NHG-Jaarplan Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus GE Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht"

Transcriptie

1 NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus GE Utrecht Telefoon : internet : 1

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Speerpunten GGZ Inzicht in kwaliteit Arts-patiëntrelatie: versterking eigen inbreng van de patiënt in de zorg Samenwerking in de keten Richtlijnontwikkeling en samenwerking rond richtlijnen Richtlijnontwikkeling NHG-Standaarden internationaal Wetenschapsbeleid Implementatie Scholing Preventie en publieks- en patiënten voorlichting Praktijkautomatisering Ontwikkeling Kwaliteitsinstrumenten en Evaluatie Beleid, Marketing en Communicatie LHV, VHN en LOK Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO) Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) Andere beroeps- en brancheorganisaties en VWS NHG-erkende expertgroepen Marketing, communicatie en PR Marketing Communicatie en PR Projecten Spoed/Acute Ketenzorg NHGDoc Project patiëntenparticipatie Huisarts en Wetenschap en Tijdschrift voor praktijkondersteuning Huisarts en wetenschap Tijdschrift voor praktijkondersteuning Bedrijfsondersteunende afdelingen Algemene en Interne zaken (AIZ) Personeel, Opleiding & Organisatie (PO&O) Financiële zaken/planning, Advies en Control (FZ/PAC) Bijlage A Overzicht activiteiten en producten Bijlage B Organigram Bijlage C Lijst van gebruikte afkortingen

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2014 van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen met als motto Huisartsenzorg in samenwerking. Het jaarplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan dat in de loop van 2013 is vastgesteld en dat een vertaling is van de Toekomstvisie Huisartsenzorg Binnen de Toekomstvisie is samenwerking een thema dat telkens terugkomt. Samenwerking tussen huisartsen onderling, tussen huisarts en het ondersteunend team, tussen huisarts en kaderhuisarts, tussen huisarts en management van de zorggroep, tussen huisarts en patient, tussen huisarts en andere zorgverleners in de eerste lijn en tussen huisarts en zorgverleners in de tweede lijn. Nieuw in 2014 is ook de samenwerking tussen huisartsen(netwerken) en de gemeenten en GGD en. Ook bij samenwerking blijven de kernwaarden van de huisartsenzorg leidend, namelijk kwalitatief goede generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. De vaste relatie tussen huisarts en patiënt is hierbij essentieel. Het NHG maakt voor de huisarts(enpraktijk) een breed palet aan producten, diensten en activiteiten, onze zogenaamde core-business. Denk hierbij aan: standaarden, standpunten, (na)scholingsproducten, materialen voor patiëntenvoorlichting en preventie, materialen voor optimalisering praktijkvoering waaronder huisartsenautomatisering en indicatoren en NHG-Praktijkaccreditering. De ontwikkeling hiervan gaat ook in 2014 onverminderd. Daarnaast benoemt het NHG ook jaarlijks een of meerdere speerpunten, thema s waar extra menskracht en middelen voor beschikbaar worden gesteld. In 2014 zijn dit: GGZ, de arts-patiëntrelatie, inzicht in kwaliteit en samenwerking. Dit laatste thema is ook het thema voor het NHG-Congres Het jaarplan begint met het benoemen van omgevingsfactoren die van invloed zijn op het NHG-beleid en bespreekt vervolgens uitgebreid in hoofdstuk 2 de speerpunten. De reguliere activiteiten staan beschreven in de hoofdstukken 3 tot en met 9, gevolgd door de bedrijfsvoeringactiviteiten in hoofdstuk 10. Veel leesplezier gewenst. Dr. R.F. Dijkstra, huisarts, Bestuursvoorzitter NHG. 3

4 1. Inleiding Vorig jaar schreven wij in de inleiding dat de gezondheidszorg volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling stond. Voor de komende jaren zal dit onverminderd het geval blijven. Het Nederlandse gezondheidsstelsel is gebaseerd op solidariteit, maar door diverse ontwikkelingen zoals vergrijzing (rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt), technologische innovaties en culturele aspecten ( recht op zorg) nemen de zorgkosten zodanig toe dat de solidariteit van het zorgstelsel onder druk komt te staan. Zonder nadere maatregelen stijgen de zorguitgaven in de periode naar verwachting met 18 miljard euro van ruim 64 miljard tot 82 miljard en neemt het zorgvolume jaarlijks met 4-5% toe. De overheid probeert de stijging van de zorgkosten te pareren door veranderingen in de bekostigingsstructuur, meer eigen verantwoordelijkheden voor de burgers (zelfmanagement) en eigen bijdragen. Alle politieke bewegingen die we op dit moment zien zijn erop gericht de houdbaarheid van het zorgstelsel te bevorderen met verbetering van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. De maatregelen grijpen in op: a. Het individu - Hoewel er steeds meer verantwoordelijkheden bij de burgers zelf komen te liggen, er meer nadruk ligt op keuzevrijheid en er meer oog komt voor de behoeften van de patiënten staat het recht op zorg steeds meer ter discussie. Niet alles wat kan moet, zoals blijkt uit de pakketverkleiningen, toename eigen risico en de recente discussie over het onnodig doorbehandelen. Waar in het verleden sprake was van een recht op een voorziening wordt dit tegenwoordig vertaald in een plicht van bijvoorbeeld gemeenten om mensen te compenseren voor de belemmeringen die ze ondervinden bij deelname aan de samenleving. - Mensen worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheden. Zo is de discussie gestart over de gedifferentieerde zorgpolis, het sparen voor de zorg voor later, en de (verplichte) inzet van mantelzorgers. - Verschuivingen in definitie van gezondheid en ziekte. In de afgelopen decennia is de definitie van ziekte en gezondheid veranderd: Ziektedefinities zijn opgerekt en nieuwe ziektes zijn gedefinieerd als gevolg van grote demografische, sociaal-culturele en epidemiologische verschuivingen van risico-factoren (bijvoorbeeld obesitas). Daarnaast kunnen ziekten in een steeds vroeger stadium gediagnosticeerd worden en verschuiven afkappunten voor behandeling omdat betere medicatie beschikbaar is. Gezondheid is een meer dynamisch en multidimensionaal begrip geworden. b. Het stelsel - Decentralisatie van delen van de zorg. Wat betreft de jeugdzorg is er een ontwikkeling gaande van provincie naar gemeenten. De jeugdzorg valt per 1 januari 2015 onder de Wmo en vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering. De zorg die de huisarts aan jeugdigen verleent blijft wel onder de zorgverzekeringswet vallen. Ook delen van de langdurige zorg zullen vanuit de AWBZ verplaatst worden naar de Wmo. Op gemeentelijk niveau worden samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale zorg- en welzijnspartijen. - De thuisverpleging zal uit de AWBZ gehaald worden en ondergebracht worden in de zorgverzekeringswet. Dit geldt ook voor de langdurige geestelijke gezondheidszorg. - Het bedrijfsrisico van de zorgverzekeraars neemt toe waardoor zij steeds bewuster en scherper zullen inkopen. Er bestaat steeds meer behoefte aan inkoopparameters/indicatoren. - Substitutie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn en vanuit de eerste lijn naar de nulde lijn. De 4

5 zorg daar leveren waar die het goedkoopste en kwalitatief goed kan worden uitgevoerd. Verschuiving van macrobudgetten binnen de zorg. - Integrale inkoop van huisartsenzorg en verpleegkundige zorg, waarbij ook gekeken wordt naar de populatie. Deze nieuwe bekostigingssystematiek wordt per 1 januari 2015 ingevoerd en bestaat in hoofdlijnen uit drie segmenten, te weten een segment dat een basisvoorziening huisartsenzorg ondersteunt, een segment gericht op (programmatische) multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg en een segment dat het belonen van (gezondheids)uitkomsten en vernieuwing stimuleert. - Het afsluiten van meerjarige convenanten tussen VWS en de verschillende zorgaanbieders waaronder de huisartsenzorg. Partijen worden hierbij zelf verantwoordelijk voor hun budget en kunnen aangesproken worden op onder- of overschrijdingen. Voor de periode 2014 tot en met 2017 mag het huisartsenbudget in 2014 stijgen met 1,5% ten opzichte van 2013, daarna jaarlijks met 1%. Daarnaast wordt jaarlijks 1,5% groei toegestaan ten behoeve van substitutie, innovatie en incentives (in 2014 echter 1%). - Financiering van de ketenzorg/programmatische zorg is onderdeel van het tweede segment. Voor een goede afstemming van de zorg is een goed en toegankelijk patiëntendossier van belang. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) spant zich in om te komen tot een systeem waarmee zorgverleners zorggegevens bij elkaar kunnen inzien. c. De organisatie - De patiënt staat centraal. De zorg wordt rondom de patiënt georganiseerd. De patiënt is leidend en niet de professional of het aanbod. Dit resulteert nu in ziektespecifieke ketenzorg, en zal in de nabije toekomst leiden tot een multidisciplinair, op de patiënt afgestemd zorgplan. Hierbij is de scheiding tussen care en cure, tussen gezondheidszorg en welzijn opgeheven. - De zorg vindt in de buurt van de patiënt plaats. Het uitgangspunt is de wens van de mens om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven functioneren, thuis te kunnen blijven wonen en te kunnen participeren in de maatschappij. Een van de uitwerkingen hiervan is de consultatiefunctie van de tweedelijn in de eerste lijn en ook de poortwachtersfunctie van de huisarts. - Taakdelegatie binnen de huisartsenpraktijk naar POH, POH-GGZ en POH-jeugd. - Taakherschikking, de zorg wordt zo laag mogelijk in de keten georganiseerd, geleverd door de goedkoopste zorgverlener met behoud van kwaliteit van zorg. VWS ziet een belangrijke taak weggelegd voor de wijkverpleegkundige die een coördinerende rol vervult tussen care, cure en welzijn. Volgens VWS is de wijkverpleegkundige van toegevoegde waarde bij zelfredzaamheid, preventie en het opzetten van sociale wijkteams. Ook een belangrijke rol voor de huisarts die zorg uit het GGZ-domein en de ouderenzorg naar zich toe haalt. Ook ziet VWS een grotere rol weggelegd in de eerste lijn voor de nurse practioner en de physician assistant. In de acute zorg zien we een dergelijke ontwikkeling ook. Huisartsenposten die gesitueerd worden in een ziekenhuis voor de Spoedeisende Hulp (SEH). d. Het consult - Doelmatig (zinnig en zuinig) voorschrijven. Zinnige en zuinige zorg is het uitgangsprincipe van de NHG- Standaard. Zinnige en zuinige zorg zijn voorwaarden voor duurzame kwalitatief hoogwaardige zorg. De huisartsenzorg speelt hierbij een belangrijke rol onder andere als poortwachter naar de tweedelijn. Hierbij is het van belang dat huisarts en patiënt elkaar goed kennen. Voorwaarden hiervoor zijn de inschrijving op naam, maar ook een voortdurende investering van de huisarts(enpraktijk) in de arts-patiëntrelatie. 5

6 - Uit de NZa monitor huisartsenzorg blijkt dat er steeds meer langere consulten gegeven worden en dit geldt ook voor de visites. - Uit onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat patiënten nog steeds veel waarde hechten aan de eigen huisarts. Toch blijkt ook dat service-aspecten steeds belangrijker worden. Denk aan de bereikbaarheid (telefonisch, fysiek) van de huisarts. Het aantal telefonische consulten neemt toe. - Voor enkele chronische aandoeningen waarvoor geprotocolleerde begeleiding ter voorkoming van secundaire complicaties een meerwaarde heeft zijn en worden zorgprogramma s ontwikkeld, Preventie maakt deel uit van disease management. Programmatisch georganiseerde secundaire preventie en vroegdiagnostiek zijn belangrijke middelen om de impact van deze aandoeningen voor patiënt en samenleving te beperken. - Bevorderen zelfredzaamheid patient. Door medische vooruitgang zijn bepaalde ziekten, zoals kanker steeds beter te behandelen en sterven minder mensen aan deze ziekten. Dit geldt ook voor kinderen die genezen van ziekten (zoals kanker) waaraan ze vroeger overleden zouden zijn. Steeds meer mensen met een chronische aandoening bouwen veel ervaring op bij het omgaan met de aandoening. Patiëntenparticipatie wordt dan ook steeds belangrijker evenals voorlichting en zelfzorg. Door verbeteringen op het gebied van ICT, zoals EPD, maar ook e-consult en internetbehandelingen zijn hiervoor steeds meer mogelijkheden beschikbaar. 2. Speerpunten 2014 Op basis van bovenstaande ontwikkelingen kiest het NHG in 2014 voor de volgende speerpunten. 2.1 GGZ Met ingang van 2014 is de GGZ anders georganiseerd. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de huisarts voor de eerste opvang en begeleiding van patiënten met psychische problematiek en als poortwachter voor verwijzing naar generalistische Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ indien sprake is van een (vermoeden van) stoornis volgens de DSM-criteria. De huisartsenzorg wordt daarvoor versterkt met extra ondersteuning van de POH-GGZ. Ook komen er mogelijkheden om psychiaters of psychologen te consulteren en wordt er veel verwacht van ondersteuning via e-health. Herziening Standpunt GGZ Vanwege de ontwikkelingen in de GGZ zal het Standpunt GGZ in de huisartsenzorg uit 2007 worden geactualiseerd. Hiermee wordt een inhoudelijk kader gegeven voor de veranderde taakverdeling en organisatie van de GGZ. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de expertgroep PsyHAG. Het speerpunt sluit aan bij het NHG-Meerjarenbeleidplan waarin het ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg voor patiënten met psychische problematiek als resultaatsdoelstelling staat genoemd. Ondersteuning vanwege veranderende eisen die worden gesteld In het kader van dit speerpunt wordt gewerkt aan verschillende producten en diensten om de huisarts(enpraktijk) te ondersteunen bij de veranderende eisen die worden gesteld, zoals de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen, samenwerkingsafspraken en patiënten- en publieksvoorlichting via Thuisarts.nl. Zo zal in 2014 het NHG trekker zijn van de ontwikkeling van een samenwerkingsafspraak tussen huisartsen en disciplines werkzaam in de basis GGZ en specialistische GGZ, waarin criteria worden geformuleerd voor consultatie, verwijzing, terugverwijzing en monitoring bij gedeelde zorg. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 6

