Een kijkje in het brein van je baby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kijkje in het brein van je baby"

Transcriptie

1

2 25 Ontwikkelingstips Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei!!!!!!!!!!! #$#%#&'! #$%&'(#)*&$+*,'-./0+ 12*'*34(5633$%$7*3-' B$'263%663(7'-%%$ ())*!+),)&!#-)*!#&.)!)/##012!3)$4!5)!66&!#7!)))J-$**%4.-$*J3<!)&!+#*4!6$1! ))*1,)!#7!4)!8##9,)!9)8#:4)&!+6&&))*!)*!))&!&;):+!)/##0!:;,0#3,<! '$2-)3<-62$3*&=*&?$.G-2$3J! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! !

3 Inhoudsopgave I V FF>JFO=>EH>! V V?A=QH>! W X=H>! FF>JFO=>EH>! /HKHE=>E! /HKHE=>E! /HKHE=>E! PU!KHOH>'!?HN!EH?H=(!GF>!GQ=HENA=E[H!CDHQH>! P]!KHOH>'!OQFD!HH>C!=>![H!?F>B[HC2!/Q=[!/Q=[!/Q=[! IV!KHOH>'!O=[OH>2!GHJEHQ=[OH>!H>!=>BHQH>! PS PS PS PP PP PP PI PI PI PZ PZ PL PL PL PY PY PV PV PV PV PW PW PW PW PW!! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! Q

4 O=[O!>FFJ![H!O=>B! JHEHQC!H>!EJH>XH>! CN=(AQHHJ![H!/F/R! FMQH=B=>E! US US US UP UP UU UZ UY UY UV UV UV UW UW U] IS IU IU IU IU IU IZ IZ IL IL IY IV 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! R

5 ! Voorwoord +$.&<-32F$'*F2$3&F$M)634$.&,E6:G-$%$3-?$.2$-3')*%%$<*34?632$G6G/*3F$GD*%TU*&'F$ E--92&'D%%$34$?$3F$$$3%*F%F$*3E$'G6G/G.$*3[2$E--92&'D%%$3M*F3:.6%'*&,E-32$.?$.2$$<2*3 -3')*%%$<*34?63E$'%6.6%'$.JC$-3')*%%$<*34?632$E632F$&G$&<66'--%$$3E--92&'D%Ja-% )-.2'E$'-32$.)$.:?$.2$.D*'4$)$.%'J a3m$263%466'd*'366.7'-%%$=2*$2*'$0--%9*363,*$.'j % 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! S

6 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! ]

7 Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van het babybrein van 0-2 maanden $$.&'$<$?$3&F6.$3M*F3$.*3*$2$.$:$.*-2$)$$.632$.$-32$.2$<$3)66.263G*FM-32$.$ %*34$3=?-$2*34=ED*<$3=E-.$3$3M*$3M*F33DG*FM-32$.$2*34$3'$?$.'$<<$3J Aanrakingen E$$9')66.2$663.6%*34$3M-&'$.%4$?-$<2)-.2$326'2$M$663.6%*34$3G$'$.4$.$4*&'.$$.2 2D&)6'$c' ,E'G*FE$'66*$3$3%3D99$<$3`B66.26')*<3*$'M$44$326'2$.$&'?632$ED* %*34$326'2$<*,E'&'$663.6%*343-44$.$4*&'.$$.2)-.2'*32$E$.&$3$3$32D&4$?-$<2)-.2'` Voeding E$.&$3$3$.46,'*$9*&JC6'2$&--.'?-$2*34--%$$3.-<&:$$<'*32$&3$<E$*2?632$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! b

8 Huilen <$$9'*F2$.?66.'J Zien )$3DJ1$3G6G/M*$'6<<$&=6<<$$32$E$.&$3$3%D33$33-43*$'6<<$&.$4*&'.$.$3`a-%M*F32$ --4&:*$.$33-43*$'4-$2-3')*%%$<2J1$3:6&4$G-.$3G6G/%63E$'G$&'&,E$.:&'$<<$3-:$$ $3?63F$G6G/'$M*$3=<$''$.<*F%J1$34$?<$%'$%-$'$4$3$$34$?<$%'$6,E'$.4.-32M*$'E*F6<&V$$3WJ F$9)3)&)!,;7! Horen =&!4)!!#$%#&%'()#*%+,(-,-!.;)!5)!6&;36,;)1!4;)!5#:!$),,)*$;50!4)!+)*)$4!$6,)&!.;)&!4##*!4)! #9)&!-6&!5)!e6ef<!?;)*4##*!e)9*;57!5)!5)!e6ef!&#9!e),)*g! K$'<66'&'$4$2$$<'$*32$E$.&$3$3)66.M*,EG*FM-32$.$-3')*%%$<*34$369&:$<$3'*F2$3&2$$$.&'$ %D33$3GD*%G6G/W&4$<D*2$3E-.$3Ja32$.M-$%'--3'66326'$$3:6&4$G-.$3G6G/M$<9&2$264$<*F%&$ 663E$'4$G<69?632$E $.$4$<D*2$32*$264$<*F%&'$E-.$3M*F3G*33$3FD<<*$4$M*3&<$?$3J a-%m*$f$26'$$3:6&4$g-.$3g6g/$$3?--.%$d.?--.&:$,*6<$4$<d*2$3e$$9'jc$e$.&$3$3m*f3$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! ^

9 @&,+;00)$;&91,;7!P! #.--&'F$G6G/6<'*F2JK*FED*<'3*$'?--.3*$'&JA<&?-<)6&&$3$%D33$3)*F-3&3*$'?$.:<66'&$3 *32$G$<$?*34&)$.$<2?63$$3G6G/JU6'?--.-3&-3G$<634.*F%*&=*&?--.F$G6G/G$<634.*F%J -3')*%%$<*34[ED*<$3%-&'$3$.4*$$32*$$3$.4*$%D3F$--%*3E$'<$.$3?63632$.$2*34$3 ;6'DD.<*F%:6&F$E$'&:$<6636<366.4$<6342$<$$9'*F2J0*F$$3:6&4$G-.$3$(:6%$$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! f

10 Hoofdstuk 2: Ontwikkeling van het babybrein van 2-6 maanden &'$$2&$.46,'*$9M*F3J1,E'$.=2$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$32*$G*F'66<$3G$)$4*34$$3.-< &:$<$3=M*F33D--%$.46,'*$94$)-.2$3JC$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$32*$'-'2$M$:$.*-2$$.46,'*$9 2$&:.-34$3?63V:6'.-3$3W=V?<-$*$32$-?$.4634$3W$3V4$G$D.'$3*&&$3WJ Aanrakingen E632$3$3?-$'$3466'4$G.D*%$3[M$<9&?--.26'E*FG$)D&'466':6%%$3=$32D&4$)--3V:$. 2*34$3663.6%$3632$.&663?-$<'263)633$$.E*FM$<9)-.2'6634$.66%'Ja-%<$$.'E*F3DE$'?$.&,E*< '$?-$<$3'D&&$3E$'663.6%$3?63M*F3$*4$34$M*,E'$326'?63$$3632$.JO66%F$F$$*4$34$M*,E' %'=$32*$?63F$4$M*,E'26'6634$.66%')-.2'JX-M-DF$%D33$3&'$<<$326'E$'4$G*$226' V663.6%*34$3W*32$E$.&$3$3.$4*&'.$$.'?$.63')--.2$<*F%*&?--.E$'<$.$3?632$4.$3M$3?63E$' Beweging G$)$4*34$3%D33$3.$4*&'.$.$3$32$&:*$.$3%D33$3663&'D.$3JA<&2$E$.&$3$3G*F?--.G$$<23-4 $$.2$.&'$.%4$3-$42632*$?632$632$.$J132$$3$G6G/E$$9'M)66.2$.$G-''$32632$632$.$= 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IH

11 G$&,E.*F?$32$<$$9'*F2$3)66.-:2$E$.&$3$3*$'&663%D33$3Ja9F$G6G/26'--%2662)$.%$<*F% Taal 2$E$.&$34$2$$<'$&2*$$$3.-<&:$<$3G*F'66<FD*&'*32$M$:$.*-2$$.46,'*$9M*F3J Zien E$$<4.-'$.-<G*FJK$'*&2D&3*$'4$%26'2*'4$2$$<'$*32$E$.&$3$33D3-4&'$$2&$c'.66,'*$9*&J5$ G6G/%*F%'E$'<*$9&'366.2$2*34$32*$?*&D6<*&$.$3)6'E*F'*F2$3&2$694$<-:$3&:.-34$.G*FE$$9' 2$E$.&$3$33DM-6,'*$9*&J Horen 2*$?63E$'M*$3J5$-3'2$%'2$)$.$<2--%2--.4$<D*2$3'$E-.$3JK$'E-.$3?634$<D*2$3E$$9' D*'$3%*F%E-$F$G6G/$.-:.$64$$.'J5$G6G/*&3D2--.M*F3-3')*%%$<*34?632$E$.&$3$34-$2*3 4$$9'J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! II

12 ,E'$.=263?63<*3%&366..$,E'&=$3263)$$.?63G-?$3366.G$3$2$3'$.)*F<F$G6G/ 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I!

13 Hoofdstuk 3: Ontwikkeling van het babybrein van 6-12 maanden A<&F$3D366.2$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$3%*F%')66.M*,EG*FM-32$.$2*34$3-3')*%%$<$3=M*$F$26' G6G/M*,E6<'*F2$3&E$'$$.&'$E6<?$<$?$3&F66.E$$9'-3')*%%$<2J;DM*F32$4$2$$<'$&?632$ 3*$'6,'*$9M*F3JK$.&$3$3M*F36<'*F26,'*$9JA<&F$F$?$.2*$:'*32$&:.-34$3)66.F$G6G/'*F2$3&2$M$ Cognitief leren *&JC6',-43*'*$?$<$.$3G$4*3'M*,E3D'$-3')*%%$<$3$3M6<26''*F2$3&M*F3%*32$.F6.$3G<*F?$32-$3J :$.*-2$)66.*3E$'4$2$$<'$?632$E$.&$3$3)66.2*'<$$.:.-,$&4$.$4*&'.$$.2)-.2'$.46,'*$9*&J Beweging Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IQ

14 Taal h.6'$3'$4$3f$g6g/*&$3g<*f9'g$<634.*f%j5$m*$'26'f$g6g/*32$m$'*f2--%?--.2$$$.&'$%$$. F*FF$G6G/E$'G$&'$%D3'E$<:$3G*FE$'-3')*%%$<$3?63'66<J Sociaal-emotioneel $&&$3'*$$<?--.$$34-$2$-3')*%%$<*34$32.664'G*F663E$'4$?-$<?63M$<9?$.M$%$.2E$*2$3M$<9& *3dd3%$$.3-42*$:$.JA632$632$.$%63'&36:'F$G6G/E*$ %*3dd3%$$.26'632$.$ j$$9f$g6g/2$4$<$4$3e$*2*$'&v-3g$3d<<*4&we-32$.2$3%$.$3-?$.'$2-$3=6<&e*f266. @&,+;00)$;&91,;7!W!! @$$.E6.2%63?6<<$3$3'-,E4-$2$9$$2G6,%%.*F4'6<&E*F$?$3M*F3M*'\G6<63&?$.4$$'J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IR

15 Hoofdstuk 4: Ontwikkeling van het babybrein van maanden B$3&$3E$GG$3E$'3-4?66%-?$.$$3G6G/$3263-:$$3&-?$.$$3:$D'$.J1.*&$$3E$<$96&$ -3')*%%$<$3263*32$G6G/'*F2JK$'466'*32$M$'*F23*$'M-M$$.-?$.3*$D)$4$G*$2$3*32$ Cognitief leren )$$.-:'$.6%$<$3JU$<$44$36<&E$')6.$$$36.,E*$9663$.?6.*34$3663?636<<$&)6')$ E$GG$3-:2*34$32*$$$3:66.DD.-9M$<9&$$3264$$.2$.4$G$D.2M*F3J5$M*$'G*F?--.G$$<226'= E*F632$.$3$$.2$.E$$9'M*$32-$3[$.M*'2D&'*F2'D&&$3E$'M*$3$3E$'M$<92-$3_Ja9F$M*$'26'F$ *&J G*F?--.G$$<2E$'ED*&E-D2$3J Beweging -3')*%%$<*34$32*$M*,E3D69&:$<$3*3E$'4$2$$<'$*32$E$.$3$326'?$.63')--.2$<*F%*&?--.2$ E$.&$3$3<$.$3&'$$2&G$'$.663&'D.$3$3.$64$.$3$32$&:*$.$3)-.2$3&'$$2&G$'$.4$'.6*32= <632'$3263E$$<?<-$*$32E$'4$)*,E'366.2$'$$3-?$.G.$34''*F2$3&E$'<-:$3JA<<$G$)$4*34$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IS

16 Sociaal-emotioneel %.*F4$3=2$3-4&'$$2&-3')*%%$<$32$E$.&$3$3M*F3JX*F2$3%$326'2$9.D&'.6'*$?$.--.M66%')-.2' &'$<<$3JC$-3')*%%$<*34?63$$3G6G/*&263M--3'M$''$32'-$663.$4$<&=26'F$.$4$<&%D3'M*$36<& 3--2M6%$<*F%G.$*3?-$.JX-32$.2D*2$<*F%$.$4$<&'$&'$<<$32-$F$F$%*32'$%-.'JC$?$.%<6.*34<*4' 9.D&'.6'*$%)*F'JU$<%4$2$$<'$?632$E$.&$3$3466'$.)*33$3TC6'4$2$$<'$26')$$'26'F$3*$' Taal P-4*&,E2D&26'E$'&'D%*32$E$.&$3$326'266.?--.?$.63')--.2$<*F%*&3D$.46,'*$9*&JB66.'66<*& %*32F$3-43*$'?$$<)--.2$3=26346F$?66%M$<9--%G6G/6,E'*4'$.D4:.6'$3JZ$'&)6'FD*&'3*$'4-$2 @&,+;00)$;&91,;7!PS! 4$?66.<*F%M*F3J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I]

17 Hoofdstuk 5: Mentale sprongen van je baby van 0-12 maanden &:.-34$'F$3*$'?--.3*$'&JKD3-3')*%%$<*34?$.632$.':<-'&$<*342.6&'*&,EJC6'*&4-$2(E$'4$$9'M$ 2*$$.?66.'G*F$<%$&:.-34J 5 weken: Groeien en een traan '.663:.-2D,$.$3J 8 weken: De wereld is geen 'soepje' meer 12 weken: Het geheim van vliegtuigje spelen 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! Ib

18 19 weken: Klap eens in je handjes, blij blij blij k8<6:$$3&*3f$e632f$&kj 26 weken: In, op, achter, voor en hoe ver? 2*34$3E$GG$3'$3-:M*,E'$?63$<%66.($$3G<-%F$#-$$3G<-%%$32--&=(567.(=%()2%-9%()-8( 37 weken: Kijken, vergelijken en indelen $$3M)6.'\)*'4$G<-%'$:-$&4$$3%-$*&JC6'?$.4'E$$<?$$<%*F%$3$3?$.4$<*F%$3$3F$G6G/466'$. 46 weken: Daarom vliegt de pap door de lucht! -32$.2$<$36,E'$.$<%66.)$<(9'(#:2%8%020$%1.)2%7;%#-%8%252%-%2.1%7;%0&&(%)2%-%-(9 M$*<'F$-32$.2$%*32$.&'-$<$3$$3E--:4$2D<2*&26'$$32*$:'$\*3?$&'$.*342*$M*,E2DGG$<$3 2)6.&'$.D4G$'66<'J 55 weken: De afwas doen is een groot feest <$%%$.?$$<&-:` A<<$&-?$.2$&:.-34$3<$$&F$*3E$'G-$%!#$%#&%'()#*%% 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I^

19 @&,+;00)$;&91,;7!PP! U$$')6'F$)633$$.%D3'?$.)6,E'$3` X*34*$2$.$264%*32$.<*$2F$&J5$%D3'-?$.6<$$3<*$2F$M*34$3$3F$G6G/<$$.'$.$.4?$$<?63` @&,+;00)$;&91,;7!PZ! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! If

20 Hoofdstuk 6: Ontwikkeling van het karakter A<?63692$4$G--.'$?63F$G6G/%D3F$%6.6%'$.'.$%%$3M*$3J7<66:'E*F?$$<$3*&E*F.D&'*4$3 $3<*$92$2*$E*F%.*F4'JX-V-3')*%%$<'WE*FM*F3%6.6%'$.2D&JB66.-9E*F$c'.6?$.'-9*3'.-?$.'*&=*&2D& *3663<$4663)$M*4J! Onderzoek naar temperament $<9F6.*4$<$$9'*F2?$.<$4$3$.$3&,ED)$.2632$3-3\.$6,'*$?$G6G/W&=2*$&-,*6<$.$3-:$3$.<$%$3JN*' Kijk naar je kind Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! !H

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat.

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat. T pp zzp f, q pp p. K 140 141 K j K x C / V D B M B B : R Sy f U: E, p, jf, B, B. I f x p W I. f, p f f jzp p f p I F/. p S M N Hz 143 K D. J J. V (1960) j TNO M C. Hj j p p. Dz ppj. I jz j z z f z. V

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Rond een Fi m. l k meen eens ten atükcl v!ui Wii-ï Mocm gedossier» Iozcti te hclibcii ovci De Ontbladerde Koos of

Rond een Fi m. l k meen eens ten atükcl v!ui Wii-ï Mocm gedossier» Iozcti te hclibcii ovci De Ontbladerde Koos of z p é Qö ö 2C ê p ( {p C Ë Q p q ç 62 p 8 8 z z Z Q ( p ) z ( p 928 26 z öz p p ü ï z p z pp zp p p p z Fè z z z z p pp é z è z z p ( z p y pé è

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens. definitief

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens. definitief Iv v /UMC M, v 2009 Iv v /UMC 1 I 1 I 3 2 Iv v 5 21 D v v 5 22 V 5 23 E v 6 24 7 25 8 3 C 8 j 1 Iv j q Iv v /UMC 2 1 I T v v v /UMC v v z v v v j M v Dv zj v : v zj v v; z v v; z v j ; z v j D z v UMC

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Puzzel mee! Met het LICG Weet jij alles over huisdieren? www.licg.nl over houden van huisdieren

Puzzel mee! Met het LICG Weet jij alles over huisdieren? www.licg.nl over houden van huisdieren ! M LICG W jj? T... D j b j. J b j. H j b. M bb F Fb G. j WERKSTUK MAKEN OF SREEKBEURT HOUDEN? Kj LICG. D b. J. B j, j Hy- j b! W j, j bj LICG-b b. GA NAAR ACHTERKANT.. MAX, SIMBA OF TIJGERTJE? Aj j b?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken LADSCHAPSFDS Ah Rj Ihu I Buuz Cuc Ex Ihuj u A Fcë Vub J Sch Lch Ah Rj I V u h z j h buu Sch ch Ah Rj ( SLA) D b h j H b c ch j D ch z Ah Rj ch h : H bhu h ch uu - cuuuch h Ah j E ch zj b hu bj zj D ch

Nadere informatie

Speeltijd. Oei, ik groei!

Speeltijd. Oei, ik groei! Speeltijd Met extra speelgoedtips voor de eerste vier jaar Oei, ik groei Colofon: Tekst:TwiseVictoryBV Editing:JannekeSinot Kaftontwerp:NielsTerol,Convormontwerp Tekstopmaak:AngelotteAdmiraal Metdankaan:FisherKPriceBenelux

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

breliuivc ;:^ l ^ l d o uitg. p e ï R.giiira.k'f g i t & ^. ' t jaar, njag eèu!ssïiii Vréémd gevonden- wir-' uiies behalve 'u n icili-pradukt > iu

breliuivc ;:^ l ^ l d o uitg. p e ï R.giiira.k'f g i t & ^. ' t jaar, njag eèu!ssïiii Vréémd gevonden- wir-' uiies behalve 'u n icili-pradukt > iu y ö ê W ï ï é ö Ö zx ó ï ê öé W ö ó ö ï ê W y é ë é èé ï ï è ï Z öè ï \ ë ïü èèw êy é P Ï y z &ï y y y z éè ï ï% y ü é ï 2 è ö ó ) ê è ü ö ö \ ó ) é z Q è x W \ üx è ö ó ( ê W è Üè é ï é ï ï ó ü } ää z

Nadere informatie

Begeleiding van kind en ouders op de SEH. Leerdoelen. ontwikkeling. 20% van de patienten die een SEH bezoeken is jonger dan 16 jaar.

Begeleiding van kind en ouders op de SEH. Leerdoelen. ontwikkeling. 20% van de patienten die een SEH bezoeken is jonger dan 16 jaar. Begeleiding van kind en ouders op de SEH Module 3 vervolgopleiding SEH-vpk Monique Vermaas Verpleegkundige SEH UMCN st Radboud Leerdoelen Aan het eind van de les heeft de cursist kennis en inzicht in de

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie?

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie? W BSO Ku BSO Lu z v? 1 1 2 ju Bj M Cu b j! Bj j H OLLA ND Q UIZ 11 j u u j v h j h u v ;).... C K u v! Th 13 ju j f v y ch h? 14 b O!! b b ju c c c u K vj 15 ju D v j h v v... u! W BSO Ku BSO Lu z v? 2

Nadere informatie

Intensieve Zorgen aan pasgeborenen.

Intensieve Zorgen aan pasgeborenen. info voor kinderen die op bezoek komen man, vrouw en kind Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve Zorgen aan pasgeborenen. Ga je mee? 01. Voorwoord Hallo, ik ben Raf, de giraf! Binnenkort kom

Nadere informatie

Sabine Wisman. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam

Sabine Wisman. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Sabine Wisman Uitgeverij Ploegsma Amsterdam 8, 10, 13 8, 9, 10, 11, 12, 13 10 11 21 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 18, 19, 21, 23 30, 31, 32, 36, 39, 41 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 30, 31,

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas!

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas! N C M www P P!! Kp L V! j wj z éé P -j L G F z Sp, zj y I A Kp ' ' F O j wj w Sp Kp P P, j, w z zj Wp V 'Vp' G Hj w z A p w p O! I w j x, w zw j H j w, j x, x V P j, w z w jz zw w G w z, wjj Pw Kp j J

Nadere informatie

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag. CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan.

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag.  CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan. z Ië ë z C U C I XTTI C CT O C ß T 2 z z z O T C O T Oë z O T C T I C // z z ä O x ü C ß O [] 2,5 8 28, T I ë O 2O C 27 70 72 ü ü I0 0 Có Ò, I,,, 27 ( 0) T, 2 z 7 5 Ó z () ü 7 8 0 2 87 z I z 0 U 2 5 Ñ

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar?

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar? V g b, j? Iu Ig 5 Lg 4 g z 6 j - 8 j O- 10 j - 12 j - 14 j - Zu 16 j Z D 18 j Zu- 20 2 j Vb Dy Vg 3 T ug gz b: g fb (y u-fp, DIP) bj p. Ig Lg gg DV bj b DIP D Vg Vy Afbu jgg ( 2014) P pg p f Bj f Bzugg

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Puberteit en ASS; een goede combinatie? Anneke E. Eenhoorn

Puberteit en ASS; een goede combinatie? Anneke E. Eenhoorn Puberteit en ASS; een goede combinatie? Anneke E. Eenhoorn Gedrag komt nooit alleen. Vier factoren spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van gedrag. Kindfactor Opvoedvaardighedenfactor Ouderfactor

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen Geboortegedichtjes Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien Die moet beslist met eigen ogen Dit schitterende wonder komen zien We hebben ze geteld Je armpjes en je

Nadere informatie

Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve zorg Ga je mee?

Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve zorg Ga je mee? info voor kinderen die op bezoek komen Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve zorg Ga je mee? Inhoud 01 Welkomstwoordje van Raf... 2 02 Stel jezelf even voor... 4 03 De afdeling Intensieve

Nadere informatie

1. Welke fases binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er?

1. Welke fases binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er? 1. Welke fases binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er? 2. Wat staat er centraal in elke fase en welke begeleidingsbehoefte heeft het kind in deze fase? 3. Waar steek je op in als er een discrepantie

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie

Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie Iedereen welkom 1 Hallo, Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie wil doen. Klopt dat? Weet je wel wat dat is: communie? Het is zo n moeilijk woord. Wees gerust het is geen ziekte

Nadere informatie

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP)

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) l rcfri ri u i cuiciplii cuiciplii p i 12 pril 2016 rcfri rij cuiciprij pl p p iiiif iiiif ir rij prfi () () i i. i. ij z rcfri r r l l ui h h hr r rij (hb )) zi rri (crificr) cuici cuicipliiiiu pliiiiu

Nadere informatie

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2014 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2014 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK ACTIVITEITEN JAARPLAN 2014 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK HET ACTIVITEITEN JAARPLAN IN DE PRAKTIJK PUK & Ko Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal van Kindercentrum Wereldplek werken sinds 2009 met

Nadere informatie

De wonderlijke ontwikkeling van uw kind

De wonderlijke ontwikkeling van uw kind De wonderlijke ontwikkeling van uw kind Als (aankomend) ouder bent u wellicht in een fase waarin u keuzes gaat maken om de zorg voor kinderen en werk te combineren. Kinderopvang kan hierbij een belangrijke

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Leren praten. Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten door horen, zien en doen.

Leren praten. Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten door horen, zien en doen. Leren praten Leren praten Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten door horen, zien en doen. De rol van de ouders is heel belangrijk. Zij geven het goede voorbeeld, zij reageren

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

LEESTIP. Speel- & Leerbrief JUNI 2015 1. Marja Baeten. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar BABY S ZIJN OVERAL JUNI 2015.

LEESTIP. Speel- & Leerbrief JUNI 2015 1. Marja Baeten. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar BABY S ZIJN OVERAL JUNI 2015. Pedagogisch werken met plezier s Speel- & Leerbrief JUNI 2015 BABY S ZIJN OVERAL Kinderen die PIPPO lezen, zien vaak baby s om zich heen. Natuurlijk in de kinderopvang maar ook omdat vriendjes of zijzelf

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Sammie is kwijt Sascha Duif Groep 3C van OBS t Hout in Helmond

Sammie is kwijt Sascha Duif Groep 3C van OBS t Hout in Helmond Sammie is kwijt Sammie is kwijt 2015 Sascha Duif Groep 3C van OBS t Hout in Helmond Het is een hele warme zomerdag. In een klein dorpje hier ver vandaan is de kleine Sam in de tuin aan het spelen met

Nadere informatie

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 Klankhoogte Een eigen liedje Bron: Alma ten Bruin Opstelling: De kinderen zitten in een kring in het speellokaal Benodigdheden: CD: Klankhoogte Bijlage 1 2 3 4 Melodie instrumenten

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

COMMUNICATIE MET JONGE KINDEREN

COMMUNICATIE MET JONGE KINDEREN COMMUNICATIE MET JONGE KINDEREN Judith Janssen Docent AD PEM / Pedagogisch Educatief medewerker j.m.a.janssen@hr.nl Programma: Communicatie met jonge kinderen Baby s: Gesprekspartner Belang van taal Eenkennigheid

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

info voor kinderen die op bezoek komen Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve zorg Ga je mee?

info voor kinderen die op bezoek komen Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve zorg Ga je mee? info voor kinderen die op bezoek komen Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve zorg Ga je mee? Inhoud 01 Voorwoord... 04 02 Stel jezelf even voor... 06 03 De afdeling Intensieve zorg... 09

Nadere informatie

4. Verantwoordelijkheid

4. Verantwoordelijkheid 4. Verantwoordelijkheid Geef kinderen meer verantwoordelijkheid Kinderen ontwikkelen zich door belangrijk te mogen zijn. Kinderen kunnen in toenemende mate al veel zelf en het is voor hen belangrijk dat

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden Hoofdstuk 2

Veiligheid en welbevinden Hoofdstuk 2 32 HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Tim, Jona en Lennaert racen buiten op de fi etsjes. Ze gaan helemaal op in hun spel. Maar af en toe stoppen ze en kijken ze in het rond. Waar zijn Kim of Adrie,

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 13 Pictogrammen 14 Doelstellingen 15 I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19 A Wat is ontwikkeling? 21 1 Definitie en kenmerken 21 1.1 Definitie 21 1.2 Algemene kenmerken van ontwikkeling

Nadere informatie

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze.

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze. Moederdagtip Waar is het cadeautje verstopt? Auteur: Josée Warnaar Als de kinderen een cadeautje voor Moederdag maken, zoals bijvoorbeeld het bonnenboekje uit de vorige moederdagtip*, wordt het extra spannend

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

De koningin zoekt een huis.

De koningin zoekt een huis. De koningin zoekt een huis. Is geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Voorlees prentenboek voor kinderen rond 5 jaar. Alle werken van deze auteur zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

Methodieken en werkvormen Module4: Leeftijdseigen kenmerken - Ganzenbord

Methodieken en werkvormen Module4: Leeftijdseigen kenmerken - Ganzenbord Methodieken en werkvormen Module4: Leeftijdseigen kenmerken - Ganzenbord Maker: Trainingsteam Regio Fryslân Functie: N.v.t. Datum van productie: 29 mei 2016 Module 4 Leeftijdseigen kenmerken Leeftijd:

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

Hij zorgt voor zijn volk, ook in de woestijn.

Hij zorgt voor zijn volk, ook in de woestijn. Voor volwassenen is het boekje Feest van het Koninkrijk beschikbaar. Hierin staan de themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen persoonlijke verwerking

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor ouders

Na de schok... Informatie voor ouders Na de schok... Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende

Nadere informatie

Moedig je groep aan voordat jullie aan het werk gaan. Wanneer iemand even vastzit, zeg je bijvoorbeeld: Kom op, je kunt het wel.

Moedig je groep aan voordat jullie aan het werk gaan. Wanneer iemand even vastzit, zeg je bijvoorbeeld: Kom op, je kunt het wel. Moedig je groep aan voordat jullie aan het werk gaan. Wanneer iemand even vastzit, zeg je bijvoorbeeld: Kom op, je kunt het wel. Wanneer je groep de opdracht moeilijke vindt, zeg je bijvoorbeeld: We kunnen

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

Ruimtelied. œnœ# œ œ œ œbœnœ. œ œnœ# œ œ œbœnœ & # # œ œ œ. œ œ nœ. nœœ œ# œœ J œbj œ nœ œ œ œ œ œ bœ & # A7. œ œ œ Œ Ó œ Œ œ œ œ Œ Œ œ

Ruimtelied. œnœ# œ œ œ œbœnœ. œ œnœ# œ œ œbœnœ & # # œ œ œ. œ œ nœ. nœœ œ# œœ J œbj œ nœ œ œ œ œ œ bœ & # A7. œ œ œ Œ Ó œ Œ œ œ œ Œ Œ œ september 2010 vanaf 4 jaar Ruimtelied tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof Intro/tussenspel A A 5 œ œnœ# œ œ œbœnœ œnœ# œ œ œ œbœnœ œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ zit de knop. Stap Couplet & # A # nœœœœœœœœ

Nadere informatie

Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012. Bijeenkomst 11: ontwikkeling

Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012. Bijeenkomst 11: ontwikkeling Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012 Bijeenkomst 11: ontwikkeling Terugblik bijeenkomst 10 Presentatie ontwikkelingsgebieden Indeling ontwikkelingsgebieden Casus: stel je probleemverklaring op. Bijeenkomst

Nadere informatie

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg Activiteitengids buitenschoolse opvang Ypenburg 4 november 2013 t/m 20 december 2013 Voorwoord Hallo allemaal, Hier is het nieuwe knaloranje boekje van Leuk Ypenburg met weer allerlei superleuke workshops.

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

De parabel van de Talenten

De parabel van de Talenten De parabel van de Talenten Peter Bajo Nynke Talsma GEGEVENS BOEK: ISBN 978 90 5924 406 1 14,95 Uitgeverij Bakermat Suggesties: Emy Geyskens Vanaf 5 jaar Ook verschenen: Een nacht om nooit te vergeten (het

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

Oudervragenlijst. Geachte ouder/ begeleider,

Oudervragenlijst. Geachte ouder/ begeleider, Oudervragenlijst Geachte ouder/ begeleider, Ik wil u vragen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst wordt mede gebruikt om vast te kunnen stellen wat de aard en de mate van de problemen van uw

Nadere informatie

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief voor de jeugd van T.V. Naarden!!!

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief voor de jeugd van T.V. Naarden!!! D bkj m mljk mk : JBC Jb p J J Vl k T.V. J: h w zm h j lcmp. l m lk Wlkm bj ll wbf j T.V.!!! E wbf j p J: JBC T.V. m bw! Wj zj p j k w h lllk pllj w : T!! I DEZE EERSTE EDITIE Rj ll Vjcmp RD / RAJE / GRE

Nadere informatie

Spelen en bewegen met uw baby www.cjggooienvechtstreek.nl

Spelen en bewegen met uw baby www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Spelen en bewegen met uw baby www.cjggooienvechtstreek.nl n Spelen en bewegen met uw baby Spelen is leuk, maar ook nuttig. Al spelend kan uw kind zijn gevoelens uiten en contact

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang >Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang Cursus Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het welzijn

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland j G G Ap, - 1 pp 6 2016 pp G I w G. pp Ap. p 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p Mp, j p 6 pp Ap p z p 7. z fj j p zj fp. Z Ap jj. jj w f f p zj. A p z wj - w, w, z, p, jw pf -.. Ap, -160308 // //01 pc Tj pp G I

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Soms gaat het leren praten niet zo vlot. Eén op de vijf kinderen op de basisschool start

Nadere informatie

Wacht maar tot ik groot ben!

Wacht maar tot ik groot ben! www.geerttaghon.be Wacht maar tot ik groot ben! Omgaan met agressie bij kleine kinderen Geert Taghon 2013 Ontwikkeling kleine kind De wereld leren kennen en zich hieraan aanpassen (adaptatie) Processen

Nadere informatie

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS 2 Als u psychische problemen heeft of last van stress, is de zorg voor kinderen soms een hele klus. Ouders en gezinnen verdienen onder deze omstandigheden extra aandacht en

Nadere informatie

PRAATPAPIER. Ouder en onthaalouder

PRAATPAPIER. Ouder en onthaalouder PRAATPAPIER Ouder en onthaalouder Inleiding Dit praatpapier is bedoeld om het eerste gesprek tussen de onthaalouder en de anderstalige ouder eenvoudiger te maken. Via de pictogrammen willen we de communicatie

Nadere informatie