De financiële wegwijzer voor pleegouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De financiële wegwijzer voor pleegouders"

Transcriptie

1 De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz De pleegvergoeding blz Toelagen op het basisbedrag blz Inhouding op het basisbedrag blz Vrijwillige pleegzorg blz Justitiële pleegzorg blz Weekend- en vakantiepleegzorg blz Pleegoudervoogdij blz Pleegzorg na meerderjarigheid blz Procedure pleegvergoeding blz Contact blz. 9 Uitgave van: Spirit Servicepunt Pleegzorg Fred. Roeskestraat EC Amsterdam T: F: Colofon: Tekst en redactie: Spirit, afdeling Communicatie April 2014 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2 1. Inleiding U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of wellicht woont er inmiddels al een pleegkind bij u. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom heeft u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding. In deze brochure kunt u lezen hoe hoog de vergoeding is, hoe u de vergoeding krijgt en welke toelagen of kortingen er zijn. Het basisbedrag van de pleegvergoeding is wettelijk vastgesteld en voor iedere pleegzorgvorm hetzelfde, maar omdat de verdere regels van de vergoedingen per vorm sterk verschillen worden die per hoofdstuk apart opgenomen. 2. De pleegvergoeding Als pleegouder krijgt u een vergoeding voor de kosten die u moet maken. De hoogte van de pleegvergoeding is vastgesteld door de overheid. Spirit betaalt deze vergoeding uit aan de hand van de richtlijnen van de overheid. Het basisbedrag Het basisbedrag krijgt u om de opvoeding en verzorging van het kind te betalen. Het is een vergoeding voor normale, terugkerende kosten, zoals voor eten, drinken, kleding, schoeisel, zakgeld, sport, ontspanning en normale onderwijskosten zoals pennen, agenda en schriften. Bij weekend- en vakantiepleegzorg is de vergoeding bedoeld voor met name eten, drinken en ontspanning. De vergoeding die u ontvangt, bestaat uit een basisbedrag en eventuele toelagen. De hoogte van dit basisbedrag is wettelijk vastgesteld. Per 1 januari 2014 gelden de volgende bedragen: leeftijd bedrag per dag 0 t/m 8 jaar 17,50 9 t/m 11 jaar 17,70 12 t/m 15 jaar 19,28 16 t/m 17 jaar 21,28 18 jaar en ouder 21,51 De hoogte van het basisbedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. De overheid gaat er vanuit dat de verzorging van oudere kinderen duurder is dan van jongere kinderen. De verhoging van het basisbedrag gaat in op de verjaardag van het pleegkind. De opbouw Onderstaande tabel geeft een indicatie van de opbouw van de vergoeding, gebaseerd op de kosten van kinderen (bron:nibud). Leeftijd Kleding Zakgeld / ontspanning/ kleine schoolkosten* Voeding Huisvesting / bewassing Totaal 0 8 jaar 19% 5% 51% 25% 100% 9 11 jaar 18% 9% 49% 24% 100% jaar 17% 13% 47% 23% 100% jaar 19% 5% 51% 25% 100% * pennen, potloden, schriften, etui, agenda enz. 2

3 Belastingen De pleegvergoeding is geen salaris of inkomen, maar een onkostenvergoeding. Daarom wordt deze niet gekort op een eventuele bijstandsuitkering. U hoeft de vergoeding ook niet op te geven voor de inkomstenbelasting of bij het aanvragen van huursubsidie. Ook voor de gemeentebelasting is de pleegvergoeding geen inkomen. Pleegouders kunnen kwijtschelding van de gemeentebelasting aanvragen. De vergoeding mag dan niet bij het gezinsinkomen worden geteld. Hetzelfde geldt voor andere belastingen en heffingen. Kinderopvangtoeslag Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. Deze toeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald. De toeslag geldt voor kinderopvangorganisaties die bij de gemeente zijn geregistreerd. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. De voorwaarden zijn: u ontvangt pleegvergoeding. uw pleegkind moet op uw woonadres ingeschreven staan; u moet de opvang van het kind zelf betalen; uw pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs. 3. Toelagen op het basisbedrag Soms komt het voor dat de opvang van een kind extra kosten met zich meebrengt. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een toelage op het basisbedrag. Het gaat hier om toelagen voor crisisopvang, voor opvang van drie of meer pleegkinderen en voor de opvang van een gehandicapt kind. Het aanvraagformulier voor deze toelagen kunt u opvragen bij het Servicepunt Pleegzorg. Crisisopvang Als uw pleegkind in verband met een crisissituatie bij u geplaatst is, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een toelage van maximaal 3,48 per dag. Een voorwaarde is wel dat u extra kosten heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat nog niet zindelijk is. U ontvangt deze eventuele toelage gedurende maximaal vier weken. Drie en meer pleegkinderen U kunt in aanmerking komen voor een toelage van maximaal 3,48 per kind per dag voor het derde of meerdere pleegkind dat in uw gezin is opgenomen. Pleegkinderen met een handicap Als u kinderen opvangt met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, kunnen de noodzakelijke kosten aantoonbaar hoger uitvallen. In de meeste gevallen zullen deze onkosten vergoed worden door andere regelingen. Slechts wanneer daar geen of onvoldoende beroep op gedaan kan worden kunt u een toelage krijgen van maximaal 3,48 per kind per dag. 4. Inhouding op het basisbedrag Kinderen met eigen inkomsten, zoals loon, studiefinanciering of een uitkering moeten op grond van de Wet op de jeugdzorg een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage wordt ingehouden van de pleegvergoeding. Het is echter de bedoeling dat de Wet op de jeugdzorg gaat veranderen en dat minderjarigen geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Spirit loopt hier op vooruit en int geen eigen bijdrage meer zolang uw pleegkind minderjarig is. Als uw pleegkind meerderjarig is vindt er wel een verrekening plaats. Neemt u hierover contact over op met de financiële afdeling. 3

4 5. Vrijwillige pleegzorg In dit hoofdstuk vindt u informatie over onderwijskosten en verzekeringen bij een vrijwillige plaatsing. Vrijwillige pleegzorg wil zeggen dat de eigen ouders instemmen met het verblijf van hun kind in een pleeggezin en er geen kinderbeschermingsmaatregel is. Heeft u een kind in huis dat in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uit huis is geplaatst, lees dan verder bij het hoofdstuk over justitiële pleegzorg. Onderwijskosten De eigen ouders van het pleegkind zijn verantwoordelijk voor de onderwijskosten, zoals de aanschaf van boeken, tekenmateriaal, gereedschap e.d. Dit geldt met name voor het vervolg onderwijs. De kosten van het basisonderwijs worden betaald uit de pleegvergoeding. In veel gevallen zullen ouders gebruik maken van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS) als hun kind jonger dan achttien jaar is. Formulieren hiervoor zijn te krijgen bij school, bibliotheek en DUO (www.duo.nl). De tegemoetkoming is bedoeld voor directe studiekosten als lesgeld en boeken, maar ook voor reiskosten van kinderen die het (speciaal) voortgezet of hoger onderwijs volgen. Alleen de ouder met gezag kan deze tegemoetkoming aanvragen. Pleegouders kunnen deze vergoeding dus niet aanvragen. Als uw pleegkind achttien jaar of ouder is, kan deze in aanmerking komen voor een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering 18+. Deze beurs is bedoeld voor studiekosten én levensonderhoud. Studiefinanciering is er voor jongeren van achttien jaar en ouder, die voltijd dagonderwijs volgen aan een officieel erkende onderwijsinstelling. Uw pleegkind moet zelf een beurs aanvragen. Dit doet hij of zij met een speciaal aanvraagformulier dat te krijgen is bij de school, het postkantoor, de gemeente of via Uw pleegkind moet een studiebeurs aanvragen voor een uitwonende student. Uw pleegkind woont immers niet meer bij zijn eigen ouders. Achttienjarigen die nog voortgezet (speciaal) onderwijs volgen, kunnen geen aanspraak maken op een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering, maar wel op een tegemoetkoming op grond van de WTOS. De jongere kan deze zelf aanvragen. De studiefinanciering wordt verrekend met de pleegvergoeding. Verzekeringen Uiteraard is het belangrijk dat uw pleegkind verzekerd is tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Welke mogelijkheden hiervoor bestaan, vindt u in dit hoofdstuk. Ziektekostenverzekering Voor kinderen tot 18 jaar is de ziektekostenverzekering gratis als zij via de polis van hun ouders of pleegouders verzekerd zijn. Zij hebben geen eigen risico en no-claimregeling. Kinderen moeten in het geval van vrijwillige plaatsing verzekerd worden door hun ouder(s). Het is aan te raden om voor uw pleegkind een apart bewijs van inschrijving te vragen. Als een kind niet verzekerd is bij plaatsing in een pleeggezin, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders als het pleegkind op het adres van de pleegouder ingeschreven wordt. Bij een vrijwillige plaatsing kan er voor de aanvullende verzekering maximaal een bedrag van 45,38 bij pleegzorg gedeclareerd worden. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) U kunt uw pleegkind op de volgende manieren verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid: Uw pleegkind blijft verzekerd via de polis van de ouder(s). Bij schade wendt u zich tot de ouders. 4

5 Uw pleegkind wordt bijgeschreven op uw eigen polis. De extra kosten voor deze bijschrijving zijn al verrekend in de pleegvergoeding. U krijgt dus géén toelage. Daarnaast is er voor alle pleegkinderen een collectieve AVP-verzekering van Spirit. Het is een secundaire voorziening: de verzekering betaalt uit als geen enkele andere verzekering dit doet. Bij deze verzekering geldt een eigen risico van 2500,-. Het is belangrijk om bij een schadegeval de schade binnen 48 uur te melden bij Spirit. Deze verzekering vergoedt niet de kosten van de schade die het pleegkind aan uw eigen bezittingen maakt. Informeer bij uw eigen inboedelverzekering of deze schade door hen gedekt wordt. 6. Justitiële pleegzorg In dit hoofdstuk vindt u informatie over vergoedingen door de plaatsende instelling bij een justitiële plaatsing, zoals onderwijskosten, bijzondere uitgaven en verzekeringen. Justitiële pleegzorg wil zeggen dat uw pleegkind in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of in het kader van voogdij uit huis is geplaatst. Een OTS of een voogdij wordt door de rechtbank uitgesproken. Vandaar dat het hier gaat om justitiële pleegzorg. Vergoedingen door de plaatsende instellingen Sommige vergoedingen krijgt u niet van Spirit, maar van de plaatsende instelling. Het gaat hier onder andere om vergoedingen van studiekosten, bijzondere uitgaven en verzekeringen. De plaatsende instelling is de organisatie die de voogdij of de OTS uitvoert. In de meeste gevallen zal dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam (tot voor kort Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) zijn. We geven daarom hier de richtlijnen van deze organisatie. De richtlijnen van andere (gezins)voogdijinstellingen kunnen afwijken. De aanvraagformulieren voor deze vergoedingen kunt u aanvragen bij de plaatsende organisatie. Waar staat Bureau Jeugdzorg kunt u ook lezen William Schrikker Groep, Leger des Heils of Stichting Gereformeerde Jeugdzorg, afhankelijk van wie uw pleegkind bij u geplaatst heeft. Vergoeding van studiekosten Een studie brengt altijd kosten met zich mee. U krijgt de pleegvergoeding onder andere voor normale onderwijskosten, zoals pennen, agenda en schriften. Maar deze basisvergoeding is onvoldoende om alle kosten te dekken. Daarom kunt u de aanschaf van boeken en een gedeelte van de reiskosten bij de plaatsende instelling declareren. Basisonderwijs U kunt als tegemoetkoming voor de ouderbijdrage en/of het schoolreisje een bedrag van maximaal 80 per schooljaar krijgen. Kosten voor bijvoorbeeld schoolmelk, schoolzwemmen, overblijven en andere vormen van naschoolse opvang worden niet vergoed. Evenmin vergoedt Bureau Jeugdzorg kosten voor crèches en kinderopvang. Voortgezet onderwijs Als uw pleegkind een officieel door de overheid erkende opleiding in het voortgezet onderwijs volgt, kunt u de volgende kosten vergoed krijgen: Een ouderbijdrage voor het voortgezet onderwijs voor maximaal 226,-. Schoolreizen of werkweken tot een maximum van 250 per schooljaar. De in verband met het volgen van lessen noodzakelijk te maken reiskosten per openbaar vervoer (2 e klas) kunnen maandelijks voor vergoeding in aanmerking komen onder aftrek van een eigen bijdrage gelijk aan een 1-zone abonnement. Deze eigen bijdrage is 32 per maand. Tijdens schoolvakanties geldt geen vergoeding. Wanneer er met een OV-chipkaart (boven de 32) is gereisd, kan er een overzicht van de transacties met de OV-chipkaart geprint en ingeleverd worden. Voor persoonlijke OV-chipkaarten kan er via mijn OV-chipkaart account op een reis- en transactieoverzicht uitgeprint worden om te gebruiken voor declaratie doeleinden. 5

6 Boeken zijn in principe gratis. Als er toch boeken aangeschaft moeten worden, worden de daadwerkelijke kosten vergoed, aan te tonen met de boekenlijst. Bijles De kosten voor bijles worden over het algemeen niet vergoed. U kunt wel bij de Bureau Jeugdzorg informeren onder welke voorwaarden een vergoeding wel mogelijk is. Overig onderwijs Soms kunt u een vergoeding krijgen voor enkele bijzondere kosten die het volgen van onderwijs met zich meebrengt. Voorwaarde is wel dat u hiervoor vooraf een machtiging heeft gekregen van de plaatsende instelling. Bijzondere uitgaven Een tegemoetkoming van de onderstaande kosten is mogelijk. Hier is vooraf toestemming nodig van Bureau Jeugdzorg. School- en beroepskeuzeonderzoek. Mocht deze test noodzakelijk zijn, dan kunt u een dergelijke test slechts éénmalig aanvragen bij Bureau Jeugdzorg. Fiets, brommer en helm. Een deel van de kosten hiervan vergoedt Bureau Jeugdzorg. U kunt maximaal de volgende bedragen één keer in de drie jaar declareren: - 35 voor een kind van 4 t/m 7 jaar; - 70 voor een kind van 8 t/m 11 jaar; voor een kind van 12 t/m 15 jaar; voor een kind van 16 en 17 jaar. Voorwaarde is wel dat u deze vergoeding vooraf schriftelijk aanvraagt en dat Bureau Jeugdzorg u ook schriftelijk toestemming verleent. Brillen en contactlenzen. Neem hierover contact op met de gezinsvoogd/voogdijwerker van Bureau Jeugdzorg. Legitimatie. Voor alle personen van 14 jaar en ouder geldt de identificatieplicht. De plaatsende instelling kan de legeskosten vergoeden van een paspoort of ID-kaart. De pasfoto wordt niet vergoed. Verder kan een uittreksel uit het geboorte- of persoonsregister, benodigd voor het voldoen aan een wettelijke plicht, aangevraagd worden bij Bureau Jeugdzorg middels een formulier. De voorkeur gaat uit naar een ID. Voor jongeren tot 18 jaar kost een ID circa 28,35. Een paspoort wordt alleen vergoed als een reis buiten Europa de aanschaf van een paspoort noodzakelijk maakt. Voor jongeren tot 18 jaar kost een paspoort circa 51,05. Verzekeringen Uiteraard is het belangrijk dat uw pleegkind verzekerd is tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Welke mogelijkheden hiervoor bestaan, vindt u in dit hoofdstuk. Ziektekostenverzekering Voor kinderen tot 18 jaar is deze verzekering gratis, als zij via de polis van hun ouders of pleegouders verzekerd zijn. Zij hebben geen eigen risico en no-claimregeling. Pleegkinderen kunnen verzekerd blijven via hun ouder(s). Het is aan te raden om voor uw pleegkind een apart bewijs van inschrijving te vragen. Als een kind niet verzekerd is bij plaatsing in een pleeggezin, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders als het pleegkind op het adres van de pleegouder wordt ingeschreven. Als verzekeren via de polis van de ouders of pleegouders niet mogelijk blijkt, dan kan Bureau Jeugdzorg pleegkinderen verzekeren bij de VGZ. 6

7 Aanvullende ziektekostenverzekering pleegkinderen Pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) worden voor aanvullende ziektekosten verzekerd door Bureau Jeugdzorg. Er is bij zorgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zogenaamde pakket C. VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen. Bij orthodontie contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) U kunt uw pleegkind op de volgende manieren verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid: Uw pleegkind wordt bijgeschreven op uw eigen polis. De extra kosten voor deze bijschrijving zijn al verrekend in het basisbedrag van de pleegvergoeding. U krijgt dus géén toelage. Uw pleegkind blijft verzekerd via de polis van de ouder(s). Eventuele schade meldt u binnen 48 uur bij de plaatsende instantie. Daar hoort u hoe u verder moet handelen. Daarnaast is er voor alle pleegkinderen een collectieve AVP-verzekering van Spirit. Het is een secundaire voorziening: de verzekering betaalt uit als geen enkele andere verzekering dit doet. Bij deze verzekering geldt een eigen risico van 2500,-. Het is belangrijk om bij een schadegeval de schade binnen 48 uur te melden bij Spirit. Deze verzekering vergoedt niet de kosten van de schade die het pleegkind aan uw eigen bezittingen maakt. Informeer bij uw eigen inboedelverzekering of deze schade door hun gedekt wordt. 7. Weekend- en vakantiepleegzorg Bij weekend- en vakantiepleegzorg wordt het basisbedrag berekend per dag dat uw pleegkind bij u verblijft. Extra kosten Soms brengt de opvang van een kind extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat een speciaal dieet heeft of in bed plast. Deze kosten worden niet vergoed. Spirit gaat er namelijk vanuit dat de ouders of de pleegouders/instelling waar het pleegkind door de week of buiten de vakantie verblijft, zorg draagt voor deze zaken. Bijvoorbeeld door u voor het weekend een speciale dieetvoeding te geven. Spirit gaat er verder vanuit dat het kind een aansprakelijkheids- en ziektekostenverzekering heeft bij de ouders of de pleegouders. Zij zijn daar namelijk verantwoordelijk voor. U kunt voor de zekerheid bij uw pleegzorgwerker informeren of en hoe het kind is verzekerd. Het is overigens aan te bevelen een kopie van de ziektekostenpolis te vragen. U heeft deze dan bij de hand als u in het weekend of de vakantie onverhoopt naar de apotheek of dokter moet. 8. Pleegoudervoogdij Met de invoering van de wet verbetering positie pleegouders op 1 juli 2013 is het mogelijk voor een pleegouderpaar om gezamenlijk voogdij over hun pleegkind op zich te nemen en tevens de maandelijkse pleegvergoeding te behouden. In 2014 heeft de overheid extra middelen beschikbaar gesteld voor vergoeding van bijzondere kosten, zoals Jeugdbescherming Regio Amsterdam (tot voor kort: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) deze ook vergoedt voor kinderen die een jeugdbeschermings- of voogdijmaatregel hebben bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De bijzondere kosten voor pleegoudervoogden worden door Spirit vergoed. In een aparte notitie Regeling bijzondere kosten (RBK) voor cliënten onder pleegoudervoogdij is vastgelegd welke kosten Spirit aan pleegoudervoogden vergoedt. Deze notitie sluit zo veel mogelijk aan op de bijzondere kostenregeling van Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor OTS- en voogdijcliënten. 7

8 9. Pleegzorg na meerderjarigheid Pleegzorg geldt in principe voor jongeren tot achttien jaar. Dit geldt dus ook voor de ontvangst van de pleegvergoeding. Slechts bij hoge uitzondering krijgt u voor een jongere ook na zijn achttiende nog een pleegvergoeding. De justitiële pleegzorg geldt voor jongeren tot 18 jaar. Daarna stopt de OTS of de voogdij. De pleegvergoeding in een justitieel kader krijgt u dan ook alleen voor jongeren die nog geen achttien zijn. Als voortzetting van de hulpverlening gewenst is, kan de jongere Bureau Jeugdzorg inschakelen om een indicatie pleegzorg vragen. Dit verzoek tot indicatiestelling dient ruim voor de achttiende verjaardag gedaan te worden. Voortgezette hulpverlening kan per jaar verlengd worden, uiterlijk totdat de jongere 23 jaar is geworden. Gedurende deze voortgezette hulpverlening biedt Spirit begeleiding en wordt de pleegvergoeding betaald. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de inkomsten van het pleegkind. De voortgezette hulpverlening eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, of wanneer het pleegkind geen hulp meer wil en waneer er geen indicatie meer is. Onderwijskosten Als uw pleegkind achttien jaar of ouder is, kan deze in aanmerking komen voor een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering 18+. Deze beurs is bedoeld voor studiekosten èn levensonderhoud. Studiefinanciering is er voor jongeren van achttien jaar en ouder, die voltijd dagonderwijs volgen aan een officieel erkende onderwijsinstelling. Uw pleegkind moet zelf een beurs aanvragen. Dit doet hij of zij met een speciaal aanvraagformulier dat te krijgen is bij de school, het postkantoor, de gemeente of via Uw pleegkind moet een studiebeurs aanvragen voor een uitwonende student. Uw pleegkind woont immers niet meer bij zijn eigen ouders. Achttienjarigen die nog voortgezet (speciaal) onderwijs volgen, kunnen geen aanspraak maken op een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering, maar wel op een tegemoetkoming op grond van de WTOS. De jongere kan deze zelf aanvragen. Ziektekostenverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt voor het wettelijk basispakket (de zorgverzekering) een verzekeringspremie aan zijn/ haar zorgverzekeraar. 10. Procedure pleegvergoeding U weet nu dat u recht heeft op een pleegvergoeding en welke toelagen en kortingen er bestaan. Hoe u de pleegvergoeding aan kunt vragen leest u hieronder. Voltijd plaatsingen Bij voltijd plaatsingen wordt de pleegvergoeding automatisch naar uw rekening overgemaakt. Weekend- en vakantiepleegzorg U krijgt deze vergoeding aan de hand van declaratieformulieren, die worden toegestuurd door het Servicepunt Pleegzorg. Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) Bij een plaatsing in pleegzorg zijn de ouders verplicht een ouderbijdrage te betalen aan het LBIO. Alleen ouders die ontheven of ontzet zijn van het gezag hoeven geen ouderbijdrage te betalen. Dit geld gaat naar de overheid en niet naar de pleegouder of de begeleidende instelling. Het LBIO is verantwoordelijk voor de inning van deze bijdragen. Bureau Jeugdzorg geeft bij het LBIO aan wanneer een plaatsing van een jongere start en eindigt. 8

9 11. Contact Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt Pleegzorg. Voor vragen over betalingen en andere financiële zaken kunt u bellen tijdens het financiële spreekuur, maandag tot en met donderdag van uur, tel

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 8 Bijzondere omstandigheden Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het zo goed mogelijk verlopen van de plaatsing.

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering Nr. 35 - NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie