+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>?">

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?"
+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78 *;>)7AHA99G M7AA74;97878:>>A ";BLN>;87;H %9GG7;:>? OP55 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

2 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# IC997?>77I7=H7?J "#$#%#& '()*,(*,-./0123 &=KHH7=CP1=CAC8C #4123, 7 F=KH 567& QRSTQNTSOR5RUTOTR FC8=:AA<=8J /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

3 Voorwoord Goed nieuws na een treurig bericht Het was een treurig bericht in de krant van 2 juli 2009: brand in de Schipholtunnel, terwijl er in de tunnel vijf treinen stil stonden voor een rood sein. Treinen mochten niet doorrijden, terwijl de brandweer opdracht gaf tot ontruiming, lees: doorrijden. Zo ging er meer mis, bleek uit later onderzoek. Gelukkig liep het allemaal met een sisser af het vuur doofde vanzelf maar het incident had ook kunnen uitgroeien tot een ramp. Het Platform Transportveiligheid heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan een veiliger transport van mensen en goederen over weg, spoor, water en door buisleidingen. Dit verklaart waarom de ministers van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie zich aansluitend op het tunnelincident tot ons Platform hebben gericht met de prangende vraag hoe precies te handelen in geval van een daadwerkelijke calamiteit. Dit met het doel de persoonlijke en materiële schade zoveel mogelijk te beperken. Het onderwerp zelfredzaamheid nam in de vraagstelling dan ook een prominente plaats in. Een kleine twee jaar na dit opvallende tunnelincident, heb ik goed nieuws: voor u ligt een lijvig maar uitermate toegankelijk geschreven rapport met een groot aantal adviezen over hoe te handelen direct na een incident. Het voert te ver om alle aanbevelingen op deze plek op te sommen, maar één van de vele verrassende conclusies wil ik u niet onthouden: incidenten gaan lang niet altijd gepaard met paniek. De betrokkenen c.q. slachtoffers laten zich vaak heel gewillig leiden, áls zich maar een leider opwerpt. Zo kan een gedwongen evacuatie van een trein in een tunnel dus heel kalm en gestroomlijnd verlopen wanneer bijvoorbeeld de machinist of conducteur op een deskundige manier het voortouw neemt. Hiervoor dienen zij wel geschoold en getraind te worden. Deze en de andere aanbevelingen zijn diepgravend onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd door prof. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid van de VU in Amsterdam, en zijn medewerkers van Crisislab. Samen met experts van de spoorbedrijven en de hulpverlening hebben zij alle mogelijke oplossingen doorgenomen en afgewogen keuzes gemaakt. Er zijn dus ook oplossingen die het niét hebben gehaald in de aanbevelingen, zoals in geval van nood achteruit de tunnel uitrijden. Ook de reden hiervoor leest u verderop in dit rapport. De voorgestelde keuzes zijn getoetst door FNV Spoor, Rover, CG-Raad, Brandweer en NVBR. De ministers hebben het Platform Transportveiligheid gevraagd te komen met makkelijk toepasbare aanbevelingen die bruikbaar zijn voor reizigers, treinpersoneel en spoorbedrijven. Ik meen dat ze met dit rapport op hun wenken worden bediend. Michiel Zonnevylle, bestuurslid Platform Transportveiligheid

4 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

5 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&'(%)*,-./ " AB 89C &=D>;>E>=F:;GH=<DIJ=?H::KL=>? AM 89N AM 895 8A 897 #==RX>TH=J 8A 8/ C C9N 0QR=JF:E>=8Z,PP?LY<W>RP;F=JK>T?=<>TV<::E=;?::J?PPJK:SLE=<PPR 8C C95 85 C97 8[ C9[ 8M C9B 8\ C9M 0QR=JF:E>=[Z1>T?=;R==;>;S>?=;E>RSPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J 8\ C9\ C5 C98A =F=;PQR=JF:E>=RPF=JH>=;? C7 87 N98 CB N9C CB N9N CM NA N97 N8 N9[ NC N9B NC N9M N5 I/ &3<J2=H305AAE552A<32A BK 598 N7 59C N7 59N N[ 595 NB 597 NM 59[ &==F:SY:E>=WJPS=?YJ=>;==;J>T?=;?=EJ=>; NM 59B N\ 59M 5C 59\ 5N 598A 5M \ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 7.%*-*-#'6

6 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# K/ '2E3<J2=H305AAE552A<32A:2=<>>140>>=220;?0;=2<2F=?;24E=2 K. 798 /JPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>;EY;;=<^W=J:SEPJ 78 79C 75 79N 7M #>E=J:EYYJ [N [[ [B /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& [.%*-*-#'6

7 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N. " /. > >;RE>EYE>P;=<=W:JE>T=;9&=K>;>RE=JF:;3=JV==J=;`:E=JRE::EL==DE;:V=;;>R;:K=F:;?= C K>;YE=;F:;==;>;S>?=;E>;==;RWPPJEY;;=<=;?::JK==FPPJ?=<=F=;RJ=??=;?===JRE= EYRR=;PF=JL=?=;ULY<WF=J<=;=;?=>;RE:;E>=R=;Q=?J>TF=;=;Q=E=J=SPKKY;>S:E>=9)=E:RW=SE H>SLH=<D=;:;?=J=;Q>T==;S:<:K>E=>E>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<E=J=??=;9 8*;RW=SE>=R3d`=;003UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& B.%*-*-#'6

8 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"#./8 '2D303<32:>0OP21DQ=24P>>RG234 )=ES=;EJ:<=SP;S=WE>;?>EP;?=JHP=V>R]H=<DJ=?H::KL=>?^9=<DJ=?H::KL=>?XPJ?E>;?>E 5 7 E=VPJERSL>=E=;F:;?=PF=JL=>?UK::J==;]D:SEPD<>D=^9 B./B "#$%&'(%)#*%"(#,-"#.% &>EP;?=JHP=VL==DE:<R?P=<PKUPWQ:R>RF:;X=E=;RSL:WW=<>TVP;?=JHP=VUWJ:VE>RSL==; F:;==;QJ:;?>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<9 *;?=H>;R;=?=RL>=JQPF=;RE::E/,'.*012)%FPPJ>KW<=K=;E==JQ::JHP;?=J==;GK==J?:; ::;R<Y>E=;Q>T?=P;?=JHPSLE=X=JV=<>TVL=>?9 3(#,-"#.1/,"2#1% [6J>=DF:;=_eK>;>RE=J1=J)PJRE::;1X==?=O:K=JU=<DJ=?H::KL=>?Q>TJ:KW=;=;SJ>R=RUTY;>CAA\UV=;K=JVCAA\e AAAACM7\MC9 B3:;^E/:?T==;4JP=;=;?::<UCA8A9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& M.%*-*-#'6

9 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# LPPD?REYV5I9 XPJ?=;Q=R<PE=;9 42"/#%&'(%)#*%"(#,-"#.% -SL>WLP<RWPPJEY;;=<SP;D<>SE==JEK=ER>EY:E>=R>;:;?=J=RWPPJEY;;=<R9 5",*#%6#12),07&0(8%&'(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% M 1YRR=;Q=>?=EY;;=<QY>H=; RWPJ=;H>SLPW>;H=R:DHP;?=J<>TV=W=JJP;RWPJ=;GNW=JJP;=><:;?=;I9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& \.%*-*-#'6

10 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# U./I W=JRP;==<?:EFPPJRW=<Q::J:<E>T?FPPJ?=K==REJ>R>SPK>T?=;?=WJPS=?YJ=H:<V>=H=;PK?:E?:E Q=R<PE=;EPE==;=F:SY:E>=9./K V22AJ3CP2= *;L=EF>TD?=LPPD?REYVXPJ?E>;?=FPJKF:;==;FPPJRE=<FPPJ==;WJPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>; P;?=JHP=V9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8A.%*-*-#'6

11 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N8 8/. " S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=R9 1>T?=;R==;>;S>?=;E>R?=SPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J9 8/8 Q=RSLJ=F=;9 :9*"6,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$ >? %% 0WC5K::JE8\\\QJ==VEQJ:;?Y>E>;?=(P;Ee6<:;SEY;;=<U?=:YEPEY;;=<?>=$J:;VJ>TV=;*E:<>i >;L=EK>??=;F:;?=EY;;=<9&=QJ:;?P;EX>VV=<EH>SLHPR;=<?:E?=SL:YDD=YJ?=QJ:;?;>=E 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9( >> % <=F=;9% /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 88.%*-*-#'6

12 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# ;#*,"6,'(%0(%'#89 L=EK=EJPRE:E>P;9&=K:SL>;>REF:;?=H=K=EJPQ=R<Y>EPKE=X:SLE=;EPE?=REJPPKX==JXPJ?E Y>E?=QJ:;?=;?=K=EJP96>TL=E>;S>?=;EPF=J<>T?=;Y>E=>;?=<>TV8\CK=;R=;9 >D % 8N95\YYJ;::J?=1#,&02#%*9((#$90K87957YYJXPJ?EF:;:D?=6J>ER=H>T?=F:;?=O:;::<EY;;=< R<:SLEPDD=JR9% >J % =,'(#(%-N#,L&90$%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$ >O % =;L=EEJ=>;W=JRP;==<X=<HP=JF:J=;9 8/B 6>T==;EY;;=<QJ:;?L==DE?=QJ:;?X==JE=K:V=;K=EEX==RW=S>D>=V=WJPQ<=K=;?>=L=E KP=><>TVK:V=;PKQ>;;=;?===JRE=E>=;K>;YE=;?::?X=JV=<>TVG<=F=;RJ=??=;?=ILY<WE= VY;;=;F=J<=;=;9M#(%##,1*#Q=RE::EQ>TF==<EY;;=<>;S>?=;E=;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JX::J>;?= EY;;=<L=E>;S>?=;EH>SLWJ=S>=R:DRW==<E9 8[ 8N&=W:JEK=;EPD1J:;RWPJEUCAAB9 85%'*6UCAA\9 87*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8C.%*-*-#'6

13 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# PDL=:E=RS:W=>;F=JE>S:<?>J=SE>P;<=:?REP:;>;E=;R>F=E=KW=J:EYJ=>;SJ=:R=>;:D=XK>;YE=R9^8B EY;;=<HPRE=JVV:;H>T;?:E>;E>=;K>;YE=;?=QJ:;?H>SLV:;P;EX>VV=<=;EPE==;R>EY:E>=?>= 8M &>EQ=E=V=;E?:;PPV?:E?=<=F=;RJ=??=;?= F=JP;?=JRE=<<=;?:E?=QJ:;?X==J>;?===JRE=D:R=F:;==;QJ:;?>;==;EY;;=<PDD=;R>=DV:; PWEJ=?=;9 8\ F:;?=QJ:;?X==J^9 CA 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9(% ;#*,"6,'(%'#89% CC $PYE>=F=>;DPJK:E>=PF=J?=<PS:E>=F:;?=EJ=>;U=;K>R>;E=JWJ=E:E>=F:;?=>;DPJK:E>=PF=J?= CN C5 &=S:RYnRE>=V 8\(P?>SUCAAN9 CA%PRKY<<=J=;:;?=J=;UCAA89 C8.J>RK:JE9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8N.%*-*-#'6

14 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =;?=>;E=JF>=XRK=E,=?=J<:;?R=LY<WF=J<=;=JRX>TH=;=J=SLE=JPW?:E>;?=X=JV=<>TVL=>? P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%6,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% /<:;:J=Z P0*%#%10Q9$'*0#"#L#(0(8% % CB F:;?=EJ=>;Q=W::<?9]#%&#,.##,1$#00(8%-",8*%&#,&"$8#(1%#,&"",%'*%02)*1*607-07(#% (""90*8'(8A#(C%N",#(%''(8#8#&#(R%-"'*%#%)9$/&#,$#(#,1%('',%#%7901*#%$"2'*0#%N",#(% P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%2'$'Q0*#0*%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% &=R;=<RE=K:;>=JF:;=F:SY:E>=>R?PPJ?=EJ=>;=;Y>E?=EY;;=<E=J>T?=;9)=EL==DE?:;PPV?= CM 8/I C\ C[%=RWP;?=;EF:;L=EEJ=>;W=JRP;==<9 CB4:<=:=;:;?=J=;UCAA59 CM*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 85.%*-*-#'6

15 NA :$',Q#,0(8% N8 &=>;DPJK:E>=>;?= F==<P;H=V=JL=?=;=;>RRWJ:V=F:;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JQ>TFPPJQ==<??==J;REF:;?=QJ:;?9 NC V(*#,/,#*'*0#%&'(%#%N'',12)9N0(8% WJPE=SE>F=:SE>P;9^NN N5 &= EJ=>;W=JRP;==<9 N7 ;PP?R>EY:E>=U=;E=F=;RF:RERE=<<=;?:E?=;PP?R>EY:E>=L=;PPV?::?X=JV=<>TVV:;?=J=;UH:< N[ ]-LPJE<g:DE=JK>RR>P;B588L:RW:RR=?EL=K>?eWP>;EPDEL=EY;;=<UEL=SL=D?=EJ:>;L=:JR:; ;PER==:;gJ=:RP;EPQ=:<:JK=?p9^ N8/JPY<_U8\\N9 N7%=RWP;?=;E=;9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 87.%*-*-#'6

16 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# NB % ;PP?H::VEPEP;K>??=<<>TV==F:SY:E>=9 NM =,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$% XLPW:RR=?EL=D>JREEJYSVP;D>J=9^N\ =#1$90*&",Q0(8%*"*%Q"8#$07.#%-#$L,#-'Q#%Q''*,#8#$#(% 5A 6>T==;QJ:;?>;==;EY;;=<RW=<=;PPVRW=S>D>=V=D:SEPJ=;K==?>===;=F:SY:E>=Q=KP=><>TV=;9 PKLY;GVPREQ:J=I:YEPE=F=J<:E=;9 58 6>T==;QJ:;?>;==;RWPPJEY;;=<>RL=E?=;VQ::J?:E E>T?PWL=EX=JVX><<=;H>T;9 5C 40Q9$'*0#"#L#(0(8 =F:SY=J=;9=KP=E=;==;F<YSLEL:<=;PDPWE>T?PWLY;X=JVH>T;9&=H=K=;R=;X><<=;EPSL 8/K 55 -E=JV=J 5N*;E=JF>=XR9 55qY:J=;E=<<>U8\75j/:Lg=;/JPY<_UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8[.%*-*-#'6

17 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =F:SY:E>=9 5[ 5'6#$6''(0(20#(*%0(%5'/,9( 5B =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% 5M 5\ 7A 78 -<=SLER==;J=<:E>=DV<=>;::;E:<K=;R=;Q=R<Y>EE==F:SY=J=; HP;?=J?=J=:SE>=F:;:;?=J=;:DE=X:SLE=;9 7C =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8B.%*-*-#'6

18 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# D>;:<<gEYJ;R:JPY;?:;?J=EYJ;REP./5M\M:E:QPYE8[Z8[LJRlsm9 7N #PV:<=V=;;>R.'(HP?P=;?=H=<DR==;L>;?=J<>TV=DD=SEL=QQ=;PW?==F:SY:E>=9 7[ ;#*,"6,'(%'#89% ==;WPR>E>=D=DD=SEL==DEPWLY;H=<DJ=?H::KL=>?9 7B 7M 0PV?=>;H=EF:;==;=F:SY:E>=E=:KX=JVE Q=FPJ?=J=;?9 7\ [A =;?=K:SL>;>RE9&==F:SY:E>=F:;?=EJ=>;>RRYSS=RFP<F=J<PW=;96>;;=;BK>;YE=;X:R?=EJ=>; [8 8/Y /JPY<_=;$:LgU8\\89 7B:JQPYE>R=;(:J:K:J:RUCAA59 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8M.%*-*-#'6

19 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# [C 40Q9$'*0#"#L#(0(8% WJPS=?YJ=eQ>TL=E>;J>T?=;F:;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<H>SL;>=EW=JR=:SLE=J>;?=EJ=>;Q=F>;?E9 0;?:;VR?:E?=WJPS=?YJ=R>;EL=PJ>=;>=EK=E=<V::JREJ>T?=;UQ<>TVE>;?=WJ:VE>TV?:E?=H= :SLE=J>;9W:$1%0#Q'(%"/%1*'*0"(%X"**#,'Q%&"",''(%"/%)#*%/#,,"(%1*''*%#(%)9$/%("08%)##L*%607%)#*% 0(1*'//#(R%'(%8'%0.%('*99,$07.%(0#*%&,'8#(%"Q%Q#*%Q07%Q##%*#%$"/#(%('',%'2)*#,#(S%V.%"#%8#N""(% Q07(%N#,.%'$1%2"(92*#9,R%N'',607%0.%#08#($07.%'Q/#,%#(.%''(%#%,#8#$%'*%N07%0(%*9((#$1%0(%)#*% '2)*#,1*#%,071*#$%Q"#*#(%-0**#(SU BD % 8/7 52:?1544>0;>1>R3<23<20F=?;24E=2A [5 )=E;>=EY>EFP=J=;F:; S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=RVPKE?PPJ?:E?=H=WJPS=?YJ=RF==<:<;>=EEPE?=W:J:E=V=;;>RF:; K:SL>;>RE=;USP;?YSE=YJR=;EJ=>;?>=;RE<=>?=JRQ=LPJ=;9 [7 '<<==;X:;;==J WJ:VE>TV9 [[ [B 8/Z 1>T?=;R==;S:<:K>E=>E>R?=SPKKY;>S:E>==_EJ==KVX=ERQ::J9 [M &=?JYV=;P;H=V=JL=>?F:;==; [N%=RWP;?=;E9 [B:KQPdO<=>;U8\\B9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8\.%*-*-#'6

20 K"QQ9(02'*0#%*911#(%,07#(%/#,1"(##$%#(%#%*,#0(0#(1*$#00(8% >;DPJK=J=;PF=JL=E>;S>?=;E9 [\ >;DPJK:E>=L=EQ=R<Y>EPK?=WJPS=?YJ=]EY;;=<EJ=>;FJ>TK:V=;^E=RE:JE=;9 BA )=E]EY;;=<EJ=>; FJ>TK:V=;^L==DE:<R?P=<PKE=FPPJVPK=;?:EQ>T?==F:SY:E>=:;?=J=EJ=>;=;>;?=EY;;=<==; B8 BC =F:SY:E>P;EPE:V=W<:S=9 BN 4-(e%:<:JKPWJP=W9 B5 K:SL>;>RE=;>;?=QYYJEPPV?=SPKKY;>S:E>=EYRR=;?=K:SL>;>REF:;?=>;S>?=;EEJ=>;=;?= B =;EJ=>;?>=;RE<=>?=J9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& CA.%*-*-#'6

TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen

TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen 2014 TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen Wat is een domeinnaam? Zonder een webadres heb je geen website. Als mensen naar je website toe willen dan

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Leergebied: Oost Nederland. Over-

Leergebied: Oost Nederland. Over- Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Oost Nederland Over- Ontwerpen Aardrijkskunde brengingen Toepassen Reflectie 1. In Nederland hebben veel mensen een fiets. Nederland is echt een fietsland.

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en HAllO?! over HAllo?! OVER crisiscommunicatie EN ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS crisiscommunicatie en Zelfredzaamheid van burgers COLOFON December 2012, TNO Deze publicatie is een combinatie van de resultaten

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Aan de Pinkerlanddagen voorbereidingsgroep 2013,

Aan de Pinkerlanddagen voorbereidingsgroep 2013, Aan de Pinkerlanddagen voorbereidingsgroep 2013, Afgelopen Pinksteren hebben jullie mij verwijderd van het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen plaats vinden. Dit besluit is

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor managers

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor managers Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness Informatie voor managers Je bent zichtbaarder dan je denkt Informatie voor managers 2 Voorwoord Het cybersecuritybeeld van

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Eindopdracht Product Ontwerpen 1213

Eindopdracht Product Ontwerpen 1213 Eindopdracht Product Ontwerpen 1213 Priscilla van der Pluijm 2050563 1112 Opdracht 1 Modelbouw Het apparaat dat ik ga ontwerpen is bedoeld voor mensen met incontinentie. Het apparaat geeft aan hoe vol

Nadere informatie

Visie op social media en crisiscommunicatie

Visie op social media en crisiscommunicatie Visie op social media en crisiscommunicatie 1. Waarom een visie op social media en crisiscommunicatie? Social media staan volop in de belangstelling van communicatieprofessionals en crisisprofessionals.

Nadere informatie

Het spel dat we niet mochten spelen

Het spel dat we niet mochten spelen Het spel dat we niet mochten spelen door Rob Heinen Na het sein wisselen op onze Sinterklaasavond, schuiven wij aan aan tafel dertien. Dat had al een waarschuwing kunnen zijn. Ik krijg, op Spel 13, de

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je?

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Aeroob en anaeroob De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Om maar met de deur in huis te vallen de vertalingen: "aeroob"

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie