Leiderschapsprofielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschapsprofielen"

Transcriptie

1 Leiderschapsprofielen

2 In de Visie op HRM en Leiderschap zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevenden op 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel. Brandweer vakman Manager Persoonlijk leiderschap staat aan de basis van deze 6 rollen en bestaat uit persoonlijke eigenschappen, waarden en overtuigingen. Specifiek voor de brandweer kijken we naar: empathie, betrouwbaarheid, zelfreflectie, boegbeeld en stabiliteit & veerkracht. Persoonlijk Leiderschap Coach Team coach De 6 hoofdrollen die zijn geïdentificeerd, worden beschreven aan de hand van competenties en gedragsindicatoren. De rollen zijn in principe op leidinggevenden van toepassing. Bij specialisten zijn de rollen van (Team)coach en Manager minder aan de orde en is de rol van Expert toegevoegd.

3 3 Persoonlijk leiderschap Waarden en persoonlijke eigenschappen Empathie: van nature invoelend en meelevend, kan zich verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Betrouwbaarheid: is transparant, doet wat hij/ zij belooft en biedt de medewerkers een basis om op terug te vallen. Persoonlijk Leiderschap Zelfreflectie: heeft zelfkennis, kan reflecteren op het eigen gedrag en gaat actief op zoek naar feedback, van zowel onder- als bovengeschikten. Weet daar op een constructieve manier mee om te gaan en gebruikt de feedback ter ondersteuning van de eigen persoonlijke ontwikkeling. Stabiliteit & veerkracht: heeft ruggengraat, neemt positie in, fungeert (als leidinggevende) als hitteschild naar de lagen onder hem/haar binnen de brandweer/vr. Beschikt over voldoende veerkracht om niet star of rigide te worden en staat open voor verandering. Kan ook leiding accepteren. Boegbeeld: is zich bewust van het effect dat zijn of haar positie heeft op de brandweer/vr en de omgeving en maakt daar op positieve wijze gebruik van ten behoeve van de eigen organisatie.

4 Strategisch leidinggevende

5 Strategisch leidinggevende Positioneert de brandweer/vr in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving, beïnvloedt en werkt samen met partners en partijen in het netwerk. Brandweer vakman Vertaalt op hoofdlijnen bestuurlijke en maatschappelijke trends en ontwikkelingen naar het eigen vak en vice versa; geeft blijk van betrokkenheid met de kernprocessen en trots voor het brandweervak. Stimuleert en inspireert de brandweer/vr en mensen tot beweging en heeft daarbij oog voor snelheid, vermogen, bereidheid en noodzaak van veranderen. Persoonlijk leiderschap Manager Stelt de strategische doelstellingen (waaronder continuïteit) vast en stuurt (via o.a. mensen en middelen) op het behalen ervan. Onderkent talenten bij mensen, zet mensen in hun kracht en geeft ze de kans om te groeien met oog voor het resultaat van de brandweer/vr. Coach Team coach Zet alle lagen van de brandweer/vr in positie, creëert verticale en horizontale samenhang en stuurt op een cultuur van samenwerken.

6 6 Strategisch leiderschap: competentieprofiel Hoofdrol Competenties Brandweer vakman Manager Teamcoach Coach Persoonlijk Leiderschap Visie Conceptueel denken Plannen & delegeren Resultaatgerichtheid Groepsgericht leiderschap Voorbeeldgedrag tonen Ontwikkelen Coachen Inspireren & meenemen Innoveren Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Verbindend vermogen op relatie en inhoud

7 Rol Competentie Gedrag Brandweervakman Manager Visie Ontwikkelen en uitdragen toekomstbeeld. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Onderkennen van feiten, trends, mogelijke innovaties en toekomstige ontwikkelingen en die vertalen naar het eigen werkterrein Conceptueel denken Nadenken over het vakmanschap in een strategische context, op een conceptuele manier en vanuit meerdere perspectieven. Plannen & delegeren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen aangeven en inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Resultaatgerichtheid Het helder stellen van doelen (SMART) en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen en afspraken. Is in staat een visie te definiëren. Schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, onderkent trends en vertaalt deze naar strategische keuzes en acties voor de brandweer/vr. Draagt actief en op inspirerende wijze de organisatievisie uit (in- en extern). Kan daarbij het doel en het waarom goed uitleggen. Ziet complexiteit van de context in en kan out of the box en grensoverstijgend denken. Legt onderlinge verbanden en vertaalt deze naar brede samenhangende oplossingen. Komt los van de dagelijkse operationele en bestuurlijke drukte, neemt afstand en heeft een helikopterview. Maakt lange termijn planningen en doelstellingen, deelt deze met medewerkers en delegeert taken en verantwoordelijkheden. Stuurt hier op door regelmatig voortgangsgesprekken te houden. Benoemt stuurindicatoren (KPI s) en zorgt dat deze inzichtelijk worden. Kent eigen beperkingen en durft gebruik te maken van kennis en expertise van anderen. Anticipeert op relevante ontwikkelingen, ook op politiek-bestuurlijk niveau, die van invloed zijn op de eigen brandweer/vr en vertaalt dit in aangepaste doelstellingen en planningen. Bepaalt algemene doelstellingen en stuurt aan op concrete vertaling en toepassing binnen de brandweer/vr. Spreekt mensen aan op al dan niet behalen van resultaten. Teamcoach Groepsgericht leiderschap Richting en sturing geven aan één of meerdere teams. Samenwerkingsrelaties tot stand brengen en in stand houden Voorbeeldgedrag tonen Voorbeeldgedrag tonen in lijn met geldende normen en waarden en is een boegbeeld voor alle lagen binnen de brandweer/vr. Geeft ruimte en stimuleert verschillende denkwijzen in het team teneinde het team te versterken, ten bate van het organisatie belang. Definieert met de groep de gezamenlijke team en organisatiewaarden en kijkt naar de individuele aansluiting van medewerkers hierop. Indien nodig wordt actie ondernomen. Stuurt actief op verbinding van verschillende onderdelen in de organisatie. Draagt de normen en waarden van de brandweer/vr uit. Is congruent in zeggen en doen. Neemt actief initiatief om zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar te zijn.

8 Rol Competentie Gedrag Coach Ontwikkelen Een stimulerende leeromgeving creëren ten behoeve van een lerende organisatie. Coachen Het stimuleren en motiveren van anderen gericht op hun persoonlijke ontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback. Hanteren van een dienende / faciliterende stijl van leiderschap. Inspireren & meenemen Aanvoelen van wat er speelt en het toepassen van de juiste veranderingsaanpak/ stijl om mensen binnen en buiten de brandweer/vr mee te krijgen in relevante veranderingen binnen en buiten de organisatie Daagt mensen uit de gehele brandweer/vr uit om uit hun comfort zone te komen, om zich te ontwikkelen. Creëert een veilige omgeving die open staat voor verschillende denkbeelden en fouten tolereert. Handelt hier zelf naar en draagt dit ook actief uit. Vertaalt het belang van ontwikkeling concreet in geld en tijd op organisatieniveau. Stelt eigen oordeel uit. Neemt verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling niet over van de betreffende medewerker. Luistert actief (LSD luisteren, samenvatten, doorvragen). Geeft feedback op functioneren en ontwikkelen. Faciliteert mensen in hun ontwikkeling. Kan op een aansprekende manier de stip op de horizon in beeld brengen. Heeft oog, oor en begrip voor emoties die veranderingen met zich meebrengen en weet hoe je met emoties om moet gaan. Enthousiasmeert tot verandering bij de relevante partijen in en buiten de brandweer/vr. Innoveren Het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Open staan voor en initiëren van toekomstige vernieuwing van strategie, werkwijzen en bedrijfsvoering. Geeft ruimte in de zin van tijd en geld en stimuleert grote en kleine verander initiatieven. Beloont (positieve response) als mensen buiten de kaders en gebaande paden denken. Is actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten hun eigen werkveld en vertaalt deze naar relevante initiatieven voor de eigen organisatie. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Zich bewust zijn van zijn omgeving, met name ook op het politiek-bestuurlijke vlak. Relevante ontwikkelingen volgen in de omgeving van de brandweer/vr en deze kennis benutten ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied Is aanwezig op het juiste moment op de juiste plek, vooral ook in het politieke en bestuurlijke domein. Volgt actief moderne media om goed geïnformeerd te blijven over wat er speelt. Stimuleert actief netwerken van medewerkers, ook buiten de brandweer/vr. Is actief in verschillende formele en informele netwerken ook buiten het brandweer domein. Verbindend vermogen op relatie en inhoud In staat zijn op zowel de relatie als de inhoud verbinding te maken met belangrijke stakeholders. Bouwt en onderhoudt relaties met mensen en groepen in het netwerk (zowel binnen als buiten de eigen brandweer/vr). Gaat op zoek naar gezamenlijke belangen in de relatie met stakeholders en is daardoor in staat eigen doelstellingen te realiseren.

9 Strategisch specialist

10 Zoals aan het begin gesteld zijn er 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman Persoonlijk Leiderschap Expert

11 Strategisch specialist Positioneert de brandweer/vr in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving, beïnvloedt en werkt samen met partners en partijen in het (externe en interne) netwerk. Brandweer vakman Vertaalt op hoofdlijnen bestuurlijke en maatschappelijke trends en ontwikkelingen naar het eigen vak en vice versa; is betrokken bij de kernprocessen en heeft trots voor het brandweervak. Persoonlijk leiderschap Stimuleert en inspireert de brandweer/vr en mensen tot beweging en heeft daarbij oog voor snelheid, vermogen, bereidheid en noodzaak van veranderen. Expert Vervult een toonaangevende expertrol in de organisatie. Geeft strategisch advies omtrent het eigen vakgebied.

12 12 Strategisch specialist: competentieprofiel Hoofdrol Competenties Brandweer vakman Visie Conceptueel denken Expert Analyseren Adviseren Inspireren & meenemen Innoveren Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Verbindend vermogen op relatie en inhoud Persoonlijk Leiderschap

13 Rol Competentie Gedrag Brandweervakman Expert Visie Ontwikkelen en uitdragen toekomstbeeld. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Onderkennen van feiten, trends, mogelijke innovaties en toekomstige ontwikkelingen en die vertalen naar het eigen werkterrein Conceptueel denken Nadenken over het vakmanschap in een strategische context, op een conceptuele manier en vanuit meerdere perspectieven. Analyseren Signaleren van problemen, verbanden zien, gegronde conclusies trekken en consequenties inschatten Adviseren Adviezen opstellen, onderbouwen en op overtuigende wijze overbrengen aan anderen. Inspireren & meenemen Aanvoelen van wat er speelt en het toepassen van de juiste veranderingsaanpak/ stijl om mensen binnen en buiten de brandweer/vr mee te krijgen in relevante veranderingen binnen en buiten de organisatie Is in staat een visie te definiëren. Legt daarbij de verbinding tussen ontwikkelingen op het vakgebied en de gevolgen daarvan op de organisatie en vice versa. Schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, onderkent trends en vertaalt deze naar strategische keuzes en acties voor de brandweer/vr. Draagt actief en op inspirerende wijze de organisatievisie uit (in- en extern). Kan daarbij het doel en het waarom goed uitleggen. Ziet complexiteit van de context in en kan out of the box en grensoverstijgend denken. Legt onderlinge verbanden en vertaalt deze naar brede samenhangende oplossingen. Komt los van de dagelijkse operationele en bestuurlijke drukte, neemt afstand en heeft een helikopterview. Overziet gevolgen op lange termijn Heeft inzicht in (onderliggende) belangentegenstellingen Plaatst het probleem in een ruimere context dan zijn/haar eigen vakgebied Ziet grote lijnen en tilt vraagstukken op een hoger abstractieniveau Brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie terug tot de kern Weet door voorbereiding, vasthoudendheid en het uitstralen van geloof in het eigen standpunt weerstanden te overwinnen. Onderbouwt adviezen met relevante argumenten die aansluiten bij de belevingswereld van de gesprekspartner, kiest de juiste tactiek in adviestrajecten. Maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen. Kan op een aansprekende manier de stip op de horizon in beeld brengen. Heeft oog, oor en begrip voor emoties die veranderingen met zich meebrengen en weet hoe je met emoties om moet gaan. Enthousiasmeert tot verandering bij de relevante partijen in en buiten de brandweer/vr. Innoveren Het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Open staan voor en initiëren van toekomstige vernieuwing van strategie, werkwijzen en bedrijfsvoering. Geeft ruimte in de zin van tijd en geld en stimuleert grote en kleine verander initiatieven. Beloont (positieve response) als mensen buiten de kaders en gebaande paden denken. Is actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten hun eigen werkveld en vertaalt deze naar relevante initiatieven voor het eigen vakgebied. Genereert, samen met anderen, nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van het vak

14 Rol Competentie Gedrag Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Zich bewust zijn van zijn omgeving, met name ook op het politiek-bestuurlijke vlak. Relevante ontwikkelingen volgen in de omgeving van de brandweer/vr en deze kennis benutten ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied. Is aanwezig op het juiste moment op de juiste plek, vooral ook in het politieke en bestuurlijke domein. Volgt actief moderne media om goed geïnformeerd te blijven over wat er speelt. Stimuleert actief netwerken van medewerkers, ook buiten de brandweer/vr. Is actief in verschillende formele en informele netwerken ook buiten het brandweer domein. Verbindend vermogen op relatie en inhoud In staat zijn op zowel de relatie als de inhoud verbinding te maken met belangrijke stakeholders. Bouwt en onderhoudt relaties met mensen en groepen in het netwerk (zowel binnen als buiten de eigen brandweer/vr). Gaat op zoek naar gezamenlijke belangen in de relatie met stakeholders en is daardoor in staat eigen doelstellingen te realiseren.

15 Tactisch leidinggevende

16 Tactisch leidinggevende Beïnvloedt en positioneert het vakgebied in de inen externe omgeving. Werkt samen met partners en partijen in het netwerk. Brandweer vakman Legt de verbinding tussen de visie en de uitvoering en vice versa - als het gaat om de professie. Neemt mensen, middelen en structuur in gepast tempo en op professionele wijze mee in de verandering, in het bijzonder door mensen te motiveren en inspireren. Geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Persoonlijk leiderschap Manager Plant en schept de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering. Zet zijn of haar mensen in hun kracht en laat hen groeien. Heeft oog voor talent en zet talent in ten behoeve van ontwikkeling en resultaat. Adviseert over en aan talent. Coach Team coach Schept randvoorwaarden waardoor zijn of haar team optimaal presteert.

17 17 Tactisch leiderschap: competentieprofiel Hoofdrol Competenties Brandweer vakman Manager Teamcoach Coach Persoonlijk Leiderschap Verbinden met het vakmanschap Visie Resultaatgerichtheid Aansturen Inspireren Teamgericht coachen Inlevingsvermogen Ontwikkelen Overtuigen & beïnvloeden Innoveren Omgevingsbewustzijn Verbindend vermogen op relatie en inhoud

18 Rol Competentie Gedrag Brandweervakman Verbinden met het vakmanschap Op generiek niveau beschikken over voldoende brandweerinhoudelijke kennis en kunde om deze rol goed in te kunnen vullen. Kijkt door de ogen van de vakman naar het toekomstbeeld van de organisatie en levert daarmee een bijdrage aan de visievorming. Manager Visie Het toekomstbeeld uitdragen en de visie vertalen van de organisatie naar de vakmensen in het team/ eigen organisatieonderdeel Resultaatgerichtheid Het helder stellen van doelen (SMART) en het behalen van resultaten conform tijdpad, normen en afspraken. Vertaalt op een concrete en aansprekende wijze visie naar uitvoering en geeft hierbij concrete mogelijkheden en beperkingen aan. Kan de visie enthousiast vertalen naar concrete beelden en voorstellingen. Maakt zich de visie eigen en vertaalt deze op enthousiaste wijze naar een verhaal voor zijn/haar organisatiedeel. Stelt heldere doelen voor de eigen afdeling, in overleg met medewerkers en leidinggevenden. Vertaalt de doelen naar concrete resultaatafspraken met mensen ten aanzien van tijd, middelen en geld. Aansturen Zorgen dat medewerkers bijdragen aan de doelstellingen, de juiste randvoorwaarden scheppen daarvoor en zorgen voor de juiste middelen. Bewaakt de voortgang en stuurt bij op resultaat of proces waar nodig. Schept de juiste voorwaarden in het organisatie onderdeel om resultaat te kunnen behalen (bijvoorbeeld budget regelen). Teamcoach Inspireren Medewerkers inspireren het beste uit zichzelf te halen en uit het team. Teamgericht coachen Coachen van één of meerdere teams. Duurzame samenwerkingsrelaties tot stand brengen. Legt enthousiast het doel van de visie en het waarom uit. Enthousiasmeert en brengt medewerkers in beweging door beelden te schetsen en verhalen te vertellen die aansluiten bij de belevingswereld van het team. Bevordert zelfsturing en zelfregulering in het team en houdt tegelijkertijd het doel van het team in zicht. Schept een open, respectvolle, veilige en transparante omgeving voor het optimaal functioneren van het team. Geeft ruimte aan verschillende meningen en biedt de mogelijkheid te leren van (elkaars) fouten. Creëert voldoende gelegenheid om de team effectiviteit te bespreken (kwaliteit van de teamleden, de samenstelling en de randvoorwaarden).

19 Rol Competentie Gedrag Coach Inlevingsvermogen Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen. Legt gemakkelijk contact en maakt verbinding met mensen. Staat open voor de ideeën en meningen van anderen, ook als deze niet overeenkomen met het eigen standpunt, neemt de tijd voor mensen en luistert actief. Signaleert (in)directe signalen en weerstand en speelt daar actief en effectief op in door contact te zoeken met de medewerker. Ontwikkelen Anderen stimuleren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Een stimulerende leeromgeving creëren ten behoeve van een lerende organisatie. Overtuigen & beïnvloeden De juiste veranderingsaanpak/ stijl toepassen om mensen binnen en buiten de organisatie mee te krijgen met relevante veranderingen binnen en buiten de organisatie. In staat zijn om instemming te krijgen voor ideeën en voorstellen. Bespreekt kwaliteiten, talenten en beperkingen met de medewerker en geeft feedback op gedrag. Faciliteert individuele ontwikkeling, enerzijds door de juiste voorwaarden te scheppen, anderzijds door medewerkers te stimuleren. Zorgt ervoor dat de individuele ontwikkeling van medewerkers in lijn ligt met de organisatie behoefte, stuurt waar nodig bij. Past de juiste veranderstijl toe (zowel top down als bottom up) Enthousiasmeert en zet aan tot verandering bij de relevante partijen binnen en buiten de brandweer. Innoveren Ruimte geven in de zin van tijd en geld en nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen stimuleren. Deze zelf ook hebben. Open staan voor en initieren van toekomstige vernieuwing van strategie, werkwijzen en bedrijfsvoering. Geeft ruimte aan initiatieven en nieuwe ontwikkelingen, zowel top down als bottom up. Stimuleert een omgeving waarin medewerkers lef tonen, risico s durven nemen en waar mislukkingen niet bestaan ( fouten maken mag ). Is maatschappelijk sensitief, volgt de ontwikkelingen in de buitenwereld en ziet de verbanden met en mogelijkheden voor de brandweerwereld. Omgevingsbewustzijn Relevante ontwikkelingen volgen in de omgeving van de organisatie en deze kennis benutten ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied. Heeft goed zicht op de ontwikkelingen in interne en externe netwerken en participeert actief in deze netwerken. Is zich bewust van zijn omgeving, met name ook op het politiek-bestuurlijke vlak. Is bekend met de agenda s en belangen van de netwerkpartners en kan hierop anticiperen ten einde een win-win situatie te creëren. Verbindend vermogen op relatie en inhoud In staat zijn op zowel de relatie als de inhoud verbinding te maken met belangrijke stakeholders. Is zich bewust van relaties en verhoudingen in het netwerk, zowel tussen individuen als tussen groepen in het netwerk. Gaat op zoek naar gezamenlijke belangen in de relatie met stakeholders en is daardoor in staat eigen doelstellingen te realiseren. Is een teamspeler in de samenwerking met andere tactische leiders binnen de organisatie.

20 Tactisch specialist

21 Tactisch specialist Beïnvloedt en positioneert het vakgebied in de in- en externe omgeving. Werkt samen met partners en partijen in het netwerk. Brandweer vakman Legt de verbinding tussen de visie en de uitvoering en vice versa - als het gaat om de professie. Persoonlijk leiderschap Neemt mensen, middelen en structuur in gepast tempo en op professionele wijze mee in de verandering, in het bijzonder door mensen te motiveren en inspireren. Geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Expert Vervult een toonaangevende expertrol in de organisatie. Geeft strategisch advies omtrent het eigen vakgebied.

22 22 Tactisch specialist: competentieprofiel Hoofdrol Competenties Brandweer vakman Verbinden met het vakmanschap Visie Expert Analyseren Adviseren Overtuigen & beïnvloeden Innoveren Omgevingsbewustzijn Verbindend vermogen op relatie en inhoud Persoonlijk Leiderschap

23 Rol Competentie Gedrag Brandweervakman Expert Verbinden met het vakmanschap Op specialistisch niveau beschikken over voldoende brandweerinhoudelijke kennis en kunde om deze rol goed in te kunnen vullen Visie Het toekomstbeeld uitdragen en vertaalt visie van de organisatie naar de vakmensen in het team/ eigen organisatieonderdeel Analyseren Problemen en verbanden zien, gegronde conclusies trekken en consequenties inschatten. Kijkt als vakman en expert naar het toekomstbeeld van de organisatie en levert daarmee een bijdrage aan de visievorming. Is actief gericht op het delen van eigen vakkennis met anderen en maakt ook gebruik van de vakkennis van anderen. Bewaakt de kwaliteit van vakmanschap in het eigen organisatieonderdeel op het eigen vakgebied. Vertaalt op een concrete en aansprekende wijze visie naar het eigen vakgebied en geeft hierbij concrete mogelijkheden en beperkingen aan. Kan de visie enthousiast vertalen naar concrete beelden en voorstellingen. Maakt zich de visie eigen en vertaalt deze op enthousiaste wijze naar een verhaal voor zijn/haar organisatiedeel c.q. vakgebied. Heeft oog voor (onderliggende) belangentegenstellingen Plaatst het probleem in een ruimere context dan zijn/haar eigen vakgebied Brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie terug tot de kern Adviseren Adviezen opstellen, deze onderbouwen en ze op overtuigende wijze overbrengen op anderen. Overtuigen & beïnvloeden De juiste veranderingsaanpak/ stijl toepassen om mensen binnen en buiten de organisatie mee te krijgen met relevante veranderingen binnen en buiten de organisatie. In staat zijn om instemming te krijgen voor ideeën en voorstellen. Weet door voorbereiding, vasthoudendheid en het uitstralen van geloof in het eigen standpunt weerstanden te overwinnen. Onderbouwt adviezen met relevante argumenten die aansluiten bij de belevingswereld van de gesprekspartner, kiest de juiste tactiek in adviestrajecten. Maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen. Past de juiste veranderstijl toe (zowel top down als bottom up) en weet ook op horizontaal niveau op de goede manier te beïnvloeden. Enthousiasmeert en zet aan tot verandering bij de relevante partijen binnen en buiten de brandweer. Innoveren Ruimte geven in de zin van tijden en geld en nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen stimuleren. Deze ook zelf hebben. Open staan voor en het initiëren van toekomstige vernieuwing van strategie, werkwijzen en bedrijfsvoering. Is maatschappelijk sensitief, volgt de ontwikkelingen in de buitenwereld en ziet de verbanden met en mogelijkheden voor de brandweerwereld. Benadert vraagstukken vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken Bedenkt (nieuwe) oplossingen voor complexe problemen Genereert, samen met anderen, nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van het vak Komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën

24 Rol Competentie Gedrag Omgevingsbewustzijn Relevante ontwikkelingen volgen in de omgeving van de organisatie en deze kennis benutten ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied. Heeft goed zicht op de ontwikkelingen in interne en externe netwerken en participeert actief in deze netwerken. Is zich bewust van zijn omgeving, met name ook op het politiek-bestuurlijke vlak. Is bekend met de agenda s en belangen van de netwerkpartners en kan hierop anticiperen ten einde een win-win situatie te creëren. Verbindend vermogen op relatie en inhoud In staat zijn op zowel de relatie als de inhoud verbinding te maken met belangrijke stakeholders. Is zich bewust van relaties en verhoudingen in het netwerk, zowel tussen individuen als tussen groepen in het netwerk. Gaat op zoek naar gezamenlijke belangen in de relatie met stakeholders en is daardoor in staat eigen doelstellingen te realiseren.

25 Operationeel leidinggevende

26 Operationeel leidinggevende Beïnvloedt en positioneert het vakgebied in de interne omgeving. Werkt samen met partners en partijen in het netwerk. Brandweer vakman Stuurt de uitvoering door professionals aan. Heeft gedegen kennis van het vakgebied. Geeft betekenis en invulling aan een verandering voor de individuele medewerker op de werkvloer. Geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Persoonlijk leiderschap Manager Stuurt op het behalen van concrete resultaten binnen vastgestelde kaders. Zet zijn of haar mensen in hun kracht zet en laat hen groeien door hen te begeleiden en op te leiden. Coach Team coach Laat zijn of haar team optimaal presteren.

27 27 Operationeel leiderschap: competentieprofiel Hoofdrol Competenties Brandweer vakman Manager Teamcoach Coach Persoonlijk Leiderschap Vakmanschap Kwaliteitsbewaking Verantwoording afleggen Resultaatgerichtheid Teamgericht coachen Stimuleren Inlevingsvermogen Ontwikkelen van het individu Overtuigen en beïnvloeden Luisteren Organisatiebewustzijn Omgevingsbewustzijn

28 Rol Competentie Gedrag Brandweervakman Manager Vakmanschap Bevorderen van kennisdeling en bewustzijn over de eisen die worden gesteld aan het vakmanschap. Kwaliteitsbewaking Ondernemen van actie om de kwaliteit van het eigen werk te verbeteren. Medewerkers aansturen om de kwaliteit van hun werkzaamheden te verbeteren. Verantwoording afleggen Doordacht en weloverwogen handelen, in lijn met geldende regels en procedures. Verantwoording nemen voor het handelen. Resultaatgerichtheid Het helder stellen van doelen (SMART) en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen en afspraken. Laat zien over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om zelfstandig uitvoering te kunnen geven aan het rode vakmanschap. Past zijn of haar kennis en vaardigheden adequaat toe en draagt zijn of haar vakmanschap ook over aan collega s. Zorgt ervoor dat zijn of haar vakkennis en vaardigheden op peil blijven en motiveert collega s hier ook aan te werken. Brengt ideeën in voor verbetering teneinde de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Communiceert de correcte werkwijze aan collega s en spreekt anderen er op aan als ze niet volgens de geldende regels en protocollen werken. Geeft het goede voorbeeld als het gaat om vakbekwaam handelen, werkt volgens de geldende regels, voorschriften en protocollen. Stelt duidelijke kaders en regels voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Volgt zelf deze regels en stuurt ook het team hier op aan. Neemt doordacht en weloverwogen beslissingen, weegt daarbij voor- en nadelen en mogelijk risico s zorgvuldig af, ook onder druk. Licht beslissingen toe aan het team en onderbouwt, met inhoudelijke argumenten, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Geeft ruimte aan het team om hier ook vragen over te stellen. Draagt de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en het handelen van het team, ook als zaken niet goed zijn verlopen. Stelt heldere, concrete en haalbare doelen voor zichzelf en voor het team in lijn met de organisatiedoelstellingen. Vertaalt deze doelen naar concrete resultaatafspraken in termen van tijd, middelen en geld. Bewaakt de voortgang en spreekt mensen aan op het al dan niet behalen van resultaten. Teamcoach Teamgericht coachen Coachen van één of meerdere teams. Samenwerkingsrelaties tot stand brengen en in stand houden. Stimuleren Medewerkers stimuleren zich in te zetten voor het groepsresultaat. Bevordert zelfsturing en zelfregulering in het team door medewerkers duidelijke taken en verantwoordelijkheden te geven en hen zelf oplossingen aan te laten dragen bij problemen of lastige situaties. Geeft ruimte en stimuleert verschillende denkwijzen in het team teneinde het team te versterken, ten bate van het organisatie belang. Versterkt het groepsgevoel. Geeft medewerkers vertrouwen. Weet anderen te motiveren het beste uit zichzelf en het team te halen. Creëert een open, veilige en respectvolle werksfeer. Stimuleert en stuurt aan op teamprestaties.

29 Rol Competentie Gedrag Coach Inlevingsvermogen Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen. Heeft oog voor het welzijn van zijn of haar medewerkers en handelt indien nodig. Legt gemakkelijk contact en maakt verbinding met mensen. Neemt de tijd voor mensen, staat open voor de ideeën en meningen van anderen en luistert actief. Signaleert (in)directe emoties en speelt daar actief en effectief op in door contact te zoeken met de medewerker en begrip te tonen. Ontwikkelen van het individu Anderen stimuleren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Een stimulerende leeromgeving creëren ten behoeve van een lerende organisatie. Coacht medewerkers op het verbeteren en optimaliseren van hun individuele prestaties. Bespreekt kwaliteiten, talenten en beperkingen met de medewerker en geeft feedback op gedrag. Daagt medewerkers uit om zich te ontwikkelen en geeft daarvoor de ruimte. Overtuigen en beïnvloeden Op het juiste moment en met een passende stijl instemming verkrijgen voor ideeën en voorstellen. Luisteren Actief luisteren. Het in gesprekken zodanig structureren, optreden en interveniëren dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt. Vertaalt besluiten, ideeën en beelden (beleving) zowel naar boven als naar beneden in de organisatie. Beïnvloedt medewerkers door voorbeeld gedrag te laten zien en een passende communicatiestijl te gebruiken. Sluit in zijn of haar communicatie aan op de belevingswereld van de medewerkers. Luistert actief en vraagt indien nodig door. Is benaderbaar, gaat respectvol om met andere zienswijzen en stelt eigen oordeel uit. Luistert naar ervaringen en heeft begrip voor emoties die teweeg worden gebracht door veranderingen. Organisatiebewustzijn Het vermogen om relaties en verschillende belangen binnen (en buiten) de organisatie in te schatten, te begrijpen en op basis hiervan te handelen. Omgevingsbewustzijn Volgen van relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benutten voor de eigen werksituatie. Kent de formele en informele structuur van de organisatie, heeft oog voor de verschillende belangen en begrijpt de eigen positie. Heeft oog voor de organisatiecultuur. Is een teamspeler in de samenwerking met andere operationele leiders. Stelt zich op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, zowel binnen de eigen regio als op landelijk niveau. Stelt zich op hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. Signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze, indien mogelijk, naar de eigen werksituatie.

30 Operationeel specialist Op operationeel niveau is geen leiderschapsprofiel voor de specialist geformuleerd. In principe mogen alle vakmensen op dit niveau min of meer beschouwd worden als specialisten en vakmensen (met eigen kwalificatieprofielen) die hun vak verstaan, zonder daarbij direct een leiderschapstaak te hebben naar andere niveaus binnen de organisatie of daarbuiten.

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Competentiematrix Master Pedagogiek

Competentiematrix Master Pedagogiek Competentiematrix Master Pedagogiek 1. Analyseren en interpreteren in staat is tot -onafhankelijke oordeelsvorming over gewenste en binnen de gegeven context haalbare pedagogische arrangementen; -analyse

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

Competentieprofielen bestuurders FOG

Competentieprofielen bestuurders FOG Competentieprofielen bestuurders FOG INLEIDING Ten behoeve van het beschrijven van de competentieprofielen van bestuurders van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten hebben er meerdere gesprekken met de

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Competenties traineeprogramma RichtingZuid

Competenties traineeprogramma RichtingZuid Competenties traineeprogramma RichtingZuid Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die iemand nodig heeft om succesvol te kunnen functioneren. Voor het

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

// Competenties. Binnen het traineeprogramma wordt de volgende definitie gehanteerd:

// Competenties. Binnen het traineeprogramma wordt de volgende definitie gehanteerd: // Competenties Gedurende de traineeperiode wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van competenties. Afspraken hierover worden vastgelegd in persoonlijke ontwikkelplannen, in jaarplannen en

Nadere informatie

Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties:

Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties: Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties: Dit document bevat twee onderdelen (A en B): Onderdeel A. overzicht van de 10 Aeres Hogeschool competenties met groei indicatoren in drie niveaus Onderdeel

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Gedragsniveaus Creativiteit

Gedragsniveaus Creativiteit Gedragsniveaus Creativiteit 1. A. Werkt routinematig en met bekende middelen. B. Doet alleen wat gebruikelijk is. C. Valt stil/ stopt als beproefde oplossingen niet werken. 2. A. Toont belangstelling voor

Nadere informatie

PROFIEL BESTUUR Bestuur

PROFIEL BESTUUR Bestuur PROFIEL BESTUUR Bestuur 1.a Bestuur Het bestuur bestaat uit het aantal genoemde personen conform de statuten artikel 21 lid 1. Het bestuur wordt benoemd door de RvC. Het bestuur is verantwoording verschuldigd

Nadere informatie

Organisatie-sensitiviteit (ambtelijk)

Organisatie-sensitiviteit (ambtelijk) Kernprofiel Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11-13 Ontwikkelt, adviseert en implementeert inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of processen Resultaatgebieden Resultaten Gedragsindicatoren

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Stafmedewerker financiën

Stafmedewerker financiën Stafmedewerker financiën Doel van de functie Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële aspecten van het beleid. Plaats in de organisatie Afdeling Interne zaken Dienst Financiën Directe leidinggevende

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Beleidsadviseur maart 2009

Beleidsadviseur maart 2009 Functienaam Vastgesteld: Beleidsadviseur maart 2009 Aard van de functie De beleidsadviseur vertegenwoordigt de bedrijfstak op verschillende aandachtsgebieden en initieert en ontwikkelt beleidsstandpunten,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12 FUNCTIEBESCHRIJVING Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart 2012 Waardering Salarisschaal 12 Context - Organisatorische eenheid: Onderwijscluster -

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Naam Studentnummer Akin Dogan 500672497 Opleiding Bedrijfskunde MER Klas Smart City School Hogeschool van Amsterdam, locatie Wibautshuis Docent W.

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

COMPETENTIE: SOCIAAL EN ADVIESVAARDIG

COMPETENTIE: SOCIAAL EN ADVIESVAARDIG Kern- en hoofdcompetenties Beleid en Advies met bandbreedte D Kerncompetenties: - professionaliteit en ontwikkeling, niveau 3 - klantgerichtheid en omgevingssensitiviteit, niveau 3 Hoofdcompetenties: -

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 ARDIS BASISSET 2013 Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 Daadkracht 1. Anticiperen Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen 1. Ziet knelpunten bijtijds aankomen

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

U maakt deel uit van de strategische cel en rapporteert bijgevolg aan de strategisch coördinator.

U maakt deel uit van de strategische cel en rapporteert bijgevolg aan de strategisch coördinator. Programmamanager Doel van de functie: Als programmamanager bent u verantwoordelijk voor het portfolio veranderprojecten waarmee de stad een cultuuromslag beoogt i.f.v. de stadsorganisatie 3.0(*). Plaats

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie