Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%"

Transcriptie

1 REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep van de meest behoeftigen is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 juni Deze personen kunnen aanspraak maken op een renteloze lening (JKP=0%), terwijl voor alle andere particulieren goedkope leningen (JKP = 2%) van toepassing zijn. Het gaat over personen die aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: - De personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 37 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994 (attest ziekenfonds). - De personen die niet tot bovenstaande categorie behoren en van wie het jaarlijks bruto gezinsinkomen het bedrag van ,42, verhoogd met 2.921,74 per persoon ten laste niet overschrijdt (aanslagbiljet personenbelasting). Deze bedragen dateren van januari 2012 en zijn gekoppeld aan de spilindex (basis 1996 = 100). - De personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek genieten en die bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen (bewijs schuldbemiddelaar). - De personen als bedoeld in artikel 2, 1, van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) inzake de sociale en budgettaire begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (attest OCMW). Deze personen worden geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden op het vlak van hun elektriciteit- en gasfactuur. Doelgroeppercentage: Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) legt een minimaal percentage doelgroepdossiers op als een doelstelling voor de lokale entiteit. Het is de ambitie van Pendule om een hoger percentage dan dit minimaal percentage doelgroepdossiers te behalen, Eigenaar: Naast de personen die een pand in volle eigendom of mede-eigendom hebben (in onverdeeldheid van louter natuurlijke personen) worden ook de naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder voor toepassing van dit reglement als eigenaar beschouwd. Kortom, éénieder die een zakelijk recht heeft. Energieaudit: een doorlichting door een energiedeskundige, erkend door het Vlaams Gewest, van een gebouw, domein of infrastructuur, volgens de toepasselijke gewestelijke wetgeving. Hierbij wordt het besparingspotentieel onderzocht op vlak van energie- en waterverbruik. Een energieaudit gaat gepaard met een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over economisch verantwoorde maatregelen om geld en energie te besparen door efficiënter met energie om te gaan, zonder het comfortniveau te verlagen. Het rapport omvat : - De huidige toestand van het gebouw en de installaties. - Het energieverbruik (elektriciteit en brandstof), uitgezet tegen algemene referentiewaarden. - Het huidige comfort van de gebruikers, uitgezet tegen het gewenste comfortniveau. - Concrete energiebesparende maatregelen. Energiescan: doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse door een energiesnoeier, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, 1

2 sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek op de plaatsen waar het zinvol wordt geacht spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst, of tijdens een voortgangscontrolebezoek energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd. De energiesnoeier geeft energie- en waterbesparende tips die weinig financiële investeringen vergen. De bewoner is vrij om deze tips al dan niet te hanteren. ESCO-begeleiding: ESCO staat voor Energy Service Company. De lokale entiteit treedt op als een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen (KB 1 juli 2006). Deze extra dienstverlening is voorbehouden voor de doelgroep die een renteloze lening aanvraagt. Indien de kredietnemer dit wenst, helpt Pendule cvba-so hem/haar kosteloos bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zoeken van een aannemer, het aanvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies. FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het doel van het FRGE is de studie en de verwezenlijking van projecten om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen bewoond door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Het FRGE concretiseert dit doel door het verstrekken aan particulieren van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen. De kredietverstrekking vindt plaats via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het FRGE een bijzondere doelgroep van particulieren. Geregistreerde aannemer: een geregistreerde aannemer heeft de juiste getuigschriften en is bekwaam om bepaalde werken uit te voeren. Hij heeft een registratienummer, dat men in het plaatselijke BTW-kantoor kan controleren. Een lijst van geregistreerde aannemers is beschikbaar bij de Federale Overheidsdient van Financiën (02/ ). Werken met een geregistreerde aannemer geeft bepaalde kwaliteitsgaranties. Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% Hoofdverblijfplaats: de hoofdverblijfplaats is de particuliere woning of wooneenheid die dienst doet of bestemd is als feitelijke verblijfplaats van de kandidaat-kredietnemer of zijn/haar huurder(s) indien het een vergunde of een vergund geachte woning of wooneenheid betreft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de kandidaat-kredietnemer het grootste deel van het jaar effectief verblijft of zal verblijven. JKP: Het Jaarlijks Kosten Percentage geeft de totale kosten van het krediet weer dat aan de consument wordt verleend, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het bedrag van het verleende krediet. Kredietcommissie: de kredietcommissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de partners van Pendule cvba-so en beoordeelt individuele kredietaanvraagdossiers. De samenstelling van deze kredietcommissie verschilt naargelang het bedrag, de kredietaanvrager, en de scorekaart. Leentermijn: de periode waarbinnen het geleende bedrag dient terugbetaald te worden aan het FRGE. Deze periode begint op de datum van de ondertekening van de kredietovereenkomst en eindigt nooit later dan 5 jaar na de begindatum. Lokale entiteit: instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen van het FRGE en voor de uitvoering van deze opdracht een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE heeft afgesloten. Pendule cvba-so is erkend als lokale entiteit. 2

3 Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagformulier mét alle bijlagen) door Pendule cvba-so ontvangen is. Bij het indienen van een onvolledig dossier wordt de aanvrager op de hoogte gebracht. De officiële openingsdatum wordt pas ingesteld nadat de kandidaat-kredietnemer de ontbrekende stukken heeft ingediend en is bepalend voor de volgorde van de verwerking van de dossiers. Ouderdom van een woning: de ouderdom van een woning wordt bepaald door de datum van de eerste ingebruikname of op basis van de gegevens van het kadaster. Particulier: natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de lokale entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in een particuliere woning of wooneenheid, en niet behoort tot de specifiek bepaalde doelgroep van het FRGE. Deze particulieren kunnen aanspraak maken op een goedkope lening (JKP = 2%). Renteloze lening: JKP=0%. Deze lening is voorbehouden voor de particulieren uit de doelgroep, waarbij de stad Leuven de interestlasten draagt. Stuurgroep: de stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stichtende partners, namelijk vzw SPIT, OCMW Leuven en stad Leuven en staat in voor de uitstippeling van het beleid en voor de opvolging van de werking van de lokale entiteit. Terugverdientijd: periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefactuur en de verkregen premies, subsidies en steunmaatregelen. Pendule cvba-so: Lokale entiteit van het FRGE voor grondgebied Leuven. De samenwerking tussen Pendule cvba-so en het FRGE is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De afspraken tussen de partners, namelijk vzw SPIT, stad Leuven en OCMW Leuven, zijn vastgelegd in een afsprakennota. Werkdagen: Onder werkdagen verstaat men alle dagen behalve zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer een vervaldag op een zaterdag valt, wordt de periode verlengd tot de eerstvolgende weekdag die geen wettelijke feestdag is. Werkgebied: de gemeenten die deel uitmaken van het grondgebied van Stad Leuven en waarvoor Pendule cvba-so zal optreden als lokale entiteit. Het gaat hier om de deelgemeentes Leuven, Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal. Woning (of wooneenheid): plaats waar een gezin, of een alleenstaande, woont die daar zijn hoofdverblijfplaats heeft. Tweede verblijven komen bijgevolg niet in aanmerking. Het doel van de wetgever was duidelijk: energiebesparing promoten op de plaatsen waar de mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. 3

4 2. Doelstelling Pendule cvba-so verstrekt goedkope en renteloze leningen voor energiesparende ingrepen en maatregelen in particuliere woningen/wooneenheden die dienst doen als hoofdverblijfplaats met een sociaal, economische en ecologisch doel: het verminderen van de energiekost en de milieubelasting van de particuliere woningen. 3. Kredietnemer Kandidaat-leners kunnen enkel een lening aangaan voor een woning die gelegen is in het werkgebied, minstens 5 jaar oud is en die dienst doet als hoofdverblijfplaats. We onderscheiden verschillende mogelijke kredietnemers: 1. Eigenaars-bewoner Een eigenaar-bewoner van een particuliere woning of wooneenheid die bestemd is of dienst doet als hoofdverblijfplaats op het grondgebied Leuven en waarop hij/zij een zakelijk recht heeft. De woning waarvoor ontleend wordt, dient op het ogenblik van de aanvraag dus bewoond te worden door de hoofdkredietnemer. Van de bewoningsvoorwaarde kan worden afgeweken als de woning door de lopende of geplande verbouwingen waarvoor de lening wordt aangevraagd, tijdelijk onbewoonbaar is. In elk geval moet de woning binnen de 2 jaar na het aangaan van de lening bewoond worden door de hoofdkredietnemer. Indien er meerdere kredietnemers zijn, moet de hoofdkredietnemer eigenaar-bewoner zijn zoals hierboven omschreven. 2. Eigenaars-verhuurder Onder eigenaar-verhuurders worden de particulieren verstaan die een pand verhuren op het grondgebied van Leuven waarbij minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben. 3. Huurder-bewoner Een huurder-bewoner die een woning of wooneenheid huurt in het werkingsgebied maakt aanspraak op een lening indien deze huurder-bewoner zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben. Het afsluiten van een lening met een huurder-bewoner wordt niet aangemoedigd. Bij voorkeur wordt de eigenaar-verhuurder aangesproken om de lening op zich te nemen. 4. Opmerkingen De renteloze lening met eventuele ESCO-begeleiding is van toepassing voor particulieren die aan voornoemde voorwaarden voldoen en bovendien tot de doelgroep (zie definities) behoren, als zijnde bewoner-eigenaar of bewoner-huurder van een wooneenheid in Leuven met domicilie daar. Personen van de doelgroep, als eigenaar-verhuurder, kunnen enkel aanspraak maken op een goedkope lening zonder begeleiding. 4. Onderhandse akte huurwoning Een eigenaar-verhuurder kan enkel een lening aangaan als de huurder(s) akkoord is (zijn) met de geplande ingreep. Bij de aanvraag moet er duidelijk aangetoond worden aan de hand van een onderhandse akte (bijvoorbeeld een huurrenovatiecontract) dat de lening leidt tot een win-win situatie voor huurder en verhuurder (bijvoorbeeld geen verhoging van de huurlast ten gevolge van de investering). De beoordeling van de win-win situatie maakt immers deel uit van in de beoordeling van de kredietaanvraag en bijgevolg dient de akte ook bij het kredietaanvraagdossier gevoegd te worden. Een huurder-bewoner dient ook altijd een onderhandse overeenkomst, welke onderdeel uitmaakt van een kredietaanvraagdossier, met de verhuurder af te sluiten. In deze overeenkomst geeft de verhuurder zijn/haar akkoord voor de energiesparende werken waarvoor een lening wordt aangevraagd, wordt er duidelijk aangetoond dat de lening tot een win-win situatie leidt voor zowel de huurder als de verhuurder, en wordt er aangegeven dat de verhuurder een financieel engagement in de investering op zich neemt en/of een vermindering van de huurprijs toestaat. Ook dient er een engagement met betrekking tot de duur van de 4

5 overeenkomst opgenomen te worden en/of dient de woning in sociaal beheer gegeven te worden. Leningen door huurders worden echter niet aangemoedigd. De eigenaar-verhuurder moet aangesproken worden de lening op zich te nemen. Bij niet naleven van de bepalingen in de onderhandse overeenkomst, kan de toegekende lening teruggevorderd worden volgens de procedures vermeld in de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst betreffende niet volledige of niet tijdige betaling. 5. Bedrag Het kredietaanvraagdossier mag het bedrag van per woning/wooneenheid niet overschrijden. Er kan gedurende 5 jaar maar 1 dossier geopend worden per wooneenheid. Er zijn echter meerdere investeringen binnen eenzelfde dossier mogelijk. Hiervoor kunnen meerdere leningaanvragen ingediend worden per wooneenheid tot de bovengrens van bereikt is. Tussen de opeenvolgende kredietaanvragen binnen eenzelfde dossier dient echter minimum één jaar tijd te verstrijken. Bij de opdeling van het maximale dossierbedrag in verschillende kredietaanvragen, dient de aanvrager eveneens steeds het minimale leenbedrag per aanvraag te respecteren. Het ontleende bedrag kan echter nooit groter zijn dan het factuurbedrag. Per aanvrager, die verschillende wooneenheden bezit, kan het maximale leenbedrag, mits uitdrukkelijke toestemming van het FRGE, éénmalig worden verhoogd met Hierbij wordt de logica gevolgd dat ieder persoon een energielening kan afsluiten voor zijn eigen woning, en één bijkomende lening kan aanvragen voor een woning die hij/zij verhuurt. Bij de doelgroep voor een renteloze lening wordt het maximale leenbedrag beperkt tot , ongeacht het aantal wooneenheden dat hij/zij bezit. Voor de eigenaars-bewoners of huurders-bewoners die behoren tot de doelgroep bedraagt het minimum bedrag waarvoor een lening kan aangevraagd worden 500 per wooneenheid. Voor de gewone particulieren moet het te ontlenen bedrag minimaal gelijk zijn aan Interestvoet De Pendule-lening is een lening met een interestvoet die wordt vastgelegd bij ondertekening van de kredietovereenkomst en die vast blijft gedurende de volledige leentermijn. De interestvoet wordt globaal vastgelegd door het FRGE en bedraagt 2% voor de goedkope leningcontracten afgesloten in Voor leningen na 2012 kan een andere interestvoet van toepassing zijn. Voor particulieren die tot de doelgroep behoren, zal de stad Leuven de interestaflossing voor zijn rekening nemen, waardoor deze personen een lening kunnen aangaan met JKP gelijk aan 0%. 7. Beperking ontleningcapaciteit en voorrangsregels De financiële middelen, die Pendule cvba-so jaarlijks ter beschikking heeft, zijn begrensd door de samenwerkingsovereenkomst met het FRGE. Op het moment dat het jaarlijks maximum aantal te verstrekken leningen bereikt is, worden er geen kredietovereenkomsten meer afgesloten. Zo aanvaardt of behandelt Pendule cvba-so op dat ogenblik geen kredietaanvraagdossiers meer. Dossiers die binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst in volgorde van het indienen van hun volledig aanvraagformulier en worden door Pendule cvba-so gecontacteerd zodra er nieuwe financiële middelen beschikbaar zijn. Gezien de beperkte jaarlijkse ontleningcapaciteit kunnen de beheersorganen van de Lokale Entiteit beslissen op welke wijze wordt omgegaan met de wachtlijsten. Er wordt een rangschikking gemaakt van de kredietaanvraagdossiers op basis van onderstaande criteria: - De officiële openingsdatum van de kredietaanvraag bepaalt de volgorde volgens het FIFO-principe (First in, First out) - Doelgroepdossiers krijgen absolute voorrang in die mate dat er minstens 25% van de kredietdossiers voorbehouden wordt voor de doelgroep. Elk jaar zal deze 25% regel herbekeken worden en eventueel worden opgetrokken. 5

6 8. Energiebesparende maatregelen Er wordt vertrokken van de lijst die FOD Financiën tot 2011 gebruikte voor het toekennen van een belastingsvermindering. Pendule cvba-so verstrekt dus leningen voor onder andere de volgende specifieke energiebesparende maatregelen. 1. Vervanging oude stookketel 2. Plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking 3. Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing 4. Isolatie van daken 5. Isolatie van muren 6. Isolatie van vloeren 7. Plaatsing warmteregeling op centrale verwarming door middel van thermostatische kranen 8. Plaatsing warmteregeling op centrale verwarming door middel van kamerthermostaat met tijdsinschakeling 9. Uitvoeren energieaudit 10. Plaatsen van een zonneboiler Andere werken die een duidelijk energiebesparend effect beogen, kunnen steeds bij het FRGE ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een goedkope of renteloze energielening dienen alle administratieve en technische voorwaarden te zijn vervuld om in aanmerking te komen voor de premies van de Vlaamse Overheid. Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor een lening. De ouderdom van de woning moet op de dag van de aanvraag minstens 5 jaar zijn. De werken dienen ook uitgevoerd te worden door een geregistreerd aannemer. De aannemer moet geregistreerd zijn op het ogenblik dat de overeenkomst van de uit te voeren werken wordt afgesloten. Daarom dient de aannemer het registratienummer in de prijsofferte, alsook in het contract en op de facturen te vermelden. Wanneer men materialen of apparaten zelf aankoopt en ze daarna door een geregistreerde aannemer laat plaatsen, kunnen alleen de uitgaven met betrekking tot de plaatsing voor een lening in aanmerking komen. De investeringen worden voor de doelgroep zoveel mogelijk beperkt naar projecten met een terugverdientijd die binnen de looptijd van de lening valt (5 jaar of minder). 9. Verenigbaarheid met andere premies en subsidies De leningaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van alle andere premies en subsidies. De lokale entiteit Pendule cvba-so zal kredietnemers uit de doelgroep bovendien begeleiden bij het aanvragen van deze premies en subsidies. 10. Aanvraag van de lening Het aanvraagdossier wordt ingediend op basis van een offerte. Aan de hand van deze offerte wordt er gekeken of u aanspraak maakt op een lening. De uiteindelijke uitbetaling van de lening is daarentegen steeds gebaseerd op een factuur. 1. Algemene bepalingen - De kandidaat-kredietnemer heeft twee mogelijkheden om informatie over een lening aan te vragen: De kandidaat-kredietnemer bezorgt het papieren interesseformulier aan Pendule cvba-so. De kandidaat-kredietnemer ontvangt daarna een uitgebreide informatiebundel met o.a. het kredietaanvraagformulier, het kredietreglement, enz. De kandidaat-kredietnemer vraagt een informatiebundel op het loket van de gemeente of het OCMW. 6

7 - De kandidaat-kredietnemer stelt het kredietaanvraagdossier samen door het verzamelen van de nodige bijlagen en parafeert alle bijlagen voor juist en volledig. De gemeente, Pendule cvba-so of het OCMW kan indien nodig zorgen voor begeleiding bij het invullen van het aanvraagformulier en het samenstellen van het kredietaanvraagdossier. - De kandidaat-kredietnemer bezorgt het dossier aan de lokale entiteit Pendule cvba-so, IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee (kredietaanvraagformulier + alle vereiste bijlagen) per post of via afgifte tegen een ontvangstbewijs. - De datum van ontvangst van het volledige kredietaanvraagdossier (dit is het kredietaanvraagformulier met alle noodzakelijke bijlagen) bij de lokale entiteit Pendule cvba-so geldt als officiële openingsdatum van het kredietaanvraagdossier en is bepalend voor de volgorde van verwerking van dossiers. - De verplichte bijlagen bij het kredietaanvraagdossier zijn naast het kredietaanvraagformulier, en het intern kredietreglement (indien van toepassing): Kopie van de 2 zijden van de identiteitskaart van alle kredietnemers (ook partners). Kopie van offerte van de erkende aannemer. Een contract is nog niet nodig zodat je eerst kan nagaan of je het krediet kan krijgen. Kopie van 3 laatste loonfiches van alle kredietnemers. Kopie van de laatste/meest recente aanslagbiljet personenbelasting waarop uw belastbaar inkomen en dat van uw partner staat. Klever van mutualiteit Attest van de ziekteverzekering Attest van schuldbemiddeling Attest van OCMW-begeleiding Kopie van aankoopakte van de woning die je wenst te verbouwen, indien het adres verschilt van het huidige verblijfadres Kopie van de huurovereenkomst Onderhandse overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake de investering Rapport van de energiescan (indien deze reeds plaatsgevonden heeft) - De kandidaat-kredietnemer zal uitgenodigd worden om dit dossier te komen bespreken zodat niemand met vragen blijft zitten. - Wanneer een onvolledig dossier wordt ingediend, wordt u hiervan schriftelijk, per of per post, op de hoogte gebracht. De openingsdatum wordt pas toegekend nadat alle ontbrekende documenten per post of tegen ontvangstbewijs werden ingediend. 2. Bijkomende bepalingen voor particulieren uit de doelgroep - Na ontvangst bij de lokale entiteit Pendule cvba-so van een kredietaanvraagdossier van een kandidaatkredietnemer uit de doelgroep kan in overleg met het OCMW een afspraak gemaakt worden voor een plaatsbezoek. Tijdens dit plaatsbezoek kan het project uitgebreid worden toegelicht, kan het kredietaanvraagdossier worden vervolledigd, enz. - Voor een kredietdossier van kandidaat-kredietnemers uit de doelgroep is een energiescan verplicht. Waar mogelijk wordt de energiescan uitgevoerd i.s.m. Energiesnoeiers. 11. Beoordeling en toekenning van de aanvraag 1. Algemene bepalingen Elke aanvraag moet de kredietaanvraagprocedure doorlopen, die uit drie beslissingsmomenten bestaat: - Controle van ontvankelijkheid: de dossierbeheerder controleert of de kredietaanvrager en het betreffende pand in aanmerking komen door het toetsten van het dossier aan de voorwaarden tot ontlening aan het FRGE en de bijkomende bepalingen gesteld door Pendule bij wijze van dit reglement of interne bepalingen. 7

8 - Controle van volledigheid: de dossierhouder controleert of hij beschikt over alle documenten om de inhoudelijke controle uit te voeren (o.a. loonattesten, energiescanrapport, toestemming verhuurder/huurder, OCMW-advies,enz.) - Inhoudelijke controle: deze controle steunt op verschillende adviezen: het technische advies: beoordeling of de voorgestelde ingreep voldoet aan de technische voorwaarden, of de voorgestelde uitvoeringswijze correct is en of de voorgelegde prijsoffertes realistisch zijn. het financiële advies: berekening van de terugbetalingscapaciteit en terugverdientijd van de voorgestelde investering. het OCMW-advies: beoordeling van de financiële haalbaarheid indien de kandidaatkredietnemer tot de doelgroep behoort. Het OCMW houdt hierbij rekening met de lopende schulden en het bestedingspatroon van de kredietaanvrager. Dit advies van het OCWM is richtinggevend. Op basis van deze adviezen legt de dossierbeheerder het dossier voor aan de gemandateerde kredietcommissie die het voorstel van de dossierbeheerder op basis van bovenstaande adviezen al dan niet bekrachtigt. Deze kredietcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners van Pendule en beoordeelt ultiem elk dossier. Naargelang de score, het bedrag en het type kredietnemer verschilt de samenstelling van de kredietcommissie. Dossiers die zeer laag scoren worden besproken op de eerstvolgende Raad van Bestuur. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wordt een scoringssysteem gehanteerd (op verzoek ter inzage). Voor doelgroep-cliënten wordt na de scoring aan het betreffende OCMW gevraagd om de financiële haalbaarheid te attesteren. Dit is verplicht vanwege het FRGE. Indien het OCMW positief adviseert, kan de cliënt een lening aangaan. Indien het OCMW negatief adviseert, wordt naar een haalbare oplossing gezocht. Indien de cliënt fundamenteel onvoldoende kredietwaardig is, wordt bij Pendule geen krediet toegestaan. In dat opzicht is het advies van het OCMW richtinggevend. Indien de kredietcommissie akkoord gaat, wordt het antwoord ook overgemaakt aan het FRGE dat de definitieve, finale goedkeuring van de lening moet bekrachtigen. Pendule cvba-so brengt de kandidaatkredietnemer daarna onmiddellijk op de hoogte van de beslissing. 2. Bijkomende bepalingen voor particuliere huurwoningen Bij elk kredietaanvraagdossier voor huurwoningen volgt een bijkomende beoordeling door de kredietcommissie inzake de onderhandse overeenkomst tussen beide partijen: - De kredietcommissie beoordeelt de win-win situatie voor zowel huurder als verhuurder. - De beoordeling van de win-win situatie is verschillend indien de huurder(s) al dan niet tot de doelgroep behoren. - De lokale entiteit Pendule cvba-so adviseert de kredietcommissie bij haar beoordeling. 12. Ondertekenen van kredietovereenkomst Bij goedkeuring van de aanvraag maakt de dossierbeheerder een afspraak ter ondertekening van het leningcontract. Dit kredietaanbod is 30 dagen geldig. De kredietnemer heeft tot 14 kalenderdagen na ondertekening van het contract tijd om per aangetekende zending van het contract af te zien. De periode tussen de officiële openingsdatum en de datum waarop het leningcontract ondertekend zal worden, is afhankelijk van het type dossier. De procedure begint te lopen zodra alle noodzakelijke documenten aangeleverd zijn en duurt minimum 5 werkdagen en maximum 80 werkdagen. U ontvangt een bericht van Pendule cvba-so over de al of niet goedkeuring van de lening en de vraag om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen. De opgegeven duurtijd is louter indicatief en geenszins bindend. 8

9 13. Opname/Uitbetaling van de lening 1. Algemeen De eerste en eventueel enige opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven (bijvoorbeeld om een voorschot te betalen aan de aannemer) wordt de maximum opnameperiode van de lening beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening. Wanneer de kredietnemer deze periodes laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. De kredietnemer kan in dat geval na één jaar een nieuwe kredietaanvraag doen. De datum van ontvangst van de facturen, het aannemingscontract of de door kredietnemer en aannemer ondertekende offerte bij Pendule cvba-so geldt als referentiedatum. De uitbetaling van de lening gebeurd op basis van voorgelegde facturen en kan in één keer plaatsvinden of gespreid worden over maximum vier delen. De eerste uitbetaling wordt uitgevoerd nadat onderstaande documenten zijn aangeleverd: - Kopie van ondertekend aannemingscontract of een door beide partijen ondertekende offerte - Kopie van de goedgekeurde bouwvergunning (indien nodig). - Kopie van een factuur. De gefactureerde werken moeten conform de initiële aanvraag zijn. Facturen die niet conform zijn worden niet uitbetaald. - Formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Voor eventuele volgende uitbetalingen worden volgende documenten opgevraagd: - Kopie van een factuur. - Formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Als je het bedrag van je leningsovereenkomst niet volledig opneemt, wordt het niet opgenomen bedrag gewoon in mindering gebracht van het initieel geleend bedrag en leen je dus gewoon minder. Je betaalt natuurlijk ook minder terug. Bedragen die niet opgenomen zijn op het einde van de opnameperiode van zes maanden worden automatisch in mindering gebracht van het op de kredietovereenkomst vermeld geleend bedrag. Zolang het kapitaal uitstaat, zijn er echter wel interesten op verschuldigd. 2. Facturen De facturen moeten gedateerd zijn na de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag en verplicht de volgende gegevens vermelden: - naam, adres, registratienummer en BTW-identificatienummer van de aannemer. - naam en adres van de aanvrager (als privé-persoon). - de woning waar de werken worden uitgevoerd. - de datum (in geval van plaatsing van een zonneboiler of geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van de werken) - de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken opdat de lokale entiteit Pendule cvba-so de werken die in aanmerking komen kan bepalen Indien de werken exact worden uitgevoerd zoals beschreven in de offerte, volstaat een verwijzing naar het referentienummer en datum van deze offerte. Indien niet het volledige bedrag van de offerte wordt opgenomen, dient de factuur te vermelden welke werken van de offerte worden gefactureerd - de kostprijs en de BTW, per artikel (verdeling van de kosten tussen de verschillende energiebesparende maatregelen afzonderlijk en eventuele andere werken). - factuurnummer. 9

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie