groep geldt dat een deel in dienst zal zijn en een deel niet (meer). Als het goed is staat deze groep op de zogenaamde B.I.E.R. lijst die je bij UWV kunt opvragen. 3) De groep van wie de WGA uitkering korter dan 5 jaar geleden is beëindigd ivm herstel. Indien hun gezondheid verslechterd kan het WGA recht herleven. Ook voor deze groep geldt dat een deel in dienst zal zijn en een deel niet (meer). Als het goed is staat deze groep op de zogenaamde B.I.E.R. lijst die je bij UWV kunt opvragen. 4) (ex) medewerkers met een IVA toekenning. Indien hun gezondheid verbetert kan er alsnog een WGA recht ontstaan. Dit is echter in de praktijk zeer zelden voorkomend. Voor deze groep geldt dat het grootste deel niet meer in dienst zal zijn, een enkeling wellicht nog wel. Als het goed is staat deze groep op de zogenaamde B.I.E.R. lijst die je bij UWV kunt opvragen. Het is niet alleen nodig om deze groep eenmalig vast te stellen maar de informatie over deze groep moet actueel blijven! Wie houdt dit bij en hoe? Verrijken beleid preventie, verzuim en re-integratie (ook na 2 jaar ziek) Een goed preventie, verzuim en re-integratiebeleid draagt bij aan het voorkomen en verkorten van langdurig verzuim met als doel een lagere instroom in de WIA. Voor zowel een eigen risicodragende als een niet eigen risicodragende werkgever is het van belang om werknemers zo gezond en vitaal mogelijk aan het werk te hebben en houden. Voor de eerste 2 jaar van ziekte (de loondoorbetalingperiode en de periode van de Wet Verbetering Poortwachter) heeft de werkgever een preventie, verzuim- en re-integratiebeleid. Werkgevers zijn dit op grond van o.a. de Arbo-wet en de Wet verbetering Poortwachter verplicht. Op grond van het vastgestelde beleid wordt een Verzuimprotocol vorm gegeven. Rijksbreed worden de kaders vastgesteld, waarbinnen de departementen zelf invulling kunnen aan preventie, verzuim- en re-integratiebeleid: Strategisch HR - beleid ( link) Visie op gezondheidsmanagement (link) De arbocatalogi ( werkdruk, agressie & geweld en beeldschermsplitsing / ergonomie) (link) Het aanreiken van de brochure wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (link) Het aanreiken van deze handreiking ERD WGA (link prezi) Als het departement wil overgaan tot ERD WGA dan dient het beleid hierop te worden afgestemd. 13

14 Vragen hierbij kunnen zijn: Is ons beleid geactualiseerd? Past dit beleid ook bij het eigen risicodragerschap WGA? Moet ik iets aanvullends gaan regelen voor na 2 jaar tot einde ERD WGA? Dat kan actief, passief of semi-actief; Passief betekent: wachten tot verzoek om re-integratie vanuit (ex) werknemer komt Actief betekent: (ex) werknemers actief benaderen om te beoordelen of re-integratie aan de orde is (effect van meer werken is lagere uitkering en minder uitkeringslast ERD WGA) periodiek controleren of er sprake is van gewijzigde gezondheid: herbeoordeling WIA (dit kan b.v. leiden tot verhoging WIA (van WGA naar IVA) of tot verlaging WIA (van WGA naar -35%) Semi-actief betekent: Alle WGA gerechtigden een brief sturen met informatie over ERD WGA en je plichten als werkgever maar de actieve handeling (verzoek tot begeleiding) bij de (ex) werknemer leggen. (Doel kan b.v. zijn: risico schadeclaim (ex) medewerker voorkomen (omdat werkgever niet of onvoldoende aan re-integratie zou hebben gedaan) Aanpassen verzuimprotocol Wat dient er vastgelegd te worden? Het Verzuimprotocol beschrijft het verzuimproces tot ( maar ook tijdens) de WGA-periode. Er is een goede beschrijving van de verplichtingen waaraan de werknemers zich moet houden gedurende ziekte en arbeidsongeschiktheid, ook als er sprake is van een 2e spoor traject ( een herplaatsing buiten de organisatie). Bij ontslag na 104 weken dient een exemplaar aan de werknemer te worden gegeven zodat hem / haar dat bekend is. Ten aanzien van het protocol wat moet de werknemer weten? ; Verplichtingen wet verbetering poortwachter Afspraken met arbodienst Verplichtingen re-integratie na toekenning WGA Verder is te overwegen om de volgende zaken op te nemen in het protocol Informatie over een deskundigenoordeel UWV Wat te doen bij conflicten; bv. conflictbemiddeling bij meningsverschil Hoe zit het met de opbouw van vakantie tijdens ziekte Wat gebeurt er als je ziek wordt tijdens de vakantie Kun je op vakantie tijdens ziekte Wanneer vervallen vakantiedagen? Zaken aangaande ziekte en inkomen (loondoorbetaling 1 e jaar 100%, 2 e jaar 70%) Zaken rondom de zwangerschap (aanvraag WAZO, zwangerschapsverlof ouderschapsverlof e.d.) Verzuim en ziektewetuitkering (ziek na zwangerschap, orgaandonatie, tijdelijk dienstverband, de werknemer is voordat hij in dienst kwam > dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, de werknemer ontving voor indiensttreding een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werknemer is verplicht aan te geven als een van de bovenstaande situaties op hem of haar van toepassing zijn. Zie voor uitgebreidere informatie in de stecr-werkwijzer 14

15 Medewerkers informeren verhaal ERD WGA Specifiek voor ERD WGA heeft de wetgever de mogelijkheid gecreëerd om maximaal 50% van de WGA-premie/WGA-last te verhalen op het netto loon van werknemers. Bij onverzekerd eigen risicodragerschap WGA is dit 50% van de WGA-schade. WGA-schade is een percentage dat wordt berekend door het totaal naar verwachting te betalen uitkeringen in het premietijdvak of in het voorafgaande premietijdvak betaalde uitkeringen te delen door de premieloonsom in dat premietijdvak. Het teveel of te weinig ontvangen bedrag dient te worden verrekend met het volgende premietijdvak. In 2013 vindt binnen de sector Rijk geen verhaal deel van de WGA-premie plaats, zie circulaire Min BZK d.d. 12 december 2012 wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2013 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk (toevoegen link). Jaarlijks wordt een nieuw besluit genomen over al dan niet verhalen deel van de premie op de werknemer Organiseren van de uitvoering(proces) Stap 1 Een aanspreekpunt Het belangrijkste is dat alle facturen en beschikkingen op een plek in de organisatie binnen komen. In theorie werkt het UWV met een postadres per aansluitnummer. Praktijk levert soms wat anders op. (administratie; Op dit centrale punt - starten met Excel ERD WGA (link format excel) Stap 2 - Week / aanvraag WIA De aanvraag WIA gaat de deur uit. De werkgever ontvangt een brief dat van de werknemer de aanvraag is ontvangen. Deze wordt gearchiveerd. (Administratief: op de lijst wordt deze casus vastgelegd als mogelijke WGA instromer) Op inhoud van re-integratie kan voor de WIA-aanvraag en bij het invullen van de WIAaanvraag ondersteuning worden gevraagd aan de re-integratieadviseur. Vanuit centraal punt ( P&O) mail naar manager procedure keuring is gestart. (voorbeeldbrief 1) Stap 3 Afstemmen / informeren Gesprek met leidinggevende, medewerker en evt. P&O over wat er gebeurt tav de loondoorbetaling (voorbeeldbrief 2) Stap 4 UWV besluit over de aanvraag WIA Mogelijke uitspraken in de beschikking zijn: - Administratieve Loonsanctie (max 52 weken), bv. omdat ontbrekende stukken uit dossier - Inhoudelijke loonsanctie (max 52. weken) ivm onvoldoende re-integratieinspanningen. (Let op: een loonsanctie is te bekorten door wel inspanningen te tonen en dossier op orde aan te bieden) - 35%, geen recht op WIA WGA WGA IVA 15

16 Stap 5 Bezwaar maken tegen besluit als werkgever Je kunt als werkgever bezwaar maken tegen de beschikking van het UWV. Het loont de moeite om bij WGA na te gaan of er geen sprake zou moeten zijn van een IVA, omdat het voor de medewerker een hogere uitkering oplevert 75% in plaats van 70%. Voor de werkgever betekent het dat deze kosten niet vallen onder ERD WGA en, maar ten laste komen van het sectorfonds Overheid. Bovendien heeft de werkgever bij IVA geen re-integratietaak. Soms loont het ook de moeite om bezwaar te maken tegen uitspraak dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. (inzetten van expert?) Stap 6 - Voorgenomen besluit werkgever tot arbeidsongeschiktheidsontslag of herplaatsing Nadat het UWV besloten heeft de WIA toe te kennen, wordt een voorgenomen besluit tot herplaatsing of ontslag geformuleerd. (voorbeeldbrief 3) Hieraan is een periode gekoppeld waarin bedenken kunnen worden ingediend. Als er geen bedenkingen zijn wordt het voorgenomen besluit uitgevoerd. Als er wel bedenkingen zijn worden deze meegenomen tav het al dan niet uitvoeren van het besluit, bv. ten aanzien van datum ingang ontslag. In de periode van bedenking is het een optie om als antwoord bij onenigheid / onduidelijkheid over het arbeidsongeschiktheid ontslag een deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs wordt aangevraagd bij het UWV. Hierna volgt het definitieve besluit van de werkgever. De medewerker heeft het recht op bezwaar en beroep. Stap 6 - Definitieve besluit werkgever De werknemer wordt formeel herplaatst en krijgt een aangepast contract of er wordt overgegaan tot definitief besluit tot ontslag (voorbeeldbrief 4) Werkgever betaalt salaris conform de nieuwe aanstelling. UWV betaalt rechtstreeks aan de medewerker zijn WGA uitkering. Het UWV verhaalt maandelijks de WGA-uitkering bij de ERD werkgever. Deze facturen worden wel geregistreerd, gecontroleerd en gearchiveerd (zie uitkeringsbetaling ) Hierna onstaan 4 groepen om te monitoren; - arbeidsongeschiktheidsontslag medewerker (volledig). Het betreft hier dus ex-medewerkers. Er is geen arbeidsrechtelijke relatie meer. Werkgever betaalt geen salaris. UWV betaalt rechtstreeks aan de medewerker zijn WGA uitkering. Het UWV verhaalt maandelijks de WGA-uitkering bij de ERD werkgever. Deze facturen worden wel geregistreerd, gecontroleerd en gearchiveerd - Medewerker waarbij loondoorbetaling plaats vindt, omdat de re-integratie nog voortduurt (de wet poortwachter stopt qua termijnen. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt en termijnen gesteld te worden). Er kunnen redenen zijn om nog niet tot herstel of ontslag over te gaan, bv als er in de komende 6 maanden herstel te verwachten is. Het betreft hier uitzonderingen. De werkgever betaalt salaris nog door voor een afgesproken periode. UWV betaalt de toegekende WGA-uitkering niet uit aan de medewerker (ivm de loondoorbetaling). Het UWV informeert de werkgever maandelijks over de hoogte van de WGA-uitkering, maar verhaalt deze niet. De ERD termijn gaat wel al lopen vanaf toekenningdatum. Hiervan zijn dus geen facturen. * Aandachtspunt; als het uitkeringsbedrag hoger is dan het loon (= zelden), dan is er via p- direkt een looncomponent aanwezig om dit te kunnen compenseren. 16

17 Bijlagen voorbeeldbrieven ERD WGA voorbeeldbrief 1 Beste...(leidinggevende) Bijgaand ontvang je een brief van het UWV inzake een mogelijke WIA-aanvraag door... Indien hij/zij overgaat tot het aanvragen van een WIA- uitkering moet hij / zij dit, volgens de brief aanvragen voor... Indien jullie samen besloten hebben nog geen aanvraag WIA in te dienen, maar langer door te werken aan de reintegratie, dan kan een aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA bij het UWV worden ingediend. Indien jullie hier toe overgaan, dan verzoek ik je een kopie van de aanvraag verlenging loondoorbetaling naar mij toe te sturen ( naam + adres) voor opname in het P- dossier. Alle informatie over een WIA- aanvraag of verlenging loondoorbetaling staat in de bijgaande brief van het UWV brief vermeldt. Mocht je naar aanleiding daarvan nog vragen hebben of advies willen, dan kun je hiervoor terecht bij naam + tel. ( bv naam reintegratieadviseurs) Vriendelijke groet, (In dit geval medew. P&O) 17

18 ERD WGA -voorbeeldbrief 2 Vandaag ontving ik de beschikking van het UWV waarin een WIA uitkering per xxxxxx wordt toegekend aan xxxxxxxxx.( zie bijgevoegd). Ik adviseer je om d vervolgstappen van verdere reintegratie of het eventueel overgaan tot (gedeeltelijk) ontslag af te stemmen met P&O of de reintegratieadviseur. Mocht je besluiten om tot (gedeeltelijk) ontslag over te gaan, dan dient xxxxxxx eerst een voorgenomen besluit te ontvangen waartegen hij / zij bedenkingen kan indienen binnen 2 weken. Indien hij/ zij geen bedenkingen indient, kan een definitief besluit worden en begeleidende ontslagbrief worden verstuurd. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat xxxxxxxx de ontslagbrief en besluit - ruim 2 maanden voor de ontslagdatum in zijn/ haar bezit moet hebben. Hij /zij dient namelijk het ontslag uiterlijk 2 maanden voor de ontslagdatum door te geven aan het UWV ( door middel van een formulier + kopie brief en besluit), zodat de WIA uitkering vanaf de ontslagdatum op zijn/ haar rekening wordt overgemaakt. Mocht hij / zij te laat zijn dan schuift het UWV de betaling een maand op, zij betalen namelijk nooit met terugwerkende kracht. Indien xxxxxx wel bedenkingen indient dan zal dit moeten worden overlegd met de afdeling P&O, om samen vast te stellen welk besluit zal worden genomen. Verder wil ik je nu alvalst wijzen op de circulaire van BZK d.d over opbouw verlof tijdens ziekte ( zie bijgevoegd). In geval van ontslag is van belang dat het verlof, ook tijdens ziekte goed is vastgelegd. In het kort komt het erop neer dat een medewerker tijdens langdurig ziekte in de gelegenheid moet zijn gesteld om 4 weken per kalenderjaar verlof te genieten, hetgeen niet in mindering wordt gebracht op de door de medewerker opgebouwde verlofuren tot 26 weken ziekte. Mocht de medewerker geen 4 weken verlof per kalenderjaar tijdens ziekte hebben genoten, omdat ze hiertoe niet in staat was of omdat er gewoonweg geen afspraken over zijn gemaakt dan moeten de niet genoten vakantieuren tot aan 4 weken per jaar, bij ontslag, worden uitbetaald o.g.v. Artikel 69 ( buitengewoon kostenvergoeding) van het ARAR. Dit staat dus los van de betaling van de eigen opgebouwde verlofuren ( opgebouwd tot de 1e 26 weken ziekte, die nog niet verbruikt zijn. Bij een ontslag heeft de afdeling P&O een opgave nodig van de genoten uren verlof tijdens ziekte, zodat de vergoeding o.g.v. Artikel 69 kan vaststellen. Een formulier hiervoor ( opgave per kalenderjaar) zit als laatste pagina toegevoegd bij de bijgevoegde circulaire. Belangrijk bij een evt. volledig ontslag is dat ook de gewone verlofuren ( opgebouwd tot de 1en26 weken ziek) goed staan geregistreerd, zodat de medewerker krijgt uitbetaald waar hij / zij recht op heeft. Had de medewerker voor aanvang ziekte een verlofstuwmeer, zijn er afspraken hier over gemaakt en had de medewerker toestemming om deze uren over te hevelen naar naar de volgende kalenderjaren. Is dit ook geregistreerd. Als hierin nog correcties moeten worden gedaan kan een mail met verzoek worden gestuurd aan.. P&O. Als je besluit om tot ontslag over te gaan, wordt jou eerst een concept van het voorgenomen besluit voorgelegd ter accorderend. Mocht je nog vangen hebben m.b.t.. Het administratieve proces, kun je me altijd bellen / mailen Vriendelijke groet, P&O 18

19 ERD WGA voorbeeld brief 3 Onderwerp: voorgenomen besluit tot ontslag Geachte heer / mevrouw + naam, Volgens Kies optie 1: de door het UWV uitgebrachte beslissing inzake uw WIA -uitkering d.d. Datum UWV beslissing, kenmerk UWV brief, bent uw wegens ziekte ongeschikt voor het vervullen van uw functie. Daarom is aan u een WGA- uitkering toegekend met ingang van datum toekenning WGA. Deze beslissing is door het UWV naar u toegezonden en in afschrift naar het ministerie naam. Of optie 2: het door het UWV uitgebrachte deskundigenoordeel bent u wegens ziekte ongeschikt voor het vervullen van uw functie. Dit deskundigenoordeel is door het UWV aan u toegezonden en in afschrift aan het ministerie naam. Op grond van artikel 98, lid 1, sub f van het algemeen rijksambtenaren reglement (ARAR) bestaat de mogelijkheid om een ambtenaar eervol ontslag te verlenen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze ontslagvergoeding kan slechts plaatsvinden indien is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 98, lid 3, van het ARAR : - u moet ten minste twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en - er wordt niet verwacht dat u na die twee jaar weer binnen zes maanden volledig hersteld bent - het is niet mogelijk om u in andere werkzaamheden te herplaatsen Door mij is vastgesteld dat het, gelet op (de mate van) uw arbeidsongeschktheid, niet mogelijk is gebleken u binnen mijn gezagsbereik een andere functie op te dragen. Hiermee is voldaan aan het gestelde in artikel 98,lid 3, van het ARAR. Gelet op de beslissing van het UWV en gezien het bepaalde in artikel 98,lid1, sub f, van het ARAR heb ik het voornemen u met ingang van datum eervol ontslag te verlenen. Tegen het voornemen tot ontslag kunt u tot uiterlijk datum schriftelijk en gemotiveerd bedenkingen kenbaar maken bij heer / mevrouw volledige naam van directeur van de directie waar betrokkene werkt. Na ontvangst van uw eventuele bedenkingen zal ik u mijn definitieve besluit kenbaar maken. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Hoogachtend, de minister van... namens deze, naam kolomhoofd functie + naam 19

20 ERD WGA - voorbeeld brief 4 Onderwerp: definitief besluit tot ontslag Geachte heer / mevrouw + naam, In mijn brief d.d. Datum brief voorgenomen besluit, kenmerk brief voorgenomen besluit heb ik u mijn voornemen kenbaar gemaakt om u per datum eervol ontslag te verlenen. Tegen dit voornemen heeft u geen bedenkingen ingediend. Met deze brief deel ik u mijn definitief besluit mee. Volgens Kies optie 1: de door het UWV uitgebrachte beslissing inzake uw WIA -uitkering d.d. Datum UWV beslissing, kenmerk UWV brief, bent uw wegens ziekte ongeschikt voor het vervullen van uw functie. Daarom is aan u een WGA- uitkering toegekend met ingang van datum toekenning WGA. Deze beslissing is door het UWV naar u toegezonden en in afschrift naar het ministerie naam. Of optie 2: het door het UWV uitgebrachte deskundigenoordeel bent u wegens ziekte ongeschikt voor het vervullen van uw functie. Dit deskundigenoordeel is door het UWV aan u toegezonden en in afschrift aan het ministerie naam. Op grond van artikel 98, lid 1, sub f van het algemeen rijksambtenaren reglement (ARAR) bestaat de mogelijkheid om een ambtenaar eervol ontslag te verlenen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze ontslagvergoeding kan slechts plaatsvinden indien is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 98, lid 3, van het ARAR : - u moet ten minste twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en - er wordt niet verwacht dat u na die twee jaar weer binnen zes maanden volledig hersteld bent - het is niet mogelijk om u in andere werkzaamheden te herplaatsen Door mij is vastgesteld dat het, gelet op ( de mate van) uw arbeidsgeschiktheid, niet mogelijk is gebleken u binnen mijn gezagsbereik een andere functie op te dragen. Hiermee is voldaan aan het gestelde in artikel 98, lid 3, van het ARAR. Gelet op kies voor optie 1 : de beslissing of kies voor optie 2 : het deskundigenoordeel van het UWV en gezien hemt bepaalde in artikel 98, lid 1, sub f, van het algemeen rijksambtenarenregelement (ARAR) verleen ik u met ingang van datum eervol verslag. Het ontslagbesluit treft u bijgaand aan. Aan u is door het UWV reeds een WIA-uitkering toegekend. Deze kwam niet tot uitbetaling omdat naam ministerie uw salaris heeft doorbetaald. Om de uitkering vanaf ontslagdatum op uw rekening te kunnen ontvangen, dient u bijgaand formulier van het UWV samen met een kopie van deze brief en het ontslagbesluit, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 maanden voor de ontslagdatum in te vullen en op te sturen aan het UWV. Vergeet u daarbij niet bij rubriek 4 op de achterzijde uw rekeningnummer te vermelden. In tegenstelling tot wat de toelichting op het formulier staat vermeld dient u het formulier te zenden aan: UWV, postbus 69254, 1060 CH, Amsterdam. Afhankelijk van de soort en hoogte van uw uitkering en de hoogte van uw voormalig inkomen, kunt u daarnaast mogelijk in aanmerking komen voor de ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) en / of een premievrij pensioenopbouw. Meer informatie over het aanvragen hiervan vindt u op de website van het ABP: Kiest u voor de optie " u bouwt pensioen op", vervolgens " langdurig ziek/ ziek na 2 jaar". 20

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie