De financiële wegwijzer voor pleegouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De financiële wegwijzer voor pleegouders"

Transcriptie

1 De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz De pleegvergoeding blz Toelagen op het basisbedrag blz Inhouding op het basisbedrag blz Vrijwillige pleegzorg blz Justitiële pleegzorg blz Weekend- en vakantiepleegzorg blz Pleegoudervoogdij blz Pleegzorg na meerderjarigheid blz Procedure pleegvergoeding blz Contact blz. 9 Uitgave van: Spirit Servicepunt Pleegzorg Fred. Roeskestraat EC Amsterdam T: F: Colofon: Tekst en redactie: Spirit, afdeling Communicatie April 2014 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2 1. Inleiding U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of wellicht woont er inmiddels al een pleegkind bij u. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom heeft u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding. In deze brochure kunt u lezen hoe hoog de vergoeding is, hoe u de vergoeding krijgt en welke toelagen of kortingen er zijn. Het basisbedrag van de pleegvergoeding is wettelijk vastgesteld en voor iedere pleegzorgvorm hetzelfde, maar omdat de verdere regels van de vergoedingen per vorm sterk verschillen worden die per hoofdstuk apart opgenomen. 2. De pleegvergoeding Als pleegouder krijgt u een vergoeding voor de kosten die u moet maken. De hoogte van de pleegvergoeding is vastgesteld door de overheid. Spirit betaalt deze vergoeding uit aan de hand van de richtlijnen van de overheid. Het basisbedrag Het basisbedrag krijgt u om de opvoeding en verzorging van het kind te betalen. Het is een vergoeding voor normale, terugkerende kosten, zoals voor eten, drinken, kleding, schoeisel, zakgeld, sport, ontspanning en normale onderwijskosten zoals pennen, agenda en schriften. Bij weekend- en vakantiepleegzorg is de vergoeding bedoeld voor met name eten, drinken en ontspanning. De vergoeding die u ontvangt, bestaat uit een basisbedrag en eventuele toelagen. De hoogte van dit basisbedrag is wettelijk vastgesteld. Per 1 januari 2014 gelden de volgende bedragen: leeftijd bedrag per dag 0 t/m 8 jaar 17,50 9 t/m 11 jaar 17,70 12 t/m 15 jaar 19,28 16 t/m 17 jaar 21,28 18 jaar en ouder 21,51 De hoogte van het basisbedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. De overheid gaat er vanuit dat de verzorging van oudere kinderen duurder is dan van jongere kinderen. De verhoging van het basisbedrag gaat in op de verjaardag van het pleegkind. De opbouw Onderstaande tabel geeft een indicatie van de opbouw van de vergoeding, gebaseerd op de kosten van kinderen (bron:nibud). Leeftijd Kleding Zakgeld / ontspanning/ kleine schoolkosten* Voeding Huisvesting / bewassing Totaal 0 8 jaar 19% 5% 51% 25% 100% 9 11 jaar 18% 9% 49% 24% 100% jaar 17% 13% 47% 23% 100% jaar 19% 5% 51% 25% 100% * pennen, potloden, schriften, etui, agenda enz. 2

3 Belastingen De pleegvergoeding is geen salaris of inkomen, maar een onkostenvergoeding. Daarom wordt deze niet gekort op een eventuele bijstandsuitkering. U hoeft de vergoeding ook niet op te geven voor de inkomstenbelasting of bij het aanvragen van huursubsidie. Ook voor de gemeentebelasting is de pleegvergoeding geen inkomen. Pleegouders kunnen kwijtschelding van de gemeentebelasting aanvragen. De vergoeding mag dan niet bij het gezinsinkomen worden geteld. Hetzelfde geldt voor andere belastingen en heffingen. Kinderopvangtoeslag Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. Deze toeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald. De toeslag geldt voor kinderopvangorganisaties die bij de gemeente zijn geregistreerd. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. De voorwaarden zijn: u ontvangt pleegvergoeding. uw pleegkind moet op uw woonadres ingeschreven staan; u moet de opvang van het kind zelf betalen; uw pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs. 3. Toelagen op het basisbedrag Soms komt het voor dat de opvang van een kind extra kosten met zich meebrengt. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een toelage op het basisbedrag. Het gaat hier om toelagen voor crisisopvang, voor opvang van drie of meer pleegkinderen en voor de opvang van een gehandicapt kind. Het aanvraagformulier voor deze toelagen kunt u opvragen bij het Servicepunt Pleegzorg. Crisisopvang Als uw pleegkind in verband met een crisissituatie bij u geplaatst is, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een toelage van maximaal 3,48 per dag. Een voorwaarde is wel dat u extra kosten heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat nog niet zindelijk is. U ontvangt deze eventuele toelage gedurende maximaal vier weken. Drie en meer pleegkinderen U kunt in aanmerking komen voor een toelage van maximaal 3,48 per kind per dag voor het derde of meerdere pleegkind dat in uw gezin is opgenomen. Pleegkinderen met een handicap Als u kinderen opvangt met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, kunnen de noodzakelijke kosten aantoonbaar hoger uitvallen. In de meeste gevallen zullen deze onkosten vergoed worden door andere regelingen. Slechts wanneer daar geen of onvoldoende beroep op gedaan kan worden kunt u een toelage krijgen van maximaal 3,48 per kind per dag. 4. Inhouding op het basisbedrag Kinderen met eigen inkomsten, zoals loon, studiefinanciering of een uitkering moeten op grond van de Wet op de jeugdzorg een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage wordt ingehouden van de pleegvergoeding. Het is echter de bedoeling dat de Wet op de jeugdzorg gaat veranderen en dat minderjarigen geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Spirit loopt hier op vooruit en int geen eigen bijdrage meer zolang uw pleegkind minderjarig is. Als uw pleegkind meerderjarig is vindt er wel een verrekening plaats. Neemt u hierover contact over op met de financiële afdeling. 3

4 5. Vrijwillige pleegzorg In dit hoofdstuk vindt u informatie over onderwijskosten en verzekeringen bij een vrijwillige plaatsing. Vrijwillige pleegzorg wil zeggen dat de eigen ouders instemmen met het verblijf van hun kind in een pleeggezin en er geen kinderbeschermingsmaatregel is. Heeft u een kind in huis dat in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uit huis is geplaatst, lees dan verder bij het hoofdstuk over justitiële pleegzorg. Onderwijskosten De eigen ouders van het pleegkind zijn verantwoordelijk voor de onderwijskosten, zoals de aanschaf van boeken, tekenmateriaal, gereedschap e.d. Dit geldt met name voor het vervolg onderwijs. De kosten van het basisonderwijs worden betaald uit de pleegvergoeding. In veel gevallen zullen ouders gebruik maken van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS) als hun kind jonger dan achttien jaar is. Formulieren hiervoor zijn te krijgen bij school, bibliotheek en DUO (www.duo.nl). De tegemoetkoming is bedoeld voor directe studiekosten als lesgeld en boeken, maar ook voor reiskosten van kinderen die het (speciaal) voortgezet of hoger onderwijs volgen. Alleen de ouder met gezag kan deze tegemoetkoming aanvragen. Pleegouders kunnen deze vergoeding dus niet aanvragen. Als uw pleegkind achttien jaar of ouder is, kan deze in aanmerking komen voor een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering 18+. Deze beurs is bedoeld voor studiekosten én levensonderhoud. Studiefinanciering is er voor jongeren van achttien jaar en ouder, die voltijd dagonderwijs volgen aan een officieel erkende onderwijsinstelling. Uw pleegkind moet zelf een beurs aanvragen. Dit doet hij of zij met een speciaal aanvraagformulier dat te krijgen is bij de school, het postkantoor, de gemeente of via Uw pleegkind moet een studiebeurs aanvragen voor een uitwonende student. Uw pleegkind woont immers niet meer bij zijn eigen ouders. Achttienjarigen die nog voortgezet (speciaal) onderwijs volgen, kunnen geen aanspraak maken op een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering, maar wel op een tegemoetkoming op grond van de WTOS. De jongere kan deze zelf aanvragen. De studiefinanciering wordt verrekend met de pleegvergoeding. Verzekeringen Uiteraard is het belangrijk dat uw pleegkind verzekerd is tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Welke mogelijkheden hiervoor bestaan, vindt u in dit hoofdstuk. Ziektekostenverzekering Voor kinderen tot 18 jaar is de ziektekostenverzekering gratis als zij via de polis van hun ouders of pleegouders verzekerd zijn. Zij hebben geen eigen risico en no-claimregeling. Kinderen moeten in het geval van vrijwillige plaatsing verzekerd worden door hun ouder(s). Het is aan te raden om voor uw pleegkind een apart bewijs van inschrijving te vragen. Als een kind niet verzekerd is bij plaatsing in een pleeggezin, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders als het pleegkind op het adres van de pleegouder ingeschreven wordt. Bij een vrijwillige plaatsing kan er voor de aanvullende verzekering maximaal een bedrag van 45,38 bij pleegzorg gedeclareerd worden. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) U kunt uw pleegkind op de volgende manieren verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid: Uw pleegkind blijft verzekerd via de polis van de ouder(s). Bij schade wendt u zich tot de ouders. 4

5 Uw pleegkind wordt bijgeschreven op uw eigen polis. De extra kosten voor deze bijschrijving zijn al verrekend in de pleegvergoeding. U krijgt dus géén toelage. Daarnaast is er voor alle pleegkinderen een collectieve AVP-verzekering van Spirit. Het is een secundaire voorziening: de verzekering betaalt uit als geen enkele andere verzekering dit doet. Bij deze verzekering geldt een eigen risico van 2500,-. Het is belangrijk om bij een schadegeval de schade binnen 48 uur te melden bij Spirit. Deze verzekering vergoedt niet de kosten van de schade die het pleegkind aan uw eigen bezittingen maakt. Informeer bij uw eigen inboedelverzekering of deze schade door hen gedekt wordt. 6. Justitiële pleegzorg In dit hoofdstuk vindt u informatie over vergoedingen door de plaatsende instelling bij een justitiële plaatsing, zoals onderwijskosten, bijzondere uitgaven en verzekeringen. Justitiële pleegzorg wil zeggen dat uw pleegkind in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of in het kader van voogdij uit huis is geplaatst. Een OTS of een voogdij wordt door de rechtbank uitgesproken. Vandaar dat het hier gaat om justitiële pleegzorg. Vergoedingen door de plaatsende instellingen Sommige vergoedingen krijgt u niet van Spirit, maar van de plaatsende instelling. Het gaat hier onder andere om vergoedingen van studiekosten, bijzondere uitgaven en verzekeringen. De plaatsende instelling is de organisatie die de voogdij of de OTS uitvoert. In de meeste gevallen zal dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam (tot voor kort Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) zijn. We geven daarom hier de richtlijnen van deze organisatie. De richtlijnen van andere (gezins)voogdijinstellingen kunnen afwijken. De aanvraagformulieren voor deze vergoedingen kunt u aanvragen bij de plaatsende organisatie. Waar staat Bureau Jeugdzorg kunt u ook lezen William Schrikker Groep, Leger des Heils of Stichting Gereformeerde Jeugdzorg, afhankelijk van wie uw pleegkind bij u geplaatst heeft. Vergoeding van studiekosten Een studie brengt altijd kosten met zich mee. U krijgt de pleegvergoeding onder andere voor normale onderwijskosten, zoals pennen, agenda en schriften. Maar deze basisvergoeding is onvoldoende om alle kosten te dekken. Daarom kunt u de aanschaf van boeken en een gedeelte van de reiskosten bij de plaatsende instelling declareren. Basisonderwijs U kunt als tegemoetkoming voor de ouderbijdrage en/of het schoolreisje een bedrag van maximaal 80 per schooljaar krijgen. Kosten voor bijvoorbeeld schoolmelk, schoolzwemmen, overblijven en andere vormen van naschoolse opvang worden niet vergoed. Evenmin vergoedt Bureau Jeugdzorg kosten voor crèches en kinderopvang. Voortgezet onderwijs Als uw pleegkind een officieel door de overheid erkende opleiding in het voortgezet onderwijs volgt, kunt u de volgende kosten vergoed krijgen: Een ouderbijdrage voor het voortgezet onderwijs voor maximaal 226,-. Schoolreizen of werkweken tot een maximum van 250 per schooljaar. De in verband met het volgen van lessen noodzakelijk te maken reiskosten per openbaar vervoer (2 e klas) kunnen maandelijks voor vergoeding in aanmerking komen onder aftrek van een eigen bijdrage gelijk aan een 1-zone abonnement. Deze eigen bijdrage is 32 per maand. Tijdens schoolvakanties geldt geen vergoeding. Wanneer er met een OV-chipkaart (boven de 32) is gereisd, kan er een overzicht van de transacties met de OV-chipkaart geprint en ingeleverd worden. Voor persoonlijke OV-chipkaarten kan er via mijn OV-chipkaart account op een reis- en transactieoverzicht uitgeprint worden om te gebruiken voor declaratie doeleinden. 5

6 Boeken zijn in principe gratis. Als er toch boeken aangeschaft moeten worden, worden de daadwerkelijke kosten vergoed, aan te tonen met de boekenlijst. Bijles De kosten voor bijles worden over het algemeen niet vergoed. U kunt wel bij de Bureau Jeugdzorg informeren onder welke voorwaarden een vergoeding wel mogelijk is. Overig onderwijs Soms kunt u een vergoeding krijgen voor enkele bijzondere kosten die het volgen van onderwijs met zich meebrengt. Voorwaarde is wel dat u hiervoor vooraf een machtiging heeft gekregen van de plaatsende instelling. Bijzondere uitgaven Een tegemoetkoming van de onderstaande kosten is mogelijk. Hier is vooraf toestemming nodig van Bureau Jeugdzorg. School- en beroepskeuzeonderzoek. Mocht deze test noodzakelijk zijn, dan kunt u een dergelijke test slechts éénmalig aanvragen bij Bureau Jeugdzorg. Fiets, brommer en helm. Een deel van de kosten hiervan vergoedt Bureau Jeugdzorg. U kunt maximaal de volgende bedragen één keer in de drie jaar declareren: - 35 voor een kind van 4 t/m 7 jaar; - 70 voor een kind van 8 t/m 11 jaar; voor een kind van 12 t/m 15 jaar; voor een kind van 16 en 17 jaar. Voorwaarde is wel dat u deze vergoeding vooraf schriftelijk aanvraagt en dat Bureau Jeugdzorg u ook schriftelijk toestemming verleent. Brillen en contactlenzen. Neem hierover contact op met de gezinsvoogd/voogdijwerker van Bureau Jeugdzorg. Legitimatie. Voor alle personen van 14 jaar en ouder geldt de identificatieplicht. De plaatsende instelling kan de legeskosten vergoeden van een paspoort of ID-kaart. De pasfoto wordt niet vergoed. Verder kan een uittreksel uit het geboorte- of persoonsregister, benodigd voor het voldoen aan een wettelijke plicht, aangevraagd worden bij Bureau Jeugdzorg middels een formulier. De voorkeur gaat uit naar een ID. Voor jongeren tot 18 jaar kost een ID circa 28,35. Een paspoort wordt alleen vergoed als een reis buiten Europa de aanschaf van een paspoort noodzakelijk maakt. Voor jongeren tot 18 jaar kost een paspoort circa 51,05. Verzekeringen Uiteraard is het belangrijk dat uw pleegkind verzekerd is tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Welke mogelijkheden hiervoor bestaan, vindt u in dit hoofdstuk. Ziektekostenverzekering Voor kinderen tot 18 jaar is deze verzekering gratis, als zij via de polis van hun ouders of pleegouders verzekerd zijn. Zij hebben geen eigen risico en no-claimregeling. Pleegkinderen kunnen verzekerd blijven via hun ouder(s). Het is aan te raden om voor uw pleegkind een apart bewijs van inschrijving te vragen. Als een kind niet verzekerd is bij plaatsing in een pleeggezin, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders als het pleegkind op het adres van de pleegouder wordt ingeschreven. Als verzekeren via de polis van de ouders of pleegouders niet mogelijk blijkt, dan kan Bureau Jeugdzorg pleegkinderen verzekeren bij de VGZ. 6

7 Aanvullende ziektekostenverzekering pleegkinderen Pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) worden voor aanvullende ziektekosten verzekerd door Bureau Jeugdzorg. Er is bij zorgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zogenaamde pakket C. VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen. Bij orthodontie contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) U kunt uw pleegkind op de volgende manieren verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid: Uw pleegkind wordt bijgeschreven op uw eigen polis. De extra kosten voor deze bijschrijving zijn al verrekend in het basisbedrag van de pleegvergoeding. U krijgt dus géén toelage. Uw pleegkind blijft verzekerd via de polis van de ouder(s). Eventuele schade meldt u binnen 48 uur bij de plaatsende instantie. Daar hoort u hoe u verder moet handelen. Daarnaast is er voor alle pleegkinderen een collectieve AVP-verzekering van Spirit. Het is een secundaire voorziening: de verzekering betaalt uit als geen enkele andere verzekering dit doet. Bij deze verzekering geldt een eigen risico van 2500,-. Het is belangrijk om bij een schadegeval de schade binnen 48 uur te melden bij Spirit. Deze verzekering vergoedt niet de kosten van de schade die het pleegkind aan uw eigen bezittingen maakt. Informeer bij uw eigen inboedelverzekering of deze schade door hun gedekt wordt. 7. Weekend- en vakantiepleegzorg Bij weekend- en vakantiepleegzorg wordt het basisbedrag berekend per dag dat uw pleegkind bij u verblijft. Extra kosten Soms brengt de opvang van een kind extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat een speciaal dieet heeft of in bed plast. Deze kosten worden niet vergoed. Spirit gaat er namelijk vanuit dat de ouders of de pleegouders/instelling waar het pleegkind door de week of buiten de vakantie verblijft, zorg draagt voor deze zaken. Bijvoorbeeld door u voor het weekend een speciale dieetvoeding te geven. Spirit gaat er verder vanuit dat het kind een aansprakelijkheids- en ziektekostenverzekering heeft bij de ouders of de pleegouders. Zij zijn daar namelijk verantwoordelijk voor. U kunt voor de zekerheid bij uw pleegzorgwerker informeren of en hoe het kind is verzekerd. Het is overigens aan te bevelen een kopie van de ziektekostenpolis te vragen. U heeft deze dan bij de hand als u in het weekend of de vakantie onverhoopt naar de apotheek of dokter moet. 8. Pleegoudervoogdij Met de invoering van de wet verbetering positie pleegouders op 1 juli 2013 is het mogelijk voor een pleegouderpaar om gezamenlijk voogdij over hun pleegkind op zich te nemen en tevens de maandelijkse pleegvergoeding te behouden. In 2014 heeft de overheid extra middelen beschikbaar gesteld voor vergoeding van bijzondere kosten, zoals Jeugdbescherming Regio Amsterdam (tot voor kort: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) deze ook vergoedt voor kinderen die een jeugdbeschermings- of voogdijmaatregel hebben bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De bijzondere kosten voor pleegoudervoogden worden door Spirit vergoed. In een aparte notitie Regeling bijzondere kosten (RBK) voor cliënten onder pleegoudervoogdij is vastgelegd welke kosten Spirit aan pleegoudervoogden vergoedt. Deze notitie sluit zo veel mogelijk aan op de bijzondere kostenregeling van Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor OTS- en voogdijcliënten. 7

8 9. Pleegzorg na meerderjarigheid Pleegzorg geldt in principe voor jongeren tot achttien jaar. Dit geldt dus ook voor de ontvangst van de pleegvergoeding. Slechts bij hoge uitzondering krijgt u voor een jongere ook na zijn achttiende nog een pleegvergoeding. De justitiële pleegzorg geldt voor jongeren tot 18 jaar. Daarna stopt de OTS of de voogdij. De pleegvergoeding in een justitieel kader krijgt u dan ook alleen voor jongeren die nog geen achttien zijn. Als voortzetting van de hulpverlening gewenst is, kan de jongere Bureau Jeugdzorg inschakelen om een indicatie pleegzorg vragen. Dit verzoek tot indicatiestelling dient ruim voor de achttiende verjaardag gedaan te worden. Voortgezette hulpverlening kan per jaar verlengd worden, uiterlijk totdat de jongere 23 jaar is geworden. Gedurende deze voortgezette hulpverlening biedt Spirit begeleiding en wordt de pleegvergoeding betaald. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de inkomsten van het pleegkind. De voortgezette hulpverlening eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, of wanneer het pleegkind geen hulp meer wil en waneer er geen indicatie meer is. Onderwijskosten Als uw pleegkind achttien jaar of ouder is, kan deze in aanmerking komen voor een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering 18+. Deze beurs is bedoeld voor studiekosten èn levensonderhoud. Studiefinanciering is er voor jongeren van achttien jaar en ouder, die voltijd dagonderwijs volgen aan een officieel erkende onderwijsinstelling. Uw pleegkind moet zelf een beurs aanvragen. Dit doet hij of zij met een speciaal aanvraagformulier dat te krijgen is bij de school, het postkantoor, de gemeente of via Uw pleegkind moet een studiebeurs aanvragen voor een uitwonende student. Uw pleegkind woont immers niet meer bij zijn eigen ouders. Achttienjarigen die nog voortgezet (speciaal) onderwijs volgen, kunnen geen aanspraak maken op een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering, maar wel op een tegemoetkoming op grond van de WTOS. De jongere kan deze zelf aanvragen. Ziektekostenverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt voor het wettelijk basispakket (de zorgverzekering) een verzekeringspremie aan zijn/ haar zorgverzekeraar. 10. Procedure pleegvergoeding U weet nu dat u recht heeft op een pleegvergoeding en welke toelagen en kortingen er bestaan. Hoe u de pleegvergoeding aan kunt vragen leest u hieronder. Voltijd plaatsingen Bij voltijd plaatsingen wordt de pleegvergoeding automatisch naar uw rekening overgemaakt. Weekend- en vakantiepleegzorg U krijgt deze vergoeding aan de hand van declaratieformulieren, die worden toegestuurd door het Servicepunt Pleegzorg. Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) Bij een plaatsing in pleegzorg zijn de ouders verplicht een ouderbijdrage te betalen aan het LBIO. Alleen ouders die ontheven of ontzet zijn van het gezag hoeven geen ouderbijdrage te betalen. Dit geld gaat naar de overheid en niet naar de pleegouder of de begeleidende instelling. Het LBIO is verantwoordelijk voor de inning van deze bijdragen. Bureau Jeugdzorg geeft bij het LBIO aan wanneer een plaatsing van een jongere start en eindigt. 8

9 11. Contact Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt Pleegzorg. Voor vragen over betalingen en andere financiële zaken kunt u bellen tijdens het financiële spreekuur, maandag tot en met donderdag van uur, tel

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Regeling bijzondere kosten (RBK) voor OTS-/voogdijcliënten of cliënten onder pleegoudervoogdij

Regeling bijzondere kosten (RBK) voor OTS-/voogdijcliënten of cliënten onder pleegoudervoogdij Regeling bijzondere kosten (RBK) voor OTS-/voogdijcliënten of cliënten onder pleegoudervoogdij Vastgesteld door Spirit, d.d. 17-9-2015 Instemming POR, d.d. 22-9-2015 Instemming POR met beperkte tekstwijzigingen,

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entrea krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2016 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2016) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen.

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen. VERGOEDINGEN BIJZONDERE KOSTEN BIJ PLEEGOUDERVOOGDIJ U heeft de pleegoudervoogdij over uw pleegkind(eren). Tot 31 december 2014 heeft VWS een bedrag beschikbaar gesteld voor de vergoeding bijzondere kosten

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 Pleegouders die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind opvangen en verzorgen en daarvoor een pleegcontract

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

Regeling Bijzondere kosten Pleegoudervoogdij

Regeling Bijzondere kosten Pleegoudervoogdij Regeling Bijzondere kosten Pleegoudervoogdij Papenvoort, 2014 Versie 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding In deze regeling worden de vergoedingen voor bijzondere kosten beschreven voor de pleegoudervoogdij.

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg april 2016 Inleiding Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015

Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015 Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015 2015 Faciliteitenregeling pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Pleegvergoeding 4 1.1 Basisvergoeding (voor alle pleegzorgvarianten

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG

FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG Uitgave: 18 mei 2015 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Horizon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. INHOUDSOPGAVE VOORWOORD......

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland Januari 2015 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2015 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 Pleegouders die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind regulier verzorgen en opvoeden in hun gezin

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2016 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Financiële wegwijzer. Start van de betaling Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Nadere informatie

Regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein

Regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein Regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Zuid-Holland Zuid Midden-Holland FlexusJeugdplein, september 2017 Inhoud I Inleiding

Nadere informatie

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Het Loket voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed? Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten declareren? U

Nadere informatie

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Inhoud: Inleiding Algemene informatie over financiële regelingen pleegzorg

Nadere informatie

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding...

Nadere informatie

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Het Loket voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Versie januari 2017 Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed? Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten

Nadere informatie

BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG

BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING PLEEGOUDERS die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind langdurig verzorgen en opvoeden in hun gezin en daarvoor

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Toelichting bijzondere kosten.

Toelichting bijzondere kosten. Toelichting bijzondere kosten. De regeling bijzondere kosten is alleen voor kinderen met een OTS, een voogdijmaatregel en pleegoudervoogdij. Wat valt onder bijzondere kosten? Bijvoorbeeld de kosten van

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland Januari 2017 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2017 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg

Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg Status van pleegouders Pleegvergoeding en toeslagen Pleegvergoeding en inkomen Pleegvergoeding en bijstand Einde pleegvergoeding 18 + Bijdragen in de kosten onderhoud

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg 2017

Financiële wegwijzer pleegzorg 2017 Financiële wegwijzer pleegzorg 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4. Deeltijdpleegzorg en

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg BIJLAGE 6 Factsheet financiële regelingen Pleegzorg Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? Pleegkinderen

Nadere informatie

Voor de vergoeding van bijzondere kosten bij vrijwillige jeugdzorg is in de wet geen uitwerking gegeven.

Voor de vergoeding van bijzondere kosten bij vrijwillige jeugdzorg is in de wet geen uitwerking gegeven. Richtlijn bijzondere kosten Pleegzorg Inhoudsopgave: 1 Inleiding 1 2 Taken 1 3 Werkwijze 2 4 Richtlijn vergoeding 3 5 Documentbeheer 5 1 Inleiding In dit document worden kaders beschreven voor de bekostiging

Nadere informatie

Financiële wegwijzer

Financiële wegwijzer Financiële wegwijzer 2 Inleiding 4 1. De Rading 5 1.2 Wat is de pleegzorgvergoeding? 5 1.3 Vormen van pleegzorg 5 1.4 Pleegzorg: tot welke leeftijd? 6 2. Verkrijgen pleegzorgvergoeding 6 2.1 Aanvragen

Nadere informatie

Financiële wegwijzer

Financiële wegwijzer Financiële wegwijzer 2 Inleiding 4 1 De Rading 5 1.2 Wat is de pleegzorgvergoeding? 5 1.3 Vormen van pleegzorg 5 1.4 Pleegzorg: tot welke leeftijd? 6 2 Verkrijgen van pleegzorgvergoeding 6 2.1 De aanvraag

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

KInd & GeLd. Handige financiële tips. Geboorte 3. Naar school 4. Studeren 5. Kind en belastingen 7. Meer informatie 8

KInd & GeLd. Handige financiële tips. Geboorte 3. Naar school 4. Studeren 5. Kind en belastingen 7. Meer informatie 8 1 KInd & GeLd Handige financiële tips Geboorte 3 Naar school 4 Studeren 5 Kind en belastingen 7 Meer informatie 8 Van baby tot student Kinderen verrijken je leven. Maar financieel maken ze je armer: ze

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2016 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2016 Jeugdhulp Friesland Januari 2016 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2016 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2016 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

Regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf gedwongen kader Noord-Limburg

Regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf gedwongen kader Noord-Limburg Regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf gedwongen kader Noord-Limburg 23-5-2016 Bekostiging bijzondere kosten pleegzorg De gemeenten maken op regionaal niveau met de pleegzorgaanbieders afspraken

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Bijzondere kosten Jeugdbescherming

Bijzondere kosten Jeugdbescherming FACTSHEET Bijzondere kosten Jeugdbescherming 1 Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet bent u als gemeente verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp in het gedwongen kader en de bekostiging ervan. Over

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Ouderbijdrage Jeugdwet

Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet 1 van 6 / Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt

VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt Deel 1: Op vakantie met je pleegkind Welke papieren heb je nodig voor vakantie (buitenland)? ALGEMEEN - Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

1. Pleegvergoeding a. Basisvergoeding b. Toeslagen c. Bijzondere uitgaven regeling voor voogdijgeplaatste pleegkinderen + tabellen

1. Pleegvergoeding a. Basisvergoeding b. Toeslagen c. Bijzondere uitgaven regeling voor voogdijgeplaatste pleegkinderen + tabellen Hoofdstuk 7 Financiën Pleegzorg kent het onderscheid in vrijwillige en justitiële pleegzorg. Dit heeft gevolgen voor zowel de inhoudelijke als de financiële regelgeving. In hoofdstuk 3 leest u de belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Handreiking pleegvergoeding JANUARI 2015

Handreiking pleegvergoeding JANUARI 2015 Handreiking pleegvergoeding JANUARI 2015 1 Colofon Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs,

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie