CAREPAQ TM VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAREPAQ TM VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw CarePaq biedt is verkrijgbaar via of bij uw lokale Compaq verkooppunt of servicecentrum of bij de Compaq vestiging in uw land. Vraag naar de servicebeschrijving. 1. CarePaq activeren Registreren Om uw CarePaq te activeren moet u hem zelf binnen 30 dagen na aanschaf bij Compaq registreren. Door dit te doen accepteert u deze CarePaq voorwaarden. Als u uw CarePaq niet heeft geregistreerd voordat u van de service gebruikmaakt, kan Compaq het gespecificeerde serviceniveau niet garanderen. U kunt uw CarePaq het beste registreren via Internet. Bezoek daarvoor de volgende site: Als u geen toegang heeft tot Internet, vult u de speciale registratiekaart in en stuurt u deze op naar het volgende adres: Compaq Customer Services, 5 Inchinnan Drive, Inchinnan Business Park, Inchinnan, UK, PA4 9AF. Servicecontractnummer Het CarePaq servicecontractnummer is een uniek nummer dat u bij uw CarePaq krijgt en dat staat vermeld op de registratiekaart. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het CarePaq contractnummer. BELANGRIJK: Bewaar het unieke servicecontractnummer op een veilige plaats. Serienummer Het serienummer van het Compaq systeem waarvoor de CarePaq is aangeschaft, staat vermeld op een etiket met barcode dat zich gewoonlijk op de achter- of onderkant van het Compaq systeem bevindt (bijv ABC56789) en bestaat uit 12 karakters. Ongeoorloofd gebruik Compaq is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van contractnummers of voor het ongeoorloofd gebruik van uw contractnummer. Als een CarePaq ten onrechte is geactiveerd, wordt er geen service verleend onder de dekking van deze CarePaq. Als registratie niet lukt Mocht u problemen ondervinden met het registreren van de CarePaq via de registratiesite, stuur dan een naar met daarin uw naam- en adresgegevens, het serienummer van het Compaq systeem en het CarePaq contractnummer. U ontvangt van Compaq een bevestiging van registratie. Daarna kunt u aanspraak maken op CarePaq service. 2. Algemene voorwaarden Tenzij anders vermeld, voert Compaq de CarePaq service uit zoals omschreven in deze voorwaarden, voor het systeem dat is opgegeven op de aankoopdatum van deze CarePaq. Compaq In deze voorwaarden wordt met Compaq de verkoop- en servicevestiging van Compaq Computer Corporation bedoeld in elk van de landen die worden genoemd in paragraaf 7 waar het systeem in gebruik is. Als in het land waarin voor de eerste keer een beroep op de service wordt gedaan geen verkoopvestiging is gevestigd, wordt Compaq Computer BDG GmbH, Duitsland bedoeld. Overdraagbaarheid CarePaq's zijn niet overdraagbaar om welke reden dan ook, inclusief diefstal of verlies, tenzij het betreffende systeem defect is en daarom wordt vervangen door Compaq. Ongeldige of onwettige bepalingen Indien enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of onwettig wordt bevonden, is een dergelijke bepaling niet langer van kracht, maar heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Indien

2 Compaq een verkoop- en servicevestiging heeft in het land waarin het systeem wordt gebruikt, is op het onderhavige contract en de servicebeschrijvingen het recht van dit land van toepassing. Als dit niet het geval is, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Aankoopbewijs U komt alleen in aanmerking voor de CarePaq service als u het aankoopbewijs van het hardwaresysteem en/of de software en de CarePaq service kunt overleggen. Service-uitvoering De CarePaq services worden uitgevoerd door Compaq, Service Partners van Compaq of andere serviceverleners die door Compaq zijn opgeleid en geautoriseerd voor de service op Compaq systemen. Responstijd Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke servicebeschrijvingen, geldt de beoogde responstijd voor CarePaq services tijdens de normale lokale kantooruren van maandag tot en met vrijdag van uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Hardwarestoring voor aanschaf CarePaq Als er al een hardwarestoring is opgetreden op het moment dat u de CarePaq aanschaft, wordt deze storing niet door CarePaq gedekt. Verhuizing Stuur in geval van een verhuizing een naar Vermeld in de uw naam, adres en woonplaats, het serienummer van het Compaq systeem en het CarePaq contractnummer. Als u uw wijzigingen per aan ons doorgeeft ontvangt u een bevestiging van Compaq zodra de gegevens in het systeem gewijzigd zijn. U bent verplicht uw adreswijziging ten laatste bij de eerstvolgende storingsmelding door te geven. 3. Hardware- en softwarevereisten CarePaq voor hardware Compaq heeft het recht u te vragen een rapport te overleggen dat is gegenereerd door Compaq Insight Manager, Survey.exe of een soortgelijk hulpprogramma dat is geleverd en gecertificeerd door Compaq, met inbegrip van de configuratiegegevens van het relevante product. Bij elke wijziging van de systeemconfiguratie moet u een bijgewerkt rapport overleggen. Dit rapport stuurt u naar het adres dat u ontvangt van Compaq. U moet ervoor zorgen dat u beschikt over de meest recente versie van de besturingssysteemsoftware en de daaraan gerelateerde hardwarefirmware en dat alle vereiste hardwareupdates zijn aangebracht op het systeem waarop de CarePaq service van toepassing is. CarePaq voor software In geval u een software CarePaq heeft komt u in aanmerking voor service volgens deze voorwaarden als de software de juiste licentie heeft, ongewijzigd is en expliciet staat vermeld in het Compaq overzicht van ondersteunde producten. Bovendien moet u beschikken over de meest recente versie van de software en het aankoopbewijs kunnen overleggen van het vereiste aantal originele licenties hiervoor. Als u niet kunt voldoen aan deze voorwaarden, heeft Compaq het recht te weigeren om service aan u te verlenen. 4. Eigendom van Compaq Materiaal dat door Compaq wordt verstrekt, zoals documentatie, schema's, testapparatuur, software (inclusief diagnoseprogramma's waarvoor geen afzonderlijke licentie is aangeschaft) en de daarbij behorende media, blijft exclusief eigendom van Compaq en mag uitsluitend door Compaq worden gebruikt. Nieuwe versies van software en documentatie die door Compaq worden verstrekt, vallen onder het copyright. Geen enkel deel van het materiaal dat onder het copyright valt, mag worden vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compaq. 5. Gedekte producten Tenzij van tevoren anders is overeengekomen, is Compaq niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van Compaq producten met producten van andere leveranciers. De volgende apparatuur wordt door CarePaq gedekt

3 gedurende de periode die op de CarePaq wordt vermeld: processor, uitbreidingseenheden, toetsenbord, muis, monitor, geïntegreerd beeldscherm en door Compaq goedgekeurde opties die zijn geïnstalleerd in een enclosure met een serienummer. Als u beschikt over een CarePaq voor server- of storageproducten die zijn geïnstalleerd in een rack, worden ook door Compaq goedgekeurde rackopties ondersteund die in dat rack zijn geïnstalleerd. Tenzij anders vermeld, biedt de CarePaq geen dekking voor monitoren groter dan 22 inch, accu's of externe apparaten zoals digitale camera's, videorecorders, scanners, printers, projectors enzovoort die zijn aangesloten op de Compaq apparatuur via gestandaardiseerde interfaces zoals Universal System Bus (USB), Firewire enzovoort, zelfs niet als deze externe apparaten zijn aangeschaft bij Compaq. 6. Onderdelen Compaq behoudt zich het recht voor u een nieuw of gerepareerd (gelijkwaardig aan nieuw) onderdeel te sturen. Tenzij anders vermeld bent u verplicht het defecte onderdeel aan Compaq terug te sturen. 7. Geografische dekking CarePaq services zijn uitsluitend geldig in het land waar u zowel de CarePaq als het systeem heeft aangeschaft. Als u de CarePaq en het systeem heeft aangeschaft in de Europese Unie, Noorwegen, Andorra, Liechtenstein, Zwitserland, Israël, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Zuid-Afrika, Turkije, Rusland en de Arabische Emiraten, kan de CarePaq service worden aangevraagd en verleend in elk van deze landen waar de CarePaq service beschikbaar is. Voorbeeld: het is mogelijk dat u een CarePaq aanschaft in Zwitserland en vervolgens service aanvraagt in Nederland. Er wordt dan bekeken of deze CarePaq service in Nederland ook beschikbaar is. Als dit het geval is, zal de aanvraag in behandeling worden genomen. Mocht de CarePaq service niet beschikbaar zijn in Nederland, dan zal Compaq haar uiterste best doen om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. 8. Looptijd U kunt de CarePaq hardwareservice uitsluitend aanschaffen tot 90 kalenderdagen na de aankoop van de hardware, tenzij anders overeengekomen met en bevestigd door Compaq. De CarePaq hardwareservice is geldig gedurende de aangegeven periode (zie uw CarePaq). De dekking van de CarePaq vangt aan op de datum waarop u uw Compaq systeem nieuw heeft aangeschaft en niet op de datum waarop u de CarePaq heeft aangeschaft. Deze periode wordt in geen geval verlengd, zelfs niet indien het CarePaq contract is aangeschaft of geactiveerd op een latere datum dan de aankoopdatum van het Compaq systeem of indien bepaalde opties op een latere datum zijn gekocht. 9. Serviceaanvraag Wat te doen als uw systeem niet werkt? In het geval dat uw Compaq systeem niet werkt, controleert u eerst of het systeem goed is aangesloten en is aangezet. Maak indien mogelijk gebruik van hulpprogramma's zoals diagnoseprogramma's of raadpleeg de Compaq websites (http://www.compaq.com en of uw interne helpdesk (indien beschikbaar) om zelf een oplossing te vinden. Raadpleeg ook de handleiding Snel aan de slag of de Gebruikershandleiding die u bij uw Compaq systeem heeft ontvangen. Als u het probleem niet kunt oplossen, verzamelt u eerst de volgende informatie: Het unieke CarePaq contractnummer en/of het serienummer van het systeem. Alle foutmeldingen die op het beeldscherm worden weergegeven. Informatie over eerdere reparaties / beschrijving van fouten die zich eerder hebben voorgedaan. Als u al deze informatie bij de hand heeft, neemt u contact op met het Compaq Customer Service Centre. Het telefoonnummer vindt u in uw CarePaq serviceovereenkomst of op Backup Voordat enige servicewerkzaamheden worden uitgevoerd, moet u een backup maken van de software en van de gegevens die kunnen worden beschadigd door de werkzaamheden die Compaq uitvoert. Als er een vaste schijf wordt vervangen, zult u zelf de software of gegevens moeten herstellen vanaf de backup die u heeft gemaakt. Het maken van een backup en het herstellen van software en gegevens worden niet gedekt door uw CarePaq serviceovereenkomst. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

4 Aanwezigheid gekwalificeerde medewerker Bij een serviceaanvraag moet u ervoor zorgen dat er een gekwalificeerde medewerker aanwezig is die kan zorgen dat er telefonisch een diagnose kan worden gesteld en die bevoegd is om onbeperkt en onmiddellijk toegang te geven tot de locatie van het systeem waarop de service van toepassing is. Service aanvragen niet geactiveerde CarePaq Als u een serviceaanvraag doet op een moment dat de CarePaq service nog niet is geactiveerd, kan Compaq niet garanderen dat wordt voldaan aan het serviceniveau dat op de CarePaq wordt vermeld. Zie verder paragraaf 1. CarePaq activeren. Vervanging vaste schijf Als de vaste schijf waarop het besturingssysteem is opgeslagen, moet worden vervangen, wordt de besturingsysteemsoftware teruggezet naar de vervangende schijf vanaf de originele installatie-cd-rom die door Compaq bij het systeem is geleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de cd-rom. 10. Uitsluitingen Tenzij anders vermeld, zijn onderstaande items van service uitgesloten. U kunt dit soort slijtage of schade echter tegen normale tarieven door Compaq laten herstellen. (a) Onderdelen die worden verbruikt. (b) Defecten ten gevolg van abnormaal gebruik. (c) Defecten ten gevolg van gebruik op een andere manier dan in de handleidingen staat omschreven. (d) Defecten ten gevolg van beschadigingen (zelfs als deze onopzettelijk zijn veroorzaakt), het gebruik van onderdelen van andere leveranciers dan Compaq en reparaties of wijzigingen door personen die hiertoe niet door Compaq zijn geautoriseerd. (e) Tenzij anders vermeld worden gebroken beeldschermen en schade als gevolg van misbruik niet door CarePaq gedekt. In deze gevallen wordt de reparatie aan u in rekening gebracht of wordt de defecte eenheid ongerepareerd aan u teruggestuurd. Als blijkt dat een service is aangevraagd ten gevolg van het gebruik van onderdelen van andere leveranciers dan Compaq, wijzigingen door personen die hiertoe niet door Compaq zijn geautoriseerd of het gebruik van software die niet is opgenomen in het overzicht van ondersteunde producten, behoudt Compaq zich het recht voor om kosten voor onderdelen en arbeidsloon voor de aangevraagde service in rekening te brengen. Uw CarePaq, herkenbaar aan het unieke CarePaq contractnummer, mag alleen worden geregistreerd en is alleen van toepassing voor het Compaq systeem waarvoor u de CarePaq heeft aangeschaft, tenzij anders vermeld. Indien na herhaalde pogingen het Compaq systeem niet kan worden gerepareerd, kan Compaq naar eigen inzicht overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs van de CarePaq. 11. Aansprakelijkheid/Rechtsmiddelen De aansprakelijkheid van Compaq voor schade als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden, die onder dit serviceaanbod vallen, is beperkt tot directe schade en wel tot: - een bedrag van $ (zegge: één honderdduizend US dollar) in geval van letsel of overlijden; - het aankoopbedrag van de onderhavige CarePaq in alle overige gevallen. Compaq is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waar - onder andere - onder kan worden verstaan winstderving, schade die verband houdt met het verloren gaan van gegevens of enig andere gevolgschade. De bovengenoemde beperkingen gelden voor contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid. Eventuele rechtsmaatregelen moeten worden ingesteld binnen 18 maanden nadat de oorzaak voor een dergelijke procedure zich heeft voorgedaan. Ten opzichte van consumenten hebben deze voorwaarden geen gevolgen voor rechten van een consument op grond van de wet.

5 12. Beëindiging Compaq heeft het recht deze CarePaq serviceovereenkomst op elk moment te beëindigen als u niet voldoet aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en als u zich niet houdt aan de bepalingen in deze voorwaarden. 13. Servicebeschrijvingen Deze CarePaq voorwaarden zijn van toepassing in samenhang met één of meerdere servicebeschrijving(en) waarin wordt gespecificeerd op welk serviceniveau u voor het betreffende systeem aanspraak kunt maken.

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Laatste versie d.d. 03/09/2013 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk (versie 1.3, 8 januari 2013) Inhoudsopgave - Artikel 1: Definities - Artikel 2: Verplichtingen ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie