infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!"

Transcriptie

1 info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het eenheidsstatuut + Fusies (en splitsingen) bij VZW s 1

2 2 3 + Bestuurders in VZW Als uw bestuurder zich vrijwillig inzet voor uw VZW en hij ontvangt hiervoor een vergoeding, is hij dan bestuursvrijwilliger? Helaas, het officiële statuut van bestuursvrijwilligers bestaat niet! Er zijn bestuurders en er zijn vrijwilligers. Welk statuut heeft uw bestuurder? + Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers Als uw bestuurder zich vrijwillig inzet voor de VZW maar voor zijn deelname aan de Raad van Bestuur een vergoeding geniet, dan is dit een presentiegeld en moet deze vergoeding vermeld worden onder vak 9 van een fi che Presentiegelden zijn onderworpen aan de afhouding van bedrijfsvoorheffi ng. Wanneer u aan uw bestuurder een kostenvergoeding toekent, moet deze eveneens opgenomen worden onder vak 9 van de fi che , maar vermeldt u de kosten nogmaals onder vak 12. Wanneer u enkel een kostenvergoeding toekent, hoeft u geen bedrijfsvoorheffi ng in te houden. De bestuurder zal de presentiegelden op zijn persoonlijke belastingaangifte moeten vermelden onder de rubriek baten in deel 2. Vrijwilligers: moet u een fiscale fiche opmaken voor de onkostenvergoedingen? NEEN, als u zich aan de voorwaarden houdt. U mag uw vrijwilligers vergoeden voor de kosten die zij maken in het kader van hun vrijwilligerswerk, maar u mag hen niet verlonen voor hun prestaties. We onderscheiden twee systemen van kostenvergoedingen. Reële onkostenvergoeding Op basis van bewijsstukken mag u uw vrijwilligers vergoeden voor de kosten die zij maken in het kader van hun vrijwilligerswerk. Dit kunnen kosten zijn voor fotokopies, knutselmateriaal als uw organisatie dit niet zelf aankoopt, waarvoor de vrijwilliger u een factuur, kasticket of betaalbewijs afgeeft. Voor de verplaatsingen met hun eigen wagen kunt u aan de vrijwilligers tot 0,3461 EUR per km toekennen en 0,20 EUR voor verplaatsingen met de fi ets. Forfaitaire onkostenvergoeding Uw organisatie kan er voor kiezen om aan uw vrijwilligers een forfaitaire vergoeding uit te keren. Dit ontslaat u van de verplichting om bewijsstukken bij te houden. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding is beperkt tot 32,71 EUR per dag en 1.308,80 EUR per jaar. Deze maxima gelden per vrijwilliger bij alle organisaties waarvoor hij in hetzelfde jaar vrijwilligerswerk verricht. Naast deze forfaitaire kostenvergoeding mag u uw vrijwilligers ook hun werkelijke vervoerskosten terugbetalen, maar dan beperkt tot km per jaar. Fiches en register Er moeten geen fi scale fi ches ingediend worden, noch bij terugbetaling van bewezen kosten, noch bij toekenning van een forfaitaire kostenvergoeding. De vrijwilligers worden niet belast op de ontvangst van deze kostenvergoedingen. Uw organisatie houdt wel een vrijwilligersregister bij, waarin voor elke vrijwilliger, naast zijn persoonsgegevens, de data van het vrijwilligerswerk worden ingeschreven en het bedrag van de uitbetaalde vergoedingen. Zorg ervoor dat u bij een reële kostenvergoeding bewijsstukken kunt voorleggen aan de fi scus. Aangezien het om kostenvergoedingen gaat en niet over loon voor de prestaties van uw vrijwilligers, zijn er geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Wat als u de voorwaarden niet naleeft? Als echter blijkt dat u geen bewijsstukken kunt voorleggen wanneer u aan uw vrijwilligers werkelijke kostenvergoedingen heeft terugbetaald of als er zelfs maar één van de grenzen in het systeem van forfaitaire kostenvergoedingen is overschreden, dan zal de vrijwilliger persoonlijk belast worden op de ontvangen kostenvergoedingen. Kent u forfaitaire kostenvergoedingen toe aan uw vrijwilligers, laat hen dan vooraf een verklaring ondertekenen waarbij zij zich ertoe verbinden om u op de hoogte te brengen ingeval zij bij andere organisaties vrijwilligerswerk verrichten. Zij moeten u de data en het bedrag van de dagelijkse vergoeding opgeven opdat u de limieten in het oog kunt houden. Verwittig de vrijwilliger ervan dat hij zal belast worden op de ontvangen vergoedingen als de daggrens of de jaargrens overschreden wordt; het is ook in uw belang. De vrijstelling van fi scale fi ches geldt alleen als u zich aan de regels houdt! Informatieplicht De vermelding van de kostenvergoeding kadert in de algemene informatieverplichting aan vrijwilligers: elke organisatie informeert haar vrijwilligers vooraf over het juridisch statuut en het doel van de organisatie, de afgesloten verzekeringen voor de vrijwilliger, zijn aansprakelijkheid in niet-gestructureerde organisaties, en de geheimhoudingsplicht. Zorg voor een goede onthaalbrochure voor uw vrijwilligers waarin u duidelijk vermeldt of u kostenvergoedingen toekent en onder welke voorwaarden. Vanuit dit fi scaal oogpunt zal uw bestuurder op sociaal vlak wellicht als een zelfstandige gekwalifi ceerd worden. Dit betekent dat uw bestuurder zich moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Of hij bijdragen als zelfstandige verschuldigd is en in welke categorie, hangt af van de grootte van zijn vergoeding, al dan niet in combinatie met andere beroepsactiviteiten of (vervangings-)inkomsten. Heeft uw bestuurder al een zelfstandige activiteit, dan is hij reeds aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en worden alle inkomsten uit de verschillende zelfstandige activiteiten samengeteld voor de berekening van de bijdragen. Wanneer uw bestuurder tenminste halftijds loontrekkende of ambtenaar is, kan hij aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Voor statutair onderwijzend personeel geldt 60% van een voltijds rooster. Maak uw gepensioneerde bestuurder er attent op dat hij zijn bestuursmandaat voorafgaandelijk aan de pensioendienst moet melden en eventueel zijn inkomsten zal moeten beperken. De meldingsplicht geldt ook voor gepensioneerde echtgeno(o)ten. Voor de combinatie van een bestuurdersmandaat met werkloosheidsuitkeringen moet altijd en voorafgaandelijk toestemming verkregen worden van de RVA, of het nu gaat over volledige dan wel tijdelijke werkloosheid, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, of vormen van tijdskrediet en loopbaanvermindering. De wetgeving terzake is zeer strikt. De directeur van het werkloosheidsbureau zal erop toezien dat het mandaat geen belemmering is voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. De adviserend geneesheer zal voor arbeidsongeschikten en personen met een handicap nagaan of het bestuurdersmandaat in overeenstemming is met de lichamelijke geschiktheid. Niets belet echter dat uw bestuurder binnen uw VZW ook vrijwilligerswerk op zich neemt. Zorg er dan wel voor dat er een duidelijk onderscheid is tussen de bestuursfunctie en de inzet als vrijwilliger. Behandel uw bestuurder dan in die hoedanigheid op dezelfde basis als de andere vrijwilligers: informeer hem vooraf en neem hem op in het vrijwilligersregister.

3 4 5 + Aftrekbare giften + Ook VZW en BTW komen elkaar tegen! Onder bepaalde voorwaarden komt uw VZW in aanmerking om giften te ontvangen die de schenker een fiscaal voordeel opleveren. Dit zet aan om uw organisatie financieel te ondersteunen. Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen geven recht op een belastingvermindering. Indien uw organisatie niet uitdrukkelijk in de wet werd opgenomen moet u een erkenningsaanvraag indienen. Basisvoorwaarden zijn het bezitten van rechtspersoonlijkheid en het niet beogen van winst. Daarnaast zijn er nog een aantal specifi eke voorwaarden naargelang het doel van uw organisatie. Om de erkenning te krijgen moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij de Minister van Financiën. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u de erkenning aanvraagt. De eerste erkenning geldt voor een periode van twee jaar, de tweede erkenning is vier jaar geldig en de derde erkenning geldt voor zes jaar. Om een fi scaal voordeel op te leveren moet de gift ten minste 40 EUR bedragen. De belastingvermindering voor een natuurlijke persoon bedraagt 45% van het geschonken bedrag. Het totale bedrag van de gift waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, is begrensd tot 10% van het totale netto-inkomen ofwel tot een bedrag EUR (AJ 2014). Het is bovendien vereist dat de gift wordt gedaan in geld en dat de schenker geen voordeel of tegenprestatie verkrijgt. Voor vennootschappen is het maximaal aftrekbaar bedrag begrensd tot 5% van het belastbaar inkomen met een maximum van EUR. Als uw instelling erkend is, moet zij aan haar schenkers een kwijtschrift uitreiken. Dit kwijtschrift moet uiterlijk 1 maart naar de schenker worden verzonden. Via dit attest kan de schenker dan zijn fi scaal voordeel realiseren. Heel wat VZW s gaan ervan uit dat hun organisatie niet aan commerciële activiteiten doet en geen BTW-nummer nodig heeft. Dit is echter niet altijd het geval Of u BTW-formaliteiten moet vervullen of niet hangt af van het feit of de effectieve handelingen die door uw VZW worden gesteld al dan niet in aanmerking komen voor een vrijstelling. Het BTW-wetboek voorziet in een reeks vrijstellingen waarvan er een aantal specifiek gericht zijn op de non-profitsector. Echter, veelal organiseert u als VZW op bijkomstige wijze activiteiten die niet onder de BTW-vrijstelling vallen. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit sponsoring. Indien de VZW in ruil voor de ontvangen sponsorgelden publiciteit levert voor de sponsor, verricht de VZW een met BTW belastbare handeling. Daarnaast denken wij ook aan de cafetaria, parking, die slechts onder bepaalde voorwaarden geen met BTW belaste activiteit uitmaken. Ook het ter beschikking stellen van een zaal met bijhorende diensten veroorzaakt mogelijks BTW-gevolgen. Ook worden soms feitelijke samenwerkingen tussen VZW s opgezet om tot een multidisciplinaire dienstverlening te komen. Denk bijvoorbeeld aan de levering van maaltijden tussen twee VZW s: in principe is deze aan BTW onderworpen. Het opzetten van de juiste fiscale en juridische structuur kan hier evenwel een oplossing bieden. Er bestaan diverse mogelijkheden waarover Vandelanotte u verder kan adviseren. Indien BTW-plichtige handelingen worden gesteld, is uw VZW een zogenaamde gemengde BTW-plichtige en moeten BTW-formaliteiten worden voldaan. Indien de omvang van de aan BTW onderworpen handelingen op jaarbasis kleiner is dan EUR kan eventueel gekozen worden voor de regeling voor kleine ondernemingen, wat administratief eenvoudiger is. + De patrimoniumtaks + Het eenheidsstatuut: gevolgen voor de publieke sector op vlak van outplacement De zogenaamde patrimoniumtaks is een taks die elke VZW jaarlijks betaalt wanneer haar vermogen meer dan EUR bedraagt. Deze taks is verschuldigd door elke VZW, zowel deze onderworpen aan de rechtspersonenbelasting als aan de vennootschapsbelasting. De regeling hangt af van gewest tot gewest. Het tarief van de taks bedraagt 0,17%. Deze is verschuldigd over het geheel van de bezittingen van de VZW en zowel deze in het binnenland als in het buitenland. In feite is dit een echte vermogensbelasting. Enkel de VZW wordt belast en niet de leden. De fi scus wenst de taks evenwel enkel te heffen op de activa die op langdurige wijze in het bezit zijn van de VZW. Alle beschikbare middelen van de VZW die in de loop van het boekjaar worden aangewend voor de normale werking van de VZW moeten bijgevolg niet worden aangegeven. Ook kunnen kosten mogelijks in mindering worden gebracht. Elke VZW moet jaarlijks uiterlijk op 28 februari een aangifte doen. Veelal heerst er onduidelijkheid over wat nu precies dient te worden aangegeven. Vandelanotte kan u helpen bij het opstellen van de aangifte en het mogelijks reduceren van deze jaarlijkse taks. Sinds 1 januari 2014 zijn er door de invoering van het eenheidsstatuut heel wat zaken gewijzigd. Zo ook op vlak van outplacement. Waar outplacement vóór eind 2013 een zo goed als onbekend begrip was binnen de publieke sector, verplicht de wetgeving u voortaan om ook de spelregels m.b.t. outplacement te respecteren voor al uw medewerkers die contractueel bij u in dienst zijn. Meer concreet bent u vanaf heden dus verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden aan al uw contractuele medewerkers die op het moment van hun ontslag en dan mag het niet gaan om een ontslag omwille van dringende redenen recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende verbrekingsvergoeding. Medewerkers met een dergelijke opzegtermijn hebben veelal ongeveer 9 jaar anciënniteit binnen uw organisatie. Dit recht op outplacement geldt zowel voor medewerkers die voltijds als deeltijds tewerkgesteld zijn. De outplacementbegeleiding zelf is wettelijk vastgelegd op 60u begeleiding, verspreid over een periode van maximaal 12 maanden. Heeft u hieromtrent bijkomende vragen? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

4 6 7 + Fusies en splitsingen bij VZW s De wet van 30 december 2009 voerde een nieuwe procedure in voor fusies (en splitsingen) bij VZW s, met name Titel IIIbis. Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak. Zoals de omschrijving al doet vermoeden betreft het geen fusie zoals we die kennen bij vennootschappen, maar gaat het om een procedure aangaande inbreng om niet en heeft deze procedure enkel betrekking op het vermogen van de VZW. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen: 1. Er is geen ontbinding van rechtswege van de overgenomen VZW; 2. Er is geen automatische doorstroming van leden van de overgenomen VZW naar de algemene vergadering van de overnemende VZW; 3. Tenslotte is er ook geen automatische overdracht van personeel. De nieuwe procedure heeft wel een aantal voordelen tegenover de oude procedure: 1. Alle activa en passiva van de overgenomen VZW worden van rechtswege overgedragen; 2. De overdracht of inbreng is tegenstelbaar vanaf bekendmaking; 3. Er is voorzien in zekerheidsstelling voor schuldeisers; 4. Er is geen verplichte tussenkomst van een commissaris, accountant zoals bij een fusie tussen vennootschappen. VZW s zijn voor het doorvoeren van een fusie evenwel niet verplicht om de nieuwe procedure te volgen. Een fusie blijft nog altijd mogelijk via de oude fusieovereenkomst, waarbij een fusie plaatsvindt zonder tussenkomst van de notaris. Algemeen wordt wel gesteld dat het aangewezen is de nieuwe procedure te volgen indien er onroerende goederen aanwezig zijn bij de over te nemen VZW en/of indien deze VZW veel contracten heeft afgesloten. Overzicht oude en nieuwe fusieprocedure NIEUWE PROCEDURE a) Opmaak fusieprotocol Hoewel men hiertoe niet is verplicht, doet men er goed aan een fusieprotocol op te maken waarin beide VZW s de exacte inhoud van de fusie-operatie vastleggen. b) Voorstel van inbreng door raad van bestuur van alle betrokken VZW s Een eerste verplichte stap is de opmaak van een inbrengvoorstel dat verplicht een aantal vermeldingen dient te bevatten. c) Neerlegging voorstel van inbreng Dit dient minstens 6 weken vóór de akte tot vaststelling van de inbreng te gebeuren op de griffi e rechtbank van koophandel van elk van de betrokken VZW s. d) Schriftelijk verslag raad van bestuur door inbrengende VZW Een volgende stap is de opmaak van een schriftelijk verslag door de raad van bestuur van de inbrengende VZW waarin ze de stand van het vermogen van de betrokken VZW s en de voorwaarden voor de inbreng uiteenzet. In dit verslag dient ze ook de wenselijkheid van de inbreng vanuit juridisch en economisch oogpunt én in het licht van het doel van de VZW aan te tonen. e) Beslissing algemene vergadering inbrengende VZW en raad van bestuur verkrijgende VZW Daarna dient de algemene vergadering van de inbrengende VZW te beslissen tot inbreng én dient de raad van bestuur van de verkrijgende VZW in te stemmen met de inbreng. f) Akte tot vaststelling Tenslotte dient er een authentieke akte tot vaststelling van de inbreng plaats te vinden. Deze akte dient te worden neergelegd en gepubliceerd in de Bijlagen van het B.S. PROCEDURE FUSIE OUDE STIJL a) Opmaak fusieprotocol Ook onder de oude procedure doet men er goed aan een fusieprotocol op te maken waarin beide VZW s de inhoud van de fusie-operatie vastleggen. Dit protocol dient best, naast de bij de nieuwe procedure vermelde zaken ook de fusieprocedure zelf te regelen. b) Goedkeuring fusieprotocol en fusie door de algemene vergaderingen van alle betrokken VZW s De algemene vergaderingen van de betrokken VZW s dienen vervolgens het fusieprotocol goed te keuren en in te stemmen met de geplande fusie en de nodige machtigingen te geven voor de uitvoering ervan. c) Uitvoering fusieprotocol Een volgende stap is de uitvoering van het fusieprotocol. Dit komt er meestal op neer dat de schulden van de VZW worden vereffend en activa worden verwezenlijkt zodat in hoofdzaak enkel nog liquide middelen overschieten. De resterende activa worden dan middels hand- of bankgift geschonken aan de overnemende VZW. d) Algemene vergadering overnemende VZW Indien gewenst kan nog een algemene vergadering worden gehouden door de overnemende VZW s waarbij leden van de overgenomen VZW kunnen toetreden en nieuwe bestuurders kunnen worden benoemd. e) Ontbinding/vereffening overgenomen VZW Tenslotte kan worden overgegaan tot ontbinding vereffening van de overgenomen (intussen lege) VZW. + Goed geselecteerd? Een Assessment Center biedt u het antwoord! Of het aannemen van nieuwe medewerkers nu tot de taak van de personeelsverantwoordelijke of tot die van de algemeen directeur behoort, het is en blijft een vrij risicovol vak. Het belang van een degelijke werving- en selectieprocedure, die idealiter wordt afgerond met een assessment Sinds 1 april 2014 stelde de balanscentrale van de Nationale Bank op haar website (Sofi sta) de nieuwe jaarrekeningschema s beschikbaar voor VZW s. Hierin valt op dat in de Staat van de Bestemde Fondsen de gekozen waarderingsregels voor alle gevormde bestemde fondsen dienen vermeld te worden (en niet enkel voor sociaal passief). De rubriek reserves komt volledig te vervallen als eigenvermogensbestanddeel, en de nieuwe center, hoeft dan ook weinig betoog. Het doel van een assessment is namelijk helder: het in kaart brengen, beoordelen en waarderen van gedrag van een kandidaat in functiegerelateerde simulaties en hypothetische praktijksituaties. De kracht + Gewijzigde jaarrekeningschema s voor VZW s vanaf 1/4/2014: VKT-VZW en VOL-VZW resultaatsverwerkingstabel schept meer duidelijkheid over de link tussen de resultatenrekening en het eigen vermogen. Hiertoe werden ook de nodige nieuwe rekeningen ingevoegd in het M.A.R. (minimum algemeen rekeningplan). De wijzigingen aan het boekhoudplan inzake belastingen (67-rubriek) die recent ingevoerd werden (6701 onroerende en 6702 roerende voorheffi ng, 6703 overige van deze methodiek ligt dan ook in zijn voorspellende waarde. Aan de hand van concreet waargenomen gedrag tijdens een assessment, komen professionals tot een advies met betrekking tot aanwerving dat gebaseerd is op de sterktes en aandachtspunten die uit het assessment naar voren komen. Om hiertoe te komen, wordt gebruik gemaakt van verschillende tools. Doorgaans bestaat een assessment dan ook uit een combinatie van een gesprek, capacitaire testen en een aantal assessmentoefeningen. Deze simulatieoefeningen zijn gebaseerd op reële situaties die zich in de praktijk/functie kunnen voordoen, waarbij er keuze is uit ondermeer concrete vaardigheidstesten, rollenspelen, analyse- en interpretatieoefeningen of postbakoefeningen. Het rapport van zo n assessment is daarnaast een uiterst geschikt instrument om te gebruiken voor toekomstige functionerings- en evaluatiegesprekken alsook voor het bepalen van opleidingsmogelijkheden. Het loont dus zeker de moeite om in een assessment center te investeren! inkomstenbelastingen en 671 Jaarlijkse taks tot vergoeding van de Successierechten) komen jammer genoeg niet voor in de nieuwe schema s van Sofi sta/nbb. Noodgedwongen worden deze belastingen dan ook best samengeteld met de Overige bedrijfskosten (64-rekeningen) zoals in het verleden.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen Herentalsebaan Deurne T Brugge Koningin Astridlaan Brugge T Brussel Esplanade 1/ Brussel T Deinze Kastanjelaan 17 bus Deinze T Dendermonde Grootzand Dendermonde T Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk T Tournai Avenue de Maire Tournai T Special Not for Profit - Voorjaar 2014 Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Bart Cappelle Frank Glorieux Francis Rysman Linda Van de Walle Sarah Vandenbroucke Joren Vanlerberghe Coördinatie Els Tanghe + Not for Profit De not-for-profi tsector is een van die sectoren die al jaar en dag nauw verbonden is met de activiteiten van Vandelanotte. We zijn dan ook ten gronde gespecialiseerd in specifi eke eisen die deze verenigingsvorm en werking met zich meebrengt. Door een brede waaier van cliënten hebben wij de kennis in huis van zowel de zorg-, school- als de vrijetijdssector. De not-for-profi tinzet van een vereniging kan rekenen op de inzet van het not-for-profi tteam van Vandelanotte. Op geregelde tijdstippen delen wij onze ervaring op een dagseminarie over actuele onderwerpen. Ons team bestaat uit een mix van leden verspreid over verschillende vestigingen met allen een bijzondere interesse voor het not-for-profi tgebeuren. - Francis Rysman, vennoot, bedrijfsrevisor, Audit - Bart Cappelle, manager Legal - Stefanie Defrancq, accountmanager Tax - Joren Vanlerberghe, senior consultant Tax - Wendy De Wulf, senior consultant Accountancy - Katrien Parmentier, manager Accountancy - Linda Van de Walle, manager HRSolutions - Pieter-Jan Parmentier, senior consultant Audit - Sarah Vandenbroucke, senior consultant HRSolutions - Nico Callewaert, director Risk - Frank Glorieux, key account manager Legal Heeft u een vraag of wenst u informatie, aarzel niet om ons te contacteren op notforprofi + Wist u dat ++ Vrijstelling onroerende voorheffing Onroerende goederen aangewend zonder winstoogmerk voor welbepaalde bestemmingen kunnen worden vrijgesteld van de onroerende voorheffing. De in aanmerking komende bestemmingen zijn openbare erediensten, onderwijs, hospitalen, klinieken, rusthuizen, dispensaria, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden en soortgelijke weldadigheidsinstellingen. De belastingplichtige mag evenwel geen winst nastreven uit dit onroerend goed. ++ Toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op VZW s Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wetgeving over de overheidsopdrachten in werking. Belangrijk gevolg hiervoor is dat elke VZW dient na te gaan of zij al dan niet onder de toepassing valt van deze regelgeving. Geniet de VZW van overheidssubsidies, of is er een overheidscontrole, is er een specifieke projectsubsidie én overstijgt een bepaalde investering het bedrag van EUR (excl.btw), dan valt de VZW reeds onder het toepassingsgebied. Beter op voorhand eens zorgvuldig kijken, om later problemen te vermijden!

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Overzicht 1. Inleiding 2. Ontbinding en Vereffening A. Ontbinding B. Vereffening C. Vereffening - Vereffeningswerkzaamheden D. Vereffening Sluiting van

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

VZW S IN VOLLE GROEI

VZW S IN VOLLE GROEI VZW S IN VOLLE GROEI ACTUELE TOPICS Inschakeling feitelijke vereniging in vzw Schenking onder last van levenslang onderhoud TOPIC 1: INSCHAKELING FEITELIJKE VERENIGING IN VZW DOELSTELLING Geven van correcte

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011 Bedrijfstichtingen in de praktijk Business & Society Belgium 17 maart 2011 22/03/2011 Overzicht van de presentatie 1. De stichting -rechtsregeling 2. In de praktijk 3. VZW vs stichting 22/03/2011 2 Wat

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

De vzw-wet voorzag voor de inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 geen bepalingen over het verloop van een fusie van vzw s.

De vzw-wet voorzag voor de inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 geen bepalingen over het verloop van een fusie van vzw s. FUSIE VAN VZW S: JURIDISCHE ASPECTEN 2013-12-02 Maarten Balthau Lieven De Winter Sarah Walschot De schoolbesturen binnen het vrij gesubsidieerd onderwijs hebben de rechtsvorm van een vereniging zonder

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!

infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! info active Nieuwsbrief + Najaar 2014 Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht contact@vdl.be www.vandelanotte.be + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! 1 2 3 +

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK 1.1. DEFINITIES: Vrijwilligerswerk: Feitelijke vereniging: dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of de samenleving in zijn geheel

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

de vrijwilligers verzekeren?

de vrijwilligers verzekeren? de vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) SOS Vrijwilligers INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers Kostprijs De vrijwilliger betalen Hoe worden onkosten geregistreerd Wat

Nadere informatie