FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen"

Transcriptie

1 FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg. Inhoud 1. Algemeen 2. Pleegvergoeding 3. Toeslagen 4. Eigen inkomsten jeugdigen 5. LBIO 6. Typering jeugdige 7. Bijzondere kosten 8. Ziektekostenverzekering 9. Kinderbijslag 10. Nabestaandenuitkeringen 11. Regelingen voor pleegkinderen Pleegoudervoogdij 13. Praktische hulpbronnen 14. Bijstand 15. Persoonsgebonden budget (PGB) 16. Fondsen 17. Aansprakelijkheid (WA) 18. Belastingdienst De Financiële Wegwijzer is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Yorneo Pleegzorg zet zich in voor een zo actueel mogelijk overzicht. We kunnen helaas niet voorkomen dat informatie informatie soms verouderd is. Voor veel van de informatie is Yorneo Pleegzorg afhankelijk van informatievertrekking van derden. Aan de Financiele Wegwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Yorneo Pleegzorg behoud zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. 1. Algemeen Deze financiële wegwijzer geeft uitleg over een aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg. Doel is met name pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders te informeren over deze onderwerpen. Financiële Wegwijzer_v pagina 1 van 8

2 2. Pleegvergoeding Pleegouders die een pleegkind verzorgen op basis van een pleegcontract krijgen een vergoeding hiervoor. Deze basisvergoeding is landelijk voor alle pleegouders gelijk en wordt ieder jaar vastgesteld in de Regeling Pleegzorg. Deze Regeling Pleegzorg is gebaseerd op de Wet op de Jeugdzorg. De hoogte van de vergoeding wordt gezien als een gemiddelde dekking van de kosten voor verzorging van een pleegkind. De wettelijke basisbedragen 2010 van de pleegvergoeding per jeugdige zijn weergegeven in de onderstaande tabel (in Euro's) Leeftijdscategorie 0 t/m 8 jaar 9 t/m 11 jaar 12 / t/m 15 jaar Bedrag per maand 16 t/m 17 jaar Bedrag per dag 16,52 16,72 18,20 20,12 20,32 18 t/m 20 jaar De pleegvergoeding is bestemd voor verzorgingskosten van het pleegkind gemaakt door de pleegouders. De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding dan ook niet als inkomsten. Volgens de toelichting op de Regeling Pleegzorg zijn in de genormeerde basisbedragen opgenomen: de kosten van voeding kosten van inrichting, verwarming e.d. lichamelijke verzorging bewassing zak- en kleedgeld deelname aan sport en ontspanning reiskosten (bijvoorbeeld school en weekendbezoek ouders) kleine onderwijskosten. Eigen risico ziektekostenverzekering bij vrijwillige plaatsing Wa-verzekering bij vrijwillige plaatsing Pleegvergoeding bij deeltijdpleegzorg De meest bekende vormen van deeltijdpleegzorg zijn weekend- en vakantiepleegzorg. De pleegvergoeding is bij deze vormen ook afhankelijk van de tijd die het pleegkind doorbrengt bij het pleeggezin. Het maakt voor (weekend) pleegouders uit of een kind 's morgens weer wordt opgehaald of pas 's avonds na het eten. Die variatie bestaat in de praktijk. Vandaar het rekenmodel om met dagdelen van 12 uur te gaan werken. Op declaratieformulier kunnen pleegouders begin- en eindtijden opgeven. 3. Extra toeslag Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een verhoging van de pleegvergoeding met een maximale toeslag van 3,30 per dag per situatie per pleegkind. Er zijn 3 situaties waarvoor deze extra toeslag verleend wordt: a. verblijf van een pleegkind bij een pleegouder in een crisis-situatie (max. 4 weken) b. verblijf van drie of meer pleegkinderen bij dezelfde pleegouder (toeslag vanaf derde pleegkind) c. opvoeding en verzorging van pleegkinderen met geestelijke of lichamelijke handicap (medische verklaring ter beoordeling van teamleider Pleegzorg). Financiële Wegwijzer_v pagina 2 van 8

3 In alle situaties betreft het een toeslag voor noodzakelijk gemaakte kosten, waarvan wordt aangetoond dat zij niet uit het basisbedrag kunnen worden voldaan en waarvoor geen uitkering op grond van een andere regeling kan worden verstrekt. 4. Eigen bijdragen jeugdigen In de Wet op de Jeugdzorg is opgenomen dat een jeugdige aan wie verzorging en verblijf wordt geboden, aan de zorgaanbieder een bijdrage verschuldigd is in de kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld naar het netto inkomen van de jeugdige. Mogelijke inkomensbronnen zijn uitkeringen, tegenwoordige arbeid en/of studiefinanciering. In het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg zijn nadere regels gesteld omtrent het (structurele) inkomen dat bij de vaststelling van de bijdrage in aanmerking wordt genomen en omtrent de hoogte van de bijdrage. 1. de eigen bijdrage is gelijk aan het netto-maandinkomen, verminderd met 25% van het minimumloon dat geldt voor een vijftienjarige of indien de jeugdige zestien jaar of ouder is, het voor die leeftijd geldende minimumloon. 2. de eigen bijdrage hierboven berekend, wordt voor een jeugdige met een netto jaarinkomen uit tegenwoordige arbeid verder verminderd met 25% van deze bijdrage (als het inkomen uit tegenwoordige arbeid minder is dan 635,29 op jaarbasis wordt deze bijdrage verminderd met dat inkomen, bijv. vakantiebaantjes). 3. bij een uitkering Studiefinanciering wordt de bijdrage verminderd met: - het deel van de uitkering dat bedoeld is voor boeken, leermiddelen of onderwijsbijdrage -de premie voor een zorgverzekering van de jeugdige 4. de eigen bijdrage is niet hoger dan de kosten van het verblijf. 5. Ouderbijdrage Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, ook als het kind tijdelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed. Dat kan gebeuren op verzoek van de ouders of het kind zelf. Met een machtiging van de kinderrechter kan het kind ook tegen de wens van de ouders uithuis geplaatsts worden. Als het kind buiten het gezin wordt verzorgd, dan moeten de ouders een bijdrage in de kosten van de verleende zorg betalen. Deze bijdrage wordt ouderbijdrage genoemd. Deze bijdrage wordt aangeduid met ouderbijdrage en is niet afhankelijk van het inkomen van de ouder. In onderstaande tabel zijn de ouderbijdragen per maand op basis van 5 dagen of meer per week weergegeven. De hoogte is afhankelijk de leeftijd van het kind, de soort zorg en het aantal dagen per week dat het kind is geplaatst Leeftijd kind 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 20 jaar Dag- en 71,68 98,56 125,43 nachtplaatsing Dagplaatsing 35,84 49,28 62,72 Bij het vaststellen van de bedragen is er rekening mee gehouden, dat ouders naast de ouderbijdrage ook nog andere kosten voor het kind maken, zoals bezoekkosten, schoolgeld, verzekeringen of verblijfkosten in het weekend of tijdens vakanties. Financiële Wegwijzer_v pagina 3 van 8

4 In een aantal gevallen is geen ouderbijdrage verschuldigd, onder andere bij crisisplaatsing als de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de plaatsing subsidieert als er alimentatie voor het geplaatste kind moet worden betaald als de rechter de ouder uit het ouderlijke gezag heeft ontheven als de jeugdige een eigen inkomen heeft van tenminste 226,89 netto per maand of een uitkering ontvangt op grond van de Wet Studiefinanciering (deze regel geldt niet bij een dagbehandeling). Het LBIO stelt de ouderbijdragen vast en int deze. Meer informatie via 6. Typering jeugdige Pleegkinderen komen op verschillende basis in een pleeggezin. Van belang daarbij is het onderscheid in voogdij-, OTS- en vrijwillige plaatsingen. Het onderscheid is gebaseerd op de gezagsverhouding tussen ouders en jeugdige. Meer informatie over gezagsmaatregelen vind u op de website van het Ministerie van Justitie. Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en kan door één voogd of door twee voogden samen (gezamenlijke voogdij) worden uitgeoefend. De kinderrechter benoemt een voogd. Ook een voogdij-instelling kan tot voogd worden benoemd, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Onder toezichtstelling (OTS) is een maatregel die kan worden uitgesproken door de kinderrechter wanneer de geestelijke of lichamelijke belangen of gezondheid van een minderjarige ernstig worden bedreigd. Als de rechter vindt dat OTS nodig is, stelt hij de minderjarige onder toezicht van een (gezins)voogdij-instelling. Bovendien kan de jongere (met een machtiging) uit huis worden geplaatst. Bij vrijwillige geplaatste kinderen houden ouders het (volledige) gezag. Het onderscheid in type jeugdige is van financieel belang in verband met de kosten die niet uit de pleegvergoeding kunnen worden betaald. In principe kunnen daarvoor de ouders als onderhoudsplichtigen worden aangesproken, behalve in het geval van voogdij. 7. Bijzondere kosten Voor bijzondere kosten die niet uit de pleegvergoeding kunnen worden betaald, worden de ouders als onderhoudsplichtigen aangesproken of ingeval van voogdij de voogd of de voogdij-instelling. Bij het merendeel van de plaatsingen op basis van het type voogdij heeft Yorneo te maken met Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJD) als voogdij-instelling. In de Regeling vergoeding bijzondere kosten voogdij en gezinsvoogdij van BJD wordt limitatief beschreven welke bijzondere kosten worden vergoed voor jeugdigen die onder voogdij staan of in uitzonderingsgevallen jeugdigen die met een machtiging uithuisplaatsing niet bij de ouders verblijven (OTS), en waarvoor de leidinggevende toestemming heeft gegeven voor vergoeding van de kosten. Met vragen over deze regeling kunt u terecht bij uw (gezins)voogdijwerker. Financiële Wegwijzer_v pagina 4 van 8

5 8. Ziektekostenverzekering Ouders met gezag dienen zorg te dragen voor aanmelding van hun kinderen bij een basisverzekering. Bij voogdijkinderen is de wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor aanmelding voor de basisverzekering. Voor jongeren is de basisverzekering tot 18 jaar gratis. De aanvullende verzekering is optioneel en niet gratis. bij vrijwillige en OTS-plaatsingen kunnen ouders zorgdragen voor aanmelding. pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) kunnen voor aanvullende ziektekosten verzekerd worden via de casemanager van Bureau Jeugdzorg (VGZ). OTS: als ouders hun kind niet aanvullend verzekeren. de kosten van de aanvullende verzekering door de pleegouders moeten uit de pleegvergoeding worden betaald. Pleegkinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf zorgen voor een verzekering tegen ziektekosten. 9. Kinderbijslag Kinderbijslag is een tegemoetkoming die ouders ontvangen voor kinderen tot 18 jaar. Pleegkinderen zijn voor de Algemene Kinderbijslagwet uitwonend. Hoeveel kinderbijslag ouders ontvangen voor uitwonende kinderen is afhankelijk van de reden waarom het kind uitwonend is (bijv. ziekte, onderwijs) de onderhoudskosten die ouders voor het kind maken eigen inkomsten van het kind Wordt geen pleegvergoeding betaald, dan is het wellicht mogelijk voor pleegkinderen kinderbijslag te ontvangen. Er moet dan duurzaam, dus voor lange tijd, voor de pleegkinderen gezorgd worden, dit kan het geval zijn bij pleegoudervoogdij. Mogelijk is er dan ook recht op het kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag voor de pleegkinderen. 10. Nabestaandenuitkeringen In onfortuinlijke omstandigheden komt het voor dat pleegkinderen halfwees zijn. Voor het recht op een halfwezenuitkering is van belang wie het kind (jonger dan 18 jaar) verzorgt. Dit is meestal de nabestaande maar het kan ook een ander zijn die het kind in huis neemt en verzorgt. De halfwezenuitkering combineert niet met een pleegvergoeding. Een kind komt in aanmerking voor een (volle) wezenuitkering als beide ouders zijn overleden en de laatstoverleden ouder was op het moment van overlijden verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet. Meer informatie Het wezengeld inkomen voor het pleegkind en moet bij de berekening van de eigen bijdrage worden meegenomen. Financiële Wegwijzer_v pagina 5 van 8

6 11. Regelingen voor pleegkinderen 18+ Meerderjarigheid heeft een aantal consequenties. Vanaf de 18e verjaardag van een pleegkind eindigt in de meeste gevallen de hulpverlening en stopt de pleegvergoeding. Ook na hun 18e verjaardag kunnen pleegkinderen nog behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen dan een beroep doen op voortgezette hulpverlening. Dit is altijd vrijwillig. Voorwaarden voor voortgezette hulpverlening zijn dat de jongere zelf nog hulp wil en er een gerichte hulpvraag is. Voor voortgezette hulpverlening is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig. Een bekende regeling die geldt voor scholieren van 18 jaar en ouder is de wet studiefinanciering. 12. Pleegoudervoogdij Krijgen pleegouder(s) de voogdij over de jeugdige dan heeft dat ook gevolgen voor financiële en materiële zaken zoals (pleeg)vergoedingen, verzekeringen, studiefinanciering en erfrecht. Meer informatie in de download brochure Pleegoudervoogdij. 13. Praktische hulpbronnen Yorneo Pleegzorg heeft voor noodgevallen een extra budget beschikbaar voor het praktisch ondersteunen van pleeggezinnen. Aanvragen voor een bijdrage uit het budget praktische hulpbronnen kunnen schriftelijk worden ingediend via de pleegzorgwerker. Voorbeelden van aanvragen die in aanmerking kunnen komen zijn onder andere niet vergoede kosten van therapieën of medicatie en niet vergoede opleidingskosten. Yorneo Pleegzorg heeft in de afgelopen jaren een depot aangelegd, bedoeld om pleegouders een helpende hand te bieden bij het verzamelen van de spullen die nodig zijn bij een pleegzorgplaatsing, zoals bijvoorbeeld ledikanten, kinderwagens, autostoeltjes of babykleertjes. Pleeggezinnen van Yorneo kunnen in overleg gebruik maken van het depot hulpmiddelen. 14. Bijstand Een pleegkind maakt voor het recht op bijstand geen deel uit van het gezin van de pleegouders en is er geen recht op bijstand. In een aantal situaties kan er toch (bijzondere) bijstand worden aangevraagd. Meer informatie via gemeente. 15. Persoonsgebonden budget (PGB) Soms is het noodzakelijk dat een kind in verband met een handicap extra zorg nodig heeft. Ook als een kind in een pleeggezin woont kan het aanspraak maken op deze extra AWBZ-zorg (ontlasting van de pleegouders). In Nederland verloopt AWBZ-zorg op twee manieren krijgen: via een PGB of in natura. Zorg in natura houdt in dat je zorg ontvangt via zorginstelling. Met het PGB is inkoop van eigen zorg mogelijk. Je kunt zelf je zorgaanbieders uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. Ook is het mogelijk om het PGB te combineren met zorg in natura. Het PGB is onder verdeeld in het PGB-AWBZ (Zorgkantoor) en het PGB WMO (via de gemeente). Financiële Wegwijzer_v pagina 6 van 8

7 PGB-AWBZ omvat persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding of activerende begeleiding. Bij PGB-WMO gaat het om huishoudelijke verzorging of hulpmiddelen en voorzieningen. Om een PGB AWBZ of zorg in natura aan te vragen, moet eerst een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen). Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen. Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingegaan. Dat betekent dat u voor huishoudelijke hulp voortaan terecht kunt bij uw gemeente, in plaats van dit te regelen via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is opgegaan in de WMO. Voor huishoudelijke hulp en woningaanpassingen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Met dit PGB kunt u bijvoorbeeld iemand inhuren die u helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid die u vaak helpt. 16. Fondsen Yorneo ontvangt vanuit verschillende financiers geld voor het aanbieden van jeugdhulp, verblijf(pleegzorg) of observatie. Daarnaast komen regelmatig situaties voor waar eigenlijk geen geldstroom van financiers tegenover staat, maar er toch een duidelijke relatie met Yorneo ligt. De afdeling Financiën biedt de mogelijkheid om via fondsen te proberen het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Daarbij kan het gaan om aanschaf van materialen, inrichting van accommodatie, verbouwingen, aanvragen en vakanties ten behoeve van jongeren en gezinnen etc. Voor maximaal 225 kan het Jeugdsportfonds Drenthe een jongere een jaar lang laten sporten. 17. Aansprakelijkheid (WA) Bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door pleegkinderen speelt naast de typering (zie 6.) ook de leeftijd van het kind een grote rol. tot en met 14 jaar zijn bij een vrijwillige of OTS-plaatsing de ouders aansprakelijk en bij een voogdijplaatsing de voogdij-instelling of voogd. ook bij schade door 15- en 16-jarige is dit het geval. Ouders of voogd zijn echter niet aansprakelijk als zij de schade niet konden beletten. Pleegouders worden dan vaak aansprakelijk gesteld. pleegkinderen kunnen meeverzekerd worden op de WA-verzekering van de pleegouders (melding). vanaf 16 jaar zijn jeugdigen zelf aansprakelijk. pleegkinderen kunnen meeverzekerd worden op de WA-verzekering van de pleegouders (melden aan verzekeraar). pleegkinderen van 18 jaar en ouder sluiten een eigen WA-verzekering af. Overigens heeft Yorneo voor schade veroorzaakt door tijdelijk gehuisveste jongeren een secundaire dekking. Financiële Wegwijzer_v pagina 7 van 8

8 18. Belastingdienst en pleegvergoeding De pleegzorgvergoeding is een dekking van de te maken kosten voor het onderhoud van een pleegkind. De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding dus niet als belastbaar inkomen. Tenzij er méér dan 3 pleegkinderen (dus 4,5 of meer) in het pleeggezin zijn opgenomen. De Belastingdienst vindt dat pleegouders er in dat geval hun beroep van hebben gemaakt. De belastinginspecteur vervult een sleutelrol om te bepalen (in elke afzonderlijke situatie!!) of er sprake is van pleegzorg zoals pleegzorg bedoeld is óf dat er sprake is van (quasi-) professionele hulpverlening en dus aan de loonbelasting onderhevige pleegzorgvergoeding(en). Advies: vraag vooraf een uitspraak van de inspecteur van Belastingen. Financiële Wegwijzer_v pagina 8 van 8

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding...

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg 2017

Financiële wegwijzer pleegzorg 2017 Financiële wegwijzer pleegzorg 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4. Deeltijdpleegzorg en

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg BIJLAGE 6 Factsheet financiële regelingen Pleegzorg Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? Pleegkinderen

Nadere informatie

De financiële wegwijzer voor pleegouders

De financiële wegwijzer voor pleegouders De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz. 2 2. De pleegvergoeding blz. 2 3. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 4. Inhouding op het basisbedrag blz. 3 5. Vrijwillige pleegzorg blz.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entrea krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2016 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland Januari 2015 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2015 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2015 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Cörüz en Kamervragen van de leden Wilders, Agema en Van Dijck

Kamervragen van de leden Omtzigt en Cörüz en Kamervragen van de leden Wilders, Agema en Van Dijck De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg april 2016 Inleiding Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2016 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2016) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Ouderbijdragen jeugdzorg LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59 Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een incassobureau dat in opdracht van

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland Januari 2017 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2017 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2017 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Ouderbijdragen Jeugdzorg

Ouderbijdragen Jeugdzorg 54066882_Brochure2008 03-01-2008 10:10 Pagina 1 Ouderbijdragen Jeugdzorg Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO 54066882_Brochure2008 03-01-2008 10:10 Pagina 2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg

Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg Financiële regelingen bij Elker Pleegzorg Status van pleegouders Pleegvergoeding en toeslagen Pleegvergoeding en inkomen Pleegvergoeding en bijstand Einde pleegvergoeding 18 + Bijdragen in de kosten onderhoud

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Het Loket voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Versie januari 2017 Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed? Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015

Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015 Faciliteiten en bijzondere kosten voor pleegouders Lindenhout 2015 2015 Faciliteitenregeling pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Pleegvergoeding 4 1.1 Basisvergoeding (voor alle pleegzorgvarianten

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gervallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gervallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG

FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG FINANCIËLE WEGWIJZER HORIZON PLEEGZORG Uitgave: 18 mei 2015 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Horizon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. INHOUDSOPGAVE VOORWOORD......

Nadere informatie

Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Financiële wegwijzer. Start van de betaling Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen.

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen. VERGOEDINGEN BIJZONDERE KOSTEN BIJ PLEEGOUDERVOOGDIJ U heeft de pleegoudervoogdij over uw pleegkind(eren). Tot 31 december 2014 heeft VWS een bedrag beschikbaar gesteld voor de vergoeding bijzondere kosten

Nadere informatie

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Inhoud: Inleiding Algemene informatie over financiële regelingen pleegzorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

pleegouder als bedoeld in artikel 3, tweede lid, de begeleiding door de aanbieder

pleegouder als bedoeld in artikel 3, tweede lid, de begeleiding door de aanbieder VWS, JU Regeling pleegzorg Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/ JZ-2540277, houdende regels ten aanzien van het pleegcontract, aan pleegouders

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Notitie Pleegouder-voogd

Notitie Pleegouder-voogd Notitie Pleegouder-voogd NVP Document De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen Ambachtsweg 16 3542 DG Utrecht www.denvp.nl info@denvp.nl 25-03-2013 De pleegouder-voogd Enkele overwegingen om pleegouder-voogd

Nadere informatie

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg

Het Loket. voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Het Loket voor de bijzondere kosten in de pleegzorg Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed? Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten declareren? U

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Ouderbijdrage Jeugdwet

Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet 1 van 6 / Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2016 Jeugdhulp Friesland

Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2016 Jeugdhulp Friesland Januari 2016 Financiële Wegwijzer voor pleegouders 2016 Jeugdhulp Friesland Onderwerp Pleegzorg versie januari 2016 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding U levert als pleegouder

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten.

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Deze tekst is een beknopte samenvatting van de nu geldende zorgwetten en derhalve per definitie niet compleet. Voor nadere informatie hierover kunnen nierpatiënten

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Toelichting bijzondere kosten.

Toelichting bijzondere kosten. Toelichting bijzondere kosten. De regeling bijzondere kosten is alleen voor kinderen met een OTS, een voogdijmaatregel en pleegoudervoogdij. Wat valt onder bijzondere kosten? Bijvoorbeeld de kosten van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

1. Pleegvergoeding a. Basisvergoeding b. Toeslagen c. Bijzondere uitgaven regeling voor voogdijgeplaatste pleegkinderen + tabellen

1. Pleegvergoeding a. Basisvergoeding b. Toeslagen c. Bijzondere uitgaven regeling voor voogdijgeplaatste pleegkinderen + tabellen Hoofdstuk 7 Financiën Pleegzorg kent het onderscheid in vrijwillige en justitiële pleegzorg. Dit heeft gevolgen voor zowel de inhoudelijke als de financiële regelgeving. In hoofdstuk 3 leest u de belangrijkste

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Factsheet. Ouderbijdrage in de Jeugdwet

Factsheet. Ouderbijdrage in de Jeugdwet JStelselwijziging Jeugd Factsheet Ouderbijdrage in de Jeugdwet Ouderbijdrage in de Jeugdwet In de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor de ouderbijdrage. Vanaf 1 januari 2015 gaat het CAK (Centraal

Nadere informatie