+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>? - PDF">

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?"
+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78 *;>)7AHA99G M7AA74;97878:>>A ";BLN>;87;H %9GG7;:>? OP55 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

2 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# IC997?>77I7=H7?J "#$#%#& '()*,(*,-./0123 &=KHH7=CP1=CAC8C #4123, 7 F=KH 567& QRSTQNTSOR5RUTOTR FC8=:AA<=8J /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

3 Voorwoord Goed nieuws na een treurig bericht Het was een treurig bericht in de krant van 2 juli 2009: brand in de Schipholtunnel, terwijl er in de tunnel vijf treinen stil stonden voor een rood sein. Treinen mochten niet doorrijden, terwijl de brandweer opdracht gaf tot ontruiming, lees: doorrijden. Zo ging er meer mis, bleek uit later onderzoek. Gelukkig liep het allemaal met een sisser af het vuur doofde vanzelf maar het incident had ook kunnen uitgroeien tot een ramp. Het Platform Transportveiligheid heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan een veiliger transport van mensen en goederen over weg, spoor, water en door buisleidingen. Dit verklaart waarom de ministers van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie zich aansluitend op het tunnelincident tot ons Platform hebben gericht met de prangende vraag hoe precies te handelen in geval van een daadwerkelijke calamiteit. Dit met het doel de persoonlijke en materiële schade zoveel mogelijk te beperken. Het onderwerp zelfredzaamheid nam in de vraagstelling dan ook een prominente plaats in. Een kleine twee jaar na dit opvallende tunnelincident, heb ik goed nieuws: voor u ligt een lijvig maar uitermate toegankelijk geschreven rapport met een groot aantal adviezen over hoe te handelen direct na een incident. Het voert te ver om alle aanbevelingen op deze plek op te sommen, maar één van de vele verrassende conclusies wil ik u niet onthouden: incidenten gaan lang niet altijd gepaard met paniek. De betrokkenen c.q. slachtoffers laten zich vaak heel gewillig leiden, áls zich maar een leider opwerpt. Zo kan een gedwongen evacuatie van een trein in een tunnel dus heel kalm en gestroomlijnd verlopen wanneer bijvoorbeeld de machinist of conducteur op een deskundige manier het voortouw neemt. Hiervoor dienen zij wel geschoold en getraind te worden. Deze en de andere aanbevelingen zijn diepgravend onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd door prof. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid van de VU in Amsterdam, en zijn medewerkers van Crisislab. Samen met experts van de spoorbedrijven en de hulpverlening hebben zij alle mogelijke oplossingen doorgenomen en afgewogen keuzes gemaakt. Er zijn dus ook oplossingen die het niét hebben gehaald in de aanbevelingen, zoals in geval van nood achteruit de tunnel uitrijden. Ook de reden hiervoor leest u verderop in dit rapport. De voorgestelde keuzes zijn getoetst door FNV Spoor, Rover, CG-Raad, Brandweer en NVBR. De ministers hebben het Platform Transportveiligheid gevraagd te komen met makkelijk toepasbare aanbevelingen die bruikbaar zijn voor reizigers, treinpersoneel en spoorbedrijven. Ik meen dat ze met dit rapport op hun wenken worden bediend. Michiel Zonnevylle, bestuurslid Platform Transportveiligheid

4 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

5 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&'(%)*,-./ " AB 89C &=D>;>E>=F:;GH=<DIJ=?H::KL=>? AM 89N AM 895 8A 897 #==RX>TH=J 8A 8/ C C9N 0QR=JF:E>=8Z,PP?LY<W>RP;F=JK>T?=<>TV<::E=;?::J?PPJK:SLE=<PPR 8C C95 85 C97 8[ C9[ 8M C9B 8\ C9M 0QR=JF:E>=[Z1>T?=;R==;>;S>?=;E>RSPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J 8\ C9\ C5 C98A =F=;PQR=JF:E>=RPF=JH>=;? C7 87 N98 CB N9C CB N9N CM NA N97 N8 N9[ NC N9B NC N9M N5 I/ &3<J2=H305AAE552A<32A BK 598 N7 59C N7 59N N[ 595 NB 597 NM 59[ &==F:SY:E>=WJPS=?YJ=>;==;J>T?=;?=EJ=>; NM 59B N\ 59M 5C 59\ 5N 598A 5M \ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 7.%*-*-#'6

6 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# K/ '2E3<J2=H305AAE552A<32A:2=<>>140>>=220;?0;=2<2F=?;24E=2 K. 798 /JPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>;EY;;=<^W=J:SEPJ 78 79C 75 79N 7M #>E=J:EYYJ [N [[ [B /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& [.%*-*-#'6

7 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N. " /. > >;RE>EYE>P;=<=W:JE>T=;9&=K>;>RE=JF:;3=JV==J=;`:E=JRE::EL==DE;:V=;;>R;:K=F:;?= C K>;YE=;F:;==;>;S>?=;E>;==;RWPPJEY;;=<=;?::JK==FPPJ?=<=F=;RJ=??=;?===JRE= EYRR=;PF=JL=?=;ULY<WF=J<=;=;?=>;RE:;E>=R=;Q=?J>TF=;=;Q=E=J=SPKKY;>S:E>=9)=E:RW=SE H>SLH=<D=;:;?=J=;Q>T==;S:<:K>E=>E>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<E=J=??=;9 8*;RW=SE>=R3d`=;003UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& B.%*-*-#'6

8 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"#./8 '2D303<32:>0OP21DQ=24P>>RG234 )=ES=;EJ:<=SP;S=WE>;?>EP;?=JHP=V>R]H=<DJ=?H::KL=>?^9=<DJ=?H::KL=>?XPJ?E>;?>E 5 7 E=VPJERSL>=E=;F:;?=PF=JL=>?UK::J==;]D:SEPD<>D=^9 B./B "#$%&'(%)#*%"(#,-"#.% &>EP;?=JHP=VL==DE:<R?P=<PKUPWQ:R>RF:;X=E=;RSL:WW=<>TVP;?=JHP=VUWJ:VE>RSL==; F:;==;QJ:;?>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<9 *;?=H>;R;=?=RL>=JQPF=;RE::E/,'.*012)%FPPJ>KW<=K=;E==JQ::JHP;?=J==;GK==J?:; ::;R<Y>E=;Q>T?=P;?=JHPSLE=X=JV=<>TVL=>?9 3(#,-"#.1/,"2#1% [6J>=DF:;=_eK>;>RE=J1=J)PJRE::;1X==?=O:K=JU=<DJ=?H::KL=>?Q>TJ:KW=;=;SJ>R=RUTY;>CAA\UV=;K=JVCAA\e AAAACM7\MC9 B3:;^E/:?T==;4JP=;=;?::<UCA8A9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& M.%*-*-#'6

9 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# LPPD?REYV5I9 XPJ?=;Q=R<PE=;9 42"/#%&'(%)#*%"(#,-"#.% -SL>WLP<RWPPJEY;;=<SP;D<>SE==JEK=ER>EY:E>=R>;:;?=J=RWPPJEY;;=<R9 5",*#%6#12),07&0(8%&'(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% M 1YRR=;Q=>?=EY;;=<QY>H=; RWPJ=;H>SLPW>;H=R:DHP;?=J<>TV=W=JJP;RWPJ=;GNW=JJP;=><:;?=;I9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& \.%*-*-#'6

10 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# U./I W=JRP;==<?:EFPPJRW=<Q::J:<E>T?FPPJ?=K==REJ>R>SPK>T?=;?=WJPS=?YJ=H:<V>=H=;PK?:E?:E Q=R<PE=;EPE==;=F:SY:E>=9./K V22AJ3CP2= *;L=EF>TD?=LPPD?REYVXPJ?E>;?=FPJKF:;==;FPPJRE=<FPPJ==;WJPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>; P;?=JHP=V9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8A.%*-*-#'6

11 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N8 8/. " S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=R9 1>T?=;R==;>;S>?=;E>R?=SPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J9 8/8 Q=RSLJ=F=;9 :9*"6,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$ >? %% 0WC5K::JE8\\\QJ==VEQJ:;?Y>E>;?=(P;Ee6<:;SEY;;=<U?=:YEPEY;;=<?>=$J:;VJ>TV=;*E:<>i >;L=EK>??=;F:;?=EY;;=<9&=QJ:;?P;EX>VV=<EH>SLHPR;=<?:E?=SL:YDD=YJ?=QJ:;?;>=E 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9( >> % <=F=;9% /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 88.%*-*-#'6

12 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# ;#*,"6,'(%0(%'#89 L=EK=EJPRE:E>P;9&=K:SL>;>REF:;?=H=K=EJPQ=R<Y>EPKE=X:SLE=;EPE?=REJPPKX==JXPJ?E Y>E?=QJ:;?=;?=K=EJP96>TL=E>;S>?=;EPF=J<>T?=;Y>E=>;?=<>TV8\CK=;R=;9 >D % 8N95\YYJ;::J?=1#,&02#%*9((#$90K87957YYJXPJ?EF:;:D?=6J>ER=H>T?=F:;?=O:;::<EY;;=< R<:SLEPDD=JR9% >J % =,'(#(%-N#,L&90$%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$ >O % =;L=EEJ=>;W=JRP;==<X=<HP=JF:J=;9 8/B 6>T==;EY;;=<QJ:;?L==DE?=QJ:;?X==JE=K:V=;K=EEX==RW=S>D>=V=WJPQ<=K=;?>=L=E KP=><>TVK:V=;PKQ>;;=;?===JRE=E>=;K>;YE=;?::?X=JV=<>TVG<=F=;RJ=??=;?=ILY<WE= VY;;=;F=J<=;=;9M#(%##,1*#Q=RE::EQ>TF==<EY;;=<>;S>?=;E=;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JX::J>;?= EY;;=<L=E>;S>?=;EH>SLWJ=S>=R:DRW==<E9 8[ 8N&=W:JEK=;EPD1J:;RWPJEUCAAB9 85%'*6UCAA\9 87*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8C.%*-*-#'6

13 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# PDL=:E=RS:W=>;F=JE>S:<?>J=SE>P;<=:?REP:;>;E=;R>F=E=KW=J:EYJ=>;SJ=:R=>;:D=XK>;YE=R9^8B EY;;=<HPRE=JVV:;H>T;?:E>;E>=;K>;YE=;?=QJ:;?H>SLV:;P;EX>VV=<=;EPE==;R>EY:E>=?>= 8M &>EQ=E=V=;E?:;PPV?:E?=<=F=;RJ=??=;?= F=JP;?=JRE=<<=;?:E?=QJ:;?X==J>;?===JRE=D:R=F:;==;QJ:;?>;==;EY;;=<PDD=;R>=DV:; PWEJ=?=;9 8\ F:;?=QJ:;?X==J^9 CA 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9(% ;#*,"6,'(%'#89% CC $PYE>=F=>;DPJK:E>=PF=J?=<PS:E>=F:;?=EJ=>;U=;K>R>;E=JWJ=E:E>=F:;?=>;DPJK:E>=PF=J?= CN C5 &=S:RYnRE>=V 8\(P?>SUCAAN9 CA%PRKY<<=J=;:;?=J=;UCAA89 C8.J>RK:JE9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8N.%*-*-#'6

14 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =;?=>;E=JF>=XRK=E,=?=J<:;?R=LY<WF=J<=;=JRX>TH=;=J=SLE=JPW?:E>;?=X=JV=<>TVL=>? P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%6,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% /<:;:J=Z P0*%#%10Q9$'*0#"#L#(0(8% % CB F:;?=EJ=>;Q=W::<?9]#%&#,.##,1$#00(8%-",8*%&#,&"$8#(1%#,&"",%'*%02)*1*607-07(#% (""90*8'(8A#(C%N",#(%''(8#8#&#(R%-"'*%#%)9$/&#,$#(#,1%('',%#%7901*#%$"2'*0#%N",#(% P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%2'$'Q0*#0*%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% &=R;=<RE=K:;>=JF:;=F:SY:E>=>R?PPJ?=EJ=>;=;Y>E?=EY;;=<E=J>T?=;9)=EL==DE?:;PPV?= CM 8/I C\ C[%=RWP;?=;EF:;L=EEJ=>;W=JRP;==<9 CB4:<=:=;:;?=J=;UCAA59 CM*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 85.%*-*-#'6

15 NA :$',Q#,0(8% N8 &=>;DPJK:E>=>;?= F==<P;H=V=JL=?=;=;>RRWJ:V=F:;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JQ>TFPPJQ==<??==J;REF:;?=QJ:;?9 NC V(*#,/,#*'*0#%&'(%#%N'',12)9N0(8% WJPE=SE>F=:SE>P;9^NN N5 &= EJ=>;W=JRP;==<9 N7 ;PP?R>EY:E>=U=;E=F=;RF:RERE=<<=;?:E?=;PP?R>EY:E>=L=;PPV?::?X=JV=<>TVV:;?=J=;UH:< N[ ]-LPJE<g:DE=JK>RR>P;B588L:RW:RR=?EL=K>?eWP>;EPDEL=EY;;=<UEL=SL=D?=EJ:>;L=:JR:; ;PER==:;gJ=:RP;EPQ=:<:JK=?p9^ N8/JPY<_U8\\N9 N7%=RWP;?=;E=;9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 87.%*-*-#'6

16 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# NB % ;PP?H::VEPEP;K>??=<<>TV==F:SY:E>=9 NM =,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$% XLPW:RR=?EL=D>JREEJYSVP;D>J=9^N\ =#1$90*&",Q0(8%*"*%Q"8#$07.#%-#$L,#-'Q#%Q''*,#8#$#(% 5A 6>T==;QJ:;?>;==;EY;;=<RW=<=;PPVRW=S>D>=V=D:SEPJ=;K==?>===;=F:SY:E>=Q=KP=><>TV=;9 PKLY;GVPREQ:J=I:YEPE=F=J<:E=;9 58 6>T==;QJ:;?>;==;RWPPJEY;;=<>RL=E?=;VQ::J?:E E>T?PWL=EX=JVX><<=;H>T;9 5C 40Q9$'*0#"#L#(0(8 =F:SY=J=;9=KP=E=;==;F<YSLEL:<=;PDPWE>T?PWLY;X=JVH>T;9&=H=K=;R=;X><<=;EPSL 8/K 55 -E=JV=J 5N*;E=JF>=XR9 55qY:J=;E=<<>U8\75j/:Lg=;/JPY<_UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8[.%*-*-#'6

17 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =F:SY:E>=9 5[ 5'6#$6''(0(20#(*%0(%5'/,9( 5B =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% 5M 5\ 7A 78 -<=SLER==;J=<:E>=DV<=>;::;E:<K=;R=;Q=R<Y>EE==F:SY=J=; HP;?=J?=J=:SE>=F:;:;?=J=;:DE=X:SLE=;9 7C =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8B.%*-*-#'6

18 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# D>;:<<gEYJ;R:JPY;?:;?J=EYJ;REP./5M\M:E:QPYE8[Z8[LJRlsm9 7N #PV:<=V=;;>R.'(HP?P=;?=H=<DR==;L>;?=J<>TV=DD=SEL=QQ=;PW?==F:SY:E>=9 7[ ;#*,"6,'(%'#89% ==;WPR>E>=D=DD=SEL==DEPWLY;H=<DJ=?H::KL=>?9 7B 7M 0PV?=>;H=EF:;==;=F:SY:E>=E=:KX=JVE Q=FPJ?=J=;?9 7\ [A =;?=K:SL>;>RE9&==F:SY:E>=F:;?=EJ=>;>RRYSS=RFP<F=J<PW=;96>;;=;BK>;YE=;X:R?=EJ=>; [8 8/Y /JPY<_=;$:LgU8\\89 7B:JQPYE>R=;(:J:K:J:RUCAA59 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8M.%*-*-#'6

19 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# [C 40Q9$'*0#"#L#(0(8% WJPS=?YJ=eQ>TL=E>;J>T?=;F:;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<H>SL;>=EW=JR=:SLE=J>;?=EJ=>;Q=F>;?E9 0;?:;VR?:E?=WJPS=?YJ=R>;EL=PJ>=;>=EK=E=<V::JREJ>T?=;UQ<>TVE>;?=WJ:VE>TV?:E?=H= :SLE=J>;9W:$1%0#Q'(%"/%1*'*0"(%X"**#,'Q%&"",''(%"/%)#*%/#,,"(%1*''*%#(%)9$/%("08%)##L*%607%)#*% 0(1*'//#(R%'(%8'%0.%('*99,$07.%(0#*%&,'8#(%"Q%Q#*%Q07%Q##%*#%$"/#(%('',%'2)*#,#(S%V.%"#%8#N""(% Q07(%N#,.%'$1%2"(92*#9,R%N'',607%0.%#08#($07.%'Q/#,%#(.%''(%#%,#8#$%'*%N07%0(%*9((#$1%0(%)#*% '2)*#,1*#%,071*#$%Q"#*#(%-0**#(SU BD % 8/7 52:?1544>0;>1>R3<23<20F=?;24E=2A [5 )=E;>=EY>EFP=J=;F:; S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=RVPKE?PPJ?:E?=H=WJPS=?YJ=RF==<:<;>=EEPE?=W:J:E=V=;;>RF:; K:SL>;>RE=;USP;?YSE=YJR=;EJ=>;?>=;RE<=>?=JRQ=LPJ=;9 [7 '<<==;X:;;==J WJ:VE>TV9 [[ [B 8/Z 1>T?=;R==;S:<:K>E=>E>R?=SPKKY;>S:E>==_EJ==KVX=ERQ::J9 [M &=?JYV=;P;H=V=JL=>?F:;==; [N%=RWP;?=;E9 [B:KQPdO<=>;U8\\B9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8\.%*-*-#'6

20 K"QQ9(02'*0#%*911#(%,07#(%/#,1"(##$%#(%#%*,#0(0#(1*$#00(8% >;DPJK=J=;PF=JL=E>;S>?=;E9 [\ >;DPJK:E>=L=EQ=R<Y>EPK?=WJPS=?YJ=]EY;;=<EJ=>;FJ>TK:V=;^E=RE:JE=;9 BA )=E]EY;;=<EJ=>; FJ>TK:V=;^L==DE:<R?P=<PKE=FPPJVPK=;?:EQ>T?==F:SY:E>=:;?=J=EJ=>;=;>;?=EY;;=<==; B8 BC =F:SY:E>P;EPE:V=W<:S=9 BN 4-(e%:<:JKPWJP=W9 B5 K:SL>;>RE=;>;?=QYYJEPPV?=SPKKY;>S:E>=EYRR=;?=K:SL>;>REF:;?=>;S>?=;EEJ=>;=;?= B =;EJ=>;?>=;RE<=>?=J9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& CA.%*-*-#'6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid. Hans Spobeck Hoofd Programmabureau Platform Transportveiligheid

Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid. Hans Spobeck Hoofd Programmabureau Platform Transportveiligheid Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid Hans Spobeck Hoofd Programmabureau Platform Transportveiligheid Van Railplan tot Platform Transportveiligheid 1997 start constructie Betuweroute / 2000 start

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 008 Algebraïsch rekenen (versie 7 juni 008) Inleiding In deze module worden een aantal basisrekentechnieken herhaald. De nadruk ligt vooral op het symbolisch rekenen.

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1 Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Gelijke oervlakte maximumscore f' ( x) = x x = geeft x = Dit geeft x = ( ) ( ) f = = (dus de coördinaten van T zijn ( ) maximumscore 6 De oervlakte van V is ( )

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig We willen vlot en veilig doorrijden, onze leefomgeving beschermen

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 9 juni 2012

Uitwerkingen toets 9 juni 2012 Uitwerkingen toets 9 juni 0 Opgave. Voor positieve gehele getallen a en b definiëren we a b = a b ggd(a, b). Bewijs dat voor elk geheel getal n > geldt: n is een priemmacht (d.w.z. dat n te schrijven is

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

25 JAAR VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE. De slechtst beantwoorde vragen in de eerste ronde per jaar

25 JAAR VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE. De slechtst beantwoorde vragen in de eerste ronde per jaar 25 JAAR VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE De slechtst beantwoorde vragen in de eerste ronde per jaar Samenstelling en lay-out: Daniël Tant Luc Gheysens Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w. VWO 1 1986 Vraag 17 Een

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 0 9. RQQ7$. QOI Inboeknummer o9bstoat46 Beslisdatum B&W 9 november 2009 possiernummer 945 55> Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg?

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Samen op weg naar meer veiligheid Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Congres NIBHV donderdag 29 november 2012 Prof. dr. Ira Helsloot Inleiding In opdracht

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 1 NL 1006 UCO Kampen B.V. Haatlandhaven 15 cat 1 OTHER 8263AS KAMPEN 2 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 4041 DA KESTEREN 3 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 cat

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

1 2 3 4 5 7 A B 9 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000 2500

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Benamingen afspraken ( boek pag 53) - 49 We spreken van een rechthoekige driehoek als... We zeggen dat in de rechthoekige ABC de grootte van de hoek A 90 o is We

Nadere informatie

1 10 2 3 4 5 7 9 A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM [Nm] 475 450 425 400 375 350

Nadere informatie

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 70 95 60 82 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 A B 7 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 70 95 60 82 50 68 170 150 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Procedure Langstransport

Procedure Langstransport Procedure Langstransport In vier processtappen: 1. Voorbereiding Langstransport 2. Besluitvorming Langstransport 3. Uitvoering Langstransport 4. Beëindiging Langstransport Definitief versie 4.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje.

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje. 4som kaart a In een 4som-puzzel moeten in vier hokjes getallen worden geschreven. Van de (horizontale) rijen en van de (verticale) kolommen is de som gegeven en ook van de diagonalen. Welke getallen moeten

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)!

Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)! Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)! Inhoudsopgave! Wiskunde en psychologie! Doelstelling van de module! Opzet van de module! Algebra: reken regels!

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

6.1 Rechthoekige driehoeken [1]

6.1 Rechthoekige driehoeken [1] 6.1 Rechthoekige driehoeken [1] In het plaatje hiernaast is een rechthoekige driehoek getekend. Aan elke zijde van deze driehoek ligt een vierkant. Het gele vierkant heeft een oppervlakte van 9 hokjes;

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Matrixalgebra (het rekenen met matrices)

Matrixalgebra (het rekenen met matrices) Matrixalgebra (het rek met matrices Definitie A a a n a a n a m a mn is e (m n-matrix Hierbij is m het aantal rij van A n het aantal kolomm (m n noemt m de afmeting( van de matrix A We noter vaak kortweg

Nadere informatie

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde Hoofdstuk GELIJKVORMIGHEID HAVO. INTRO a g Nee, de gezichten zijn even groot, terwijl de lengtes verschillen. h Ja, alle lengtes van de kleine driehoek worden met,4 vermenigvuldigd. Ja, want van Nils driehoek

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers,

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers, Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon (030) 273 97 26 www.brancheorganisatieszorg.nl

Nadere informatie

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE VWO 1

de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE VWO 1 H GONIOMETRIE VWO.0 INTRO 6 km : 0.000 = cm b b Driehoek PQB is gelijkvormig met driehoek VHB, de 00 vergrotingsfctor is 0 = 7. Dus PQ = 680 = 0, dus zeilt ze 0 meter 7 in minuten. Dt is,8 km/u.. HOOGTE

Nadere informatie

Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 )

Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 ) Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 ) Gevaren Vervoer gevaarlijke stoffen. Botsing met rijdend materiaal. Elektrocutie door (hoog) spanning van de bovenleiding. Elektrocutie door (hoog)

Nadere informatie

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG Jan Kuyvenhoven 2 Natuurbrand Prioritair risico in risicoprofiel Gelderland-Midden Worst-case scenario's Waarschijnlijkheid Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5  75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Kansrekening en Statistiek

Kansrekening en Statistiek Kansrekening en Statistiek Henk Broer Instituut voor Wiskunde en Informatica Rijksuniversiteit Groningen Kansrekening en Statistiek p.1 Overzicht Kansrekening en Statistiek - Geschiedenis - Loterij - Toetsen

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 900 SONAC BURGUM B.V. DAMSINGEL 27-30 9262 NB SUMAR (Cat 1 OCOMBTB geen producttype) 901 RENDAC SON B.V. KANAALDIJK NOORD 20-21 5691NM SON (Cat 1 OCOMBTB geen producttype) 1006 UCO KAMPEN B.V. HAATLANDHAVEN

Nadere informatie

Waarom ongevalsonderzoek? Weten wat er gebeurd is Herhaling voorkomen

Waarom ongevalsonderzoek? Weten wat er gebeurd is Herhaling voorkomen Memo Schedeldoekshaven 101 Postbus 66 501 CB Den Haag Telefoon 070 750 1500 Telefax 070 750 1501 Aan Commissie VVEZ Datum 30 januari 014 Cc Van Harry Mol, Robert Sirks Betreft Ongevallen bij HTM Op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Werken met formules. 5.1 Stelsels vergelijkingen. Opgave 1: 44 110 dus 110 bolletjes. 24 15 dus 15 broden. Opgave 2: Opgave 3:

Hoofdstuk 5: Werken met formules. 5.1 Stelsels vergelijkingen. Opgave 1: 44 110 dus 110 bolletjes. 24 15 dus 15 broden. Opgave 2: Opgave 3: Hoofdstuk 5: Werken met formules 5. Stelsels vergelijkingen Opgave : a. 60 0,6 44 44 0 dus 0 bolletjes 0,4 b. 60 90 0,4 4 4 5 dus 5 broden,6 c.,6 0,4 y 60 Opgave : a. 5 y 50 y 5 50 y,5 0 b. p q 6 p q 6

Nadere informatie

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Een introductiefilmpje Even voorstellen Anneliek van Maarseveen Hogere Veiligheidskundige (RVK) bij Carante Groep Adviseer 12 aangesloten stichtingen

Nadere informatie

herbestemming muurhuizen 102 TOEN NU STRAKS

herbestemming muurhuizen 102 TOEN NU STRAKS 2012 herbestemming muurhuizen 102 TOEN NU STRAKS deze presentatie eindigt met een 10 MINUTEN durende film over de stad van cahen MET ABEL CAHEN ZELF. LIGGING 3 / 50 LIGGING situatie 4 / 50 LIGGING situatie

Nadere informatie

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4 Vaardigheden Wiskunde klas Inhoudsopgave. Breuken. Gelijksoortige termen samennemen. Rekenen met machten. Rekenen met wortels. Algebraïsche producten 6. Ontbinden in factoren 6 7. Eerstegraads vergelijkingen

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

1 Ruigrok, Future. bestrating betontegels 300x300mm. blauw. hoog 300 mm. diameter 1200 mm. geel hoog 300 mm. zandbak blauw

1 Ruigrok, Future. bestrating betontegels 300x300mm. blauw. hoog 300 mm. diameter 1200 mm. geel hoog 300 mm. zandbak blauw 1 Ruro, utur (0mm oo) bstratn btonts 00x00mm Ruro, utur 181 (0mm oo) straato rrns rrns ron 11900 roo oo 600 mm straato staamat wr (0mm oo) (.c.m. boaa 0mm oo, ±80mm p, boompaatsn vs. aanav KuprCompanons

Nadere informatie

BEPERKTE VERANTWOORDING gasleidingen, GOS en transport gevaarlijke stoffen.

BEPERKTE VERANTWOORDING gasleidingen, GOS en transport gevaarlijke stoffen. BEPERKTE VERANTWOORDING gasleidingen, GOS en transport gevaarlijke stoffen. Gasleidingen (W-500-01 en W-500-23) De beperkte verantwoording voor beide gasleidingen (W-500-01 en W-500-23) betreft de volgende

Nadere informatie

Atheneum Wispelberg - Wispelbergstraat 2-9000 Gent Bijlage - Leerfiche (3 e jaar 5u wiskunde): Meetkunde overzicht

Atheneum Wispelberg - Wispelbergstraat 2-9000 Gent Bijlage - Leerfiche (3 e jaar 5u wiskunde): Meetkunde overzicht Hoofdstuk 1 : Hoeken -1 - Complementaire hoeken ( boek pag 7) Twee hoeken zijn complementair als... van hun hoekgrootten... is. Supplementaire hoeken ( boek pag 7) Twee hoeken noemen we supplementair als...

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP

PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP OEFENINGEN 1 Kleur de figuren die congruent zijn met elkaar in dezelfde kleur. 2 Gegeven: PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP Gevraagd: Zijn de driehoeken congruent? Verklaar. 3 Gegeven: Gevraagd: Is

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Nadere informatie

Waarom er regentenmoed nodig is voor een goede jeugdzorg

Waarom er regentenmoed nodig is voor een goede jeugdzorg Waarom er regentenmoed nodig is voor een goede jeugdzorg Over (schijnbare) onvermijdelijkheden in de ontwikkeling van beleid en uitvoering Ira Helsloot Hoogleraar besturen van veiligheid Tuurlijk wil iedereen

Nadere informatie

Een kijkje in het brein van je baby

Een kijkje in het brein van je baby 25 Ontwikkelingstips Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei!!!!!!!!!!! #$#%#&'! #$%&'(#)*&$+*,'-./0+ 12*'*34(5633$%$7*3-' 869'-3')$.:(;*$

Nadere informatie

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 Inhoud Resultaten enquête Moodle cursisten januari 2010... 1 Samenvatting van de resultaten... 3 Details van de resultaten... 5 Talen: enkele uitspraken

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a Voorkennis C A m B C = 10 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-a K m L d M = 10 = 90 L 0 M De rehthoekszijden zijn de zijden LM en KM. De langste zijde is zijde KL. d zijde kwadraat LM = 0 KL =

Nadere informatie