Overeenkomst Verzuim hand in hand ArboVitale

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Verzuim hand in hand ArboVitale"

Transcriptie

1 Overeenkomst ArboVitale Bedrijfsinformatie ArboVitale Organisatiegegevens Naam van de organisatie Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres (indien anders dan vestigingsadres) Postcode en plaats correspondentieadres (indien anders dan vestigingsadres) Naam contactpersoon algemeen de heer mevrouw Telefoonnummer adres Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Zijn er al vestigingen van uw organisatie klant? ja nee Betreft het een omzetting van een bestaand contract? ja, klantnummer nee Betaling via automatische incasso ja nee Bankrekeningnummer (in geval van automatische incasso) Tenaamstelling bankrekeningnr. (in geval van autom. incasso) Loonheffingennummer Contract verzuimbegeleiding De verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd conform de contractvorm. In de bijlage Dienstverlening en de Tarievenlijst staat de inhoud van deze contractvorm nader omschreven. Bij de contractvorm heeft u de keuze om de inzet van arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers wel of niet in het contract op te nemen. Deze keuze heeft effect op de hoogte van het abonnementsbedrag. Wanneer u de inzet niet opneemt in het contract kunt u altijd tegen meerprijs de inzet van deze deskundigen bij ons afnemen. Wilt u de inzet van arbeidsdeskundigen en ja nee bedrijfsmaatschappelijk werkers opnemen in het contract? Ingangsdatum contract De gewenste ingangsdatum van het contract is Aantal medewerkers per ingangsdatum contract 1 Overeenkomst ArboVitale

2 Overeenkomst ArboVitale In aanmerking nemende dat: a. het beleid van opdrachtgever is gericht op goede arbeidsomstandigheden en in het kader daarvan op een adequate verzuimbeheersing; b. opdrachtgever daartoe gebruik wenst te maken van de diensten van ArboVitale; c. ArboVitale daartoe zijn deskundigheid en middelen inzet; verklaren partijen overeen te komen als volgt Algemene bepalingen 1. Opdrachtgever sluit bij ArboVitale een contract af voor verzuimdienstverlening conform de contractvorm ArboVitale. 2. ArboVitale verleent aan opdrachtgever en de in zijn organisatie werkzame medewerkers de overeengekomen diensten. 3. Onder medewerkers wordt in deze overeenkomst verstaan: degenen die hetzij krachtens een arbeidsovereenkomst, hetzij krachtens een ambtelijke aanstelling werkzaam zijn voor de opdrachtgever. Dienstverlening 4. De dienstverlening van ArboVitale is beschreven in de bijlage Dienstverlening ArboVitale. De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de contractvorm zoals beschreven in de bijlage en machtigt ArboVitale de dienstverlening op de omschreven werkwijze uit te voeren. 5. ArboVitale gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening onder andere het online ArboVitale Verzuimportaal. Opdrachtgever dient alle verzuimen herstelmeldingen van zijn medewerkers door te geven via dit ArboVitale Verzuimportaal. De Gebruiksvoorwaarden en de handleiding van het ArboVitale Verzuimportaal zijn te vinden op 6. Tot week 6 van het verzuim heeft de opdrachtgever de regie op de uitvoering van de verzuimbegeleiding voor de specifieke medewerker. ArboVitale voert dan alleen activiteiten uit op specifiek verzoek van de opdrachtgever. Indien er gedurende deze periode inzet van ArboVitale gewenst is, dient deze expliciet door opdrachtgever aangevraagd te worden. De door ArboVitale uitgevoerde acties gedurende deze periode worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. 7. Met het opstellen van de probleemanalyse in de zesde week van verzuim neemt ArboVitale de regie en de uitvoering over van de opdrachtgever. ArboVitale voert de verzuimbegeleiding uit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Wet verbetering poortwachter, maar opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk. 8. Opdrachtgever verplicht zich het verzuim van zijn medewerkers zo spoedig mogelijk, via het ArboVitale Verzuimportaal, bij ArboVitale te melden. Het moment waarop ArboVitale de verzuimmelding ontvangt, is het moment waarop ArboVitale haar dienstverlening voor de opdrachtgever start. 9. Opdrachtgever verplicht zich alles te doen wat mogelijk is om ArboVitale in de gelegenheid te stellen de verzuimbegeleiding uit te voeren. 10. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de bedrijfsarts op grond van de wet- en regelgeving persoonlijk verantwoordelijk is voor het geheel aan sociaal medische begeleiding, de afstemming van de diverse onderdelen en de daarop gebaseerde adviezen aan werkgever en werknemer. De bedrijfsarts is derhalve vrij om de sociaal medische begeleiding binnen de kaders van de wet- en regelgeving naar eigen inzicht uit te voeren. 11. ArboVitale heeft het recht om, bijvoorbeeld op basis van veranderende wet- of regelgeving, de invulling van zijn dienstverlening aan te passen. Indien de dienstverlening, zoals omschreven in de bijlage Dienstverlening ArboVitale wordt aangepast, wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld. De meest recente versie van de bijlage is steeds van toepassing op deze overeenkomst. Deze is te vinden op 12. Indien de dienstverlening zoals die is vastgelegd in de bijlage Dienstverlening ArboVitale, door ArboVitale wordt aangepast om een andere reden dan gewijzigde wet- of regelgeving, en deze wijziging is nadelig voor de opdrachtgever, dan heeft deze gedurende 30 dagen de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaling en facturering 13. Opdrachtgever verstrekt elk jaar op verzoek van ArboVitale een opgave van het aantal medewerkers over de komende en achterliggende contractperiode. Op basis van de opgave van het aantal medewerkers voor de komende contractperiode, wordt de verschuldigde vaste bijdrage voor de komende contractperiode bepaald. Op basis van de opgave van het aantal medewerkers over de achterliggende contractperiode kan ArboVitale de verschuldigde vaste bijdrage op basis van nacalculatie in rekening brengen. Hierbij wordt uitgegaan van het hoogste aantal medewerkers gedurende de contractperiode. Indien deze opgave niet of niet tijdig door de opdrachtgever wordt verstrekt, wordt door ArboVitale op basis van de opgave(n) uit de voorgaande periode(n) een schatting gemaakt van het aantal medewerkers. 14. De geldende vaste bijdrage wordt door ArboVitale in zijn geheel jaarlijks vooraf bij opdrachtgever in rekening gebracht, overeenkomstig de jaarlijks vastgestelde tarieven, als vermeld in de bijlage Tarievenlijst Verzuim hand in hand ArboVitale. Bij tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst vindt geen restitutie plaats. 15. Indien de overeenkomst in overeenstemming met artikel 12 door opdrachtgever met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, zal ArboVitale de vooruitbetaalde vaste bijdrage over de resterende duur van de overeenkomst naar rato restitueren. 16. Naast de dienstverlening die bij deze contractvorm is inbegrepen heeft opdrachtgever de mogelijkheid om op basis van nacalculatie aanvullende diensten af te nemen. De verrichte diensten die niet onder de contractvorm vallen, worden door ArboVitale achteraf bij opdrachtgever in rekening gebracht, volgens de jaarlijks vastgestelde tarieven, als vermeld in de bijlage Tarievenlijst ArboVitale. 17. Indien opdrachtgever heeft aangegeven automatisch te willen betalen, dan machtigt opdrachtgever hiermee ArboVitale tot het automatisch incasseren van de verschuldigde facturen van het bij de organisatiegegevens vermelde, op naam van opdrachtgever staande bankrekeningnummer. Privacy en rechten medewerkers 18. De door opdrachtgever of zijn medewerkers aan ArboVitale verstrekte persoonsgegevens worden door ArboVitale verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De wijze waarop ArboVitale met de persoonsgegevens omgaat, is vastgelegd in het privacyreglement van ArboVitale. 19. De gegevensverwerking van ArboVitale is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever is verplicht zijn medewerkers te informeren over de verstrekking van persoonsgegevens aan ArboVitale in verband met de arbodienstverlening. Voor de medewerkers van opdrachtgever bestaat conform de geldende wetgeving inzage- en correctierecht van de vastgelegde gegevens. Indien een medewerker van opdrachtgever wil weten of alle gegevens die ArboVitale van de medewerker heeft ook juist zijn, dan kan de medewerker daar bij ArboVitale navraag naar doen. ArboVitale levert dan binnen vier weken een overzicht van de gegevens van de medewerker. De medewerker kan schriftelijk navraag doen bij: ArboVitale, Postbus 5020, 3502 JA Utrecht. 20. Opdrachtgever verklaart dat de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, indien aanwezig, geen bezwaar heeft tegen de uitvoering van deze overeenkomst. 21. Opdrachtgever stelt zijn medewerkers ervan op de hoogte dat zij in geval van klachten over het handelen van medewerkers van ArboVitale of klachten over de inhoud van de dienstverlening, bezwaar kunnen maken. Op welke wijze klachten kunnen worden ingediend is beschreven in het klachtenreglement van ArboVitale. Het klachtenreglement is te vinden op 22. Opdrachtgever stelt zijn medewerkers ervan op de hoogte dat indien een medewerker het niet eens is met een beslissing van opdrachtgever over zijn/haar arbeidsongeschiktheid, die is gebaseerd op een advies van ArboVitale, de medewerker een deskundigenoordeel kan aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Overige bepalingen 23. Opdrachtgever heeft de informatie in deze overeenkomst juist, volledig en naar waarheid ingevuld en zorgt ervoor dat deze overeenkomst uiterlijk één week voorafgaand aan de ingangsdatum van deze overeenkomst in het bezit is van ArboVitale. 24. Op deze overeenkomst, alsmede de bijlagen, is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van ArboVitale van toepassing. Deze zijn te vinden op 25. ArboVitale heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen; in dat geval is opdrachtgever geen abonnementsbijdrage verschuldigd. 2 Overeenkomst ArboVitale

3 Ondergetekende verklaart de gegevens juist en volledig te hebben ingevuld. Aldus overeengekomen te datum Handtekening opdrachtgever Naam Functie Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is akkoord met deze dienstverleningsovereenkomst. Handtekening Naam Functie Handtekening ArboVitale B.V. Naam: Functie Saskia van Opijnen - Zwart Algemeen Directeur Bijlagen: - Bijlage Dienstverlening ArboVitale - Bijlage Tarievenlijst ArboVitale Informatie en toelichting overeenkomst ArboVitale 1. Toelichting bij de invulvelden Correspondentieadres Als het correspondentieadres afwijkt van uw vestigingsadres, dan verzoeken wij u deze gegevens in te vullen. Dit adres wordt dan gebruikt voor het versturen van algemene mailings, de facturen en bijvoorbeeld het relatiemagazine. Bankrekening Dit nummer is alleen nodig als u ArboVitale machtigt voor een automatische incasso. Zie ook artikel 15 van de overeenkomst. Tenaamstelling rekening De officiële naam van uw organisatie, bv of holding. Indien deze niet anders is dan de naam van uw organisatie, dan hoeft u dit veld niet in te vullen. Gewenste ingangsdatum Elke eerste van de maand kunnen we starten met de dienstverlening. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ten minste twaalf maanden. Aantal medewerkers Wij verzoekenk u het aantal medewerkers op te geven dat op de ingangsdatum van de overeenkomst bij uw organisatie werkzaam is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen parttimers en fulltimers. Loonheffingennummer Dit nummer hebben we nodig om meldingen aan het UWV te kunnen sturen. Indien wij niet over dit nummer beschikken, loopt u het risico dat het UWV de benodigde meldingen en formulieren niet op tijd krijgt. Het UWV kan dan sancties opleggen. 2. Informatie en adres De ondertekende overeenkomst kunt u sturen naar: ArboVitale t.a.v. Contractadministratie Postbus JA Utrecht Digitaal verzenden? U kunt het contract ook per mail sturen. Mail dan een scan van het ondertekende contract naar: o.v.v. Contract verzuimdienstverlening. Informatie en contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze account managers. Telefoon: Of via mail naar: Wij helpen u graag. Kijk voor de meest actuele informatie over onze dienstverlening en voorwaarden op onze website 3 Overeenkomst ArboVitale

4 Bijlagen Dienstverlening ArboVitale In deze bijlage staat beschreven welke diensten onderdeel uit maken van de contractvorm ArboVitale. Diensten die geen onderdeel uitmaken van de vaste contractbijdrage worden apart in rekening gebracht. Zie hiervoor de bijlage Tarievenlijst ArboVitale. ArboVitale is dé contractvorm voor werkgevers die zelf de verzuimbegeleiding voor het kort verzuim willen uitvoeren, maar die verzekerd willen zijn van de expertise en ondersteuning van ArboVitale voor het langdurig verzuim. De werkgever en ArboVitale verzorgen dus samen de verzuimbegeleiding. ArboVitale kijkt actief met de werkgever mee wanneer deze tijdens de eerste 6 weken van het verzuim de begeleiding uitvoert en neemt deze vanaf week 6 van de werkgever over om deze van a tot z te verzorgen. Onderstaande zaken neemt u af binnen de vaste bijdrage 1. Toegang en gebruik verzuimportaal a. Indienen verzuim- en herstelmelding (via portaal). Alle verzuim- en herstelmeldingen kunt u via het verzuimportaal 24 x 7 uur melden. Het verzuimportaal is via de website van ArboVitale met een eigen login te benaderen. b. Aanvragen acties. Via het verzuimportaal kunnen acties worden aangevraagd en is de terugkoppeling van spreekuren, werkhervattingsgesprekken, etc. zichtbaar. c. Standaard verzuiminformatie. Verzuiminformatie kan worden ingezien en de mogelijkheid bestaat om enkele vooraf gedefinieerde verzuimrapportages te creëren. Ook vindt u hier, wanneer nodig, verzuiminformatie ten behoeve van uw verzekeringsmaatschappij. d. Opbouwen verzuimdossier. De gegevens voor het wettelijk verplichtverzuimdossier worden opgebouwd. U als werkgever en ArboVitale werken hierbij samen in het verzuimdossier. De medische gegevens zijn uiteraard goed beveiligd en alleen te benaderen door geautoriseerde personen. 2. Arbeidsomstandigheden spreekuur op verzoek van medewerker a. Gebruik maken van AOS. De medewerker die daar behoefte aan heeft kan zelf telefonisch bij ArboVitale een arbeidsomstandigheden spreekuur (de zogenaamde AOS) aanvragen. Dit is een preventief spreekuur voor de medewerker om met de bedrijfsarts zaken rondom gezondheid in relatie tot het werk te bespreken. Dit spreekuur vindt op verzoek van uw medewerker plaats. Wanneer het AOS op uw verzoek plaatsvindt dan is dit geen onderdeel van vaste contractbijdrage en wordt dit spreekuur apart in rekening gebracht. Zie voor meer informatie de bijlage Tarievenlijst ArboVitale. 3. Dienstverlening door ArboVitale tot week 6 van het verzuim a. Verwerken van de verzuimmelding. U of uw manager meldt via het Verzuimportaal het verzuim en geeft hierbij ook extra informatie over de verwachte hersteldatum en of er sprake is van een arbeidsconflict. b. Intakegesprek met werkgever na verzuimmelding. De procesregisseur neemt, op de 5e of 11e werkdag van verzuim, telefonisch contact op met u of uw manager die het verzuim heeft gemeld. Doel van deze servicecall is de melder te begeleiden en te adviseren bij het uitvoeren van het verzuimbegeleidingsproces. Wanneer uit de (verrijkte) ziekmelding blijkt dat er sprake is van een arbeidsconflict of dat de verwachte verzuimduur langer is dan 10 dagen, wordt gebeld op dag 5. In andere gevallen wordt, bij uitblijven van de herstelmelding, gebeld op dag 11 van het verzuim. c. Bewaking voortgang door procesregisseur. Voortgangsbewaking op het verzuimproces vanaf het moment dat de procesregisseur telefonisch contact heeft gehad met u of uw manager. d. Bel mij functionaliteit & casusgerichte toelichting. Via het Verzuimportaal kunt u een telefonisch gesprek aanvragen met de procesregisseur. Wanneer door u gewenst kan de procesregisseur een casusgerichte toelichting geven. Wanneer u een vraag heeft voor een andere deskundige van ArboVitale dan zorgt de procesregisseur ervoor dat dit gesprek tot stand komt. e. Bewaken ontvangst herstelmelding. Bij de verzuimmelding wordt een verwachte hersteldatum opgegeven. ArboVitale bewaakt deze termijn en onderneemt actie richting de werkgever wanneer dit nodig is. 4. Dienstverlening door ArboVitale vanaf week 6 tot week 104 van het verzuim a. Op- of bijstellen van de probleemanalyse. De bedrijfsarts voert een spreekuur uit met uw werknemer en stelt op basis hiervan de probleemanalyse op of bij. b. Opstellen en evalueren Plan van Aanpak. U maakt met uw verzuimende medewerker afspraken over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten dit doel het beste kan worden bereikt. ArboVitale stelt aan de hand van de probleemanalyse, het re-integratieadvies en uw afspraken een voorstel voor het Plan van Aanpak op. De werkgever stelt dit plan vast of vult het aan. Omdat in de loop der tijd het doel en/of de activiteiten kunnen wijzigen, wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd en wanneer nodig bijgewerkt. c. Opstellen Functionele Mogelijkheden lijst. De FML is een gestandaardiseerde weergave van de belastbaarheid van de werknemer. De bedrijfsarts geeft de beperkingen en mogelijkheden conform deze standaard weer. d. Verzuimbegeleiding door bedrijfsarts en verzuimconsulent van ArboVitale. ArboVitale werkt casusgestuurd. Afhankelijk van de aard van de casus wordt uw medewerker uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts en/of verzuimconsulent. Beide worden ingezet op het moment dat ze toegevoegde waarde kunnen leveren aan de re-integratie van de verzuimende medewerker. De bedrijfsarts is de onafhankelijk adviseur op het gebied van arbeid en gezondheid. Hij begeleidt de verzuimende medewerker adviseert over werkhervatting en houdt zich aan de beroepsrichtlijnen en wettelijke voorschriften. De verzuimconsulent voert werkhervattinggesprekken met medewerkers, beoordeelt of de re-integratie volgens plan verloopt en bespreekt vervolgacties met de medewerker. e. Intake complex verzuim door arbeidskundige. Als de bedrijfsarts dreigend langdurig verzuim constateert heeft hij overleg met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige neemt contact met u op en adviseert u over re-integratie. Let op: wanneer u de contractvorm ArboVitale heeft afgesloten zonder arbeidsdeskundige inzet van ArboVitale dan valt deze dienst buiten de vaste contractbijdrage en kunt u deze wanneer gewenst op basis van nacalculatie afnemen. In alle gevallen geldt dat eventuele vervolgacties van de arbeidsdeskundige buiten de vaste contractbijdrage vallen en op basis van nacalculatie afgenomen kunnen worden. Zie voor meer informatie de bijlage Tarievenlijst ArboVitale. f. Arbeidsdeskundige screening week 20. Uiterlijk in de 20e week van het verzuim voert de arbeidsdeskundige een screening uit, tenzij de aard en het verloop van het verzuim hiertoe geen aanleiding geeft. De arbeidsdeskundige onderzoekt of de re-integratie goed verloopt. Ook brengt de arbeidsdeskundige eventueel belemmerende factoren in kaart en bekijkt hoe deze kunnen worden opgelost. Let op: wanneer u de contractvorm ArboVitale heeft afgesloten zonder arbeidsdeskundige inzet van ArboVitale dan valt deze dienst buiten de vaste contractbijdrage en kunt u deze wanneer gewenst op basis van nacalculatie afnemen. g. Arbeidsdeskundige eerstejaarsevaluatie. Aan het eind van het eerste verzuimjaar voert de arbeidsdeskundige een eerstejaarsevaluatie uit. Let op: wanneer u de contractvorm ArboVitale heeft afgesloten zonder arbeidsdeskundige inzet van ArboVitale dan valt deze dienst buiten de vaste contractbijdrage en kunt u deze wanneer gewenst op basis van nacalculatie afnemen. h. Toetsingsgesprek met bedrijfsmaatschappelijk werker. Bij psychosociaal verzuim heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker een toetsingsgesprek met de medewerker. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of begeleiding gewenst is. Let op: wanneer u de contractvorm ArboVitale heeft afgesloten zonder de inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboVitale dan valt deze dienst buiten de vaste contractbijdrage en kunt u deze wanneer gewenst op basis van nacalculatie afnemen. In alle gevallen geldt 4 Overeenkomst ArboVitale

5 dat eventuele vervolgacties van de bedrijfsmaatschappelijk werker buiten de vaste contractbijdrage vallen en op basis van nacalculatie afgenomen kunnen worden. Zie voor meer informatie de bijlage Tarievenlijst ArboVitale. i. Indienen verzuimmelding bij UWV. ArboVitale verzorgt de verzuimmelding aan het UWV in week 42. j. Opstellen re-integratie verslag. De bedrijfsarts stelt de benodigde documenten voor het re-integratieverslag op, waaronder, indien van toepassing, het actueel oordeel. Hiervoor heeft er eerst een spreekuurcontact met de medewerker plaatsgevonden. Hierbij levert de bedrijfsarts ook ondersteuning bij de eventuele WIA aanvraag. 6. Aanvullende dienstverlening en service a. Informatie opvragen bij curatieve sector en verwerken. De bedrijfsarts vraagt wanneer de casus hierom vraagt medische informatie op bij bijvoorbeeld de huisarts of een behandelend specialist van de verzuimende medewerker. b. Periodiek nieuws. ArboVitale informeert de werkgever en de werknemers van organisaties die een abonnement bij haar hebben afgesloten op gezette tijden over relevante verzuimgerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, artikelen op internet, etc. c. Uitvoeren verzoek tot inzage en correctie dossier door werknemer. Een arbodienst (in dit geval ArboVitale) is eigenaar van het medisch dossier van een medewerker. Een werknemer heeft het recht om zijn medisch dossier op te vragen en in te zien. Hiervoor dient de werknemer een schriftelijk, ondertekend verzoek aan de arbodienst te richten. Indien een betrokken werknemer meent dat zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend (dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt), kan de werknemer ArboVitale verzoeken zijn gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. d. Melden van Beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB is een landelijk kennisinstituut voor Arbo-professionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers. Wanneer ArboVitale heeft vastgesteld dat een verzuimende medewerker aan een beroepsziekte lijdt, is zij verplicht dit te melden bij het NCvB. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate heeft plaatsgevonden tijdens het verrichten van arbeid. Een voorbeeld van een beroepsziekte is rsi. Verzuimdienstverlening buiten de vaste contractbijdrage om De hierboven beschreven dienstverlening neemt u af binnen de vaste bijdrage van de door u afgesloten contractvorm ArboVitale. Naast deze dienstverlening levert ArboVitale ook nog activiteiten, diensten en services welke u tegen meerprijs kunt afnemen of inzetten. Wanneer u van deze dienstverlening gebruik maakt, dan wordt deze dus apart aan u gefactureerd. Denkt u hierbij aan aanvullende diensten zoals een huisbezoek door een verzuimrapporteur, spreekuren in de 1e zes weken van het verzuim, interventies, deelname van de bedrijfsarts aan het Sociaal Medisch Team, Onderzoek & advies en Trainingen & Opleidingen. In de tarievenlijst is duidelijk aangegeven welke diensten u tegen meerprijs kunt afnemen en wat de daarbij geldende tarieven zijn. Voor sommige aanvullende dienstverlening is het noodzakelijk dat ArboVitale voor u een op maat gesneden offerte maakt; wanneer dit het geval is dan ziet u dat duidelijk terug in de tarievenlijst ArboVitale. Tarieven 2012 Dienst/Activiteit Verzuimbegeleiding tot week 6 Verzuimgesprek volgens triagemethode inclusief: - signalering frequent verzuim - signalering vangnet - signalering zwangerschap 99,- per medewerker per jaar nvt exclusief AD en BMW 89,- per medewerker per jaar Intakegesprek met werkgever na verzuimmelding Uitgebreid spreekuur met bedrijfsarts 99,00 per spreekuur 99,00 per spreekuur Spreekuur met bedrijfsarts 69,00 per spreekuur 69,00 per spreekuur Telefonisch spreekuur met bedrijfsarts 69,00 per spreekuur 69,00 per spreekuur Casusgerichte toelichting door bedrijfsarts 176,00 per uur 176,00 per uur Werkhervattingsgesprek (met verzuimconsulent) 52,00 per gesprek 52,00 per gesprek Telefonisch werkhervattingsgesprek (met verzuimconsulent) 52,00 per gesprek 52,00 per gesprek Casusgerichte toelichting (door verzuimconsulent) 147,00 per uur 147,00 per uur Verzuimbegeleiding vanaf week 6 Uitgebreid spreekuur met bedrijfsarts Spreekuur met bedrijfsarts Telefonisch spreekuur met bedrijfsarts Casusgerichte toelichting door bedrijfsarts inclusief: - signalering samengesteld verzuim - signalering verhaal loon en schadeherstel - signalering aanpassing WIA-uitkering Spreekuur probleemanalyse met bedrijfsarts Op- of bijstellen van de probleemanalyse Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) Spreekuur terugvalpreventie met bedrijfsarts Opstellen re-integratieverslag (incl. actueel oordeel) Zie ommezijde voor meer informatie en uurtarieven. nvt 5 Overeenkomst ArboVitale

6 Dienst/Activiteit 99,- per medewerker per jaar exclusief AD en BMW 89,- per medewerker per jaar Spreekuur re-integratieverslag met bedrijfsarts (incl. ondersteuning bij WIA-aanvraag) Werkhervattingsgesprek (met verzuimconsulent) Telefonisch werkhervattingsgesprek (met verzuimconsulent) Casusgerichte toelichting (door verzuimconsulent) Op- of bijstellen van het plan van aanpak Evaluatie van het plan van aanpak Telefonische evaluatie van het plan van aanpak Intake complex verzuim (door arbeidsdeskundige) nvt Arbeidsdeskundige screening week ,00 per screening Arbeidsdeskundige eerstejaarsevaluatie 318,00 per evaluatie Arbeidsdeskundige eerstejaarsevaluatie telefonisch 119,00 per evaluatie Toetsingsgesprek met bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw) nvt Intakegesprek met bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw) nvt 174,00 per intake Aanvullende diensten verzuimbegeleiding Arbeidsomstandigheden spreekuur (AOS) op verzoek werknemer Arbeidsomstandigheden spreekuur (AOS) op verzoek werkgever 99,00 per spreekuur 99,00 per spreekuur Bedrijfsbezoek door bedrijfsarts 176,00 per uur 176,00 per uur Bedrijfsbezoek door verzuimconsulent 147,00 per uur 147,00 per uur Informatie opvragen curatieve sector Informatie verwerken curatieve sector Deelname bedrijfsarts aan Sociaal Medisch Team 176,00 per uur 176,00 per uur Huisbezoek door verzuimrapporteur 60,00 per bezoek 60,00 per bezoek Opstellen uitgebreide verzuimrapportages op offertebasis op offertebasis Verzuimbegeleiding na 104 weken op offertebasis op offertebasis Interventies op offertebasis op offertebasis Onderzoek en advies op offertebasis op offertebasis Trainingen & opleidingen op offertebasis op offertebasis Servicediensten Toegang en gebruik verzuimportaal Indienen verzuim-en herstelmelding (via portaal) Verzuiminformatie t.b.v. verzekeringsmaatschappij (via portaal) Standaard verzuiminformatie (via portaal) Periodiek nieuws Uitvoeren verzoek tot inzage en correctie dossier door werknemer Melden van beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroespziekten (NCvB) Telefonisch contact met procesregisseur n.a.v. Bel mij functionaliteit Casusgerichte toelichting door procesregisseur Bewaking voortgang proces door procesregisseur Bewaken ontvangst herstelmelding Indienen verzuimmelding bij UWV Uurtarieven deskundigen Bedrijfsarts 176,00 176,00 Verzuimconsulent 147,00 147,00 Arbeidsdeskundige 161,00 161,00 Bedrijfsmaatschappelijk werker 117,00 117,00 Veiligheidskundige 138,00 138,00 Arbeidshygiënist 138,00 138,00 Arbeids- & organisatiedeskundige 150,00 150,00 Psycholoog 141,00 141,00 Tarieven zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Annuleren van activiteiten en spreekuren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Te laat geannuleerde activiteiten worden volledig in rekening gebracht. Inbegrepen in abonnementstarief (vaste bijdrage per medewerker per jaar) 6 Overeenkomst ArboVitale AV

Overeenkomst Verzuim in goede handen ArboVitale

Overeenkomst Verzuim in goede handen ArboVitale Overeenkomst Verzuim in goede handen ArboVitale Bedrijfsinformatie Verzuim in goede handen ArboVitale Organisatiegegevens Naam van de organisatie Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres

Nadere informatie

Overeenkomst Verzuim in eigen hand ArboVitale

Overeenkomst Verzuim in eigen hand ArboVitale Overeenkomst Verzuim in eigen hand ArboVitale Bedrijfsinformatie Verzuim in eigen hand ArboVitale Organisatiegegevens Naam van de organisatie Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres

Nadere informatie

Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsinformatie ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Opmaak: 18 september 2014 Door: ProVitale ProVitale Adres: Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. Voorwaarden Arbobegeleiding In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Informatie pakket VerzuimVitaal voor NUVO leden. VerzuimVitaal voor de NUVO: dé partner bij uw verzuim

Informatie pakket VerzuimVitaal voor NUVO leden. VerzuimVitaal voor de NUVO: dé partner bij uw verzuim VerzuimVitaal voor de NUVO: dé partner bij uw verzuim VerzuimVitaal ondersteunt organisaties op geheel eigenzinnige wijze bij het beheersen en het voorkomen van ziekteverzuim. Omdat het anders en beter

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal. Voorwaarden Arbosignaal In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot

Deze declaratie betreft de periode van tot DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl.

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl. DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV PRIVACY Reglement LaborPrevent BV Identiteit van LaborPrevent BV LaborPrevent BV, gevestigd te (7948 BN) Nijeveen, kantoorhoudend aan de Dorpsstraat 113, hierna te noemen LP. Registratie Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale 0 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met alle activiteiten die de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter eisen. Arbo en verzuim- (HR en overige)

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10 Ziektewetmanagement Voorwaarden (411.201) Inhoudsopgave pagina 1 Samenvatting 1.1 Begrippen 3 1.2 Wat doet de module Ziektewetmanagement voor u? 3 2 Diensten van de module Ziektewetmanagement 2.1 Wat is

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Betreft: Informatie pakket Arbodienstverlening VerzuimVitaal voor NUVO-leden

Betreft: Informatie pakket Arbodienstverlening VerzuimVitaal voor NUVO-leden Naam opticien t.a.v. adres postcode + plaats Woerden, Datum: Onze referentie: NUVO.. Betreft: Informatie pakket Arbodienstverlening VerzuimVitaal voor NUVO-leden Geachte..., Wij zijn verheugd dat ook u

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast al meer dan twaalf jaar kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke speler met regionale

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Rechten & Plichten Ziektewetmanagement R&P 411.201

Rechten & Plichten Ziektewetmanagement R&P 411.201 Rechten & Plichten Ziektewetmanagement R&P 411.201 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? 1 Samenvatting 1.1 Begrippen... 5 1.2 Wat doet de module Ziektewetmanagement

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Medewerker en verzuimspecialist maken vervolgafspraak als er geen VHD is vast te leggen: vervolggesprek op dag 3 of 5.

Medewerker en verzuimspecialist maken vervolgafspraak als er geen VHD is vast te leggen: vervolggesprek op dag 3 of 5. Protocol: Procesbeschrijving verzuimaanpak algemeen 2016 Verzuimprotocol in stappen, gericht op de verzuimspecialisten Ziekmelding (dag 1) De medewerker vraagt altijd zo snel als mogelijk is persoonlijk

Nadere informatie

DossierDoctors BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan het Guyotplein 5-3, 9712 NX Groninge, hierna te noemen DossierDoctors

DossierDoctors BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan het Guyotplein 5-3, 9712 NX Groninge, hierna te noemen DossierDoctors Privacy Reglement DossierDoctors 06 2016 Identiteit van DossierDoctors BV DossierDoctors BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan het Guyotplein 5-3, 9712 NX Groninge, hierna te noemen DossierDoctors

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden ArboVitale B.V. t.b.v. de bij Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS (SAZAS) aangesloten werkgevers

Dienstverleningsvoorwaarden ArboVitale B.V. t.b.v. de bij Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS (SAZAS) aangesloten werkgevers Dienstverleningsvoorwaarden ArboVitale B.V. t.b.v. de bij Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS (SAZAS) aangesloten werkgevers Artikel 1 Toepasselijkheid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie