infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!"

Transcriptie

1 info active Nieuwsbrief + Najaar 2014 Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! 1

2 2 3 + Wanneer is het verlaagd registratierecht voor beroepsverkopers van toepassing? Het registratierecht dat van toepassing is op de verkoop van onroerende goederen in Vlaanderen is in principe 10%. Beroepsverkopers kunnen echter bij de aankoop van onroerende goederen onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief van 4%. In Wallonië genieten beroepsverkopers het verlaagde tarief 5% en in Brussel 8% in de plaats van het normale tarief van 12,50%. + De Sociale Inspectie over de vloer: wat nu? De toepassing van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden: - De aankopende beroepspersoon moet een beroepsverklaring afl eggen in het bevoegde registratiekantoor en daar een fi nanciële zekerheid stellen voor de invordering van de sommen die vorderbaar kunnen worden als het onroerend goed niet tijdig wederverkocht wordt. Wanneer de borg ontoereikend wordt, moet een aanvullende zekerheid worden verstrekt. Wordt aan dat voorschrift niet voldaan, dan wordt het gewoon recht van 10% verschuldigd zonder aftrek van de reeds betaalde registratierechten. Vroeg of laat krijgt elke onderneming te maken met één of andere sociale inspectiedienst, ook u. Zoals in zovele aspecten van het ondernemingsleven is ook nu een gewaarschuwde werkgever er twee waard. Welke middelen mag de Sociale Inspectie gebruiken bij deze controles? Ze mogen zich op elk moment van de dag of nacht toegang verschaffen tot alle plaatsen waar men vermoedt dat er tewerkstelling gebeurd. Opgelet: dit geldt niet voor bewoonde lokalen. Hierbij dienen zij te beschikken over de toestemming van de politierechter. Alle nuttige personen mogen worden gevraagd om zich te identifi ceren. Ze mogen deze personen ook steeds verhoren. De Sociale Inspectie mag alle informatie zelf opsporen en onderzoeken. Indien de werkgever op het ogenblik van de controle aanwezig is, moet de Sociale Inspecteur de werkgever eerst de kans geven hem de gegevens voor te leggen. Is de werkgever niet bereikbaar, dan heeft de sociale inspecteur de bevoegdheid zelf tot actie over te gaan. Dit recht beperkt zich evenwel tot alle sociale gegevens en alle andere documenten die wettelijk verplicht zijn. De Inspectie mag foto s maken en situaties fi lmen, de politie opvorderen om hen bijstand te verlenen en inlichtingen opvragen bij andere openbare diensten. Een werkgever die aanwezig is tijdens de controle, is niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Hij mag zich echter ook niet verzetten tegen de controle. Verzet hij zich toch, dan maakt hij zich schuldig aan het verhinderen van toezicht. Welke sancties mag de Sociale Inspectie opleggen? Elke Sociaal Inspecteur heeft het recht om zelf te beslissen welke maatregelen hij neemt. Dit kan gaan van een waarschuwing tot het opstellen van een procesverbaal dat dan wordt doorgestuurd naar de Arbeidsauditeur. In extreme gevallen kan de Inspectie zelf werken of werven stilleggen. Aan welke spelregels moet de Sociale Inspectie zich houden? De inspecteurs hebben in de eerste plaats een verplichting tot discretie en geheimhouding rond hun opdracht en de verzamelde gegevens. Wanneer u ondervraagd wordt door een Sociaal Inspecteur aangaande een mogelijke inbreuk, hebt u minstens steeds het recht om te weten over welke feiten u zult worden verhoord en welke uw rechten zijn (onder meer dat u zwijgrecht hebt). Bij ondervragingen die betrekking hebben op inbreuken waarop de sanctie van een gevangenisstraf staat, hebt u het recht om voor en tijdens het verhoor een advocaat te consulteren en te laten bijstaan. Tot slot hebben ze een informatieplicht om de werkgever in te lichten over de uitgevoerde inspectie. - Hij moet bovendien het bewijs leveren dat hij het beroep daadwerkelijk uitoefent door binnen de 5 jaar vanaf de indiening van de beroepsverklaring blijk te geven van een reeks wederverkopen. Wanneer de belanghebbende hier niet in slaagt, verliest hij het voordeel van de ingediende beroepsverklaring en is hij de gewone registratierechten verschuldigd, met aftrek van de oorspronkelijk betaalde rechten. Daarenboven is er nog een boete gelijk aan de som van de aanvullende rechten. - Ten slotte moet de koper er in slagen om het gekochte goed te wederverkopen uiterlijk op 31 december van het achtste jaar na de aankoopakte. Indien dit niet lukt, wordt het gewone overdrachtrecht van 10% opeisbaar op het niet verkochte goed, zonder aftrek van de oorspronkelijk betaalde rechten. De beroepspersoon moet dan binnen 4 maanden een verklaring indienen op het bevoegde registratiekantoor. Ingeval van laattijdige aanbieding is hij ook een boete gelijk aan het aanvullend recht verschuldigd.

3 4 5 + Inhoudingsplicht Een opdrachtgever/aannemer die werken in onroerende staat laat uitvoeren door een aannemer (buitenlander of Belg), kan in gevallen van fiscale of sociale schulden van de onderaannemer gehouden zijn tot inhouding van een deel van de factuur. Deze bepaling werd ingevoerd teneinde de strijd tegen zwartwerk en koppelbazerij in de bouwsector aan te gaan. Een opdrachtgever of hoofdaannemer die nalaat de nodige inhoudingen te doen, kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de desbetreffende bedragen. Daarbovenop kan nog eens hetzelfde bedrag als boete komen. A. Fiscale luik Of men inhoudingsplichtig is, hangt af van het feit of de aannemer fi scale schulden heeft op het ogenblik van betaling van de factuur. U dient dit dus na te gaan bij elke betaling! In principe dient er 15% van het facturatiebedrag (exclusief BTW) te worden ingehouden maar de inhouding mag beperkt worden tot het bedrag van de fi scale schulden. Het aldus ingehouden bedrag dient doorgestort te worden naar de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzondere inningen. Worden de inhoudingen correct uitgevoerd, dan vervalt de fi scale aansprakelijkheid. Er is een centrale databank van de FOD Financiën op waar kan nagegaan worden of een aannemer fi scale schulden heeft. Er kan een attest afgedrukt worden als bewijs dat de databank werd geraadpleegd. Indien het gaat om een onderneming die niet gekend is als onderneming die activiteiten in de bouwsector uitoefent, zal de databank geen gegevens vinden over deze onderneming. In dergelijk geval dient aan de medecontractant een attest gevraagd te worden. B. Sociale luik Of men inhoudingsplichtig is, hangt af van het feit of de aannemer sociale schulden heeft op het ogenblik van de betaling van de factuur. Ook hier geldt dus dat u dit voor iedere betaling zal moeten nagaan. In principe dient er 35% van het facturatiebedrag (exclusief BTW) te worden ingehouden, maar de inhouding mag beperkt worden tot het bedrag van de sociale schulden. Het ingehouden bedrag dient doorgestort te worden naar de RSZ. Er is geen inhoudingsplicht als (1) de aannemer een niet in België gevestigde werkgever is en (2) als deze aannemer in België geen sociale schulden heeft en (3) alle werknemers een geldig detachteringsbewijs bezitten (idem bestaande regeling). Er wordt een centrale databank ter beschikking gesteld door de RSZ op waar kan nage- gaan worden of een aannemer sociale schulden heeft. Er kan een attest afgedrukt worden als bewijs dat de databank werd geraadpleegd. C. Wat bij WCO? De vraag stelt zich of de inhoudings- en doorstortingsplicht van opdrachtgevers aan de RSZ (en de fi scus) van toepassing is tijdens de opschortingsprocedure van de WCO-procedure. Principieel zijn de uitvoeringsmaatregelen tijdens de WCO opgeschort. Er bestaan desalniettemin een aantal uitvoeringsmaatregelen die overeind blijven na de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Na de invoering van de WCO was er aldus discussie over de kwestie of de inhoudingsplicht van toepassing was op de procedure gerechtelijke reorganisatie. Uiteindelijk heeft de reparatiewet van 27 mei 2013 een einde aan de discussie in de rechtspraak gesteld en schrapt deze wet vanaf 1 augustus 2013 opnieuw de toepasselijkheid van de inhoudingsplicht ten voordele van de RSZ/fi scus tijdens de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, tenzij de vennootschap in WCO nieuwe fi scale of sociale schulden opbouwt na de datum van aanvraag van WCO!! Dit houdt ook in dat deze aannemer een blanco attest kan verkrijgen zoals vereist voor het inschrijven in een aanbestedingsdossier bij een overheidsopdracht. + Vrijstelling onroerende voorheffing materieel en outillage Net zoals aan onroerende goederen kent de wet ook een kadastraal inkomen toe aan bepaalde machines die onroerend zijn uit hun aard of door bestemming én worden gebruikt door een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf. Op basis van dit KI wordt vervolgens jaarlijks de verschuldigde onroerende voorheffing berekend. In het Vlaams Gewest bestaat echter al sinds 1998 een gedeeltelijke vrijstelling van onroerende voorheffing. Een nieuwe investering is volledig vrijgesteld en een vervangingsinvestering is vrijgesteld in die mate dat het een hoger KI heeft dan de investering die wordt vervangen. Op die manier wordt het KI dat belastbaar is afgebouwd. Sinds 2008 werd de bestaande vrijstelling uitgebreid. Alle investeringen in materieel en outillage (zowel nieuwe als vervangingsinvesteringen) zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Sinds 2014 werd de vrijstellingsregeling nog verder uitgebreid. Wanneer een nieuwe machine wordt geïnstalleerd in 2014, 2015 of 2016 is niet alleen het KI van deze machine vrijgesteld, doch het bedrag van dit KI mag daarbovenop ook nog eens in mindering worden gebracht van het nog bestaande belastbare KI (van andere oudere machines). Als op een bepaald perceel aldus een oudere machine staat met een belastbaar KI van EUR en er wordt een nieuwe investering verricht met een KI van EUR, dan zal de nieuwe investering niet alleen vrijgesteld zijn, maar wordt ook het KI van de oudere machine geneutraliseerd. De Vlaamse regering wil via de afbouw van deze belasting investeringen aanmoedigen. Doch, hiervoor dienen wijzigingen van het materieel en outillage (investeringen én desinvesteringen) aangegeven te worden. Een kadastraal dossier dat up-to-date is, is hiervoor dus van groot belang en kan een belangrijke besparing betekenen.

4 6 7 + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! Iedereen actief in de bouwsector wordt wel eens geconfronteerd met een aansprakelijkheidsclaim. Aansprakelijkheid en bouw zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij een claim wordt onmiddellijk gedacht aan de aansprakelijkheidsverzekering. Kan deze polis altijd soelaas bieden of dienen we dit te beschouwen als een pleister op een houten been? Aansprakelijkheid betekent zoveel meer dan alleen een verzekeringscontract. In eerste instantie zijn er de contractuele bepalingen met klanten en leveranciers. Inderdaad ook hier tellen de kleine lettertjes. Denk maar aan het overdragen of beperken van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Leveranciers, onderaannemers, de overheid etc gebruiken deze clausules ook ten opzichte van u! Denk maar aan het standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Dit bestek vraagt onder andere een polis alle bouwplaatsrisico s met in het aansprakelijkheidsluik inbegrepen een dekking in eerste rang voor alle verzekerden. De meeste verzekeringsmaatschappijen wensen enkel een aansprakelijkheidsdekking in tweede rang te geven. En daar rijzen reeds de eerste problemen We dienen te allen tijde te voorkomen dat een risico zich kan voordoen. Het permanent in vraag stellen en analyseren van bedrijfsprocessen, werkwijzen en klachten dient in het totaalplaatje mee opgenomen te worden. Uiteraard kunnen we er niet rond: het preventieluik. Het dwingende wetgevende karakter en de diverse rechtspraken zorgden ondertussen voor een doorgedrongen integratie van indienststellingsverslagen, persoonlijke beschermingsmiddelen en diverse procedures in de bouwsector. Ondanks al deze maatregelen dienen we soms toch beroep te doen op de aansprakelijkheidsverzekering. Een contract op maat lijkt meer dan evident. Echter dient u de strijd aan te gaan tegen de standaardisatie van de verzekeringsmaatschappijen. Alles begint bij een correcte activiteitsomschrijving die de volledige lading dekt en er tegelijkertijd kan voor zorgen dat de maatschappij het risico ook niet kan overschatten want dit heeft zijn onmiddellijke fi nanciële impact. Wat wordt er gedaan? Wie zijn mijn cliënten? Gaat elke activiteit gepaard met het leveren van goederen? Worden er ook zuiver intellectuele diensten zoals ingenieurswerk uitgevoerd? In welke landen wordt er gewerkt? Worden de activiteiten van alle vennootschappen behorende tot de volledige groep in kaart gebracht? Nadat we al onze werkzaamheden op papier plaatsten, dienen we ons de vraag te stellen of er reeds bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen zijn via bijvoorbeeld beroepsverenigingen. Door het betalen van een lidgeld of het behalen van een erkenning is er soms een automatische toetreding tot een aansprakelijkheidscontract. Dit is een belangrijk punt dat geïntegreerd dient te worden in uw eigen polis. De volgende stap bestaat uit het bepalen van het te verzekeren kapitaal en het aandeel dat u zelf ten laste wil nemen bij schade. Indien een verzekeringsmaatschappij het verzekerde kapitaal wenst te beperken dan is er nog altijd een dekking in tweede rang mogelijk via een andere maatschappij. Een verdere verfi jning in deze fase gebeurt aan de hand van de keuze van de waarborgen. Niet alle waarborgen kunnen steeds in dezelfde polis opgenomen worden. In een verzekeringscontract wordt er heel veel gewerkt met standaard onderlimieten waardoor er veel verschillen zijn in de kapitalen tussen de waarborgen onderling. Denk hierbij aan milieuaantasting; grondbewegingen; ondergrondse kabels en leidingen; en ga zo maar door. Het positieve is wel dat de meeste onderlimieten onderhandelbaar zijn en dat hiervoor niet altijd een bijpremie wordt gevraagd. Een verzekeraar kijkt hiervoor maar al te graag naar het verleden via de schadestatistiek die een belangrijke impact heeft op de premie. Daarnaast bestaan er nog heel wat aandachtspunten: - Onderaannemers: Zijn er contractuele bepalingen met uw onderaannemers op aansprakelijkheidsvlak? Wordt in de polis een dekking onderaannemers voorzien? Is er verhaalsmogelijkheid of dient de persoonlijke aansprakelijkheid van sommige onderaannemers meeverzekerd te worden? - Interimarbeiders: Een interimaris staat onder uw leiding, gezag en toezicht waardoor u ook aansprakelijk bent voor zijn daden. In sommige polissen wordt dit standaard opgenomen, in andere dient hiervoor een afwijking te worden gevraagd. - Worden er soms werken uitgevoerd in tijdelijke verenigingen? Ook dit kan in uw polis opgenomen worden. - De werfvoertuigen: Komen deze ook op de openbare weg? Worden ze ingeschreven? Zullen ze verzekerd worden confer de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of wordt de nodige verzekeringsdekking voorzien in de uitbatingsverzekering? Zoals u kunt constateren dient er een hele weg te worden afgelegd vooraleer u kunt rekenen op een volledig op maat gemaakte aansprakelijkheidspolis. Vraag dus niet zomaar een standaard offerte aan uw makelaar.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen Herentalsebaan Deurne T Brugge Koningin Astridlaan Brugge T Brussel Esplanade 1/ Brussel T Deinze Kastanjelaan 17 bus Deinze T Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk T Tournai Avenue de Maire Tournai T Zele Nachtegaalstraat 8/w Zele T Vandelanotte Bouwteam Door een brede waaier van cliënten hebben wij de kennis in huis van zowel bouwpromotoren, aannemers als alle aanverwante diensten in de bouwsector. We denken dan ook graag met u mee om van uw bedrijf een bloeiende zaak te maken. Ons team bestaat uit een mix van leden verspreid over verschillende vestigingen, allen met een grote interesse voor het reilen en het zeilen in de bouwsector: - Nikolas Vandelanotte, vennoot, bedrijfsrevisor, accountant - Anneleen Wydooghe, account manager HR solutions - Annelore Boussemaere, senior consultant audit - Britt Simon, manager accountancy, accountant - belastingconsulent - Dries Torreele, senior consultant tax & legal - Els Ommey, manager accountancy, accountant belastingconsulent - Els Van Eenhooge, account manager tax & legal - Frank Glorieux, key account manager legal - Heike Ramaut, manager corporate fi nance - Kathleen Deloof, manager accountancy, belastingconsulent - Kimberly Missiaen, senior consultant accountancy - Mathias Vercaemst, senior consultant audit - Nico Callewaert, director risk management - Peter Denys, key account manager accountancy, accountant - belastingconsulent - Sofi e Debels, manager accountancy, accountant belastingconsulent - Sofi e Reunbrouck, senior consultant accountancy, accountant - belastingconsulent - Wendy De Wulf, senior consultant accountancy Heeft u een vraag of wenst u informatie, aarzel niet om ons te contacteren op Special Bouw - Najaar Wist u dat Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Nico Callewaert Els Ommey Tine Peers Dries Torreele Anneleen Wydooghe Coördinatie Els Tanghe ++ Lijst erkende aannemers De lijst van de erkende aannemers kan u hier vinden: bouw/agreation_entrepreneur/databank_erkende_aannemers/ Let op het is niet omdat een aannemer niet erkend is dat hij niet kwalitatief goed is, dit betekent enkel dat hij geen overheidsopdrachten mag uitvoeren. ++ BTW 6% = verkoop met registratierechten? Het verbouwen van een woning tegen het verlaagd BTW-tarief van 6% (renovatie of afbraak en heropbouw) leidt niet noodzakelijk tot verkoop met registratierechten. Een onroerend goed kan immers in principe zowel oud (voor de verbouwingswerken) als nieuw (voor de verkoop) zijn voor BTWdoel einden.

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, audit, risk management,

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, talent management,

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

CORPORATE PRESENTATIE

CORPORATE PRESENTATIE CORPORATE PRESENTATIE INLEIDING + Familiale onderneming: + Gesticht door Roger Vandelanotte in 1948 + 2 e generatie: Koen en Hein Vandelanotte + 3 e generatie: Nikolas Vandelanotte + 8 vestigingen verspreid

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

CORPORATE PRESENTATIE

CORPORATE PRESENTATIE CORPORATE PRESENTATIE INLEIDING + Familiale onderneming: + Gesticht door Roger Vandelanotte in 1948 + 2 e generatie: Koen en Hein Vandelanotte + 3 e generatie: Nikolas Vandelanotte + 8 vestigingen verspreid

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

infoactive + Het belang van een goede pensioenplanning + Wanneer 6% BTW-tarief voor werken aan privéwoning?

infoactive + Het belang van een goede pensioenplanning + Wanneer 6% BTW-tarief voor werken aan privéwoning? Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 14 + Nr. 2 + September 2014 + Het belang van een goede pensioenplanning + Wanneer 6% BTW-tarief voor werken aan privéwoning? + Uitverkoop: geen kennisgeving aan

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Mr. Mark Fransen Advocaat mark.fransen@monardlaw.be Op wie is de nieuwe regeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping Samenwerkingsakkoord SIOD - Beliris BELIRIS : Staat in voor de realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants INLEIDING Gesticht door Roger Vandelanotte in 1948 Familiale onderneming: 2 e en 3 e generatie Vandelanotte aan het roer 8 externe vennoten 8 diensten verspreid over België 8 vestigingen

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008 HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER Infosessie VVSG- juni 2008 DEFERM Jacques Adviseur PRINCEN Patrick Adviseur Inhoud van deze uiteenzetting I. Waarom

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

infoactive + Onderneming in moeilijkheden + Versnelde afbouw onroerende voorheffing op materieel & outillage

infoactive + Onderneming in moeilijkheden + Versnelde afbouw onroerende voorheffing op materieel & outillage Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 13 + Nr. 5 + April 2014 + Onderneming in moeilijkheden + Versnelde afbouw onroerende voorheffing op materieel & outillage + Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Deel 3: Tijdens de controle

Deel 3: Tijdens de controle Deel 3: Tijdens de controle 3.1. U bent niet aanwezig, kan de controle dan doorgaan? Inspecteurs mogen te allen tijde op controle komen in uw onderneming. Een inspectieronde kan u dus overkomen tijdens

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5 Inhoudstafel 1. Wanneer moet u als aannemer factureren?............................ 1 1.1. Verplichting tot facturatie............................................. 1 1.2. Uiterste factuurdatum...............................................

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat 30bis RSZ-wet Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid Aangiften van werken (AVW) Aanwezigheidsregistraties (CAW) Check-Limosa 26/10/2017 1 Agenda Art. 30bis Wet 27

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

infoactive 1 infoactive + Personenbelasting aanslagjaar 2012 + Verslaggeving bij fusies en splitsingen + Betalingsmoeilijkheden t.o.v. RSZ?

infoactive 1 infoactive + Personenbelasting aanslagjaar 2012 + Verslaggeving bij fusies en splitsingen + Betalingsmoeilijkheden t.o.v. RSZ? 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 12 + Nr. 1 + Juni 2012 + Personenbelasting aanslagjaar 2012 + Verslaggeving bij fusies en splitsingen + Betalingsmoeilijkheden t.o.v. RSZ? contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken

infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken + Uw boekhouding: eenvoudig, snel en accuraat

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 28 september 2015 ADVIES 2015-70 over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill + Zich vestigen als zelfstandige arts

infoactive infoactive 1 Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill + Zich vestigen als zelfstandige arts 1 Nieuwsbrief + Voorjaar Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill contact@vdl.be www.vandelanotte.be + Zich vestigen als zelfstandige arts 2 3 + Groepsverzekering,

Nadere informatie

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW)

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Event Agoria 26 maart 2015 1 Agenda Wettelijke basis Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u?

infoactive infoactive 1 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u? 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2015 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u? + Sociale kernelementen uit het federaal regeerakkoord Michel I + Nieuwe regeling dividend- en liquidatieuitkering

Nadere informatie

0 rnzendbrief F BIVLABELI2OI 4.1

0 rnzendbrief F BIVLABELI2OI 4.1 Fax 0 rnzendbrief F BIVLABELI2OI 4.1 minister van Begroting, Financiën en Koning Albert 11-laan 19, bus 11 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 67 00-02 553 67 01 E-mail: kabinet.turtelboom@vlaanderen.be Betreft :

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden Producten Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

BOUW - RECHT. Inhoudstafel

BOUW - RECHT. Inhoudstafel BOUW - RECHT Inhoudstafel 1. BOUWEN MET EEN ARCHITECT... p. 1 2. DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR... p. 31 3. DE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN EEN RECHT BIJ TOT STANDKOMING VAN CONTRACT... p. 41

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2013 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! + Bijverdienen na pensioenleeftijd contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009.

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. 6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. Nieuwbouw Bij de bouw van een nieuwe woning kunt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

infoactive + Nieuwe facturatieregeling: overgangsmaatregel 2013 verlengd + Het nieuwe erfrecht: een afrekening met Napoleon?

infoactive + Nieuwe facturatieregeling: overgangsmaatregel 2013 verlengd + Het nieuwe erfrecht: een afrekening met Napoleon? Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 13 + Nr. 4 + Februari 2014 + Nieuwe facturatieregeling: overgangsmaatregel 2013 verlengd + Het nieuwe erfrecht: een afrekening met Napoleon? contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten?

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten? Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen ongeacht

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

infoactive + Investeringsaftrek vs. notionele interestaftrek + De aangifte in de personenbelasting 2014

infoactive + Investeringsaftrek vs. notionele interestaftrek + De aangifte in de personenbelasting 2014 Tweemaandelijkse nieuwsbrief Jaargang 14 Nr. 1 Juni 2014 Investeringsaftrek vs. notionele interestaftrek De aangifte in de personenbelasting 2014 Het belang van een goed HR-beleid na het eenheidsstatuut

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie