FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen"

Transcriptie

1 FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg. Inhoud 1. Algemeen 2. Pleegvergoeding 3. Toeslagen 4. Eigen inkomsten jeugdigen 5. LBIO 6. Typering jeugdige 7. Bijzondere kosten 8. Ziektekostenverzekering 9. Kinderbijslag 10. Nabestaandenuitkeringen 11. Regelingen voor pleegkinderen Pleegoudervoogdij 13. Praktische hulpbronnen 14. Bijstand 15. Persoonsgebonden budget (PGB) 16. Fondsen 17. Aansprakelijkheid (WA) 18. Belastingdienst De Financiële Wegwijzer is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Yorneo Pleegzorg zet zich in voor een zo actueel mogelijk overzicht. We kunnen helaas niet voorkomen dat informatie informatie soms verouderd is. Voor veel van de informatie is Yorneo Pleegzorg afhankelijk van informatievertrekking van derden. Aan de Financiele Wegwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Yorneo Pleegzorg behoud zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. 1. Algemeen Deze financiële wegwijzer geeft uitleg over een aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg. Doel is met name pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders te informeren over deze onderwerpen. Financiële Wegwijzer_v pagina 1 van 8

2 2. Pleegvergoeding Pleegouders die een pleegkind verzorgen op basis van een pleegcontract krijgen een vergoeding hiervoor. Deze basisvergoeding is landelijk voor alle pleegouders gelijk en wordt ieder jaar vastgesteld in de Regeling Pleegzorg. Deze Regeling Pleegzorg is gebaseerd op de Wet op de Jeugdzorg. De hoogte van de vergoeding wordt gezien als een gemiddelde dekking van de kosten voor verzorging van een pleegkind. De wettelijke basisbedragen 2010 van de pleegvergoeding per jeugdige zijn weergegeven in de onderstaande tabel (in Euro's) Leeftijdscategorie 0 t/m 8 jaar 9 t/m 11 jaar 12 / t/m 15 jaar Bedrag per maand 16 t/m 17 jaar Bedrag per dag 16,52 16,72 18,20 20,12 20,32 18 t/m 20 jaar De pleegvergoeding is bestemd voor verzorgingskosten van het pleegkind gemaakt door de pleegouders. De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding dan ook niet als inkomsten. Volgens de toelichting op de Regeling Pleegzorg zijn in de genormeerde basisbedragen opgenomen: de kosten van voeding kosten van inrichting, verwarming e.d. lichamelijke verzorging bewassing zak- en kleedgeld deelname aan sport en ontspanning reiskosten (bijvoorbeeld school en weekendbezoek ouders) kleine onderwijskosten. Eigen risico ziektekostenverzekering bij vrijwillige plaatsing Wa-verzekering bij vrijwillige plaatsing Pleegvergoeding bij deeltijdpleegzorg De meest bekende vormen van deeltijdpleegzorg zijn weekend- en vakantiepleegzorg. De pleegvergoeding is bij deze vormen ook afhankelijk van de tijd die het pleegkind doorbrengt bij het pleeggezin. Het maakt voor (weekend) pleegouders uit of een kind 's morgens weer wordt opgehaald of pas 's avonds na het eten. Die variatie bestaat in de praktijk. Vandaar het rekenmodel om met dagdelen van 12 uur te gaan werken. Op declaratieformulier kunnen pleegouders begin- en eindtijden opgeven. 3. Extra toeslag Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een verhoging van de pleegvergoeding met een maximale toeslag van 3,30 per dag per situatie per pleegkind. Er zijn 3 situaties waarvoor deze extra toeslag verleend wordt: a. verblijf van een pleegkind bij een pleegouder in een crisis-situatie (max. 4 weken) b. verblijf van drie of meer pleegkinderen bij dezelfde pleegouder (toeslag vanaf derde pleegkind) c. opvoeding en verzorging van pleegkinderen met geestelijke of lichamelijke handicap (medische verklaring ter beoordeling van teamleider Pleegzorg). Financiële Wegwijzer_v pagina 2 van 8

3 In alle situaties betreft het een toeslag voor noodzakelijk gemaakte kosten, waarvan wordt aangetoond dat zij niet uit het basisbedrag kunnen worden voldaan en waarvoor geen uitkering op grond van een andere regeling kan worden verstrekt. 4. Eigen bijdragen jeugdigen In de Wet op de Jeugdzorg is opgenomen dat een jeugdige aan wie verzorging en verblijf wordt geboden, aan de zorgaanbieder een bijdrage verschuldigd is in de kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld naar het netto inkomen van de jeugdige. Mogelijke inkomensbronnen zijn uitkeringen, tegenwoordige arbeid en/of studiefinanciering. In het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg zijn nadere regels gesteld omtrent het (structurele) inkomen dat bij de vaststelling van de bijdrage in aanmerking wordt genomen en omtrent de hoogte van de bijdrage. 1. de eigen bijdrage is gelijk aan het netto-maandinkomen, verminderd met 25% van het minimumloon dat geldt voor een vijftienjarige of indien de jeugdige zestien jaar of ouder is, het voor die leeftijd geldende minimumloon. 2. de eigen bijdrage hierboven berekend, wordt voor een jeugdige met een netto jaarinkomen uit tegenwoordige arbeid verder verminderd met 25% van deze bijdrage (als het inkomen uit tegenwoordige arbeid minder is dan 635,29 op jaarbasis wordt deze bijdrage verminderd met dat inkomen, bijv. vakantiebaantjes). 3. bij een uitkering Studiefinanciering wordt de bijdrage verminderd met: - het deel van de uitkering dat bedoeld is voor boeken, leermiddelen of onderwijsbijdrage -de premie voor een zorgverzekering van de jeugdige 4. de eigen bijdrage is niet hoger dan de kosten van het verblijf. 5. Ouderbijdrage Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, ook als het kind tijdelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed. Dat kan gebeuren op verzoek van de ouders of het kind zelf. Met een machtiging van de kinderrechter kan het kind ook tegen de wens van de ouders uithuis geplaatsts worden. Als het kind buiten het gezin wordt verzorgd, dan moeten de ouders een bijdrage in de kosten van de verleende zorg betalen. Deze bijdrage wordt ouderbijdrage genoemd. Deze bijdrage wordt aangeduid met ouderbijdrage en is niet afhankelijk van het inkomen van de ouder. In onderstaande tabel zijn de ouderbijdragen per maand op basis van 5 dagen of meer per week weergegeven. De hoogte is afhankelijk de leeftijd van het kind, de soort zorg en het aantal dagen per week dat het kind is geplaatst Leeftijd kind 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 20 jaar Dag- en 71,68 98,56 125,43 nachtplaatsing Dagplaatsing 35,84 49,28 62,72 Bij het vaststellen van de bedragen is er rekening mee gehouden, dat ouders naast de ouderbijdrage ook nog andere kosten voor het kind maken, zoals bezoekkosten, schoolgeld, verzekeringen of verblijfkosten in het weekend of tijdens vakanties. Financiële Wegwijzer_v pagina 3 van 8

4 In een aantal gevallen is geen ouderbijdrage verschuldigd, onder andere bij crisisplaatsing als de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de plaatsing subsidieert als er alimentatie voor het geplaatste kind moet worden betaald als de rechter de ouder uit het ouderlijke gezag heeft ontheven als de jeugdige een eigen inkomen heeft van tenminste 226,89 netto per maand of een uitkering ontvangt op grond van de Wet Studiefinanciering (deze regel geldt niet bij een dagbehandeling). Het LBIO stelt de ouderbijdragen vast en int deze. Meer informatie via 6. Typering jeugdige Pleegkinderen komen op verschillende basis in een pleeggezin. Van belang daarbij is het onderscheid in voogdij-, OTS- en vrijwillige plaatsingen. Het onderscheid is gebaseerd op de gezagsverhouding tussen ouders en jeugdige. Meer informatie over gezagsmaatregelen vind u op de website van het Ministerie van Justitie. Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en kan door één voogd of door twee voogden samen (gezamenlijke voogdij) worden uitgeoefend. De kinderrechter benoemt een voogd. Ook een voogdij-instelling kan tot voogd worden benoemd, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Onder toezichtstelling (OTS) is een maatregel die kan worden uitgesproken door de kinderrechter wanneer de geestelijke of lichamelijke belangen of gezondheid van een minderjarige ernstig worden bedreigd. Als de rechter vindt dat OTS nodig is, stelt hij de minderjarige onder toezicht van een (gezins)voogdij-instelling. Bovendien kan de jongere (met een machtiging) uit huis worden geplaatst. Bij vrijwillige geplaatste kinderen houden ouders het (volledige) gezag. Het onderscheid in type jeugdige is van financieel belang in verband met de kosten die niet uit de pleegvergoeding kunnen worden betaald. In principe kunnen daarvoor de ouders als onderhoudsplichtigen worden aangesproken, behalve in het geval van voogdij. 7. Bijzondere kosten Voor bijzondere kosten die niet uit de pleegvergoeding kunnen worden betaald, worden de ouders als onderhoudsplichtigen aangesproken of ingeval van voogdij de voogd of de voogdij-instelling. Bij het merendeel van de plaatsingen op basis van het type voogdij heeft Yorneo te maken met Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJD) als voogdij-instelling. In de Regeling vergoeding bijzondere kosten voogdij en gezinsvoogdij van BJD wordt limitatief beschreven welke bijzondere kosten worden vergoed voor jeugdigen die onder voogdij staan of in uitzonderingsgevallen jeugdigen die met een machtiging uithuisplaatsing niet bij de ouders verblijven (OTS), en waarvoor de leidinggevende toestemming heeft gegeven voor vergoeding van de kosten. Met vragen over deze regeling kunt u terecht bij uw (gezins)voogdijwerker. Financiële Wegwijzer_v pagina 4 van 8

5 8. Ziektekostenverzekering Ouders met gezag dienen zorg te dragen voor aanmelding van hun kinderen bij een basisverzekering. Bij voogdijkinderen is de wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor aanmelding voor de basisverzekering. Voor jongeren is de basisverzekering tot 18 jaar gratis. De aanvullende verzekering is optioneel en niet gratis. bij vrijwillige en OTS-plaatsingen kunnen ouders zorgdragen voor aanmelding. pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) kunnen voor aanvullende ziektekosten verzekerd worden via de casemanager van Bureau Jeugdzorg (VGZ). OTS: als ouders hun kind niet aanvullend verzekeren. de kosten van de aanvullende verzekering door de pleegouders moeten uit de pleegvergoeding worden betaald. Pleegkinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf zorgen voor een verzekering tegen ziektekosten. 9. Kinderbijslag Kinderbijslag is een tegemoetkoming die ouders ontvangen voor kinderen tot 18 jaar. Pleegkinderen zijn voor de Algemene Kinderbijslagwet uitwonend. Hoeveel kinderbijslag ouders ontvangen voor uitwonende kinderen is afhankelijk van de reden waarom het kind uitwonend is (bijv. ziekte, onderwijs) de onderhoudskosten die ouders voor het kind maken eigen inkomsten van het kind Wordt geen pleegvergoeding betaald, dan is het wellicht mogelijk voor pleegkinderen kinderbijslag te ontvangen. Er moet dan duurzaam, dus voor lange tijd, voor de pleegkinderen gezorgd worden, dit kan het geval zijn bij pleegoudervoogdij. Mogelijk is er dan ook recht op het kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag voor de pleegkinderen. 10. Nabestaandenuitkeringen In onfortuinlijke omstandigheden komt het voor dat pleegkinderen halfwees zijn. Voor het recht op een halfwezenuitkering is van belang wie het kind (jonger dan 18 jaar) verzorgt. Dit is meestal de nabestaande maar het kan ook een ander zijn die het kind in huis neemt en verzorgt. De halfwezenuitkering combineert niet met een pleegvergoeding. Een kind komt in aanmerking voor een (volle) wezenuitkering als beide ouders zijn overleden en de laatstoverleden ouder was op het moment van overlijden verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet. Meer informatie Het wezengeld inkomen voor het pleegkind en moet bij de berekening van de eigen bijdrage worden meegenomen. Financiële Wegwijzer_v pagina 5 van 8

6 11. Regelingen voor pleegkinderen 18+ Meerderjarigheid heeft een aantal consequenties. Vanaf de 18e verjaardag van een pleegkind eindigt in de meeste gevallen de hulpverlening en stopt de pleegvergoeding. Ook na hun 18e verjaardag kunnen pleegkinderen nog behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen dan een beroep doen op voortgezette hulpverlening. Dit is altijd vrijwillig. Voorwaarden voor voortgezette hulpverlening zijn dat de jongere zelf nog hulp wil en er een gerichte hulpvraag is. Voor voortgezette hulpverlening is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig. Een bekende regeling die geldt voor scholieren van 18 jaar en ouder is de wet studiefinanciering. 12. Pleegoudervoogdij Krijgen pleegouder(s) de voogdij over de jeugdige dan heeft dat ook gevolgen voor financiële en materiële zaken zoals (pleeg)vergoedingen, verzekeringen, studiefinanciering en erfrecht. Meer informatie in de download brochure Pleegoudervoogdij. 13. Praktische hulpbronnen Yorneo Pleegzorg heeft voor noodgevallen een extra budget beschikbaar voor het praktisch ondersteunen van pleeggezinnen. Aanvragen voor een bijdrage uit het budget praktische hulpbronnen kunnen schriftelijk worden ingediend via de pleegzorgwerker. Voorbeelden van aanvragen die in aanmerking kunnen komen zijn onder andere niet vergoede kosten van therapieën of medicatie en niet vergoede opleidingskosten. Yorneo Pleegzorg heeft in de afgelopen jaren een depot aangelegd, bedoeld om pleegouders een helpende hand te bieden bij het verzamelen van de spullen die nodig zijn bij een pleegzorgplaatsing, zoals bijvoorbeeld ledikanten, kinderwagens, autostoeltjes of babykleertjes. Pleeggezinnen van Yorneo kunnen in overleg gebruik maken van het depot hulpmiddelen. 14. Bijstand Een pleegkind maakt voor het recht op bijstand geen deel uit van het gezin van de pleegouders en is er geen recht op bijstand. In een aantal situaties kan er toch (bijzondere) bijstand worden aangevraagd. Meer informatie via gemeente. 15. Persoonsgebonden budget (PGB) Soms is het noodzakelijk dat een kind in verband met een handicap extra zorg nodig heeft. Ook als een kind in een pleeggezin woont kan het aanspraak maken op deze extra AWBZ-zorg (ontlasting van de pleegouders). In Nederland verloopt AWBZ-zorg op twee manieren krijgen: via een PGB of in natura. Zorg in natura houdt in dat je zorg ontvangt via zorginstelling. Met het PGB is inkoop van eigen zorg mogelijk. Je kunt zelf je zorgaanbieders uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. Ook is het mogelijk om het PGB te combineren met zorg in natura. Het PGB is onder verdeeld in het PGB-AWBZ (Zorgkantoor) en het PGB WMO (via de gemeente). Financiële Wegwijzer_v pagina 6 van 8

7 PGB-AWBZ omvat persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding of activerende begeleiding. Bij PGB-WMO gaat het om huishoudelijke verzorging of hulpmiddelen en voorzieningen. Om een PGB AWBZ of zorg in natura aan te vragen, moet eerst een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen). Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen. Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingegaan. Dat betekent dat u voor huishoudelijke hulp voortaan terecht kunt bij uw gemeente, in plaats van dit te regelen via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is opgegaan in de WMO. Voor huishoudelijke hulp en woningaanpassingen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Met dit PGB kunt u bijvoorbeeld iemand inhuren die u helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid die u vaak helpt. 16. Fondsen Yorneo ontvangt vanuit verschillende financiers geld voor het aanbieden van jeugdhulp, verblijf(pleegzorg) of observatie. Daarnaast komen regelmatig situaties voor waar eigenlijk geen geldstroom van financiers tegenover staat, maar er toch een duidelijke relatie met Yorneo ligt. De afdeling Financiën biedt de mogelijkheid om via fondsen te proberen het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Daarbij kan het gaan om aanschaf van materialen, inrichting van accommodatie, verbouwingen, aanvragen en vakanties ten behoeve van jongeren en gezinnen etc. Voor maximaal 225 kan het Jeugdsportfonds Drenthe een jongere een jaar lang laten sporten. 17. Aansprakelijkheid (WA) Bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door pleegkinderen speelt naast de typering (zie 6.) ook de leeftijd van het kind een grote rol. tot en met 14 jaar zijn bij een vrijwillige of OTS-plaatsing de ouders aansprakelijk en bij een voogdijplaatsing de voogdij-instelling of voogd. ook bij schade door 15- en 16-jarige is dit het geval. Ouders of voogd zijn echter niet aansprakelijk als zij de schade niet konden beletten. Pleegouders worden dan vaak aansprakelijk gesteld. pleegkinderen kunnen meeverzekerd worden op de WA-verzekering van de pleegouders (melding). vanaf 16 jaar zijn jeugdigen zelf aansprakelijk. pleegkinderen kunnen meeverzekerd worden op de WA-verzekering van de pleegouders (melden aan verzekeraar). pleegkinderen van 18 jaar en ouder sluiten een eigen WA-verzekering af. Overigens heeft Yorneo voor schade veroorzaakt door tijdelijk gehuisveste jongeren een secundaire dekking. Financiële Wegwijzer_v pagina 7 van 8

8 18. Belastingdienst en pleegvergoeding De pleegzorgvergoeding is een dekking van de te maken kosten voor het onderhoud van een pleegkind. De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding dus niet als belastbaar inkomen. Tenzij er méér dan 3 pleegkinderen (dus 4,5 of meer) in het pleeggezin zijn opgenomen. De Belastingdienst vindt dat pleegouders er in dat geval hun beroep van hebben gemaakt. De belastinginspecteur vervult een sleutelrol om te bepalen (in elke afzonderlijke situatie!!) of er sprake is van pleegzorg zoals pleegzorg bedoeld is óf dat er sprake is van (quasi-) professionele hulpverlening en dus aan de loonbelasting onderhevige pleegzorgvergoeding(en). Advies: vraag vooraf een uitspraak van de inspecteur van Belastingen. Financiële Wegwijzer_v pagina 8 van 8

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar (Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar Majone Steketee Myriam Vandenbroucke Rally Rijkschroeff Met medewerking van: Lisanne Drost Huub Braam Bas Tierolf Augustus 2009 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie