De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen"

Transcriptie

1 De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden. De hulp die geboden wordt, moet aansluiten bij de vragen en problemen van jeugdigen en ouders. Dit lijkt een open deur, maar heeft consequenties in de praktijk. Concreet: er moet overlegd worden met de cliënt over de zorg en de cliënt moet ermee instemmen. Ook wanneer in het kader van een justitiële maatregel het gezag van de ouders beperkt is (ots) of is overgedragen aan Bureau Jeugdzorg (voogdij), dient de hulpverlening zoveel mogelijk vanuit de vragen en problemen van de ouders en jeugdigen plaats te vinden. De Wet schrijft voor dat er in elk geval altijd overleg moet zijn met de cliënt. Alleen als dit schadelijk is voor het kind, hoeft dat niet. In zo n geval moet op papier staan waarom er geen overleg met de ouders is gepleegd. Als er sprake is van een justitiële maatregel is de stem van de (gezins) voogd doorslaggevend bij beslissingen omtrent het kind. Recht op jeugdzorg De Wet geeft cliënten recht op zorg. Als Bureau Jeugdzorg een indicatie heeft gesteld, kan de cliënt dit recht opeisen. Dit recht op jeugdzorg heeft voor Jeugd & Opvoedhulp tot consequentie dat zij een acceptatieplicht hebben, tenzij aangetoond kan worden dat het niet lukt om de zorg te bieden binnen de grenzen van de verleende subsidie. Daaronder zou ook het niet beschikbaar zijn van een passend pleeggezin kunnen vallen; dit wordt verder niet concreet benoemd. Indicatiebesluit Bureau Jeugdzorg vormt de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg voert gesprekken met de cliënt en als verdere zorg voor de cliënt nodig geacht wordt, stelt het samen met de cliënt een indicatiebesluit op. In dat indicatiebesluit staat: een beschrijving van de problemen of dreigende problemen van de cliënt, de ernst en de mogelijke oorzaken daarvan een beschrijving van de (jeugd)zorg die nodig is i.v.m. deze problemen en het beoogde doel van die zorg (zowel op korte als lange termijn) de termijn waarbinnen de cliënt zijn aanspraak tot gelding moet hebben gebracht (nader toelichten) de termijn gedurende welke de aanspraak geldt nadat de zorg is gestart (nader toelichten) een advies wie de zorg kan verlenen. Het indicatiebesluit heeft steeds een geldigheid van maximaal een jaar, korter kan ook. Na dat jaar moet het indicatiebesluit worden herzien. De termijn van een jaar geldt overigens niet als een kind langer dan 2 jaar in hetzelfde pleeggezin woont en er geen zicht is op terugkeer naar huis. Spoedeisende hulp Als er sprake is van een spoedeisende situatie, dan heeft een cliënt gedurende vier weken recht op zorg zonder dat daar een indicatiebesluit aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld een crisisplaatsing in een pleeggezin zijn. Binnen die vier weken moet Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit voor vervolghulp opstellen. Deze crisisopvangperiode van vier weken kan niet verlengd worden. Als er een wachtlijst is, dan moet Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit voor second best hulp afgeven. Als er na afloop van de crisisopvangperiode een indicatie ligt voor verblijf bij pleegouders voor

2 bepaalde tijd, kan met de crisisopvangpleegouders worden besproken of zij die vervolgopvang willen en kunnen bieden. Het beëindigen van de crisisopvangperiode houdt niet automatisch in dat een kind ook moet worden overgeplaatst. De beperking van de crisisopvangperiode heeft consequenties voor de toeslag voor extra kosten bij crisisopvang. Deze toeslag boven op het basisbedrag van de pleegvergoeding kan maximaal vier weken worden toegekend. Aanspraak op jeugdzorg Het indicatiebesluit omvat een aanspraak op de volgende categorieën of op een combinatie daarvan: 1. Jeugdhulp: ambulante hulpverlening en therapeutische interventies, bijv. intensieve gezinsbegeleiding of speltherapie. Jeugdhulp kan gericht zijn op ouders en/of jongeren 2. Verblijf: in een pleeggezin of een residentiële instelling. Verblijf is gericht op het kind. Aangegeven wordt ook de omvang van het verblijf, uitgedrukt in het aantal uren per etmaal / per week. Deeltijdverblijf is alleen verblijf gedurende een deel van een etmaal. Dit kan alleen in combinatie met een aanspraak op jeugdhulp. Dat betekent dat weekendpleegzorg geen deeltijdverblijf is; dagpleegzorg daarentegen wel 3. Observatiediagnostiek, met als doel het verkrijgen van informatie die Bureau Jeugdzorg nodig heeft om een indicatie te kunnen stellen. Deze aanspraak bestaat voor een termijn van maximaal 6 weken, eventueel kan dit éénmaal verlengd worden met 6 weken. Observatiediagnostiek kan plaatsvinden in een pleeggezin of een residentiële instelling. In het indicatiebesluit wordt ook de omvang in het aantal uren per etmaal en per week van de benodigde jeugdhulp, verblijf of observatiediagnostiek aangegeven. Uitvoering van justitiële taak van Bureau Jeugdzorg Naast de taak als indicatiesteller, blijft Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal justitiële maatregelen; ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. De taken en de bevoegdheden van het Bureau Jeugdzorg in het kader van de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel zijn voornamelijk in het Burgerlijk Wetboek geregeld. De Wet op de Jeugdzorg schrijft wel voor dat ook ten aanzien van deze taken zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt wordt. Bureau Jeugdzorg schrijft een plan, waarin de doelen die met de ots of de voogdij beoogd worden, omschreven worden. In het kader van ots of voogdij is een indicatiebesluit nodig om een plaatsing in een pleeggezin te bewerkstelligen. Voorheen, bij de Wet op de jeugdhulpverlening, was dit niet aan de orde. Het realiseren van de zorg Met het indicatiebesluit kan de cliënt naar een zorgaanbieder toestappen. Voor het gemak gaan we er in de rest van deze notitie vanuit dat dit de instelling voor pleegzorg is. Het is de taak van de instelling voor pleegzorg om verantwoorde zorg te bieden. Dat wil zeggen: van goed niveau, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De instelling voor pleegzorg heeft tot taak om een hulpverleningsplan op te stellen, bij voorkeur voordat de pleegzorgplaatsing start, maar in elk geval binnen 6 weken. In het hulpverleningsplan worden de doelen uit het indicatiebesluit verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De instelling voor pleegzorg stuurt het hulpverleningsplan aan Bureau Jeugdzorg ter beoordeling. Concreet betekent dit dat er bij een vrijwillige plaatsing in een pleeggezin sprake is van een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg en daarvan afgeleide hulpverleningsplan van

3 de instelling voor pleegzorg. Bij een pleeggezinplaatsing in het kader van ots of voogdij is er sprake van drie documenten: een plan van Bureau Jeugdzorg m.b.t. de maatregel, een indicatiebesluit en een hulpverleningsplan van de instelling voor pleegzorg. Deze drie moeten precies op elkaar aansluiten. De instelling voor pleegzorg meldt aan Bureau Jeugdzorg dat het hulpverleningsproces is gestart en houdt Bureau Jeugdzorg op de hoogte van de voortgang. Ook meldt de instelling voor pleegzorg aan Bureau Jeugdzorg wanneer de zorg beëindigd wordt. De hulp aan jeugdigen en ouders Het is dus de taak van Jeugd & Opvoedhulp c.q. de instelling voor pleegzorg om de hulpverlening aan jeugdigen en ouders te bieden. Wat betreft de hulp aan de ouders: in elk geval is het de taak van zorgaanbieder om de ouders te informeren en te betrekken bij de zorg. Het kan ook nodig zijn om aan de ouders intensievere begeleiding te bieden, bijvoorbeeld bij het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden zodat de jeugdige weer terug kan naar het eigen gezin. Maar ook om ouders te helpen bij het accepteren van hun nieuwe rol als ouder niet zijnde opvoeder. In dat geval kan er een indicatie jeugdhulp worden afgegeven. Overigens kunnen de ouders met die indicatie naar dezelfde zorgaanbieder toestappen die het verblijf van de jeugdige biedt, maar ze kunnen ook bij een andere zorgaanbieder aankloppen. De positie van pleegouders Een pleegouder wordt in de Wet omschreven als: degene die in het kader van jeugdzorg een jeugdige die niet zijn kind of stiefkind is, als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt. Daarmee krijgen pleegouders een aparte status en zij zijn geen cliënt, tenzij zij zelf een indicatie aanvragen. Formeel vallen pleegouders dan ook niet meer onder het klachtrecht van de Bureaus Jeugdzorg, maar de Bureaus Jeugdzorg hebben aangegeven dat het klachtrecht wel openstaat voor pleegouders, die dan als belanghebbende worden aangemerkt. Toch kunnen pleegouders in sommige gevallen weldegelijk cliënt worden, bijvoorbeeld als er zeer ernstige opvoedingsproblemen in het pleeggezin zijn, waarvoor intensieve ambulante hulp nodig is. In dat geval kan een aparte indicatie jeugdhulp voor de pleegouders afgegeven worden. Regeling Pleegzorg Deze regeling bestaat uit 3 hoofdstukken: de eisen die aan pleegouders gesteld worden, het pleegcontract en de pleegvergoeding. Eisen met betrekking tot pleegouders De aanbieder van pleegzorg (verder hier 'voorziening' genoemd) is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind en delegeert de uitvoering van die taak aan pleegouders. Dat moet op verantwoorde wijze gebeuren. Daarom moeten pleegouders volgens de wet aan de volgende eisen voldoen: De pleegouder (of één van hen) moet tenminste 21 jaar zijn. De pleegouders en alle personen ouder dan 12 jaar, die in het pleeggezin wonen, moeten beschikken over een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming. De pleegouder werkt mee aan de uitvoering van het hulpverleningsplan, opgesteld door de voorziening en aanvaardt daarbij de begeleiding van de voorziening. De voorziening moet vaststellen of de pleegouder geschikt is om vorm te geven aan de zware opvoedingstaak waar bij pleegzorg vaak sprake van is. Gelet wordt daarbij op de opvoedingsmogelijkheden van de pleegouder, de leeftijd en problemen van het pleegkind, de samenstelling van het pleeggezin en de verwachte duur van de

4 pleegzorgplaatsing. Bij iedere plaatsing van een pleegkind wordt dus een zorgvuldig oordeel gevraagd over de geschiktheid van het pleeggezin, ook in relatie tot de reeds in het pleeggezin verblijvende pleegkinderen. De vroegere regeling dat een pleegouder niet meer dan 3 pleegkinderen mocht opvoeden, is hiermee komen te vervallen; de praktijk heeft uitgewezen dat het aantal van drie arbitrair is. Soms verblijft een kind al in een pleeggezin voordat Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit heeft afgegeven. In die gevallen krijgt de voorziening 13 weken de tijd om vast te stellen of de verzorging en opvoeding van het pleegkind toevertrouwd kan worden aan deze pleegouders. Binnen die 13 weken moet dan ook de verklaring van geen bezwaar afgegeven worden. Dat het verblijf bij het pleeggezin niet zonder meer schadelijk is voor het pleegkind, moet wel direct worden vastgesteld. Eisen met betrekking tot het pleegcontract De wederzijdse verplichtingen van de voorziening en de pleegouders worden vastgelegd in een pleegcontract. Voor ieder pleegkind wordt er een apart contract opgesteld. In het pleegcontract is in elk geval vastgelegd dat de pleegouder de voorziening informatie geeft die van belang is voor het vaststellen van de pleegvergoeding. Daarnaast is geregeld dat de klachtenregeling die voor de cliënten van de voorziening geldt, ook van toepassing is voor de pleegouders. Er zijn 3 verschillende soorten pleegcontracten: Een pleegcontract bij 'gewone' pleegzorgsituaties Het pleegcontract is gekoppeld aan het indicatiebesluit en heeft dezelfde geldigheidsduur, maar kan automatisch met het indicatiebesluit verlengd worden. Het pleegcontract kan alleen eenzijdig beëindigd worden door de voorziening als het belang van het pleegkind dat vraagt en dan alleen na overleg met de pleegouder, tenzij verder verblijf echt schadelijk is voor het kind. De pleegouder kan het contract eenzijdig beëindigen als de voorziening haar afspraken niet nakomt en ook binnen 3 weken na schriftelijke melding haar leven niet betert. Wel krijgt de voorziening een week de tijd om een andere plek voor het pleegkind te zoeken. Vastgelegd in het contract is ook dat de pleegouder zich verplicht om bij de opvoeding van het pleegkind uit te gaan van het hulpverleningsplan. Ook wordt vastgelegd hoe de begeleiding vorm krijgt, waarbij het hulpverleningsplan en de behoefte van de pleegouder bepalend zijn. Het contact met de ouders of andere familieleden van het kind is een belangrijk uitgangspunt in de jeugdzorg; in het contract is dan ook geregeld op welke manier de pleegouders hieraan meewerken, terwijl de voorziening op haar beurt verplicht is om de privacy van het pleeggezin zoveel mogelijk te beschermen. De voorziening en de pleegouders moeten elkaar informeren over alles wat belangrijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. Tenslotte wordt in het contract bepaald dat zowel de voorziening als de pleegouder het pleeg kind betrekken overeenkomstig zijn beoordelingsvermogen bij belangrijke beslissingen. Een pleegcontract bij pleegoudervoogdij Als een pleegkind voor langere tijd in een pleeggezin verblijft en de ouders zijn ontheven of ontzet uit de ouderlijke macht kan de voogdij door de kinderrechter opgedragen worden aan de pleegouders, als zij daarmee akkoord gaan. In dit pleegcontract vervallen de bepalingen dat de pleegouder begeleiding dient te aanvaarden en ook dat meegewerkt moet worden aan de omgang van het kind met de ouders. De relatie met de voorziening voor pleegzorg bestaat bij pleegoudervoogdij alleen nog uit het feit dat deze laatste de pleegvergoeding betaalt. Immers, een pleegoudervoogd is niet onderhoudsplichtig.

5 Een tijdelijk contract voor situaties waarin het kind al in het pleeggezin verblijft in afwachting van definitieve plaatsing In het pleegcontract wordt vastgelegd dat de pleegouders meewerken aan het onderzoek van de voorziening naar de geschiktheid om het pleegkind op te voeden en dat zij meewerken aan de omgang met de ouders en familieleden. Ook is de aard en de omvang van de begeleiding door de voorziening vastgelegd. De pleegvergoeding De hoogte van 'het basisbedrag' zoals de pleegvergoeding in de regeling wordt genoemd, is in de regeling vastgelegd. Als de rijksfinanciën het toelaten, wordt dit bedrag ieder jaar geïndexeerd. Kwaliteitseisen en cliëntenbeleid Om het vraaggerichte karakter van de Wet op de Jeugdzorg nog eens te onderstrepen, stelt de Wet nogal wat eisen aan de kwaliteitszorg. Zowel Bureau Jeugdzorg als Jeugd & Opvoedhulp zijn verplicht om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van hun werk, hoe en hoe vaak dit gemeten is, hoe cliënten zijn betrokken bij de zorg en hoe is omgegaan met klachten. Eigen bijdrage ouders Het uitvoeringsbesluit regelt de bijdrage van ouders. Net als voorheen blijven ouders verplicht om aan het Rijk een bijdrage te betalen aan de jeugdzorg voor kinderen voor wie zij onderhoudsplichtig zijn. Het bedrag wordt geïnd door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Jeugdzorgaanspraken in Nederland verblijvende vreemdelingen Het recht op jeugdzorg voor rechtmatig en niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen is beperkt. Zo hebben minderjarige vreemdelingen die een tijdelijk verblijfsrecht hebben, alleen recht op jeugdzorg die binnen het opvangcentrum waar zij verblijven, gerealiseerd kan worden, tenzij de noodzakelijke zorg daar niet verleend kan worden. De geldigheid van het indicatiebesluit is in dit geval geen jaar, maar een half jaar. Niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen hebben alleen aanspraak op verblijf in een pleeggezin, als verblijf in een instelling niet voldoende is. De reden voor die beperking is gelegen in het feit dat op grond van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind uitzetting van een vreemdeling onmogelijk kan worden na langdurige plaatsing in een pleeggezin. Die situatie wil de wetgever zoveel mogelijk voorkomen. Bureau Jeugdzorg en pleegzorg, taken en verantwoordelijkheden Ondertoezichtstelling en een stabiele opvoedingssituatie De wetgeving met betrekking tot de ondertoezichtstelling die sinds 1995 geldt, bepaalt dat elk jaar opnieuw moet worden vastgesteld of de ots verlengd dient te worden. In feite kan de ots in combinatie met de uithuisplaatsing jaarlijks verlengd worden tot het kind meerderjarig is. Deze situatie is in tegenspraak met het uitgangspunt dat het kind recht heeft op een stabiele opvoedingssituatie. Als duidelijkheid over de toekomst uitblijft, kan het kind zich niet richten op het opgroeien in het pleeggezin, de ouders blijven perspectief houden op terugkeer van het kind en de pleegouders verkeren in onzekerheid of het kind in hun gezin zal blijven of niet. Voor alle betrokkenen is dit een onwenselijke situatie. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg vraagt nadrukkelijk aandacht voor het perspectief van ots-pupillen.

6 De volgende eisen worden gesteld aan de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen: als een kind tenminste 18 maanden buiten het ouderlijk gezin heeft gewoond, dient er aandacht te worden besteed aan de continuïteit van de verblijfplaats van het kind ook moet regelmatig worden bezien of een ontheffing van de ouders overwogen moet worden; wat regelmatig inhoudt wordt niet aangegeven er moet rekening worden gehouden met het belang van een voogdijpupil bij een overgang van het gezag naar de ouders, de pleegouders of anderen het indicatiebesluit met de aanspraak op verblijf geldt voor maximaal een jaar, tenzij een kind al langer dan 2 jaar in hetzelfde pleeggezin woont en er geen zicht is op terugkeer naar het eigen gezin. De Wet geeft geen concrete termijnen aan waarbinnen er duidelijkheid moet zijn over het perspectief van de pleegzorgplaatsing.

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

pleegouder als bedoeld in artikel 3, tweede lid, de begeleiding door de aanbieder

pleegouder als bedoeld in artikel 3, tweede lid, de begeleiding door de aanbieder VWS, JU Regeling pleegzorg Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/ JZ-2540277, houdende regels ten aanzien van het pleegcontract, aan pleegouders

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17619 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 124014-105221A-WJZ,

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT HORIZON PLEEGZORG. Het contract gaat in op de datum van ondertekening van het contract door de pleegouder(s).

PLEEGZORGCONTRACT HORIZON PLEEGZORG. Het contract gaat in op de datum van ondertekening van het contract door de pleegouder(s). BIJLAGE 4 PLEEGZORGCONTRACT HORIZON PLEEGZORG De pleegzorgaanbieder en de pleegouder(s) komen, met inachtneming van de Regeling Pleegzorg 2013, als volgt overeen: 2. Aanvang van het contract Het contract

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT PLEEGOUDERVOOGDIJ tussen pleegzorg Parlan en de pleegoudervoogd(en)

PLEEGCONTRACT PLEEGOUDERVOOGDIJ tussen pleegzorg Parlan en de pleegoudervoogd(en) PLEEGCONTRACT PLEEGOUDERVOOGDIJ tussen pleegzorg Parlan en de pleegoudervoogd(en) Pleegzorgaanbieder : Parlan, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u?

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat (tijdelijk) niet

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS. Algemene Voorwaarden

INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS. Algemene Voorwaarden INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS Algemene Voorwaarden 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. De Rading en plaatsing 5 2. Hulpverleningsplan De Rading 6 3. Pleegzorgbegeleider 7 4. Bereikbaarheid De Rading 8 5. Financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pleegzorg

Algemene Voorwaarden Pleegzorg Algemene Voorwaarden Pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Wet van 22 april 2004, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg)

Wet van 22 april 2004, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) Wet van 22 april 2004, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - s 07-12-2015 Colofon Tekst: Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en

Nadere informatie

Bepalingen over de ouderbijdrage

Bepalingen over de ouderbijdrage Bepalingen over de ouderbijdrage Jeugdwet 8.2. Ouderbijdrage Artikel 8.2.1 1. De volgende personen zijn een ouderbijdrage verschuldigd in de kosten van de aan een jeugdige geboden jeugdhulp, voor zover

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

Notitie Pleegouder-voogd

Notitie Pleegouder-voogd Notitie Pleegouder-voogd NVP Document De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen Ambachtsweg 16 3542 DG Utrecht www.denvp.nl info@denvp.nl 25-03-2013 De pleegouder-voogd Enkele overwegingen om pleegouder-voogd

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

1. Status van pleegouders

1. Status van pleegouders Hoofdstuk 12 Rechten en plichten Pleegouders zorgen tot 24 uur per dag voor hun pleegkind(eren). Vaak gaat dit zonder complicaties, soms zijn er situaties waarbij u als pleegouder graag wil weten wat uw

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Colofon Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: april 2016 Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking

Nadere informatie

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en werkwijze bij plaatsingen in het netwerk bij gezinsproblemen door Jeugdbescherming en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 306 Wet van 22 april 2004, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg BIJLAGE 6 Factsheet financiële regelingen Pleegzorg Stelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? Pleegkinderen

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

Pleegoudervoogdij. Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind

Pleegoudervoogdij. Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Een uitgave van Jeugdzorg Nederland / Pleegzorg Nederland Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind

Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Jeugdzorg Nederland en Pleegzorg Nederland hebben zich ertoe ingespannen een zo

Nadere informatie

Rechten en plichten pleegouders 2016

Rechten en plichten pleegouders 2016 Rechten en plichten pleegouders 2016 Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend Inhoud VOORAF... 2 1. RECHTEN EN PLICHTEN... 3 1.1. RECHTEN EN PLICHTEN PLEEGOUDERS... 3 1.2 RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland Pleegoudersupport Zeeland Voorbeeldbrieven Inleiding Dit document bevat een aantal voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken wanneer u gebruik wilt maken van uw blokkaderecht, wanneer u een bijzondere curator

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 72 Wet van 6 december 2012 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Inkoophandreiking Pleegzorg

Inkoophandreiking Pleegzorg Inkoophandreiking Pleegzorg Deze inkoophandreiking geeft informatie aan de gemeenten over de inhoud en inkoop van pleegzorg. Naast deze inkoophandreiking is er een modelovereenkomst en een programma van

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg april 2016 Inleiding Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide 7

Inhoud. Ten geleide 7 Inhoud Ten geleide 7 1 Wat is pleegzorg? 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Hoe en wanneer wordt pleegzorg ingezet? 10 1.3 Wat is pleegzorg nu precies? 14 1.4 Gezag, inspraak en omgang 17 1.5 Uitleg aan (pleeg)kinderen

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2017) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

Ouderbijdragen Jeugdzorg

Ouderbijdragen Jeugdzorg 54066882_Brochure2008 03-01-2008 10:10 Pagina 1 Ouderbijdragen Jeugdzorg Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO 54066882_Brochure2008 03-01-2008 10:10 Pagina 2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Utrecht, 17 oktober 2012 Betreft: Internetconsultatie Jeugdwet Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Algemeen. Positionering pleegouders en

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Jeugdhulp. 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht

Jeugdhulp. 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht 3 Jeugdhulp 3.1 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht Gemeenten hebben op grond van de wet een jeugdhulpplicht. Deze plicht houdt in dat de gemeente een voorziening moet treffen als de jeugdige of ouders

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Ouderbijdragen jeugdzorg LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59 Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een incassobureau dat in opdracht van

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, gelet op de JEUGDWET; overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 168 Regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17 IX 1 Ter oriëntering..................................................................... 1 1.1 Inleiding............................................................................. 2 1.2 Begripsaanduidingen................................................................

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het bestuur van Bureau

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie