Een kijkje in het brein van je baby

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kijkje in het brein van je baby"

Transcriptie

1

2 25 Ontwikkelingstips Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei!!!!!!!!!!! #$#%#&'! #$%&'(#)*&$+*,'-./0+ 12*'*34(5633$%$7*3-' B$'263%663(7'-%%$ ())*!+),)&!#-)*!#&.)!)/##012!3)$4!5)!66&!#7!)))J-$**%4.-$*J3<!)&!+#*4!6$1! ))*1,)!#7!4)!8##9,)!9)8#:4)&!+6&&))*!)*!))&!&;):+!)/##0!:;,0#3,<! '$2-)3<-62$3*&=*&?$.G-2$3J! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! !

3 Inhoudsopgave I V FF>JFO=>EH>! V V?A=QH>! W X=H>! FF>JFO=>EH>! /HKHE=>E! /HKHE=>E! /HKHE=>E! PU!KHOH>'!?HN!EH?H=(!GF>!GQ=HENA=E[H!CDHQH>! P]!KHOH>'!OQFD!HH>C!=>![H!?F>B[HC2!/Q=[!/Q=[!/Q=[! IV!KHOH>'!O=[OH>2!GHJEHQ=[OH>!H>!=>BHQH>! PS PS PS PP PP PP PI PI PI PZ PZ PL PL PL PY PY PV PV PV PV PW PW PW PW PW!! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! Q

4 O=[O!>FFJ![H!O=>B! JHEHQC!H>!EJH>XH>! CN=(AQHHJ![H!/F/R! FMQH=B=>E! US US US UP UP UU UZ UY UY UV UV UV UW UW U] IS IU IU IU IU IU IZ IZ IL IL IY IV 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! R

5 ! Voorwoord +$.&<-32F$'*F2$3&F$M)634$.&,E6:G-$%$3-?$.2$-3')*%%$<*34?632$G6G/*3F$GD*%TU*&'F$ E--92&'D%%$34$?$3F$$$3%*F%F$*3E$'G6G/G.$*3[2$E--92&'D%%$3M*F3:.6%'*&,E-32$.?$.2$$<2*3 -3')*%%$<*34?63E$'%6.6%'$.JC$-3')*%%$<*34?632$E632F$&G$&<66'--%$$3E--92&'D%Ja-% )-.2'E$'-32$.)$.:?$.2$.D*'4$)$.%'J a3m$263%466'd*'366.7'-%%$=2*$2*'$0--%9*363,*$.'j % 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! S

6 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! ]

7 Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van het babybrein van 0-2 maanden $$.&'$<$?$3&F6.$3M*F3$.*3*$2$.$:$.*-2$)$$.632$.$-32$.2$<$3)66.263G*FM-32$.$ %*34$3=?-$2*34=ED*<$3=E-.$3$3M*$3M*F33DG*FM-32$.$2*34$3'$?$.'$<<$3J Aanrakingen E$$9')66.2$663.6%*34$3M-&'$.%4$?-$<2)-.2$326'2$M$663.6%*34$3G$'$.4$.$4*&'.$$.2 2D&)6'$c' ,E'G*FE$'66*$3$3%3D99$<$3`B66.26')*<3*$'M$44$326'2$.$&'?632$ED* %*34$326'2$<*,E'&'$663.6%*343-44$.$4*&'.$$.2)-.2'*32$E$.&$3$3$32D&4$?-$<2)-.2'` Voeding E$.&$3$3$.46,'*$9*&JC6'2$&--.'?-$2*34--%$$3.-<&:$$<'*32$&3$<E$*2?632$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! b

8 Huilen <$$9'*F2$.?66.'J Zien )$3DJ1$3G6G/M*$'6<<$&=6<<$$32$E$.&$3$3%D33$33-43*$'6<<$&.$4*&'.$.$3`a-%M*F32$ --4&:*$.$33-43*$'4-$2-3')*%%$<2J1$3:6&4$G-.$3G6G/%63E$'G$&'&,E$.:&'$<<$3-:$$ $3?63F$G6G/'$M*$3=<$''$.<*F%J1$34$?<$%'$%-$'$4$3$$34$?<$%'$6,E'$.4.-32M*$'E*F6<&V$$3WJ F$9)3)&)!,;7! Horen =&!4)!!#$%#&%'()#*%+,(-,-!.;)!5)!6&;36,;)1!4;)!5#:!$),,)*$;50!4)!+)*)$4!$6,)&!.;)&!4##*!4)! #9)&!-6&!5)!e6ef<!?;)*4##*!e)9*;57!5)!5)!e6ef!&#9!e),)*g! K$'<66'&'$4$2$$<'$*32$E$.&$3$3)66.M*,EG*FM-32$.$-3')*%%$<*34$369&:$<$3'*F2$3&2$$$.&'$ %D33$3GD*%G6G/W&4$<D*2$3E-.$3Ja32$.M-$%'--3'66326'$$3:6&4$G-.$3G6G/M$<9&2$264$<*F%&$ 663E$'4$G<69?632$E $.$4$<D*2$32*$264$<*F%&'$E-.$3M*F3G*33$3FD<<*$4$M*3&<$?$3J a-%m*$f$26'$$3:6&4$g-.$3g6g/$$3?--.%$d.?--.&:$,*6<$4$<d*2$3e$$9'jc$e$.&$3$3m*f3$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! ^

9 @&,+;00)$;&91,;7!P! #.--&'F$G6G/6<'*F2JK*FED*<'3*$'?--.3*$'&JA<&?-<)6&&$3$%D33$3)*F-3&3*$'?$.:<66'&$3 *32$G$<$?*34&)$.$<2?63$$3G6G/JU6'?--.-3&-3G$<634.*F%*&=*&?--.F$G6G/G$<634.*F%J -3')*%%$<*34[ED*<$3%-&'$3$.4*$$32*$$3$.4*$%D3F$--%*3E$'<$.$3?63632$.$2*34$3 ;6'DD.<*F%:6&F$E$'&:$<6636<366.4$<6342$<$$9'*F2J0*F$$3:6&4$G-.$3$(:6%$$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! f

10 Hoofdstuk 2: Ontwikkeling van het babybrein van 2-6 maanden &'$$2&$.46,'*$9M*F3J1,E'$.=2$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$32*$G*F'66<$3G$)$4*34$$3.-< &:$<$3=M*F33D--%$.46,'*$94$)-.2$3JC$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$32*$'-'2$M$:$.*-2$$.46,'*$9 2$&:.-34$3?63V:6'.-3$3W=V?<-$*$32$-?$.4634$3W$3V4$G$D.'$3*&&$3WJ Aanrakingen E632$3$3?-$'$3466'4$G.D*%$3[M$<9&?--.26'E*FG$)D&'466':6%%$3=$32D&4$)--3V:$. 2*34$3663.6%$3632$.&663?-$<'263)633$$.E*FM$<9)-.2'6634$.66%'Ja-%<$$.'E*F3DE$'?$.&,E*< '$?-$<$3'D&&$3E$'663.6%$3?63M*F3$*4$34$M*,E'$326'?63$$3632$.JO66%F$F$$*4$34$M*,E' %'=$32*$?63F$4$M*,E'26'6634$.66%')-.2'JX-M-DF$%D33$3&'$<<$326'E$'4$G*$226' V663.6%*34$3W*32$E$.&$3$3.$4*&'.$$.'?$.63')--.2$<*F%*&?--.E$'<$.$3?632$4.$3M$3?63E$' Beweging G$)$4*34$3%D33$3.$4*&'.$.$3$32$&:*$.$3%D33$3663&'D.$3JA<&2$E$.&$3$3G*F?--.G$$<23-4 $$.2$.&'$.%4$3-$42632*$?632$632$.$J132$$3$G6G/E$$9'M)66.2$.$G-''$32632$632$.$= 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IH

11 G$&,E.*F?$32$<$$9'*F2$3)66.-:2$E$.&$3$3*$'&663%D33$3Ja9F$G6G/26'--%2662)$.%$<*F% Taal 2$E$.&$34$2$$<'$&2*$$$3.-<&:$<$3G*F'66<FD*&'*32$M$:$.*-2$$.46,'*$9M*F3J Zien E$$<4.-'$.-<G*FJK$'*&2D&3*$'4$%26'2*'4$2$$<'$*32$E$.&$3$33D3-4&'$$2&$c'.66,'*$9*&J5$ G6G/%*F%'E$'<*$9&'366.2$2*34$32*$?*&D6<*&$.$3)6'E*F'*F2$3&2$694$<-:$3&:.-34$.G*FE$$9' 2$E$.&$3$33DM-6,'*$9*&J Horen 2*$?63E$'M*$3J5$-3'2$%'2$)$.$<2--%2--.4$<D*2$3'$E-.$3JK$'E-.$3?634$<D*2$3E$$9' D*'$3%*F%E-$F$G6G/$.-:.$64$$.'J5$G6G/*&3D2--.M*F3-3')*%%$<*34?632$E$.&$3$34-$2*3 4$$9'J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! II

12 ,E'$.=263?63<*3%&366..$,E'&=$3263)$$.?63G-?$3366.G$3$2$3'$.)*F<F$G6G/ 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I!

13 Hoofdstuk 3: Ontwikkeling van het babybrein van 6-12 maanden A<&F$3D366.2$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$3%*F%')66.M*,EG*FM-32$.$2*34$3-3')*%%$<$3=M*$F$26' G6G/M*,E6<'*F2$3&E$'$$.&'$E6<?$<$?$3&F66.E$$9'-3')*%%$<2J;DM*F32$4$2$$<'$&?632$ 3*$'6,'*$9M*F3JK$.&$3$3M*F36<'*F26,'*$9JA<&F$F$?$.2*$:'*32$&:.-34$3)66.F$G6G/'*F2$3&2$M$ Cognitief leren *&JC6',-43*'*$?$<$.$3G$4*3'M*,E3D'$-3')*%%$<$3$3M6<26''*F2$3&M*F3%*32$.F6.$3G<*F?$32-$3J :$.*-2$)66.*3E$'4$2$$<'$?632$E$.&$3$3)66.2*'<$$.:.-,$&4$.$4*&'.$$.2)-.2'$.46,'*$9*&J Beweging Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IQ

14 Taal h.6'$3'$4$3f$g6g/*&$3g<*f9'g$<634.*f%j5$m*$'26'f$g6g/*32$m$'*f2--%?--.2$$$.&'$%$$. F*FF$G6G/E$'G$&'$%D3'E$<:$3G*FE$'-3')*%%$<$3?63'66<J Sociaal-emotioneel $&&$3'*$$<?--.$$34-$2$-3')*%%$<*34$32.664'G*F663E$'4$?-$<?63M$<9?$.M$%$.2E$*2$3M$<9& *3dd3%$$.3-42*$:$.JA632$632$.$%63'&36:'F$G6G/E*$ %*3dd3%$$.26'632$.$ j$$9f$g6g/2$4$<$4$3e$*2*$'&v-3g$3d<<*4&we-32$.2$3%$.$3-?$.'$2-$3=6<&e*f266. @&,+;00)$;&91,;7!W!! @$$.E6.2%63?6<<$3$3'-,E4-$2$9$$2G6,%%.*F4'6<&E*F$?$3M*F3M*'\G6<63&?$.4$$'J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IR

15 Hoofdstuk 4: Ontwikkeling van het babybrein van maanden B$3&$3E$GG$3E$'3-4?66%-?$.$$3G6G/$3263-:$$3&-?$.$$3:$D'$.J1.*&$$3E$<$96&$ -3')*%%$<$3263*32$G6G/'*F2JK$'466'*32$M$'*F23*$'M-M$$.-?$.3*$D)$4$G*$2$3*32$ Cognitief leren )$$.-:'$.6%$<$3JU$<$44$36<&E$')6.$$$36.,E*$9663$.?6.*34$3663?636<<$&)6')$ E$GG$3-:2*34$32*$$$3:66.DD.-9M$<9&$$3264$$.2$.4$G$D.2M*F3J5$M*$'G*F?--.G$$<226'= E*F632$.$3$$.2$.E$$9'M*$32-$3[$.M*'2D&'*F2'D&&$3E$'M*$3$3E$'M$<92-$3_Ja9F$M*$'26'F$ *&J G*F?--.G$$<2E$'ED*&E-D2$3J Beweging -3')*%%$<*34$32*$M*,E3D69&:$<$3*3E$'4$2$$<'$*32$E$.$3$326'?$.63')--.2$<*F%*&?--.2$ E$.&$3$3<$.$3&'$$2&G$'$.663&'D.$3$3.$64$.$3$32$&:*$.$3)-.2$3&'$$2&G$'$.4$'.6*32= <632'$3263E$$<?<-$*$32E$'4$)*,E'366.2$'$$3-?$.G.$34''*F2$3&E$'<-:$3JA<<$G$)$4*34$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IS

16 Sociaal-emotioneel %.*F4$3=2$3-4&'$$2&-3')*%%$<$32$E$.&$3$3M*F3JX*F2$3%$326'2$9.D&'.6'*$?$.--.M66%')-.2' &'$<<$3JC$-3')*%%$<*34?63$$3G6G/*&263M--3'M$''$32'-$663.$4$<&=26'F$.$4$<&%D3'M*$36<& 3--2M6%$<*F%G.$*3?-$.JX-32$.2D*2$<*F%$.$4$<&'$&'$<<$32-$F$F$%*32'$%-.'JC$?$.%<6.*34<*4' 9.D&'.6'*$%)*F'JU$<%4$2$$<'$?632$E$.&$3$3466'$.)*33$3TC6'4$2$$<'$26')$$'26'F$3*$' Taal P-4*&,E2D&26'E$'&'D%*32$E$.&$3$326'266.?--.?$.63')--.2$<*F%*&3D$.46,'*$9*&JB66.'66<*& %*32F$3-43*$'?$$<)--.2$3=26346F$?66%M$<9--%G6G/6,E'*4'$.D4:.6'$3JZ$'&)6'FD*&'3*$'4-$2 @&,+;00)$;&91,;7!PS! 4$?66.<*F%M*F3J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I]

Protocol Huilen KDV Polderpret

Protocol Huilen KDV Polderpret Protocol Huilen KDV Polderpret Inhoudsopgave Protocol Huilen... 1 1 Waarom huilen baby's... 3 1.1 Uitgangspunten...3 1.2 Wat kunnen we doen?...4 1.3 Hoe troosten we een baby?...4 2 Huilen bij dreumesen

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor ouders

Na de schok... Informatie voor ouders Na de schok... Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende

Nadere informatie

Ik Ben Digitaal Competent

Ik Ben Digitaal Competent Ik Ben Digitaal Competent HANDBOEK VOOR COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK HANDBO OMPUTE TERNETGEBRUIK BIJLAGE Ik Ben Digitaal Competent Handboek voor het gebruik van internet op de computer en de telefoon INLEIDING

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf WERKBOEK bij de nieuwe editie van DROMEN DURVEN DOEN Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf dr. Ben Tiggelaar DROMEN DURVEN DOEN WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GEDRAG EN VERANDERING HOOFDSTUK

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Leren wie je nog meer kunt zijn

Leren wie je nog meer kunt zijn Leren wie je nog meer kunt zijn Een warm welkom voor je kind Je kind naar de basisschool. Voor de meeste kinderen én ouders een hele stap. Ook een mooie stap. Zeker als je de juiste keuze hebt gemaakt

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012)

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) Voorwoord Aanleiding Bij seksuele vorming kunnen ouders en school elkaar uitstekend aanvullen en ondersteunen. Tijdens ouderavonden horen we vaak dat

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind

Ontwikkeling van het kind Ontwikkeling van het kind Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind.

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. 1. Kelly en Karim willen over een half jaar zwanger zijn. Kelly en Karim willen zwanger worden. Ze willen graag dat hun kindje straks gezond is. Het is

Nadere informatie

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Samen kijken naar kinderen... Bij KinderRijk worden kinderen volop uitgedaagd en krijgen zij kansen om eigen ontdekkingen te doen en zelf oplossingen te vinden voor de

Nadere informatie

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12 Hoofdstuk twee Een geheimpje over boosheid Iedereen wordt wel eens boos. Het is zelfs zo n gewoon gevoel dat we een heleboel woorden hebben om het te beschrijven. Hier zijn een paar woorden die allemaal

Nadere informatie

De Wegwijzer raadplegen van Margot

De Wegwijzer raadplegen van Margot De Wegwijzer raadplegen van Margot Met De Wegwijzer kan je me op veel verschillende vlakken leren kennen: wat ik goed kan, wat ik moeilijk vind, mijn interesses, mijn kwetsbaarheden, Je krijgt eveneens

Nadere informatie

De waarde van de buitenschoolse opvang. Hoofdstuk 9

De waarde van de buitenschoolse opvang. Hoofdstuk 9 114 De waarde van de buitenschoolse opvang Peter, de vader van Fleur (4), is eigenlijk blij verrast over de positieve kanten van de buitenschoolse opvang. Je begint als ouder met het idee: als wij beiden

Nadere informatie

Mijn computer is leuk!

Mijn computer is leuk! Mijn computer is leuk! ➊ Kijk eens naar onze computers! Kijk, papa, mama en drie kinderen. Het kleinste meisje is 2 jaar, zij heet Maria. Rajan is een jongen, hij is 4 jaar. Nora is de oudste, zij is 6

Nadere informatie

Intensieve Zorgen aan pasgeborenen.

Intensieve Zorgen aan pasgeborenen. info voor kinderen die op bezoek komen man, vrouw en kind Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve Zorgen aan pasgeborenen. Ga je mee? 01. Voorwoord Hallo, ik ben Raf, de giraf! Binnenkort kom

Nadere informatie

Speel met je kindje zijn voeten.

Speel met je kindje zijn voeten. Speel met je kindje zijn voeten. Bewegen is kinderspel Ja, speel gerust met je kind zijn voeten, want bewegen is belangrijk. Denk bij bewegen niet onmiddellijk aan sporten. Rollen, springen, kruipen,

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar 1 Seksuele ontwikkeling Kinderen groeien niet alleen in de lengte. Ze groeien ook in hun seksualiteit. Dat doen ze tijdens

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt.

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt. KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek : Datum gesprek : KIJK! Lijst 1. Basiskenmerken Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig

Nadere informatie

SKW Special. Beter ziek zijn. Mira Vis locatiehoofd SKW t Hummeltje

SKW Special. Beter ziek zijn. Mira Vis locatiehoofd SKW t Hummeltje SKW Special Beter ziek zijn Mira Vis locatiehoofd SKW t Hummeltje SKW Van Polanenpark 243 2241 SL Wassenaar tel. 070-511 31 47 info@kinderdagverblijven-wassenaar.nl www.kinderdagverblijven-wassenaar.nl

Nadere informatie

Factsheet Mediagebruik. 13- tot en met 16-jarigen

Factsheet Mediagebruik. 13- tot en met 16-jarigen Factsheet Mediagebruik 13- tot en met 16-jarigen Mediagebruik kenmerkend voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar In de leeftijdsfase van 13 tot en met 16 jaar kiezen jongeren, zowel jongens als meisjes,

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Toen we thuiskwamen, was tante Marjan er. Ik ging naar bed. We dachten allemaal dat ik migraine had.

Toen we thuiskwamen, was tante Marjan er. Ik ging naar bed. We dachten allemaal dat ik migraine had. 16 Februari Het is begonnen op de verjaardag van Pluis. Ze werd zeven. Ik voelde me die dag niet lekker en bleef thuis in bed. Eigenlijk voelde ik me de hele week al ruk. Het was een donderdag, dus Pluis

Nadere informatie