NHG-Jaarplan Huisartsenzorg in transitie not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan Postbus 3231.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231."

Transcriptie

1 not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus GE Utrecht Telefoon : internet : : 1

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Speerpunten Persoonsgerichte zorg Inzicht in kwaliteit Professionalisering team in de huisartsenvoorziening Richtlijnontwikkeling en samenwerking rond richtlijnen Richtlijnontwikkeling Wetenschapsbeleid Implementatie Deskundigheidsbevordering cursorisch/individueel Preventie en publieks- en patiëntenvoorlichting Chronische zorg Praktijkautomatisering Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten en Evaluatie Overige implementatie projecten Beleidsontwikkeling LHV en InEen Andere beroeps- en brancheorganisaties en VWS NHG-erkende expertgroepen Huisarts en Wetenschap en Tijdschrift voor praktijkondersteuning Huisarts en wetenschap Tijdschrift voor praktijkondersteuning Bedrijfsondersteunende afdelingen Marketing, communicatie en PR Personeel, Opleiding & Organisatie (PO&O) Financiële zaken/planning, Advies en Control (FZ/PAC) en Interne automatisering (IA) Bijlage A Overzicht activiteiten en producten Bijlage B Organigram Bijlage C Lijst van gebruikte afkortingen Bijlage D Uitgangspunten en ambities Toekomstvisie Huisartsenzorg

3 Voorwoord Het Jaarplan 2015 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft als motto Huisartsenzorg in transitie. Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. In de gezondheidszorg zijn vele veranderingen gaande die allen in meer of mindere mate een uitwerking hebben op de huisarts en de huisartsenzorg. Deze veranderingen worden kort genoemd in hoofdstuk één en zijn uitgebreid beschreven in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en verder uitgewerkt in het Meerjarenbeleidplan dat in de loop van 2013 is vastgesteld.het jaarplan 2015 is een vertaling van het meerjarenbeleidplan voor de komende periode. Voor het NHG ligt de uitdaging in het adequaat ondersteunen van onze leden in deze transitiefase. Want als de wereld om ons heen in beweging is zorgt het NHG voor stabiliteit. Onze kernwaarden zijn niet voor niets betrouwbaar, deskundig, kritisch en betrokken. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en proberen deze op een deskundige, duidelijke en betrouwbare wijze te duiden voor onze leden en te vertalen in toepasbare, zinvolle producten. Op deze manier geven wij uiting aan onze betrokkenheid naar onze leden, de patiënten en de maatschappij. Het NHG maakt voor de huisarts(enpraktijk) een breed palet aan producten, diensten en activiteiten, onze zogenaamde core-business. Denk hierbij aan: standaarden, standpunten, (na)scholingsproducten, materialen voor patiëntenvoorlichting en preventie, materialen voor optimalisering praktijkvoering waaronder huisartsenautomatisering en indicatoren. De ontwikkeling hiervan gaat ook in 2015 onverminderd. Daarnaast benoemt het NHG jaarlijks een of meerdere speerpunten, thema s waar extra menskracht en middelen voor beschikbaar worden gesteld. In 2015 zijn dit: Persoonsgerichte zorg, Inzicht in kwaliteit, Professionalisering ondersteunend team en Lerende organisatie. Dit laatste thema is een intern speerpunt en is als zodanig niet verder uitgewerkt in dit jaarplan. Het richt zich vooral op het realiseren van de transformatie van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte organisatie. Het jaarplan begint met het benoemen van het kader voor dit jaarplan 2015en bespreekt vervolgens uitgebreid in hoofdstuk 2 de speerpunten. De reguliere activiteiten staan beschreven in de hoofdstukken 3 tot en met 7, gevolgd door de bedrijfsvoeringactiviteiten in hoofdstuk 8. Veel leesplezier gewenst. R.F. Dijkstra, bestuursvoorzitter NHG 3

4 1. Inleiding Het komende jaar zal een transitie brengen voor de huisarts en zijn team en de huisartsenzorg. Er zijn vele ontwikkelingen gaande binnen de gezondheidszorg die allen hun uitwerking hebben op de dagelijkse praktijk van de huisarts. Denk hierbij aan: Veranderingen op populatieniveau, zoals een toename van het aantal kwetsbare ouderen die door stelselhervormingen langer thuis zullen blijven wonen. Zorg in de buurt. Het uitgangspunt is dat de mens zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven functioneren, thuis kan blijven wonen en kan participeren in de maatschappij. Een van de uitwerkingen hiervan is de consultatiefunctie van de tweedelijn in de eerste lijn en ook de poortwachtersfunctie van de huisarts. Substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn en vanuit de eerste lijn naar de nulde lijn. De zorg daar leveren waar die het goedkoopst en kwalitatief goed kan worden uitgevoerd. De veranderende positie van de patient, die steeds meer wordt gezien als partner in de zorg met eigen verantwoordelijkheden en keuzevrijheid. Door medische vooruitgang zijn bepaalde ziekten, zoals kanker, steeds beter te behandelen en sterven minder mensen aan deze ziekten. Steeds meer mensen met een chronische aandoening bouwen veel ervaring op bij het omgaan met de aandoening. Patiëntenparticipatie wordt dan ook steeds belangrijker evenals voorlichting en zelfzorg. Door verbeteringen op het gebied van ICT zijn hiervoor steeds meer mogelijkheden beschikbaar. Decentralisatie van delen van de zorg. De jeugdzorg valt per 1 januari 2015 onder de Wmo en vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering. De zorg die de huisarts aan jeugdigen verleent blijft wel onder de zorgverzekeringswet vallen. Ook delen van de langdurige zorg zullen verplaatst worden naar de Wmo. Het toenemen van het bedrijfsrisico van de zorgverzekeraars waardoor zij steeds bewuster en scherper zullen inkopen. Er bestaat steeds meer behoefte aan inkoopparameters/indicatoren. De nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisartsenzorg die per 1 januari 2015 zal worden ingevoerd en in hoofdlijnen bestaat uit drie segmenten, te weten een segment dat een basisvoorziening huisartsenzorg ondersteunt, een segment gericht op (programmatische) multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg en een segment dat het belonen van (gezondheids)uitkomsten en vernieuwing stimuleert. Bovenstaande ontwikkelingen zijn meer of minder uitgebreid beschreven in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en hebben geleid tot zes uitgangspunten en zeventien ambities (zie bijlage C) die uitgewerkt zijn in het Meerjarenbeleidplan Voor 2015 heeft het NHG de keuze gemaakt om de focus te leggen op persoonsgerichte zorg, het verkrijgen van meer inzicht in het eigen handelen en de professionalisering van het team in de huisartsenvoorziening. 4

5 2. Speerpunten Persoonsgerichte zorg Doel van het speerpunt Dit speerpunt sluit aan bij de volgende ambities van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022: - Meer nadruk op het actief betrekken van de patiënt bij de zorg en de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte. - Patiënt meer betrekken bij het opstellen van doel en invulling van het behandelplan en bevordering van zelfmanagement. - Speciale aandacht voor groeiende groep patiënten met een chronische aandoening en kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. Aanleiding voorzetting speerpunt arts- patiëntrelatie uit 2014 naar speerpunt persoonsgerichte zorg in 2015 Bij de uitwerking van het versterken van het patiëntenperspectief in de zorg lopen we er tegen aan dat we gewend zijn voornamelijk te werken vanuit het medische model. Op basis van de huisartsgeneeskundige kernwaarden worden patiënten vanuit hun levensloop en persoonlijke context benaderd, maar de focus ligt daarbij op de medische behandeling van de ziekte. Voor het inbedden van het versterken van de eigen regie en zelfmanagement bij patiënten met een chronische aandoening schiet deze benadering tekort. Ook bij niet chronische aandoeningen is een bredere scope dan het medische model van belang voor passende en zinnige zorg. In de richtlijnontwikkeling en op Thuisarts.nl wordt hiervan al rekenschap gegeven door het patiëntenperspectief te incorporeren. Als het gaat om de zorg voor (kwetsbare) patiënten met een of meer chronische aandoeningen of in de palliatieve fase zijn de consequenties van persoonsgerichte zorg ingrijpend. Hiervoor is meer nodig dan richtlijnen met aandacht voor het patiëntenperspectief. Voor deze patiënten staat het regie kunnen houden over hun leven voorop, zodat ze zo normaal mogelijk door kunnen leven met hun ziekte en met kwaliteit van leven. Deze patiënten hebben hierdoor mogelijk andere doelen voor de zorg dan de artsen en verpleegkundigen die hen behandelen, maar maken dit onvoldoende expliciet. De stap die in de spreekkamer veelal wordt overgeslagen is het bespreken of de doelen uit de richtlijnen ook de doelen van de patiënt zijn, wat er nodig is om die te bereiken en hoe ze zich verhouden tot andere zaken die de patiënt belangrijk vindt. De beoogde gedragsverandering bij de patiënt is nu meestal extern gemotiveerd, zodat geen sprake is van persoonsgerichte zorg in optima forma. Als gevolg hiervan ontstaat ook non-compliance en een verspilling van tijd en geld. Voor de zorg voor patiënten met een chronische aandoening is het nodig dat doelen van de patiënt uitgangspunt zijn en niet alleen de ziekte. Dit betekent een paradigmashift die consequenties heeft voor attitude en taken van de huisarts en organisatie van de huisartsenzorg. Dit is nog niet in een visiedocument beschreven en onderbouwd. Reden om het speerpunt arts-patiënt relatie in 2015 voort te zetten onder de noemer persoonsgerichte zorg en om hierin duidelijke stappen te zetten. Activiteiten/producten voor het speerpunt De focus van dit speerpunt ligt op standpuntbepaling persoonsgerichte zorg, het versterken van de incorporatie van het thema persoonsgerichte zorg in de richtlijnen en het bevorderen van attitudeverandering en ontwikkelen van tools voor zowel medewerkers in de huisartsvoorziening als patiënten. Dit wordt als volgt uitgewerkt. Standpunt Persoonsgerichte zorg patiënten met chronische aandoening De ontwikkeling van een Standpunt zorg voor patiënten voor wie het zelf bepalen van doelen in de zorg van belang is met het oog op de eigen regie, zelfmanagement en kwaliteit van leven. Het gaat hierbij vooral om het beschrijven van het proces van deze zorg en het onderbouwen voor welke patiënten met een of meerdere chronische aandoeningen dit van belang is. Hier speelt naast het leren omgaan met de ziekte en de 5

6 behandeling (medisch management), ook de aanpassing aan de beperkingen (participatie, rolmanagement) en het omgaan met de psychische gevolgen (rouw, verdriet, enz.). Het versterken van de gezonde aspecten kan een belangrijk middel zijn om de kwaliteit van leven van de patiënt te verhogen. Andere zorgverleners als verpleegkundigen en welzijnswerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de behandeldoelen. Nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines ligt daarom voor de hand om cure, care en welzijn te verbinden. Naast het zorgproces is het zaak om ook de organisatie van de chronische zorg te bekijken. Deze is voor een belangrijk deel ingericht op basis van zorgprogramma s met financiering vanuit segment 2. Een ander deel is gefinancierd vanuit de reguliere basiszorg (segment 1). Voor segment 2 gelden vaste inclusiecriteria. De zorg wordt afgerekend op een set van vaste uitkomstmaten. De zorg is hiermee prestatiegericht gefinancierd wat op gespannen voet kan komen te staan met wenselijke zorg op maat. Voor de huisartsvoorziening is het van belang om zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd te beschrijven welke aspecten in de organisatie van de zorg van belang zijn voor persoonsgerichte zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van uitkomsten van onderzoek naar het chronische zorgmodel en ervaringen met het house of care model. Met het oog op het bevorderen van de kwaliteit van passende persoonsgerichte zorg is daarnaast ook het ontwikkelen van adequate indicatoren van belang. Attitude en ondersteuning zorgverleners Een wezenlijk onderdeel van het bevorderen van zelfmanagement en passende zorg is beschikbare (wetenschappelijk) onderbouwde keuzemogelijkheden voor patiënt en zorgverlener. Daarvoor zal in richtlijnen, indien van toepassing, keuze ondersteunende informatie worden opgenomen in de vorm van een presentatie van voor- en nadelen van behandelopties. De hiervoor in 2014 ontwikkelde procedure en de meest kansrijke formats zullen in 2015 in de richtlijnenprocedures concreet geïmplementeerd worden. Scholing van medewerkers, toetsing in diverse commentaarrondes (waaronder de NAS, AC en gebruikers van de NHG-Standaarden) en evaluatie zijn onderdeel van de verdere ontwikkeling. Naast implementatie in ziektegerelateerde standaarden die in 2015 nieuw worden ontwikkeld of worden herzien, worden plannen ontwikkeld om tegemoet te komen aan een behoefte uit het veld om keuzeondersteunende option grids te ontwikkelen voor enkele veelvoorkomende specifieke chronische aandoeningen, zoals astma COPD/ en diabetes mellitus. Het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en regie van de patiënt stelt daarnaast hoge eisen aan attitude, vaardigheden en consultvoering ingebed in een goede arts-patiëntrelatie. Wat betreft de consultvoering zijn de volgende aspecten te onderscheiden: - Gezamenlijke agenda bepaling voor het consult (agenda setting) - Gezamenlijk doelen bepalen (goalsetting) - Gezamenlijke acties bepalen (shared decision making en action planning) - Opvolgen van acties (follow-up). Om deze manier van werken te bevorderen en te ondersteunen kunnen tools en scholing worden ontwikkeld zoals: - Een handreiking voor het in beeld brengen van het vermogen van de patiënttot zelfmanagement; - protocollen voor het werken met het Individueel Zorgplan; - gespreksmodellen; - option grids in richtlijnen en educatieve producten; - keuzehulpen; - richtlijnen en modellen voor e-health toepassingen (waaronder patiëntenportals); 6

7 - scholing onder meer gericht op het werken met een Individueel Zorgplan en gedeelde besluitvorming.het streven is om met relevante samenwerkingspartijen (o.a Vilans, Ineen, Universiteit Maastricht) te komen tot een breed gedragen in de huisarts-voorziening toepasbaar (blended) scholingsproduct waarin deze aspecten aan bod komen. Attitude en ondersteuning patiënten Het eigen regie kunnen voeren en zelfmanagement stellen eveneens eisen aan de attitude en vaardigheden van de patiënt. Dit kan voor een deel door de huisarts en praktijkondersteuner worden overgebracht in het directe patiëntencontact. Daarnaast kunnen tools een ondersteunende rol spelen voor: - Het bevorderen van het probleemoplossend vermogen van de patiënt; - het bevorderen van het kunnen nemen van beslissingen door de patiënt; - het gebruik van hulpbronnen door de patiënt; - selftailoring. Thuisarts.nl kan hierbij goed worden ingezet. Elementen voor doorontwikkeling van Thuisarts.nl zijn onder meer het ontsluiten van keuzehulpen en option grids, verdiepende informatie en linken met zelfmanagement ondersteuningstools (waaronder coaches) en verbinding met patiëntenportals. Voor de ontwikkeling van ondersteunende tools voor patiënten wordt samengewerkt met andere partijen zoals Zelfzorg Ondersteund!, patiëntenorganisaties en het Zorginstituut Nederland. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 2.2 Inzicht in kwaliteit Doel van het speerpunt Wanneer het de verbetering van de kwaliteit van zorg betreft heeft het NHG een gidsfunctie voor zijn leden. Dit sluit aan bij de visie om ondersteuning te bieden bij het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk. Het gaat hierbij niet alleen om medisch inhoudelijke kennis, maar ook om kennis van kwaliteitsmanagement, een onderdeel van het competentiegebied organiseren. In 2015 richt het speerpunt inzicht in kwaliteit zich met name op het bevorderen van inzicht in het eigen handelen in de praktijk. Hiervoor heeft de huisarts data nodig die hij met zo weinig mogelijk extra inspanning kan verkrijgen en interpreteren. De rol van het NHG is om de leden te helpen om de juiste informatie te vinden en die te kunnen duiden. Om te voorkomen dat er een overload aan gegevens ontstaat die weinig of geen toegevoegde waarde hebben zal het NHG de leden helpen om vooral ook kritisch te beoordelen wat essentieel is en voor welk doel bepaalde informatie kan dienen. Daarbij is consistentie van belang om de gegevens te kunnen duiden en vergelijken. Er wordt op verschillende niveaus gemeten, zoals op het niveau van de regio, zorggroep, praktijk en persoonlijk. Meten heeft alleen zin als duidelijk is waar de gegevens voor gebruikt kunnen worden. Activiteiten voor het speerpunt in 2015 De activiteiten die het NHG in 2015 uitvoert om invulling te geven aan zijn gidsfunctie om de huisarts meer inzicht te verschaffen in het eigen handelen in de praktijk zijn: - Op landelijk niveau zowel bestuurlijk als uitvoerend een leidende rol vervullen bij de ontwikkeling van indicatoren op verschillende niveau s: huisartsenvoorziening, regio, zorggroep; - visitatie, een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie dat huisartsen helpt hun eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren. De positionering van het bureau Visitatie is nauw verbonden met de inhoudelijke achtergrond ( waarom is Visitatie nodig? ), en het welslagen is sterk afhankelijk van de werkwijze van de gespreksleiders visitatie. Het goed functioneren van de webapplicatie (VOL) en de verwerking van de gegevens (GAIA) zijn ook factoren die het succes bepalen. - Kennis delen in de vorm van: 7

8 o Een overzicht op de website van alle producten en diensten die de leden kunnen helpen voor het bevorderen van inzicht in kwaliteit; o een beschrijving (gewogen oordeel) die de leden helpt om beschikbare gegevens te duiden en zelf keuzes te maken. Welke gegevens kunnen leden vinden, waar kunnen ze dat vinden en hoe zouden ze daar mee om kunnen gaan?dit kan bijvoorbeeld als een doorontwikkeling van de NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid; o doelgroep gerichte communicatie om de leden en andere stakeholders bekend te maken met de kennis en informatie die het NHG over dit onderwerp heeft. Dit kan gaan over informatie betreffende registratie (ADEPD) of NPA. - Harmonisatie eisen aan de opleiders, de kwaliteitsinstrumenten voor de beroepsgroep doorlichten en een voorstel doen om die in elkaar te schuiven, te beginnen bij de huisartsopleiders. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 2.3 Professionalisering team in de huisartsenvoorziening Doel van het speerpunt Huisartsenzorg is al lang niet meer het werk van huisartsen alleen. Praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en doktersassistentes spelen een onmisbare rol in de dagelijkse praktijk. Het speerpunt Professionalisering team in de huisartsenvoorziening sluit aan op het Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening. Hierin wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het kernteam van de huisartsenpraktijk dat bestaat uit de functies van huisarts, POH/praktijkverpleegkundige (PVK), POH-GGZ en doktersassistente. Professionalisering van deze functies is noodzakelijk om adequaat te kunnen inspelen op de veranderende en groeiende zorgvraag. Goede afstemming en samenwerking tussen huisarts en de andere leden van het team op basis van de verschillende verantwoordelijkheden en taken zijn hierbij cruciaal. De ingrijpende veranderingen en reorganisaties in de zorg doen een groot beroep op het team van de huisartsvoorziening om deze (mede) in goede banen te leiden. Het NHG richt zich daarom niet alleen op de ondersteuning van de huisarts, maar ook op andere leden van het huisartsenteam en werkt daarbij samen met hun beroepsorganisaties. Inmiddels zijn er diverse NHG-producten en -activiteiten waarmee het werk van POH s/pvk in de praktijk wordt ondersteund. Het gaat hierbij om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening, zorg voor ouderen en preventie. Er wordt een Tijdschrift voor Praktijkondersteuning uitgegeven en de POH s hebben toegang tot HAweb. Op basis van een convenant over de toekomst van de POH-functie zijn een competentieprofiel en eindtermen ontwikkeld voor een generalistische hbo-opleiding praktijkverpleegkundige. Ook het werk van de praktijkassistentes wordt ondersteund (zoals met de TriageWijzer), maar in mindere mate. Er zijn signalen dat een versterking van de inzet van het NHG op dit punt zou worden gewaardeerd. Activiteiten voor het speerpunt in 2015 Centraal staateen behoeftepeiling naar ondersteuning van het werk van in eerste instantie de doktersassistente en in tweede instantie de POH en in de samenwerking met andere leden van het team. Deze behoeftepeiling gebeurt zowel op het niveau van de teamleden als bij de beroepsorganisaties. Er bestaan goede contacten met de beroepsorganisaties van praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en doktersassistentes. 8

9 Producten en activiteiten ondersteuning DA, PVK/POH(somatiek & GGz) - Knelpunten bij standaarden praktijkassistente en POH inventariseren en in het implementatieplan per NHG-Standaard opnemen van producten die knelpunten helpen oplossen in de praktijk. - Bestaande producten die op de huisarts en POH/PVK zijn gericht opnieuw inzetten voor praktijkassistente. - Gecombineerde (na)scholing aanbieden voor huisarts en POH en voor huisartsen en POH(-GGz). - Het beter onder de aandacht brengen van de mogelijkheden en informatiewaarde van Thuisarts.nl bij DA en POH. - Aanpassing NHG-PraktijkWijzer betreft het maken van uitstrijkjes met het oog op herziening van het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker per 1 januari Met het CvB/RIVM zal worden gesproken over de mogelijkheden voor subsidie voor een ondersteuningsprogramma voor huisartsen en praktijkassistentes, analoog aan dat over darmkanker inclusief regionale workshops/scholingsbijeenkomsten. - Onderzoek naar mogelijkheid samenwerking op het gebied van het tijdschrift voor praktijkondersteuners. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 3. Richtlijnontwikkeling en samenwerking rond richtlijnen 3.1 Richtlijnontwikkeling Kernactiviteiten zijn het onderhoud van het richtlijnprogramma en de zorg voor adequate bijdragen aan richtlijnen die door andere partijen worden ontwikkeld. Hiervoor zijn de volgende ambities geformuleerd: 1. Onze richtlijnen zijn niet ouder dan 5 jaar. Bij belangrijke ontwikkelingen worden de richtlijnen eerder aangepast. 2. Wij zorgen voor inhoudelijke standpunten op basis van 'rapid reviews' en/of consultatie van experts als de actualiteit daarom vraagt. 3. Wij zorgen voor methoden om de toepassing van onze richtlijnen te monitoren en te verbeteren. 4. Onze medewerkers staan open voor vragen van onze leden en zetten zich flexibel in voor adequate en tijdige beantwoording. 5. Onze werkprocessen worden regelmatig geëvalueerd om de efficiëntie en afstemming en samenwerking met andere afdelingen te verbeteren. Voor 2015 staat publicatie van 12 standaarden gepland, waarvan negen herziene versies en drie over nieuwe onderwerpen (ADHD, Hoofdletsel en Pijn). Hierbij wordt de herziening van gerelateerde LTA s of LESA s meegenomen. In samenwerking met externe partijen zal naar aanleiding van de stelselwijzing en de invoering van de verplichte kindcheck een update worden uitgevoerd van de LESA Kindermishandeling. Daarnaast zal worden gestart met de herziening van de set aan farmacotherapeutische richtlijnen, die onderdeel uitmaken van het EVS. De NHG-Standaarden worden in verschillende formats gepresenteerd en gepubliceerd om aan de wensen van de gebruikers tegemoet te komen (onder andere als tijdschriftartikel, op de website, als app). De processen van afstemming en versiebeheer zullen worden geanalyseerd en vereenvoudigd, zodat er sneller aanpassingen kunnen worden doorgevoerd als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. In 2014 is een nieuwe versie van het procedureboek gepubliceerd, waarin de methode van totstandkoming van de NHG-Standaarden is beschreven. De vernieuwingen op het gebied van patiëntparticipatie zullen worden aangevuld met aandacht voor gedeelde besluitvorming. De patiëntvoorlichting op Thuisarts.nl zal 9

10 hierop worden aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van comorbiditeit die tot andere keuzes kunnen leiden. Op deze wijze dragen de richtlijnen bij aan de zorg op maat. Naast de ontwikkeling van eigen richtlijnen draagt het NHG bij aan de ontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden binnen andere programma s en door andere beroepsgroepen, voor zover de onderwerpen relevant zijn voor de huisarts. Zo worden er binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz diverse samenwerkingsafspraken en diverse zorgstandaarden gemaakt waarbij het NHG de trekker is dan wel methodologische ondersteuning biedt en/of bijdraagt door deelname aan de werkgroep. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 4. Wetenschapsbeleid Het NHG heeft een visie voor het wetenschapsbeleid opgesteld. Met ondersteuning van het IOH is er een website gebouwd die overzicht biedt van de kennislacunes in de NHG-Standaarden en het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek. Op basis hiervan wordt een huisartsgeneeskundige onderzoekagenda opgesteld. Het NHG informeert regelmatig over wat er aan onderzoek loopt en op welke terreinen onderzoek gestimuleerd zou moeten worden. Eerstelijns onderzoeksprioriteiten worden bij ministeries en subsidieverstrekkers onder de aandacht gebracht. In 2014 is een samenwerkingsproject met de huisartsopleiding AMC gestart waarbij aiossen op basis van een uitgangsvraag van een NHG-Standaard een systematische samenvatting maken van de relevante literatuur, een zogenoemde CAT (Critical Appraisal of a Topic). De resultaten hiervan zullen worden geëvalueerd. Samenwerking met andere huisartsopleidingen zal worden geëxploreerd. Het NHG is founding member van het Guidelines International Network (G-I-N) en verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse G-I-N congres van 7 tot 10 oktober in Amsterdam. Het thema is Engaging all stakeholders. Er zal een wetenschappelijk programma worden samengesteld dat aantrekkelijk is voor zorgprofessionals, zorggebruikers, zorgverzekeraars, beleidsmakers en andere geïnteresseerde partijen. Het congres biedt tevens kansen om de vertaalde standaarden onder de aandacht te brengen vanuit de missie om wereldwijd bij te dragen aan betere eerstelijnszorg. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 5. Implementatie Het motto voor implementatie is Kennis laten werken. Het NHG geeft daar uitvoering aan door ondersteuning te bieden bij het organiseren en leveren van kwalitatief hoogstaande en patiëntgerichte zorg;door een samenhangend aanbod van producten en diensten te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften op de werkvloer dat ontwikkeld is in afstemming en samenwerking met andere relevante organisaties; en door een gezaghebbend en onafhankelijk kennisplatform te zijn gericht op ondersteuning en implementatie. Implementatie wordt vormgegeven in een aantal deelgebieden, namelijk deskundigheidsbevordering, patiëntenvoorlichting, preventie, ondersteuning chronische zorg, kwaliteitsontwikkeling & evaluatie en ondersteuning automatisering huisartsenvoorziening.door het NHG wordt een zo samenhangend mogelijk aanbod nagestreefd bij de implementatie, onder andere door bij elke richtlijn een implementatieplan, mede gebaseerd op literatuur en knelpunten zoals door leden ervaren, wordt gemaakt. 5.1 Deskundigheidsbevordering cursorisch/individueel Cursorische nascholing Het NHG heeft 65 cursussen, leergangen en workshops die onder de naam NHG Scholing worden aangeboden. De nascholing wordt ontwikkeld en georganiseerd voor huisartsen, POH s en DA s over actuele 10

11 en geactualiseerde wetenschappelijke NHG-Standaarden en andere NHG-producten, en over actuele onderwerpen. Het grootste deel van het aanbod is ontwikkeld op verzoek van regionale partners of in aansluiting op een NHG-richtlijn, -project of -speerpunt. De speerpunten voor 2015 zijn een kader voor de totstandkoming van het aanbod. Daarnaast worden in 2015 scholingsgproducten ontwikkeld in het kader van nog lopende projecten, zoals GGz, Ouderenzorg en Palliatieve zorg. De focus ligt in 2015 op het vergroten van het volume van bestaande en veel gevraagde leergangen en cursussen. Zie bijlage A voor een overzicht van het aanbod, zowel die uit 2014 (die net gelanceerd zijn) als die welke in 2015 voor de eerste maal aangeboden en georganiseerd gaan worden. Naast het bovengenoemde aanbod wordt er ten behoeve van de kaderartsen, verenigd in expertgroepen, met regelmaat op hun functie toegesneden nascholing aangeboden en wordt structureel samengewerkt met kaderartsen/expertgroepen. Individuele nascholing Leden van het NHG kunnen een abonnement nemen op Programma s voor Individuele Nascholing (PIN s). Hiervoor ontvangen zij tien PIN s per jaar die aansluiten op de op dat moment te verschijnen NHG- Standaarden. Vijf van de tien onderwerpen van een PIN-abonnement verschijnen in de vorm van een e- learning. Viermaal per jaar worden deze via vragenformulieren geëvalueerd en hier worden verbeteracties aan gekoppeld. Ook aan POH s wordt individuele nascholing in de vorm van e-learning aangeboden. Er wordt daarbij (structureel) samengewerkt met het IVM, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 5.2 Preventie en publieks- en patiëntenvoorlichting De producten en diensten die het NHG in dit kader ontwikkelt zijn gericht op het ondersteunen van het team in de huisartsenvoorziening bij de uitvoering van preventie en voorlichting aan patiënten en dragen bij aan de zelfredzaamheid van patiënten. De veel gewaardeerde en drukbezochte ( bezoekers per dag) publiekswebsite Thuisarts.nl is hiervoor een belangrijk instrument. Voor 2015 bestaan de volgende plannen voor Thuisarts.nl: Het verder incorporeren van het patiëntenperspectief in Thuisarts.nl door extra aandacht te besteden aan de voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Hiertoe zullen instrumenten voor gedeelde besluitvorming (zoals option grids en keuzehulpen) en andere tools voor zelfmanagement en zelftriage worden ontwikkeld en ontsloten. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met andere kennisinstituten en patiëntenorganisaties, o.a. Platform Gedeelde Besluitvorming, NPCF en het Kwaliteitsinstituut. Doorontwikkeling van Thuisarts.nl tot een e-health platform. Hiermee is al een begin gemaakt met de Thuisarts-app die in 2014 is gelanceerd. Het visiedocument dat in 2014 is ontwikkeld zal in 2015 worden uitgewerkt in concrete activiteiten. Meer Thuisarts.nl films. Het streven is om bij onderwerpen/situaties waar dat vanuit communicatief oogpunt zinvol is, een Thuisarts film te maken. Hiertoe zal samenwerking en cofinanciering worden gezocht met andere organisaties, zoals gezondheidsfondsen en thema-instituten (bv. SOA-Aids Nederland, RutgersWPF). Het voornemen is om elk kwartaal een serie van tien films te maken. Ook zal de Thuisartsinformatie worden ontsloten via wachtkamerschermen, waarvoor samenwerking is gezocht met een wachtkamerscherm aanbieder. Een aantal activiteiten zullen worden uitgevoerd afhankelijk van te verkrijgen (externe) financiering. Daarnaast lopen er trajecten die mogelijk tot nieuwe projecten leiden, zoals PreventieConsult Module Psychische aandoeningen, informatie over zeldzame ziekten (Thuisartsteksten te redigeren voor 20 onderwerpen) en vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 11

12 5.3 Chronische zorg In het kader van chronische zorg zal in 2015 aandacht worden besteed aan ouderenzorg, astma/copd, GGz en palliatieve-/passende zorg. Dit zal gebeuren in de vorm van protocollaire (e-)boeken. Gepland staan de publicatie van protocollaire ouderenzorg (mede in het kader van et Nationaal Project Ouderen) en COPD & astma (naar aanleiding van de publicatie van de gereviseerde NHG-standaarden astma & COPD voorjaar 2015). Dit in samenwerking met de expertgroepen en de expertise centra op dit gebied. 5.4 Praktijkautomatisering De kerntaken zijn gericht op standaardisatie, communicatie en consultondersteuning. Aandachtspunten voor 2015 binnen deze kerntaken zijn onder andere: 1. Multidisciplinaire samenwerking, dossiervoering en gegevensuitwisseling. 2. Individueel Zorgplan, implementatie en doorontwikkeling. 3. E-Health. 4. Privacy en Beveiliging. 5. Onderhoud en ontwikkeling van indicatoren. 6. Verwijskompas, ontwikkelen op basis van vooronderzoek naar behoefte en kansen. Diverse thema s overlappen elkaar en kennen elementen van zowel standaardisatie als communicatie. Sommige onderwerpen hebben niet alleen betrekking op de werkwijze en ondersteuning daarbij op het niveau van de huisartsenpraktijk maar raken eveneens aan werkwijzen en afspraken op het niveau van een zorggroep. Bij het aandachtspunt multidisciplinaire samenwerking bouwen we voort op de uitkomsten van onderzoek uitgevoerd in 2014 naar de wijze van samenwerking met de apotheker in het kader van polyfarmacie en met de wijkverpleegkundige. Het accent komt nu meer te liggen op de uitwerking naar dossiervoering en gegevensuitwisseling. Een gelijksoortig traject loopt en wordt gecontinueerd over samenwerking binnen de huisartsenpraktijk met de POH-GGz. Gedurende 2015 houden we de implementatie van het Individueel Zorgplan bij en ondersteunen we dat o.a. via ZelfzorgOndersteund!. We onderzoeken hoe het proces voorafgaand aan het opstellen van een IZP beter kan worden ondersteund. Via Nictiz is het NHG betrokken bij initiatieven om het IZP te kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld tussen HIS en KIS, dan wel beschikbaar kan worden gesteld voor zorgverleners waarmee wordt samengewerkt. Mede op aangeven van ervaringen van gebruikers zal het NHG het model voor het IZP aanscherpen of aanvullen. In het kader van e-health volgt het NHG de ontwikkelingen en is de sectie automatisering vooral adviserend betrokken bij projecten binnen en buiten het NHG.Zo zal de mate van integratie van Thuisarts.nl in de HIS en worden geïnventariseerd. Het thema privacy en beveiliging is één van de speerpunten van LHV, NHG en NedHIS. In 2014 zijn in samenwerking met Nictiz, LHV, KNMP en InEen toetsbare eisen geformuleerd voor logging. De planning is dat in 2014 eveneens toetsbare eisen gereed komen voor identificatie en authenticatie. In 2015 zullen toetsbare eisen volgen voor autorisatie en zal waar van toepassing de PraktijkWijzer Informatiebeveiliging worden geactualiseerd. Onderhoud en eventuele verdere ontwikkeling van indicatoren is al enige jaren vast onderdeel in het werkplan van het NHG.Standaardisatie en uniforme toepassing zal het grootste aandachtspunt zijn voor In dat kader vindt overleg plaats met tal van betrokkenen zoals de betreffende zorgstandaardenorganisaties, 12

13 expertgroepen van kaderhuisartsen en met InEen. Qua nieuwe indicatoren zijn deze alleen te verwachten voor ouderenzorg. Mede omdat verwijzen en terugverwijzen een belangrijk aandachtspunt is van zorgverzekeraars wil het NHG onderzoeken of er behoefte is om informatie hierover apart te ontsluiten. Dit biedt tevens de gelegenheid om eventuele inhoudelijke leemtes op te sporen en in te vullen. Een dergelijke aparte thematische aanpak kan vergeleken worden met de benadering van bijvoorbeeld laboratoriumdiagnostiek (de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek) of farmacotherapie (zakboekje of elektronisch formularium in HIS). Wat betreft het speerpunt inzicht in kwaliteit wordt gekeken in hoeverre NHGDoc hierbij ondersteunend kan zijn en wat de rol van het NHG daarbij is. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 5.5 Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten en Evaluatie Bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en de evaluatie van kwaliteit spelen indicatoren een belangrijke rol. Het NHG ontwikkelt en implementeert indicatoren bij NHG-Standaarden in samenwerking met externe stakeholders, waaronder Ineen, expertgroepen, koepelorganisaties, zoals NDF, LAN, PlVV en PON. De standaarden DM, astma en COPD zijn in 2013 en 2014 herzien, zodat de indicatoren van deze standaarden tegen het licht worden gehouden. Er is een trend van proces- naar uitkomstindicatoren. Bij de herziening zal bekeken worden of goede uitkomstindicatoren te formuleren zijn. Indicatoren die in elk geval ontwikkeld zijn of worden in 2015 zijn: HVZ, VRM, DM, COPD, Astma, Astma bij kinderen, Prescriptie, ouderen, GGz. Met ZN is de afspraak gemaakt dat het NHG indicatoren formuleert voor het derde segment over de onderwerpen diagnostiek en verwijzing. Dit gebeurt in samenwerking met Plexus en Vektis. Een werkgroep bestaande uit huisartsen, afgevaardigden van ZN en de verzekeraars en een epidemioloog werken dit verder uit. Een eerste stap is mogelijk het ontwikkelen van indicatoren die geschikt zijn voor spiegelinformatie. De resultaten kunnen besproken worden in groepen, bijvoorbeeld een diagnostisch toetsoverleg. Ook ondersteunt het NHG de deelnemers aan de NHG-Praktijkaccreditering en hun vertegenwoordigers, door middel van materialen en een helpdesk functie en door het opleiden van praktijkconsulenten. Overige taken: - Bijdrage aan research en development (onderhoud) bestaande indicatoren NPA. - Bijdrage aan ontwikkeling van meetinstrumenten door derden, zoals CQ-index, PROMS. - Bijdrage aan externe indicatorenontwikkeling. - Bijdrage aan visitatie huisartsen. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 5.6 Overige implementatie projecten NHG-Kaderopleidingen Er zijn momenteel 11 klinische en niet-klinische NHG kaderopleidingen, de 12 e (Spoedeisende Geneeskunde) gaat in 2015 voor de eerste maal van start. Het NHG draagt zorg voor de onderlinge afstemming en harmonisatie tussen de kaderopleidingen door contacten te onderhouden met de coördinatoren van de kaderopleidingen. Ook ondersteunt het NHG de initiatieven om te komen tot een nieuwe kaderopleiding en wordt de promotie van (op)nieuw startende opleidingen via de geëigende PR kanalen ondersteund. 13

14 Spoed/Acute Ketenzorg De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in concrete producten en projecten (in 2013 Spoedboekje en NHG- Congres, in 2014 de herziening van de NHG-TriageWijzer) Is gericht op evaluatie van hoe deze activiteiten de huisartsvoorziening ondersteunen en het thema spoedzorg samenhangend in alle richtlijnen te presenteren. Etnische Culturele diversiteit In 2015 wordt een boek gemaakt met de huisartsopleidingen en Pharos. 6. Beleidsontwikkeling Het NHG volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, is vertegenwoordigd in externe gremia en onderhoud contacten met vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders om goed in te kunnen spelen op actualiteiten voor het ontwikkelen van beleid en strategie. Een aantal van de stakeholders en samenwerkingspartners wordt hieronder toegelicht. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 6.1 LHV en InEen Zowel LHV als InEen zijn belangrijke partners voor het NHG waar het de huisartsgeneeskunde betreft. Niet voor niets is de Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 in samenwerking met de LHV (en IOH) geformuleerd en is deze door InEen onderschreven. InEen is primair een belangenvereniging voor organisaties, namelijk huisartsenposten, gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren, diagnostische centra en zorggroepen, maar huisartsen en de huisartsgeneeskunde spelen hierbinnen een hele belangrijke rol. Het NHG overlegt maandelijks op bestuurlijk niveau met de twee partijen gezamenlijk in een tripartiet overleg. Tijdens deze overleggen wordt de voortgang op de gezamenlijke dossiers besproken. Deze dossiers zijn ook allemaal op bureauniveau belegd. Daarnaast overlegt het NHG periodiek op zowel bureau-, directie-, als bestuurlijk niveau met de LHV. De LHV is ook vast vertegenwoordigd in de Standpuntenwerkgroepen. Voor 2015 zijn dit in ieder geval de Standpunten Ouderenzorg en GGZ. 6.2 Andere beroeps- en brancheorganisaties en VWS Het NHG onderhoudt op verschillende niveaus contacten met andere beroeps- en branchorganisaties in de eerste en tweede lijn. Met de Orde en de verschillende specialistische verenigingen bijvoorbeeld worden zorgstandaarden, multidisciplinaire richtlijnen en landelijke samenwerkingsafspraken ontwikkeld. Ook in het kader van het ZorgInstituut Nederland vindt regelmatig afstemming van beleid plaats. Het NHG heeft regelmatig overleg met het ministerie van VWS. Het NHG maakt zich ook bij VWS blijvend sterk voor de huisartsgeneeskunde in Nederland. Het NHG becommentarieert beleidsnotities van VWS en probeert de beleidsagenda te beïnvloeden door het voeden van beleidsmedewerkers van Kamerleden. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de LHV. 6.3 NHG-erkende expertgroepen Expertgroepen zijn zelfstandige organisaties bestaande uit kaderartsen. Zij kunnen een NHG-erkenning aanvragen. Leden van de expertgroepen vertegenwoordigen het NHG in verschillende beleidsvormende gremia. Periodiek vindt bestuurlijke afstemming plaats. In 2015 vertegenwoordigt de DiHAG het NHG weer in de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). De CAHAG vertegenwoordigt het NHG in de Long Alliantie Nederland (LAN). De HartVaatHAG vertegenwoordigt het NHG in het Platform Vitale Vaten (zorgstandaard CRM), de PsyHAG zit o.a. in het Platform POH-GGz. De PALHag is o.a. betrokken bij het Nationaal Plan Palliatieve Zorg, en de Laego bij het Nationaal Plan Ouderenzorg. Daarnaast zijn er de Coaches voor Medici, de BoHAG, het Beweegkader, de UroGynHAG en de SeksHAG. 14

15 7. Huisarts en Wetenschap en Tijdschrift voor praktijkondersteuning 7.1 Huisarts en wetenschap Huisarts & Wetenschap (H&W) is een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift. Het wordt uitgegeven door het NHG en komt 12 keer per jaar uit. De missie van het NHG en van H&W is overeenkomstig. De plannen voor 2015 zijn: - De verdere ontwikkeling van de website van H&W verdient blijvende aandacht. De (interactieve) mogelijkheden die de vernieuwde website biedt zullen verder uitgewerkt worden. De mogelijkheden om informatie uit H&W via smartphone en tablet aan de leden beschikbaar te stellen zal verder ontwikkeld worden. Ook wordt het archief toegankelijk gemaakt voor alle leden waardoor alle H&W-artikelen vanaf de oprichting in 1957 online in te zien zijn. - In 2015 zal H&W extra aandacht besteden aan het publiceren van artikelen die aansluiten bij de NHG-speerpunten professionalisering team huisartsenvoorziening en persoonsgerichte zorg. - Er zal gestart worden met een nieuwe serie artikelen over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. - We streven er naar in 2015 de lezers elke maand een geaccrediteerde nascholing op de website aan te bieden aan de hand van de inhoud van H&W. - Ook wordt gewerkt aan een aanvullende implementatie pagina bij een NHG Standaard. Hierin wordt de standaard naar de praktijk vertaald, zodat de huisarts er de volgende dag mee aan de slag kan gaan. 7.2.Tijdschrift voor praktijkondersteuning Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning (TPO) is een tijdschrift voor praktijkondersteuners, en in brede zin voor alle ondersteunende medewerkers in de huisartsenpraktijk met vergelijkbare taken (zoals praktijkverpleegkundigen, practice nurses etc). De plannen voor 2015 zijn: - De ambitie is dat TPO (net zoals H&W voor de huisarts) hèt blad is waarin dè relevante informatie over het dagelijks werk van de praktijkondersteuner in staat voor alle aandachtsgebieden van de POH (somatiek en GGz). Om dit doel te bereiken is samenwerking met relevante partijen in het veld gezocht, waarbij de samenwerking met V&VN verder gaat, namelijk de vorming van één gemeenschappelijk tijdschrift. - In TPO zal in 2015 aandacht worden besteed aan de NHG speerpunten persoonsgerichte zorg, inzicht in kwaliteit en professionalisering team huisartsenvoorziening. - Het streven is om documenten voor de POH te ontwikkelen op basis van de NHG-Standaarden. Deze documenten worden in TPO gepubliceerd en hebben hetzelfde belang voor het dagelijks werk van de POH als de NHG-Standaarden hebben voor de huisarts. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 8. Bedrijfsondersteunende afdelingen 8.1 Marketing, communicatie en PR In 2014 is besloten de organisatie van het NHG aan te passen en beter te laten aansluiten bij de behoeften, intern en extern, op het gebied van marketing en communicatie. Dit heeft geleid tot een nieuwe afdeling marketing en communicatie die in de plaats is gekomen van de afdeling Algemene Interne Zaken (AIZ). De afdeling bestaat uit drie teams, te weten Marketing, Online communicatie en Evenementen organisatie. Op het moment van het maken van het jaarplan 2015 is de organisatie op hoofdlijnen zoals hierboven aangegeven, vastgesteld en is aangegeven wie in welk team terecht komt. Exacte invulling van taken, 15

16 werkprocessen etc. zullen vorm krijgen wanneer het nieuwe hoofd is benoemd. Het jaar 2015 zal dan ook in het teken staan van het verder operationaliseren van de nieuwe afdeling Marketing en Communicatie. Dit kan gevolgen hebben voor de invulling van de activiteiten en de prioriteiten van de plannen in Marketing In 2014 is het eerste NHG Marketing en communicatiebeleidsplan opgesteld. In dit plan staat de transformatie van een aanbod- naar vraaggerichte organisatie centraal. Het gewijzigde marketingbeleid van het NHG is primair gericht op het verhogen van waarde voor leden. Dit houdt in dat er producten en diensten worden ontwikkeld waar leden behoefte aan hebben of waar behoefte aan gaat komen (latente behoefte) en dat deze producten en diensten kwalitatief en inhoudelijk onderscheidend zijn t.o.v. concurrenten, zodat het lidmaatschap iets oplevert voor leden. Customer relation Management (CRM) In 2015 staat de verdere uitrol van CRM binnen het NHG centraal met als doel dat eind 2015 bij minimaal 50% van de NHG-medewerkers CRM een toegevoegde waarde heeft of in enige vorm werkt met CRM. Online communicatie De reguliere activiteiten zullen ook in 2015 doorgaan. Denk daarbij aan activiteiten in relatie tot HAweb, Thuisarts.nl, corporate website, apps, e-elearning, films, maar zeker ook visitatie. In 2015 zal speciale aandacht worden geschonken aan het vereenvoudigen van de ontsluiting van informatie, en wel door te ontsluiten op basis van onderwerp als centrale ingang. Daarnaast zal statistiek worden ingezet voor de analyse van het gebruik van de website ter verbetering van de producten (apps, e-learning, standaarden, nieuwsbrieven, etc.). Sociale media nemen in de online communicatie een steeds belangrijkere plek in. Een strategiebepaling is hier op zijn plaats en zal dan ook worden opgepakt. Betaling via Ideal door kopers van NHG-producten en dan volledig gekoppeld aan onze backoffice zal in 2015 zijn beslag krijgen. Ten slotte zal een project gaan lopen t.a.v. het digitaliseren van standaarden waarbij het versiebeheer en beheer van bronbestanden onderdeel uitmaken. Evenementen organisatie Naast het organiseren van de vele reguliere bijeenkomsten wordt in oktober 2015 het GIN-Congres in Amsterdam gehouden. Er zal een bit worden uitgebracht om de Wonca in 2018 in Nederland te houden. T.a.v. het NHG-Congres wordt de nieuwe opzet van de expo in 2014 geëvalueerd en verbeteringen worden doorgevoerd in Ook wordt een financiële evaluatie gedaan om te komen tot een meer kosten neutraal congres. Online mogelijkheden nemen toe, onderzocht zal worden wat de mogelijkheden daarmee zijn bij het NHG-Congres. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 8.2 Personeel, Opleiding & Organisatie (PO&O) De afdeling PO&O heeft als kerntaken de ontwikkeling van medewerkers en daarmee de organisatie, de ondersteuning en advisering aan het bestuur en het managementteam over de cultuur en structuur die passend is voor de huidige en toekomstige organisatie, de ontwikkeling en uitvoering van trajecten die de door het bestuur en managementteam gekozen cultuur en structuur ondersteunen en de naleving, administratieve verwerking en correcte toepassing van arbeidsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende regelingen. Voor 2015 heeft de afdeling PO&O de volgende onderwerpen geagendeerd. 16

17 Competentiehandboek In 2014 is gestart met de actualisering van de functieprofielen met de focus op resultaatsgebieden. Een nieuwe component van de functieprofielen is de beschrijving van competenties. Naast het sturen op resultaat willen wij ook sturen op kwaliteit, ondernemerschap en innovatief vermogen. Het voortdurend inzetten op de (door)ontwikkeling van competenties helpt bij het verwezenlijken van deze doelen en om de kernwaarden van het NHG (kritisch, betrokken, deskundig en betrouwbaar) te verankeren in kennis, gedrag, vaardigheden en attitude van de medewerkers. Voor een transparante toepassing van competenties wordt een competentiehandboek geschreven. Dit handboek gaat vier kerncompetenties en ongeveer vijfentwintig functiespecifieke competenties omvatten. Daarnaast omvat het handboek gedragsindicatoren die weergeven hoe de competenties in de praktijk zichtbaar zijn. Tenslotte omvat het handboek beoordelingsindicatoren, bedoeld om leidinggevenden en medewerkers meer ondersteuning en duidelijkheid te bieden. Deze handvatten maken ook duidelijk wat er wordt verwacht om nog beter te presteren. Actualiseren gespreksformulieren De gespreksformulieren worden geactualiseerd. De actualisatie is het gevolg van de geactualiseerde functieprofielen en, vooral, het nieuwe competentiehandboek waarin beoordelingsindicatoren zijn opgenomen. Actualiseren beloningshuis Een ander belangrijk thema is helderheid scheppen over het beloningsbeleid. Voor medewerkers is het duidelijk hoe de beloning (het salaris, eventuele bonus) gekoppeld zijn aan prestaties. Anno 2014 bevindt een grote groep medewerkers zich op de eindtrede van hun salarisschaal. Dit is een steeds terugkerende en bekende situatie. Het deel van het beloningshuis dat bestaat uit de salarisschalen en treden blijft ongemoeid. Wat toegevoegd en onderzocht gaat worden, zijn mogelijkheden om medewerkers die (zeer) goed functioneren extra te belonen. MD traject Het NHG is een organisatie in ontwikkeling. Veranderende externe omstandigheden leiden tot nieuwe eisen en uitdagingen en vragen een omslag te maken van een aanbodgerichte naar eenvraaggerichte organisatie. Een dergelijke transitie is niet eenvoudig. Cultuur,waarden en gedrag zijn hierbij net zo belangrijk als strategie, structuur enprocessen. Doelstelling van het MD traject is het ontwikkelen van het leiderschap wat moet bijdragen aan de transitie van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie. Op het niveau van medewerkers moet dit bijdragen aan een meer gemotiveerde en geïnspireerde inzet. Aan het einde van het ontwikkeltraject hebben alle deelnemers scherp in beeld waar zij voor staan (innerlijk kompas), wat ze belangrijk vinden, waar ze goed in zijn, waar ze alert op moeten zijn (aandachtspunten en valkuilen) en hoe zij hier effectief mee om kunnen gaan. Zij hebben kennis genomen van de basisprincipes op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en management en hebben praktische handvatten aangereikt gekregen voor het effectief toepassen hiervan. Dit zal hun effectiviteit op meerdere vlakken versterken en een positieve uitwerking hebben op bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid, authenticiteit en integriteit, dienend leiderschap, sturen op gedrag en resultaat, visieontwikkeling en ondernemerschap. Jaarlijks nemen maximaal 12 personen (teamleiders, senior wetenschappelijk medewerkers en potentials) deel aan dit traject. Het traject is gestart in 2014 en heeft een looptijd tot december Na de evaluatie hiervan start de tweede groep in Pilot samenwerking mobiliteit afdeling eerstelijnsgeneeskunde Nijmegen en NHG Het behouden van kennis en ervaring ten dienste van de huisartsgeneeskunde en de toepassing daarvan in de praktijk is het doel van dit project. Geconstateerd is dat het NHG de komende jaren kennis en ervaring kwijt 17

18 raakt doordat meerdere wetenschappelijk medewerkers met pensioen gaan. Verder is geconstateerd dat de afdeling eerstelijnskunde Nijmegen de binding met aiotho s na de opleiding en promotie mist. Door loopbaan- en mobiliteitsprogramma s gezamenlijk te ontwikkelen en aan te bieden aan, in eerste instantie, wetenschappelijk medewerkers van beide organisaties en aan aiotho s wordt gestreefd naar duurzaamheid en continuïteit van kennis en ervaring. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 8.3 Financiële zaken/planning, Advies en Control (FZ/PAC) en Interne automatisering (IA) Financiële zaken (FZ) heeft als doel alle financiële handelingen van het NHG, NPA bv en NTS volledig, juist en tijdig vast te leggen. Daarnaast is FZ verantwoordelijk voor facturering, debiteurenbeheer en incasso, salarisadministratie, projectadministratie, crediteurenbeheer en liquiditeits- en vermogensbeheer. Planning, Advies en Control (PAC) heeft als doel directie en/of hoofden en teamleiders van het NHG, NPA bv en de Stichting NTS te ondersteunen en te adviseren op financieel gebied. Tevens stelt PAC de begrotingen en de jaarrekeningen op, is verantwoordelijk voor de beschrijving van de administratieve organisatie en houdt zich bezig met het opstellen en controleren van contracten. In 2015 zal aandacht worden besteed aan de administratieve organisatie en compliance, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Compliance betekent (intern) toezicht op naleving van wet- en regelgeving en het werken volgens de normen en regels die een organisatie zelf heeft opgesteld. Interne automatisering Eind 2014 is de overgang van de gecombineerde Novell en Microsoft omgeving naar een nagenoeg volledige Microsoft omgeving voltooid. In 2015 zal de nodige nazorg worden gedaan en zullen verbeteringen worden aangebracht om het gebruik voor de NHG-medewerkers zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit migratie project is uitgevoerd door het bedrijf Netflex. Hetzelfde bedrijf heeft ook in de tweede helft van 2014 de externe ondersteuning overgenomen. Hiervoor is een zogenaamd Managed Services Overeenkomt afgesloten. In 2015 zal continu worden bekeken of de ondersteuning voldoet aan onze eisen en wensen en zo nodig zal bijsturing plaatsvinden. Besloten is om de rol van informatiemanagement ook via Netflex te laten lopen. Concreet betekent dit dat periodiek overleg over strategische ICT zaken zal plaats vinden. Dit alles met achtergrond dat de activiteiten op het gebeid van de interne automatisering aansluiten bij de doelstellingen van het NHG en haar medewerkers. 18

19 Bijlage A Overzicht activiteiten en producten 2.1 Speerpunt Persoonsgerichte zorg Onderwerp Gezamenlijke besluitvorming (Shared decision making) en ontwikkelen blended learning Scholing: gedeelde besluitvorming, stoppen met roken MGV technieken Praktijkboek voor huisartsen over palliatieve zorg Onderhoud, doorontwikkeling en innovatie Thuisarts.nl, waaronder ontwikkeling nieuwe keuzehulpen Patiënt als informatiedrager: Ontwikkelen van 5-10 nieuwe huisartsenbrochures over zeldzame ziekten, in samenwerking met VSOP, VSN en NFK. Bouwstenen medicatieproces: uitwerken onderdeel patiënt Onderzoeken of er behoefte is aan betere ondersteuning in HIS'en en KIS'en bij het gebruik van formulieren zoals scorelijsten. Bij gebleken behoefte ontwikkelen van een model om dergelijke formulieren te beheren en beschikbaar te stellen aan afnemers/softwareleveranciers. IZP evt. nieuwe versie; promotie implementatie en gegevensuitwisseling. oa. i.s.m. ZO! en Nictiz Thuisarts koppeling bv. met HIS ZelfzorgOndersteund!: bijdrage aan basiseisen versie 2 Standpunt Persoonsgerichte zorg 2.2 Speerpunt Inzicht in kwaliteit Onderwerp LESA Laboratoriumdiagnostiek Advisering NHGDoc Overzicht van de belangrijkste aanbevelingen voor diagnostiek op basis van standaarden (te gebruiken voor afspraken, registraties en indicatoren) aansluiting bij Lesa lab Overzicht van de belangrijkste aanbevelingen voor (terug)verwijzingop basis van standaarden (te gebruiken voor afspraken, registraties en indicatoren) Samenwerking Nivel: Feedback op gebruik standaarden Training gespreksleiders visitatie EKC basis- en vervolgscholing Tabel diagnostische bepalingen Project visitatie: - Helpdesk - Inhoudelijke ontwikkeling instrument 19

20 Onderwerp Indicatoren intern: - Onderhoud indicatoren bij standaarden (DM, HVZ, VVR, COPD, astma, astma bij kinderen, prescriptie, GGz, medicatieveiligheid - Ontwikkeling indicatoren bij standaarden - (Door)ontwikkeling indicatorenset ouderenzorg - Externe contacten t.b.v.indicatoren/kwaliteitsinstrumenten - Bijdrage aan indicatoren NHGDoc Indicatoren t.b.v. derde segment huisartsenzorg: - Indicatoren diagnostiek en verwijzing m.b..v Vektis data (indien ZN dit wil); anders m.b.v. data van diagnostische centra; evt. uitwerking tot DTO - Oriëntatie op relevante indicatoren diagnostiek o.b.v. aanbevelingen in standaarden (doelmatigheid, kwaliteit) - Bijdrage aan substitutie monitor Nivel - Bijdrage aan indicatoren M&I-verrichtingen ZN/Plexus o.b.v. Vektis-data - Bijdrage aan patient-vragenlijst voor zorggroepen, PROMS e.d. - Bijdrage aan bijeenkomsten over financiering derde segment + opstellen ontwikkelagenda ism LHV, Ineen, VWS, ZN 2.3 Speerpunt Professionalisering ondersteunend team Onderwerp Scholing: StiPs voor Praktijkassistentes (PA) i.s.m. NVDA, vervolgcursuspa triage en agressie bij triage, symposium ggz voor huisarts en poh-ggz Onderhoud, doorontwikkeling en innovatie Thuisarts.nl Voortzetting ondersteuning huisartsen bij 3 preventieprogramma s (griep, cervix, darmkanker) Preventie in de buurt: meewerken aan 5 regionale bijeenkomsten met goede praktijkvoorbeelden PraktijkWijzer Informatie Beveiligingactualiseren Onderhoud PraktijkWijzer Kwaliteit en veiligheid 3 Richtlijnontwikkeling 3.1 Standaarden Product Toelichting en resultaat in 2015 Diepe veneuze trombose en longembolie Publicatie in 2015 Hoofdtrauma Publicatie in 2015 Astma bij volwassenen Publicatie in 2015 COPD Publicatie in 2015 Stabiele angina pectoris Publicatie in 2015 Urinesteenlijden Publicatie in 2015 Decubitus Publicatie in

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

NHG-Jaarverslag 2013. Patiënt in beeld

NHG-Jaarverslag 2013. Patiënt in beeld NHG-Jaarverslag 2013 Patiënt in beeld 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Speerpunten 2013... 4 2.1. Arts-patiëntrelatie... 4 2.2. Samenwerking in het licht van continuïteit... 5 2.3. Oncologie... 6 2.4. Innovatie

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Chronische Zorg Colofon Expertgroep Chronische Zorg Dr. Jean Muris (voorzitter), huisarts, hoofd huisartsopleiding Maastricht Drs. Marie-Anne

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Standpunt ouderenzorg HKA

Standpunt ouderenzorg HKA Standpunt ouderenzorg HKA 1. Achtergrond De Nederlandse bevolking veroudert en blijft steeds vaker zelfstandig thuis wonen. Huisartsen krijgen daardoor steeds meer te maken met oudere patiënten, van wie

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Kaderhuisarts! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee?

Kaderhuisarts! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee? ! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee? Dr. Annet Wind, huisarts Hoorn en coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde, LUMC Jan Palmen, kaderhuisarts DM, Aarveld Medisch Centrum, Heerlen

Nadere informatie

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen Werkplan ehealth/ict Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen Kennisuitwisseling: Goede programma s en ideeën overnemen ICT werkgroep Korte beschrijving activiteiten Wat ga je

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684)

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684) Eerste Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. W. de Boer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft

Nadere informatie

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens.

Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens. Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens Inhoud Individueel zorgplan en doelen stellen Project: gedeelde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 5 3 Financieel kader 8 2 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. 16 juli 2013

Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. 16 juli 2013 Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017 16 juli 2013 Partijen: De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) De Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Home no. 5 Congresnummer Kiezen voor delen November 2016 Eerdere edities Verenso.nl De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Monique Bogaerts mbogaerts@verenso.nl De nieuwe

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant

Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant 1 Inleiding Kwetsbare ouderen De ouderdom komt vaak met vele gebreken. Een opeenstapeling van (kleine) gebreken of tekorten maakt kwetsbaar.

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente IX Inleiding NHG-Standaarden voor de praktijkassistente Dit is de nieuwe editie van de NHG-Standaarden voor praktijkassistentes. Standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor diagnostiek

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie