Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële wegwijzer. Start van de betaling"

Transcriptie

1 Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding. De Voorziening voor Pleegzorg informeert u hierover en maakt daarbij gebruik van de meest recente informatie van Bureau Jeugdzorg. In deze wegwijzer kunt u o.a. lezen hoe hoog de vergoeding is, hoe u de vergoeding krijgt en welke toeslagen er zijn. Daarnaast vindt u informatie over andere financiële onderwerpen, zoals verzekeringen en studiefinanciering. PLEEGVERGOEDING Als pleegouder krijgt u een onkostenvergoeding voor de kosten die u moet maken. De hoogte van de vergoeding is door de overheid vastgesteld. Parlan betaalt deze vergoeding aan de hand van de richtlijnen van de overheid. Tevens zorgt Parlan ervoor dat deze vergoeding elk einde van de maand op uw rekening wordt gestort. De pleegvergoeding is géén salaris of inkomen, maar een onkostenvergoeding. Daarom wordt deze ook niet gekort op een eventuele uitkering. U hoeft de vergoeding ook niet op te geven bij het aanvragen van huursubsidie. De pleegvergoeding telt niet mee voor de inkomstenbelasting, tenzij u meer dan drie pleegkinderen in huis heeft. In de laatste situatie is het aan de belastinginspecteur te beoordelen of u belastingplichtig bent. U kunt de pleegvergoeding krijgen als er sprake is van een pleegcontract tussen u en Parlan. Dit contract wordt afgesloten wanneer voldaan is aan twee voorwaarden: - een jeugdbescherming instelling, zoals Bureau Jeugdzorg jeugdbescherming, heeft de voogdij of gezinsvoogdij over uw pleegkind. Deze organisatie is als plaatsende instantie ook verantwoordelijk voor de uithuisplaatsing van uw pleegkind. - de Voorziening voor Pleegzorg van Parlan heeft u geaccepteerd als pleegouder. Vrijwillige pleegzorg Bij vrijwillige pleegzorg is er geen sprake van een opgelegde (justitiële) maatregel. De ouders hebben de verantwoording voor het betalen van alle kosten die voor hun kind (uw pleegkind) gemaakt (moeten) worden en die niet door de pleegvergoeding gedekt worden. Daarom moet de ouders toestemming worden gevraagd bij het doen van deze uitgaven. De ouders bepalen of deze uitgave noodzakelijk is voor het kind. Start van de betaling Netwerkpleegzorg Wanneer de indicatie door de Voorziening voor Pleegzorg is geaccepteerd, ontvangt u van ons een informatiebrief over de verdere procedure. Bij deze brief ontvangt u een inlichtingenblad, waarop u allerlei voor ons belangrijke gegevens in kan vullen, zoals het rekeningnummer van de bank. Tevens ontvangt u een machtiging voor het aan vragen van een Verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor Kinderbescherming. Uitsluitend wanneer wij het inlichtingenblad en de machtiging van u hebben ontvangen, betalen wij de pleegvergoeding aan u. De betalingsdatum voor de pleegvergoeding is de datum van binnenkomst van het volledige indicatiebesluit bij Parlan. Dit kan een andere datum zijn dan de datum waarop het kind bij u geplaatst is. Bestandspleegzorg De datum dat uw pleegkind in uw gezin is geplaatst, is de startdatum van de betaling. De pleegzorgbegeleider zorgt ervoor dat alle formulieren (contract, startformulier etc.) die van

2 belang zijn om tot betaling over te kunnen gaan, worden ingevuld. Nadat deze informatie is ingevoerd in het registratiesysteem, kan de financiële administratie van Parlan tot betaling overgaan. Uitbetaling De pleegvergoeding wordt per maand uitbetaald (achteraf). In de regel zal op het eind van de maand de betaling van de pleegvergoeding plaatsvinden. Declaraties worden rond de 15 e van de maand uitbetaald. Is een pleegkind eenmaal aangemeld en geregistreerd, dan volgt de betaling automatisch. Het is aan te raden uw declaraties (voor weekendpleegzorg) vóór de 10e in te sturen, om zo een tijdige betaling mogelijk te maken. Het aan u te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van de leeftijdsafhankelijke pleegvergoeding per dag. De dag van opname wordt wel en de dag van vertrek wordt niet meegerekend. De bedragen lopen op met de leeftijd van het pleegkind. Met ingang van kunnen maximaal de volgende bedragen uitbetaald worden. Leeftijd Bedrag per dag 0 t/m 8 jaar 16,90 9 t/m 11 jaar 17,10 12 t/m 15 jaar 18,62 16 t/m 17 jaar 20,58 18 t/m 20 jaar 20,79 Kostendeclaraties Pleegzorg Pleegzorg vergoeding -Huisvesting -Voeding -Kleding - Schoenen - Kapper - Toiletartikelen - Sport - Ontspanning zoals lidmaat schapsgeld club - Zakgeld (niet loonverdienend) - Reiskosten - Schoolkosten als vakantie en/of uitstapjes -Reiskosten (weekendbezoek ouders e.d.) -Kosten peuter speelzaal. OTS Bijzondere kosten - fiets, - bromfiets - helm - bril, - contactlenzen - ID bewijs Paspoort Europees ID kaart -uittreksel persoonsregister/ geboorteregister Voogdij Bijzondere kosten - fiets, - bromfiets - helm - bril, - contactlenzen - ID bewijs Paspoort Europees ID kaart -uittreksel persoonsregister/ Geboorteregister -schoolartikelen s pennen, schriften, sportkleding, agenda, schooltas -school/beroeps keuzeonderzoek -vrijwillige ouderbijdrage - schoolreizen -reiskosten naar school (het bedrag boven de 19,-- per maand) - Pleegouder voogdij Bij pleegoudervoogdij is er geen onderhoudsverplichting en heeft u recht op behoud van de pleegzorg vergoeding noch op vergoeding van bijzondere kosten Fondsen via gemeente, particulier, of provincie Zie pag. 8.4 WSG Direct en zelf declareren LJ&R Direct en zelf declareren Nidos Direct en zelf declareren Declaraties en Fondsen

3 Als kosten niet via de bestaande regelgeving kunnen worden gedekt, is er de mogelijkheid om via Fondsen een vergoeding aan te vragen. In de regel zal een fonds altijd vragen naar voorliggende voorzieningen zoals een pleegzorgvergoeding, instellingen en gemeentelijke fondsen. Voor sport kunt u terecht bij het lokale Jeugd sportfonds van uw gemeente. (www.jeugdsportfonds.nl) of bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Uw pleegzorgbegeleider is op de hoogte van meerdere mogelijkheden met betrekking tot de fondsen die voor pleegzorg van betekenis zijn. Als bij de voorliggende voorzieningen aantoonbaar uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, dan kan het Pleegzorgfonds Noord Holland worden benaderd. Dit Pleegzorgfonds Noord-Holland verleent financiële steun aan pleegkinderen en pleegouders. De aanvragen moeten betrekking hebben op individuele ondersteuning t.b.v. het kind of de jongere en op ondersteuning van de pleegouder(s) en/of het pleeggezin. Uitgezonderd zijn:. Aanvragen voor zaken die langs gebruikelijke kanalen kunnen worden gefinancierd (bijv. via de instellingen zelf, gemeenten, zorgverzekeraars en studiefinanciering) of die in aanmerking komen voor uitkeringen van gespecialiseerde fondsen of andere voorliggende fondsen (bijv. het Jeugd Sport Fonds, het Jeugdcultuurfonds, NFK, etc.).. Indirecte vormen van hulpverlening (bijv. therapie).. Bouwkundige aanpassingen die 2.500,00 incl. alle kosten overschrijden. Justitiële pleegzorg Bij justitiële plaatsingen is er sprake van plaatsingen in het kader van - Voorlopige Onder Toezichtstelling - Onder Toezicht stelling - Voogdij. - Pleegouder voogdij U kunt een aantal zaken via de Voorziening voor Pleegzorg declareren bij de plaatser. Er zijn verschillen tussen (voorlopige) onder toezicht stelling (OTS) en voogdij plaatsingen. Hierover vindt u verder in deze wegwijzer meer. - (Voorlopige) Onder Toezicht Stelling (VOTS) of (OTS) Ook hier hebben de ouders de verantwoording. Ze hebben de ouderlijke macht en er is geen sprake van ontheffing of ontzetting. De plaatsende instantie (BJZ Jeugdbescherming) neemt in eerste instantie (eventueel) de vergoeding van bepaalde kosten op zich en vordert het bedrag bij de ouders terug. Als u uitgaven wilt doen, is dat niet eerder dan nadat u met de plaatser overleg had en instemming heeft gekregen. Parlan gaat vervolgens ná het indienen van uw declaratie én de originele nota s tot betaling over. Declaraties kunt u via de Voorziening voor Pleegzorg bij BJZ indienen. Voor het betalen van de rekening van het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage bij een middelbare school wordt door de school de persoon aangeschreven die getekend heeft bij de inschrijving van de leerling. Officieel kan een pleegouder een jeugdige niet inschrijven op een school, maar scholen laten dit vaak wel toe. Hierdoor kan ook de verplichting tot het betalen van de rekening ontstaan. - Voogdij De voogdij instelling (BJZ Jeugdbescherming) heeft de verantwoording van de ouders overgenomen. De ouders hebben geen zeggenschap meer over de financiële zaken van hun kind. De plaatsende instantie bepaalt of uitgaven voor het pleegkind die u van plan bent te doen, akkoord zijn. Parlan gaat vervolgens na het indienen van uw declaratie én de originele nota s tot betaling over. Ook nu vraagt u via uw pleegzorgbegeleider een machtiging aan bij de plaatser. Dit dient te gebeuren voordat u een uitgave doet. Declaraties kunt u via de Voorziening voor Pleegzorg bij BJZ indienen.

4 Voor het betalen van de rekening van het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage bij een middelbare school wordt door de school de persoon aangeschreven die getekend heeft bij de inschrijving van de leerling. Officieel kan een pleegouder een jeugdige niet inschrijven op een school, maar scholen laten dit vaak wel toe. Hierdoor kan ook de verplichting tot het betalen van de rekening ontstaan. - Pleegoudervoogdij Wanneer één pleegouder de voogdij heeft gekregen over een pleegkind behoudt de pleegoudervoogd het recht op de pleegvergoeding en pleegzorg begeleiding. Pleegoudervoogd en de Voorziening voor Pleegzorg sluiten een contract m.b.t. de plaatsing die onder de pleegouder/voogdijregeling valt. In het contract wordt vastgelegd dat de Voorziening voor Pleegzorg de pleegvergoeding regelt, verbonden aan de zorg en opvoeding van de jeugdige, en dat de pleegouder zich verplicht om de jeugdige binnen het gezin te verzorgen en op te voeden in overeenstemming met diens vermogen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de frequentie en duur van de begeleiding en de aanvang en duur van het contract. In het nieuwe wetsvoorstel is vastgelegd dat de pleegoudervoogd alleen recht heeft op pleegvergoeding als er tevens pleegouderbegeleiding wordt geboden. Alle bijzondere kosten die voorheen door Bureau Jeugdzorg (bij justitiële plaatsingen) of door eigen ouders (bij vrijwillige plaatsingen) werden betaald, zullen nu door de pleegouder-voogd moeten worden betaald. Denk hierbij aan de kosten van fietsen, brillen, identiteitskaart, school Pleegkinderen worden veelal meeverzekerd met de pleegoudervoogd op de ziektekostenpolis. Jongeren moeten vanaf hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Ze kunnen een zorgtoeslag aanvragen via de belastingdienst: Toeslag extra kosten Naast de pleegvergoeding kan een extra toeslag verstrekt worden wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang, zorg voor een pleegkind met een handicap of wanneer pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen. In het laatste geval gaat de toeslag in vanaf het derde kind. Deze extra toeslag is maximaal 3,38 per kind per dag. Er zijn drie situaties waarbij u in principe in een aanmerking van 3,38 per dag, namelijk; 1. indien een pleegkind in het kader van reguliere crisisopvang bij pleegouders verblijft. U ontvangt dan gedurende maximaal vier weken een toeslag van 3,38 per dag per pleegkind 2. wanneer u aan meer dan drie pleegkinderen verzorging en opvoeding biedt, ontvangt u een toeslag van 3,38 per dag. Deze toeslag geldt vanaf het derde kind 3. er is ook de mogelijkheid voor een toeslag gehandicapten tot een maximum van 3,38 per dag. Volgens de Wet op de Jeugdzorg moet voor een Gehandicapten toeslag altijd aanspraak worden gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties. Dit betekent dat u bij de Sociale Verzekeringsbank een zogenaamde TOGregeling moet aanvragen. Indien er werkelijk sprake is van een handicap volgens de regels van de TOG-uitkering, zal deze aanvraag door de SVB worden gehonoreerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u de toeslag van 3,38 per dag ontvangen. Voldoet u aan meerdere criteria dan worden de toeslagen opgeteld. Kinderopvangtoeslag Tot 1 januari 2006 kon een pleeggezin dat een pleegvergoeding ontving geen aanspraak meer maken op een kinderopvangtoeslag. Besloten is dat het ontvangen van een pleegvergoeding toch niet het toekennen van een kinderopvangtoeslag in de weg mag staan. Er is goedgekeurd dat de ontvangst van een pleegvergoeding vanaf 1 januari 2006 voor pleegouders geen belemmering vormt voor de aanspraak op een kinderopvangtoeslag. Pleegvergoeding 18+

5 De justitiële pleegzorg geldt voor jongeren tot 18 jaar. De pleegvergoeding krijgt u in principe alleen voor jongeren die nog geen 18 zijn. Bij hoge uitzondering blijft een jongere na zijn 18 e als pleegkind in een pleeggezin wonen. Als er sprake is van het verlengen van pleegzorg dan is er een pleegzorg indicatie nodig. Er kan dan geen sprake meer zijn van een justitiële plaatsing, de pleegzorg wordt dan omgezet naar een vrijwillige plaatsing. Dit is veelal het geval bij de overname van de hulpverlening waarbij de pleegzorgindicatie blijft. Wanneer dit het geval is blijft u een de pleegvergoeding in zijn geheel of gedeeltelijk ontvangen, in alle andere situaties moet een andere inkomstenbron gevonden worden bijvoorbeeld studiefinanciering. De gratis basiszorgverzekering van de jongere loopt op de 18e verjaardag af. Hiervoor moet dus tijdig (minimaal een kwartaal) een andere verzekeringsvorm worden gevonden. VERGOEDING BIJZONDERE KOSTEN BIJ JUSTITIËLE PLAATSINGEN. Naast de pleegvergoeding zijn er nog een aantal financiële zaken die geregeld moeten zijn of worden. Hieronder volgt een overzicht van regelingen die betrekking hebben op justitiële plaatsingen d.w.z. de vergoeding bijzondere kosten aan minderjarigen, die (voorlopig) onder toezicht zijn gesteld bij BJZ N.H. afdeling jeugdbescherming of waarvan de voogdij wordt uitgevoerd door BJZ N-H. De vergoeding van andere plaatsende instanties (bijv. Leger des Heils - Jeugdzorg en Reclassering) kunnen afwijken van de hieronder genoemde vergoedingen. BJZ N-H. gaat over tot vergoeding van de bijzondere kosten onder de volgende voorwaarden: De kosten komen slechts ten laste van BJZ N-H. voor zover deze niet worden gedekt door bijdragen van de ouders, de voormalige pleegouders (wanneer zij de gezamenlijke voogdij hebben gekregen) de minderjarige zelf, door een wettelijke uitkering ten behoeve van de minderjarige of overige inkomsten (zoals loon of uitkering). In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, wordt géén vergoeding verstrekt. Indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, kan de (gezins)voogd een verzoek indienen bij de locatiemanager van BJZ tot het verkrijgen van een bijzondere machtiging. De financiële administratie van de Voorziening voor Pleegzorg regelt de aanvraag en bemiddelt in de financiële afhandeling. Alle kosten die geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed, dienen uiterlijk binnen drie maanden, via de Voorziening voor Pleegzorg, te worden gedeclareerd bij BJZ N-H. Daarna vervalt het recht op vergoeding. De in de regeling beschreven vergoedingen worden slechts toegekend indien voldoende bewijsmateriaal in de vorm van originele facturen, bonnen e.d. is bijgevoegd. Dit ter beoordeling aan de afdeling financiën van BJZ N-H. Voordat een vergoeding kan plaatsvinden, moet altijd eerst een machtiging van BJZ N-H. zijn afgegeven. Dit regelt de voorziening voor Pleegzorg of de (gezins)voogd. De in de regeling beschreven kosten worden slechts toegekend indien de middelen uit het budget van BJZ N.H. voor de betreffende budgetperiode toereikend zijn. Bijzondere uitgaven. Fiets, bromfiets, helm De aanschaf van een fiets/bromfiets (inclusief helm en verzekering) komt voor de volgende vergoeding in aanmerking: Leeftijd van 4 t/m 11 jaar 73 Leeftijd van 12 t/m 15 jaar 119 Leeftijd van 16 t/m 17 jaar 166

6 Er wordt maximaal twee maal een vergoeding verstrekt, ten hoogste één keer per drie jaar. Indien het maximale bedrag is verstrekt, komt een volgende aanvraag, ook bij diefstal niet meer in aanmerking voor een vergoeding. Het verdient overweging bij de aanschaf van een nieuwe fiets ook een verzekering af te sluiten. Bril/contactlenzen: Kosten van brilmonturen worden niet vergoed door de VGZ. Per twee jaar wordt éénmalig de aanschaf van een brilmontuur vergoed tot een maximum van 73. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een bril met zg. onbreekbare glazen wordt aangeschaft, tenzij de medische indicatie dit niet toelaat. In het laatste geval kan bij breuk worden overgegaan op vergoeding van de glazen. BJZ N.H. vergoedt contactlenzen tot ten hoogste 73,-- per gecorrigeerd oog (één keer per twee jaar). Identificatiebewijs (paspoort of Europese Identiteitskaart) Krachtens de Wet op de identificatieplicht geldt vanaf 1 januari 2005 voor alle personen vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Voor uit huis geplaatste minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder kunnen de kosten van een identiteitsbewijs inclusief eventuele benodigde pasfoto s worden gedeclareerd. Slechts indien de geldigheidsduur van een identificatiebewijs is verstreken, kan weer een nieuwe worden aangeschaft, die ook voor vergoeding in aanmerking komt. Uittreksel persoonsregister/geboorteregister De kosten voor het verkrijgen van een uittreksel uit het persoonsregister en/of geboorteregister ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen komen voor vergoeding in aanmerking. Kledingkosten eerste uithuisplaatsing Ten behoeve van de noodzakelijke kleding aanschaf kan in geval van een eerste uithuisplaatsing een vergoeding plaatsvinden van maximaal 169. Toeslag enuresis nocturne (bedplassen) Indien een minderjarige van 5 jaar of ouder lijdt aan enuresis nocturne (bedplassen) kan, na overleg, een toeslag van 0,45 per pleegzorgdag worden gedeclareerd. Zodra van het ongemak geen sprake meer is, vervalt de toeslag. Voor het verkrijgen van deze vergoeding is een doktersverklaring nodig. Begrafenis/crematiekosten Krachtens een algemene machtiging kunnen de hieraan verbonden kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten laste van de BJZ Jeugdbescherming worden gebracht. Vooraf dient altijd met het management te worden overlegd over de omvang van de kosten. Deze machtiging is niet van toepassing voor een grafsteen.

7 Naamswijzigingen Indien naar oordeel van BJZ voor een jeugdige een naamswijziging noodzakelijk wordt geacht, kunnen de kosten voor maximaal 227 ten laste van de BJZ Jeugdbescherming worden gebracht. Dit is echter niet van toepassing indien de jeugdige de naam van de pleegouders aanneemt. In dat geval dienen de pleegouders deze kosten in zijn geheel zelf te betalen. Psychologisch/psychiatrisch onderzoek/therapie Indien het naar oordeel van de BJZ noodzakelijk is, dat een minderjarige aan een psychologisch/psychiatrisch onderzoek wordt onderworpen, kunnen de kosten hieraan verbonden krachtens een hierbij verleende algemene machtiging worden vergoed. Er wordt uitgegaan, dat allereerst en zoveel als mogelijk is, gebruik wordt gemaakt van de diensten van een GGZ of een door de BJZ erkende deskundige in de nabije omgeving waar de minderjarige woont. Geen enkele specialistisch onderzoek kan plaatsvinden zonder een positief advies daartoe van de inhoudelijke stafmedewerker en besluit van de verantwoordelijke locatiemanager. Indien u een onderzoek zou wensen, dient u dit in eerste instantie te bespreken met BJZ. Zorgverzekering De gezagsdrager is verantwoordelijk voor de zorgverzekering van uw pleegkind. Dit betekent: Vrijwillig geplaatst de ouder(s) OTS geplaatst de ouder(s) Voogdij geplaatst Bureaus Jeugdzorg en andere plaatsende instanties Bij pleegoudervoogdij de pleegouder(s) Indien ouders nalaten hun kind te verzekeren, kan Bureau Jeugdzorg als zaakwaarnemer optreden. De vergoeding van de basispremie: Tot 18 jaar: Alle kinderen tot 18 jaar zijn gratis (mee) verzekerd in de basisverzekering. Dat kan dus bij o.a. Bureau Jeugdzorg of (pleeg)ouders zijn. In veel situaties zijn zij ook gratis aanvullend (mee) verzekerd bij (pleeg)ouders. 18 jaar en ouder Een vergoeding van de basispremie (volgens standaard pakketpolis) kan volgens de Wet op de jeugdzorg door de zorgaanbieder worden verleend tot een maximum van 45,38 per maand. Hiervan zal slechts sprake zijn bij een verlengde plaatsing, 18 jaar en ouder. Omdat het vrijwel onmogelijk is, het exacte maandbedrag van de zorgpremie voor jongeren van 18 jaar en ouder vooraf vast te stellen, is door de Voorziening voor Pleegzorg besloten altijd het maximum bedrag van 45,38 te vergoeden De Voorziening voor Pleegzorg vergoedt aan jongeren die een uitkering ontvangen als gevolg van de Wet op de studiefinanciering, geen premievergoeding. Deze jongeren hebben recht op zorgtoeslag, bovendien is in de studiefinanciering een bijdrage voor zorgverzekering opgenomen. De aanvullende zorgverzekering Met ingang van 1 januari 2007 worden pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) voor aanvullende ziektekosten verzekerd via Bureau Jeugdzorg. Er is bij zorgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zogenaamde pakket C. Deze verzekering biedt eenzelfde dekking als de regeling die voor 1 januari 2006 werd gehanteerd. Een volledige vergoeding van orthodontie en een vergoeding van alle

8 geneesmiddelen op voorschrift van een huisarts en medische specialist, inclusief de eigen bijdrage: mits geleverd door een apotheek. Doelgroep Deze aanvullende verzekering kan worden afgesloten voor alle pleegkinderen die een justitiële maatregel (OTS of voogdij) hebben en met een machtiging uithuisplaatsing van een kinderrechter in een pleeggezin geplaatst zijn. De volgende groepen zijn uitgesloten van deze regeling: pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn pleegkinderen waarvan een van de pleegouders voogdij heeft pleegkinderen van 18 jaar en ouder. Wij raden u aan bij nieuwe medische afspraken zoals orthodontie of therapieën enz. altijd eerst contact op te nemen met de plaatser van Bureau Jeugdzorg. Verblijf buitenland Wanneer u op vakantie gaat naar het buitenland, geldt in de landen van de Europese Gemeenschap dezelfde dekking als in Nederland. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de zorgverzekering. Toch is het raadzaam een reis/ongevallenverzekering af te sluiten. Deze kosten kunt u echter niet declareren. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (WA) Bij de start van een plaatsing moet besproken worden of de WA goed geregeld is. Als pleegouder kunt u immers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een pleegkind aanricht. Ten behoeve van minderjarige voogdijpupillen en pupillen die Onder Toezicht zijn gesteld is door BJZ N-H. een WA-verzekering afgesloten. Het eigen risico per toegekende schadeclaim wordt door BJZ N-H vergoed tot een maximum van 45,38 Het is ook verstandig de eigen polis te bekijken. Vaak zijn alle kinderen die op het adres van pleegouders staan ingeschreven, gratis meeverzekerd. Het blijft verstandig gebruik te maken van de WA-verzekering van BJZ N-H. Deze zijn dan verantwoordelijk voor het betalen van het eigen risico. ONDERWIJSKOSTEN De volgende vergoeding betreft uitsluitend voogdijpupillen! (Bij een OTS moeten de onderwijskosten door de ouders worden betaald. Een pleeggezin kan de onderwijskosten altijd, via de Voorziening voor Pleegzorg, declareren bij BJZ N-H). Algemeen Het uitgangspunt is dat les- en cursusgelden voor het volgen van regulier onderwijs (niet zijnde de basisschool) door BJZ N-H wordt vergoed. De volgende vormen van onderwijs worden aangemerkt als regulier onderwijs: opleidingen die door de overheid worden bekostigd (rijks- of gemeentelijke scholen) opleidingen die door de overheid worden aangewezen (bv. Bijzonder Onderwijs) opleidingen die erkend zijn op grond van de Wet op erkende onderwijsinstellingen (particuliere scholen). Indien de jeugdige in het kader van voorbereiding op zelfstandigheid is aangewezen op het volgen van niet regulier onderwijs, kunnen de hieraan verbonden kosten, zoals lesgeld, boeken e.d. door BJZ N.H. worden vergoed tot een maximum van 705 mits: het een éénjarig opleiding betreft én de jongere niet eerder al óf niet met goed gevolg, een vorm van niet regulier onderwijs heeft genoten. * Betaal lesgeld, boekengeld en ouderbijdrage nooit zelf. Bij niet betalen worden automatisch de wettelijke vertegenwoordigers van het pleegkind gemaand tot betaling!

9 Onderwijskosten specifiek De kosten van boeken en leermiddelen die verplicht zijn voorgeschreven door school, kunnen via de Voorziening voor Pleegzorg gedeclareerd worden en worden in principe vergoed. Na toestemming van de plaatser wordt de rekening direct betaald of, indien u deze al heeft voldaan, aan u worden overgemaakt. Wilt u op het declaratieformulier duidelijk aangeven op welke rekening het bedrag gestort moet worden? Onder schoolkosten verstaan wij al die zaken die namens de school tot de standaarduitrusting van hun leerlingen behoren. De bedragen voor een aantal artikelen zijn verbonden aan een maximum. Schoolartikelen als pennen, schriften, gymkleding en agenda éénmalig per schooljaar met een maximum van 52 per jaar. Schooltas éénmaal per drie schooljaren maximaal 47 Rekenmachine eenmalig, maximaal 26 Er zijn ook schoolkosten die buiten de reguliere schoolkosten vallen. Deze kosten kunnen alleen na vooraf verleende toestemming worden vergoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om: School/beroepskeuzeonderzoek De kosten worden slechts éénmalig per minderjarige van 12 jaar en ouder vergoed, tot een maximum van 115. De vergoeding vindt plaats na overlegging van een verklaring door de school dat deze kosten niet voor rekening van de school kunnen komen. Indien in het kader van een beroepsopleiding materialen en/of duurzame goederen dienen te worden aangeschaft, kan per twéé schooljaren een maximale vergoeding worden toegekend van 454. Lesgeld 16 en 17 jarigen/studiefinanciering Het lesgeld van schoolgaande minderjarigen van 16 en 17 jaar komt voor vergoeding in aanmerking. Het schooljaar loopt van augustus t/m juli. Degenen die in de loop van het schooljaar 18 jaar worden en studiefinanciering ontvangen (vanaf het eerste kwartaal na de 18 e verjaardag) dienen het bedrag voor lesgeld, dat is inbegrepen in de studiefinanciering, maandelijks af te dragen aan BJZ N.H. voor zover deze bij vooruitbetaling lesgelden heeft voldaan die de periode na het bereiken van de meerderjarigheid betreffen. Het lesgeld over de periode van de 18 e verjaardag tot op het moment waarop het recht op studiefinanciering ontstaat, wordt niet teruggevorderd. Als er nog sprake is van pleegzorg moet een deel van de studiefinanciering afgedragen worden aan Parlan (zie inkomsten pleegkinderen). Studiefinanciering gaat in per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De studiefinanciering moet drie maanden voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd worden aangevraagd. Wij verzoeken u een kopie van de beschikking van het ministerie van Onderwijs naar de financiële administratie van Parlan te sturen. Vervoerskosten naar school De noodzakelijke reiskosten van/naar school per openbaar vervoer (2 e klas), kunnen eveneens worden gedeclareerd onder inhouding van een eigen bijdrage van 18, - per maand. Wel dient u het goedkoopste abonnement (bijv. Scholierenmaandkaart) te nemen. Uitbetaling vindt plaats na het indienen van de originele vervoersbewijzen. Stagereiskosten vallen hierbuiten. Stage wordt vergoed vanuit de stage en bij gebrek aan stagevergoeding is eventueel toestemming te vragen voor een fondsaanvraag na instemming van de sectormanager BJZ!

10 Ouderbijdragen / schoolreizen De kosten van ouderbijdrage en/of schoolreisje wordt bij het volgen van basisonderwijs vergoed tot een maximum van 83 per schooljaar. De kosten van schoolreisjes, werkweken etc. (ongeacht de bestemming) wordt bij het volgen van voortgezet onderwijs vergoed tot een maximum van 142 per schooljaar. De ouderbijdrage voortgezet onderwijs komt voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van 234. Pleegvergoeding en bijbaan pleegkind. Sinds 2008 voert Parlan een beleid dat pleegouders en pleegkinderen in staat stelt om hun inkomsten voortvloeiend uit een bijbaan(tje) niet hoeven te verrekenen met de pleegvergoeding. De Wet op de Jeugdzorg heeft haar eerdere voornemen daarover inmiddels ook bekrachtigd. Reiskosten Maakt u uitzonderlijk hoge reiskosten voor bijvoorbeeld het brengen van uw pleegkind naar therapie, ouderbezoek e.d. dan kunt u hierover contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider. Uw begeleider kan dan een aanvraag indienen bij het Pleegzorg Fonds Noord Holland. Ziekenhuisopname/detentie Als een pleegkind tijdelijk niet in het pleeggezin verblijft (bijv. bij ziekenhuisopname of detentie) worden ter beoordeling van de Voorziening voor Pleegzorg de kosten die de pleegouders maken vergoed tot maximaal het basisbedrag. Algemene Nabestaanden Wet (ANW) De ANW is een volksverzekering die in principe geldt voor iedere inwoner van Nederland. Onder de ANW vallen onder meer de wezenuitkering, de halfwezenuitkering en de nabestaandenuitkering. ANW-halfwezenuitkering De nabestaande die de zorg heeft voor een halfwees jonger dan 18 jaar heeft recht op een halfwezenuitkering op grond van de ANW. Een behoorlijk aantal pleegkinderen valt onder de definitie van halfwezen. Onder een halfwees wordt verstaan een kind van wie één van beide ouders is overleden en dat niet getrouwd is en niet samenwoont. De SVB kent aan pleegouders die een pleegvergoeding ontvangen geen halfwezenuitkering meer toe, omdat de pleegvergoeding al een vergoeding is voor het levensonderhoud van het kind. ANW-wezenuitkering Onder een wees wordt verstaan een kind van wie beide ouders zijn overleden. Daarnaast wordt met een wees gelijkgesteld een kind van wie de moeder is overleden en van wie niet wettelijk vastligt wie de vader is en een kind van wie de ene ouder overleden is en de andere ouder uit het ouderlijke gezag is ontzet Een wees komt in principe in aanmerking voor een wezenuitkering als het in de volgende situatie verkeert: beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder was op het moment van overlijden verzekerd voor de ANW (in het algemeen is iedereen in Nederland verzekerd voor de ANW, want het is een volksverzekering) en het kind is jonger dan 16 jaar. In bepaalde situaties hebben ook wezen vanaf 16 tot en met 20 jaar recht op ANW.

11 Vervolg ANW-wezenuitkering Naast de algemene voorwaarden, die hierboven vermeld zijn, moeten zij dan aan één van de volgende voorwaarden voldoen: het kind volgt in verband met onderwijs of een beroepsopleiding overdag lessen of stages (een verklaring van de school is nodig); bij geen volledig dagonderwijs wordt er gekort op de uitkering. Hoe groot de korting is hangt af van het percentage van het naar school gaan; het kind is ongehuwd en niet samenwonend en besteedt het grootste deel van zijn of haar tijd aan het verzorgen van het huishouden. Tot dat huishouden moet nog tenminste één ander kind behoren dat recht heeft op een ANW-wezenuitkering. Een wees kan de uitkering zelf aanvragen, waarbij de wettelijke vertegenwoordiger wel moet tekenen. Ook de wettelijke vertegenwoordiger kan de uitkering aanvragen. Een wees die recht heeft op de ANW-uitkering verliest dat recht wanneer hij of zij wordt geadopteerd. De regels Als het gaat om justitieel geplaatste kinderen, die onder voogdij staan van een rechtspersoon zoals Bureau Jeugdzorg, dan vraagt de plaatsende instantie als wettelijk vertegenwoordiger de ANW-wezenuitkering aan. In de eerste plaats mag zij het wezengeld verrekenen met de pleegvergoeding, vervolgens met bijzondere kosten, zoals kosten voor school, ziekenfonds of voor een nieuwe bril of fiets. Indien er na de verrekeningen nog geld overblijft, moet de plaatser dit reserveren voor het kind. Als het gaat om vrijwillig geplaatste kinderen en kinderen op wie een OTS van toepassing is, en er bestaat recht op een ANW-wezenuitkering, dan ontvangt de voogd van het kind deze. De wettelijke vertegenwoordiger moet de aanvraag indienen. Van deze uitkering moet een deel worden afgedragen (zie inkomen pleegkinderen). Declareren van gemaakte kosten en weekendvergoedingen Voor het declareren van bijzondere kosten en weekendvergoedingen verzoeken wij u ALTIJD gebruik te maken van een declaratieformulier. Voor ieder pleegkind verzoeken wij u een apart formulier te gebruiken. Er is een formulier voor het declareren van bijzondere kosten en een formulier voor het declareren van weekendvergoedingen. Indien u geen formulieren meer heeft, kunt u dit aangeven op uw laatste declaratieformulier of nieuwe formulieren aanvragen bij het secretariaat van de Voorziening voor Pleegzorg van Parlan. Declaraties aan WSG, LJ&R of Nidos stuurt u direct naar de desbetreffende instelling.* Pleegvergoeding voor Deeltijdpleegzorg. De pleegvergoeding van een weekendplaatsing wordt uitbetaald na ontvangst van uw declaratieformulier. Nadat deze door de pleegzorgbegeleider akkoord bevonden is, worden de dagen van de afgelopen maand rond de 15 e van de daaropvolgende maand door Parlan aan u overgemaakt. De dag van aankomst telt mee in de vergoeding, de dag van vertrek niet. Richtlijn voor vergoeding reiskosten weekend pleegouders Weekend pleegouders ontvangen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten op basis van de volgende uitgangspunten; Alle mogelijkheden om een vergoeding voor de gemaakte kosten elders te verhalen (ouder(s), residentie, projectgroep etc.) hebben een negatief resultaat opgeleverd. Over de eerste 20 kilometer enkele reis vindt geen vergoeding plaats Boven de 20 kilometer zal een vergoeding gegeven worden op basis van 0,19 per kilometer * Een overzicht van vergoedingen en een declaratieformulier door BJAA, Nidos, LJ&R of WSG kunt u opvragen bij de werker van de desbetreffende instelling.

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen.

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen. VERGOEDINGEN BIJZONDERE KOSTEN BIJ PLEEGOUDERVOOGDIJ U heeft de pleegoudervoogdij over uw pleegkind(eren). Tot 31 december 2014 heeft VWS een bedrag beschikbaar gesteld voor de vergoeding bijzondere kosten

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen

Nadere informatie

Regeling Bijzondere kosten Pleegoudervoogdij

Regeling Bijzondere kosten Pleegoudervoogdij Regeling Bijzondere kosten Pleegoudervoogdij Papenvoort, 2014 Versie 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding In deze regeling worden de vergoedingen voor bijzondere kosten beschreven voor de pleegoudervoogdij.

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 Pleegouders die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind opvangen en verzorgen en daarvoor een pleegcontract

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2016 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2016) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entrea krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

De financiële wegwijzer voor pleegouders

De financiële wegwijzer voor pleegouders De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz. 2 2. De pleegvergoeding blz. 2 3. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 4. Inhouding op het basisbedrag blz. 3 5. Vrijwillige pleegzorg blz.

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG

BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING 2016 Pleegouders die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind regulier verzorgen en opvoeden in hun gezin

Nadere informatie

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Het Loket voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed? Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten declareren? U

Nadere informatie

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Inhoud: Inleiding Algemene informatie over financiële regelingen pleegzorg

Nadere informatie

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Het Loket voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Versie januari 2017 Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed? Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten

Nadere informatie

Toelichting bijzondere kosten.

Toelichting bijzondere kosten. Toelichting bijzondere kosten. De regeling bijzondere kosten is alleen voor kinderen met een OTS, een voogdijmaatregel en pleegoudervoogdij. Wat valt onder bijzondere kosten? Bijvoorbeeld de kosten van

Nadere informatie

BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG

BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG BIJZONDERE KOSTEN REGELING PLEEGOUDERS die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind langdurig verzorgen en opvoeden in hun gezin en daarvoor

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG

FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG Uitgave: 18 mei 2015 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Horizon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. INHOUDSOPGAVE VOORWOORD......

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015

Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015 Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015 2015 Faciliteitenregeling pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Pleegvergoeding 4 1.1 Basisvergoeding (voor alle pleegzorgvarianten

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg april 2016 Inleiding Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders

Nadere informatie

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding...

Nadere informatie

Regeling bijzondere kosten (RBK) voor OTS-/voogdijcliënten of cliënten onder pleegoudervoogdij

Regeling bijzondere kosten (RBK) voor OTS-/voogdijcliënten of cliënten onder pleegoudervoogdij Regeling bijzondere kosten (RBK) voor OTS-/voogdijcliënten of cliënten onder pleegoudervoogdij Vastgesteld door Spirit, d.d. 17-9-2015 Instemming POR, d.d. 22-9-2015 Instemming POR met beperkte tekstwijzigingen,

Nadere informatie

Regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein

Regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein Regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Zuid-Holland Zuid Midden-Holland FlexusJeugdplein, september 2017 Inhoud I Inleiding

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

Regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf gedwongen kader Noord-Limburg

Regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf gedwongen kader Noord-Limburg Regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf gedwongen kader Noord-Limburg 23-5-2016 Bekostiging bijzondere kosten pleegzorg De gemeenten maken op regionaal niveau met de pleegzorgaanbieders afspraken

Nadere informatie

Tussentijdse wettelijke aanpassingen of ontwikkelingen anderszins kunnen invloed hebben op de evaluatiedatum van dit document.

Tussentijdse wettelijke aanpassingen of ontwikkelingen anderszins kunnen invloed hebben op de evaluatiedatum van dit document. Uitgave 20-05-2016 Evaluatiedatum 31-12-2016 Instemming POR 01-05-2016 Tussentijdse wettelijke aanpassingen of ontwikkelingen anderszins kunnen invloed hebben op de evaluatiedatum van dit document. PLEEGVERGOEDING,

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2016 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg BIJLAGE 6 Factsheet financiële regelingen Pleegzorg Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? Pleegkinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Voor de vergoeding van bijzondere kosten bij vrijwillige jeugdzorg is in de wet geen uitwerking gegeven.

Voor de vergoeding van bijzondere kosten bij vrijwillige jeugdzorg is in de wet geen uitwerking gegeven. Richtlijn bijzondere kosten Pleegzorg Inhoudsopgave: 1 Inleiding 1 2 Taken 1 3 Werkwijze 2 4 Richtlijn vergoeding 3 5 Documentbeheer 5 1 Inleiding In dit document worden kaders beschreven voor de bekostiging

Nadere informatie

Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg

Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg Status van pleegouders Pleegvergoeding en toeslagen Pleegvergoeding en inkomen Pleegvergoeding en bijstand Einde pleegvergoeding 18 + Bijdragen in de kosten onderhoud

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg 2017

Financiële wegwijzer pleegzorg 2017 Financiële wegwijzer pleegzorg 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4. Deeltijdpleegzorg en

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Cörüz en Kamervragen van de leden Wilders, Agema en Van Dijck

Kamervragen van de leden Omtzigt en Cörüz en Kamervragen van de leden Wilders, Agema en Van Dijck De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wezenuitkering voor kinderen

Wezenuitkering voor kinderen Wezenuitkering voor kinderen Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u een 3 Hoeveel is de 5 Wanneer verandert de 5 Hoe lang duurt de 5 Wezenuitkering aanvragen 6 Meer informatie 7 Andere

Nadere informatie

Financiële wegwijzer

Financiële wegwijzer Financiële wegwijzer 2 Inleiding 4 1 De Rading 5 1.2 Wat is de pleegzorgvergoeding? 5 1.3 Vormen van pleegzorg 5 1.4 Pleegzorg: tot welke leeftijd? 6 2 Verkrijgen van pleegzorgvergoeding 6 2.1 De aanvraag

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland Januari 2015 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2015 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Bijzondere kosten Jeugdbescherming

Bijzondere kosten Jeugdbescherming FACTSHEET Bijzondere kosten Jeugdbescherming 1 Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet bent u als gemeente verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp in het gedwongen kader en de bekostiging ervan. Over

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Financiële wegwijzer

Financiële wegwijzer Financiële wegwijzer 2 Inleiding 4 1. De Rading 5 1.2 Wat is de pleegzorgvergoeding? 5 1.3 Vormen van pleegzorg 5 1.4 Pleegzorg: tot welke leeftijd? 6 2. Verkrijgen pleegzorgvergoeding 6 2.1 Aanvragen

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Regeling voor tegemoetkoming. van bijkomende kosten. voor justitiële minderjarigen BIJLAGE 4. pagina 28. oude regeling WSS alleen voor leden de Step

Regeling voor tegemoetkoming. van bijkomende kosten. voor justitiële minderjarigen BIJLAGE 4. pagina 28. oude regeling WSS alleen voor leden de Step (een) niet uithuisgeplaatste kinderen) gelden aparte regels welke bij de financiële administratie bekend zijn. 3 Voor jeugdigen die, voordat ze een beroep deden op de jeugdhulpverlening, samenwonend waren,

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.31 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, juli 2013 Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Wij vragen u, voordat u het formulier invult, de toelichting te lezen. Denkt u eraan het formulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland Basislijst De Basislijst is gemaakt door een groep pleegouders. In deze lijst staat beschreven wat pleegouders willen weten bij aanvang van een plaatsing om een zo soepel mogelijke samenwerking met ouders,

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt

VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt Deel 1: Op vakantie met je pleegkind Welke papieren heb je nodig voor vakantie (buitenland)? ALGEMEEN - Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs. Let op! Als u dit formulier met pen invult, graag in blokletters invullen!! Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal)

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Geregistreerd als gemoedsbezwaarde? U leest hier wat erbij komt kijken.

Geregistreerd als gemoedsbezwaarde? U leest hier wat erbij komt kijken. Geregistreerd als gemoedsbezwaarde? U leest hier wat erbij komt kijken. Regeling gemoedsbezwaarde Als gemoedsbezwaarde betaalt u geen verzekeringspremies Wlz of Zvw, wel een bijdragevervangende belasting.

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland Januari 2017 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2017 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gervallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gervallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs,

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 januari 2007 Rapportnummer: 2007/010

Rapport. Datum: 23 januari 2007 Rapportnummer: 2007/010 Rapport Datum: 23 januari 2007 Rapportnummer: 2007/010 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Stichting die het Bureau Jeugdzorg in de provincie Noord-Holland in stand houdt (hierna ook: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Form 000045 [versie april 2013 ] Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting

Nadere informatie