Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen"

Transcriptie

1 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsinformatie ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres (indien anders dan vestigingsadres) Postcode en plaats correspondentieadres (indien anders dan vestigingsadres) Naam contactpersoon (financiële administratie) Telefoonnummer contactpersoon adres contactpersoon Loonheffingennummer Inschrijfnummer Kamer van Koophandel SBI code (KvK) Zijn er al vestigingen van uw organisatie klant? Betreft het een omzetting van een bestaand contract bij ArboVitale Zo ja, wat is uw huidige klantnummer de heer ja ja mevrouw nee nee Contract verzuimbegeleiding De verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd conform de contractvorm Verzuim in goede handen. In de bijlage Dienstverlening Verzuim in goede handen en de bijlage Tarievenlijst staat de inhoud van deze contractvorm nader omschreven. Verzuim in goede handen kent drie varianten. Hieronder kunt u aangeven voor welke variant u kiest. Verzuim in goede handen, BASIS 29,45 Bij deze variant betaalt u als verzuim zich voordoet. U betaalt een laag aansluittarief per medewerker én u betaalt per activiteit die wij uitvoeren. In de bijlage Tarieven van deze overeenkomst vindt u een duidelijk overzicht van de activiteiten waarvoor u extra betaalt. Het minimum aantal werknemers waarvoor u dit contract kunt afsluiten is drie. U machtigt ArboVitale de dienstverlening uit te voeren volgens de activerende bewezen aanpak. Wij vragen hiervoor geen toestemming vooraf. Verzuim in goede handen, COMFORT 112,85 Bij deze variant weet u van te voren waar u financieel aan toe bent. U betaalt per medewerker per jaar een vast bedrag. Alle activiteiten van de activerende verzuimbegeleiding zijn inbegrepen. In de bijlage Tarieven van deze overeenkomst vindt u de activiteiten die onderdeel uitmaken van het vaste bedrag per medewerker per jaar. Verzuim in goede handen, PLUS 143,35 Bij deze variant weet u van te voren waar u financieel aan toe bent. U betaalt per medewerker per jaar een vast bedrag. Alle activiteiten van de activerende verzuimbegeleiding zijn inbegrepen. In de bijlage Tarieven van deze overeenkomst vindt u de activiteiten die onderdeel uitmaken van het vaste bedrag per medewerker per jaar. Bij deze variant nemen wij altijd, ongeacht de reden of oorzaak van het verzuim, op de eerste dag van het verzuim contact op met uw medewerker. Ingangsdatum contract De gewenste ingangsdatum van het contract is Aantal medewerkers per ingangsdatum contract 01 (dd/mm/jjjj) 1 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

2 Contactpersoon voor Verzuimbegeleiding De contactpersoon voor de verzuimbegeleiding is voor ons het aanspreekpunt voor alle zaken rondom de verzuimbegeleiding van uw medewerkers. Deze persoon heeft toegang tot de informatie in het Verzuimportaal Zorg van de Zaak online, zoals de rapportages van de bedrijfsarts en verzorgt verzuim- en herstelmeldingen. Naam contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon adres contactpersoon (ook voor terugkoppeling van spreekuren en rapportages bedrijfsarts) de heer mevrouw Beheerder Verzuimportaal De beheerder Verzuimportaal is het aanspreekpunt voor het Verzuimportaal Zorg van de Zaak online. Deze persoon richt het portaal in en bepaalt welke personen binnen uw organisatie welke rechten hebben binnen het portaal. Is de beheerder Verzuimportaal dezelfde persoon als de contactpersoon Verzuim? Ja (ga naar Overige Gegevens) Nee (vul hieronder de gegevens van de beheerder in) Naam beheerder adres beheerder Telefoonnummer beheerder de heer mevrouw Overige gegevens Is uw organisatie aangesloten bij een brancheorganisatie? Nee Ja, naam Huidige Arbodienst Indien er sprake is van overdracht van verzuimgevallen. Bij welke arbodienst bent u nu aangesloten? Wat is uw klantnummer bij uw huidige arbodienst? Informatie en toelichting overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Correspondentieadres Als het correspondentieadres afwijkt van uw vestigingsadres, dan verzoeken wij u deze gegevens in te vullen. Dit adres wordt dan gebruikt voor het versturen van algemene mailings, de facturen en bijvoorbeeld het relatiemagazine. Gewenste ingangsdatum De dienstverlening start altijd op de eerste dag van de maand. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ten minste twaalf maanden. Aantal medewerkers Wij verzoeken u het aantal medewerkers op te geven dat op de ingangsdatum van de overeenkomst bij uw organisatie werkzaam is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen parttimers en fulltimers. Loonheffingennummer Dit nummer hebben we nodig om meldingen aan het UWV te kunnen sturen. Indien wij niet over dit nummer beschikken, loopt u het risico dat het UWV de benodigde meldingen en formulieren niet op tijd krijgt. Het UWV kan dan sancties opleggen. SBI code De SBI code is een branchecodering die de Kamer van Koophandel aan uw bedrijf heeft toegekend. U vindt deze code op uw uittreksel van de Kamer van Koophandel. Huidige (vorige) arbodienst Als er sprake is van overdracht van lopende verzuimgevallen, dan is het voor ArboVitale van belang om te weten wie de vorige arbodienst was, zodat wij indien nodig de (medische) gegevens kunnen opvragen. Hier kunnen voor de werkgever kosten aan verbonden zijn. Informatie en adres De ondertekende overeenkomst kunt u sturen naar: ArboVitale T.a.v. afd. Contractadministratie Antwoordnummer VB Utrecht Digitaal verzenden? U kunt het contract ook per mail sturen. Mail dan een scan van het ondertekende contract naar: Informatie en contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze account managers. Telefoon: Of via mail naar: Wij helpen u graag. Kijk voor de meest actuele informatie over onze dienstverlening en voorwaarden op onze website 2 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

3 Overeenkomst Verzuim in goede handen ArboVitale In aanmerking nemende dat: a. het beleid van opdrachtgever is gericht op goede arbeidsomstandigheden en in het kader daarvan op een adequate verzuimbeheersing; opdrachtgever daartoe gebruik wenst te maken van de diensten van ArboVitale; ArboVitale daartoe zijn deskundigheid en middelen inzet; verklaren partijen overeen te komen als volgt Algemene bepalingen 1. Opdrachtgever sluit bij ArboVitale een contract af voor verzuimdienstverlening conform de contractvorm ArboVitale Verzuim in goede handen ArboVitale verleent aan opdrachtgever en de in zijn organisatie werkzame medewerkers de overeengekomen diensten. Onder medewerkers wordt in deze overeenkomst verstaan: degenen die hetzij krachtens een arbeidsovereenkomst, hetzij krachtens een ambtelijke aanstelling werkzaam zijn voor de opdrachtgever. Dienstverlening 4. De dienstverlening van ArboVitale is beschreven in de bijlage Dienstverlening ArboVitale Verzuim in goede handen. De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze contractvorm zoals beschreven in de bijlage Dienstverlening ArboVitale Verzuim in goede handen en machtigt ArboVitale de dienstverlening op de omschreven werkwijze uit te voeren. ArboVitale gebruikt voor uitvoering van de dienstverlening het Verzuimportaal Zorg van de Zaak online. Opdrachtgever dient alle verzuim en herstelmeldingen van zijn medewerkers door te geven via het ArboVitale Verzuimportaal. Opdrachtgever verplicht zich het verzuim van zijn medewerkers zo spoedig mogelijk, via het Verzuimportaal, bij ArboVitale te melden. Het moment waarop ArboVitale de verzuimmelding ontvangt, is het moment waarop ArboVitale haar dienstverlening voor de opdrachtgever start. ArboVitale voert de regie en de uitvoering over de verzuimbegeleiding van de medewerkers van opdrachtgever. ArboVitale voert de verzuimbegeleiding uit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Wet verbetering poortwachter, maar opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de bedrijfsarts op grond van de wet en regelgeving persoonlijk verantwoordelijk is voor het geheel aan sociaal medische begeleiding, de afstemming van de diverse onderdelen en de daarop gebaseerde adviezen aan werkgever en werknemer. De bedrijfsarts is derhalve vrij om de sociaal medische begeleiding binnen de kaders van de wet en regelgeving naar eigen inzicht uit te voeren. ArboVitale heeft het recht om, bijvoorbeeld op basis van veranderende wet of regelgeving, de invulling van zijn dienstverlening aan te passen. Indien de dienstverlening, zoals omschreven in de bijlage Dienstverlening ArboVitale Verzuim in goede handen wordt aangepast, wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld. De meest recente versie van de bijlage is steeds van toepassing op deze overeenkomst. Deze is te vinden op Indien de dienstverlening zoals die is vastgelegd in de bijlage Dienstverlening ArboVitale Verzuim in goede handen, door ArboVitale wordt aangepast om een andere reden dan gewijzigde wet- of regelgeving, en deze wijziging is nadelig voor de opdrachtgever, dan heeft deze gedurende 30 dagen de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaling en facturering 11. Opdrachtgever verstrekt elk jaar op verzoek van ArboVitale een opgave van het aantal medewerkers over de komende en achterliggende contractperiode. Op basis van de opgave van het aantal medewerkers voor de komende contractperiode, wordt de verschuldigde vaste bijdrage voor de komende contractperiode bepaald. Op basis van de opgave van het aantal medewerkers over de achterliggende contractperiode kan ArboVitale de verschuldigde vaste bijdrage op basis van nacalculatie in rekening brengen. Hierbij wordt uitgegaan van het hoogste aantal medewerkers gedurende de contractperiode. Indien deze opgave niet of niet tijdig door de opdrachtgever wordt verstrekt, wordt door ArboVitale op basis van de opgave(n) uit de voorgaande periode(n) een schatting gemaakt van het aantal medewerkers De geldende vaste bijdrage wordt door ArboVitale in zijn geheel jaarlijks vooraf bij opdrachtgever in rekening gebracht, overeenkomstig de jaarlijks vastgestelde tarieven, als vermeld in de bijlage Tarievenlijst ArboVitale Verzuim in goede handen. Bij tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst vindt geen restitutie plaats. Indien de overeenkomst in overeenstemming met artikel 10 door opdrachtgever met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, zal ArboVitale de vooruitbetaalde vaste bijdrage over de resterende duur van de overeenkomst naar rato restitueren. Naast de dienstverlening die bij deze contractvorm is inbegrepen heeft opdrachtgever de mogelijkheid om op basis van nacalculatie aanvullende diensten af te nemen. De verrichte diensten die niet onder de contractvorm vallen, worden door ArboVitale achteraf bij opdrachtgever in rekening gebracht, volgens de jaarlijks vastgestelde tarieven, als vermeld in de bijlage Tarievenlijst ArboVitale Verzuim in goede handen. Privacy en rechten medewerkers 15. De door opdrachtgever of zijn medewerkers aan ArboVitale verstrekte persoonsgegevens worden door ArboVitale verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De wijze waarop ArboVitale met de persoonsgegevens omgaat, is vastgelegd in het privacyreglement van ArboVitale. 16. De gegevensverwerking van ArboVitale is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever is verplicht zijn medewerkers te informeren over de verstrekking van persoonsgegevens aan ArboVitale in verband met de arbodienstverlening. Voor de medewerkers van opdrachtgever bestaat conform de geldende wetgeving inzage en correctierecht van de vastgelegde gegevens. Indien een medewerker van opdrachtgever wil weten of alle gegevens die ArboVitale van de medewerker heeft ook juist zijn, dan kan de medewerker daar bij ArboVitale navraag naar doen. ArboVitale levert dan binnen vier weken een overzicht van de gegevens van de medewerker. De medewerker kan schriftelijk navraag doen bij: ArboVitale, Postbus 5020, 3502 JA Utrecht. Opdrachtgever verklaart dat de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, indien aanwezig, geen bezwaar heeft tegen de uitvoering van deze overeenkomst. Opdrachtgever stelt zijn medewerkers ervan op de hoogte dat zij in geval van klachten over het handelen van medewerkers van ArboVitale of klachten over de inhoud van de dienstverlening, bezwaar kunnen maken. Op welke wijze klachten kunnen worden ingediend is beschreven in het klachtenreglement van ArboVitale. Het klachtenreglement is te vinden op Opdrachtgever stelt zijn medewerkers ervan op de hoogte dat indien een medewerker het niet eens is met een beslissing van opdrachtgever over zijn/haar arbeidsongeschiktheid, die is gebaseerd op een advies van ArboVitale, de medewerker een deskundigenoordeel kan aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Overige bepalingen 20. Opdrachtgever heeft de informatie in deze overeenkomst juist, volledig en naar waarheid ingevuld en zorgt ervoor dat deze overeenkomst uiterlijk één week voorafgaand aan de ingangsdatum van deze getekende overeenkomst in het bezit is van ArboVitale. Op deze overeenkomst, alsmede de bijlagen, is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van ArboVitale van toepassing. Deze is te vinden op ArboVitale heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen; in dat geval is opdrachtgever geen abonnementsbijdrage verschuldigd. 3 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

4 Ondergetekende verklaart de gegevens juist en volledig te hebben ingevuld. Aldus overeengekomen te datum Handtekening opdrachtgever Naam Functie Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is akkoord met deze dienstverleningsovereenkomst. Handtekening Naam Functie Handtekening ArboVitale B.V. Naam Functie Mw. C. Meijer Algemeen Directeur Bijlagen: - Bijlage 1: Dienstverlening ArboVitale Verzuim in goede handen - Bijlage 2: Tarieven 2015 ArboVitale Verzuim in goede handen per variant 4 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

5 Bijlage 1: Dienstverlening ArboVitale Verzuim in goede handen In deze bijlage staat beschreven welke diensten onderdeel uit maken van de contractvorm Verzuim in goede handen. Diensten die geen onderdeel uitmaken van de vaste contractsbijdrage worden apart in rekening gebracht. Zie hiervoor de bijlage Tarievenlijst ArboVitale Verzuim in goede handen. ArboVitale Verzuim in goede handen is dé contractvorm voor werkgevers die bij verzuimbegeleiding, maximaal ondersteuning wensen. ArboVitale ontzorgt werkgevers en activeert werknemers. De voortgang van de verzuimbegeleiding kan 24 uur per dag online worden gevolgd via ons Verzuimportaal, zodat de werkgever altijd overzicht heeft. ArboVitale Verzuim in goede handen, verzekert de werkgever van de meest effectvolle begeleiding voor zowel het kort als lang verzuim. Onderstaande zaken neemt u af binnen de vaste bijdrage 1. Toegang en gebruik verzuimportaal, Zorg van de Zaak online Indienen verzuim en herstelmelding (via portaal). Alle verzuim en a. d. herstelmeldingen kunt u via het verzuimportaal 24 x 7 uur melden. Aanvragen acties. Via het verzuimportaal kunnen acties worden aangevraagd en is de terugkoppeling van spreekuren, werkhervattingsgesprekken, et zichtbaar. Standaard verzuiminformatie. Verzuiminformatie kan worden ingezien en de mogelijkheid bestaat om enkele vooraf gedefinieerde verzuimrapportages te creëren. Ook vindt u hier, wanneer nodig, verzuiminformatie ten behoeve van uw verzekeringsmaatschappij. Opbouwen verzuimdossier. De gegevens voor het wettelijk verplicht verzuimdossier worden opgebouwd. U als werkgever en ArboVitale werken hierbij samen in het verzuimdossier. De medische gegevens zijn uiteraard goed beveiligd en alleen te benaderen door geautoriseerde personen. 2. Arbeidsomstandigheden spreekuur (AOS) op verzoek van medewerker Gebruik maken van AOS. De medewerker die daar behoefte aan heeft a. kan zelf telefonisch bij ArboVitale een arbeidsomstandigheden spreekuur aanvragen. Dit is een preventief spreekuur voor de medewerker om met de bedrijfsarts zaken rondom gezondheid in relatie tot het werk te bespreken. Dit spreekuur vindt op verzoek van uw medewerker plaats. Wanneer het AOS op verzoek van de werkgever of leidinggevende plaatsvindt dan is dit geen onderdeel van de vaste contractsbijdrage en wordt dit spreekuur apart in rekening gebracht. 3. Dienstverlening door ArboVitale tot week 6 van het verzuim a. Verwerken van de verzuimmelding. U meldt via het Verzuimportaal het e. verzuim en geeft hierbij ook extra informatie over de verwachte hersteldatum en of er sprake is van een arbeidsconflict. Verzuimgesprek volgens triagemethode. Op basis van de ingediende verzuimmelding wordt de urgentie bepaald waarmee ArboVitale in contact dient te treden met de verzuimende medewerker (dit proces wordt triage genoemd). Wanneer de urgentie groot is dan voert de procesregisseur op de eerste dag van het verzuim (mits het verzuim voor uur wordt gemeld) het triagegesprek uit. In het andere geval wordt, wanneer nog geen herstelmelding is ontvangen, na 1 week na de verzuimmelding dit gesprek uitgevoerd. Wanneer de uitkomsten van het gesprek hiertoe aanleiding geven wordt ook contact opgenomen met u als werkgever of leidinggevende. Het triagegesprek heeft als doel een betere inschatting te maken van dreigend langdurig verzuim. Hierdoor kan de verzuimende medewerker gerichter doorverwezen worden naar de juiste deskundige. Frequent verzuim aanpak: Als uw medewerker 4x of vaker in 12 maanden verzuimt, neemt de procesregisseur op de eerste verzuimdag contact op met de leidinggevende. Hij informeert naar de reden van het huidige verzuim en signaleert en informeert over het frequente verzuim. Op basis van dit overleg worden vervolgstappen afgesproken. d. Verzuimbegeleiding door bedrijfsarts en verzuimconsulent van ArboVitale. ArboVitale werkt casusgestuurd. Afhankelijk van de aard van de casus e. f. g. wordt uw medewerker uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts en/of verzuimconsulent. Beide worden ingezet op het moment dat ze toegevoegde waarde kunnen leveren aan de re-integratie van de verzuimende medewerker. De bedrijfsarts is de onafhankelijk adviseur op het gebied van arbeid en gezondheid. Hij begeleidt de verzuimende medewerker, adviseert over werkhervatting en houdt zich aan de beroepsrichtlijnen en wettelijke voorschriften. De verzuimconsulent voert werkhervattinggesprekken met medewerkers, beoordeelt of de re-integratie volgens plan verloopt en bespreekt vervolgacties met de medewerker. Bewaking voortgang door procesregisseur. De procesregisseur is de spin in het we Hij bewaakt de voortgang en de kwaliteit van verzuimbegeleiding vanaf het moment dat ArboVitale de verzuimmelding heeft ontvangen. Hij bepaalt ook welke deskundige het beste kan worden ingezet om re-integratie te bevorderen. Bel mij functionaliteit & casusgerichte toelichting. Via het Verzuimportaal kunt u een telefonisch gesprek aanvragen met de procesregisseur. Wanneer door u gewenst kan de procesregisseur een casusgerichte toelichting geven. Wanneer u een vraag heeft voor een andere deskundige van ArboVitale dan zorgt de procesregisseur ervoor dat dit gesprek tot stand komt. Bewaken ontvangst herstelmelding. Bij de verzuimmelding wordt een verwachte hersteldatum opgegeven. ArboVitale bewaakt deze termijn en onderneemt actie richting de werkgever wanneer dit nodig is. 4. Dienstverlening door ArboVitale vanaf week 6 tot week 104 van het verzuim a. Op- of bijstellen van de probleemanalyse. De bedrijfsarts voert een d. f. g. h. i. spreekuur uit met uw werknemer en stelt op basis hiervan de probleemanalyse op of bij. Opstellen en evalueren Plan van Aanpak. U maakt met uw verzuimende medewerker afspraken over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten dit doel het beste kan worden bereikt. ArboVitale stelt aan de hand van de probleemanalyse, het re-integratieadvies en uw afspraken een voorstel voor het Plan van Aanpak op. De werkgever stelt dit plan vast of vult het aan. Omdat in de loop der tijd het doel en/of de activiteiten kunnen wijzigen, wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd en wanneer nodig bijgewerkt. Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst. De FML is een gestandaardiseerde weergave van de belastbaarheid van de werknemer. De bedrijfsarts geeft de beperkingen en mogelijkheden conform deze standaard weer. Verzuimbegeleiding door bedrijfsarts en verzuimconsulent van ArboVitale. ArboVitale werkt casusgestuurd. Afhankelijk van de aard van de casus wordt uw medewerker uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts en/of verzuimconsulent. Arbeidsdeskundige screening week 20. Uiterlijk in de 20e week van het verzuim voert de arbeidsdeskundige een screening uit, tenzij de aard en het verloop van het verzuim hiertoe geen aanleiding geeft. De arbeidsdeskundige onderzoekt of de re-integratie goed verloopt. Ook brengt de arbeidsdeskundige eventueel belemmerende factoren in kaart en bekijkt hoe deze kunnen worden opgelost. U ontvangt hiervan een terugkoppeling. Eventueel stelt de arbeidsdeskundige een vervolgonderzoek voor. Dit onderzoek kan op offertebasis worden afgenomen. Arbeidsdeskundige eerstejaarsevaluatie. Aan het eind van het eerste verzuimjaar voert de arbeidsdeskundige een eerstejaarsevaluatie uit. Toetsingsgesprek met bedrijfsmaatschappelijk werker. Bij psychosociaal verzuim kan de bedrijfsmaatschappelijk werker een toetsingsgesprek voeren met de medewerker. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of begeleiding gewenst is. Eventuele vervolgacties van de bedrijfsmaatschappelijk werker vallen buiten de vaste contractsbijdrage en kunnen op offertebasis afgenomen worden. Indienen verzuimmelding bij UWV. ArboVitale verzorgt de verzuimmelding aan het UWV in week 42. Opstellen re-integratieverslag. De bedrijfsarts stelt de benodigde documenten voor het re-integratieverslag op, waaronder, indien van toepassing, het actueel oordeel. Hiervoor heeft er eerst een spreekuurcontact met de medewerker plaatsgevonden. Hierbij levert de bedrijfsarts ook ondersteuning bij de eventuele WIA aanvraag. 5 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

6 5. a. d. Aanvullende dienstverlening en service Informatie opvragen curatieve sector en verwerken. De bedrijfsarts vraagt wanneer de casus hierom vraagt medische informatie op bij bijvoorbeeld de huisarts of een behandelend specialist van de verzuimende medewerker. De kosten die de specialist in rekening brengt worden doorbelast. Periodiek nieuws. ArboVitale informeert u en uw werknemers op gezette tijden over relevante verzuimgerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, artikelen op internet, et Uitvoeren verzoek tot inzage en correctie dossier door werknemer. Een arbodienst (in dit geval ArboVitale) is eigenaar van het medisch dossier van een medewerker. Een werknemer heeft het recht om zijn medisch dossier op te vragen en in te zien. Hiervoor dient de werknemer een schriftelijk, ondertekend verzoek aan de arbodienst te richten. Indien een betrokken werknemer meent dat zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend (dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt), kan de werknemer ArboVitale verzoeken zijn gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Melden van Beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB is een landelijk kennisinstituut voor Arboprofessionals, werkgevers en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers. Wanneer ArboVitale vermoedt of heeft vastgesteld dat een verzuimende medewerker aan een beroepsziekte lijdt, is zij verplicht dit te melden bij het NCvB. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate heeft plaatsgevonden tijdens het verrichten van arbeid. Een voorbeeld van een beroepsziekte is CANS/RSI. Verzuimdienstverlening buiten de vaste contractsbijdrage om De hierboven beschreven dienstverlening (met uitzondering van verrichtingen of dienstverlening waar dit expliciet is aangegeven) neemt u af binnen de vaste bijdrage van de door u afgesloten contractvorm ArboVitale Verzuim in goede handen. In de Tarievenlijst is duidelijk aangegeven welke diensten u tegen meerprijs kunt afnemen en wat de daarbij geldende tarieven zijn. Voor sommige aanvullende dienstverlening is het noodzakelijk dat ArboVitale voor u een op maat gesneden offerte maakt; wanneer dit het geval is dan ziet u dat duidelijk terug in de bijlage. Te laat geannuleerde afspraken of No Show bij een spreekuur Als afspraken te laat zijn geannuleerd (minder dan 24 uur van te voren) of als een medewerkers niet verschijnt (no show) op het spreekuur dan worden deze geplande afspraken conform het dan geldende tarief in rekening gebracht. Aanvullende dienstverlening Naast de hierboven beschreven dienstverlening levert ArboVitale in samenwerking met partners uit het Zorg van de Zaak Netwerk ook nog activiteiten, diensten en services die u tegen meer prijs kunt afnemen of inzetten. Denk hierbij aan interventies, dossieranalyses, 2e en 3e spoortrajecten, preventieadvies en onderzoek, outplacement en assessment en ook trainingen. Wanneer u gebruikmaakt van deze dienstverlening ontvangt u altijd eerst een offerte. De dienstverlening wordt uitgevoerd op projectmatige basis en wordt rechtstreeks geleverd en gefactureerd door de partners van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zie Bijlage 2 voor meer informatie en uurtarieven. 6 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

7 Bijlage 2: Tarieven 2015 ArboVitale Verzuim in goede handen per variant Dienst/Activiteit Verzuim in goede handen BASIS 29,45 per medewerker per jaar Verzuim in goede handen COMFORT 112,85 per medewerker per jaar Verzuim in goede handen PLUS 143,35 per medewerker per jaar Verzuimbegeleiding tot week 6 Verzuimgesprek volgens triagemethode met werknemer op dag 1 of na 1 week altijd dag 1 Verzuimgesprek volgens triagemethode inclusief: signalering frequent verzuim signalering vangnet signalering samengesteld verzuim signalering verhaal loon- en schadeherstel signalering aanpassing WIA-uitkering Overleg met leidinggevende over mogelijkheden deelherstel Overleg met leidinggevende over frequent verzuim Uitgebreid spreekuur met bedrijfsarts 103,85 per spreekuur Spreekuur met bedrijfsarts 72,40 per spreekuur Telefonisch spreekuur met bedrijfsarts 72,40 per spreekuur Casusgerichte toelichting door procesregisseur Werkhervattingsgesprek met verzuimconsulent 54,50 per spreekuur Telefonisch werkhervattingsgesprek met verzuimconsulent 54,50 per spreekuur Toetsingsgesprek met bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw) 61,50 per gesprek Verzuimbegeleiding vanaf week 6 Spreekuur probleemanalyse met bedrijfsarts 152,15 per gesprek Op- of bijstellen van de probleemanalyse 103,85 per probleemanalyse Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) 185,05 per uur Uitgebreid spreekuur met bedrijfsarts 103,85 per spreekuur Spreekuur met bedrijfsarts 72,40per spreekuur Telefonisch spreekuur met bedrijfsarts 72,40 per spreekuur Spreekuur terugvalpreventie met bedrijfsarts 72,40 per spreekuur Spreekuur re-integratieverslag met bedrijfsarts (incl. ondersteuning bij WIA-aanvraag) Opstellen re-integratieverslag (incl. actueel oordeel) Werkhervattingsgesprek met verzuimconsulent 54,50 per spreekuur Telefonisch werkhervattingsgesprek met verzuimconsulent 54,50 per spreekuur Casusgerichte toelichting door procesregisseur Opstellen en evaluatie van het plan van aanpak Telefonische evaluatie van het plan van aanpak Arbeidsdeskundige screening week ,80 per screening Arbeidsdeskundige eerstejaarsevaluatie 209,95 per evaluatie Aanvullende diensten verzuimbegeleiding Arbeidsomstandigheden spreekuur (AOS) op verzoek werknemer Arbeidsomstandigheden spreekuur (AOS) op verzoek werkgever 103,85 per spreekuur 103,85 per spreekuur 103,85 per spreekuur Bedrijfsbezoek door bedrijfsarts 185,05 per uur 185,05 per uur 185,05 per uur Bedrijfsbezoek door verzuimconsulent 154,55 per uur 154,55 per uur 154,55 per uur Informatie opvragen curatieve sector 185,05 per uur Informatie verwerken curatieve sector 68,15 per activiteit Deelname bedrijfsarts aan Sociaal Medisch Team 185,05 per uur 185,05 per uur 185,05 per uur Huisbezoek door verzuimrapporteur 62,95 per bezoek 62,95 per bezoek 62,95 per bezoek Opstellen uitgebreide verzuimrapportages op offertebasis op offertebasis op offertebasis Verzuimbegeleiding na 104 weken op offertebasis op offertebasis op offertebasis Interventies op offertebasis op offertebasis op offertebasis Onderzoek en advies op offertebasis op offertebasis op offertebasis Trainingen & opleidingen op offertebasis op offertebasis op offertebasis Servicediensten Toegang en gebruik Verzuimportaal Zorg van de Zaak online Verwerken verzuim- en herstelmelding via portaal Verzuiminformatie via portaal Signaleringsfunctie verzuimacties via portaal Uitvoeren verzoek tot inzage dossier door werknemer Periodieke nieuwsbrief Melden van beroepsziekten aan Nederlands centrum voor Beroepsziekten (NCvB) Telefonisch contact met procesregisseur n.a.v. Bel mij functionaliteit Casusgerichte toelichting door procesregisseur Bewaking voortgang proces door procesregisseur Bewaken ontvangst herstelmelding Indienen verzuimmelding (42ste week) bij UWV Uurtarief deskundigen Bedrijfsarts 185,05 185,05 185,05 Verzuimconsulent 154,55 154,55 154,55 Tarieven zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Annuleren van activiteiten en spreekuren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Te laat geannuleerde activiteiten en spreekuren worden in rekening gebracht. Inbegrepen in contract (Dit is de vaste bijdrage per medewerker per jaar) * Voor Verzuim in goede handen, variant BASIS geldt een minimum aansluittarief per werkgever gelijk aan drie keer het abonnementstarief. 7 Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen _006

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

VerzuimVizier Stop Loss Compleet

VerzuimVizier Stop Loss Compleet Goudse Schadeverzekering n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland VerzuimVizier Stop Loss Compleet T +31 (0)182 544 544 F +31 (0)182 544 899 E info@goudse.com Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIM

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIM ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIM Deze Algemene voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden van de modules die op uw Verzuimverzekering verzekerd zijn. Deze Algemene voorwaarden bestaan uit een begrippenlijst

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie