+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>? - PDF">

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ %9GG7;:>?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?"
+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78 *;>)7AHA99G M7AA74;97878:>>A ";BLN>;87;H %9GG7;:>? OP55 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

2 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# IC997?>77I7=H7?J "#$#%#& '()*,(*,-./0123 &=KHH7=CP1=CAC8C #4123, 7 F=KH 567& QRSTQNTSOR5RUTOTR FC8=:AA<=8J /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

3 Voorwoord Goed nieuws na een treurig bericht Het was een treurig bericht in de krant van 2 juli 2009: brand in de Schipholtunnel, terwijl er in de tunnel vijf treinen stil stonden voor een rood sein. Treinen mochten niet doorrijden, terwijl de brandweer opdracht gaf tot ontruiming, lees: doorrijden. Zo ging er meer mis, bleek uit later onderzoek. Gelukkig liep het allemaal met een sisser af het vuur doofde vanzelf maar het incident had ook kunnen uitgroeien tot een ramp. Het Platform Transportveiligheid heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan een veiliger transport van mensen en goederen over weg, spoor, water en door buisleidingen. Dit verklaart waarom de ministers van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie zich aansluitend op het tunnelincident tot ons Platform hebben gericht met de prangende vraag hoe precies te handelen in geval van een daadwerkelijke calamiteit. Dit met het doel de persoonlijke en materiële schade zoveel mogelijk te beperken. Het onderwerp zelfredzaamheid nam in de vraagstelling dan ook een prominente plaats in. Een kleine twee jaar na dit opvallende tunnelincident, heb ik goed nieuws: voor u ligt een lijvig maar uitermate toegankelijk geschreven rapport met een groot aantal adviezen over hoe te handelen direct na een incident. Het voert te ver om alle aanbevelingen op deze plek op te sommen, maar één van de vele verrassende conclusies wil ik u niet onthouden: incidenten gaan lang niet altijd gepaard met paniek. De betrokkenen c.q. slachtoffers laten zich vaak heel gewillig leiden, áls zich maar een leider opwerpt. Zo kan een gedwongen evacuatie van een trein in een tunnel dus heel kalm en gestroomlijnd verlopen wanneer bijvoorbeeld de machinist of conducteur op een deskundige manier het voortouw neemt. Hiervoor dienen zij wel geschoold en getraind te worden. Deze en de andere aanbevelingen zijn diepgravend onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd door prof. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid van de VU in Amsterdam, en zijn medewerkers van Crisislab. Samen met experts van de spoorbedrijven en de hulpverlening hebben zij alle mogelijke oplossingen doorgenomen en afgewogen keuzes gemaakt. Er zijn dus ook oplossingen die het niét hebben gehaald in de aanbevelingen, zoals in geval van nood achteruit de tunnel uitrijden. Ook de reden hiervoor leest u verderop in dit rapport. De voorgestelde keuzes zijn getoetst door FNV Spoor, Rover, CG-Raad, Brandweer en NVBR. De ministers hebben het Platform Transportveiligheid gevraagd te komen met makkelijk toepasbare aanbevelingen die bruikbaar zijn voor reizigers, treinpersoneel en spoorbedrijven. Ik meen dat ze met dit rapport op hun wenken worden bediend. Michiel Zonnevylle, bestuurslid Platform Transportveiligheid

4 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 5.%*-*-#'6

5 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&'(%)*,-./ " AB 89C &=D>;>E>=F:;GH=<DIJ=?H::KL=>? AM 89N AM 895 8A 897 #==RX>TH=J 8A 8/ C C9N 0QR=JF:E>=8Z,PP?LY<W>RP;F=JK>T?=<>TV<::E=;?::J?PPJK:SLE=<PPR 8C C95 85 C97 8[ C9[ 8M C9B 8\ C9M 0QR=JF:E>=[Z1>T?=;R==;>;S>?=;E>RSPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J 8\ C9\ C5 C98A =F=;PQR=JF:E>=RPF=JH>=;? C7 87 N98 CB N9C CB N9N CM NA N97 N8 N9[ NC N9B NC N9M N5 I/ &3<J2=H305AAE552A<32A BK 598 N7 59C N7 59N N[ 595 NB 597 NM 59[ &==F:SY:E>=WJPS=?YJ=>;==;J>T?=;?=EJ=>; NM 59B N\ 59M 5C 59\ 5N 598A 5M \ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 7.%*-*-#'6

6 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# K/ '2E3<J2=H305AAE552A<32A:2=<>>140>>=220;?0;=2<2F=?;24E=2 K. 798 /JPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>;EY;;=<^W=J:SEPJ 78 79C 75 79N 7M #>E=J:EYYJ [N [[ [B /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& [.%*-*-#'6

7 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N. " /. > >;RE>EYE>P;=<=W:JE>T=;9&=K>;>RE=JF:;3=JV==J=;`:E=JRE::EL==DE;:V=;;>R;:K=F:;?= C K>;YE=;F:;==;>;S>?=;E>;==;RWPPJEY;;=<=;?::JK==FPPJ?=<=F=;RJ=??=;?===JRE= EYRR=;PF=JL=?=;ULY<WF=J<=;=;?=>;RE:;E>=R=;Q=?J>TF=;=;Q=E=J=SPKKY;>S:E>=9)=E:RW=SE H>SLH=<D=;:;?=J=;Q>T==;S:<:K>E=>E>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<E=J=??=;9 8*;RW=SE>=R3d`=;003UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& B.%*-*-#'6

8 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"#./8 '2D303<32:>0OP21DQ=24P>>RG234 )=ES=;EJ:<=SP;S=WE>;?>EP;?=JHP=V>R]H=<DJ=?H::KL=>?^9=<DJ=?H::KL=>?XPJ?E>;?>E 5 7 E=VPJERSL>=E=;F:;?=PF=JL=>?UK::J==;]D:SEPD<>D=^9 B./B "#$%&'(%)#*%"(#,-"#.% &>EP;?=JHP=VL==DE:<R?P=<PKUPWQ:R>RF:;X=E=;RSL:WW=<>TVP;?=JHP=VUWJ:VE>RSL==; F:;==;QJ:;?>;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<9 *;?=H>;R;=?=RL>=JQPF=;RE::E/,'.*012)%FPPJ>KW<=K=;E==JQ::JHP;?=J==;GK==J?:; ::;R<Y>E=;Q>T?=P;?=JHPSLE=X=JV=<>TVL=>?9 3(#,-"#.1/,"2#1% [6J>=DF:;=_eK>;>RE=J1=J)PJRE::;1X==?=O:K=JU=<DJ=?H::KL=>?Q>TJ:KW=;=;SJ>R=RUTY;>CAA\UV=;K=JVCAA\e AAAACM7\MC9 B3:;^E/:?T==;4JP=;=;?::<UCA8A9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& M.%*-*-#'6

9 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# LPPD?REYV5I9 XPJ?=;Q=R<PE=;9 42"/#%&'(%)#*%"(#,-"#.% -SL>WLP<RWPPJEY;;=<SP;D<>SE==JEK=ER>EY:E>=R>;:;?=J=RWPPJEY;;=<R9 5",*#%6#12),07&0(8%&'(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% M 1YRR=;Q=>?=EY;;=<QY>H=; RWPJ=;H>SLPW>;H=R:DHP;?=J<>TV=W=JJP;RWPJ=;GNW=JJP;=><:;?=;I9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& \.%*-*-#'6

10 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# U./I W=JRP;==<?:EFPPJRW=<Q::J:<E>T?FPPJ?=K==REJ>R>SPK>T?=;?=WJPS=?YJ=H:<V>=H=;PK?:E?:E Q=R<PE=;EPE==;=F:SY:E>=9./K V22AJ3CP2= *;L=EF>TD?=LPPD?REYVXPJ?E>;?=FPJKF:;==;FPPJRE=<FPPJ==;WJPS=?YJ=]QJ:;?>;EJ=>;>; P;?=JHP=V9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8A.%*-*-#'6

11 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# $%%L'(M&N8 8/. " S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=R9 1>T?=;R==;>;S>?=;E>R?=SPKKY;>S:E>=VX=ERQ::J9 8/8 Q=RSLJ=F=;9 :9*"6,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$ >? %% 0WC5K::JE8\\\QJ==VEQJ:;?Y>E>;?=(P;Ee6<:;SEY;;=<U?=:YEPEY;;=<?>=$J:;VJ>TV=;*E:<>i >;L=EK>??=;F:;?=EY;;=<9&=QJ:;?P;EX>VV=<EH>SLHPR;=<?:E?=SL:YDD=YJ?=QJ:;?;>=E 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9( >> % <=F=;9% /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 88.%*-*-#'6

12 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# ;#*,"6,'(%0(%'#89 L=EK=EJPRE:E>P;9&=K:SL>;>REF:;?=H=K=EJPQ=R<Y>EPKE=X:SLE=;EPE?=REJPPKX==JXPJ?E Y>E?=QJ:;?=;?=K=EJP96>TL=E>;S>?=;EPF=J<>T?=;Y>E=>;?=<>TV8\CK=;R=;9 >D % 8N95\YYJ;::J?=1#,&02#%*9((#$90K87957YYJXPJ?EF:;:D?=6J>ER=H>T?=F:;?=O:;::<EY;;=< R<:SLEPDD=JR9% >J % =,'(#(%-N#,L&90$%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$ >O % =;L=EEJ=>;W=JRP;==<X=<HP=JF:J=;9 8/B 6>T==;EY;;=<QJ:;?L==DE?=QJ:;?X==JE=K:V=;K=EEX==RW=S>D>=V=WJPQ<=K=;?>=L=E KP=><>TVK:V=;PKQ>;;=;?===JRE=E>=;K>;YE=;?::?X=JV=<>TVG<=F=;RJ=??=;?=ILY<WE= VY;;=;F=J<=;=;9M#(%##,1*#Q=RE::EQ>TF==<EY;;=<>;S>?=;E=;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JX::J>;?= EY;;=<L=E>;S>?=;EH>SLWJ=S>=R:DRW==<E9 8[ 8N&=W:JEK=;EPD1J:;RWPJEUCAAB9 85%'*6UCAA\9 87*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8C.%*-*-#'6

13 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# PDL=:E=RS:W=>;F=JE>S:<?>J=SE>P;<=:?REP:;>;E=;R>F=E=KW=J:EYJ=>;SJ=:R=>;:D=XK>;YE=R9^8B EY;;=<HPRE=JVV:;H>T;?:E>;E>=;K>;YE=;?=QJ:;?H>SLV:;P;EX>VV=<=;EPE==;R>EY:E>=?>= 8M &>EQ=E=V=;E?:;PPV?:E?=<=F=;RJ=??=;?= F=JP;?=JRE=<<=;?:E?=QJ:;?X==J>;?===JRE=D:R=F:;==;QJ:;?>;==;EY;;=<PDD=;R>=DV:; PWEJ=?=;9 8\ F:;?=QJ:;?X==J^9 CA 5'6#$6''("(8#$9.%0(%5'/,9(% ;#*,"6,'(%'#89% CC $PYE>=F=>;DPJK:E>=PF=J?=<PS:E>=F:;?=EJ=>;U=;K>R>;E=JWJ=E:E>=F:;?=>;DPJK:E>=PF=J?= CN C5 &=S:RYnRE>=V 8\(P?>SUCAAN9 CA%PRKY<<=J=;:;?=J=;UCAA89 C8.J>RK:JE9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8N.%*-*-#'6

14 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =;?=>;E=JF>=XRK=E,=?=J<:;?R=LY<WF=J<=;=JRX>TH=;=J=SLE=JPW?:E>;?=X=JV=<>TVL=>? P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%6,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% /<:;:J=Z P0*%#%10Q9$'*0#"#L#(0(8% % CB F:;?=EJ=>;Q=W::<?9]#%&#,.##,1$#00(8%-",8*%&#,&"$8#(1%#,&"",%'*%02)*1*607-07(#% (""90*8'(8A#(C%N",#(%''(8#8#&#(R%-"'*%#%)9$/&#,$#(#,1%('',%#%7901*#%$"2'*0#%N",#(% P0*%#%#&'$9'*0#%&'(%#%2'$'Q0*#0*%0(%#%42)0/)"$1/"",*9((#$% &=R;=<RE=K:;>=JF:;=F:SY:E>=>R?PPJ?=EJ=>;=;Y>E?=EY;;=<E=J>T?=;9)=EL==DE?:;PPV?= CM 8/I C\ C[%=RWP;?=;EF:;L=EEJ=>;W=JRP;==<9 CB4:<=:=;:;?=J=;UCAA59 CM*003=;*3`UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 85.%*-*-#'6

15 NA :$',Q#,0(8% N8 &=>;DPJK:E>=>;?= F==<P;H=V=JL=?=;=;>RRWJ:V=F:;P;?Y>?=<>TVL=>?PF=JQ>TFPPJQ==<??==J;REF:;?=QJ:;?9 NC V(*#,/,#*'*0#%&'(%#%N'',12)9N0(8% WJPE=SE>F=:SE>P;9^NN N5 &= EJ=>;W=JRP;==<9 N7 ;PP?R>EY:E>=U=;E=F=;RF:RERE=<<=;?:E?=;PP?R>EY:E>=L=;PPV?::?X=JV=<>TVV:;?=J=;UH:< N[ ]-LPJE<g:DE=JK>RR>P;B588L:RW:RR=?EL=K>?eWP>;EPDEL=EY;;=<UEL=SL=D?=EJ:>;L=:JR:; ;PER==:;gJ=:RP;EPQ=:<:JK=?p9^ N8/JPY<_U8\\N9 N7%=RWP;?=;E=;9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 87.%*-*-#'6

16 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# NB % ;PP?H::VEPEP;K>??=<<>TV==F:SY:E>=9 NM =,'(%0(%#%;"(*<=$'(2*9((#$% XLPW:RR=?EL=D>JREEJYSVP;D>J=9^N\ =#1$90*&",Q0(8%*"*%Q"8#$07.#%-#$L,#-'Q#%Q''*,#8#$#(% 5A 6>T==;QJ:;?>;==;EY;;=<RW=<=;PPVRW=S>D>=V=D:SEPJ=;K==?>===;=F:SY:E>=Q=KP=><>TV=;9 PKLY;GVPREQ:J=I:YEPE=F=J<:E=;9 58 6>T==;QJ:;?>;==;RWPPJEY;;=<>RL=E?=;VQ::J?:E E>T?PWL=EX=JVX><<=;H>T;9 5C 40Q9$'*0#"#L#(0(8 =F:SY=J=;9=KP=E=;==;F<YSLEL:<=;PDPWE>T?PWLY;X=JVH>T;9&=H=K=;R=;X><<=;EPSL 8/K 55 -E=JV=J 5N*;E=JF>=XR9 55qY:J=;E=<<>U8\75j/:Lg=;/JPY<_UCAA\9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8[.%*-*-#'6

17 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# =F:SY:E>=9 5[ 5'6#$6''(0(20#(*%0(%5'/,9( 5B =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$% 5M 5\ 7A 78 -<=SLER==;J=<:E>=DV<=>;::;E:<K=;R=;Q=R<Y>EE==F:SY=J=; HP;?=J?=J=:SE>=F:;:;?=J=;:DE=X:SLE=;9 7C =,'(%0(%#%5'(''$*9((#$ /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8B.%*-*-#'6

18 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# D>;:<<gEYJ;R:JPY;?:;?J=EYJ;REP./5M\M:E:QPYE8[Z8[LJRlsm9 7N #PV:<=V=;;>R.'(HP?P=;?=H=<DR==;L>;?=J<>TV=DD=SEL=QQ=;PW?==F:SY:E>=9 7[ ;#*,"6,'(%'#89% ==;WPR>E>=D=DD=SEL==DEPWLY;H=<DJ=?H::KL=>?9 7B 7M 0PV?=>;H=EF:;==;=F:SY:E>=E=:KX=JVE Q=FPJ?=J=;?9 7\ [A =;?=K:SL>;>RE9&==F:SY:E>=F:;?=EJ=>;>RRYSS=RFP<F=J<PW=;96>;;=;BK>;YE=;X:R?=EJ=>; [8 8/Y /JPY<_=;$:LgU8\\89 7B:JQPYE>R=;(:J:K:J:RUCAA59 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8M.%*-*-#'6

19 "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# [C 40Q9$'*0#"#L#(0(8% WJPS=?YJ=eQ>TL=E>;J>T?=;F:;?=-SL>WLP<RWPPJEY;;=<H>SL;>=EW=JR=:SLE=J>;?=EJ=>;Q=F>;?E9 0;?:;VR?:E?=WJPS=?YJ=R>;EL=PJ>=;>=EK=E=<V::JREJ>T?=;UQ<>TVE>;?=WJ:VE>TV?:E?=H= :SLE=J>;9W:$1%0#Q'(%"/%1*'*0"(%X"**#,'Q%&"",''(%"/%)#*%/#,,"(%1*''*%#(%)9$/%("08%)##L*%607%)#*% 0(1*'//#(R%'(%8'%0.%('*99,$07.%(0#*%&,'8#(%"Q%Q#*%Q07%Q##%*#%$"/#(%('',%'2)*#,#(S%V.%"#%8#N""(% Q07(%N#,.%'$1%2"(92*#9,R%N'',607%0.%#08#($07.%'Q/#,%#(.%''(%#%,#8#$%'*%N07%0(%*9((#$1%0(%)#*% '2)*#,1*#%,071*#$%Q"#*#(%-0**#(SU BD % 8/7 52:?1544>0;>1>R3<23<20F=?;24E=2A [5 )=E;>=EY>EFP=J=;F:; S:<:K>E=>E=;WJPS=?YJ=RVPKE?PPJ?:E?=H=WJPS=?YJ=RF==<:<;>=EEPE?=W:J:E=V=;;>RF:; K:SL>;>RE=;USP;?YSE=YJR=;EJ=>;?>=;RE<=>?=JRQ=LPJ=;9 [7 '<<==;X:;;==J WJ:VE>TV9 [[ [B 8/Z 1>T?=;R==;S:<:K>E=>E>R?=SPKKY;>S:E>==_EJ==KVX=ERQ::J9 [M &=?JYV=;P;H=V=JL=>?F:;==; [N%=RWP;?=;E9 [B:KQPdO<=>;U8\\B9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& 8\.%*-*-#'6

20 K"QQ9(02'*0#%*911#(%,07#(%/#,1"(##$%#(%#%*,#0(0#(1*$#00(8% >;DPJK=J=;PF=JL=E>;S>?=;E9 [\ >;DPJK:E>=L=EQ=R<Y>EPK?=WJPS=?YJ=]EY;;=<EJ=>;FJ>TK:V=;^E=RE:JE=;9 BA )=E]EY;;=<EJ=>; FJ>TK:V=;^L==DE:<R?P=<PKE=FPPJVPK=;?:EQ>T?==F:SY:E>=:;?=J=EJ=>;=;>;?=EY;;=<==; B8 BC =F:SY:E>P;EPE:V=W<:S=9 BN 4-(e%:<:JKPWJP=W9 B5 K:SL>;>RE=;>;?=QYYJEPPV?=SPKKY;>S:E>=EYRR=;?=K:SL>;>REF:;?=>;S>?=;EEJ=>;=;?= B =;EJ=>;?>=;RE<=>?=J9 /#'1$0%(1%',-/0%13"*#*4)"*& CA.%*-*-#'6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 008 Algebraïsch rekenen (versie 7 juni 008) Inleiding In deze module worden een aantal basisrekentechnieken herhaald. De nadruk ligt vooral op het symbolisch rekenen.

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1 Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Gelijke oervlakte maximumscore f' ( x) = x x = geeft x = Dit geeft x = ( ) ( ) f = = (dus de coördinaten van T zijn ( ) maximumscore 6 De oervlakte van V is ( )

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 0 9. RQQ7$. QOI Inboeknummer o9bstoat46 Beslisdatum B&W 9 november 2009 possiernummer 945 55> Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig We willen vlot en veilig doorrijden, onze leefomgeving beschermen

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg?

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Samen op weg naar meer veiligheid Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Congres NIBHV donderdag 29 november 2012 Prof. dr. Ira Helsloot Inleiding In opdracht

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 1 NL 1006 UCO Kampen B.V. Haatlandhaven 15 cat 1 OTHER 8263AS KAMPEN 2 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 4041 DA KESTEREN 3 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 cat

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

1 2 3 4 5 7 A B 9 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000 2500

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Nadere informatie

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 70 95 60 82 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Nadere informatie

1 10 2 3 4 5 7 9 A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM [Nm] 475 450 425 400 375 350

Nadere informatie

Procedure Langstransport

Procedure Langstransport Procedure Langstransport In vier processtappen: 1. Voorbereiding Langstransport 2. Besluitvorming Langstransport 3. Uitvoering Langstransport 4. Beëindiging Langstransport Definitief versie 4.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

6.1 Rechthoekige driehoeken [1]

6.1 Rechthoekige driehoeken [1] 6.1 Rechthoekige driehoeken [1] In het plaatje hiernaast is een rechthoekige driehoek getekend. Aan elke zijde van deze driehoek ligt een vierkant. Het gele vierkant heeft een oppervlakte van 9 hokjes;

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde Hoofdstuk GELIJKVORMIGHEID HAVO. INTRO a g Nee, de gezichten zijn even groot, terwijl de lengtes verschillen. h Ja, alle lengtes van de kleine driehoek worden met,4 vermenigvuldigd. Ja, want van Nils driehoek

Nadere informatie

Matrixalgebra (het rekenen met matrices)

Matrixalgebra (het rekenen met matrices) Matrixalgebra (het rek met matrices Definitie A a a n a a n a m a mn is e (m n-matrix Hierbij is m het aantal rij van A n het aantal kolomm (m n noemt m de afmeting( van de matrix A We noter vaak kortweg

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers,

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers, Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon (030) 273 97 26 www.brancheorganisatieszorg.nl

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 )

Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 ) Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 ) Gevaren Vervoer gevaarlijke stoffen. Botsing met rijdend materiaal. Elektrocutie door (hoog) spanning van de bovenleiding. Elektrocutie door (hoog)

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG Jan Kuyvenhoven 2 Natuurbrand Prioritair risico in risicoprofiel Gelderland-Midden Worst-case scenario's Waarschijnlijkheid Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

Kansrekening en Statistiek

Kansrekening en Statistiek Kansrekening en Statistiek Henk Broer Instituut voor Wiskunde en Informatica Rijksuniversiteit Groningen Kansrekening en Statistiek p.1 Overzicht Kansrekening en Statistiek - Geschiedenis - Loterij - Toetsen

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Een introductiefilmpje Even voorstellen Anneliek van Maarseveen Hogere Veiligheidskundige (RVK) bij Carante Groep Adviseer 12 aangesloten stichtingen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Waarom ongevalsonderzoek? Weten wat er gebeurd is Herhaling voorkomen

Waarom ongevalsonderzoek? Weten wat er gebeurd is Herhaling voorkomen Memo Schedeldoekshaven 101 Postbus 66 501 CB Den Haag Telefoon 070 750 1500 Telefax 070 750 1501 Aan Commissie VVEZ Datum 30 januari 014 Cc Van Harry Mol, Robert Sirks Betreft Ongevallen bij HTM Op de

Nadere informatie

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4 Vaardigheden Wiskunde klas Inhoudsopgave. Breuken. Gelijksoortige termen samennemen. Rekenen met machten. Rekenen met wortels. Algebraïsche producten 6. Ontbinden in factoren 6 7. Eerstegraads vergelijkingen

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Een kijkje in het brein van je baby

Een kijkje in het brein van je baby 25 Ontwikkelingstips Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei!!!!!!!!!!! #$#%#&'! #$%&'(#)*&$+*,'-./0+ 12*'*34(5633$%$7*3-' 869'-3')$.:(;*$

Nadere informatie

1 Ruigrok, Future. bestrating betontegels 300x300mm. blauw. hoog 300 mm. diameter 1200 mm. geel hoog 300 mm. zandbak blauw

1 Ruigrok, Future. bestrating betontegels 300x300mm. blauw. hoog 300 mm. diameter 1200 mm. geel hoog 300 mm. zandbak blauw 1 Ruro, utur (0mm oo) bstratn btonts 00x00mm Ruro, utur 181 (0mm oo) straato rrns rrns ron 11900 roo oo 600 mm straato staamat wr (0mm oo) (.c.m. boaa 0mm oo, ±80mm p, boompaatsn vs. aanav KuprCompanons

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 Inhoud Resultaten enquête Moodle cursisten januari 2010... 1 Samenvatting van de resultaten... 3 Details van de resultaten... 5 Talen: enkele uitspraken

Nadere informatie

Waarom er regentenmoed nodig is voor een goede jeugdzorg

Waarom er regentenmoed nodig is voor een goede jeugdzorg Waarom er regentenmoed nodig is voor een goede jeugdzorg Over (schijnbare) onvermijdelijkheden in de ontwikkeling van beleid en uitvoering Ira Helsloot Hoogleraar besturen van veiligheid Tuurlijk wil iedereen

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO Rekenvaardigheden voor klas en VWO Een project in het kader van het Netwerk VO-HO West Brabant Voorjaar 00 Samenstelling: M. Alberts (Markenhage College, Breda) I. van den Bliek (Mencia de Mendoza, Breda)

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

1 Coördinaten in het vlak

1 Coördinaten in het vlak Coördinaten in het vlak Verkennen Meetkunde Coördinaten in het vlak Inleiding Verkennen Beantwoord de vragen bij Verkennen. (Als je er niet uitkomt, ga je gewoon naar de Uitleg, maar bekijk het probleem

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Introductie Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief met een update over AYMA. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het uitwerken van inzetplannen,

Nadere informatie

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1]

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1] 4. Vergelijkingen en herleidingen [] Er zijn vier soorten bijzondere vergelijkingen: : AB = 0 => A = 0 of B = 0 ( - 5)( + 7) = 0-5 = 0 of + 7 = 0 = 5 of = -7 : A = B geeft A = B of A = - B ( ) = 5 ( )

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland afdeling Beleid & Ontwikkeling (team ruimtelijk beleid) Postbus 2003 3260 EA OUD-BEIJERLAND Uw kenmerk Ons kenmerk Datum -

Nadere informatie

MONOBLOK GRENSPALEN. Monoblok Grenspalen

MONOBLOK GRENSPALEN. Monoblok Grenspalen MONOBLOK GRENSPALEN Monoblok Grenspalen Monoblok Grenspalen REF : B11001 à B11003 BB META GRENSPAAL Metalen grenspaal bestaande uit : een kop in staal Ø ext. 120 mm een verankering type BB Ø 21,3 mm BB

Nadere informatie

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training.

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training. Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie gegevens - Trainingshallen - Bevoegd gezag - De mensen - Bereikbaarheid 3. Alarmeringen 3.1. Interne alarmering 3.2. Externe alarmering 4. Stroomschema s 4.1. Fase 1:

Nadere informatie

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 -

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 - Nijnnegen reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ Gemeente Afdeling Stadsontwikkeling T.a.v. dhr. MuntjeweriT PB9105 6500 HG NIJMEGEN clnr.;'>.iii'.: afycuaan: )MEN 2 2 AUG 2013 NIJME:GEN Prof. Bellefroidstraat

Nadere informatie

% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-"

% &# / 0!( /!!!2 3 42- % 3,2!#5*! % 3! 3 6!!. 1!#74 2- !"!#$ % &# % '"&( % )*+#$ %,"!-"+. / 0!( / #"-1 / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. $1"!- 1!#74 2-" +7.-# !"#2-- 1! "!""!"!#!--1 8 "#!--1-" 11#-#*" 291*:!!*1"12##81# 1-###1! #*0 ;22#-1!!-

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadr&s Wilhelminakade 947 Rotterdam Telefoon 010-4468 900 Telefax 010-4468 699 E-Mail r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl

Nadere informatie

O 8OKT 2015 Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

O 8OKT 2015 Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Datum Betreft O 8OKT 2015 Het tentoonstellen

Nadere informatie

Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur

Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur Geef een goede onderbouwing van je antwoorden. Succes! 1. (a) (10 pt) Ontbindt het polynoom X 3 3X+3 in irreducibele factoren in Q[X] en in

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en burgerhulp. Nancy Oberijé

Zelfredzaamheid en burgerhulp. Nancy Oberijé Zelfredzaamheid en burgerhulp Nancy Oberijé 2 oktober 2014 1 Doel 1. Bewustwording en kennis opdoen van fenomeen zelfredzaamheid/burgerhulp 2. Meningsvorming over mogelijkheid benutten zelfredzaamheid/burgerhulp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie