infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!"

Transcriptie

1 info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het eenheidsstatuut + Fusies (en splitsingen) bij VZW s 1

2 2 3 + Bestuurders in VZW Als uw bestuurder zich vrijwillig inzet voor uw VZW en hij ontvangt hiervoor een vergoeding, is hij dan bestuursvrijwilliger? Helaas, het officiële statuut van bestuursvrijwilligers bestaat niet! Er zijn bestuurders en er zijn vrijwilligers. Welk statuut heeft uw bestuurder? + Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers Als uw bestuurder zich vrijwillig inzet voor de VZW maar voor zijn deelname aan de Raad van Bestuur een vergoeding geniet, dan is dit een presentiegeld en moet deze vergoeding vermeld worden onder vak 9 van een fi che Presentiegelden zijn onderworpen aan de afhouding van bedrijfsvoorheffi ng. Wanneer u aan uw bestuurder een kostenvergoeding toekent, moet deze eveneens opgenomen worden onder vak 9 van de fi che , maar vermeldt u de kosten nogmaals onder vak 12. Wanneer u enkel een kostenvergoeding toekent, hoeft u geen bedrijfsvoorheffi ng in te houden. De bestuurder zal de presentiegelden op zijn persoonlijke belastingaangifte moeten vermelden onder de rubriek baten in deel 2. Vrijwilligers: moet u een fiscale fiche opmaken voor de onkostenvergoedingen? NEEN, als u zich aan de voorwaarden houdt. U mag uw vrijwilligers vergoeden voor de kosten die zij maken in het kader van hun vrijwilligerswerk, maar u mag hen niet verlonen voor hun prestaties. We onderscheiden twee systemen van kostenvergoedingen. Reële onkostenvergoeding Op basis van bewijsstukken mag u uw vrijwilligers vergoeden voor de kosten die zij maken in het kader van hun vrijwilligerswerk. Dit kunnen kosten zijn voor fotokopies, knutselmateriaal als uw organisatie dit niet zelf aankoopt, waarvoor de vrijwilliger u een factuur, kasticket of betaalbewijs afgeeft. Voor de verplaatsingen met hun eigen wagen kunt u aan de vrijwilligers tot 0,3461 EUR per km toekennen en 0,20 EUR voor verplaatsingen met de fi ets. Forfaitaire onkostenvergoeding Uw organisatie kan er voor kiezen om aan uw vrijwilligers een forfaitaire vergoeding uit te keren. Dit ontslaat u van de verplichting om bewijsstukken bij te houden. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding is beperkt tot 32,71 EUR per dag en 1.308,80 EUR per jaar. Deze maxima gelden per vrijwilliger bij alle organisaties waarvoor hij in hetzelfde jaar vrijwilligerswerk verricht. Naast deze forfaitaire kostenvergoeding mag u uw vrijwilligers ook hun werkelijke vervoerskosten terugbetalen, maar dan beperkt tot km per jaar. Fiches en register Er moeten geen fi scale fi ches ingediend worden, noch bij terugbetaling van bewezen kosten, noch bij toekenning van een forfaitaire kostenvergoeding. De vrijwilligers worden niet belast op de ontvangst van deze kostenvergoedingen. Uw organisatie houdt wel een vrijwilligersregister bij, waarin voor elke vrijwilliger, naast zijn persoonsgegevens, de data van het vrijwilligerswerk worden ingeschreven en het bedrag van de uitbetaalde vergoedingen. Zorg ervoor dat u bij een reële kostenvergoeding bewijsstukken kunt voorleggen aan de fi scus. Aangezien het om kostenvergoedingen gaat en niet over loon voor de prestaties van uw vrijwilligers, zijn er geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Wat als u de voorwaarden niet naleeft? Als echter blijkt dat u geen bewijsstukken kunt voorleggen wanneer u aan uw vrijwilligers werkelijke kostenvergoedingen heeft terugbetaald of als er zelfs maar één van de grenzen in het systeem van forfaitaire kostenvergoedingen is overschreden, dan zal de vrijwilliger persoonlijk belast worden op de ontvangen kostenvergoedingen. Kent u forfaitaire kostenvergoedingen toe aan uw vrijwilligers, laat hen dan vooraf een verklaring ondertekenen waarbij zij zich ertoe verbinden om u op de hoogte te brengen ingeval zij bij andere organisaties vrijwilligerswerk verrichten. Zij moeten u de data en het bedrag van de dagelijkse vergoeding opgeven opdat u de limieten in het oog kunt houden. Verwittig de vrijwilliger ervan dat hij zal belast worden op de ontvangen vergoedingen als de daggrens of de jaargrens overschreden wordt; het is ook in uw belang. De vrijstelling van fi scale fi ches geldt alleen als u zich aan de regels houdt! Informatieplicht De vermelding van de kostenvergoeding kadert in de algemene informatieverplichting aan vrijwilligers: elke organisatie informeert haar vrijwilligers vooraf over het juridisch statuut en het doel van de organisatie, de afgesloten verzekeringen voor de vrijwilliger, zijn aansprakelijkheid in niet-gestructureerde organisaties, en de geheimhoudingsplicht. Zorg voor een goede onthaalbrochure voor uw vrijwilligers waarin u duidelijk vermeldt of u kostenvergoedingen toekent en onder welke voorwaarden. Vanuit dit fi scaal oogpunt zal uw bestuurder op sociaal vlak wellicht als een zelfstandige gekwalifi ceerd worden. Dit betekent dat uw bestuurder zich moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Of hij bijdragen als zelfstandige verschuldigd is en in welke categorie, hangt af van de grootte van zijn vergoeding, al dan niet in combinatie met andere beroepsactiviteiten of (vervangings-)inkomsten. Heeft uw bestuurder al een zelfstandige activiteit, dan is hij reeds aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en worden alle inkomsten uit de verschillende zelfstandige activiteiten samengeteld voor de berekening van de bijdragen. Wanneer uw bestuurder tenminste halftijds loontrekkende of ambtenaar is, kan hij aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Voor statutair onderwijzend personeel geldt 60% van een voltijds rooster. Maak uw gepensioneerde bestuurder er attent op dat hij zijn bestuursmandaat voorafgaandelijk aan de pensioendienst moet melden en eventueel zijn inkomsten zal moeten beperken. De meldingsplicht geldt ook voor gepensioneerde echtgeno(o)ten. Voor de combinatie van een bestuurdersmandaat met werkloosheidsuitkeringen moet altijd en voorafgaandelijk toestemming verkregen worden van de RVA, of het nu gaat over volledige dan wel tijdelijke werkloosheid, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, of vormen van tijdskrediet en loopbaanvermindering. De wetgeving terzake is zeer strikt. De directeur van het werkloosheidsbureau zal erop toezien dat het mandaat geen belemmering is voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. De adviserend geneesheer zal voor arbeidsongeschikten en personen met een handicap nagaan of het bestuurdersmandaat in overeenstemming is met de lichamelijke geschiktheid. Niets belet echter dat uw bestuurder binnen uw VZW ook vrijwilligerswerk op zich neemt. Zorg er dan wel voor dat er een duidelijk onderscheid is tussen de bestuursfunctie en de inzet als vrijwilliger. Behandel uw bestuurder dan in die hoedanigheid op dezelfde basis als de andere vrijwilligers: informeer hem vooraf en neem hem op in het vrijwilligersregister.

3 4 5 + Aftrekbare giften + Ook VZW en BTW komen elkaar tegen! Onder bepaalde voorwaarden komt uw VZW in aanmerking om giften te ontvangen die de schenker een fiscaal voordeel opleveren. Dit zet aan om uw organisatie financieel te ondersteunen. Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen geven recht op een belastingvermindering. Indien uw organisatie niet uitdrukkelijk in de wet werd opgenomen moet u een erkenningsaanvraag indienen. Basisvoorwaarden zijn het bezitten van rechtspersoonlijkheid en het niet beogen van winst. Daarnaast zijn er nog een aantal specifi eke voorwaarden naargelang het doel van uw organisatie. Om de erkenning te krijgen moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij de Minister van Financiën. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u de erkenning aanvraagt. De eerste erkenning geldt voor een periode van twee jaar, de tweede erkenning is vier jaar geldig en de derde erkenning geldt voor zes jaar. Om een fi scaal voordeel op te leveren moet de gift ten minste 40 EUR bedragen. De belastingvermindering voor een natuurlijke persoon bedraagt 45% van het geschonken bedrag. Het totale bedrag van de gift waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, is begrensd tot 10% van het totale netto-inkomen ofwel tot een bedrag EUR (AJ 2014). Het is bovendien vereist dat de gift wordt gedaan in geld en dat de schenker geen voordeel of tegenprestatie verkrijgt. Voor vennootschappen is het maximaal aftrekbaar bedrag begrensd tot 5% van het belastbaar inkomen met een maximum van EUR. Als uw instelling erkend is, moet zij aan haar schenkers een kwijtschrift uitreiken. Dit kwijtschrift moet uiterlijk 1 maart naar de schenker worden verzonden. Via dit attest kan de schenker dan zijn fi scaal voordeel realiseren. Heel wat VZW s gaan ervan uit dat hun organisatie niet aan commerciële activiteiten doet en geen BTW-nummer nodig heeft. Dit is echter niet altijd het geval Of u BTW-formaliteiten moet vervullen of niet hangt af van het feit of de effectieve handelingen die door uw VZW worden gesteld al dan niet in aanmerking komen voor een vrijstelling. Het BTW-wetboek voorziet in een reeks vrijstellingen waarvan er een aantal specifiek gericht zijn op de non-profitsector. Echter, veelal organiseert u als VZW op bijkomstige wijze activiteiten die niet onder de BTW-vrijstelling vallen. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit sponsoring. Indien de VZW in ruil voor de ontvangen sponsorgelden publiciteit levert voor de sponsor, verricht de VZW een met BTW belastbare handeling. Daarnaast denken wij ook aan de cafetaria, parking, die slechts onder bepaalde voorwaarden geen met BTW belaste activiteit uitmaken. Ook het ter beschikking stellen van een zaal met bijhorende diensten veroorzaakt mogelijks BTW-gevolgen. Ook worden soms feitelijke samenwerkingen tussen VZW s opgezet om tot een multidisciplinaire dienstverlening te komen. Denk bijvoorbeeld aan de levering van maaltijden tussen twee VZW s: in principe is deze aan BTW onderworpen. Het opzetten van de juiste fiscale en juridische structuur kan hier evenwel een oplossing bieden. Er bestaan diverse mogelijkheden waarover Vandelanotte u verder kan adviseren. Indien BTW-plichtige handelingen worden gesteld, is uw VZW een zogenaamde gemengde BTW-plichtige en moeten BTW-formaliteiten worden voldaan. Indien de omvang van de aan BTW onderworpen handelingen op jaarbasis kleiner is dan EUR kan eventueel gekozen worden voor de regeling voor kleine ondernemingen, wat administratief eenvoudiger is. + De patrimoniumtaks + Het eenheidsstatuut: gevolgen voor de publieke sector op vlak van outplacement De zogenaamde patrimoniumtaks is een taks die elke VZW jaarlijks betaalt wanneer haar vermogen meer dan EUR bedraagt. Deze taks is verschuldigd door elke VZW, zowel deze onderworpen aan de rechtspersonenbelasting als aan de vennootschapsbelasting. De regeling hangt af van gewest tot gewest. Het tarief van de taks bedraagt 0,17%. Deze is verschuldigd over het geheel van de bezittingen van de VZW en zowel deze in het binnenland als in het buitenland. In feite is dit een echte vermogensbelasting. Enkel de VZW wordt belast en niet de leden. De fi scus wenst de taks evenwel enkel te heffen op de activa die op langdurige wijze in het bezit zijn van de VZW. Alle beschikbare middelen van de VZW die in de loop van het boekjaar worden aangewend voor de normale werking van de VZW moeten bijgevolg niet worden aangegeven. Ook kunnen kosten mogelijks in mindering worden gebracht. Elke VZW moet jaarlijks uiterlijk op 28 februari een aangifte doen. Veelal heerst er onduidelijkheid over wat nu precies dient te worden aangegeven. Vandelanotte kan u helpen bij het opstellen van de aangifte en het mogelijks reduceren van deze jaarlijkse taks. Sinds 1 januari 2014 zijn er door de invoering van het eenheidsstatuut heel wat zaken gewijzigd. Zo ook op vlak van outplacement. Waar outplacement vóór eind 2013 een zo goed als onbekend begrip was binnen de publieke sector, verplicht de wetgeving u voortaan om ook de spelregels m.b.t. outplacement te respecteren voor al uw medewerkers die contractueel bij u in dienst zijn. Meer concreet bent u vanaf heden dus verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden aan al uw contractuele medewerkers die op het moment van hun ontslag en dan mag het niet gaan om een ontslag omwille van dringende redenen recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende verbrekingsvergoeding. Medewerkers met een dergelijke opzegtermijn hebben veelal ongeveer 9 jaar anciënniteit binnen uw organisatie. Dit recht op outplacement geldt zowel voor medewerkers die voltijds als deeltijds tewerkgesteld zijn. De outplacementbegeleiding zelf is wettelijk vastgelegd op 60u begeleiding, verspreid over een periode van maximaal 12 maanden. Heeft u hieromtrent bijkomende vragen? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

4 6 7 + Fusies en splitsingen bij VZW s De wet van 30 december 2009 voerde een nieuwe procedure in voor fusies (en splitsingen) bij VZW s, met name Titel IIIbis. Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak. Zoals de omschrijving al doet vermoeden betreft het geen fusie zoals we die kennen bij vennootschappen, maar gaat het om een procedure aangaande inbreng om niet en heeft deze procedure enkel betrekking op het vermogen van de VZW. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen: 1. Er is geen ontbinding van rechtswege van de overgenomen VZW; 2. Er is geen automatische doorstroming van leden van de overgenomen VZW naar de algemene vergadering van de overnemende VZW; 3. Tenslotte is er ook geen automatische overdracht van personeel. De nieuwe procedure heeft wel een aantal voordelen tegenover de oude procedure: 1. Alle activa en passiva van de overgenomen VZW worden van rechtswege overgedragen; 2. De overdracht of inbreng is tegenstelbaar vanaf bekendmaking; 3. Er is voorzien in zekerheidsstelling voor schuldeisers; 4. Er is geen verplichte tussenkomst van een commissaris, accountant zoals bij een fusie tussen vennootschappen. VZW s zijn voor het doorvoeren van een fusie evenwel niet verplicht om de nieuwe procedure te volgen. Een fusie blijft nog altijd mogelijk via de oude fusieovereenkomst, waarbij een fusie plaatsvindt zonder tussenkomst van de notaris. Algemeen wordt wel gesteld dat het aangewezen is de nieuwe procedure te volgen indien er onroerende goederen aanwezig zijn bij de over te nemen VZW en/of indien deze VZW veel contracten heeft afgesloten. Overzicht oude en nieuwe fusieprocedure NIEUWE PROCEDURE a) Opmaak fusieprotocol Hoewel men hiertoe niet is verplicht, doet men er goed aan een fusieprotocol op te maken waarin beide VZW s de exacte inhoud van de fusie-operatie vastleggen. b) Voorstel van inbreng door raad van bestuur van alle betrokken VZW s Een eerste verplichte stap is de opmaak van een inbrengvoorstel dat verplicht een aantal vermeldingen dient te bevatten. c) Neerlegging voorstel van inbreng Dit dient minstens 6 weken vóór de akte tot vaststelling van de inbreng te gebeuren op de griffi e rechtbank van koophandel van elk van de betrokken VZW s. d) Schriftelijk verslag raad van bestuur door inbrengende VZW Een volgende stap is de opmaak van een schriftelijk verslag door de raad van bestuur van de inbrengende VZW waarin ze de stand van het vermogen van de betrokken VZW s en de voorwaarden voor de inbreng uiteenzet. In dit verslag dient ze ook de wenselijkheid van de inbreng vanuit juridisch en economisch oogpunt én in het licht van het doel van de VZW aan te tonen. e) Beslissing algemene vergadering inbrengende VZW en raad van bestuur verkrijgende VZW Daarna dient de algemene vergadering van de inbrengende VZW te beslissen tot inbreng én dient de raad van bestuur van de verkrijgende VZW in te stemmen met de inbreng. f) Akte tot vaststelling Tenslotte dient er een authentieke akte tot vaststelling van de inbreng plaats te vinden. Deze akte dient te worden neergelegd en gepubliceerd in de Bijlagen van het B.S. PROCEDURE FUSIE OUDE STIJL a) Opmaak fusieprotocol Ook onder de oude procedure doet men er goed aan een fusieprotocol op te maken waarin beide VZW s de inhoud van de fusie-operatie vastleggen. Dit protocol dient best, naast de bij de nieuwe procedure vermelde zaken ook de fusieprocedure zelf te regelen. b) Goedkeuring fusieprotocol en fusie door de algemene vergaderingen van alle betrokken VZW s De algemene vergaderingen van de betrokken VZW s dienen vervolgens het fusieprotocol goed te keuren en in te stemmen met de geplande fusie en de nodige machtigingen te geven voor de uitvoering ervan. c) Uitvoering fusieprotocol Een volgende stap is de uitvoering van het fusieprotocol. Dit komt er meestal op neer dat de schulden van de VZW worden vereffend en activa worden verwezenlijkt zodat in hoofdzaak enkel nog liquide middelen overschieten. De resterende activa worden dan middels hand- of bankgift geschonken aan de overnemende VZW. d) Algemene vergadering overnemende VZW Indien gewenst kan nog een algemene vergadering worden gehouden door de overnemende VZW s waarbij leden van de overgenomen VZW kunnen toetreden en nieuwe bestuurders kunnen worden benoemd. e) Ontbinding/vereffening overgenomen VZW Tenslotte kan worden overgegaan tot ontbinding vereffening van de overgenomen (intussen lege) VZW. + Goed geselecteerd? Een Assessment Center biedt u het antwoord! Of het aannemen van nieuwe medewerkers nu tot de taak van de personeelsverantwoordelijke of tot die van de algemeen directeur behoort, het is en blijft een vrij risicovol vak. Het belang van een degelijke werving- en selectieprocedure, die idealiter wordt afgerond met een assessment Sinds 1 april 2014 stelde de balanscentrale van de Nationale Bank op haar website (Sofi sta) de nieuwe jaarrekeningschema s beschikbaar voor VZW s. Hierin valt op dat in de Staat van de Bestemde Fondsen de gekozen waarderingsregels voor alle gevormde bestemde fondsen dienen vermeld te worden (en niet enkel voor sociaal passief). De rubriek reserves komt volledig te vervallen als eigenvermogensbestanddeel, en de nieuwe center, hoeft dan ook weinig betoog. Het doel van een assessment is namelijk helder: het in kaart brengen, beoordelen en waarderen van gedrag van een kandidaat in functiegerelateerde simulaties en hypothetische praktijksituaties. De kracht + Gewijzigde jaarrekeningschema s voor VZW s vanaf 1/4/2014: VKT-VZW en VOL-VZW resultaatsverwerkingstabel schept meer duidelijkheid over de link tussen de resultatenrekening en het eigen vermogen. Hiertoe werden ook de nodige nieuwe rekeningen ingevoegd in het M.A.R. (minimum algemeen rekeningplan). De wijzigingen aan het boekhoudplan inzake belastingen (67-rubriek) die recent ingevoerd werden (6701 onroerende en 6702 roerende voorheffi ng, 6703 overige van deze methodiek ligt dan ook in zijn voorspellende waarde. Aan de hand van concreet waargenomen gedrag tijdens een assessment, komen professionals tot een advies met betrekking tot aanwerving dat gebaseerd is op de sterktes en aandachtspunten die uit het assessment naar voren komen. Om hiertoe te komen, wordt gebruik gemaakt van verschillende tools. Doorgaans bestaat een assessment dan ook uit een combinatie van een gesprek, capacitaire testen en een aantal assessmentoefeningen. Deze simulatieoefeningen zijn gebaseerd op reële situaties die zich in de praktijk/functie kunnen voordoen, waarbij er keuze is uit ondermeer concrete vaardigheidstesten, rollenspelen, analyse- en interpretatieoefeningen of postbakoefeningen. Het rapport van zo n assessment is daarnaast een uiterst geschikt instrument om te gebruiken voor toekomstige functionerings- en evaluatiegesprekken alsook voor het bepalen van opleidingsmogelijkheden. Het loont dus zeker de moeite om in een assessment center te investeren! inkomstenbelastingen en 671 Jaarlijkse taks tot vergoeding van de Successierechten) komen jammer genoeg niet voor in de nieuwe schema s van Sofi sta/nbb. Noodgedwongen worden deze belastingen dan ook best samengeteld met de Overige bedrijfskosten (64-rekeningen) zoals in het verleden.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen Herentalsebaan Deurne T Brugge Koningin Astridlaan Brugge T Brussel Esplanade 1/ Brussel T Deinze Kastanjelaan 17 bus Deinze T Dendermonde Grootzand Dendermonde T Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk T Tournai Avenue de Maire Tournai T Special Not for Profit - Voorjaar 2014 Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Bart Cappelle Frank Glorieux Francis Rysman Linda Van de Walle Sarah Vandenbroucke Joren Vanlerberghe Coördinatie Els Tanghe + Not for Profit De not-for-profi tsector is een van die sectoren die al jaar en dag nauw verbonden is met de activiteiten van Vandelanotte. We zijn dan ook ten gronde gespecialiseerd in specifi eke eisen die deze verenigingsvorm en werking met zich meebrengt. Door een brede waaier van cliënten hebben wij de kennis in huis van zowel de zorg-, school- als de vrijetijdssector. De not-for-profi tinzet van een vereniging kan rekenen op de inzet van het not-for-profi tteam van Vandelanotte. Op geregelde tijdstippen delen wij onze ervaring op een dagseminarie over actuele onderwerpen. Ons team bestaat uit een mix van leden verspreid over verschillende vestigingen met allen een bijzondere interesse voor het not-for-profi tgebeuren. - Francis Rysman, vennoot, bedrijfsrevisor, Audit - Bart Cappelle, manager Legal - Stefanie Defrancq, accountmanager Tax - Joren Vanlerberghe, senior consultant Tax - Wendy De Wulf, senior consultant Accountancy - Katrien Parmentier, manager Accountancy - Linda Van de Walle, manager HRSolutions - Pieter-Jan Parmentier, senior consultant Audit - Sarah Vandenbroucke, senior consultant HRSolutions - Nico Callewaert, director Risk - Frank Glorieux, key account manager Legal Heeft u een vraag of wenst u informatie, aarzel niet om ons te contacteren op notforprofi + Wist u dat ++ Vrijstelling onroerende voorheffing Onroerende goederen aangewend zonder winstoogmerk voor welbepaalde bestemmingen kunnen worden vrijgesteld van de onroerende voorheffing. De in aanmerking komende bestemmingen zijn openbare erediensten, onderwijs, hospitalen, klinieken, rusthuizen, dispensaria, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden en soortgelijke weldadigheidsinstellingen. De belastingplichtige mag evenwel geen winst nastreven uit dit onroerend goed. ++ Toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op VZW s Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wetgeving over de overheidsopdrachten in werking. Belangrijk gevolg hiervoor is dat elke VZW dient na te gaan of zij al dan niet onder de toepassing valt van deze regelgeving. Geniet de VZW van overheidssubsidies, of is er een overheidscontrole, is er een specifieke projectsubsidie én overstijgt een bepaalde investering het bedrag van EUR (excl.btw), dan valt de VZW reeds onder het toepassingsgebied. Beter op voorhand eens zorgvuldig kijken, om later problemen te vermijden!

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie