infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!"

Transcriptie

1 info active Nieuwsbrief + Najaar 2014 Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! 1

2 2 3 + Wanneer is het verlaagd registratierecht voor beroepsverkopers van toepassing? Het registratierecht dat van toepassing is op de verkoop van onroerende goederen in Vlaanderen is in principe 10%. Beroepsverkopers kunnen echter bij de aankoop van onroerende goederen onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief van 4%. In Wallonië genieten beroepsverkopers het verlaagde tarief 5% en in Brussel 8% in de plaats van het normale tarief van 12,50%. + De Sociale Inspectie over de vloer: wat nu? De toepassing van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden: - De aankopende beroepspersoon moet een beroepsverklaring afl eggen in het bevoegde registratiekantoor en daar een fi nanciële zekerheid stellen voor de invordering van de sommen die vorderbaar kunnen worden als het onroerend goed niet tijdig wederverkocht wordt. Wanneer de borg ontoereikend wordt, moet een aanvullende zekerheid worden verstrekt. Wordt aan dat voorschrift niet voldaan, dan wordt het gewoon recht van 10% verschuldigd zonder aftrek van de reeds betaalde registratierechten. Vroeg of laat krijgt elke onderneming te maken met één of andere sociale inspectiedienst, ook u. Zoals in zovele aspecten van het ondernemingsleven is ook nu een gewaarschuwde werkgever er twee waard. Welke middelen mag de Sociale Inspectie gebruiken bij deze controles? Ze mogen zich op elk moment van de dag of nacht toegang verschaffen tot alle plaatsen waar men vermoedt dat er tewerkstelling gebeurd. Opgelet: dit geldt niet voor bewoonde lokalen. Hierbij dienen zij te beschikken over de toestemming van de politierechter. Alle nuttige personen mogen worden gevraagd om zich te identifi ceren. Ze mogen deze personen ook steeds verhoren. De Sociale Inspectie mag alle informatie zelf opsporen en onderzoeken. Indien de werkgever op het ogenblik van de controle aanwezig is, moet de Sociale Inspecteur de werkgever eerst de kans geven hem de gegevens voor te leggen. Is de werkgever niet bereikbaar, dan heeft de sociale inspecteur de bevoegdheid zelf tot actie over te gaan. Dit recht beperkt zich evenwel tot alle sociale gegevens en alle andere documenten die wettelijk verplicht zijn. De Inspectie mag foto s maken en situaties fi lmen, de politie opvorderen om hen bijstand te verlenen en inlichtingen opvragen bij andere openbare diensten. Een werkgever die aanwezig is tijdens de controle, is niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Hij mag zich echter ook niet verzetten tegen de controle. Verzet hij zich toch, dan maakt hij zich schuldig aan het verhinderen van toezicht. Welke sancties mag de Sociale Inspectie opleggen? Elke Sociaal Inspecteur heeft het recht om zelf te beslissen welke maatregelen hij neemt. Dit kan gaan van een waarschuwing tot het opstellen van een procesverbaal dat dan wordt doorgestuurd naar de Arbeidsauditeur. In extreme gevallen kan de Inspectie zelf werken of werven stilleggen. Aan welke spelregels moet de Sociale Inspectie zich houden? De inspecteurs hebben in de eerste plaats een verplichting tot discretie en geheimhouding rond hun opdracht en de verzamelde gegevens. Wanneer u ondervraagd wordt door een Sociaal Inspecteur aangaande een mogelijke inbreuk, hebt u minstens steeds het recht om te weten over welke feiten u zult worden verhoord en welke uw rechten zijn (onder meer dat u zwijgrecht hebt). Bij ondervragingen die betrekking hebben op inbreuken waarop de sanctie van een gevangenisstraf staat, hebt u het recht om voor en tijdens het verhoor een advocaat te consulteren en te laten bijstaan. Tot slot hebben ze een informatieplicht om de werkgever in te lichten over de uitgevoerde inspectie. - Hij moet bovendien het bewijs leveren dat hij het beroep daadwerkelijk uitoefent door binnen de 5 jaar vanaf de indiening van de beroepsverklaring blijk te geven van een reeks wederverkopen. Wanneer de belanghebbende hier niet in slaagt, verliest hij het voordeel van de ingediende beroepsverklaring en is hij de gewone registratierechten verschuldigd, met aftrek van de oorspronkelijk betaalde rechten. Daarenboven is er nog een boete gelijk aan de som van de aanvullende rechten. - Ten slotte moet de koper er in slagen om het gekochte goed te wederverkopen uiterlijk op 31 december van het achtste jaar na de aankoopakte. Indien dit niet lukt, wordt het gewone overdrachtrecht van 10% opeisbaar op het niet verkochte goed, zonder aftrek van de oorspronkelijk betaalde rechten. De beroepspersoon moet dan binnen 4 maanden een verklaring indienen op het bevoegde registratiekantoor. Ingeval van laattijdige aanbieding is hij ook een boete gelijk aan het aanvullend recht verschuldigd.

3 4 5 + Inhoudingsplicht Een opdrachtgever/aannemer die werken in onroerende staat laat uitvoeren door een aannemer (buitenlander of Belg), kan in gevallen van fiscale of sociale schulden van de onderaannemer gehouden zijn tot inhouding van een deel van de factuur. Deze bepaling werd ingevoerd teneinde de strijd tegen zwartwerk en koppelbazerij in de bouwsector aan te gaan. Een opdrachtgever of hoofdaannemer die nalaat de nodige inhoudingen te doen, kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de desbetreffende bedragen. Daarbovenop kan nog eens hetzelfde bedrag als boete komen. A. Fiscale luik Of men inhoudingsplichtig is, hangt af van het feit of de aannemer fi scale schulden heeft op het ogenblik van betaling van de factuur. U dient dit dus na te gaan bij elke betaling! In principe dient er 15% van het facturatiebedrag (exclusief BTW) te worden ingehouden maar de inhouding mag beperkt worden tot het bedrag van de fi scale schulden. Het aldus ingehouden bedrag dient doorgestort te worden naar de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzondere inningen. Worden de inhoudingen correct uitgevoerd, dan vervalt de fi scale aansprakelijkheid. Er is een centrale databank van de FOD Financiën op waar kan nagegaan worden of een aannemer fi scale schulden heeft. Er kan een attest afgedrukt worden als bewijs dat de databank werd geraadpleegd. Indien het gaat om een onderneming die niet gekend is als onderneming die activiteiten in de bouwsector uitoefent, zal de databank geen gegevens vinden over deze onderneming. In dergelijk geval dient aan de medecontractant een attest gevraagd te worden. B. Sociale luik Of men inhoudingsplichtig is, hangt af van het feit of de aannemer sociale schulden heeft op het ogenblik van de betaling van de factuur. Ook hier geldt dus dat u dit voor iedere betaling zal moeten nagaan. In principe dient er 35% van het facturatiebedrag (exclusief BTW) te worden ingehouden, maar de inhouding mag beperkt worden tot het bedrag van de sociale schulden. Het ingehouden bedrag dient doorgestort te worden naar de RSZ. Er is geen inhoudingsplicht als (1) de aannemer een niet in België gevestigde werkgever is en (2) als deze aannemer in België geen sociale schulden heeft en (3) alle werknemers een geldig detachteringsbewijs bezitten (idem bestaande regeling). Er wordt een centrale databank ter beschikking gesteld door de RSZ op waar kan nage- gaan worden of een aannemer sociale schulden heeft. Er kan een attest afgedrukt worden als bewijs dat de databank werd geraadpleegd. C. Wat bij WCO? De vraag stelt zich of de inhoudings- en doorstortingsplicht van opdrachtgevers aan de RSZ (en de fi scus) van toepassing is tijdens de opschortingsprocedure van de WCO-procedure. Principieel zijn de uitvoeringsmaatregelen tijdens de WCO opgeschort. Er bestaan desalniettemin een aantal uitvoeringsmaatregelen die overeind blijven na de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Na de invoering van de WCO was er aldus discussie over de kwestie of de inhoudingsplicht van toepassing was op de procedure gerechtelijke reorganisatie. Uiteindelijk heeft de reparatiewet van 27 mei 2013 een einde aan de discussie in de rechtspraak gesteld en schrapt deze wet vanaf 1 augustus 2013 opnieuw de toepasselijkheid van de inhoudingsplicht ten voordele van de RSZ/fi scus tijdens de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, tenzij de vennootschap in WCO nieuwe fi scale of sociale schulden opbouwt na de datum van aanvraag van WCO!! Dit houdt ook in dat deze aannemer een blanco attest kan verkrijgen zoals vereist voor het inschrijven in een aanbestedingsdossier bij een overheidsopdracht. + Vrijstelling onroerende voorheffing materieel en outillage Net zoals aan onroerende goederen kent de wet ook een kadastraal inkomen toe aan bepaalde machines die onroerend zijn uit hun aard of door bestemming én worden gebruikt door een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf. Op basis van dit KI wordt vervolgens jaarlijks de verschuldigde onroerende voorheffing berekend. In het Vlaams Gewest bestaat echter al sinds 1998 een gedeeltelijke vrijstelling van onroerende voorheffing. Een nieuwe investering is volledig vrijgesteld en een vervangingsinvestering is vrijgesteld in die mate dat het een hoger KI heeft dan de investering die wordt vervangen. Op die manier wordt het KI dat belastbaar is afgebouwd. Sinds 2008 werd de bestaande vrijstelling uitgebreid. Alle investeringen in materieel en outillage (zowel nieuwe als vervangingsinvesteringen) zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Sinds 2014 werd de vrijstellingsregeling nog verder uitgebreid. Wanneer een nieuwe machine wordt geïnstalleerd in 2014, 2015 of 2016 is niet alleen het KI van deze machine vrijgesteld, doch het bedrag van dit KI mag daarbovenop ook nog eens in mindering worden gebracht van het nog bestaande belastbare KI (van andere oudere machines). Als op een bepaald perceel aldus een oudere machine staat met een belastbaar KI van EUR en er wordt een nieuwe investering verricht met een KI van EUR, dan zal de nieuwe investering niet alleen vrijgesteld zijn, maar wordt ook het KI van de oudere machine geneutraliseerd. De Vlaamse regering wil via de afbouw van deze belasting investeringen aanmoedigen. Doch, hiervoor dienen wijzigingen van het materieel en outillage (investeringen én desinvesteringen) aangegeven te worden. Een kadastraal dossier dat up-to-date is, is hiervoor dus van groot belang en kan een belangrijke besparing betekenen.

4 6 7 + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! Iedereen actief in de bouwsector wordt wel eens geconfronteerd met een aansprakelijkheidsclaim. Aansprakelijkheid en bouw zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij een claim wordt onmiddellijk gedacht aan de aansprakelijkheidsverzekering. Kan deze polis altijd soelaas bieden of dienen we dit te beschouwen als een pleister op een houten been? Aansprakelijkheid betekent zoveel meer dan alleen een verzekeringscontract. In eerste instantie zijn er de contractuele bepalingen met klanten en leveranciers. Inderdaad ook hier tellen de kleine lettertjes. Denk maar aan het overdragen of beperken van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Leveranciers, onderaannemers, de overheid etc gebruiken deze clausules ook ten opzichte van u! Denk maar aan het standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Dit bestek vraagt onder andere een polis alle bouwplaatsrisico s met in het aansprakelijkheidsluik inbegrepen een dekking in eerste rang voor alle verzekerden. De meeste verzekeringsmaatschappijen wensen enkel een aansprakelijkheidsdekking in tweede rang te geven. En daar rijzen reeds de eerste problemen We dienen te allen tijde te voorkomen dat een risico zich kan voordoen. Het permanent in vraag stellen en analyseren van bedrijfsprocessen, werkwijzen en klachten dient in het totaalplaatje mee opgenomen te worden. Uiteraard kunnen we er niet rond: het preventieluik. Het dwingende wetgevende karakter en de diverse rechtspraken zorgden ondertussen voor een doorgedrongen integratie van indienststellingsverslagen, persoonlijke beschermingsmiddelen en diverse procedures in de bouwsector. Ondanks al deze maatregelen dienen we soms toch beroep te doen op de aansprakelijkheidsverzekering. Een contract op maat lijkt meer dan evident. Echter dient u de strijd aan te gaan tegen de standaardisatie van de verzekeringsmaatschappijen. Alles begint bij een correcte activiteitsomschrijving die de volledige lading dekt en er tegelijkertijd kan voor zorgen dat de maatschappij het risico ook niet kan overschatten want dit heeft zijn onmiddellijke fi nanciële impact. Wat wordt er gedaan? Wie zijn mijn cliënten? Gaat elke activiteit gepaard met het leveren van goederen? Worden er ook zuiver intellectuele diensten zoals ingenieurswerk uitgevoerd? In welke landen wordt er gewerkt? Worden de activiteiten van alle vennootschappen behorende tot de volledige groep in kaart gebracht? Nadat we al onze werkzaamheden op papier plaatsten, dienen we ons de vraag te stellen of er reeds bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen zijn via bijvoorbeeld beroepsverenigingen. Door het betalen van een lidgeld of het behalen van een erkenning is er soms een automatische toetreding tot een aansprakelijkheidscontract. Dit is een belangrijk punt dat geïntegreerd dient te worden in uw eigen polis. De volgende stap bestaat uit het bepalen van het te verzekeren kapitaal en het aandeel dat u zelf ten laste wil nemen bij schade. Indien een verzekeringsmaatschappij het verzekerde kapitaal wenst te beperken dan is er nog altijd een dekking in tweede rang mogelijk via een andere maatschappij. Een verdere verfi jning in deze fase gebeurt aan de hand van de keuze van de waarborgen. Niet alle waarborgen kunnen steeds in dezelfde polis opgenomen worden. In een verzekeringscontract wordt er heel veel gewerkt met standaard onderlimieten waardoor er veel verschillen zijn in de kapitalen tussen de waarborgen onderling. Denk hierbij aan milieuaantasting; grondbewegingen; ondergrondse kabels en leidingen; en ga zo maar door. Het positieve is wel dat de meeste onderlimieten onderhandelbaar zijn en dat hiervoor niet altijd een bijpremie wordt gevraagd. Een verzekeraar kijkt hiervoor maar al te graag naar het verleden via de schadestatistiek die een belangrijke impact heeft op de premie. Daarnaast bestaan er nog heel wat aandachtspunten: - Onderaannemers: Zijn er contractuele bepalingen met uw onderaannemers op aansprakelijkheidsvlak? Wordt in de polis een dekking onderaannemers voorzien? Is er verhaalsmogelijkheid of dient de persoonlijke aansprakelijkheid van sommige onderaannemers meeverzekerd te worden? - Interimarbeiders: Een interimaris staat onder uw leiding, gezag en toezicht waardoor u ook aansprakelijk bent voor zijn daden. In sommige polissen wordt dit standaard opgenomen, in andere dient hiervoor een afwijking te worden gevraagd. - Worden er soms werken uitgevoerd in tijdelijke verenigingen? Ook dit kan in uw polis opgenomen worden. - De werfvoertuigen: Komen deze ook op de openbare weg? Worden ze ingeschreven? Zullen ze verzekerd worden confer de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of wordt de nodige verzekeringsdekking voorzien in de uitbatingsverzekering? Zoals u kunt constateren dient er een hele weg te worden afgelegd vooraleer u kunt rekenen op een volledig op maat gemaakte aansprakelijkheidspolis. Vraag dus niet zomaar een standaard offerte aan uw makelaar.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen Herentalsebaan Deurne T Brugge Koningin Astridlaan Brugge T Brussel Esplanade 1/ Brussel T Deinze Kastanjelaan 17 bus Deinze T Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk T Tournai Avenue de Maire Tournai T Zele Nachtegaalstraat 8/w Zele T Vandelanotte Bouwteam Door een brede waaier van cliënten hebben wij de kennis in huis van zowel bouwpromotoren, aannemers als alle aanverwante diensten in de bouwsector. We denken dan ook graag met u mee om van uw bedrijf een bloeiende zaak te maken. Ons team bestaat uit een mix van leden verspreid over verschillende vestigingen, allen met een grote interesse voor het reilen en het zeilen in de bouwsector: - Nikolas Vandelanotte, vennoot, bedrijfsrevisor, accountant - Anneleen Wydooghe, account manager HR solutions - Annelore Boussemaere, senior consultant audit - Britt Simon, manager accountancy, accountant - belastingconsulent - Dries Torreele, senior consultant tax & legal - Els Ommey, manager accountancy, accountant belastingconsulent - Els Van Eenhooge, account manager tax & legal - Frank Glorieux, key account manager legal - Heike Ramaut, manager corporate fi nance - Kathleen Deloof, manager accountancy, belastingconsulent - Kimberly Missiaen, senior consultant accountancy - Mathias Vercaemst, senior consultant audit - Nico Callewaert, director risk management - Peter Denys, key account manager accountancy, accountant - belastingconsulent - Sofi e Debels, manager accountancy, accountant belastingconsulent - Sofi e Reunbrouck, senior consultant accountancy, accountant - belastingconsulent - Wendy De Wulf, senior consultant accountancy Heeft u een vraag of wenst u informatie, aarzel niet om ons te contacteren op Special Bouw - Najaar Wist u dat Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Nico Callewaert Els Ommey Tine Peers Dries Torreele Anneleen Wydooghe Coördinatie Els Tanghe ++ Lijst erkende aannemers De lijst van de erkende aannemers kan u hier vinden: bouw/agreation_entrepreneur/databank_erkende_aannemers/ Let op het is niet omdat een aannemer niet erkend is dat hij niet kwalitatief goed is, dit betekent enkel dat hij geen overheidsopdrachten mag uitvoeren. ++ BTW 6% = verkoop met registratierechten? Het verbouwen van een woning tegen het verlaagd BTW-tarief van 6% (renovatie of afbraak en heropbouw) leidt niet noodzakelijk tot verkoop met registratierechten. Een onroerend goed kan immers in principe zowel oud (voor de verbouwingswerken) als nieuw (voor de verkoop) zijn voor BTWdoel einden.

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2013 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! + Bijverdienen na pensioenleeftijd contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1)

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies Driemaandelijks magazine, editie 6, oktober/november/december 2013 Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) persoonlijke aanpak

Nadere informatie

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering Vandelanotte N 02 news Vandelanotte, more than accountants Editie 02 / mei 2015 Christiaens Computer Service uit Passendale We moeten onze klanten en de sector waarin ze werken, van naaldje tot draadje

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie