Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz"

Transcriptie

1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Afgelopen voorjaar hebben we binnen Topaz de strategienota geëvalueerd. Vervolgens is er met grote betrokkenheid van vele professionals in de organisatie een nieuwe strategie ontwikkeld. Het nieuwe strategieplan schetst de koers van Topaz in de komende jaren. In jaren die niet gemakkelijk zullen zijn door de economische crisis en de steeds meer oplopende druk van de kosten van de vergrijzing. In het strategieplan wordt o.a. het bestaansrecht van Topaz uitgewerkt in missie, visie en kernwaarden die gelden voor de gehele organisatie. Vervolgens is beschreven dat vanuit dit bestaansrecht en de landelijk en regionale ontwikkelingen, Topaz voor een groot aantal strategische uitdagingen komt te staan waarop in een aantal beschreven uitdagingen in de vorm van strategische keuzes antwoord wordt gegeven. De nieuwe strategie is ambitieus en vraagt om een ondernemende, resultaatgerichte en meer flexibele organisatiestructuur. In de afgelopen maanden is daarom gewerkt aan een besturingsfilosofie die hierbij aansluit. Dit heeft geleid tot de notitie Stralen met Topzorg, besturing en organisatie waarin de inrichting van de managementstructuur van het primaire proces en de topstructuur is beschreven. Uit deze notitie blijk dat de besturing en de structuur van de organisatie worden gewijzigd. Dat heeft te maken met externe ontwikkelingen in de markt en keuzen van Topaz. - Door het verdwijnen van lage ZZP s uit de AWBZ zal er een verschuiving ontstaan naar vermindering van de hoeveelheid intramurale zorg en tegelijkertijd een verzwaring van de intramurale doelgroepen. Tevens neemt de vraag naar zorg en behandeling thuis toe. - De strategische keuzes die zijn gemaakt voor de komende beleidsperiode: o Onderscheid in drie werksoorten: woonzorg, specialistische zorg en revalidatie/herstelzorg o Ontwikkelen wijkfunctie o Topaz beter in de markt zetten met de hoge kwaliteit die Topaz biedt o Aantrekkelijk werkgever zijn in combinatie met een goed onderwijs/scholingspakket en onderzoek o Toepassen van nieuwe technologieën in de zorg - De resultaten / output van de organisatie worden leidend bij stakeholders. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de zorgverzekeraar/zorgkantoor de financiering van Topaz laat afhangen van de kwaliteit die geleverd wordt. De CQ-scores worden daarbij gebruikt als indicator. Tot nu toe slaagt Topaz er maar gedeeltelijk in om de CQ-scores op een goed niveau te krijgen, waardoor de tarieven gekort worden. Topaz moet zich van procesgerichte organisatie ontwikkelen naar een resultaatgerichte organisatie. Flexibiliteit en ondernemerschap zijn van groot belang. - De multidisciplinariteit in het zorgaanbod van Topaz is een belangrijke propositie voor de verzekeraar. De afstemming tussen de verschillende disciplines in het primaire proces kan en moet beter. - De professionals in het primair zorgproces moeten beter gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Hiermee wordt enerzijds de kwaliteit van zorg verbeterd en anderzijds wordt het aantrekkelijker voor professionals om bij Topaz te komen werken en te blijven. In dit addendum bij het doorlopende sociaal plan van Topaz wordt beschreven welke uitzonderingen op het huidige sociaal plan noodzakelijk zijn om de nieuwe organisatiestructuur in te richten. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

2 2. Noodzaak tot uitzonderingen op het doorlopend sociaal plan In het huidige doorlopend sociaal plan staat: Als gevolg van organisatieontwikkelingen vinden geen gedwongen ontslagen plaats. Partijen onderkennen niettemin dat door thans niet te voorziene externe omstandigheden, welke door de werkgever redelijkerwijs niet kunnen worden beïnvloed, dit beginsel mogelijk niet gehandhaafd kan blijven. In dat geval komen partijen zo spoedig mogelijk bijeen om te bezien op welke wijze in de dan ontstane situatie moet worden voorzien. Zoals beschreven in het strategieplan noodzaken de externe ontwikkelingen Topaz om de besturing en managementstructuur aan te passen aan de verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg en behandeling en aan de nieuwe eisen van onze financiers en klanten waardoor een hogere flexibiliteit en marktgerichtheid noodzakelijk is. Op basis hiervan is Topaz in gesprek gegaan met bovengenoemde partijen, zijnde de werknemersorganisaties. In onderling overleg zijn, aanvullend op het doorlopend sociaal plan, een aantal extra afspraken gemaakt voor de werknemers in alle managementfuncties van Topaz. Dit betreft in eerste instantie de genoemde functies in hoofdstuk 3. In de loop van 2013 zullen er ook plannen ontwikkeld worden voor de inrichting en structuur van o.a. facilitaire services, welzijn en behandeldienst, zoals vermeld in het plan besturing en organisatie. Ook hieruit kunnen voorstellen voor een structuurwijziging voorkomen, die gevolgen kunnen hebben voor de managementfuncties van deze diensten. Alle voorstellen tot wijziging van inrichting en structuur zullen eerst voor advies aan de OR en CCR voorgelegd worden, alvorens deze vastgesteld zullen worden. Dit plan geldt dan ook voor alle managementfuncties van Topaz. Zie voor de managementfuncties in deze diensten de bijlage 1. Indien onverhoopt, de structuur wijziging, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, dan vervalt dit Addendum. 3. Wijziging management structuur Op basis van de nieuwe strategie waar gekozen is voor drie werksoorten: woonzorg, specialistische zorg en revalidatie/herstelzorg en voor een meer flexibele, ondernemende en effectieve organisatie zullen er in de aangepaste managementstructuur een aantal functies vervallen. Dit betreffen vijf functies in drie managementlagen, namelijk: - Locatiemanager Verpleeg en behandelcentrum, fwg 70 - Locatiemanager woonzorgcentrum, fwg 65 - Zorgmanager, fwg 60 - Afdelingshoofd Verpleeg en behandelcentrum, fwg 50 - Afdelingshoofd woonzorgcentrum, fwg 50 Zie bijlage 2 Hiervoor in de plaats komen drie nieuwe functies verdeeld over twee managementlagen, namelijk: - Gebiedsmanager 1 (meer dan 10 miljoen omzet), fwg 70 - Gebiedsmanager 2 (tot 10 miljoen omzet), fwg 65 - Teammanager, fwg 55 A.g.v. deze nieuwe managementstructuur waarbij een aantal functies vervallen en hier nieuwe voor in de plaats komen is het in de beoogde organisatieontwikkeling niet altijd Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

3 mogelijk voor iedere zittende leidinggevende/manager een passende functie te vinden. Het samen, met een niet intern te plaatsen manager, zoeken naar een mogelijkheid om van werk naar werk te komen om zo op een goede manier uit elkaar te gaan is dan ook een onderwerp dat besproken is met de werknemersorganisaties. 4. Benoemingsprocedure managementstructuur 4.1 Inleiding Deze procedure is gebaseerd op artikel 6 Wijzigingen in formatie, functie en/of locatie van het doorlopend sociaal plan Zodra er overeenstemming is bereikt over dit Addendum met de werknemersorganisatie en het plan m.b.t. de inrichting van de nieuwe besturingsfilosofie en managementstructuur, met daarin een formatieplaatsen plan na advies van de OR en CCR is vastgesteld, zal de personele invulling met inachtneming van de gemaakte afspraken in het sociaal plan plaatsvinden. De managementstructuur zal het vervallen en wijzigen van functies met zich meebrengen, evenals mogelijke veranderingen in de plaats van tewerkstelling. Op basis van het vastgestelde plan zullen de medewerkers per managementlaag schriftelijk op de hoogte gesteld worden over de gevolgen voor hun eigen functie en/of plaats van tewerkstelling. 4.2 Belangstellingsregistratie Voor deze benoeming zal per managementlaag (zie planning) volgens artikel 7 van het doorlopend sociaal plan een schriftelijke belangstellingsregistratie onder de betrokkenen worden uitgezet. In deze belangstellingsregistratie kan men aangeven welke functie de voorkeur heeft en op welke locatie. Hierin kan ook een 2 de en 3 de voorkeur genoemd worden. Op basis van deze belangstellingsregistratie zullen er door de hoger gelegen managementlaag gesprekken met de belangstellenden gevoerd worden over geschiktheid, ontwikkelmogelijkheden en benoembaarheid. Verwijderd: al 4.3 Inrichting managementstructuur Op basis van de belangstellingsregistratie zal de RvB de tactische managementlaag opnieuw inrichten en benoemen. Voor de benoeming van het operationeel management zal de gebiedsmanager, van de locatie waarvoor de kandidaat belangstelling heeft, samen met een collega gebiedsmanager, ondersteund door een onafhankelijk procesbegeleider, die het proces bewaakt en de verslaglegging verzorgt, de gesprekken voeren. Zo wordt de objectiviteit van beoordeling van geschiktheid zoveel mogelijk gewaarborgd. Vervolgens geeft de gebiedsmanager een benoemingsadvies aan de RvB. De RvB benoemt formeel het operationeel management. Uitgangspunten benoeming Bij benoeming vindt een beoordeling plaats van geschiktheid voor de functie waarvoor de kandidaat belangstelling heeft geuit. Bij deze beoordeling worden gekeken naar: - Huidig functioneren t.o.v. de resultaatgebieden in de nieuwe functie - Voldoen aan de functie-eisen waarbij het in het bezit zijn van een aantoonbaar werk en denkniveau of de bereidheid het genoemde niveau te gaan halen een voorwaarde is. - het functioneren in de kernwaarden van Topaz die hieronder vertaald zijn in competenties en in bijlage 3 uitgewerkt worden in concreet gedrag. Verwijderd: diploma op het Verwijderd: of de bereidheid dit Welkom; Klantgerichtheid, Servicegerichtheid Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

4 Vakmanschap; Sociabiliteit, Ondernemerschap, Resultaatgerichtheid. Origineel; Innovatief, Creativiteit, Marktgerichtheid Indien tijdens de benoemingsprocedure blijkt dat de kandidaat niet direct aan de functieeisen voldoet, maar binnen een redelijke termijn (maximaal 1 jaar) hier wel aan kan gaan voldoen, zal er, eventueel op basis van een ontwikkelassessment een scholings- c.q. coachingsaanbod gedaan worden om aan deze eisen te kunnen gaan voldoen. Indien de werknemer die tijdelijk benoemd wordt na beoordeling, na een jaar, niet voldoet aan de gestelde eisen, dan vervalt de benoeming in de managementfunctie en wordt teruggevallen op het sociaal plan en dit addendum. Voor iedere benoembare manager bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een ontwikkelassessment om op basis hiervan de ontwikkelpunten zeer helder te maken. Elke benoemde manager krijgt een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Op geleide hiervan wordt de ontwikkeling van de manager gevolgd en ondersteund. 5. Geen benoeming in structurele functie 5.1 Geen belangstelling en niet benoembaar Geen belangstelling geuit. Werknemers die geen belangstelling hebben geuit voor een managementfunctie, komen niet in aanmerking voor een van de nieuwe managementfuncties. Met hen worden aparte afspraken gemaakt over herplaatsing in een passende / acceptabele functie of een outplacementtraject. Zie hieronder. Niet benoembaar Degenen die na de benoemingsprocedure niet geplaatst worden, worden schriftelijk boventallig verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking. De boventalligheid gaat in op het moment dat de oude functie feitelijk vervalt. De werkgever zal bij boventalligheid van een werknemer, de werknemer faciliteren opdat met wederzijdse inspanningen een passende functie binnen of buiten Topaz gevonden kan worden. Met hen worden aparte afspraken gemaakt over (tijdelijke) herplaatsing in een passende / acceptabele functie of een outplacementtraject. Indien de werknemer de aangeboden functie weigert, geldt artikel 11 Procedure weigering functieaanbod van het doorlopend sociaal plan 5.2 (Tijdelijke) herplaatsing Leidinggevenden die niet benoemd worden in een nieuwe managementfunctie kunnen een passende functie aangeboden krijgen op basis van hun kennis, ervaring, vaardigheden en vooropleiding. Dit zouden voor de verschillende managementfuncties, indien vacant, de verschillende functies uit het functiehuis van Topaz kunnen zijn. Zie hiervoor de bijlage. Om de doelstellingen in de nieuwe strategie van Topaz te behalen zullen een aantal zaken projectmatig aangepakt worden. Hier zullen tijdelijke projectleiders voor nodig zijn. Afhankelijk van de omvang van het project zal er een bepaalde deskundigheid en functioneringniveau gevraagd worden. Werknemers die niet benoemd worden in een nieuwe managementfunctie kunnen wel geschikt zijn voor het projectleiderschap van tijdelijke projecten. Indien aan deze werknemer een tijdelijke projectfunctie van maximaal een jaar wordt aangeboden, is dit met behoud van de rechtspositie van de oude functie. Indien het een projectfunctie met een kleiner omvang dat het huidige arbeidscontract betreft, worden er aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van de overige uren binnen of buiten Topaz. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

5 Een half jaar voor afloop van het project worden door de werknemer en werkgever nieuw afspraken gemaakt over een toekomst binnen of buiten Topaz, zie hieronder. Vanaf het moment dat de projectfunctie eindigt, wordt de medewerker weer als boventallig benoemd, wordt teruggevallen op het sociaal plan en dit addendum en gaat de hieronder genoemde termijn lopen. Verwijderd: t 5.3. Beëindigen dienstverband met wederzijds goedvinden Indien in gezamenlijke overleg wordt besloten uit elkaar te gaan, kan de vertrekkende manager gebruik maken van een outplacementtraject en een voorstel doen hoe met ondersteuning van Topaz van werk naar werk te komen of gezien de leeftijd een maatwerk afspraak maken Outplacementtraject o.l.v. externe deskundige Een outplacement traject is bedoeld om de manager te ondersteunen bij het vinden van een passende baan buiten Topaz. Voor dit traject wordt een extern bureau/deskundige ingezet die de leidinggevende begeleiding biedt bij het vinden van een nieuwe uitdaging buiten Topaz. Voorafgaand aan dit traject wordt in een vaststellingsovereenkomst afgesproken: - blijft de manager gedurende het outplacementtraject werkzaamheden verrichten en zo ja welke; - Welke tijd investeert de manager in het outplacementtraject; - duur van het outplacementtraject (dit is maximaal 12 maanden) - de maximale kosten; - datum uitdiensttreding en ontslagvergoeding; - overige afspraken m.b.t. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden etc Voorstel van werk naar werk Topaz wil de manager waar geen passende functie beschikbaar is graag helpen om van werk naar werk te komen. Indien de werknemer geen gebruik wil maken van het aangeboden outplacement traject, maar zelf ideeën heeft om op een goede manier uit elkaar te gaan, dan kan hij/zij hiertoe zelf een voorstel doen. Indien een werknemer een voorstel aan de werkgever doet om van werk naar werk te komen wordt dit voorstel beoordeeld op haalbaarheid en wederzijdse investeringen. De werknemer doet een schriftelijk voorstel aan de werkgever. Dit kan een voorstel zijn m.b.t. het opstarten van een eigen bedrijf, tijdelijke detachering naar een andere werkgever etc. Indien de werkgever na de beoordeling akkoord gaat met het voorstel wordt ook in dit geval een vaststellingsovereenkomst afgesproken: - blijft de manager gedurende het traject van werk naar werk werkzaamheden verrichten en zo ja welke; - Welke tijd investeert de manager in het traject; - duur van het traject (dit is maximaal 12 maanden); - de maximale kosten; - datum uitdiensttreding en ontslagvergoeding; - overige afspraken m.b.t. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden etc Maatwerk oplossingen a.g.v afstand arbeidsmarkt door leeftijd Indien de werknemer a.g.v. zijn/haar leeftijd een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt en geen gebruik wenst te maken van een outplacement traject of alternatief voorstel van werk naar werk, bestaat de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van een maatwerk oplossing om de laatste fase van de loopbaan vorm te geven. Op basis van de persoonlijke situatie en de leeftijd van de werknemer zal een voorstel gedaan worden door de werkgever. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

6 Indien werkgever en werknemer een akkoord bereiken over dit voorstel dan worden de afspraken middels een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hierin is o.a. vastgelegd: - Ingangsdatum van het aanbod en uitdienst datum; - de maximale kosten; - pensioendatum; - overige afspraken m.b.t. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden etc Beëindigen dienstverband na 12 maanden Indien de werknemer van geen van bovengenoemde mogelijkheden gebruik wenst te maken of bovenstaande mogelijkheden hebben niet geleid tot een vruchtbare oplossing voor beide partijen, dan zal het dienstverband in overleg met de medewerker middels een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden. Uitgangpunt hierbij is dat een marktconforme en passende ontslagvergoeding wordt voorgesteld waarbij als richtlijn de meest recente kantonrechtersformule wordt gebruikt. Indien binnen 12 maanden nadat de medewerker boventallig is verklaard geen onderlinge oplossing is vastgelegd dan zal in het uiterste geval ontslag aangevraagd worden bij de kantonrechter. 6. Vertrekbevorderende maatregel Voor boventalligen met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, die op eigen verzoek schriftelijke ontslag nemen bestaat er een vertrekbevorderende maatregel. De boventallige werknemer die schriftelijk zijn arbeidsovereenkomst, inclusief de opzegtermijn opzegt (uiterlijk) op 1 augustus of vijf maanden nadat door de raad van bestuur een definitief besluit is genomen over het reorganisatieplan van dat betreffende onderdeel van de organisatie en schriftelijk afstand doet van eventueel wachtgeld, ontvangt een mobiliteitspremie. (Deze mobiliteitspremie betreft een bruto bedrag waarover de gebruikelijke inhoudingen berekend worden). Achtergrond van deze maatregelen is dat de boventalligheid bij Topaz dient te worden gereduceerd. Dit geldt ook voor medewerkers die in de hieronder genoemde periode een andere baan vinden. De looptijd van deze regeling is bepaald op ontslag verzoeken per 1 maart 2013 en later met als uiterste datum 1 augustus 2013 of vijf maanden nadat de medewerker boventallig is verklaard. De hoogte van de mobiliteitspremie wordt als volgt berekend: - bij een dienstverband op de Peildatum van 0-5 jaar : 2 maanden Salaris; - bij een dienstverband op de Peildatum van 5-10 jaar : 3 maanden Salaris; - bij een dienstverband op de Peildatum van 10 jaar of meer : 4 maanden Salaris. Boventallige werknemers die in deeltijd werken, ontvangen een mobiliteitspremie naar rato van het aanstellingspercentage. Bij aanvaarding van de mobiliteitspremie van deze paragraaf kan geen beroep worden gedaan op de overige faciliteiten van dit addendum. Loonsuppletie Indien de Werknemer zelf ontslag neemt en bij een andere werkgever een lager betaalde functie aanvaardt, wordt het nieuwe salaris gedurende maximaal één jaar aangevuld tot het oude salaris, dit naar rato van het oorspronkelijke dienstverband. Indien de geldende wachtgeldregeling in gunstige zin afwijkt van bovenstaande regeling, zal in plaats van bovenstaande regeling de wachtgeldregeling worden toegepast. De aanvulling bedraagt maximaal 20 % van het laatstverdiende Salaris. 7. Looptijd Addendum Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

7 Dit Addendum treedt in werking op 1 januari 2013 en loopt evenredig aan het doorlopend sociaal plan tot 1 januari Ten minste eenmaal per jaar, of zoveel eerder als een van de bij de totstandkoming van het doorlopend sociaal plan betrokken partijen dit aangeeft, zal tussen de werkgever en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over de organisatieontwikkeling, het doorlopende sociaal plan en bijbehorende addendum. Drie maanden voor het einde van de looptijd van het sociaal plan vindt overleg plaats over beëindiging, wijziging respectievelijk continuering van het sociaal plan en dit addendum. Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

8 Bijlage 1 Managementfuncties overig genoemde diensten Managementfuncties behandeldienst 1 Manager Behandeldienst 3 Behandelteammanagers Management functies Facilitaire services centraal 1 Manager Facilitaire services 1 Hoofd Voeding 1 Hoofd Technische zaken 1 Hoofd Inkoop en logistiek Management functies Facilitaire services decentraal 3 managers woonservices 12 Teamleiders huishoudelijke zaken/horeca Management functies Welzijn 6 Hoofden welzijn Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

9 Bijlage 2. Passende functies Voor locatiemanager verpleeg en behandelcentra (fwg 70) gelden als mogelijk passende functies (afhankelijk van kennis, ervaring, vaardigheden en vooropleiding): - Projectleider (tijdelijke functie) - Manager Behandeldienst (fwg 70) - Manager PO&O (fwg 70) - Manager Marketing & Communicatie (fwg 70) - Bestuurssecretaris (fwg 65) - Manager Financiën & Control (fwg 75) - Manager Facilitaire Services (fwg 75) - Informatiemanager (fwg 65) - Specialist ouderengeneeskunde (fwg 70) - GZ Psycholoog (fwg 65) - Basisarts (fwg 65) Voor locatiemanager woonzorgcentra (fwg 65) gelden als mogelijk passende functies (afhankelijk van kennis, ervaring, vaardigheden en vooropleiding): - Projectleider (tijdelijke functie) - Manager Behandeldienst (fwg 70) - Manager PO&O (fwg 70) - Manager Marketing & Communicatie (fwg 70) - Bestuurssecretaris (fwg 65) - Manager Financiën & Control (fwg 75) - Manager Facilitaire Services (fwg 75) - Informatiemanager (fwg 65) - Specialist ouderengeneeskunde (fwg 70) - GZ Psycholoog (fwg 65) - Basisarts (fwg 65) - Manager CSB (fwg 60) - Behandelteammanager (fwg 60) - Hoofd BPV (fwg 60) - Manager Woonservices (fwg 60) - Controller (fwg 60) - Coördinator I&A (fwg 60) - Hoofd Voeding (fwg 60) - Hoofd TD (fwg 60) - Verpleegkundig specialist (fwg 60) - Basisarts (fwg 65) - GZ Psycholoog (fwg 65) - Psycholoog (fwg 60) - Coördinator I & A (fwg 60) - Hoofd Administratie F&C (fwg 65) - Controller F&C (fwg 60) - Geestelijk verzorger (fwg 60) Voor zorgmanagers (fwg 60) gelden als mogelijk passende functies (afhankelijk van kennis, ervaring, vaardigheden en vooropleiding) - Manager CSB (fwg 60) - Behandelteammanager (fwg 60) - Hoofd BPV (fwg 60) Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

10 - Informatiemanager (fwg 65) - Bestuurssecretaris (fwg 65) - Manager Woonservices (fwg 60) - Controller (fwg 60) - Coördinator I&A (fwg 60) - P&O adviseur (fwg 55) - Arbo adviseur (fwg 55) - Opleidingsadviseur fwg 55 - Trainer (fwg 55) - Beleidsmedewerker (fwg 55) - Communicatieadviseur (fwg 55) - Hoofd Voeding (fwg 60) - Hoofd TD (fwg 60) - Hoofd Inkoop & logistiek (fwg 55) - Zorgadviseur (fwg 55) - Casemanager (fwg 55) - Verpleegkundig specialist (fwg 60) - Basisarts (fwg 65) - GZ Psycholoog (fwg 65) - Psycholoog (fwg 60) - Fysiotherapeut (fwg 55) - Ergotherapeut (fwg 55) - Logopedist (fwg 55) - Maatschappelijk werker (fwg 55) - Manager Woonservices (fwg 55) - Geestelijk verzorger (fwg 60) - Coördinator BHV (fwg 55) - Coördinator I & A (fwg 60) - Hoofd Administratie F&C (fwg 65) - Controller F&C (fwg 60) Voor afdelingshoofden (fwg 50) gelden als passende functies (afhankelijk van kennis, ervaring, vaardigheden en vooropleiding) - WAN hoofd (fwg 50) - Verpleegkundige niveau 5 (fwg 50) - Verpleegkundige niveau 4 (fwg 45) - Praktijkopleider (fwg 45) - Planner (fwg 45) - Coordinator Service Bureau PO&O (fwg 45) - Directie secretaresse (fwg 45) - Consulent BGZ (fwg 45) - Teamleider Horeca/Huishoudelijke zaken (fwg 45) - P&O adviseur (fwg 55) - Arbo adviseur (fwg 55) - Opleidingsadviseur - Trainer - Beleidsmedewerker (fwg 55) - Communicatieadviseur (fwg 55) - Hoofd Voeding (fwg 60) - Hoofd TD (fwg 60) - Hoofd Inkoop & logistiek (fwg 55) - Zorgadviseur (fwg 55) - Casemanager (fwg 55) - GZ Psycholoog (fwg 65) Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

11 - Fysiotherapeut (fwg 55) - Ergotherapeut (fwg 55) - Logopedist (fwg 55) - Maatschappelijk werker (fwg 55) - Manager Woonservices (fwg 55) - Projectleider Technische Zaken (fwg 50) - Coördinator BHV (fwg 55) - Applicatiebeheerder (fwg 50) - Senior Applicatiebeheerder (fwg 55) - Administrateur F&C (fwg 45) - Coördinator F&C (fwg 50) - Medewerker Control F&C (fwg 45) Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

12 Bijlage 3. Competenties Klantgerichtheid Denkt vanuit het perspectief van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen. Luister naar de wensen van klanten Vertaalt de wens van klanten in een oplossing/aanbod Maakt de meerwaarde van een dienst voor de klant duidelijk Onderzoekt pro actief mogelijke wensen van klanten Stelt de klant centraal (werkt niet vanuit aanbod) Onderhoudt een langere termijn relatie met de klant Weet contact te leggen met de juiste personen Gaat effectief om met verstoringen in de klantrelatie Is consultant voor de lange termijn ontwikkeling bij de klant (Bron, competentiedatabank CHN/Stenden) Servicegerichtheid Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en laat zien vanuit dat perspectief te denken en handelen Vraagt klanten zorgvuldig naar hun wensen, luistert en vraagt door tot een compleet beeld van een oplossing ontstaat Toont begrip voor klachten Zorgt voor correcte afhandeling Vergewist zich of de klant tevreden is Analyseer de eigen organisatie vanuit de belangen van de klant en zoekt zo naar verbeteringen in de organisatie met voordelen voor de klant zonder dat dit nadelen voor de eigen organisatie oplevert. Investeert in een lange termijn relatie met klanten Is in staat op strategisch niveau mee te denken met klanten en hen zo nodig daarin te adviseren en gebruikt strategische kennis om de eigen strategie jegens die klant te bepalen (Bron, competentiedatabank CHN/Stenden) Sociabiliteit Stelt zich sociaal vaardig op tegenover en heeft tijd en aandacht voor anderen, is persoonlijk betroken en enthousiast. Geeft anderen de ruimte om een verhaal of standpunt naar voren te brengen, toont interesse, is in een gesprek niet voortdurend zelf aan het woord en moedigt de ander aan. Toont begrip voor de gevoelens van anderen door hier op gepaste wijze op te reageren Toont enthousiasme en waardering voor inspanningen van anderen Bespreekt signalen die erop wijzen dat privézaken het functioneren van anderen beïnvloeden Leeft zich in in complexe situaties en gevoelens van mensen met een andere belevingswereld of culturele maatschappelijke achtergrond. (Bron, competentiedatabank CHN/Stenden) Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

13 Ondernemerschap Maakt behoeften manifest, neemt geaccepteerde risico s en realiseert voordeel voor de organisatie en haar cliënt. Bouwt, onderhoudt en benut een extern netwerk Formuleert wensen van klanten/cliënten op grond van hun behoeften Realiseert binnen de gestelde kaders de overeengekomen doelen Formuleert wensen op grond van behoeften, rekening houden met e kanen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes van de organisatie Neem zakelijke beslissingen met geaccepteerde risico s Komt met voorstellen om werkzaamheden effectief te vernieuwen, uit te breiden of beter toegankelijk te maken Bouwt, onderhoudt en benut een intern netwerk Komt met oorstellen die gericht zijn op verhoging van het financiële resultaat. Zoekt intern en extern actief naar (contact)mogelijkheden. (Bron, competentiedatabank CHN/Stenden) Resultaatgerichtheid Streeft actief het bereiken van concrete, beoogde resultaten na. Stelt uitdagende doelen Toont initiatief om doelen te bereiken Maakt concrete plannen om doel te halen Kan altijd laten zien tot welk resultaat zijn inspanningen hebben geleid. Is gericht op het eindresultaat in plaats van op de weg waarlangs Stuurt bij als men niet doelgericht bezig is en wanneer resultaten tegen vallen Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt Haalt of overschrijdt zijn doelstellingen (streefcijfers en andere). Communiceert het belang van het continu verbeteren van het prestatieniveau. (Bron, Competentiewoordenboek Development Factory BV) Innovatief Bedenkt originele ideeën die anderen aanspreken, creëert kansen en mogelijkheden, komt met oorspronkelijke oplossingen en bedenkt zelf nieuwe werkwijzen Heeft nieuwe ideeën, plannen en oplossingen Zoekt uitdagingen in nieuwe en andere oplossingen, gedachten en werkwijzen Bedankt (in samenwerking met anderen) oplossingen voor een acuut probleem Experimenteert met nieuwe methoden om kansen te creëren Geeft zodanig richting aan de creativiteit dat dit leidt tot resultaat Zoekt samenwerking met anderen bij het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe plannen, ideeën en oplossingen Bedankt dingen die wezenlijk anders zijn er grote betekenis hebben Integreert de eigen creativiteit met die van anderen om tot vernieuwing te komen Ziet mogelijkheden waar anderen die niet zien. (Bron, competentiedatabank CHN/Stenden) Creativiteit Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

14 Benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komen en doorbreken van gevestigde denkpatronen. Combineert bestaande oplossingen tot een, voor de klant, unieke oplossing die de klant aanspreekt Kijkt op een andere manier dan gebruikelijk naar vraagstukken en reageert kritisch en doordacht. Herkent goede ideeën en bouwt hierop voort Doorbreekt bestaande denkkaders met originele ideeën Komt met nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag Komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken Is zelf vernieuwend en origineel en zet anderen hiertoe aan. Is innovatie en oplossingsgericht (Bron, The art of management M.A. Nieuwenhuis en GITP definities gedragscriteria en indicatoren) Marktgerichtheid Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en benut deze kennis effectief voor de eigen functie en/of organisatie en zorgt hiermee voor een voortdurende afstemming van de organisatie met marktontwikkelingen. Neemt initiatief om op de hoogte te blijven van de nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt. Heeft voortdurend een goed beeld van de markt en de ontwikkelingen. Weet wie belangrijke concurrenten zijn en doorziet de betekenis van hen voor de eigen organisatie Kent de trends en ontwikkelingen in de markt en op het eigen vakgebied. Etaleert zijn expertise en zet dit in om doelen te bereiken Weet de kennis en inzichten over de markt te vertalen naar zijn werk en past deze toe. Signaleert kansen in de markt Houdt bij het formuleren van strategie rekening met de huidige en toekomstige behoeften in de markt. (Bron, Competentiewoordenboek Development Factory BV) Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, december

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Organisatie. Competenties

Organisatie. Competenties Organisatie Moonen Packaging gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet. Met deze Exceeding Expectations hecht Moonen belang aan de kernwaarden:

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens AANZEGGESPREKKEN als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanzeggesprek... 4 2.1 Aanzegbrief en overige informatie... 4 3 Opvang/vervolggesprek... 5 3.1 Reflectieperiode

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Organisatie. Competenties

Organisatie. Competenties Organisatie Moonen Packaging gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet. Met deze Exceeding Expectations hecht Moonen belang aan de kernwaarden:

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017 Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 6355213 www.gitp.nl >Profiel Kenmerk >SW Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior Product Manager Sportveldbelijning Opdrachtgever

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Algemeen technisch medewerker

Algemeen technisch medewerker Algemeen technisch medewerker Algemene kenmerken Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute

Nadere informatie

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur)

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie De resultaatsgebieden beschrijven de belangrijkste domeinen waarop van de functiehouder resultaten verwacht worden. Het gaat hierbij om de permanente en belangrijkste resultaatgebieden die samen minstens

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013 Onderhandelingsresultaat CAO VGZ 19 december 2013 Inhoudsopgave 1. Doel en Looptijd 2. Meer marktconform maken van secundaire arbeidsvoorwaarden 2a. Meer marktconform maken consignatieregeling 3. Vernieuwing

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Datum > Maart 2015

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht  Datum > Maart 2015 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Profiel Algemeen Directeur Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV Opdrachtgever

Nadere informatie

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Addendum Yulius GGZ Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Persoonlijke rapportage van B. Smit www.picompany.biz Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiMedia intern Manager Gegevens Career Values Datum

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Profiel Manager team Midden-Brabant-Noord 22 juli 2015 Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Voor meer informatie over de functie Zie informatie selectieprocedure Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie