Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële wegwijzer. Start van de betaling"

Transcriptie

1 Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding. De Voorziening voor Pleegzorg informeert u hierover en maakt daarbij gebruik van de meest recente informatie van Bureau Jeugdzorg. In deze wegwijzer kunt u o.a. lezen hoe hoog de vergoeding is, hoe u de vergoeding krijgt en welke toeslagen er zijn. Daarnaast vindt u informatie over andere financiële onderwerpen, zoals verzekeringen en studiefinanciering. PLEEGVERGOEDING Als pleegouder krijgt u een onkostenvergoeding voor de kosten die u moet maken. De hoogte van de vergoeding is door de overheid vastgesteld. Parlan betaalt deze vergoeding aan de hand van de richtlijnen van de overheid. Tevens zorgt Parlan ervoor dat deze vergoeding elk einde van de maand op uw rekening wordt gestort. De pleegvergoeding is géén salaris of inkomen, maar een onkostenvergoeding. Daarom wordt deze ook niet gekort op een eventuele uitkering. U hoeft de vergoeding ook niet op te geven bij het aanvragen van huursubsidie. De pleegvergoeding telt niet mee voor de inkomstenbelasting, tenzij u meer dan drie pleegkinderen in huis heeft. In de laatste situatie is het aan de belastinginspecteur te beoordelen of u belastingplichtig bent. U kunt de pleegvergoeding krijgen als er sprake is van een pleegcontract tussen u en Parlan. Dit contract wordt afgesloten wanneer voldaan is aan twee voorwaarden: - een jeugdbescherming instelling, zoals Bureau Jeugdzorg jeugdbescherming, heeft de voogdij of gezinsvoogdij over uw pleegkind. Deze organisatie is als plaatsende instantie ook verantwoordelijk voor de uithuisplaatsing van uw pleegkind. - de Voorziening voor Pleegzorg van Parlan heeft u geaccepteerd als pleegouder. Vrijwillige pleegzorg Bij vrijwillige pleegzorg is er geen sprake van een opgelegde (justitiële) maatregel. De ouders hebben de verantwoording voor het betalen van alle kosten die voor hun kind (uw pleegkind) gemaakt (moeten) worden en die niet door de pleegvergoeding gedekt worden. Daarom moet de ouders toestemming worden gevraagd bij het doen van deze uitgaven. De ouders bepalen of deze uitgave noodzakelijk is voor het kind. Start van de betaling Netwerkpleegzorg Wanneer de indicatie door de Voorziening voor Pleegzorg is geaccepteerd, ontvangt u van ons een informatiebrief over de verdere procedure. Bij deze brief ontvangt u een inlichtingenblad, waarop u allerlei voor ons belangrijke gegevens in kan vullen, zoals het rekeningnummer van de bank. Tevens ontvangt u een machtiging voor het aan vragen van een Verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor Kinderbescherming. Uitsluitend wanneer wij het inlichtingenblad en de machtiging van u hebben ontvangen, betalen wij de pleegvergoeding aan u. De betalingsdatum voor de pleegvergoeding is de datum van binnenkomst van het volledige indicatiebesluit bij Parlan. Dit kan een andere datum zijn dan de datum waarop het kind bij u geplaatst is. Bestandspleegzorg De datum dat uw pleegkind in uw gezin is geplaatst, is de startdatum van de betaling. De pleegzorgbegeleider zorgt ervoor dat alle formulieren (contract, startformulier etc.) die van

2 belang zijn om tot betaling over te kunnen gaan, worden ingevuld. Nadat deze informatie is ingevoerd in het registratiesysteem, kan de financiële administratie van Parlan tot betaling overgaan. Uitbetaling De pleegvergoeding wordt per maand uitbetaald (achteraf). In de regel zal op het eind van de maand de betaling van de pleegvergoeding plaatsvinden. Declaraties worden rond de 15 e van de maand uitbetaald. Is een pleegkind eenmaal aangemeld en geregistreerd, dan volgt de betaling automatisch. Het is aan te raden uw declaraties (voor weekendpleegzorg) vóór de 10e in te sturen, om zo een tijdige betaling mogelijk te maken. Het aan u te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van de leeftijdsafhankelijke pleegvergoeding per dag. De dag van opname wordt wel en de dag van vertrek wordt niet meegerekend. De bedragen lopen op met de leeftijd van het pleegkind. Met ingang van kunnen maximaal de volgende bedragen uitbetaald worden. Leeftijd Bedrag per dag 0 t/m 8 jaar 16,90 9 t/m 11 jaar 17,10 12 t/m 15 jaar 18,62 16 t/m 17 jaar 20,58 18 t/m 20 jaar 20,79 Kostendeclaraties Pleegzorg Pleegzorg vergoeding -Huisvesting -Voeding -Kleding - Schoenen - Kapper - Toiletartikelen - Sport - Ontspanning zoals lidmaat schapsgeld club - Zakgeld (niet loonverdienend) - Reiskosten - Schoolkosten als vakantie en/of uitstapjes -Reiskosten (weekendbezoek ouders e.d.) -Kosten peuter speelzaal. OTS Bijzondere kosten - fiets, - bromfiets - helm - bril, - contactlenzen - ID bewijs Paspoort Europees ID kaart -uittreksel persoonsregister/ geboorteregister Voogdij Bijzondere kosten - fiets, - bromfiets - helm - bril, - contactlenzen - ID bewijs Paspoort Europees ID kaart -uittreksel persoonsregister/ Geboorteregister -schoolartikelen s pennen, schriften, sportkleding, agenda, schooltas -school/beroeps keuzeonderzoek -vrijwillige ouderbijdrage - schoolreizen -reiskosten naar school (het bedrag boven de 19,-- per maand) - Pleegouder voogdij Bij pleegoudervoogdij is er geen onderhoudsverplichting en heeft u recht op behoud van de pleegzorg vergoeding noch op vergoeding van bijzondere kosten Fondsen via gemeente, particulier, of provincie Zie pag. 8.4 WSG Direct en zelf declareren LJ&R Direct en zelf declareren Nidos Direct en zelf declareren Declaraties en Fondsen

3 Als kosten niet via de bestaande regelgeving kunnen worden gedekt, is er de mogelijkheid om via Fondsen een vergoeding aan te vragen. In de regel zal een fonds altijd vragen naar voorliggende voorzieningen zoals een pleegzorgvergoeding, instellingen en gemeentelijke fondsen. Voor sport kunt u terecht bij het lokale Jeugd sportfonds van uw gemeente. (www.jeugdsportfonds.nl) of bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Uw pleegzorgbegeleider is op de hoogte van meerdere mogelijkheden met betrekking tot de fondsen die voor pleegzorg van betekenis zijn. Als bij de voorliggende voorzieningen aantoonbaar uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, dan kan het Pleegzorgfonds Noord Holland worden benaderd. Dit Pleegzorgfonds Noord-Holland verleent financiële steun aan pleegkinderen en pleegouders. De aanvragen moeten betrekking hebben op individuele ondersteuning t.b.v. het kind of de jongere en op ondersteuning van de pleegouder(s) en/of het pleeggezin. Uitgezonderd zijn:. Aanvragen voor zaken die langs gebruikelijke kanalen kunnen worden gefinancierd (bijv. via de instellingen zelf, gemeenten, zorgverzekeraars en studiefinanciering) of die in aanmerking komen voor uitkeringen van gespecialiseerde fondsen of andere voorliggende fondsen (bijv. het Jeugd Sport Fonds, het Jeugdcultuurfonds, NFK, etc.).. Indirecte vormen van hulpverlening (bijv. therapie).. Bouwkundige aanpassingen die 2.500,00 incl. alle kosten overschrijden. Justitiële pleegzorg Bij justitiële plaatsingen is er sprake van plaatsingen in het kader van - Voorlopige Onder Toezichtstelling - Onder Toezicht stelling - Voogdij. - Pleegouder voogdij U kunt een aantal zaken via de Voorziening voor Pleegzorg declareren bij de plaatser. Er zijn verschillen tussen (voorlopige) onder toezicht stelling (OTS) en voogdij plaatsingen. Hierover vindt u verder in deze wegwijzer meer. - (Voorlopige) Onder Toezicht Stelling (VOTS) of (OTS) Ook hier hebben de ouders de verantwoording. Ze hebben de ouderlijke macht en er is geen sprake van ontheffing of ontzetting. De plaatsende instantie (BJZ Jeugdbescherming) neemt in eerste instantie (eventueel) de vergoeding van bepaalde kosten op zich en vordert het bedrag bij de ouders terug. Als u uitgaven wilt doen, is dat niet eerder dan nadat u met de plaatser overleg had en instemming heeft gekregen. Parlan gaat vervolgens ná het indienen van uw declaratie én de originele nota s tot betaling over. Declaraties kunt u via de Voorziening voor Pleegzorg bij BJZ indienen. Voor het betalen van de rekening van het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage bij een middelbare school wordt door de school de persoon aangeschreven die getekend heeft bij de inschrijving van de leerling. Officieel kan een pleegouder een jeugdige niet inschrijven op een school, maar scholen laten dit vaak wel toe. Hierdoor kan ook de verplichting tot het betalen van de rekening ontstaan. - Voogdij De voogdij instelling (BJZ Jeugdbescherming) heeft de verantwoording van de ouders overgenomen. De ouders hebben geen zeggenschap meer over de financiële zaken van hun kind. De plaatsende instantie bepaalt of uitgaven voor het pleegkind die u van plan bent te doen, akkoord zijn. Parlan gaat vervolgens na het indienen van uw declaratie én de originele nota s tot betaling over. Ook nu vraagt u via uw pleegzorgbegeleider een machtiging aan bij de plaatser. Dit dient te gebeuren voordat u een uitgave doet. Declaraties kunt u via de Voorziening voor Pleegzorg bij BJZ indienen.

4 Voor het betalen van de rekening van het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage bij een middelbare school wordt door de school de persoon aangeschreven die getekend heeft bij de inschrijving van de leerling. Officieel kan een pleegouder een jeugdige niet inschrijven op een school, maar scholen laten dit vaak wel toe. Hierdoor kan ook de verplichting tot het betalen van de rekening ontstaan. - Pleegoudervoogdij Wanneer één pleegouder de voogdij heeft gekregen over een pleegkind behoudt de pleegoudervoogd het recht op de pleegvergoeding en pleegzorg begeleiding. Pleegoudervoogd en de Voorziening voor Pleegzorg sluiten een contract m.b.t. de plaatsing die onder de pleegouder/voogdijregeling valt. In het contract wordt vastgelegd dat de Voorziening voor Pleegzorg de pleegvergoeding regelt, verbonden aan de zorg en opvoeding van de jeugdige, en dat de pleegouder zich verplicht om de jeugdige binnen het gezin te verzorgen en op te voeden in overeenstemming met diens vermogen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de frequentie en duur van de begeleiding en de aanvang en duur van het contract. In het nieuwe wetsvoorstel is vastgelegd dat de pleegoudervoogd alleen recht heeft op pleegvergoeding als er tevens pleegouderbegeleiding wordt geboden. Alle bijzondere kosten die voorheen door Bureau Jeugdzorg (bij justitiële plaatsingen) of door eigen ouders (bij vrijwillige plaatsingen) werden betaald, zullen nu door de pleegouder-voogd moeten worden betaald. Denk hierbij aan de kosten van fietsen, brillen, identiteitskaart, school Pleegkinderen worden veelal meeverzekerd met de pleegoudervoogd op de ziektekostenpolis. Jongeren moeten vanaf hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Ze kunnen een zorgtoeslag aanvragen via de belastingdienst: Toeslag extra kosten Naast de pleegvergoeding kan een extra toeslag verstrekt worden wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang, zorg voor een pleegkind met een handicap of wanneer pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen. In het laatste geval gaat de toeslag in vanaf het derde kind. Deze extra toeslag is maximaal 3,38 per kind per dag. Er zijn drie situaties waarbij u in principe in een aanmerking van 3,38 per dag, namelijk; 1. indien een pleegkind in het kader van reguliere crisisopvang bij pleegouders verblijft. U ontvangt dan gedurende maximaal vier weken een toeslag van 3,38 per dag per pleegkind 2. wanneer u aan meer dan drie pleegkinderen verzorging en opvoeding biedt, ontvangt u een toeslag van 3,38 per dag. Deze toeslag geldt vanaf het derde kind 3. er is ook de mogelijkheid voor een toeslag gehandicapten tot een maximum van 3,38 per dag. Volgens de Wet op de Jeugdzorg moet voor een Gehandicapten toeslag altijd aanspraak worden gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties. Dit betekent dat u bij de Sociale Verzekeringsbank een zogenaamde TOGregeling moet aanvragen. Indien er werkelijk sprake is van een handicap volgens de regels van de TOG-uitkering, zal deze aanvraag door de SVB worden gehonoreerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u de toeslag van 3,38 per dag ontvangen. Voldoet u aan meerdere criteria dan worden de toeslagen opgeteld. Kinderopvangtoeslag Tot 1 januari 2006 kon een pleeggezin dat een pleegvergoeding ontving geen aanspraak meer maken op een kinderopvangtoeslag. Besloten is dat het ontvangen van een pleegvergoeding toch niet het toekennen van een kinderopvangtoeslag in de weg mag staan. Er is goedgekeurd dat de ontvangst van een pleegvergoeding vanaf 1 januari 2006 voor pleegouders geen belemmering vormt voor de aanspraak op een kinderopvangtoeslag. Pleegvergoeding 18+

5 De justitiële pleegzorg geldt voor jongeren tot 18 jaar. De pleegvergoeding krijgt u in principe alleen voor jongeren die nog geen 18 zijn. Bij hoge uitzondering blijft een jongere na zijn 18 e als pleegkind in een pleeggezin wonen. Als er sprake is van het verlengen van pleegzorg dan is er een pleegzorg indicatie nodig. Er kan dan geen sprake meer zijn van een justitiële plaatsing, de pleegzorg wordt dan omgezet naar een vrijwillige plaatsing. Dit is veelal het geval bij de overname van de hulpverlening waarbij de pleegzorgindicatie blijft. Wanneer dit het geval is blijft u een de pleegvergoeding in zijn geheel of gedeeltelijk ontvangen, in alle andere situaties moet een andere inkomstenbron gevonden worden bijvoorbeeld studiefinanciering. De gratis basiszorgverzekering van de jongere loopt op de 18e verjaardag af. Hiervoor moet dus tijdig (minimaal een kwartaal) een andere verzekeringsvorm worden gevonden. VERGOEDING BIJZONDERE KOSTEN BIJ JUSTITIËLE PLAATSINGEN. Naast de pleegvergoeding zijn er nog een aantal financiële zaken die geregeld moeten zijn of worden. Hieronder volgt een overzicht van regelingen die betrekking hebben op justitiële plaatsingen d.w.z. de vergoeding bijzondere kosten aan minderjarigen, die (voorlopig) onder toezicht zijn gesteld bij BJZ N.H. afdeling jeugdbescherming of waarvan de voogdij wordt uitgevoerd door BJZ N-H. De vergoeding van andere plaatsende instanties (bijv. Leger des Heils - Jeugdzorg en Reclassering) kunnen afwijken van de hieronder genoemde vergoedingen. BJZ N-H. gaat over tot vergoeding van de bijzondere kosten onder de volgende voorwaarden: De kosten komen slechts ten laste van BJZ N-H. voor zover deze niet worden gedekt door bijdragen van de ouders, de voormalige pleegouders (wanneer zij de gezamenlijke voogdij hebben gekregen) de minderjarige zelf, door een wettelijke uitkering ten behoeve van de minderjarige of overige inkomsten (zoals loon of uitkering). In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, wordt géén vergoeding verstrekt. Indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, kan de (gezins)voogd een verzoek indienen bij de locatiemanager van BJZ tot het verkrijgen van een bijzondere machtiging. De financiële administratie van de Voorziening voor Pleegzorg regelt de aanvraag en bemiddelt in de financiële afhandeling. Alle kosten die geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed, dienen uiterlijk binnen drie maanden, via de Voorziening voor Pleegzorg, te worden gedeclareerd bij BJZ N-H. Daarna vervalt het recht op vergoeding. De in de regeling beschreven vergoedingen worden slechts toegekend indien voldoende bewijsmateriaal in de vorm van originele facturen, bonnen e.d. is bijgevoegd. Dit ter beoordeling aan de afdeling financiën van BJZ N-H. Voordat een vergoeding kan plaatsvinden, moet altijd eerst een machtiging van BJZ N-H. zijn afgegeven. Dit regelt de voorziening voor Pleegzorg of de (gezins)voogd. De in de regeling beschreven kosten worden slechts toegekend indien de middelen uit het budget van BJZ N.H. voor de betreffende budgetperiode toereikend zijn. Bijzondere uitgaven. Fiets, bromfiets, helm De aanschaf van een fiets/bromfiets (inclusief helm en verzekering) komt voor de volgende vergoeding in aanmerking: Leeftijd van 4 t/m 11 jaar 73 Leeftijd van 12 t/m 15 jaar 119 Leeftijd van 16 t/m 17 jaar 166

6 Er wordt maximaal twee maal een vergoeding verstrekt, ten hoogste één keer per drie jaar. Indien het maximale bedrag is verstrekt, komt een volgende aanvraag, ook bij diefstal niet meer in aanmerking voor een vergoeding. Het verdient overweging bij de aanschaf van een nieuwe fiets ook een verzekering af te sluiten. Bril/contactlenzen: Kosten van brilmonturen worden niet vergoed door de VGZ. Per twee jaar wordt éénmalig de aanschaf van een brilmontuur vergoed tot een maximum van 73. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een bril met zg. onbreekbare glazen wordt aangeschaft, tenzij de medische indicatie dit niet toelaat. In het laatste geval kan bij breuk worden overgegaan op vergoeding van de glazen. BJZ N.H. vergoedt contactlenzen tot ten hoogste 73,-- per gecorrigeerd oog (één keer per twee jaar). Identificatiebewijs (paspoort of Europese Identiteitskaart) Krachtens de Wet op de identificatieplicht geldt vanaf 1 januari 2005 voor alle personen vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Voor uit huis geplaatste minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder kunnen de kosten van een identiteitsbewijs inclusief eventuele benodigde pasfoto s worden gedeclareerd. Slechts indien de geldigheidsduur van een identificatiebewijs is verstreken, kan weer een nieuwe worden aangeschaft, die ook voor vergoeding in aanmerking komt. Uittreksel persoonsregister/geboorteregister De kosten voor het verkrijgen van een uittreksel uit het persoonsregister en/of geboorteregister ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen komen voor vergoeding in aanmerking. Kledingkosten eerste uithuisplaatsing Ten behoeve van de noodzakelijke kleding aanschaf kan in geval van een eerste uithuisplaatsing een vergoeding plaatsvinden van maximaal 169. Toeslag enuresis nocturne (bedplassen) Indien een minderjarige van 5 jaar of ouder lijdt aan enuresis nocturne (bedplassen) kan, na overleg, een toeslag van 0,45 per pleegzorgdag worden gedeclareerd. Zodra van het ongemak geen sprake meer is, vervalt de toeslag. Voor het verkrijgen van deze vergoeding is een doktersverklaring nodig. Begrafenis/crematiekosten Krachtens een algemene machtiging kunnen de hieraan verbonden kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten laste van de BJZ Jeugdbescherming worden gebracht. Vooraf dient altijd met het management te worden overlegd over de omvang van de kosten. Deze machtiging is niet van toepassing voor een grafsteen.

7 Naamswijzigingen Indien naar oordeel van BJZ voor een jeugdige een naamswijziging noodzakelijk wordt geacht, kunnen de kosten voor maximaal 227 ten laste van de BJZ Jeugdbescherming worden gebracht. Dit is echter niet van toepassing indien de jeugdige de naam van de pleegouders aanneemt. In dat geval dienen de pleegouders deze kosten in zijn geheel zelf te betalen. Psychologisch/psychiatrisch onderzoek/therapie Indien het naar oordeel van de BJZ noodzakelijk is, dat een minderjarige aan een psychologisch/psychiatrisch onderzoek wordt onderworpen, kunnen de kosten hieraan verbonden krachtens een hierbij verleende algemene machtiging worden vergoed. Er wordt uitgegaan, dat allereerst en zoveel als mogelijk is, gebruik wordt gemaakt van de diensten van een GGZ of een door de BJZ erkende deskundige in de nabije omgeving waar de minderjarige woont. Geen enkele specialistisch onderzoek kan plaatsvinden zonder een positief advies daartoe van de inhoudelijke stafmedewerker en besluit van de verantwoordelijke locatiemanager. Indien u een onderzoek zou wensen, dient u dit in eerste instantie te bespreken met BJZ. Zorgverzekering De gezagsdrager is verantwoordelijk voor de zorgverzekering van uw pleegkind. Dit betekent: Vrijwillig geplaatst de ouder(s) OTS geplaatst de ouder(s) Voogdij geplaatst Bureaus Jeugdzorg en andere plaatsende instanties Bij pleegoudervoogdij de pleegouder(s) Indien ouders nalaten hun kind te verzekeren, kan Bureau Jeugdzorg als zaakwaarnemer optreden. De vergoeding van de basispremie: Tot 18 jaar: Alle kinderen tot 18 jaar zijn gratis (mee) verzekerd in de basisverzekering. Dat kan dus bij o.a. Bureau Jeugdzorg of (pleeg)ouders zijn. In veel situaties zijn zij ook gratis aanvullend (mee) verzekerd bij (pleeg)ouders. 18 jaar en ouder Een vergoeding van de basispremie (volgens standaard pakketpolis) kan volgens de Wet op de jeugdzorg door de zorgaanbieder worden verleend tot een maximum van 45,38 per maand. Hiervan zal slechts sprake zijn bij een verlengde plaatsing, 18 jaar en ouder. Omdat het vrijwel onmogelijk is, het exacte maandbedrag van de zorgpremie voor jongeren van 18 jaar en ouder vooraf vast te stellen, is door de Voorziening voor Pleegzorg besloten altijd het maximum bedrag van 45,38 te vergoeden De Voorziening voor Pleegzorg vergoedt aan jongeren die een uitkering ontvangen als gevolg van de Wet op de studiefinanciering, geen premievergoeding. Deze jongeren hebben recht op zorgtoeslag, bovendien is in de studiefinanciering een bijdrage voor zorgverzekering opgenomen. De aanvullende zorgverzekering Met ingang van 1 januari 2007 worden pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) voor aanvullende ziektekosten verzekerd via Bureau Jeugdzorg. Er is bij zorgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zogenaamde pakket C. Deze verzekering biedt eenzelfde dekking als de regeling die voor 1 januari 2006 werd gehanteerd. Een volledige vergoeding van orthodontie en een vergoeding van alle

8 geneesmiddelen op voorschrift van een huisarts en medische specialist, inclusief de eigen bijdrage: mits geleverd door een apotheek. Doelgroep Deze aanvullende verzekering kan worden afgesloten voor alle pleegkinderen die een justitiële maatregel (OTS of voogdij) hebben en met een machtiging uithuisplaatsing van een kinderrechter in een pleeggezin geplaatst zijn. De volgende groepen zijn uitgesloten van deze regeling: pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn pleegkinderen waarvan een van de pleegouders voogdij heeft pleegkinderen van 18 jaar en ouder. Wij raden u aan bij nieuwe medische afspraken zoals orthodontie of therapieën enz. altijd eerst contact op te nemen met de plaatser van Bureau Jeugdzorg. Verblijf buitenland Wanneer u op vakantie gaat naar het buitenland, geldt in de landen van de Europese Gemeenschap dezelfde dekking als in Nederland. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de zorgverzekering. Toch is het raadzaam een reis/ongevallenverzekering af te sluiten. Deze kosten kunt u echter niet declareren. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (WA) Bij de start van een plaatsing moet besproken worden of de WA goed geregeld is. Als pleegouder kunt u immers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een pleegkind aanricht. Ten behoeve van minderjarige voogdijpupillen en pupillen die Onder Toezicht zijn gesteld is door BJZ N-H. een WA-verzekering afgesloten. Het eigen risico per toegekende schadeclaim wordt door BJZ N-H vergoed tot een maximum van 45,38 Het is ook verstandig de eigen polis te bekijken. Vaak zijn alle kinderen die op het adres van pleegouders staan ingeschreven, gratis meeverzekerd. Het blijft verstandig gebruik te maken van de WA-verzekering van BJZ N-H. Deze zijn dan verantwoordelijk voor het betalen van het eigen risico. ONDERWIJSKOSTEN De volgende vergoeding betreft uitsluitend voogdijpupillen! (Bij een OTS moeten de onderwijskosten door de ouders worden betaald. Een pleeggezin kan de onderwijskosten altijd, via de Voorziening voor Pleegzorg, declareren bij BJZ N-H). Algemeen Het uitgangspunt is dat les- en cursusgelden voor het volgen van regulier onderwijs (niet zijnde de basisschool) door BJZ N-H wordt vergoed. De volgende vormen van onderwijs worden aangemerkt als regulier onderwijs: opleidingen die door de overheid worden bekostigd (rijks- of gemeentelijke scholen) opleidingen die door de overheid worden aangewezen (bv. Bijzonder Onderwijs) opleidingen die erkend zijn op grond van de Wet op erkende onderwijsinstellingen (particuliere scholen). Indien de jeugdige in het kader van voorbereiding op zelfstandigheid is aangewezen op het volgen van niet regulier onderwijs, kunnen de hieraan verbonden kosten, zoals lesgeld, boeken e.d. door BJZ N.H. worden vergoed tot een maximum van 705 mits: het een éénjarig opleiding betreft én de jongere niet eerder al óf niet met goed gevolg, een vorm van niet regulier onderwijs heeft genoten. * Betaal lesgeld, boekengeld en ouderbijdrage nooit zelf. Bij niet betalen worden automatisch de wettelijke vertegenwoordigers van het pleegkind gemaand tot betaling!

9 Onderwijskosten specifiek De kosten van boeken en leermiddelen die verplicht zijn voorgeschreven door school, kunnen via de Voorziening voor Pleegzorg gedeclareerd worden en worden in principe vergoed. Na toestemming van de plaatser wordt de rekening direct betaald of, indien u deze al heeft voldaan, aan u worden overgemaakt. Wilt u op het declaratieformulier duidelijk aangeven op welke rekening het bedrag gestort moet worden? Onder schoolkosten verstaan wij al die zaken die namens de school tot de standaarduitrusting van hun leerlingen behoren. De bedragen voor een aantal artikelen zijn verbonden aan een maximum. Schoolartikelen als pennen, schriften, gymkleding en agenda éénmalig per schooljaar met een maximum van 52 per jaar. Schooltas éénmaal per drie schooljaren maximaal 47 Rekenmachine eenmalig, maximaal 26 Er zijn ook schoolkosten die buiten de reguliere schoolkosten vallen. Deze kosten kunnen alleen na vooraf verleende toestemming worden vergoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om: School/beroepskeuzeonderzoek De kosten worden slechts éénmalig per minderjarige van 12 jaar en ouder vergoed, tot een maximum van 115. De vergoeding vindt plaats na overlegging van een verklaring door de school dat deze kosten niet voor rekening van de school kunnen komen. Indien in het kader van een beroepsopleiding materialen en/of duurzame goederen dienen te worden aangeschaft, kan per twéé schooljaren een maximale vergoeding worden toegekend van 454. Lesgeld 16 en 17 jarigen/studiefinanciering Het lesgeld van schoolgaande minderjarigen van 16 en 17 jaar komt voor vergoeding in aanmerking. Het schooljaar loopt van augustus t/m juli. Degenen die in de loop van het schooljaar 18 jaar worden en studiefinanciering ontvangen (vanaf het eerste kwartaal na de 18 e verjaardag) dienen het bedrag voor lesgeld, dat is inbegrepen in de studiefinanciering, maandelijks af te dragen aan BJZ N.H. voor zover deze bij vooruitbetaling lesgelden heeft voldaan die de periode na het bereiken van de meerderjarigheid betreffen. Het lesgeld over de periode van de 18 e verjaardag tot op het moment waarop het recht op studiefinanciering ontstaat, wordt niet teruggevorderd. Als er nog sprake is van pleegzorg moet een deel van de studiefinanciering afgedragen worden aan Parlan (zie inkomsten pleegkinderen). Studiefinanciering gaat in per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De studiefinanciering moet drie maanden voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd worden aangevraagd. Wij verzoeken u een kopie van de beschikking van het ministerie van Onderwijs naar de financiële administratie van Parlan te sturen. Vervoerskosten naar school De noodzakelijke reiskosten van/naar school per openbaar vervoer (2 e klas), kunnen eveneens worden gedeclareerd onder inhouding van een eigen bijdrage van 18, - per maand. Wel dient u het goedkoopste abonnement (bijv. Scholierenmaandkaart) te nemen. Uitbetaling vindt plaats na het indienen van de originele vervoersbewijzen. Stagereiskosten vallen hierbuiten. Stage wordt vergoed vanuit de stage en bij gebrek aan stagevergoeding is eventueel toestemming te vragen voor een fondsaanvraag na instemming van de sectormanager BJZ!

10 Ouderbijdragen / schoolreizen De kosten van ouderbijdrage en/of schoolreisje wordt bij het volgen van basisonderwijs vergoed tot een maximum van 83 per schooljaar. De kosten van schoolreisjes, werkweken etc. (ongeacht de bestemming) wordt bij het volgen van voortgezet onderwijs vergoed tot een maximum van 142 per schooljaar. De ouderbijdrage voortgezet onderwijs komt voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van 234. Pleegvergoeding en bijbaan pleegkind. Sinds 2008 voert Parlan een beleid dat pleegouders en pleegkinderen in staat stelt om hun inkomsten voortvloeiend uit een bijbaan(tje) niet hoeven te verrekenen met de pleegvergoeding. De Wet op de Jeugdzorg heeft haar eerdere voornemen daarover inmiddels ook bekrachtigd. Reiskosten Maakt u uitzonderlijk hoge reiskosten voor bijvoorbeeld het brengen van uw pleegkind naar therapie, ouderbezoek e.d. dan kunt u hierover contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider. Uw begeleider kan dan een aanvraag indienen bij het Pleegzorg Fonds Noord Holland. Ziekenhuisopname/detentie Als een pleegkind tijdelijk niet in het pleeggezin verblijft (bijv. bij ziekenhuisopname of detentie) worden ter beoordeling van de Voorziening voor Pleegzorg de kosten die de pleegouders maken vergoed tot maximaal het basisbedrag. Algemene Nabestaanden Wet (ANW) De ANW is een volksverzekering die in principe geldt voor iedere inwoner van Nederland. Onder de ANW vallen onder meer de wezenuitkering, de halfwezenuitkering en de nabestaandenuitkering. ANW-halfwezenuitkering De nabestaande die de zorg heeft voor een halfwees jonger dan 18 jaar heeft recht op een halfwezenuitkering op grond van de ANW. Een behoorlijk aantal pleegkinderen valt onder de definitie van halfwezen. Onder een halfwees wordt verstaan een kind van wie één van beide ouders is overleden en dat niet getrouwd is en niet samenwoont. De SVB kent aan pleegouders die een pleegvergoeding ontvangen geen halfwezenuitkering meer toe, omdat de pleegvergoeding al een vergoeding is voor het levensonderhoud van het kind. ANW-wezenuitkering Onder een wees wordt verstaan een kind van wie beide ouders zijn overleden. Daarnaast wordt met een wees gelijkgesteld een kind van wie de moeder is overleden en van wie niet wettelijk vastligt wie de vader is en een kind van wie de ene ouder overleden is en de andere ouder uit het ouderlijke gezag is ontzet Een wees komt in principe in aanmerking voor een wezenuitkering als het in de volgende situatie verkeert: beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder was op het moment van overlijden verzekerd voor de ANW (in het algemeen is iedereen in Nederland verzekerd voor de ANW, want het is een volksverzekering) en het kind is jonger dan 16 jaar. In bepaalde situaties hebben ook wezen vanaf 16 tot en met 20 jaar recht op ANW.

11 Vervolg ANW-wezenuitkering Naast de algemene voorwaarden, die hierboven vermeld zijn, moeten zij dan aan één van de volgende voorwaarden voldoen: het kind volgt in verband met onderwijs of een beroepsopleiding overdag lessen of stages (een verklaring van de school is nodig); bij geen volledig dagonderwijs wordt er gekort op de uitkering. Hoe groot de korting is hangt af van het percentage van het naar school gaan; het kind is ongehuwd en niet samenwonend en besteedt het grootste deel van zijn of haar tijd aan het verzorgen van het huishouden. Tot dat huishouden moet nog tenminste één ander kind behoren dat recht heeft op een ANW-wezenuitkering. Een wees kan de uitkering zelf aanvragen, waarbij de wettelijke vertegenwoordiger wel moet tekenen. Ook de wettelijke vertegenwoordiger kan de uitkering aanvragen. Een wees die recht heeft op de ANW-uitkering verliest dat recht wanneer hij of zij wordt geadopteerd. De regels Als het gaat om justitieel geplaatste kinderen, die onder voogdij staan van een rechtspersoon zoals Bureau Jeugdzorg, dan vraagt de plaatsende instantie als wettelijk vertegenwoordiger de ANW-wezenuitkering aan. In de eerste plaats mag zij het wezengeld verrekenen met de pleegvergoeding, vervolgens met bijzondere kosten, zoals kosten voor school, ziekenfonds of voor een nieuwe bril of fiets. Indien er na de verrekeningen nog geld overblijft, moet de plaatser dit reserveren voor het kind. Als het gaat om vrijwillig geplaatste kinderen en kinderen op wie een OTS van toepassing is, en er bestaat recht op een ANW-wezenuitkering, dan ontvangt de voogd van het kind deze. De wettelijke vertegenwoordiger moet de aanvraag indienen. Van deze uitkering moet een deel worden afgedragen (zie inkomen pleegkinderen). Declareren van gemaakte kosten en weekendvergoedingen Voor het declareren van bijzondere kosten en weekendvergoedingen verzoeken wij u ALTIJD gebruik te maken van een declaratieformulier. Voor ieder pleegkind verzoeken wij u een apart formulier te gebruiken. Er is een formulier voor het declareren van bijzondere kosten en een formulier voor het declareren van weekendvergoedingen. Indien u geen formulieren meer heeft, kunt u dit aangeven op uw laatste declaratieformulier of nieuwe formulieren aanvragen bij het secretariaat van de Voorziening voor Pleegzorg van Parlan. Declaraties aan WSG, LJ&R of Nidos stuurt u direct naar de desbetreffende instelling.* Pleegvergoeding voor Deeltijdpleegzorg. De pleegvergoeding van een weekendplaatsing wordt uitbetaald na ontvangst van uw declaratieformulier. Nadat deze door de pleegzorgbegeleider akkoord bevonden is, worden de dagen van de afgelopen maand rond de 15 e van de daaropvolgende maand door Parlan aan u overgemaakt. De dag van aankomst telt mee in de vergoeding, de dag van vertrek niet. Richtlijn voor vergoeding reiskosten weekend pleegouders Weekend pleegouders ontvangen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten op basis van de volgende uitgangspunten; Alle mogelijkheden om een vergoeding voor de gemaakte kosten elders te verhalen (ouder(s), residentie, projectgroep etc.) hebben een negatief resultaat opgeleverd. Over de eerste 20 kilometer enkele reis vindt geen vergoeding plaats Boven de 20 kilometer zal een vergoeding gegeven worden op basis van 0,19 per kilometer * Een overzicht van vergoedingen en een declaratieformulier door BJAA, Nidos, LJ&R of WSG kunt u opvragen bij de werker van de desbetreffende instelling.

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

De financiële wegwijzer voor pleegouders

De financiële wegwijzer voor pleegouders De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz. 2 2. De pleegvergoeding blz. 2 3. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 4. Inhouding op het basisbedrag blz. 3 5. Vrijwillige pleegzorg blz.

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding...

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 8 Bijzondere omstandigheden Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het zo goed mogelijk verlopen van de plaatsing.

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO Versie januari 2008 Den Haag - - - - - - - - - - Januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE 0. Algemene Bepalingen 3 I. Rechten en verplichtingen in verband met de voorbereiding van de

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie