+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>? - PDF">

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?"
+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78 *;>)7AHA99G M7AA74;97878:>>A ";BLN>;87;H %9GG7;:>? OP55 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

2 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# IC997?>77I7=H7?J "#$#%#& '()*,(*,-./0123 &=KHH7=CP1=CAC8C #4123, 7 F=KH 567& QRSTQNTSOR5RUTOTR FC8=:AA<=8J /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

3 Voorwoord Goed nieuws na een treurig bericht Het was een treurig bericht in de krant van 2 juli 2009: brand in de Schipholtunnel, terwijl er in de tunnel vijf treinen stil stonden voor een rood sein. Treinen mochten niet doorrijden, terwijl de brandweer opdracht gaf tot ontruiming, lees: doorrijden. Zo ging er meer mis, bleek uit later onderzoek. Gelukkig liep het allemaal met een sisser af het vuur doofde vanzelf maar het incident had ook kunnen uitgroeien tot een ramp. Het Platform Transportveiligheid heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan een veiliger transport van mensen en goederen over weg, spoor, water en door buisleidingen. Dit verklaart waarom de ministers van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie zich aansluitend op het tunnelincident tot ons Platform hebben gericht met de prangende vraag hoe precies te handelen in geval van een daadwerkelijke calamiteit. Dit met het doel de persoonlijke en materiële schade zoveel mogelijk te beperken. Het onderwerp zelfredzaamheid nam in de vraagstelling dan ook een prominente plaats in. Een kleine twee jaar na dit opvallende tunnelincident, heb ik goed nieuws: voor u ligt een lijvig maar uitermate toegankelijk geschreven rapport met een groot aantal adviezen over hoe te handelen direct na een incident. Het voert te ver om alle aanbevelingen op deze plek op te sommen, maar één van de vele verrassende conclusies wil ik u niet onthouden: incidenten gaan lang niet altijd gepaard met paniek. De betrokkenen c.q. slachtoffers laten zich vaak heel gewillig leiden, áls zich maar een leider opwerpt. Zo kan een gedwongen evacuatie van een trein in een tunnel dus heel kalm en gestroomlijnd verlopen wanneer bijvoorbeeld de machinist of conducteur op een deskundige manier het voortouw neemt. Hiervoor dienen zij wel geschoold en getraind te worden. Deze en de andere aanbevelingen zijn diepgravend onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd door prof. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid van de VU in Amsterdam, en zijn medewerkers van Crisislab. Samen met experts van de spoorbedrijven en de hulpverlening hebben zij alle mogelijke oplossingen doorgenomen en afgewogen keuzes gemaakt. Er zijn dus ook oplossingen die het niét hebben gehaald in de aanbevelingen, zoals in geval van nood achteruit de tunnel uitrijden. Ook de reden hiervoor leest u verderop in dit rapport. De voorgestelde keuzes zijn getoetst door FNV Spoor, Rover, CG-Raad, Brandweer en NVBR. De ministers hebben het Platform Transportveiligheid gevraagd te komen met makkelijk toepasbare aanbevelingen die bruikbaar zijn voor reizigers, treinpersoneel en spoorbedrijven. Ik meen dat ze met dit rapport op hun wenken worden bediend. Michiel Zonnevylle, bestuurslid Platform Transportveiligheid

4 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

5 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&'(%)*,-./ " AB 89C &=D>;>E>=F:;GH=<DIJ=?H::KL=>? AM 89N AM 895 8A 897 #==RX>TH=J 8A 8/ C C9N 0QR=JF:E>=8Z,PP?LY<W>RP;F=JK>T?=<>TV<::E=;?::J?PPJK:SLE=<PPR 8C C95 85 C97 8[ C9[ 8M C9B 8\ C9M 0QR=JF:E>=[Z1>T?=;R==;>;S>?=;E>RSPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J 8\ C9\ C5 C98A =F=;PQR=JF:E>=RPF=JH>=;? C7 87 N98 CB N9C CB N9N CM NA N97 N8 N9[ NC N9B NC N9M N5 I/ &3<J2=H305AAE552A<32A BK 598 N7 59C N7 59N N[ 595 NB 597 NM 59[ &==F:SY:E>=WJPS=?YJ=>;==;J>T?=;?=EJ=>; NM 59B N\ 59M 5C 59\ 5N 598A 5M \ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 7.%*-*-#'6

6 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# K/ '2E3<J2=H305AAE552A<32A:2=<>>140>>=220;?0;=2<2F=?;24E=2 K. 798 /JPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>;EY;;=<^W=J:SEPJ 78 79C 75 79N 7M #>E=J:EYYJ [N [[ [B /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& [.%*-*-#'6

7 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N. " /. > >;RE>EYE>P;=<=W:JE>T=;9&=K>;>RE=JF:;3=JV==J=;`:E=JRE::EL==DE;:V=;;>R;:K=F:;?= C K>;YE=;F:;==;>;S>?=;E>;==;RWPPJEY;;=<=;?::JK==FPPJ?=<=F=;RJ=??=;?===JRE= EYRR=;PF=JL=?=;ULY<WF=J<=;=;?=>;RE:;E>=R=;Q=?J>TF=;=;Q=E=J=SPKKY;>S:E>=9)=E:RW=SE H>SLH=<D=;:;?=J=;Q>T==;S:<:K>E=>E>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<E=J=??=;9 8*;RW=SE>=R3d`=;003UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& B.%*-*-#'6

8 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"#./8 '2D303<32:>0OP21DQ=24P>>RG234 )=ES=;EJ:<=SP;S=WE>;?>EP;?=JHP=V>R]H=<DJ=?H::KL=>?^9=<DJ=?H::KL=>?XPJ?E>;?>E 5 7 E=VPJERSL>=E=;F:;?=PF=JL=>?UK::J==;]D:SEPD<>D=^9 B./B "#$%&'(%)#*%"(#,-"#.% &>EP;?=JHP=VL==DE:<R?P=<PKUPWQ:R>RF:;X=E=;RSL:WW=<>TVP;?=JHP=VUWJ:VE>RSL==; F:;==;QJ:;?>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<9 *;?=H>;R;=?=RL>=JQPF=;RE::E/,'.*012)%FPPJ>KW<=K=;E==JQ::JHP;?=J==;GK==J?:; ::;R<Y>E=;Q>T?=P;?=JHPSLE=X=JV=<>TVL=>?9 3(#,-"#.1/,"2#1% [6J>=DF:;=_eK>;>RE=J1=J)PJRE::;1X==?=O:K=JU=<DJ=?H::KL=>?Q>TJ:KW=;=;SJ>R=RUTY;>CAA\UV=;K=JVCAA\e AAAACM7\MC9 B3:;^E/:?T==;4JP=;=;?::<UCA8A9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& M.%*-*-#'6

9 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# LPPD?REYV5I9 XPJ?=;Q=R<PE=;9 42"/#%&'(%)#*%"(#,-"#.% -SL>WLP<RWPPJEY;;=<SP;D<>SE==JEK=ER>EY:E>=R>;:;?=J=RWPPJEY;;=<R9 5",*#%6#12),07&0(8%&'(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% M 1YRR=;Q=>?=EY;;=<QY>H=; RWPJ=;H>SLPW>;H=R:DHP;?=J<>TV=W=JJP;RWPJ=;GNW=JJP;=><:;?=;I9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& \.%*-*-#'6

10 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# U./I W=JRP;==<?:EFPPJRW=<Q::J:<E>T?FPPJ?=K==REJ>R>SPK>T?=;?=WJPS=?YJ=H:<V>=H=;PK?:E?:E Q=R<PE=;EPE==;=F:SY:E>=9./K V22AJ3CP2= *;L=EF>TD?=LPPD?REYVXPJ?E>;?=FPJKF:;==;FPPJRE=<FPPJ==;WJPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>; P;?=JHP=V9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8A.%*-*-#'6

11 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N8 8/. " S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=R9 1>T?=;R==;>;S>?=;E>R?=SPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J9 8/8 Q=RSLJ=F=;9 :9*"6,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$ >? %% 0WC5K::JE8\\\QJ==VEQJ:;?Y>E>;?=(P;Ee6<:;SEY;;=<U?=:YEPEY;;=<?>=$J:;VJ>TV=;*E:<>i >;L=EK>??=;F:;?=EY;;=<9&=QJ:;?P;EX>VV=<EH>SLHPR;=<?:E?=SL:YDD=YJ?=QJ:;?;>=E 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9( >> % <=F=;9% /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 88.%*-*-#'6

12 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# ;#*,"6,'(%0(%'#89 L=EK=EJPRE:E>P;9&=K:SL>;>REF:;?=H=K=EJPQ=R<Y>EPKE=X:SLE=;EPE?=REJPPKX==JXPJ?E Y>E?=QJ:;?=;?=K=EJP96>TL=E>;S>?=;EPF=J<>T?=;Y>E=>;?=<>TV8\CK=;R=;9 >D % 8N95\YYJ;::J?=1#,&02#%*9((#$90K87957YYJXPJ?EF:;:D?=6J>ER=H>T?=F:;?=O:;::<EY;;=< R<:SLEPDD=JR9% >J % =,'(#(%-N#,L&90$%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$ >O % =;L=EEJ=>;W=JRP;==<X=<HP=JF:J=;9 8/B 6>T==;EY;;=<QJ:;?L==DE?=QJ:;?X==JE=K:V=;K=EEX==RW=S>D>=V=WJPQ<=K=;?>=L=E KP=><>TVK:V=;PKQ>;;=;?===JRE=E>=;K>;YE=;?::?X=JV=<>TVG<=F=;RJ=??=;?=ILY<WE= VY;;=;F=J<=;=;9M#(%##,1*#Q=RE::EQ>TF==<EY;;=<>;S>?=;E=;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JX::J>;?= EY;;=<L=E>;S>?=;EH>SLWJ=S>=R:DRW==<E9 8[ 8N&=W:JEK=;EPD1J:;RWPJEUCAAB9 85%'*6UCAA\9 87*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8C.%*-*-#'6

13 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# PDL=:E=RS:W=>;F=JE>S:<?>J=SE>P;<=:?REP:;>;E=;R>F=E=KW=J:EYJ=>;SJ=:R=>;:D=XK>;YE=R9^8B EY;;=<HPRE=JVV:;H>T;?:E>;E>=;K>;YE=;?=QJ:;?H>SLV:;P;EX>VV=<=;EPE==;R>EY:E>=?>= 8M &>EQ=E=V=;E?:;PPV?:E?=<=F=;RJ=??=;?= F=JP;?=JRE=<<=;?:E?=QJ:;?X==J>;?===JRE=D:R=F:;==;QJ:;?>;==;EY;;=<PDD=;R>=DV:; PWEJ=?=;9 8\ F:;?=QJ:;?X==J^9 CA 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9(% ;#*,"6,'(%'#89% CC $PYE>=F=>;DPJK:E>=PF=J?=<PS:E>=F:;?=EJ=>;U=;K>R>;E=JWJ=E:E>=F:;?=>;DPJK:E>=PF=J?= CN C5 &=S:RYnRE>=V 8\(P?>SUCAAN9 CA%PRKY<<=J=;:;?=J=;UCAA89 C8.J>RK:JE9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8N.%*-*-#'6

14 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =;?=>;E=JF>=XRK=E,=?=J<:;?R=LY<WF=J<=;=JRX>TH=;=J=SLE=JPW?:E>;?=X=JV=<>TVL=>? P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%6,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% /<:;:J=Z P0*%#%10Q9$'*0#"#L#(0(8% % CB F:;?=EJ=>;Q=W::<?9]#%&#,.##,1$#00(8%-",8*%&#,&"$8#(1%#,&"",%'*%02)*1*607-07(#% (""90*8'(8A#(C%N",#(%''(8#8#&#(R%-"'*%#%)9$/&#,$#(#,1%('',%#%7901*#%$"2'*0#%N",#(% P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%2'$'Q0*#0*%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% &=R;=<RE=K:;>=JF:;=F:SY:E>=>R?PPJ?=EJ=>;=;Y>E?=EY;;=<E=J>T?=;9)=EL==DE?:;PPV?= CM 8/I C\ C[%=RWP;?=;EF:;L=EEJ=>;W=JRP;==<9 CB4:<=:=;:;?=J=;UCAA59 CM*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 85.%*-*-#'6

15 NA :$',Q#,0(8% N8 &=>;DPJK:E>=>;?= F==<P;H=V=JL=?=;=;>RRWJ:V=F:;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JQ>TFPPJQ==<??==J;REF:;?=QJ:;?9 NC V(*#,/,#*'*0#%&'(%#%N'',12)9N0(8% WJPE=SE>F=:SE>P;9^NN N5 &= EJ=>;W=JRP;==<9 N7 ;PP?R>EY:E>=U=;E=F=;RF:RERE=<<=;?:E?=;PP?R>EY:E>=L=;PPV?::?X=JV=<>TVV:;?=J=;UH:< N[ ]-LPJE<g:DE=JK>RR>P;B588L:RW:RR=?EL=K>?eWP>;EPDEL=EY;;=<UEL=SL=D?=EJ:>;L=:JR:; ;PER==:;gJ=:RP;EPQ=:<:JK=?p9^ N8/JPY<_U8\\N9 N7%=RWP;?=;E=;9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 87.%*-*-#'6

16 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# NB % ;PP?H::VEPEP;K>??=<<>TV==F:SY:E>=9 NM =,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$% XLPW:RR=?EL=D>JREEJYSVP;D>J=9^N\ =#1$90*&",Q0(8%*"*%Q"8#$07.#%-#$L,#-'Q#%Q''*,#8#$#(% 5A 6>T==;QJ:;?>;==;EY;;=<RW=<=;PPVRW=S>D>=V=D:SEPJ=;K==?>===;=F:SY:E>=Q=KP=><>TV=;9 PKLY;GVPREQ:J=I:YEPE=F=J<:E=;9 58 6>T==;QJ:;?>;==;RWPPJEY;;=<>RL=E?=;VQ::J?:E E>T?PWL=EX=JVX><<=;H>T;9 5C 40Q9$'*0#"#L#(0(8 =F:SY=J=;9=KP=E=;==;F<YSLEL:<=;PDPWE>T?PWLY;X=JVH>T;9&=H=K=;R=;X><<=;EPSL 8/K 55 -E=JV=J 5N*;E=JF>=XR9 55qY:J=;E=<<>U8\75j/:Lg=;/JPY<_UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8[.%*-*-#'6

17 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =F:SY:E>=9 5[ 5'6#$6''(0(20#(*%0(%5'/,9( 5B =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% 5M 5\ 7A 78 -<=SLER==;J=<:E>=DV<=>;::;E:<K=;R=;Q=R<Y>EE==F:SY=J=; HP;?=J?=J=:SE>=F:;:;?=J=;:DE=X:SLE=;9 7C =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8B.%*-*-#'6

18 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# D>;:<<gEYJ;R:JPY;?:;?J=EYJ;REP./5M\M:E:QPYE8[Z8[LJRlsm9 7N #PV:<=V=;;>R.'(HP?P=;?=H=<DR==;L>;?=J<>TV=DD=SEL=QQ=;PW?==F:SY:E>=9 7[ ;#*,"6,'(%'#89% ==;WPR>E>=D=DD=SEL==DEPWLY;H=<DJ=?H::KL=>?9 7B 7M 0PV?=>;H=EF:;==;=F:SY:E>=E=:KX=JVE Q=FPJ?=J=;?9 7\ [A =;?=K:SL>;>RE9&==F:SY:E>=F:;?=EJ=>;>RRYSS=RFP<F=J<PW=;96>;;=;BK>;YE=;X:R?=EJ=>; [8 8/Y /JPY<_=;$:LgU8\\89 7B:JQPYE>R=;(:J:K:J:RUCAA59 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8M.%*-*-#'6

19 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# [C 40Q9$'*0#"#L#(0(8% WJPS=?YJ=eQ>TL=E>;J>T?=;F:;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<H>SL;>=EW=JR=:SLE=J>;?=EJ=>;Q=F>;?E9 0;?:;VR?:E?=WJPS=?YJ=R>;EL=PJ>=;>=EK=E=<V::JREJ>T?=;UQ<>TVE>;?=WJ:VE>TV?:E?=H= :SLE=J>;9W:$1%0#Q'(%"/%1*'*0"(%X"**#,'Q%&"",''(%"/%)#*%/#,,"(%1*''*%#(%)9$/%("08%)##L*%607%)#*% 0(1*'//#(R%'(%8'%0.%('*99,$07.%(0#*%&,'8#(%"Q%Q#*%Q07%Q##%*#%$"/#(%('',%'2)*#,#(S%V.%"#%8#N""(% Q07(%N#,.%'$1%2"(92*#9,R%N'',607%0.%#08#($07.%'Q/#,%#(.%''(%#%,#8#$%'*%N07%0(%*9((#$1%0(%)#*% '2)*#,1*#%,071*#$%Q"#*#(%-0**#(SU BD % 8/7 52:?1544>0;>1>R3<23<20F=?;24E=2A [5 )=E;>=EY>EFP=J=;F:; S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=RVPKE?PPJ?:E?=H=WJPS=?YJ=RF==<:<;>=EEPE?=W:J:E=V=;;>RF:; K:SL>;>RE=;USP;?YSE=YJR=;EJ=>;?>=;RE<=>?=JRQ=LPJ=;9 [7 '<<==;X:;;==J WJ:VE>TV9 [[ [B 8/Z 1>T?=;R==;S:<:K>E=>E>R?=SPKKY;>S:E>==_EJ==KVX=ERQ::J9 [M &=?JYV=;P;H=V=JL=>?F:;==; [N%=RWP;?=;E9 [B:KQPdO<=>;U8\\B9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8\.%*-*-#'6

20 K"QQ9(02'*0#%*911#(%,07#(%/#,1"(##$%#(%#%*,#0(0#(1*$#00(8% >;DPJK=J=;PF=JL=E>;S>?=;E9 [\ >;DPJK:E>=L=EQ=R<Y>EPK?=WJPS=?YJ=]EY;;=<EJ=>;FJ>TK:V=;^E=RE:JE=;9 BA )=E]EY;;=<EJ=>; FJ>TK:V=;^L==DE:<R?P=<PKE=FPPJVPK=;?:EQ>T?==F:SY:E>=:;?=J=EJ=>;=;>;?=EY;;=<==; B8 BC =F:SY:E>P;EPE:V=W<:S=9 BN 4-(e%:<:JKPWJP=W9 B5 K:SL>;>RE=;>;?=QYYJEPPV?=SPKKY;>S:E>=EYRR=;?=K:SL>;>REF:;?=>;S>?=;EEJ=>;=;?= B =;EJ=>;?>=;RE<=>?=J9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& CA.%*-*-#'6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Datum: 17 juni 2011 Betreft:

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Datum 1 april 2010 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport IVW/IOOV inzake Schiphol spoortunnel incident op 2 juli 2009

Datum 1 april 2010 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport IVW/IOOV inzake Schiphol spoortunnel incident op 2 juli 2009 a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 67 F 070 35

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 0 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Vlakke Meetkunde. Les 1 Congruentie en gelijkvormig

Vlakke Meetkunde. Les 1 Congruentie en gelijkvormig Vlakke Meetkunde Les 1 Congruentie en gelijkvormig (Deze les sluit aan bij het paragraaf 1 van Vlakke Meetkunde van de Wageningse Methode. Vlakke Meetkunde kun je downloaden vanaf de site van de Open Universiteit.

Nadere informatie

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b G&R vwo D deel C von Schwartzenberg / a k: = x gaat door (0, ) ( 0 = ) en (, ) ( = ) l : x = 6 gaat door (0, ) (0 = 6) en (, 0) ( 0 = 6) Zie de lijnen in de figuur hiernaast b = x x = of x = of x = 6 of

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid. Hans Spobeck Hoofd Programmabureau Platform Transportveiligheid

Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid. Hans Spobeck Hoofd Programmabureau Platform Transportveiligheid Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid Hans Spobeck Hoofd Programmabureau Platform Transportveiligheid Van Railplan tot Platform Transportveiligheid 1997 start constructie Betuweroute / 2000 start

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 008 Algebraïsch rekenen (versie 7 juni 008) Inleiding In deze module worden een aantal basisrekentechnieken herhaald. De nadruk ligt vooral op het symbolisch rekenen.

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1 Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Gelijke oervlakte maximumscore f' ( x) = x x = geeft x = Dit geeft x = ( ) ( ) f = = (dus de coördinaten van T zijn ( ) maximumscore 6 De oervlakte van V is ( )

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig We willen vlot en veilig doorrijden, onze leefomgeving beschermen

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

3.1 Haakjes wegwerken [1]

3.1 Haakjes wegwerken [1] 3.1 Haakjes wegwerken [1] Oppervlakte rechthoek (Manier 1): Opp. = l b = (a + b) c = (a + b)c Oppervlakte rechthoek (Manier 2): Opp. = Opp. Groen + Opp. Rood = l b + l b = a c + b c = ac + bc We hebben

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 0 9. RQQ7$. QOI Inboeknummer o9bstoat46 Beslisdatum B&W 9 november 2009 possiernummer 945 55> Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000 241B0236/00P000 241B0236/00R000 0470/00K000 699 520 RATTEBORGSTRAAT gemeenteweg - asfalt/ beton 241B0254/00E000 40 241B0255/00000 241B0255/00K000 241B0252/00D000 241B0250/00D000 241B0248/00D000 Hemelrijkstraat

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 011 Module 1 Algebraïsch rekenen (versie augustus 011) Inhoudsopgave 1 Rekenen met haakjes 1.1 Uitwerken van haakjes en ontbinden in factoren............. 1. De

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

De constructie van een raaklijn aan een cirkel is, op basis van deze stelling, niet zo erg moeilijk meer.

De constructie van een raaklijn aan een cirkel is, op basis van deze stelling, niet zo erg moeilijk meer. Cabri-werkblad Raaklijnen Raaklijnen aan een cirkel Definitie Een raaklijn aan een cirkel is een rechte lijn die precies één punt (het raakpunt) met de cirkel gemeenschappelijk heeft. Stelling De raaklijn

Nadere informatie

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje.

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje. 4som kaart a In een 4som-puzzel moeten in vier hokjes getallen worden geschreven. Van de (horizontale) rijen en van de (verticale) kolommen is de som gegeven en ook van de diagonalen. Welke getallen moeten

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 9 juni 2012

Uitwerkingen toets 9 juni 2012 Uitwerkingen toets 9 juni 0 Opgave. Voor positieve gehele getallen a en b definiëren we a b = a b ggd(a, b). Bewijs dat voor elk geheel getal n > geldt: n is een priemmacht (d.w.z. dat n te schrijven is

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Goniometrie

Hoofdstuk 7 Goniometrie V-1a 4 Voorkennis 5 C A 5 m B C = 10 5 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-2a 76 14 K m L d M = 10 14 76 = 90 L 0 De rehthoeksn zijn de n LM en KM. De langste is KL. d LM = 0 KM = 16 KL = 900 256 +

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving

GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid GHOR-NL Inhoud Risicobeheersing Enkele ervaringen Enkele tools Mijn visie voor de GHOR Risicobeheersing

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Driehoeken, rechthoeken en vierkanten. 1. Eerst twee macro's

Cabri-werkblad. Driehoeken, rechthoeken en vierkanten. 1. Eerst twee macro's Cabri-werkblad Driehoeken, rechthoeken en vierkanten 1. Eerst twee macro's Bij de opdrachten van dit werkblad zullen we vaak een vierkant nodig hebben waarvan alleen de beide eindpunten van een zijde gegeven

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Oplossing oefeningen. Deel 1: Elektriciteit

Oplossing oefeningen. Deel 1: Elektriciteit Oplossing oefeningen Afhankelijk van je oplossingsmethode en het al dan niet afronden van tussenresultaten, kun je een lichtjes verschillende uitkomst verkrijgen. Deel 1: Elektriciteit Hoofdstuk 1: Elektrische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 7 les 2

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 7 les 2 Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO lok 7 les Paragraaf Loodrechte stand en inproduct Opgave De lijnen HM En BD snijden elkaart, want ze liggen eide in het vlak door de punten H, D, B en M Ze snijden elkaar

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus

Nadere informatie

Opgave 1 Bekijk de Uitleg, pagina 1. Bekijk wat een vectorvoorstelling van een lijn is.

Opgave 1 Bekijk de Uitleg, pagina 1. Bekijk wat een vectorvoorstelling van een lijn is. 3 Lijnen en hoeken Verkennen Lijnen en hoeken Inleiding Verkennen Bekijk de applet en zie hoe de plaatsvector v ur van elk punt A op de lijn kan ur r ontstaan als som van twee vectoren: p + t r. Beantwoord

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg?

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Samen op weg naar meer veiligheid Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Congres NIBHV donderdag 29 november 2012 Prof. dr. Ira Helsloot Inleiding In opdracht

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 1 NL 1006 UCO Kampen B.V. Haatlandhaven 15 cat 1 OTHER 8263AS KAMPEN 2 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 4041 DA KESTEREN 3 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 cat

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d.

Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d. 17 Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d. 18 Vermoeden: De drie hoogtelijnen gaan door 1 punt 34. a. De drie middelloodlijnen van een

Nadere informatie

Ontwikkelingen HSL-zuid en Betuweroute op naar een blauwdruk spoor

Ontwikkelingen HSL-zuid en Betuweroute op naar een blauwdruk spoor Symposium Incidentbestrijding op het spoor Ontwikkelingen HSL-zuid en Betuweroute op naar een blauwdruk spoor Reinier Boeree projectmanager project Versterking OVT HSL/ BR 9 juni 2016 Project Railplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Benamingen afspraken ( boek pag 53) - 49 We spreken van een rechthoekige driehoek als... We zeggen dat in de rechthoekige ABC de grootte van de hoek A 90 o is We

Nadere informatie

college 4: Kansrekening

college 4: Kansrekening college 4: Kansrekening Deelgebied van de statistiek Doel: Kansen berekenen voor het waarnemen van bepaalde uitkomsten Kansrekening 1. Volgordeproblemen Permutaties Variaties Combinaties 2. Kans 3. Voorwaardelijke

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1).

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1). 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 CP 5 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 DC 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 AY 3 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 BO 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/12 CI

Nadere informatie

1 2 3 4 5 7 A B 9 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000 2500

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 70 95 60 82 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Nadere informatie

1 10 2 3 4 5 7 9 A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM [Nm] 475 450 425 400 375 350

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 A B 7 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 70 95 60 82 50 68 170 150 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Opgave 1: De oppervlakte van de figuur is precies de oppervlakte van een rechthoek van 7 bij 3, dus

Opgave 1: De oppervlakte van de figuur is precies de oppervlakte van een rechthoek van 7 bij 3, dus Hoofdstuk : Oppevlakte en inhoud.. Oppevlakte van vlakke figuen Opgave : De oppevlakte van de figuu is pecies de oppevlakte van een echthoek van 7 bij, dus Opp 7 Opgave : a. ABCQPH ) 4 dus lijnstuk PQ

Nadere informatie

Procedure Langstransport

Procedure Langstransport Procedure Langstransport In vier processtappen: 1. Voorbereiding Langstransport 2. Besluitvorming Langstransport 3. Uitvoering Langstransport 4. Beëindiging Langstransport Definitief versie 4.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

25 JAAR VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE. De slechtst beantwoorde vragen in de eerste ronde per jaar

25 JAAR VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE. De slechtst beantwoorde vragen in de eerste ronde per jaar 25 JAAR VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE De slechtst beantwoorde vragen in de eerste ronde per jaar Samenstelling en lay-out: Daniël Tant Luc Gheysens Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w. VWO 1 1986 Vraag 17 Een

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

7.1 Grafieken en vergelijkingen [1]

7.1 Grafieken en vergelijkingen [1] 7.1 Grafieken en vergelijkingen [1] Voorbeeld: Getekend zijn de grafieken van y = x 2 4 en y = x + 2. De grafieken snijden elkaar in de punten A(-2, 0) en B(3, 5). Controle voor x = -2 y = x 2 4 y = x

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

STELLINGEN & BEWIJZEN 5VWO wiskunde B 1 e versie

STELLINGEN & BEWIJZEN 5VWO wiskunde B 1 e versie STELLINGEN & BEWIJZEN 5VWO wiskunde B 1 e versie Euclides van Alexandrië (ca. 265-200 v.chr.) Thales van Milete (ca. 624 v.chr. - 547 v.chr.) INHOUDSOPGAVE Algemene begrippen..blz. 1-3 - Stelling en bewijs

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)!

Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)! Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)! Inhoudsopgave! Wiskunde en psychologie! Doelstelling van de module! Opzet van de module! Algebra: reken regels!

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2 handleiding algebra inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De grote lijn 3 Bespreking per paragraaf 1 Routes in een rooster 4 2 Oppervlakte in een rooster 4 3 Producten 4 4 Onderzoek 5 Tijdpad 9 Materialen voor

Nadere informatie