7 2.2 Inzicht in kwaliteit De kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg in Nederland staat op een bijzonder hoog peil. Goede kwaliteit uit zich in patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid, tijdigheid, gepaste zorg en gelijkheid. De huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de monitoring en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en praktijkvoering. De verbetercyclus vraagt om inzicht in eigen handelen. Daarom wordt in 2014 extra aandacht gegeven aan ondersteuning en instrumenten om dit inzicht eenvoudiger te verkrijgen. Binnen het speerpunt inzicht in kwaliteit bevordert het NHG de ontwikkeling en implementatie van diverse kwaliteitsinstrumenten, waaronder het visitatieprogramma. Het visitatieprogramma is een onderbouwd, veilig en eenvoudig te gebruiken programma waarvan het instrument Individueel Functioneren Huisartsen (IF-H) de kern is. Doel is de huisartsen te helpen het eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren. IF-H is een instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeld door het NHG in samenwerking met IQ Healthcare en gebaseerd op het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IF-MS). IF-H geeft een beeld van de sterke kanten en de minder sterke kanten van het eigen functioneren. Het programma biedt de gelegenheid verbeterpunten op te stellen en veranderingen in gang te zetten. De pilot van het visitatieprogramma is afgerond; opmerkingen en verbeteringen worden meegenomen bij de implementatie van het gehele visitatieprogramma dat medio 2014 beschikbaar komt. Vanaf 2016 zal het afronden van het visitatieprogramma als eis gehandhaafd worden door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Het NHG streeft er naar dat voor de zorg noodzakelijke registraties met zo weinig mogelijk extra handelingen uit het HIS gehaald kunnen worden om inzicht te geven in de prestaties. Naast goede ICT voorzieningen is het noodzakelijk om hiervoor indicatoren te bepalen. Indicatoren zijn een hulpmiddel om een indruk te krijgen van de kwaliteit van zorg en bieden de mogelijkheid om te monitoren hoe deze zich ontwikkelt in de tijd. Ook kunnen ze helpen om aan derden, zoals patiënten en zorgverzekeraars, informatie te bieden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Gebruik van indicatoren dient functioneel en doelmatig te zijn wat onder andere inhoudt dat toepassing ervan leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. De expertise van het NHG bevindt zich voornamelijk op het gebied van zorginhoudelijke indicatoren, indicatoren over het zorgproces en zorguitkomsten. Daarnaast stimuleert het NHG het gebruik van indicatoren als onderdeel van de kwaliteitscyclus om de implementatie van richtlijnen inzichtelijk te maken. NHG ondersteunt het idee dat indicatoren gericht op uitkomsten, inclusief patiëntgerelateerde uitkomstmaten (patientreportedoutcomemeasures of PROM s) hierbij onontbeerlijk zijn en bij voorkeur worden verankerd in de richtlijnen, maar alleen daar waar het relevante informatie oplevert. Het speerpunt Inzicht in kwaliteit sluit aan bij de voorwaarden van VWS en ZN voor het verstrekken van kwaliteitsgelden (gelden die we tot dusver structureel jaarlijks van ZN ontvingen), zoals genoemd in het Onderhandelaarsresultaat eerstelijn Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 2.3 Arts-patiëntrelatie: versterking eigen inbreng van de patiënt in de zorg De kracht en toegevoegde waarde van de huisartsgeneeskunde in de zorg liggen in de langdurige artspatiëntrelatie, de deskundigheid van de huisarts en de opgebouwde vertrouwensrelatie. Dit speerpunt is gerelateerd aan de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde en gericht op de modernisering van de relatie huisarts patiënt. Er ligt in de zorg meer nadruk op het actief betrekken van de patiënt bij de zorg en de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid en ziekte. Dit is ook een uitgangspunt van de Toekomstvisie Huisartsenzorg Hier is door de beroepsgroep ook de ambitie uitgesproken om waar mogelijk de patiënt te betrekken bij het opstellen van doel en invulling van het behandelplan en zelfmanagement te bevorderen. 7

8 De diversiteit in de samenleving ziet de huisarts dagelijks terug in uiteenlopende behoeften en wensen van patiënten aan zorg en service in de verschillende fasen van het leven. Speciale aandacht vraagt de groeiende groep patiënten met een chronische aandoening en de kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. Het is de uitdaging om deze patiënten te betrekken bij het behandelbeleid. Mensen met een chronische aandoening voeren een groot deel van de zorg die ze nodig hebben zelf uit. Daarom is het ondersteunen en versterken van zelfmanagement van groot belang. Gepaste en geëigende zorg wordt gerealiseerd door rekening te houden de wensen, mogelijkheden en motivatie van de patiënt. Gezamenlijke besluitvorming over het behandelplan heeft een positief effect op onder meer risicoperceptie van patiënten, hun kennis over voor- en nadelen van behandelopties en de tevredenheid over het besluitvormingsproces. 1 Dit draagt bij aan het patiëntenvertrouwen en zinnige en doelmatige zorg. Denk aan de mogelijkheid om het beloop van de klachten gecontroleerd af te wachten in plaats van direct te behandelen en het weloverwogen afzien van behandeling met het oog op de kwaliteit van leven. Het versterken van de eigen inbreng van de patiënt vraagt naast tijdsinvestering om een proactieve attitude van de huisarts en om goede communicatievaardigheden van de huisarts. Betrouwbare informatievoorziening/publieksinformatie speelt in dit proces een ondersteunende rol. Hiervoor wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van Thuisarts.nl. Het NHG blijft investeren in dit medium ter ondersteuning van het werk van de huisarts(enpraktijk). Met dit speerpunt beoogt het NHG om huisartsen(praktijken) te ondersteunen op het punt van de artspatiëntrelatie met de focus op patiëntempowerment. Dit gebeurt met een breed palet aan activiteiten. Aandacht voor gedeelde besluitvorming in de richtlijnen De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het vernieuwen van het proces van richtlijnontwikkeling. Zo is er onder andere een methodologie ontwikkeld om het patiëntenperspectief hierin een plaats te geven. Ervaringsdeskundigheid van patiënten is een zinvolle aanvulling op evidence based medicine en draagt bij aan zorg op maat. Er wordt nu ook gewerkt aan de ondersteuning van gedeelde besluitvorming via de richtlijnen. Het gaat hierbij om die richtlijnen waarbij sprake is van gelijkwaardige behandelopties en waarmee rekening kan worden gehouden met de voorkeur van de patiënt. De richtlijn geeft informatie over de voor- en nadelen van de verschillende opties op basis waarvan de huisarts in samenspraak met de patiënt kan komen tot het behandelplan. Hiervoor zijn al diverse Keuzehulpen beschikbaar. De bestaande Keuzehulp Prostaat zal worden geactualiseerd naar aanleiding van de herziene NHG-Standaard Mictieproblemen evenals de Keuzehulp over trommelvliesbuisjes. Daarnaast worden nieuwe Keuzehulpen gemaakt. Realisatie ervan is mede afhankelijk van subsidiemogelijkheden. De implementatie van het gebruik van Keuzehulpen wordt gestimuleerd door hier aandacht aan te besteden in andere NHG-producten als PraktijkWijzers en scholing. Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Het werken met een Individueel Zorgplan (IZP) wordt algemeen gezien als een belangrijk middel om samenhangende en op de patiënt afgestemde zorg en zelfmanagement te bevorderen. Het NHG ziet het IZP als de dynamische set van afspraken van de patiënt en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de patiënt. Die vormen de kern van het proces van de individuele zorgplanning dat deel uit maakt van het IZP. In feite kan onderscheid worden gemaakt naar het proces (het gesprek over doelen, behoeften en motivatie en het proces van gezamenlijke besluitvorming) en het product (de weergave van de feitelijke afspraken tussen patiënt en 1 Faber, M, Harmsen M, Van der Burg, S, van der weijden T. Gezamenlijke besluitvorming & zelfmanagement. IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St Radboud

9 zorgverlener(s). Uitgangspunt is dat het IZP niet aandoeninggericht is, maar generiek. Zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. In 2013 is een programma van eisen voor een generiek Individueel Zorgplan ontwikkelt, in samenwerking met alle relevante partijen. Tevens ligt er een format voor het vastleggen van afspraken tussen patiënt en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement die zijn gebaseerd op de persoonlijke situatie van de patiënt. In 2014 zal zowel het product, het digitale format voor doelen en afspraken, als de proceskant verder worden ontwikkeld. Dit betreft bijvoorbeeld scholing voor zorgverleners, voorlichting voor patiënten en standaarden voor gegevensuitwisseling. Digitale ondersteuning arts patiëntrelatie: Thuisarts.nl en apps Mede dankzij de succesvolle publiekswebsite Thuisarts.nl wordt de goed geïnformeerde patiënt een volwaardiger gesprekspartner voor de huisarts. Betrouwbare adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke richtlijnen zijn daarbij van belang. Om die reden is deze website een belangrijke pijler voor de modernisering van de arts-patiënt relatie en het bevorderen van zelfredzaamheid. Deze website wordt met informatie en toepassingsmogelijkheden uitgebreid, zoals zelftriage en zelfzorg, en een serie nieuwe Thuisarts.nl films. Daarnaast wordt in samenwerking met specialisten gewerkt aan uitbreiding van hun patiënteninformatie op Thuisarts.nl wat ook de afstemming en samenhang in de zorg ten goede komt. De kracht van Thuisarts.nl is de eenvoudige structuur, begrijpelijke taal, steeds meer ondersteund met beeld en filmpjes.het streven is dat Thuisarts.nl dé entree wordt voor de Nederlandse publieksinformatie op het internet ook voor alle Keuzehulpen, nu de website kiesbeter.nl verdwijnt. Om de website Thuisarts.nl verder te integreren in het werk van de huisartsenpraktijk, wordt digitaal materiaal ontwikkeld dat kan worden gebruik op schermen in de wachtkamer. Daarnaast wordt de digitale ondersteuning uitgebreid met een Thuisarts-app en samenwerking met de app Moet ik naar de dokter?. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 2.4 Samenwerking in de keten De komende jaren krijgen we te maken met een groeiend aantal kwetsbare ouderen tot ruim één miljoen in Nu al leven in Nederland circa 4,5 miljoen mensen met een chronische ziekte en bijna één derde van deze mensen heeft multimorbiditeit. De verwachting is dat het aantal mensen met chronische ziekten en ook het aantal mensen met multimorbiditeit nog verder zal toenemen. Om aan de groeiende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden, is een efficiënte organisatie van de zorg nodig 2. Vanaf 2015 zal de jeugdzorg ondergebracht zijn bij gemeenten. In dat jaar wordt ook de extramurale verpleging overgeheveld naar de Zvw evenals de langdurige GGZ. Vanaf 2016 krijgen cliënten met een lichtere zorgvraag (ZZP 4) de zorg in de eigen omgeving (scheiden wonen en zorg). Met deze ontwikkelingen zal de druk op de eerstelijnsvoorzieningen vanaf 2015 explosief toenemen en vragen om meer samenwerking, taakdelegatie en een hogere organisatiegraad. Met het oog op deze ontwikkelingen is samenwerking gekozen als een speerpunt en thema voor het NHG- Congres Het optimaliseren van samenwerking is een belangrijk issue om te zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt op de juiste tijd door de juiste zorgverlener. Het is de ambitie van de beroepsgroep dat de patiënt zoveel mogelijk zorg ontvangt in de eigen woonomgeving door maximaal gebruik te maken van de huisartsenvoorziening, samenwerking met andere zorgverleners en het stimuleren van zorginnovatie. 2 Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken Rapportage 2012 Nivel 9

10 Samenwerking binnen het team Een deel van de zorgvraag wordt binnen de huisartsenpraktijk opgevangen door de huisarts en andere leden van het team. Door taakdelegatie en taakdifferentiatie kan een toenemende zorgvraag opgevangen worden. Hierbij is goede samenwerking met praktijkondersteuners (POH-somatiek en POH-GGZ) en kaderhuisartsen van groot belang. Het NHG biedt ondersteuning aan samenhangende zorg op basis van de huisartsgeneeskundige uitgangspunten binnen het team. Speciale aandacht gaat het komende jaar uit naar de samenwerking met de POH-GGZ vanwege de grotere rol van de huisartsen op het gebied van GGZ gaat bieden (zie ook speerpunt GGZ) en de inzet van kaderhuisartsen voor consultatie binnen samenwerkingsverbanden van huisartsenpraktijken. Structurele samenwerking binnen de keten en multidisciplinaire samenwerking Structurele samenwerking met ketenpartners in de eerste en tweede lijn en de verbinding tussen preventie, cure en care vragen speciale aandacht voor kwetsbare patiënten met chronische aandoeningen, voor ouderen met een complexe zorgvraag en palliatieve zorg. De gemeente wordt hierbij ook een steeds belangrijker partner, met name op gebied van preventie en de zorg voor kwetsbare ouderen en jeugd. Dit vraagt om de ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden en netwerken waarvoor organisatorische competenties en speciale samenwerkingsvaardigheden van het team van de huisartsenpraktijk (inclusief kaderhuisartsen) noodzakelijk zijn. Goed afgestemde zorgketens en multidisciplinaire zorgpaden zijn hiervan afhankelijk. De multidisciplinaire richtlijnen en samenwerkingsafspraken bieden hiervoor de basis. Consultatie Op diverse plaatsen wordt eerste ervaring opgedaan in onderlinge consultatie van huisarts en specialist. Deze nieuwe vorm van samenwerking past binnen de vorming van multidisciplinaire zorgpaden en samenwerkingsnetwerken. Op basis van good practices wordt onderzocht op welke wijze het NHG hier (digitale) ondersteuning aan kan bieden. Ondersteuning ICT ICT is van fundamenteel belang om de samenwerking tussen zorgverleners te ondersteunen en faciliteren, zoals ict-richtlijnen en afspraken over adequate dossiervorming in multidisciplinaire samenwerking. Het Individueel Zorgplan is een belangrijk instrument om samenhangende zorg op het individuele niveau van de patiënt te bevorderen. Het in 2013 ontwikkelde plan van eisen geeft de leidraad voor het ontwikkelen van scholing, standaarden voor gegevensuitwisseling, patiënteninformatie en een format voor digitaal vastleggen van de doelen en afspraken van de patiënt met verschillende zorgverleners. Het NHG beoogt met het speerpunt samenwerking ondersteuning te bieden aan samenwerking binnen binnen de eerste en tweede lijn, met aandacht voor zorggroepen, substitutie van taken van de tweede naar eerste lijn en consultatie van huisarts en specialist. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 3. Richtlijnontwikkeling en samenwerking rond richtlijnen 3.1 Richtlijnontwikkeling Sinds 2012 wordt gewerkt aan het versnellen van de actualisering van de NHG-Standaarden. De herziening richt zich op ervaren knelpunten, waardoor sommige standaarden niet meer volledig hoeven te worden herzien. Er wordt bij elke standaard samengewerkt met andere partijen ten behoeve van het draagvlak en om de zorg in de eerste en tweede lijn beter op elkaar af te stemmen. Ook wordt structureel aandacht besteed aan het patiëntperspectief. Voor 2014 staat publicatie van tenminste 12 standaarden gepland, waarvan 10 herziene versies en twee over nieuwe onderwerpen (ADHD en Traumatisch hoofdletsel). Tevens zal gestart 10

11 worden met de actualisering van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement volgens het model van de levende richtlijn. Hiervoor zal een werkgroep bestaande uit huisartsen, internisten en cardiologen het commentaar op de standaard en de nieuwe ontwikkelingen beoordelen en de tekst hierop zo nodig aanpassen. Ook zal hierbij de herziening van de LTA Chronische nierschade worden meegenomen. Tot slot zal samenwerking gezocht worden met de redactie van de boeken over Kleine kwalen, waarin de onderwerpen van NHG-Standaarden en kleine kwalen beter op elkaar worden afgestemd, om duplicatie te voorkomen. 3.2 NHG-Standaarden internationaal In 2013 is een aanvang gemaakt met het vertalen van de NHG-Standaarden in het Engels. Diverse landen (onder andere Turkije, Japan, Ecuador) hebben reeds interesse getoond in gebruik van de NHG-Standaarden. In 2014 zullen opnieuw standaaden worden vertaald. Er is een marketingplan ontwikkeld om de standaarden internationaal onder de aandacht te brengen. Het WONCA netwerk en het Guidelines International Network, waar het NHG founding member van is, zullen worden benut om potentieel geïnteresseerde partijen te benaderen. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 4. Wetenschapsbeleid Bij het maken van standaarden wordt structureel gebruik gemaakt van het HARING-format om kennislacunes te formuleren. Dit format blijkt niet alleen goed bruikbaar door de richtlijnmakers, maar sluit ook beter aan op de behoeften van onderzoekers. De lacunes worden voortaan integraal met de standaard gepubliceerd. Daarnaast worden van alle standaarden die de afgelopen vijf jaar zijn gepubliceerd lacunes gemaakt volgens het nieuwe format. Er is gestart met de ontwikkeling van een overzichtswebsite van kennislacunes en lopend huisartsgeneeskundig onderzoek. Hierdoor zullen de kennislacunes doorzoekbaar zijn op de website en is er een helder overzicht van het lopende onderzoek. Afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met geïnteresseerde partners om te kijken of European General Practice Research Network (EGPRN) in Nederland kan worden georganiseerd in samenwerking met het NHG. Dit zal worden voortgezet in Momenteel is het NHG voorzitter van de programmacommissie Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Het programma richt zich op de versterking van onderzoek en onderwijs. ZonMw voert deze opdracht uit voor de SBOH. Het NHG wetenschapsbeleid voor de komende jaren wordt in een visie verwoord. Deze visie zal worden voorgelegd aan en besproken met verschillende betrokken partijen, zowel intern als extern (o.a. het IOH(-R) en CWO), en met hen worden afgestemd. Afgelopen jaar is binnen IOH verband een eerstelijns research consortium opgericht. In de uitwerking van de visie zal het NHG bekijken of dit consortium ondersteund kan worden. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 11

12 5. Implementatie Een kernactiviteit van het NHG is bevorderen dat recente kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in de huisartsenpraktijk. Hiervoor ontwikkelt het NHG diverse producten waaronder nascholingsproducten, PraktijkWijzers, boeken over geprotocollerd werken, enz. Naast huisartsen zijn praktijkondersteuners en verpleegkundigen een belangrijke doelgroep voor deze materialen omdat zij een steeds groter deel van met name de chronische en complexe zorg voor hun rekening nemen. Bij de papieren NHG-PraktijkWijzers en Protocollaire boeken hoort een digitaal deel dat op de NHG-website staat. Behalve het maken van nieuwe NHG-PraktijkWijzers/Protocollaire boeken en het maken van herzieningen is continue aandacht nodig voor onderhoud, het beantwoorden van vragen en het up-to-date houden van de informatie. Om de kwaliteit van de NHG-PraktijkWijzers/Protocollaire boeken te vergroten wordt bij de ontwikkeling gewerkt met werkgroepen en een HAwebgroep. Zo wordt bereikt dat de inhoud beter aansluit op de behoeften die er bestaan in het veld. Naast verbetering van de NHG-PraktijkWijzers/Protocollaire boeken en het productieproces wordt gewerkt aan verbreding van het aanbod en met name aan betere tools om de praktische kennis beschikbaar te maken voor de gebruikers. Een idee is de ontwikkeling van een van de Protocollair CVRM afgeleide stroomdiagrammentool/app. Dit instrument moet het mogelijk maakt tijdens het spreekuur snel praktische informatie te raadplegen. Vast onderdeel van het ontwikkelproces van implementatiematerialen is het in kaart brengen van mogelijke knelpunten bij de implementatie van een richtlijn. Hiervoor is een implementatiecoordinator aangesteld die samen met de richtlijnmaker een overzicht maakt van bestaande knelpunten in de praktijk. Daarnaast wordt in een latere fase van de te ontwikkelen richtlijn een focusgroep met huisartsen georganiseerd. Doel is een zo goed mogelijk op de praktijk toegesneden richtlijn met aanpalende implementatieproducten te hebben. Ook besteedt het NHG speciale aandacht aan etnisch-culturele aspecten in de richtlijn en het implementatiemateriaal met het doel de toepasbaarheid in de praktijk te vergroten. Zo worden er speciale materialen voor laaggeletterden ontwikkeld, vindt op dit gebied samenwerking met universiteiten en huisartsopleidingen plaats en wordt de website huisartsenmigrant.nl onderhouden. 5.1 Scholing Nascholing NHG-Scholing ontwikkelt en organiseert nascholing voor huisartsen, POH s en DA s over actuele en geactualiseerde wetenschappelijke NHG-Standaarden en andere NHG-producten, en over actuele onderwerpen. De scholing wordt vraaggericht ontwikkeld en aangeboden of aanbodgericht, wanneer het NHG het als zijn taak ziet het onderwerp onder de aandacht te brengen. De scholing is praktijkgericht, resulterend in concrete handvatten en verbeterplannen, en wordt onafhankelijk van commerciële sponsors georganiseerd. Er wordt structureel samengewerkt met de NHG-erkende expertgroepen. In beginsel wordt het aanbod voorgelegd en georganiseerd i.s.m. regionale nascholingsorganisaties (WDH s, ROS en, HDS en etc.) die voor het NHG regionale partners zijn, met inzet van regionale experts op het vakgebied. Wanneer een regionale partner geen samenwerking wenst rond een bepaald onderwerp terwijl verwacht wordt dat leden wel interesse hebben wordt de scholing georganiseerd als Open aanbod. NHG-Scholing stelt het aanbod vast, doet de acquisitie bij de regionale partners, voert de scholing uit en is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering. De focus ligt in 2014 op StiP-cursussen (Standaard in de Praktijk) over nieuwe standaarden die zo mogelijk worden ontwikkeld in samenwerking met expertgroepen en op het vergroten van het volume van bestaande en veel gevraagde leergangen en cursussen. 12

13 Individuele nascholing Leden van het NHG kunnen een abonnement nemen op het Programma s voor Individuele Nascholing (PIN s). Hiervoor ontvangen zij tien PIN s per jaar. In 2014 zullen vijf e-learning-programma's deel uitmaken van het abonnement. Hiervoor is een nieuw software programma, "articulate", aangeschaft dat veel mogelijkheden biedt voor interactieve werkvormen en makkelijker in gebruik is voor zowel ontwerper als cursist. Daarnaast zal er zowel een kwalitatief onderzoek (interview onder de gebruikers) als een kwantitatief onderzoek (genereren van gebruikerscijfers) gedaan worden om conclusies te kunnen trekken over het al dan niet uitbreiden van het aantal e-learnings. Er zal ook onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om een educatieve toets te verbinden aan de e-learning (PIN). Dit gebeurt tot op heden niet. Een andere ontwikkeling is het uitbrengen van korte educatieve filmpjes over nieuwe of herziene standaarden als voorloper voor een e-learning. Ook voor de POH worden webprogramma s gemaakt. Huisartsen en POH's die individuele supervisie en coaching wensen, gericht op versterking van professioneel gedrag, worden in contact gebracht met NHG-erkende superivisoren. Deze vormen van beroepsgerichte begeleiding wordt overigens ook in kleine groepen aangeboden, evenals de mogelijkheid tot begeleide intervisie. NHG-Kaderopleidingen Het NHG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van NHG-Kaderopleidingen. Momenteel zijn er 11 kaderopleidingen, en enkele daarvan kennen expertgroepen waarin de afgestudeerden verenigd zijn. Leden van deze expertgroepen treden op als freelance ( externe ) docent in de door het NHG ontwikkelde scholing. Ook werken de expertgroepen mee aan de totstandkoming van Asklepion leergangen. In 2014 zal een nieuwe kaderopleiding starten, namelijk Spoedzorg. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 5.2 Preventie en publieks- en patiëntenvoorlichting De ondersteuning van huisartsen bij preventie en patiëntenvoorlichting in de praktijk is een van de kerntaken van het NHG. De in 2012 succesvol gelanceerde en drukbezochte publiekswebsite Thuisarts.nl is hiervoor een belangrijk instrument, zoals ook blijkt uit het veelvuldig gebruik door en de grote waardering van huisartsen. Thuisarts.nl is een belangrijk instrument om richtlijnen goed te helpen implementeren. In 2014 zal Thuisarts.nl verder worden ontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten: inbedding van informatie van derden (o.a. specialisten, gezondheidsfondsen), uitbreiden van audio-visuele materialen (afbeeldingen, films) en zelftriage. Ook zal Thuisarts.nl huisarts, patiënt en publiek ondersteunen bij actuele medische onderwerpen, die via de media veel vragen oproepen. Deze ondersteuning vindt plaats door nieuwsberichten en nieuwe Thuisartsteksten. Het NHG-folderrek zal beperkt worden vernieuwd in de Thuisarts.nl-stijl. Op het gebied van preventie gaat, samen met de LHV en het RIVM-Centrum voor Gezond Leven (CGL), een project van start over wijkgerichte preventie door huisarts en gemeenten; dit is een concretisering van een van de ambities uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg Ook worden de mogelijkheden van nieuwe modules van het PreventieConsult op het gebied van psychische aandoeningen (speerpunt GGZ) en Kanker onderzocht en blijft het NHG participeren in diverse partnerships en projecten op het gebied van preventie. Het project De patiënt als informatiedrager, in samenwerking met VSOP, VSN en NFK, loopt door. Van 2013 tot 2015 zullen twaalf nieuwe huisartsenbrochures over zeldzame ziekten worden ontwikkeld. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 13

14 5.3 Praktijkautomatisering Bij praktijkautomatisering gaat het om standaardisatie, communicatie en consultondersteuning. Binnen deze focus zal in 2014 speciale aandacht uitgaan naar multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, Individueel Zorgplan, e-health en privacy en beveiliging. Diverse thema s overlappen elkaar en kennen elementen van standaardisatie en communicatie. Sommige onderwerpen hebben niet alleen betrekking op de werkwijze en ondersteuning daarbij op het niveau van de huisartsenpraktijk, maar raken eveneens aan werkwijzen en afspraken op het niveau van een zorggroep. Bij het aandachtspunt multidisciplinaire samenwerking willen we onderzoeken en uitdiepen hoe huisarts en andere zorgverleners, in casu apotheker en wijkverpleegkundige, samenwerken, welke informatie hierbij een rol speelt en hoe de samenwerking kan worden ondersteund. Meerdere zorgverleners zijn betrokken bij de zorg rond een patient en een toenemend aantal zorgverleners heeft toegang tot patiëntgegevens. Los van privacy-vraagstukken is het van belang om een eerste beeld te schetsen hoe het dossier zo kan worden ingericht dat voor verschillende disciplines het overzicht behouden blijft, terwijl tegelijkertijd ieder wel vanuit het eigen perspectief kan vastleggen wat nuttig en noodzakelijk is. We willen in 2014 een dergelijke schets opstellen en toetsen. In het kader van ketenzorg werkt het NHG samen met Nictiz aan het ontwikkelen van nieuwe berichtstandaarden die van belang zijn voor de gegevensuitwisseling tussen HIS en KIS. Daarnaast wil het NHG een aanzet geven tot het formuleren van functionele eisen voor ketenzorg-informatiesystemen. Het project opstellen plan van eisen bij een generiek individueel zorgplan en het toetsen van een eerste model van het Individueel Zorgplan is eind 2013 afgerond. In 2014 zal het NHG zich beijveren voor de implementatie van het IZP in de systemen van zorgverleners, HIS en en KIS en. Daarnaast zal het NHG met Nictiz overleg voeren over de gewenste gegevensuitwisseling hieromtrent. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot uit 2013 zal het NHG het model voor het IZP aanscherpen of aanvullen. In 2014 zal het NHG een notitie publiceren waarin nader wordt ingegaan op de wijze waarop met ICT de communicatie tussen huisarts en patiënt kan worden ondersteund. Deze notitie is een nadere uitwerking van het thema e-health. In samenwerking met Nictiz en enige andere koepels werkt het NHG aan het formuleren van toetsbare eisen voor informatiesystemen over privacy en informatiebeveliging. Dit bevordert onder andere een meer uniforme aanpak bij softwareleveranciers en kan ook het niveau van beveliging naar een hoger plan tillen. In 2013 is gestart met het onderdeel logging. Dit loopt door in In 2014 zal daar het onderdeel autorisaties bij komen. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 5.4 Ontwikkeling Kwaliteitsinstrumenten en Evaluatie Inzicht in kwaliteit is een speerpunt in Indicatoren spelen daarbij een belangrijke rol. Er zijn al diverse indicatorensets ontwikkeld bij de NHG-Standaarden en hiermee zal in 2014 worden doorgegaan. Voor de ontwikkeling van indicatoren is een procedure ontwikkeld. Hierin staat onder andere dat de inbreng van belangrijke stakeholders in de ontwikkelingsfase en bij de implemantatie van de indicatoren wordt meegenomen. Een deel van de indicatoren wordt gebruikt voor externe transparantie met name als het gaat om zorg die geleverd wordt door zorggroepen. Bij de implementatie van de indicatoren voor externe verantwoording worden stakeholders betrokken, waarvan de LOK, de koepelorganisaties, de expertgroepen en de patiënten de belangrijkste zijn. De vraag om indicatoren zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met de komst van het Kwaliteits Instituut worden bovendien bestaande indicatoren, voor zover relevant voor landelijke transparantie, tegen de toetsingscriteria uit de nieuwe Indicatorstandaard gehouden. 14

15 Praktijken doen een beroep op het NHG om inhoudelijk aan de eisen van het nieuwe schema van de NHG- Praktijkaccreditering te kunnen voldoen. De NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid en de helpdesk voorzien hierin. De PraktijkWijzer zal doorlopend actueel gehouden worden. Ook is het NHG een helpdesk voor de praktijkconsulenten die de praktijken begeleiden in het accrediteringstraject. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 6. Beleid, Marketing en Communicatie Het NHG onderhoudt contacten met een groot aantal partijen, al dan niet via vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan, maar zeker niet alle, wordt hieronder toegelicht. 6.1 LHV, VHN en LOK NHG, LHV en VHN werken als huisartsenorganisaties intensief met elkaar samen. Op gezamenlijke dossiers vindt regelmatig afstemming plaats en periodiek vindt bureauoverleg plaats, directie-overleg en bestuurlijk overleg. In 2012 is een intentieverklaring tussen LHV, VHN en LHV getekend die tot doel heeft de samenwerking verder te versterken en op gemeenschappelijke dossiers intensiever te gaan samenwerken. Dit met respect voor ieders identiteit en zelfstandigheid. Per 2014 fuseert de VHN met de LVG en de LOK en dit zal ongetwijfeld tot een nieuwe dynamiek leiden. De betrokkenheid van het NHG bij het LOK uit zich in deelname in twee werkgroepen, namelijk de werkgroepen transparantie en kwaliteit. Het NHG steeft er naar de samenwerking met de nieuwe organisatie (VHN, LVG, LOK) te intensiveren. 6.2 Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO) De leden van het CHO zijn Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG. Het CHO werkt aan samenhangend beleid ten aanzien van de huisartsopleiding. Op de agenda staan onder andere de capaciteit/instroom en het programma van de huisartsopleiding. Het CHO onderhoudt structureel contacten met de RGS, SBOH, en CBOG. Het CHO-functiegebied Inhoud (LHV en NHG) wordt geadviseerd door het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) en LOVAH. 6.3 Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) Als wetenschappelijke vereniging onderhoudt het NHG nauwe banden met de academie, onder andere door deelname aan het IOH. Dit gremium bestaat uit de hoofden van de afdelingen huisartsgeneeskunde. Vanuit het NHG is een secretaris toegevoegd en de NHG-bestuursvoorzitter neemt deel aan het IOH. Het IOH vergadert vier maal per jaar bij het NHG. Daarnaast organiseert het IOH, met ondersteuning vanuit het NHG, jaarlijks de IOH-dagen, waarvoor een brede kring hoogleraren en aiotho's, medewerkers van het NHG en het LHV-bestuur met elkaar in debat gaan rond een aantal thema's. De IOH-dagen vinden in 2014 plaats op 17 en 18 april. Onder het IOH ressorteren het IOH-R en het IOH-N (voorheen LSUNH genaamd). In het IOH-R zijn de hoofden onderzoek verenigd. Het NHG verzorgt het secretariaat. Het IOH-N betreft de 'academische netwerken'. In deze netwerken van huisartspraktijken komen onderzoek, onderwijs en praktijk samen. 6.4 Andere beroeps- en brancheorganisaties en VWS Het NHG onderhoudt contacten met andere beroeps- en branchorganisaties in de eerste en tweede lijn. Regelmatig vindt bestuurlijke afstemming plaats. Met de Orde en de verschillende specialistische verenigingen bijvoorbeeld vindt inhoudelijke afstemming plaats over het beleid ten aanzien van zorgstandaarden. 15

16 Het NHG heeft regelmatig overleg met het ministerie van VWS. Het NHG maakt zich ook bij VWS blijvend sterk voor de huisartsgeneeskunde in Nederland. Het NHG becommentarieert beleidsnotities van VWS en probeert de beleidsagenda te beinvloeden door het voeden van beleidsmedewerkers van kamerleden. Dit gebeurt vaak in samenwering met de LHV. 6.5 NHG-erkende expertgroepen Expertgroepen zijn zelfstandige organisaties bestaande uit kaderartsen. Zij kunnen een NHG-erkenning aanvragen. Leden van de expertgroepen vertegenwoordigen het NHG (en soms ook de LHV) in verschillende beleidsvormende gremia. Periodiek vindt bestuurlijke afstemming plaats. In 2014 vertegenwoordigt de DiHAG het NHG weer in de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). De CAHAG vertegenwoordigt het NHG in de Long Alliantie Nederland (LAN). De HartVaatHAG vertegenwoordigt het NHG in het Platform Vitale Vaten (zorgstandaard CRM), de PsyHAG zit o.a. in het Platform POH-GGZ. De PALHag is o.a. betrokken bij het Nationaal Plan Palliatieve Zorg, en de Laego bij het Nationaal Plan Ouderenzorg. De kaderhuisartsen Bewegingsapparaat zijn in 2013 gestart met de voorbereiding voor een expertgroep bewegingsapparaat. De verwachting is dat deze in 2014 zijn beslag krijgt. 6.6 Marketing, communicatie en PR Marketing bij het NHG richt zich op het verhogen van de toegevoegde waarde van producten en diensten voor leden en andere doelgroepen. Marketingcommunicatie zorgt ervoor dat de producten en diensten bekend worden gemaakt bij de betreffende doelgroepen. Communicatie en PR richt zich op de (pro-actieve)communicatie van niet product-of diensten gerelateerde informatie (zoals actualiteiten, standpunten, beleid) met pers, media, leden en andere externe doelgroepen. Daarnaast draagt communicatie zorg voor interne communicatie Marketing Naast uitvoerende marketingcommunicatie over nieuwe en bestaande NHG producten en diensten is per marketing ook op beleidsniveau actief binnen het NHG. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren over marketing- sales en service vraagstukken is het primaire aandachtspunt van marketing om de toegevoegde waarde voor leden en andere stakeholders te vergroten. Daarnaast zal marketing focus leggen op het (verbeteren van) imago positionering (wetenschappelijke vereniging), naamsbekendheid en afzet van producten en diensten. Onderzoek, behoeftenpeiling en trends Het NHG zal op basis van divers intern en externe onderzoeken adviseren over nieuwe producten en diensten en over aanpassing of stopzetting van huidige producten. Hiervoor worden in 2014 twee ledenpanels gehouden. Alleen de ledenraadpleging is niet voldoende en dus zal het NHG de leden/stakeholders op andere wijze gaan benaderen. Niet alleen om (latente) behoefte in kaart te brengen, maar ook om de band met de leden te versterken. Daarnaast willen we de kwaliteit van NHG-producten beter waarborgen. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld het meesturen (of digitaal) van een vragenlijst (geef je mening) bij bepaalde producten. Marketingcommunicatie (uitvoerend) Marketingcommunicatie is het bekend maken van het aanbod van producten en diensten. Deze werkzaamheden zullen in 2014 continueren, maar op basis van het marketingbeleidsplan zal meer doelgroepgericht (en dus ook behoefte gedreven) worden gewerkt. Hierbij zal in het bijzonder gelet worden op de kosten van uitingen in relatie tot het doel en het bereik. 16

17 6.6.2 Communicatie en PR Communicatie is een instrument om de missie uit te dragen en de doelstellingen van het NHG te helpen bereiken. Met communicatie en PR wordt uitgedragen wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Met de Toekomstvisie 2022 en het Meerjarenbeleidplan is een basis gelegd voor het lange termijnbeleid van het NHG. Tevens is marketing en communicatie nu goed belegd binnen het NHG en wordt een strategisch communicatie en marketingplan voor de lange termijn nog in 2013 vastgesteld. Persvoorlichting Het protocol Persbeleid dat stamt uit 2006 behoeft actualisering. Met name door de komst van Thuisarts.nl is het interessante medialandschap van het NHG verbreed en is een pro-actiever persbeleid nodig om bekendheid te genereren voor de publiekswebsite. Externe communicatie De speerpunten voor 2014 vereisen ieder apart en in samenhang (actuele) voorlichting op maat naar de verschillende doelgroepen. Naast de speerpunten is het belangrijk ons te laten zien aan stakeholders. Belangrijke partijen die ons beleid, werkwijzen en producten en diensten kunnen beïnvloeden (inhoudelijk, financieel) kunnen wij ook proberen te beïnvloeden (agendasetting, imago). Dit kan met communicatie en PR. Er komt extra aandacht om onze stakeholders te laten zien wie wij zijn, waar we goed in zijn en wat dat oplevert. Interne communicatie Naast het persoonlijk contact blijft HAweb.nl, groep medewerkers (intranet), het belangrijkste communicatiekanaal voor de interne communicatie. De afgelopen jaar is weer meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden berichten te plaatsen en te reageren op berichten. Het interne blog van de voorzitter gaat ook naar de leden van de Verenigingsraad en de directie van NPA bv. Het in- en aanvullen en de vindbaarheid van de profielen op intranet vereisen nog aandacht. De interne lunchbijeenkomsten zullen worden geëvalueerd. Tevens zal daarbij bekeken worden of het vaker organiseren van kleinere lunchbijeenkomsten effectiever is, ook om het personeel beter en sneller te informeren over strategisch beleid en besluiten van het managementteam. Last but not least zullen wijzingen in het personeelsbeleid begeleid moet worden met een zorgvuldige interne communicatie. In dat licht is het goed om het gehele interne communicatieplan uit 2009 te evalueren en waar nodig bij te stellen. 7. Projecten 7.1 Spoed/acute ketenzorg Nadat 2013 is geëindigd met het presenteren van het herziene NHG-Standpunt over spoedzorg, en het NHG- Congres, dat geheel aan spoedzorg was gewijd, zal 2014 in het teken staan van het verder beschikbaar maken van spoedzorgonderwijs en het in de steigers zetten van de nieuwe NHG-Kaderopleiding Spoed. Een belangrijke activiteit zal daarnaast zijn het beschikbaar maken van een triage-instrument voor de dagzorg. Het NHG zal betrokken blijven bij onderzoeken op het gebied van spoedzorg en een bijdrage blijven leveren aan goede samenwerking met de ketenpartners in de spoedzorg. 17

18 7.2 NHGDoc NHGDoc is een beslissingsondersteunende webservice en helpt de huisarts om zorg op maat in de huisartspraktijk te leveren. NHGDoc bevat een automatische alert melding en biedt de mogelijkheid tot een online specialistisch consultatie. Na 2014 zal NHGDoc als product zelfstandig door NHG en ExpertDoc aangeboden moeten worden. In 2014 zal daarom veel aandacht uitgaan naar duurzame financiering van NHGDoc. De zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben NHGDoc opgenomen in de huisartscontracten 2014, waarbij de huisarts het gebruik van NHGDoc vergoed krijgt als te contracteren module. Het aantal ziektedomeinen zit goed op schema. Momenteel zitten voor de alert service de domeinen CVRM, Diabetes, Leverziekte, Schildklier, COPD, Astma, Hartfalen, Atriumfibrilleren, Chronische Nierschade, Subfertiliteit en de revisie van CVRM in NHGDoc. In 2014 worden Osteoporose, Dementie, Maagbescherming en Polyfarmacie toegevoegd. In 2011 is een wetenschappelijk evaluatieonderzoek gestart naar het effect van NHGDoc op het werken in de praktijk (op het proces van de zorgverlening) en het effect op de uitkomsten van de zorg. In opdracht van en onder regie van het NHG wordt dit onderzoek uitgevoerd door IQHealthcare. In 2014 zal het resultaat van dit onderzoek bekend zijn. Eind 2013 zijn aangesloten: Promedico, MicroHis, TetraHis, OmniHis, Zorgdossier en Mira. In 2014 zijn alle HIS-sen gekoppeld met uitzondering van Medicom. Ter bevordering van het functioneel gebruik van NHGDoc vinden in 2014 ongeveer 40 workshops plaats en het jaarlijks symposium. 7.3 Project patiëntenparticipatie Het streven is dat dit innovatieproject een basis legt voor gezamenlijke besluitvorming in de contacten tussen patiënten en zorgverlener in de huisartspraktijk d.m.v. heldere, communiceerbare informatie bij preferentiegevoelige aanbevelingen in de NHG-Standaarden. Tot nu toe boden NHG-Standaarden weinig ondersteuning voor gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in het behandeltraject van de patiënt. Binnen het project patiëntenparticipatie wordt een generiek format opgesteld om bij gelijkwaardige behandelopties de voor- en nadelen te presenteren, aanbevelingen te herformuleren en waar nodig de paragraaf voorlichting aan te passen. Op basis van dit generieke format worden enkele voorbeelden uitgewerkt. De omvang en duur van het project worden mede bepaald door het aantal aanbevelingen en standaarden die binnen de scope van dit project concreet worden uitgewerkt. De uitkomst van het project is een methode om NHG-Standaarden te ontwikkelen die handvatten bieden voor gezamenlijke besluitvorming van huisartsen en patiënten bij preferentiegevoelige aanbevelingen. Dit komt tegemoet aan een steeds duidelijker gevoelde maatschappelijke behoefte, criteria voor goede richtlijnen (Regieraad Kwaliteit van Zorg, RVZ) en aan de Toekomstvisie huisartsenzorg Naar verwachting zal voor deze innovatie een groot extern, maatschappelijk draagvlak aanwezig zijn. 18

19 8. Huisarts en Wetenschap en Tijdschrift voor praktijkondersteuning 8.1 Huisarts en wetenschap Huisarts en Wetenschap (H&W) is een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift. Het wordt uitgegeven door het NHG en wordt 12 keer per jaar onder de leden verspreid. De missie van het NHG en van H&W is overeenkomstig. De website van H&W is herzien en gaat eind 2013 online. De nieuwe website biedt meer dynamiek, meerdere malen per week wordt er voor de huisarts relevant wetenschappelijk nieuws op de website gepubliceerd. In 2014 zullen de mogelijkheden van de nieuwe website verder worden uitgebouwd. In 2014 zal H&W extra aandacht besteden aan de NHG-speerpunten arts- patiëntrelatie en samenwerking. Een serie beschouwingen behandelt de verschillende vormen waarin de patiënt een centrale rol kan spelen in zijn eigen zorg. In het kader van samenwerking willen wij in 2014 de banden met auteurs, referenten en lezers verder versterken. Aan GGZ-gerelateerde onderwerpen besteedt H&W door het grote spontane aanbod nu al veel aandacht. Plannen: - Hoewel voor de lezers de papieren vorm van H&W nog centraal staat, wil het NHG de (interactieve) mogelijkheden die de vernieuwde website biedt verder uitwerken. De nieuwe site biedt de mogelijkheid om lezers sneller te informeren en in nauwer contact te staan met de achterban. Met dit doel zal H&W ook op het NHG-Congres en op de Wetenschapsdag zichtbaar aanwezig zijn. - De herziening van de website zal in 2014 een vervolg krijgen. Hierbij worden de mogelijkheden om informatie uit H&W via smartphone en tablet aan de leden beschikbaar te stellen verder ontwikkeld. Ook zal voor leden het archief toegankelijk gemaakt worden waardoor alle H&W-artikelen vanaf de oprichting in 1957 online zijn in te zien. - Starten van nieuwe series, waaronder een serie over patient-empowerment. Ook wil H&W een serie artikelen opzetten waarin de standaard naar de praktijk wordt vertaald zodat de huisarts er de volgende dag mee aan de slag kan gaan. 8.2.Tijdschrift voor praktijkondersteuning Tijdschrift voor praktijkondersteuning (TPO) is een tijdschrift voor praktijkondersteuners, en in brede zin voor alle ondersteunend medewerkers in de huisartsenpraktijk met vergelijkbare taken (zoals praktijkverpleegkundigen en praktijkassistenten). Het blad is gebaseerd op wetenschappelijke grondslag en publiceert artikelen die de vertaalslag maken tussen de wetenschap (NHG-Standaarden bijvoorbeeld) en de praktijk. De artikelen bieden praktijkondersteuners praktische handvatten voor het werk van alledag. In 2013 is de praktijkondersteuner tot specifieke doelgroep van het NHG benoemd. TPO is een belangrijke spreekbuis van het NHG voor deze doelgroep. TPO wil dat gebruiken om een impuls te geven aan het verder verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit en het uiterlijk van TPO. De positie van TPO binnen het NHG zal worden geformaliseerd door het opstellen van statuten. In 2014 wordt meer dialoog met de lezer gezocht. Hiervoor worden onder andere bijeenkomsten met POH s georganiseerd waar in klein verband over TPO gebrainstormd kan worden. De banden met de opleidingen en expertgroepen worden aangehaald en met hen wordt onderzocht hoe de onderlinge samenwerking verder kan verbeteren. Met de uitgever BSL zal worden onderzocht hoe het bereik van TPO verder kan worden vergroot. TPO zal in 2014 aandacht besteden aan de speerpunten arts-patient relatie, GGZ, samenwerking en inzicht in kwaliteit. De arts-patientrelatie is een belangrijk aandachtspunt voor praktijkondersteuners. In 2014 zal TPO met enkele artikelen inhoudelijk ingaan op het belang van de arts-patientrelatie. TPO wil op termijn ook de praktijkondersteuners-ggz tot zijn doelgroep rekenen. Dat betekent dat het tijdschrift ook voor deze groep 19

20 aantrekkelijk moet worden gemaakt. Aan de samenwerking van de POH met de huisarts en de praktijkassistente, en met ketenzorgpartners zoals diëtist, case managers of intramurale verpleegkundigen zal in enkele artikelen in TPO aandacht worden besteed. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 9. Bedrijfsondersteunende afdelingen 9.1 Algemene en Interne zaken (AIZ) AIZ kent een aantal taken, namelijk: 1. Ondersteunen van facilitaire processen van het NHG. Daarbij denken aan receptie, post, automatisering, huisvesting en de ledenadministratie. 2. Het organiseren van symposia, bijeenkomsten, congressen etc. 3. De productie en verkoop van NHG-producten. 4. Het maken van digitale producten zoals webcasts en e-learning. 5. Alle uitvoerende taken gerelateerd aan de diverse websites, zoals HAweb, Publiekswebsite, corporate website en websites van expertgroepen. Voor AIZ ligt in 2014 de nadruk op: Websites Met nhg.org, HAweb.nl en Thuisarts.nl heeft het NHG drie krachtige websites ontwikkeld die goed aansluiten op de behoeften van de leden en stakeholders. In 2014 zullen deze websites verder worden verbeterd en zullen extra functionaliteiten worden toegevoegd zodat het NHG aan de verwachtingen kan blijven voldoen. E-learning De e-learningomgeving is verouderd en in 2013 is daarom een begin gemaakt met de herinrichting daarvan. Deze omvat: nieuwe lay-out, koppeling met HAweb.nl en nhg.org, integratie van de winkel van de leeromgeving met de winkel van nhg.org en het onderzoek van een mobiele variant. De herinrichting zal in 2014 worden voortgezet. Inzet van apps en/of mobiele websites In 2012 is de eerste NHG-app verschenen met daarop de samenvattingskaarten en de volledige teksten van de NHG-Standaarden. Deze app is een groot succes en voorziet duidelijk in een behoefte. In 2013 is op de ingeslagen weg doorgegaan met een app van het Spoedboekje, een app met informatie over het NHG- Congres 2013 en een Thuisarts.nl app. Ook is een samenwerking aangegaan met de Moet ik naar de dokter? app waarbij het NHG de beschikking heeft gekregen over de functionaliteiten om die te kunnen inbouwen in Thuisarts.nl. In 2014 zal de lijn van ontwikkelen van apps zich voortzetten met concrete plannen voor een app met de Engelse vertalingen van de NHG-Standaarden en een app van het Formularium. Interne automatisering In 2014 zal het accent liggen op het verder optimaliseren van de stabiliteit van het netwerk en het doorvoeren van wijzigingen in de organisatie. Hiermee wordt gerealiseerd dat activiteiten op het gebied van de interne automatisering aansluiten bij de doelstellingen van het NHG en zijn medewerkers. Zie bijlage A voor een schematisch overzicht van activiteiten. 20

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut Januari 2014 Cor de Vries Leo Hagenaars Henri Kiers Maarten Schmitt Inhoud Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Het domein fysiotherapie...7 1.1 Fundamentele uitgangspunten...7

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie