Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%"

Transcriptie

1 REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep van de meest behoeftigen is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 juni Deze personen kunnen aanspraak maken op een renteloze lening (JKP=0%), terwijl voor alle andere particulieren goedkope leningen (JKP = 2%) van toepassing zijn. Het gaat over personen die aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: - De personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 37 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994 (attest ziekenfonds). - De personen die niet tot bovenstaande categorie behoren en van wie het jaarlijks bruto gezinsinkomen het bedrag van ,42, verhoogd met 2.921,74 per persoon ten laste niet overschrijdt (aanslagbiljet personenbelasting). Deze bedragen dateren van januari 2012 en zijn gekoppeld aan de spilindex (basis 1996 = 100). - De personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek genieten en die bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen (bewijs schuldbemiddelaar). - De personen als bedoeld in artikel 2, 1, van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) inzake de sociale en budgettaire begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (attest OCMW). Deze personen worden geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden op het vlak van hun elektriciteit- en gasfactuur. Doelgroeppercentage: Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) legt een minimaal percentage doelgroepdossiers op als een doelstelling voor de lokale entiteit. Het is de ambitie van Pendule om een hoger percentage dan dit minimaal percentage doelgroepdossiers te behalen, Eigenaar: Naast de personen die een pand in volle eigendom of mede-eigendom hebben (in onverdeeldheid van louter natuurlijke personen) worden ook de naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder voor toepassing van dit reglement als eigenaar beschouwd. Kortom, éénieder die een zakelijk recht heeft. Energieaudit: een doorlichting door een energiedeskundige, erkend door het Vlaams Gewest, van een gebouw, domein of infrastructuur, volgens de toepasselijke gewestelijke wetgeving. Hierbij wordt het besparingspotentieel onderzocht op vlak van energie- en waterverbruik. Een energieaudit gaat gepaard met een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over economisch verantwoorde maatregelen om geld en energie te besparen door efficiënter met energie om te gaan, zonder het comfortniveau te verlagen. Het rapport omvat : - De huidige toestand van het gebouw en de installaties. - Het energieverbruik (elektriciteit en brandstof), uitgezet tegen algemene referentiewaarden. - Het huidige comfort van de gebruikers, uitgezet tegen het gewenste comfortniveau. - Concrete energiebesparende maatregelen. Energiescan: doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse door een energiesnoeier, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, 1

2 sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek op de plaatsen waar het zinvol wordt geacht spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst, of tijdens een voortgangscontrolebezoek energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd. De energiesnoeier geeft energie- en waterbesparende tips die weinig financiële investeringen vergen. De bewoner is vrij om deze tips al dan niet te hanteren. ESCO-begeleiding: ESCO staat voor Energy Service Company. De lokale entiteit treedt op als een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen (KB 1 juli 2006). Deze extra dienstverlening is voorbehouden voor de doelgroep die een renteloze lening aanvraagt. Indien de kredietnemer dit wenst, helpt Pendule cvba-so hem/haar kosteloos bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zoeken van een aannemer, het aanvragen van offertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies. FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het doel van het FRGE is de studie en de verwezenlijking van projecten om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen bewoond door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Het FRGE concretiseert dit doel door het verstrekken aan particulieren van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen. De kredietverstrekking vindt plaats via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het FRGE een bijzondere doelgroep van particulieren. Geregistreerde aannemer: een geregistreerde aannemer heeft de juiste getuigschriften en is bekwaam om bepaalde werken uit te voeren. Hij heeft een registratienummer, dat men in het plaatselijke BTW-kantoor kan controleren. Een lijst van geregistreerde aannemers is beschikbaar bij de Federale Overheidsdient van Financiën (02/ ). Werken met een geregistreerde aannemer geeft bepaalde kwaliteitsgaranties. Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% Hoofdverblijfplaats: de hoofdverblijfplaats is de particuliere woning of wooneenheid die dienst doet of bestemd is als feitelijke verblijfplaats van de kandidaat-kredietnemer of zijn/haar huurder(s) indien het een vergunde of een vergund geachte woning of wooneenheid betreft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de kandidaat-kredietnemer het grootste deel van het jaar effectief verblijft of zal verblijven. JKP: Het Jaarlijks Kosten Percentage geeft de totale kosten van het krediet weer dat aan de consument wordt verleend, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het bedrag van het verleende krediet. Kredietcommissie: de kredietcommissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de partners van Pendule cvba-so en beoordeelt individuele kredietaanvraagdossiers. De samenstelling van deze kredietcommissie verschilt naargelang het bedrag, de kredietaanvrager, en de scorekaart. Leentermijn: de periode waarbinnen het geleende bedrag dient terugbetaald te worden aan het FRGE. Deze periode begint op de datum van de ondertekening van de kredietovereenkomst en eindigt nooit later dan 5 jaar na de begindatum. Lokale entiteit: instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen van het FRGE en voor de uitvoering van deze opdracht een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE heeft afgesloten. Pendule cvba-so is erkend als lokale entiteit. 2

3 Officiële openingsdatum kredietaanvraag: de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagformulier mét alle bijlagen) door Pendule cvba-so ontvangen is. Bij het indienen van een onvolledig dossier wordt de aanvrager op de hoogte gebracht. De officiële openingsdatum wordt pas ingesteld nadat de kandidaat-kredietnemer de ontbrekende stukken heeft ingediend en is bepalend voor de volgorde van de verwerking van de dossiers. Ouderdom van een woning: de ouderdom van een woning wordt bepaald door de datum van de eerste ingebruikname of op basis van de gegevens van het kadaster. Particulier: natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de lokale entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in een particuliere woning of wooneenheid, en niet behoort tot de specifiek bepaalde doelgroep van het FRGE. Deze particulieren kunnen aanspraak maken op een goedkope lening (JKP = 2%). Renteloze lening: JKP=0%. Deze lening is voorbehouden voor de particulieren uit de doelgroep, waarbij de stad Leuven de interestlasten draagt. Stuurgroep: de stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stichtende partners, namelijk vzw SPIT, OCMW Leuven en stad Leuven en staat in voor de uitstippeling van het beleid en voor de opvolging van de werking van de lokale entiteit. Terugverdientijd: periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefactuur en de verkregen premies, subsidies en steunmaatregelen. Pendule cvba-so: Lokale entiteit van het FRGE voor grondgebied Leuven. De samenwerking tussen Pendule cvba-so en het FRGE is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De afspraken tussen de partners, namelijk vzw SPIT, stad Leuven en OCMW Leuven, zijn vastgelegd in een afsprakennota. Werkdagen: Onder werkdagen verstaat men alle dagen behalve zondagen en wettelijke feestdagen. Wanneer een vervaldag op een zaterdag valt, wordt de periode verlengd tot de eerstvolgende weekdag die geen wettelijke feestdag is. Werkgebied: de gemeenten die deel uitmaken van het grondgebied van Stad Leuven en waarvoor Pendule cvba-so zal optreden als lokale entiteit. Het gaat hier om de deelgemeentes Leuven, Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal. Woning (of wooneenheid): plaats waar een gezin, of een alleenstaande, woont die daar zijn hoofdverblijfplaats heeft. Tweede verblijven komen bijgevolg niet in aanmerking. Het doel van de wetgever was duidelijk: energiebesparing promoten op de plaatsen waar de mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. 3

4 2. Doelstelling Pendule cvba-so verstrekt goedkope en renteloze leningen voor energiesparende ingrepen en maatregelen in particuliere woningen/wooneenheden die dienst doen als hoofdverblijfplaats met een sociaal, economische en ecologisch doel: het verminderen van de energiekost en de milieubelasting van de particuliere woningen. 3. Kredietnemer Kandidaat-leners kunnen enkel een lening aangaan voor een woning die gelegen is in het werkgebied, minstens 5 jaar oud is en die dienst doet als hoofdverblijfplaats. We onderscheiden verschillende mogelijke kredietnemers: 1. Eigenaars-bewoner Een eigenaar-bewoner van een particuliere woning of wooneenheid die bestemd is of dienst doet als hoofdverblijfplaats op het grondgebied Leuven en waarop hij/zij een zakelijk recht heeft. De woning waarvoor ontleend wordt, dient op het ogenblik van de aanvraag dus bewoond te worden door de hoofdkredietnemer. Van de bewoningsvoorwaarde kan worden afgeweken als de woning door de lopende of geplande verbouwingen waarvoor de lening wordt aangevraagd, tijdelijk onbewoonbaar is. In elk geval moet de woning binnen de 2 jaar na het aangaan van de lening bewoond worden door de hoofdkredietnemer. Indien er meerdere kredietnemers zijn, moet de hoofdkredietnemer eigenaar-bewoner zijn zoals hierboven omschreven. 2. Eigenaars-verhuurder Onder eigenaar-verhuurders worden de particulieren verstaan die een pand verhuren op het grondgebied van Leuven waarbij minstens één huurder zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben. 3. Huurder-bewoner Een huurder-bewoner die een woning of wooneenheid huurt in het werkingsgebied maakt aanspraak op een lening indien deze huurder-bewoner zijn hoofdverblijfplaats in het pand heeft of zal hebben. Het afsluiten van een lening met een huurder-bewoner wordt niet aangemoedigd. Bij voorkeur wordt de eigenaar-verhuurder aangesproken om de lening op zich te nemen. 4. Opmerkingen De renteloze lening met eventuele ESCO-begeleiding is van toepassing voor particulieren die aan voornoemde voorwaarden voldoen en bovendien tot de doelgroep (zie definities) behoren, als zijnde bewoner-eigenaar of bewoner-huurder van een wooneenheid in Leuven met domicilie daar. Personen van de doelgroep, als eigenaar-verhuurder, kunnen enkel aanspraak maken op een goedkope lening zonder begeleiding. 4. Onderhandse akte huurwoning Een eigenaar-verhuurder kan enkel een lening aangaan als de huurder(s) akkoord is (zijn) met de geplande ingreep. Bij de aanvraag moet er duidelijk aangetoond worden aan de hand van een onderhandse akte (bijvoorbeeld een huurrenovatiecontract) dat de lening leidt tot een win-win situatie voor huurder en verhuurder (bijvoorbeeld geen verhoging van de huurlast ten gevolge van de investering). De beoordeling van de win-win situatie maakt immers deel uit van in de beoordeling van de kredietaanvraag en bijgevolg dient de akte ook bij het kredietaanvraagdossier gevoegd te worden. Een huurder-bewoner dient ook altijd een onderhandse overeenkomst, welke onderdeel uitmaakt van een kredietaanvraagdossier, met de verhuurder af te sluiten. In deze overeenkomst geeft de verhuurder zijn/haar akkoord voor de energiesparende werken waarvoor een lening wordt aangevraagd, wordt er duidelijk aangetoond dat de lening tot een win-win situatie leidt voor zowel de huurder als de verhuurder, en wordt er aangegeven dat de verhuurder een financieel engagement in de investering op zich neemt en/of een vermindering van de huurprijs toestaat. Ook dient er een engagement met betrekking tot de duur van de 4

5 overeenkomst opgenomen te worden en/of dient de woning in sociaal beheer gegeven te worden. Leningen door huurders worden echter niet aangemoedigd. De eigenaar-verhuurder moet aangesproken worden de lening op zich te nemen. Bij niet naleven van de bepalingen in de onderhandse overeenkomst, kan de toegekende lening teruggevorderd worden volgens de procedures vermeld in de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst betreffende niet volledige of niet tijdige betaling. 5. Bedrag Het kredietaanvraagdossier mag het bedrag van per woning/wooneenheid niet overschrijden. Er kan gedurende 5 jaar maar 1 dossier geopend worden per wooneenheid. Er zijn echter meerdere investeringen binnen eenzelfde dossier mogelijk. Hiervoor kunnen meerdere leningaanvragen ingediend worden per wooneenheid tot de bovengrens van bereikt is. Tussen de opeenvolgende kredietaanvragen binnen eenzelfde dossier dient echter minimum één jaar tijd te verstrijken. Bij de opdeling van het maximale dossierbedrag in verschillende kredietaanvragen, dient de aanvrager eveneens steeds het minimale leenbedrag per aanvraag te respecteren. Het ontleende bedrag kan echter nooit groter zijn dan het factuurbedrag. Per aanvrager, die verschillende wooneenheden bezit, kan het maximale leenbedrag, mits uitdrukkelijke toestemming van het FRGE, éénmalig worden verhoogd met Hierbij wordt de logica gevolgd dat ieder persoon een energielening kan afsluiten voor zijn eigen woning, en één bijkomende lening kan aanvragen voor een woning die hij/zij verhuurt. Bij de doelgroep voor een renteloze lening wordt het maximale leenbedrag beperkt tot , ongeacht het aantal wooneenheden dat hij/zij bezit. Voor de eigenaars-bewoners of huurders-bewoners die behoren tot de doelgroep bedraagt het minimum bedrag waarvoor een lening kan aangevraagd worden 500 per wooneenheid. Voor de gewone particulieren moet het te ontlenen bedrag minimaal gelijk zijn aan Interestvoet De Pendule-lening is een lening met een interestvoet die wordt vastgelegd bij ondertekening van de kredietovereenkomst en die vast blijft gedurende de volledige leentermijn. De interestvoet wordt globaal vastgelegd door het FRGE en bedraagt 2% voor de goedkope leningcontracten afgesloten in Voor leningen na 2012 kan een andere interestvoet van toepassing zijn. Voor particulieren die tot de doelgroep behoren, zal de stad Leuven de interestaflossing voor zijn rekening nemen, waardoor deze personen een lening kunnen aangaan met JKP gelijk aan 0%. 7. Beperking ontleningcapaciteit en voorrangsregels De financiële middelen, die Pendule cvba-so jaarlijks ter beschikking heeft, zijn begrensd door de samenwerkingsovereenkomst met het FRGE. Op het moment dat het jaarlijks maximum aantal te verstrekken leningen bereikt is, worden er geen kredietovereenkomsten meer afgesloten. Zo aanvaardt of behandelt Pendule cvba-so op dat ogenblik geen kredietaanvraagdossiers meer. Dossiers die binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst in volgorde van het indienen van hun volledig aanvraagformulier en worden door Pendule cvba-so gecontacteerd zodra er nieuwe financiële middelen beschikbaar zijn. Gezien de beperkte jaarlijkse ontleningcapaciteit kunnen de beheersorganen van de Lokale Entiteit beslissen op welke wijze wordt omgegaan met de wachtlijsten. Er wordt een rangschikking gemaakt van de kredietaanvraagdossiers op basis van onderstaande criteria: - De officiële openingsdatum van de kredietaanvraag bepaalt de volgorde volgens het FIFO-principe (First in, First out) - Doelgroepdossiers krijgen absolute voorrang in die mate dat er minstens 25% van de kredietdossiers voorbehouden wordt voor de doelgroep. Elk jaar zal deze 25% regel herbekeken worden en eventueel worden opgetrokken. 5

6 8. Energiebesparende maatregelen Er wordt vertrokken van de lijst die FOD Financiën tot 2011 gebruikte voor het toekennen van een belastingsvermindering. Pendule cvba-so verstrekt dus leningen voor onder andere de volgende specifieke energiebesparende maatregelen. 1. Vervanging oude stookketel 2. Plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking 3. Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing 4. Isolatie van daken 5. Isolatie van muren 6. Isolatie van vloeren 7. Plaatsing warmteregeling op centrale verwarming door middel van thermostatische kranen 8. Plaatsing warmteregeling op centrale verwarming door middel van kamerthermostaat met tijdsinschakeling 9. Uitvoeren energieaudit 10. Plaatsen van een zonneboiler Andere werken die een duidelijk energiebesparend effect beogen, kunnen steeds bij het FRGE ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een goedkope of renteloze energielening dienen alle administratieve en technische voorwaarden te zijn vervuld om in aanmerking te komen voor de premies van de Vlaamse Overheid. Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor een lening. De ouderdom van de woning moet op de dag van de aanvraag minstens 5 jaar zijn. De werken dienen ook uitgevoerd te worden door een geregistreerd aannemer. De aannemer moet geregistreerd zijn op het ogenblik dat de overeenkomst van de uit te voeren werken wordt afgesloten. Daarom dient de aannemer het registratienummer in de prijsofferte, alsook in het contract en op de facturen te vermelden. Wanneer men materialen of apparaten zelf aankoopt en ze daarna door een geregistreerde aannemer laat plaatsen, kunnen alleen de uitgaven met betrekking tot de plaatsing voor een lening in aanmerking komen. De investeringen worden voor de doelgroep zoveel mogelijk beperkt naar projecten met een terugverdientijd die binnen de looptijd van de lening valt (5 jaar of minder). 9. Verenigbaarheid met andere premies en subsidies De leningaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van alle andere premies en subsidies. De lokale entiteit Pendule cvba-so zal kredietnemers uit de doelgroep bovendien begeleiden bij het aanvragen van deze premies en subsidies. 10. Aanvraag van de lening Het aanvraagdossier wordt ingediend op basis van een offerte. Aan de hand van deze offerte wordt er gekeken of u aanspraak maakt op een lening. De uiteindelijke uitbetaling van de lening is daarentegen steeds gebaseerd op een factuur. 1. Algemene bepalingen - De kandidaat-kredietnemer heeft twee mogelijkheden om informatie over een lening aan te vragen: De kandidaat-kredietnemer bezorgt het papieren interesseformulier aan Pendule cvba-so. De kandidaat-kredietnemer ontvangt daarna een uitgebreide informatiebundel met o.a. het kredietaanvraagformulier, het kredietreglement, enz. De kandidaat-kredietnemer vraagt een informatiebundel op het loket van de gemeente of het OCMW. 6

7 - De kandidaat-kredietnemer stelt het kredietaanvraagdossier samen door het verzamelen van de nodige bijlagen en parafeert alle bijlagen voor juist en volledig. De gemeente, Pendule cvba-so of het OCMW kan indien nodig zorgen voor begeleiding bij het invullen van het aanvraagformulier en het samenstellen van het kredietaanvraagdossier. - De kandidaat-kredietnemer bezorgt het dossier aan de lokale entiteit Pendule cvba-so, IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee (kredietaanvraagformulier + alle vereiste bijlagen) per post of via afgifte tegen een ontvangstbewijs. - De datum van ontvangst van het volledige kredietaanvraagdossier (dit is het kredietaanvraagformulier met alle noodzakelijke bijlagen) bij de lokale entiteit Pendule cvba-so geldt als officiële openingsdatum van het kredietaanvraagdossier en is bepalend voor de volgorde van verwerking van dossiers. - De verplichte bijlagen bij het kredietaanvraagdossier zijn naast het kredietaanvraagformulier, en het intern kredietreglement (indien van toepassing): Kopie van de 2 zijden van de identiteitskaart van alle kredietnemers (ook partners). Kopie van offerte van de erkende aannemer. Een contract is nog niet nodig zodat je eerst kan nagaan of je het krediet kan krijgen. Kopie van 3 laatste loonfiches van alle kredietnemers. Kopie van de laatste/meest recente aanslagbiljet personenbelasting waarop uw belastbaar inkomen en dat van uw partner staat. Klever van mutualiteit Attest van de ziekteverzekering Attest van schuldbemiddeling Attest van OCMW-begeleiding Kopie van aankoopakte van de woning die je wenst te verbouwen, indien het adres verschilt van het huidige verblijfadres Kopie van de huurovereenkomst Onderhandse overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake de investering Rapport van de energiescan (indien deze reeds plaatsgevonden heeft) - De kandidaat-kredietnemer zal uitgenodigd worden om dit dossier te komen bespreken zodat niemand met vragen blijft zitten. - Wanneer een onvolledig dossier wordt ingediend, wordt u hiervan schriftelijk, per of per post, op de hoogte gebracht. De openingsdatum wordt pas toegekend nadat alle ontbrekende documenten per post of tegen ontvangstbewijs werden ingediend. 2. Bijkomende bepalingen voor particulieren uit de doelgroep - Na ontvangst bij de lokale entiteit Pendule cvba-so van een kredietaanvraagdossier van een kandidaatkredietnemer uit de doelgroep kan in overleg met het OCMW een afspraak gemaakt worden voor een plaatsbezoek. Tijdens dit plaatsbezoek kan het project uitgebreid worden toegelicht, kan het kredietaanvraagdossier worden vervolledigd, enz. - Voor een kredietdossier van kandidaat-kredietnemers uit de doelgroep is een energiescan verplicht. Waar mogelijk wordt de energiescan uitgevoerd i.s.m. Energiesnoeiers. 11. Beoordeling en toekenning van de aanvraag 1. Algemene bepalingen Elke aanvraag moet de kredietaanvraagprocedure doorlopen, die uit drie beslissingsmomenten bestaat: - Controle van ontvankelijkheid: de dossierbeheerder controleert of de kredietaanvrager en het betreffende pand in aanmerking komen door het toetsten van het dossier aan de voorwaarden tot ontlening aan het FRGE en de bijkomende bepalingen gesteld door Pendule bij wijze van dit reglement of interne bepalingen. 7

8 - Controle van volledigheid: de dossierhouder controleert of hij beschikt over alle documenten om de inhoudelijke controle uit te voeren (o.a. loonattesten, energiescanrapport, toestemming verhuurder/huurder, OCMW-advies,enz.) - Inhoudelijke controle: deze controle steunt op verschillende adviezen: het technische advies: beoordeling of de voorgestelde ingreep voldoet aan de technische voorwaarden, of de voorgestelde uitvoeringswijze correct is en of de voorgelegde prijsoffertes realistisch zijn. het financiële advies: berekening van de terugbetalingscapaciteit en terugverdientijd van de voorgestelde investering. het OCMW-advies: beoordeling van de financiële haalbaarheid indien de kandidaatkredietnemer tot de doelgroep behoort. Het OCMW houdt hierbij rekening met de lopende schulden en het bestedingspatroon van de kredietaanvrager. Dit advies van het OCWM is richtinggevend. Op basis van deze adviezen legt de dossierbeheerder het dossier voor aan de gemandateerde kredietcommissie die het voorstel van de dossierbeheerder op basis van bovenstaande adviezen al dan niet bekrachtigt. Deze kredietcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners van Pendule en beoordeelt ultiem elk dossier. Naargelang de score, het bedrag en het type kredietnemer verschilt de samenstelling van de kredietcommissie. Dossiers die zeer laag scoren worden besproken op de eerstvolgende Raad van Bestuur. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wordt een scoringssysteem gehanteerd (op verzoek ter inzage). Voor doelgroep-cliënten wordt na de scoring aan het betreffende OCMW gevraagd om de financiële haalbaarheid te attesteren. Dit is verplicht vanwege het FRGE. Indien het OCMW positief adviseert, kan de cliënt een lening aangaan. Indien het OCMW negatief adviseert, wordt naar een haalbare oplossing gezocht. Indien de cliënt fundamenteel onvoldoende kredietwaardig is, wordt bij Pendule geen krediet toegestaan. In dat opzicht is het advies van het OCMW richtinggevend. Indien de kredietcommissie akkoord gaat, wordt het antwoord ook overgemaakt aan het FRGE dat de definitieve, finale goedkeuring van de lening moet bekrachtigen. Pendule cvba-so brengt de kandidaatkredietnemer daarna onmiddellijk op de hoogte van de beslissing. 2. Bijkomende bepalingen voor particuliere huurwoningen Bij elk kredietaanvraagdossier voor huurwoningen volgt een bijkomende beoordeling door de kredietcommissie inzake de onderhandse overeenkomst tussen beide partijen: - De kredietcommissie beoordeelt de win-win situatie voor zowel huurder als verhuurder. - De beoordeling van de win-win situatie is verschillend indien de huurder(s) al dan niet tot de doelgroep behoren. - De lokale entiteit Pendule cvba-so adviseert de kredietcommissie bij haar beoordeling. 12. Ondertekenen van kredietovereenkomst Bij goedkeuring van de aanvraag maakt de dossierbeheerder een afspraak ter ondertekening van het leningcontract. Dit kredietaanbod is 30 dagen geldig. De kredietnemer heeft tot 14 kalenderdagen na ondertekening van het contract tijd om per aangetekende zending van het contract af te zien. De periode tussen de officiële openingsdatum en de datum waarop het leningcontract ondertekend zal worden, is afhankelijk van het type dossier. De procedure begint te lopen zodra alle noodzakelijke documenten aangeleverd zijn en duurt minimum 5 werkdagen en maximum 80 werkdagen. U ontvangt een bericht van Pendule cvba-so over de al of niet goedkeuring van de lening en de vraag om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen. De opgegeven duurtijd is louter indicatief en geenszins bindend. 8

9 13. Opname/Uitbetaling van de lening 1. Algemeen De eerste en eventueel enige opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van het leningcontract. Bij een opname van de lening in meerdere schijven (bijvoorbeeld om een voorschot te betalen aan de aannemer) wordt de maximum opnameperiode van de lening beperkt tot zes maanden, geteld vanaf de datum van eerste opname van de lening. Wanneer de kredietnemer deze periodes laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. De kredietnemer kan in dat geval na één jaar een nieuwe kredietaanvraag doen. De datum van ontvangst van de facturen, het aannemingscontract of de door kredietnemer en aannemer ondertekende offerte bij Pendule cvba-so geldt als referentiedatum. De uitbetaling van de lening gebeurd op basis van voorgelegde facturen en kan in één keer plaatsvinden of gespreid worden over maximum vier delen. De eerste uitbetaling wordt uitgevoerd nadat onderstaande documenten zijn aangeleverd: - Kopie van ondertekend aannemingscontract of een door beide partijen ondertekende offerte - Kopie van de goedgekeurde bouwvergunning (indien nodig). - Kopie van een factuur. De gefactureerde werken moeten conform de initiële aanvraag zijn. Facturen die niet conform zijn worden niet uitbetaald. - Formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Voor eventuele volgende uitbetalingen worden volgende documenten opgevraagd: - Kopie van een factuur. - Formulier stand der werken waarop de kredietnemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Als je het bedrag van je leningsovereenkomst niet volledig opneemt, wordt het niet opgenomen bedrag gewoon in mindering gebracht van het initieel geleend bedrag en leen je dus gewoon minder. Je betaalt natuurlijk ook minder terug. Bedragen die niet opgenomen zijn op het einde van de opnameperiode van zes maanden worden automatisch in mindering gebracht van het op de kredietovereenkomst vermeld geleend bedrag. Zolang het kapitaal uitstaat, zijn er echter wel interesten op verschuldigd. 2. Facturen De facturen moeten gedateerd zijn na de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag en verplicht de volgende gegevens vermelden: - naam, adres, registratienummer en BTW-identificatienummer van de aannemer. - naam en adres van de aanvrager (als privé-persoon). - de woning waar de werken worden uitgevoerd. - de datum (in geval van plaatsing van een zonneboiler of geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van de werken) - de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken opdat de lokale entiteit Pendule cvba-so de werken die in aanmerking komen kan bepalen Indien de werken exact worden uitgevoerd zoals beschreven in de offerte, volstaat een verwijzing naar het referentienummer en datum van deze offerte. Indien niet het volledige bedrag van de offerte wordt opgenomen, dient de factuur te vermelden welke werken van de offerte worden gefactureerd - de kostprijs en de BTW, per artikel (verdeling van de kosten tussen de verschillende energiebesparende maatregelen afzonderlijk en eventuele andere werken). - factuurnummer. 9

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING 1. Definities Doelgroep: de doelgroep van de meest behoeftigen

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK 1. Definities FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE 1. Definities Lokale entiteit OCMW Poperinge (Energielening Westhoek),: instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10.

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10. Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal oogmerk Duwolim, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Voor de 0%-leningen aan de prioritaire doelgroep en aan SVK-verhuurders. Van toepassing vanaf 1.10.2017 Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Pendule cvba-so IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015 KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015 Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking,

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2 KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2 Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking,

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba Duwolim: cvba Duwolim,

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Artikel 1: Definities 1 Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds, als publieksgerichte

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: Inge Faes/Martine Maes/Dennis Peeters Campus Blairon200 2300 Turnhout Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) Voor wie? Sinds 1 januari 2016 wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Kredietaanvraag Vlaamse energielening

Kredietaanvraag Vlaamse energielening Kredietaanvraag Vlaamse energielening Depso-DOE/17/2012-08/01 ontvangstdatum: (In te vullen door de verantwoordelijke afdeling) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan via

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Reglement 3WPLUS ENERGIE

Reglement 3WPLUS ENERGIE Reglement 3WPLUS ENERGIE 1. Definities 1.1. Vzw 3Wplus Energie: vzw 3Wplus Energie, hierna genoemd 3Wplus Energie,vervult de taak als lokale entiteit voor het federale Fonds ter Reductie van de Globale

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

De Brusselse Groene Lening

De Brusselse Groene Lening De Brusselse Groene Lening Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Brusselse Groene Lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds,

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest De Sociale groene lening in het Brussels Gewest Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Sociale groene lening is een energielening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Kredietgever Energielening Westhoek Lokale entiteit OCMW Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Uw Contactpersoon: Adres Loket: Tel loket: DEELFORMULIER IN TE VULLEN DOOR

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

ENERGIELENING PARTICULIEREN

ENERGIELENING PARTICULIEREN Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende T 059 33 91 30 eos@oostende.be ENERGIELENING PARTICULIEREN 1. Voor welke investeringen kan je lenen? 2. Hoeveel kan je lenen? 3. Wie kan lenen? 4. Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen

Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen Artikel 1 - Doelstelling De verstrekt leningen voor de aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame sportgerelateerde infrastructuur

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) Kredietnummer: Tussen de partijen: LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) 1. Gegevens aangaande het energiehuis OCMW POPERINGE Ondernemingsnummer :

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie