Een kijkje in het brein van je baby

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kijkje in het brein van je baby"

Transcriptie

1

2 25 Ontwikkelingstips Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei!!!!!!!!!!! #$#%#&'! #$%&'(#)*&$+*,'-./0+ 12*'*34(5633$%$7*3-' B$'263%663(7'-%%$ ())*!+),)&!#-)*!#&.)!)/##012!3)$4!5)!66&!#7!)))J-$**%4.-$*J3<!)&!+#*4!6$1! ))*1,)!#7!4)!8##9,)!9)8#:4)&!+6&&))*!)*!))&!&;):+!)/##0!:;,0#3,<! '$2-)3<-62$3*&=*&?$.G-2$3J! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! !

3 Inhoudsopgave I V FF>JFO=>EH>! V V?A=QH>! W X=H>! FF>JFO=>EH>! /HKHE=>E! /HKHE=>E! /HKHE=>E! PU!KHOH>'!?HN!EH?H=(!GF>!GQ=HENA=E[H!CDHQH>! P]!KHOH>'!OQFD!HH>C!=>![H!?F>B[HC2!/Q=[!/Q=[!/Q=[! IV!KHOH>'!O=[OH>2!GHJEHQ=[OH>!H>!=>BHQH>! PS PS PS PP PP PP PI PI PI PZ PZ PL PL PL PY PY PV PV PV PV PW PW PW PW PW!! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! Q

4 O=[O!>FFJ![H!O=>B! JHEHQC!H>!EJH>XH>! CN=(AQHHJ![H!/F/R! FMQH=B=>E! US US US UP UP UU UZ UY UY UV UV UV UW UW U] IS IU IU IU IU IU IZ IZ IL IL IY IV 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! R

5 ! Voorwoord +$.&<-32F$'*F2$3&F$M)634$.&,E6:G-$%$3-?$.2$-3')*%%$<*34?632$G6G/*3F$GD*%TU*&'F$ E--92&'D%%$34$?$3F$$$3%*F%F$*3E$'G6G/G.$*3[2$E--92&'D%%$3M*F3:.6%'*&,E-32$.?$.2$$<2*3 -3')*%%$<*34?63E$'%6.6%'$.JC$-3')*%%$<*34?632$E632F$&G$&<66'--%$$3E--92&'D%Ja-% )-.2'E$'-32$.)$.:?$.2$.D*'4$)$.%'J a3m$263%466'd*'366.7'-%%$=2*$2*'$0--%9*363,*$.'j % 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! S

6 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! ]

7 Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van het babybrein van 0-2 maanden $$.&'$<$?$3&F6.$3M*F3$.*3*$2$.$:$.*-2$)$$.632$.$-32$.2$<$3)66.263G*FM-32$.$ %*34$3=?-$2*34=ED*<$3=E-.$3$3M*$3M*F33DG*FM-32$.$2*34$3'$?$.'$<<$3J Aanrakingen E$$9')66.2$663.6%*34$3M-&'$.%4$?-$<2)-.2$326'2$M$663.6%*34$3G$'$.4$.$4*&'.$$.2 2D&)6'$c' ,E'G*FE$'66*$3$3%3D99$<$3`B66.26')*<3*$'M$44$326'2$.$&'?632$ED* %*34$326'2$<*,E'&'$663.6%*343-44$.$4*&'.$$.2)-.2'*32$E$.&$3$3$32D&4$?-$<2)-.2'` Voeding E$.&$3$3$.46,'*$9*&JC6'2$&--.'?-$2*34--%$$3.-<&:$$<'*32$&3$<E$*2?632$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! b

8 Huilen <$$9'*F2$.?66.'J Zien )$3DJ1$3G6G/M*$'6<<$&=6<<$$32$E$.&$3$3%D33$33-43*$'6<<$&.$4*&'.$.$3`a-%M*F32$ --4&:*$.$33-43*$'4-$2-3')*%%$<2J1$3:6&4$G-.$3G6G/%63E$'G$&'&,E$.:&'$<<$3-:$$ $3?63F$G6G/'$M*$3=<$''$.<*F%J1$34$?<$%'$%-$'$4$3$$34$?<$%'$6,E'$.4.-32M*$'E*F6<&V$$3WJ F$9)3)&)!,;7! Horen =&!4)!!#$%#&%'()#*%+,(-,-!.;)!5)!6&;36,;)1!4;)!5#:!$),,)*$;50!4)!+)*)$4!$6,)&!.;)&!4##*!4)! #9)&!-6&!5)!e6ef<!?;)*4##*!e)9*;57!5)!5)!e6ef!&#9!e),)*g! K$'<66'&'$4$2$$<'$*32$E$.&$3$3)66.M*,EG*FM-32$.$-3')*%%$<*34$369&:$<$3'*F2$3&2$$$.&'$ %D33$3GD*%G6G/W&4$<D*2$3E-.$3Ja32$.M-$%'--3'66326'$$3:6&4$G-.$3G6G/M$<9&2$264$<*F%&$ 663E$'4$G<69?632$E $.$4$<D*2$32*$264$<*F%&'$E-.$3M*F3G*33$3FD<<*$4$M*3&<$?$3J a-%m*$f$26'$$3:6&4$g-.$3g6g/$$3?--.%$d.?--.&:$,*6<$4$<d*2$3e$$9'jc$e$.&$3$3m*f3$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! ^

9 @&,+;00)$;&91,;7!P! #.--&'F$G6G/6<'*F2JK*FED*<'3*$'?--.3*$'&JA<&?-<)6&&$3$%D33$3)*F-3&3*$'?$.:<66'&$3 *32$G$<$?*34&)$.$<2?63$$3G6G/JU6'?--.-3&-3G$<634.*F%*&=*&?--.F$G6G/G$<634.*F%J -3')*%%$<*34[ED*<$3%-&'$3$.4*$$32*$$3$.4*$%D3F$--%*3E$'<$.$3?63632$.$2*34$3 ;6'DD.<*F%:6&F$E$'&:$<6636<366.4$<6342$<$$9'*F2J0*F$$3:6&4$G-.$3$(:6%$$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! f

10 Hoofdstuk 2: Ontwikkeling van het babybrein van 2-6 maanden &'$$2&$.46,'*$9M*F3J1,E'$.=2$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$32*$G*F'66<$3G$)$4*34$$3.-< &:$<$3=M*F33D--%$.46,'*$94$)-.2$3JC$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$32*$'-'2$M$:$.*-2$$.46,'*$9 2$&:.-34$3?63V:6'.-3$3W=V?<-$*$32$-?$.4634$3W$3V4$G$D.'$3*&&$3WJ Aanrakingen E632$3$3?-$'$3466'4$G.D*%$3[M$<9&?--.26'E*FG$)D&'466':6%%$3=$32D&4$)--3V:$. 2*34$3663.6%$3632$.&663?-$<'263)633$$.E*FM$<9)-.2'6634$.66%'Ja-%<$$.'E*F3DE$'?$.&,E*< '$?-$<$3'D&&$3E$'663.6%$3?63M*F3$*4$34$M*,E'$326'?63$$3632$.JO66%F$F$$*4$34$M*,E' %'=$32*$?63F$4$M*,E'26'6634$.66%')-.2'JX-M-DF$%D33$3&'$<<$326'E$'4$G*$226' V663.6%*34$3W*32$E$.&$3$3.$4*&'.$$.'?$.63')--.2$<*F%*&?--.E$'<$.$3?632$4.$3M$3?63E$' Beweging G$)$4*34$3%D33$3.$4*&'.$.$3$32$&:*$.$3%D33$3663&'D.$3JA<&2$E$.&$3$3G*F?--.G$$<23-4 $$.2$.&'$.%4$3-$42632*$?632$632$.$J132$$3$G6G/E$$9'M)66.2$.$G-''$32632$632$.$= 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IH

11 G$&,E.*F?$32$<$$9'*F2$3)66.-:2$E$.&$3$3*$'&663%D33$3Ja9F$G6G/26'--%2662)$.%$<*F% Taal 2$E$.&$34$2$$<'$&2*$$$3.-<&:$<$3G*F'66<FD*&'*32$M$:$.*-2$$.46,'*$9M*F3J Zien E$$<4.-'$.-<G*FJK$'*&2D&3*$'4$%26'2*'4$2$$<'$*32$E$.&$3$33D3-4&'$$2&$c'.66,'*$9*&J5$ G6G/%*F%'E$'<*$9&'366.2$2*34$32*$?*&D6<*&$.$3)6'E*F'*F2$3&2$694$<-:$3&:.-34$.G*FE$$9' 2$E$.&$3$33DM-6,'*$9*&J Horen 2*$?63E$'M*$3J5$-3'2$%'2$)$.$<2--%2--.4$<D*2$3'$E-.$3JK$'E-.$3?634$<D*2$3E$$9' D*'$3%*F%E-$F$G6G/$.-:.$64$$.'J5$G6G/*&3D2--.M*F3-3')*%%$<*34?632$E$.&$3$34-$2*3 4$$9'J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! II

12 ,E'$.=263?63<*3%&366..$,E'&=$3263)$$.?63G-?$3366.G$3$2$3'$.)*F<F$G6G/ 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I!

13 Hoofdstuk 3: Ontwikkeling van het babybrein van 6-12 maanden A<&F$3D366.2$4$2$$<'$&*32$E$.&$3$3%*F%')66.M*,EG*FM-32$.$2*34$3-3')*%%$<$3=M*$F$26' G6G/M*,E6<'*F2$3&E$'$$.&'$E6<?$<$?$3&F66.E$$9'-3')*%%$<2J;DM*F32$4$2$$<'$&?632$ 3*$'6,'*$9M*F3JK$.&$3$3M*F36<'*F26,'*$9JA<&F$F$?$.2*$:'*32$&:.-34$3)66.F$G6G/'*F2$3&2$M$ Cognitief leren *&JC6',-43*'*$?$<$.$3G$4*3'M*,E3D'$-3')*%%$<$3$3M6<26''*F2$3&M*F3%*32$.F6.$3G<*F?$32-$3J :$.*-2$)66.*3E$'4$2$$<'$?632$E$.&$3$3)66.2*'<$$.:.-,$&4$.$4*&'.$$.2)-.2'$.46,'*$9*&J Beweging Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IQ

14 Taal h.6'$3'$4$3f$g6g/*&$3g<*f9'g$<634.*f%j5$m*$'26'f$g6g/*32$m$'*f2--%?--.2$$$.&'$%$$. F*FF$G6G/E$'G$&'$%D3'E$<:$3G*FE$'-3')*%%$<$3?63'66<J Sociaal-emotioneel $&&$3'*$$<?--.$$34-$2$-3')*%%$<*34$32.664'G*F663E$'4$?-$<?63M$<9?$.M$%$.2E$*2$3M$<9& *3dd3%$$.3-42*$:$.JA632$632$.$%63'&36:'F$G6G/E*$ %*3dd3%$$.26'632$.$ j$$9f$g6g/2$4$<$4$3e$*2*$'&v-3g$3d<<*4&we-32$.2$3%$.$3-?$.'$2-$3=6<&e*f266. @&,+;00)$;&91,;7!W!! @$$.E6.2%63?6<<$3$3'-,E4-$2$9$$2G6,%%.*F4'6<&E*F$?$3M*F3M*'\G6<63&?$.4$$'J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IR

15 Hoofdstuk 4: Ontwikkeling van het babybrein van maanden B$3&$3E$GG$3E$'3-4?66%-?$.$$3G6G/$3263-:$$3&-?$.$$3:$D'$.J1.*&$$3E$<$96&$ -3')*%%$<$3263*32$G6G/'*F2JK$'466'*32$M$'*F23*$'M-M$$.-?$.3*$D)$4$G*$2$3*32$ Cognitief leren )$$.-:'$.6%$<$3JU$<$44$36<&E$')6.$$$36.,E*$9663$.?6.*34$3663?636<<$&)6')$ E$GG$3-:2*34$32*$$$3:66.DD.-9M$<9&$$3264$$.2$.4$G$D.2M*F3J5$M*$'G*F?--.G$$<226'= E*F632$.$3$$.2$.E$$9'M*$32-$3[$.M*'2D&'*F2'D&&$3E$'M*$3$3E$'M$<92-$3_Ja9F$M*$'26'F$ *&J G*F?--.G$$<2E$'ED*&E-D2$3J Beweging -3')*%%$<*34$32*$M*,E3D69&:$<$3*3E$'4$2$$<'$*32$E$.$3$326'?$.63')--.2$<*F%*&?--.2$ E$.&$3$3<$.$3&'$$2&G$'$.663&'D.$3$3.$64$.$3$32$&:*$.$3)-.2$3&'$$2&G$'$.4$'.6*32= <632'$3263E$$<?<-$*$32E$'4$)*,E'366.2$'$$3-?$.G.$34''*F2$3&E$'<-:$3JA<<$G$)$4*34$ Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! IS

16 Sociaal-emotioneel %.*F4$3=2$3-4&'$$2&-3')*%%$<$32$E$.&$3$3M*F3JX*F2$3%$326'2$9.D&'.6'*$?$.--.M66%')-.2' &'$<<$3JC$-3')*%%$<*34?63$$3G6G/*&263M--3'M$''$32'-$663.$4$<&=26'F$.$4$<&%D3'M*$36<& 3--2M6%$<*F%G.$*3?-$.JX-32$.2D*2$<*F%$.$4$<&'$&'$<<$32-$F$F$%*32'$%-.'JC$?$.%<6.*34<*4' 9.D&'.6'*$%)*F'JU$<%4$2$$<'$?632$E$.&$3$3466'$.)*33$3TC6'4$2$$<'$26')$$'26'F$3*$' Taal P-4*&,E2D&26'E$'&'D%*32$E$.&$3$326'266.?--.?$.63')--.2$<*F%*&3D$.46,'*$9*&JB66.'66<*& %*32F$3-43*$'?$$<)--.2$3=26346F$?66%M$<9--%G6G/6,E'*4'$.D4:.6'$3JZ$'&)6'FD*&'3*$'4-$2 @&,+;00)$;&91,;7!PS! 4$?66.<*F%M*F3J 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I]

17 Hoofdstuk 5: Mentale sprongen van je baby van 0-12 maanden &:.-34$'F$3*$'?--.3*$'&JKD3-3')*%%$<*34?$.632$.':<-'&$<*342.6&'*&,EJC6'*&4-$2(E$'4$$9'M$ 2*$$.?66.'G*F$<%$&:.-34J 5 weken: Groeien en een traan '.663:.-2D,$.$3J 8 weken: De wereld is geen 'soepje' meer 12 weken: Het geheim van vliegtuigje spelen 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! Ib

18 19 weken: Klap eens in je handjes, blij blij blij k8<6:$$3&*3f$e632f$&kj 26 weken: In, op, achter, voor en hoe ver? 2*34$3E$GG$3'$3-:M*,E'$?63$<%66.($$3G<-%F$#-$$3G<-%%$32--&=(567.(=%()2%-9%()-8( 37 weken: Kijken, vergelijken en indelen $$3M)6.'\)*'4$G<-%'$:-$&4$$3%-$*&JC6'?$.4'E$$<?$$<%*F%$3$3?$.4$<*F%$3$3F$G6G/466'$. 46 weken: Daarom vliegt de pap door de lucht! -32$.2$<$36,E'$.$<%66.)$<(9'(#:2%8%020$%1.)2%7;%#-%8%252%-%2.1%7;%0&&(%)2%-%-(9 M$*<'F$-32$.2$%*32$.&'-$<$3$$3E--:4$2D<2*&26'$$32*$:'$\*3?$&'$.*342*$M*,E2DGG$<$3 2)6.&'$.D4G$'66<'J 55 weken: De afwas doen is een groot feest <$%%$.?$$<&-:` A<<$&-?$.2$&:.-34$3<$$&F$*3E$'G-$%!#$%#&%'()#*%% 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! I^

19 @&,+;00)$;&91,;7!PP! U$$')6'F$)633$$.%D3'?$.)6,E'$3` X*34*$2$.$264%*32$.<*$2F$&J5$%D3'-?$.6<$$3<*$2F$M*34$3$3F$G6G/<$$.'$.$.4?$$<?63` @&,+;00)$;&91,;7!PZ! 25 Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! If

20 Hoofdstuk 6: Ontwikkeling van het karakter A<?63692$4$G--.'$?63F$G6G/%D3F$%6.6%'$.'.$%%$3M*$3J7<66:'E*F?$$<$3*&E*F.D&'*4$3 $3<*$92$2*$E*F%.*F4'JX-V-3')*%%$<'WE*FM*F3%6.6%'$.2D&JB66.-9E*F$c'.6?$.'-9*3'.-?$.'*&=*&2D& *3663<$4663)$M*4J! Onderzoek naar temperament $<9F6.*4$<$$9'*F2?$.<$4$3$.$3&,ED)$.2632$3-3\.$6,'*$?$G6G/W&=2*$&-,*6<$.$3-:$3$.<$%$3JN*' Kijk naar je kind Ontwikkelingstips; Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei! !H

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Puzzel mee! Met het LICG Weet jij alles over huisdieren? www.licg.nl over houden van huisdieren

Puzzel mee! Met het LICG Weet jij alles over huisdieren? www.licg.nl over houden van huisdieren ! M LICG W jj? T... D j b j. J b j. H j b. M bb F Fb G. j WERKSTUK MAKEN OF SREEKBEURT HOUDEN? Kj LICG. D b. J. B j, j Hy- j b! W j, j bj LICG-b b. GA NAAR ACHTERKANT.. MAX, SIMBA OF TIJGERTJE? Aj j b?

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

De wonderlijke ontwikkeling van uw kind

De wonderlijke ontwikkeling van uw kind De wonderlijke ontwikkeling van uw kind Als (aankomend) ouder bent u wellicht in een fase waarin u keuzes gaat maken om de zorg voor kinderen en werk te combineren. Kinderopvang kan hierbij een belangrijke

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Begeleiding van kind en ouders op de SEH. Leerdoelen. ontwikkeling. 20% van de patienten die een SEH bezoeken is jonger dan 16 jaar.

Begeleiding van kind en ouders op de SEH. Leerdoelen. ontwikkeling. 20% van de patienten die een SEH bezoeken is jonger dan 16 jaar. Begeleiding van kind en ouders op de SEH Module 3 vervolgopleiding SEH-vpk Monique Vermaas Verpleegkundige SEH UMCN st Radboud Leerdoelen Aan het eind van de les heeft de cursist kennis en inzicht in de

Nadere informatie

Speeltijd. Oei, ik groei!

Speeltijd. Oei, ik groei! Speeltijd Met extra speelgoedtips voor de eerste vier jaar Oei, ik groei Colofon: Tekst:TwiseVictoryBV Editing:JannekeSinot Kaftontwerp:NielsTerol,Convormontwerp Tekstopmaak:AngelotteAdmiraal Metdankaan:FisherKPriceBenelux

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Intensieve Zorgen aan pasgeborenen.

Intensieve Zorgen aan pasgeborenen. info voor kinderen die op bezoek komen man, vrouw en kind Raf gaat een kijkje nemen op de afdeling Intensieve Zorgen aan pasgeborenen. Ga je mee? 01. Voorwoord Hallo, ik ben Raf, de giraf! Binnenkort kom

Nadere informatie

Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie

Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie Iedereen welkom 1 Hallo, Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie wil doen. Klopt dat? Weet je wel wat dat is: communie? Het is zo n moeilijk woord. Wees gerust het is geen ziekte

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Liefde, relaties en seksualiteit 17 april Nieuwegein

Liefde, relaties en seksualiteit 17 april Nieuwegein Liefde, relaties en seksualiteit 17 april Nieuwegein Inhoud Wat is seksualiteit? Seksuele vorming in de school? Draagvlak bij school, ouders en leerlingen De rol van de leerkracht Vaardigheden van de leerkracht

Nadere informatie

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen Geboortegedichtjes Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien Die moet beslist met eigen ogen Dit schitterende wonder komen zien We hebben ze geteld Je armpjes en je

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Puberteit en ASS; een goede combinatie? Anneke E. Eenhoorn

Puberteit en ASS; een goede combinatie? Anneke E. Eenhoorn Puberteit en ASS; een goede combinatie? Anneke E. Eenhoorn Gedrag komt nooit alleen. Vier factoren spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van gedrag. Kindfactor Opvoedvaardighedenfactor Ouderfactor

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2014 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2014 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK ACTIVITEITEN JAARPLAN 2014 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK HET ACTIVITEITEN JAARPLAN IN DE PRAKTIJK PUK & Ko Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal van Kindercentrum Wereldplek werken sinds 2009 met

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

LEESTIP. Speel- & Leerbrief JUNI 2015 1. Marja Baeten. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar BABY S ZIJN OVERAL JUNI 2015.

LEESTIP. Speel- & Leerbrief JUNI 2015 1. Marja Baeten. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar BABY S ZIJN OVERAL JUNI 2015. Pedagogisch werken met plezier s Speel- & Leerbrief JUNI 2015 BABY S ZIJN OVERAL Kinderen die PIPPO lezen, zien vaak baby s om zich heen. Natuurlijk in de kinderopvang maar ook omdat vriendjes of zijzelf

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Mijn Hummelboekje HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Dit is Hummeltje. Hummeltje kan eventjes niet bij zijn mama en papa wonen, omdat zij nu niet voor hem kunnen zorgen. Daarom komt Hummeltje naar t Hummelhuis.

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland j G G Ap, - 1 pp 6 2016 pp G I w G. pp Ap. p 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p Mp, j p 6 pp Ap p z p 7. z fj j p zj fp. Z Ap jj. jj w f f p zj. A p z wj - w, w, z, p, jw pf -.. Ap, -160308 // //01 pc Tj pp G I

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Over peuters en kleuters

Over peuters en kleuters Over peuters en kleuters Even terugdenken aan onze eigen puberteit Stemmingswisselingen Boos worden om niets Ruzie maken over niets Met de deuren slaan voor aandacht Experimenteergedrag Grenzen af tasten

Nadere informatie

pedagogisch werken met plezier Verstoppen is alvast wennen aan eventjes weg zijn Marja Baeten Redactie PIPPO

pedagogisch werken met plezier Verstoppen is alvast wennen aan eventjes weg zijn Marja Baeten Redactie PIPPO pedagogisch werken met plezier s Speel- & Leerbrief juni 2011 Verstoppen is alvast wennen aan eventjes weg zijn Verstoppertje spelen, lijkt een simpel spelletje, maar het zit vol met grote ervaringen:

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden Hoofdstuk 2

Veiligheid en welbevinden Hoofdstuk 2 32 HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Tim, Jona en Lennaert racen buiten op de fi etsjes. Ze gaan helemaal op in hun spel. Maar af en toe stoppen ze en kijken ze in het rond. Waar zijn Kim of Adrie,

Nadere informatie

Kijk, de vogel zingt. Bente Jonker Moniek Peek. De Vier Windstreken. Jonker - Peek Kijk, de vogel zingt. Het verhaal van Jet en haar dove zusje

Kijk, de vogel zingt. Bente Jonker Moniek Peek. De Vier Windstreken. Jonker - Peek Kijk, de vogel zingt. Het verhaal van Jet en haar dove zusje Kijk, de vogel zingt vertelt het verhaal van Jet die een doof zusje krijgt. Voor Jet maakt het niets uit, ze begrijpt haar zusje Keet toch wel! Haar ouders zijn geschrokken, ze geloven het eigenlijk niet.

Nadere informatie

Spraak-taal 0-1½ jaar

Spraak-taal 0-1½ jaar Spraak-taal 0-1½ jaar HOE LEERT EEN KIND PRATEN? Leren praten gaat vaak natuurlijk en vanzelf. De meeste ouders staan er niet bij stil. Het gaat stap voor stap, net als leren lopen. Het ene kind leert

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN; ONTWIKKELING EN OPVOEDING_9789006815627_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN; ONTWIKKELING EN OPVOEDING_9789006815627_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN; ONTWIKKELING EN OPVOEDING_9789006815627_INHOUD_KORT Thema 1 Inleiding op ontwikkeling en opvoeding 1 Begeleiden bij ontwikkeling 1.1 Begeleiden als kerntaak 1.2 Begeleiden bij ontwikkeling

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

nijntje spelregels nijntje waar zit je? verstoppertje spelen

nijntje spelregels nijntje waar zit je? verstoppertje spelen nijntje verstoppertje spelen nijntje waar zit je? spelregels 1 nijntje waar zit je? nijntje Verstoppertje spelen voor: vanaf: speelduur: 2+ spelers 6 maanden ca. 10 min. Exclusief 2x 1,5V AAA batterij

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 13 Pictogrammen 14 Doelstellingen 15 I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19 A Wat is ontwikkeling? 21 1 Definitie en kenmerken 21 1.1 Definitie 21 1.2 Algemene kenmerken van ontwikkeling

Nadere informatie

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 Klankhoogte Een eigen liedje Bron: Alma ten Bruin Opstelling: De kinderen zitten in een kring in het speellokaal Benodigdheden: CD: Klankhoogte Bijlage 1 2 3 4 Melodie instrumenten

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

JUBLILEUMUITGAVE. PDN tw. 10 jaar

JUBLILEUMUITGAVE. PDN tw. 10 jaar P W 10 Z 16 VOLTAGE TILBURG 16 MEI P W 10 E 16 1000 E A I T 945 f 2 L f I, R ( ) S T W, f 16, f 10, E W 16 S T V áá f I : I f (!!) ;-)) A A f f 1005, B f W! H G 10, J A R f!! I, é! V, W!,!!??? f R R, L

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

EINSTEIN. Weet je wat, ik neem mijn neef mee naar het laboratorium. Daar werken mijn assistenten met stikstof. Dat vindt hij vast mooi.

EINSTEIN. Weet je wat, ik neem mijn neef mee naar het laboratorium. Daar werken mijn assistenten met stikstof. Dat vindt hij vast mooi. EINSTEIN ballon weer opblaast. Maar mijn assistenten vertellen dat het komt doordat de stikstof heel erg koud is en dat de lucht in de ballon dan kleiner wordt. Later warmt de lucht weer op en wordt weer

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Babymassage. www.catharinaziekenhuis.nl

Kindergeneeskunde. Babymassage. www.catharinaziekenhuis.nl Kindergeneeskunde Babymassage www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KIN003 / Babymassage / 05-07-2013 2 Babymassage In het Catharina Ziekenhuis

Nadere informatie

Oudervragenlijst. Geachte ouder/ begeleider,

Oudervragenlijst. Geachte ouder/ begeleider, Oudervragenlijst Geachte ouder/ begeleider, Ik wil u vragen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst wordt mede gebruikt om vast te kunnen stellen wat de aard en de mate van de problemen van uw

Nadere informatie

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA Een onderzoek naar een win-win situatie voor vastgoedeigenaren, retailers en vastgoedmanagers "#%&'())*# +*'(,-'(*.,/*#-0*01*230 45'6207839#'(0*'06#* :5-0*#0#5'%;*52"-050*?#5@6508,+(*--

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze.

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze. Moederdagtip Waar is het cadeautje verstopt? Auteur: Josée Warnaar Als de kinderen een cadeautje voor Moederdag maken, zoals bijvoorbeeld het bonnenboekje uit de vorige moederdagtip*, wordt het extra spannend

Nadere informatie

De Baha Softband horen vanaf het prille begin!

De Baha Softband horen vanaf het prille begin! De Baha Softband horen vanaf het prille begin! Het leven is zoveel mooier met geluid! Mensen hebben vijf zintuigen: smaak, reuk, zien, tast en horen, die ons alle vijf helpen de wereld om ons heen te

Nadere informatie

Spelen en bewegen met uw baby www.cjggooienvechtstreek.nl

Spelen en bewegen met uw baby www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Spelen en bewegen met uw baby www.cjggooienvechtstreek.nl n Spelen en bewegen met uw baby Spelen is leuk, maar ook nuttig. Al spelend kan uw kind zijn gevoelens uiten en contact

Nadere informatie

Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters

Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters Kun jij de verleiding niet weerstaan als je versgebakken cake ruikt? Ga je eten als je verdrietig, boos, of gespannen bent? Lukt het je niet

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor ouders

Na de schok... Informatie voor ouders Na de schok... Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende

Nadere informatie

Doos der wijzen: opdracht één

Doos der wijzen: opdracht één Doos der wijzen: opdracht één Zet de schoenendoos voor je voet, en bekijk alle kanten goed. De bodem zie je nu helemaal niet, heb daarover geen verdriet. Neem het deksel er eens van, hoeveel kanten zie

Nadere informatie

7 DINOPECH Tekst: Geronimo Stilton / Illustraties: Giuseppe Facciotto e.a. Voorlezen vanaf 6 jaar / zelf lezen vanaf 8 jaar

7 DINOPECH Tekst: Geronimo Stilton / Illustraties: Giuseppe Facciotto e.a. Voorlezen vanaf 6 jaar / zelf lezen vanaf 8 jaar 7 LESBRIEF DINOPECH Tekst: Geronimo Stilton / Illustraties: Giuseppe Facciotto e.a. Voorlezen vanaf 6 jaar / zelf lezen vanaf 8 jaar Korte inhoudsbeschrijving van het boek Rotsfort maakt zich op voor de

Nadere informatie

Nieuw! MUSICAL WEEKEND. 18-19 - 20 maart. zang, dans en acteren en natuurlijk veel plezier! een weekend vol met

Nieuw! MUSICAL WEEKEND. 18-19 - 20 maart. zang, dans en acteren en natuurlijk veel plezier! een weekend vol met Nieuw! MUSICAL WEEKEND 2016 18-19 - 20 maart een weekend vol met zang, dans en acteren en natuurlijk veel plezier! Scala Musical Weekend 2016 Het is zover! Met ingang van het seizoen 2015-2016 organiseert

Nadere informatie

Prentenboeken kikker Gebruiksmogelijkheden in het kader van Waarnemen > Begrijpen > plannen > realiseren

Prentenboeken kikker Gebruiksmogelijkheden in het kader van Waarnemen > Begrijpen > plannen > realiseren Prentenboeken kikker Gebruiksmogelijkheden in het kader van Waarnemen > Begrijpen > plannen > realiseren Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs november 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg Activiteitengids buitenschoolse opvang Ypenburg 4 november 2013 t/m 20 december 2013 Voorwoord Hallo allemaal, Hier is het nieuwe knaloranje boekje van Leuk Ypenburg met weer allerlei superleuke workshops.

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht De inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xix Dankwoord... xx Inleiding... 1 Deel I: Geef je baby een gezonde, vrolijke start... 7 Hoofdstuk 1: Je voorbereiden op de baby... 9 Hoofdstuk 2: De overgang

Nadere informatie

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Blok 1 0 1 2 3 4 5 bevorderen hun fijnmotorische vaardigheden. maken kennis met de vier schrijflijnen: daklijn, plafondlijn, vloerlijn en kelderlijn hanteren een goede pengreep;

Nadere informatie

Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Verzekerd bij: Verzekeringsnr.: School/dagverblijf: Groep: Leerkracht/mentor: Telefoon school:

Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Verzekerd bij: Verzekeringsnr.: School/dagverblijf: Groep: Leerkracht/mentor: Telefoon school: Aanmeldformulier Kind gegevens: Voornaam: Geslacht: Jongen meisje Achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Nationaliteit: BSN/ sofinummer: Verzekerd bij: Verzekeringsnr.:

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

VRIENDSCHAP EN RELATIES

VRIENDSCHAP EN RELATIES VRIENDSCHAP EN VRIENDSCHAP Als je in de puberteit komt, wordt vriendschap belangrijk. Je vrienden kies je zelf uit. Er zijn mensen die één boezemvriend of één hartsvriendin hebben. Andere mensen hebben

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

WAAR BEMOEI IK ME MEE?

WAAR BEMOEI IK ME MEE? WAAR BEMOEI IK ME MEE? Omgaan met zelfbeschikking van zelfstandig wonende cliënten met een LVB die alcohol of drugs gebruiken Els Bransen & Brigitte Althoff Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental

Nadere informatie

Wacht maar tot ik groot ben!

Wacht maar tot ik groot ben! www.geerttaghon.be Wacht maar tot ik groot ben! Omgaan met agressie bij kleine kinderen Geert Taghon 2013 Ontwikkeling kleine kind De wereld leren kennen en zich hieraan aanpassen (adaptatie) Processen

Nadere informatie

www.kosmosuitgevers.nl kosmos.uitgevers kosmosuitgevers

www.kosmosuitgevers.nl kosmos.uitgevers kosmosuitgevers www.kosmosuitgevers.nl kosmos.uitgevers kosmosuitgevers 2016 Kiddy World Promotions B.V., Amsterdam Exploitatierecht Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, onderdeel van VBK media concept Oei, ik groei!

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012. Bijeenkomst 11: ontwikkeling

Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012. Bijeenkomst 11: ontwikkeling Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012 Bijeenkomst 11: ontwikkeling Terugblik bijeenkomst 10 Presentatie ontwikkelingsgebieden Indeling ontwikkelingsgebieden Casus: stel je probleemverklaring op. Bijeenkomst

Nadere informatie

gelukkig, maar er was eens een dag dat dat anders was...

gelukkig, maar er was eens een dag dat dat anders was... Het verloren mandje Hallo lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig, maar er was eens een dag dat dat anders was... Op een vroege zonnige ochtend is Fakir al druk bezig

Nadere informatie

Mirjams mama en moekie

Mirjams mama en moekie Seksuele diversiteit graad 1 Mirjams mama en moekie Lesvoorbereiding Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print 2 lege gedragspatroongrafieken af voor

Nadere informatie

LEEFVELDENANALYSE BLOEMHOF - TARWEWIJK. Inventarisatie van ankerpunten voor project Wandelen voor ouderen. Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn

LEEFVELDENANALYSE BLOEMHOF - TARWEWIJK. Inventarisatie van ankerpunten voor project Wandelen voor ouderen. Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn Vu u R F u K j v L c Jc qu y c A S 1 A V b u V V V V V b V V u j O u b u V u G j SREVE LS V S S v j h G v u jj h Zu V S G G V j u y S uy V O D V zhu K LEEFVELDEAALYSE LOEOF AREIJK K RAR RARK ERAR ER E

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie