Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen"

Transcriptie

1 SPORTPRAKTIJK Wegwijs in fiscaliteit en de sportsector Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen Agenda 1. Btw in de sportsector - Wie is btw-plichtig? - Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? - Mijn sportclub is niet vrijgesteld van btw: wat nu? - Risico s en boetes? 2. Andere fiscale topics - Inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting) - Patrimoniumtaks - Belastingstelsel van vergoedingen aan sporters 3. En wat na vandaag? 2 1

2 1. Btw in de sportsector 3 Inleiding Vier stellingen omtrent btw: Mijn sportclub is een vzw/feitelijke vereniging en heeft dus niets te maken met btw Btw heeft voor mijn sportclub enkel nadelen De fiscus voert geen btw-controles uit bij (sport)-vzw s Btw is een complexe materie 4 2

3 Inleiding Onderzoek naar de inkomsten van de Vlaamse sportclubs: Ruim 7/10 sportclubs krijgt gemeentelijke subsidies Het aandeel van deze subsidies in de totale inkomsten zijn maar zeer beperkt (gemiddeld 9%) De sportclubs in Vlaanderen zijn dus sterk afhankelijk van de inkomsten die ze zelf genereren Bron: Scheerder & Vos (2010) 5 Inleiding Inkomstenbronnen van de Vlaamse sportclubs: Lidgelden: 84% Gemeentelijke subsidies: 71,5% Sponsoring: 53,1% Geldacties/evenementen: 47,3% Cafetaria: 28,5% Wedstrijden/tornooien: 23,5% Subsidies federaties: 9,5% Andere: 8,3% Bron: Scheerder & Vos (2010) 6 3

4 Inleiding Conclusie: Deze inkomstenbronnen zijn niet zonder btw- gevolgen!!! 7 Wie is btw-plichtig? 8 4

5 Wie is btw-plichtig? Wie is btw-plichtig? Artikel 4 W.Btw: Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. Essentiële kenmerken: Iedere persoon In de uitoefening van zijn economische activiteit Geregeld en zelfstandig Handelingen verricht als bedoeld in W.Btw 9 Wie is btw-plichtig? Gelijk welke persoon Natuurlijke persoon Rechtspersoon (een handelsvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk) Ook verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (vb. feitelijke vereniging!) Uitoefening van een economische activiteit Deelneming aan het economische verkeer Activiteit onder bezwarende titel Met of zonder winstoogmerk Voorbeeld: exploitatie sportclub 10 5

6 Wie is btw-plichtig? Geregelde activiteit Het occasioneel uitoefenen van een economische activiteit is niet voldoende Zelfstandige activiteit Zelfstandig vanuit juridisch oogpunt Vb. geen arbeids- of bediendencontract 11 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? 12 6

7 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Het Btw-Wetboek voorziet een vrijstelling voor de exploitatie van een sportinrichting indien volgende drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn: De diensten moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf en verstrekt worden aan personen die er actief aan sport komen doen De diensten moeten worden verstrekt door een instelling die geen winstoogmerk heeft De ontvangsten die worden verkregen uit deze exploitatie, moeten uitsluitend dienen om de kosten van de diensten te dekken 13 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Exploitant van een sportinrichting: iedere sportvereniging die haar leden in de mogelijkheid stelt een bepaalde sport te beoefenen door de terbeschikkingstelling van uitrustingen, het geven van leiding, etc. ongeacht of die vereniging daartoe over een vaste infrastructuur beschikt. (bv. wielertoeristenclub, wandelclub, triatlonclub, duatlonclub, etc.) ongeacht of die vereniging eigenaar is van de geëxploiteerde infrastructuur of deze slechts huurt (vb. gemeentelijke sportcentra) 14 7

8 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Eerste voorwaarde: de diensten moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf en verstrekt worden aan personen die er actief aan sport komen doen: Met inbegrip van het ter beschikking stellen van sporttoestellen of artikelen 15 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Tweede voorwaarde: de diensten moeten worden verstrekt door een instelling die geen winstoogmerk heeft: Let op!: de juridische vorm (vb vzw) garandeert niet dat van de vrijstelling kan genoten worden. De werkelijke situatie (die uit de boekhouding blijkt) primeert op de juridische vorm van de vereniging. 16 8

9 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Derde voorwaarde: de ontvangsten die worden verkregen uit deze exploitatie, moeten uitsluitend dienen om de kosten van de diensten te dekken: Er mag dus geen uitkering van winsten zijn. Het overschot van ontvangsten op de werkingskosten moet gebruikt worden als werkingskosten van de sportvereniging 17 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Voorbeeld: Een vzw tennisclub vraagt jaarlijks lidgeld aan haar leden. Dit geeft haar ontvangsten voor een bedrag van EUR. In ruil hiervoor krijgen de leden éénmaal per week training. De vzw tennisclub zorgt voor de sportinfrastructuur en de nodige begeleiding. 18 9

10 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Conclusie : indien een sportclub aan deze voorwaarden voldoet, zijn haar diensten vrijgesteld van btw: Zij dient geen btw aan te rekenen op haar diensten Zij dient geen btw-formaliteiten te vervullen (btw- aangifte, factuur, etc.) Zij kan geen btw in aftrek brengen 19 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Wat met de overige activiteiten van een sportclub?: Fuif? Uitbating cafetaria? Inkomgelden bij wedstrijden? Lidgeld? Publiciteit? Drankautomaat? Verkoop sportmateriaal? Verhuur sportmateriaal? Verhuur sportterrein? 20 10

11 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Een sportclub organiseert regelmatig evenementen ter verkrijging van financiële steun (vb. quiz, fuif, BBQ, pannekoekenslag, spaghetti-avond, etc.). Dergelijke evenementen zijn eveneens vrijgesteld van btw indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: De organiserende sportvereniging is zelf (deels) vrijgesteld van btw op grond van de vrijstelling voor de exploitant van een sportinrichting Het evenement is gericht op het verkrijgen van financiële steun (de inkomsten dienen ter dekking van de kosten) Uitsluitend ten bate van de sportvereniging Occasioneel karakter!! 21 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Valt het organiseren van een sportevenement (vb. tornooi) door een sportclub ook onder deze vrijstelling? Beslissing van 11 juli 2011 Begrip uitzonderlijke opbrengsten Doel van de sportclub? 22 11

12 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Een sportclub heeft een cafetaria. Moet zij hierop btw aanrekenen?: De verkoop van spijzen en dranken in een cafetaria is in principe altijd(!) aan btw onderworpen! Geen gebruik van de forfaitaire regeling! 21% btw aanrekenen (aankoopfacturen kunnen wel opgesplitst zijn in 6% en 21%) Let op: gratis consumpties! 23 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Publiciteit: het voeren van reclame tegen betaling is een belastbare dienst! ongeacht de manier waarop het gebeurt (vb. website, drukwerken, ledenblad, sportkledij, borden, etc.)! 24 12

13 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Het voeren van publiciteit in ruil voor sponsorgelden: de sponsoring wordt geacht een betaling te zijn voor een belastbare handeling (zijnde het voeren van publiciteit) Dergelijke sponsoring is aldus onderworpen aan btw! Voorbeelden: Voeren van publiciteit in ledenbladen, website, etc. Sporttruitjes met reclame van de sponsor 25 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Verkoop van sportmateriaal: Verkoop van sportmateriaal (kleren, sportattributen, etc.) is altijd aan 21% btw onderworpen! Verhuur van sportmateriaal aan een andere sportvereniging? Verhuur van haar sportterrein aan een andere sportvereniging? 26 13

14 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Voorbeeld Een vzw voetbalclub vraagt aan haar leden jaarlijks lidgeld. Het lidgeld bedraagt in totaliteit 300EUR. Dit lidgeld kan als volgt opgesplitst worden: 200 EUR eigenlijk lidgeld; 100 EUR trainingspak 27 Welke soorten btw-plichtigen? Vrijgestelde btw-plichtigen: btw-plichtigen die genieten van een btw-vrijstelling Kleine ondernemingen : btw-belastebelaste jaaromzet < EUR Gemengde btw-plichtigen (zowel vrijgestelde handelingen als btw-belastebelaste handelingen) Gewone btw-plichtige: valt niet onder één of andere bijzondere regeling 28 14

15 Wanneer is mijn sporttrainer vrijgesteld van btw? Is de sporttrainer een btw-belastingplichtige? Tussen de sporttrainer en de sportclub is er een band van ondergeschiktheid (vb. arbeidsovereenkomst of op basis van de concrete omstandigheden): geen btw- belastingplichtige! De sporttrainer geeft op zelfstandige basis training aan de leden. Hij staat dus niet onder het gezag van de sportclub (vb. hij ontvangt geen richtlijnen van de club): btw-belastingplichtige! 29 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? 30 15

16 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Btw-Administratie op de hoogte brengen middels formulier 604 A ( begin van een activiteit ). Facturen uitreiken? Btw-boekhouding Indiening periodieke btw-aangifte Andere formaliteiten (vb. btw-listing) Hoeveel btw mag ik in aftrek brengen? 31 Uitreiken van facturen? 32 16

17 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Mijn sportclub heeft een btw-nummer: ben ik nu verplicht een factuur uit te reiken? In principe dient een factuur uitgereikt te worden; Uitzondering: aan particulieren is er geen facturatieplicht! Btw-bonnetjes? rekening en ontvangstbewijs bij de verstrekking van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt, verschaffen van gemeubelde logies, etc. Ook voor een sportclub? Ticket geregistreerd kassasysteem? 33 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Verplichte factuurvermeldingen o.a.: Uitreikingsdatum en volgnummer in het verkoopjournaal Naam, adres, btw-nummer van de uitreiker en eventueel ondernemingsnummer Naam, adres en btw-nummer van de klant Omschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten Datum levering van goederen of voltooiing van de dienst Per btw-tarief: tarief: maatstaf van heffing en eventuele kortingen Btw-tarief: tarief: het totaalbedrag van de btw uitgedrukt in munteenheid van de lidstaat van de levering of dienst Verwijzing naar wettelijke vrijstellingsreden of reden waarom geen btw werd aangerekend Verwijzing naar vroeger uitgereikte stukken 34 17

18 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Indien factuur niet correct of onvolledig GEEN RECHT OP AFTREK! Bij inbreuk: Boetes op ten onrechte afgetrokken btw Nalatigheidsintresten van 0,8% per maand 35 Btw-tarief 36 18

19 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Drie verschillende btw-tarieven tarieven in België: 21%: standaard-tarieftarief 12%: tussentarief (vb. restaurantdiensten) 6%: laagste tarief (vb. inkomtickets) 37 Btw-boekhouding 38 19

20 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Btw-boekhouding: Iedere btw-plichtige dient een controleerbare boekhouding te voeren aangepast aan zijn activiteit Deze btw-boekhouding boekhouding bevat: een aankoopjournaal; een verkoopjournaal en een dagontvangstenboek. Alle aankoop- en verkoopfacturen dienen opgenomen te worden zonder uitstel en in volgorde van datum. Boekingen gebeuren op basis van verantwoordingsstukken Totalen dienen per blad gemaakt en overgedragen te worden Bewaarplicht documenten/boeken in principe 7 jaar (15 jaar voor onroerende bedrijfsmiddelen) 39 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Dagontvangstenboek Bij te houden wanneer men niet verplicht is een factuur uit te reiken (en geen factuur heeft uitgereikt). Vb. verkoop aan particulieren Totaal bedrag dagontvangsten worden ingeschreven van dag tot dag. Afzonderlijke inschrijving met vermelding aard goederen vereist indien prijs goed >250 (tenzij verantwoordingsstukken worden opgemaakt met vermelding bedrag /aard goederen) Afzonderlijke inschrijving per btw-tarief tarief vereist Op einde aangifteperiode worden totalen gemaakt van de maatstaf van heffing en btw-bedragenbedragen per tarief 40 20

21 Indiening periodieke btw-aangifte 41 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Btw-aangifte per kwartaal of per maand? Elektronische indiening Indiening en betaling: steeds 20 ste van de maand volgend op de periode: Vb. aangifte januari 2011 indiening 20/02/2011 Vb. aangifte 1 ste kwartaal 2011 indiening 20/04/2011 Referentie niet vergeten!! 42 21

22 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Teruggaaf btw in principe op kwartaal basis: Aankruisen van teruggaaf in laatste aangifte kwartaal Tijdig indienen aangiften Laattijdige indiening: Boete 25EUR per maand indien geen verschuldigde btw Boete 50EUR per maand indien verschuldigde btw Nalatigheidsinteresten 0,8% per maand 43 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Deel I : algemene inlichtingen (aanduiding naam, adres, btw-nummer, periode aangifte, aanvraag terugbetaling) Deel II: uitgaande handelingen Vak 00 - Handeling bijzondere regeling (ook vrijgestelde handelingen) Maatstaf van heffing Vak 01 - Verkoop goederen en diensten 6% - Maatstaf van heffing Vak 02 - Verkoop goederen en diensten 12% - Maatstaf van heffing Vak 03 - Verkoop goederen en diensten 21% - Maatstaf van heffing Vak 45 btw te voldoen door medecontractant Maatstaf van heffing Vak 46 vrijgestelde IC-leveringen Vak 47 andere vrijgestelde handelingen Vak 48 creditnota op IC-leveringen Vak 49 creditnota op alle andere leveringen 44 22

23 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Deel III : Inkomende handelingen Vak 81 - Aankoop Handelsgoederen Maatstaf van heffing Vak 82 - Aankoop diensten en diverse goederen Maatstaf van heffing Vak 83 - Aankoop bedrijfsmiddelen Maatstaf van heffing Vak 84 - inkomende creditnota op IC-verwerving Maatstaf van heffing Vak 85 - inkomende creditnota op alle andere inkomende handelingen Maatstaf van heffing Vak 86 IC verwervingen in België Vak 87 Aankoop IC diensten in België / werk in onroerende staat / invoer vergunning etc 45 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Deel IV : Verschuldigde btw Vak 54 verschuldigde btw op lokale verkopen Vak 55 verschuldigde btw op ICV goederen (combinatie met vak 86) Vak 56 verschuldigde btw op IC diensten / WOS etc (combinatie met vak 87) Vak 57 verschuldigde btw op invoeren (ET14.000) (combinatie vak 87) Vak 61 herzieningen /correcties btw in voordeel staat Vak 63 terug te storten btw inkomende CN s Deel V : Aftrekbare btw Vak 59 aftrekbare btw Vak 62 herzieningen / correcties in voordeel BP Vak 64 te ontvangen btw uitgaande CN s Deel VI : Saldo Vak 71 Te betalen btw door de sportclub Vak 72 Terug te storten btw door de Btw-Administraite 46 23

24 Andere btw-formaliteiten? 47 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Bijkomende aangiften bij gewone btw-plicht Jaarlijkse lijst van de Btw-belastingplichtige afnemers (doc. 725) In te dienen op 31 maart volgend op kalenderjaar Enkel Belgische btw-belastingplichtige belastingplichtige afnemer op te nemen Enkel opnemen indien bedrag hoger is dan 250 Niet indiening boete 2500 per aangifte Ook indiening indien nihil! Intracommunautaire listing (doc. 723) Enkel leveringen aan andere EU-Btw-belastingplichtigen dienen opgenomen te worden Niet indiening boete 2500 per aangifte 48 24

25 Recht op aftrek 49 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Mijn sportclub dient btw aan te rekenen op de diensten die niet vrijgesteld zijn van btw. De ontvangen btw dient hij door te storten aan de fiscus Mijn sportclub heeft recht op aftrek van btw. De betaalde btw (aan de leveranciers) mag de sportclub (geheel of gedeeltelijk) in aftrek brengen! 50 25

26 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Sportverenigingen kunnen gemengde btw-plichtigen zijn. Deze gemengde btw-plicht heeft ook gevolgen voor de btw-aftrek. Er zijn twee manieren om als gemengde btw-plichtige het recht op aftrek uit te oefenen: de regel van het algemeen verhoudingsgetal de regel van het werkelijke gebruik (optie!) 51 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal = breuk teller = omzet onderworpen aan btw (per kalenderjaar) noemer = btw-belastebelaste omzet + vrijgestelde omzet (per kalenderjaar) wordt uitgedrukt in een percentage dat steeds wordt afgerond naar de hogere eenheid uitoefening van de aftrek: voorlopig verhoudingsgetal (bepaald op basis van de handelingen van het vorig kalenderjaar) achteraf regularisatie: definitief verhoudingsgetal dat voor 20 april van volgende jaar moet gekend zijn 52 26

27 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Aftrek volgens de regels van het werkelijk gebruik optie door de belastingplichtige (via een bijzonder stuk in te dienen bij het bevoegde controlekantoor) wijze van uitoefening van de aftrek: kosten uitsluitend verbonden aan vrijgestelde activiteit geen aftrek kosten uitsluitend verbonden aan belastbare activiteit aftrek volgens normale regels kosten verbonden aan beide activiteiten aftrek volgens bijzondere verhoudingsgetallen 53 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Voorbeeld: een sportclub vzw heeft een belangrijk bedrag aan sponsoring per jaar. De inkomsten uit deze sponsoring bedragen jaarlijks EUR. De ontvangen lidgelden bedragen EUR. Het algemeen verhoudingsgetal = / (=75%) Algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik? 54 27

28 Btw en subsidies 55 Btw en subsidies Twee categorieën: Prijssubsidies: een prijssubsidie houdt rechtstreeks en evenredig verband met de prijs van de geleverde goederen of diensten aan consumenten Werkingssubsidies: een werkingssubsidie houdt geen rechtstreeks verband met de prijs maar kan onrechtstreeks een weerslag hebben op de uiteindelijke kostprijs van een goed of een dienst 56 28

29 Btw en subsidies Belastbaarheid van subsidies Over het bedrag aan ontvangen subsidies kan btw verschuldigd zijn in de mate dat ze deel uitmaken van de maatstaf van heffing (i.e. wanneer de subsidies rechtstreeks verband houden met de prijs ) Drie voorwaarden: de subsidie moet een tegenprestatie of een element van de tegenprestatie van de levering of de dienst vormen de subsidie moet betaald worden aan de producent, aan de leverancier of aan de dienstverlener de subsidie moet betaald worden door een andere persoon dan de partijen die deelnemen aan de belastbare handeling 57 Risico s en boetes? 58 29

30 Risico s en boetes? Verjaringstermijnen: In principe drie jaar In geval van fraude: zeven jaar! Geschillen inzake btw: Administratieve fase Gerechtelijke fase 59 Conclusie 60 30

31 Conclusie Informeer u omtrent deze complexe materie! Zorg dat je de btw-principes correct toepast: Draag btw af op de btw-belastebelaste inkomsten Trekt niet 100% van de betaalde btw af Denk tijdig aan de btw-formaliteiten De fiscus controleert wel degelijk sportclubs (vzw s of feitelijke verenigingen) Btw is geen exacte wetenschap. Discussie met uw btw- controleur zal er altijd zijn! Fiscaliteit in de sportsector 62 31

32 Fiscaal regime inkomstenbelastingen Zonder rechtspersoonlijkheid Met rechtspersoonlijkheid Personenbelasting Vennootschapsbelasting Rechtspersonenbelasting 63 Fiscaal regime inkomstenbelasting Rechtspersonenbelasting (RPB) of vennootschapsbelasting (VenB)? Cruciale vraag: is er een exploitatie of zijn er verrichtingen van winstgevende aard? Het begrip exploitatie : de bedrijvigheid van een VZW kan slechts zelden als een exploitatie worden beschouwd Het begrip verrichtingen van winstgevende aard? Worden niet beoogd: Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen (vb. jaarlijkse afsluitings BBQ) Bijkomstige bedrijvigheid (vb. uitbating van een cafetaria) 64 32

33 Fiscaal regime inkomstenbelasting Rechtspersonenbelasting (RPB) of vennootschapsbelasting (VenB)? Bekijk ook de statuten! Bijvoorbeeld: indien in de statuten een mogelijkheid is voorzien tot dividenduitkering vereniging kan niet onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting Bewijslast inzake belastbaarheid: in de eerste plaats moet de VZW zelf oordelen of ze belast wordt in de RPB of in de VenB 65 Fiscale aangifte RPB Aanslagjaar?: In de RPB valt een aanslagjaar samen met een kalenderjaar, ook al valt het boekjaar niet samen met het kalenderjaar! Wettelijke grondslag artikel 200, c KB/WIB: Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd Voorbeeld: aanslagjaar 2011 Belastbaar tijdperk = kalenderjaar 2010 Termijn voor indiening?: Praktijk: kijk naar de datum op het aangifteformulier Voor aanslagjaar 2011 is de datum: 15 september 66 33

34 Fiscale aangifte RPB Welke documenten moeten meegestuurd worden? rekeningen nodig ter beoordeling van het toepasselijke belastingstelsel Bijvoorbeeld: staat van ontvangsten en uitgaven, jaarrekening, enz. Verplichting? Het indienen van een aangifte in de RPB is een strikt wettelijke verplichting Zelfs wanneer de belastingplichtige oordeelt dat er geen enkele belasting verschuldigd is. Ook een nihil-aangifte moet worden ingediend! 67 Fiscale aangifte RPB Enkele opmerkingen: In de RPB wordt men niet belast op de winst! In de RPB zijn slechts bepaalde inkomsten belastbaar Vb. onroerende inkomsten, roerende inkomsten, enz. In de RPB zijn er verschillende tarieven van toepassing naargelang de aard van de belastbare inkomsten 68 34

35 Fiscale aangifte RPB Welke inkomsten zijn niet belastbaar in de RPB (aangezien zij niet uitdrukkelijk zijn vermeld)?: De winsten behaald uit een bijkomende economische bedrijvigheid (vb. uitbating cafetaria in eigen beheer) Subsidies Schenkingen Ledenbijdragen (ook van ereleden en van andere soorten leden) 69 Fiscale aangifte RPB Welke inkomsten zijn (onder meer) wel belastbaar in de RPB? Onroerende inkomsten Verhuurde onroerende goederen Zijn belastbaar in de RPB Uitzondering: verhuur aan een natuurlijke persoon die de onroerende goederen noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroepswerkzaamheid gebruikt (vb. verhuur cafetaria aan een lid van de sportclub) Tarief: 20% 70 35

36 Fiscale aangifte RPB Onroerende inkomsten Wat moet ik aangeven? Vak I.A.1.a : bruto-bedragbedrag van de huurprijs en de huurvoordelen Vak I.A.1.b: aftrekbare kosten: 40% voor gebouwde onroerende goederen - de vermindering moet kleiner zijn dan 2/3 van een niet-geïndexeerd KI x jaarlijkse coëfficiënt door de Koning bepaald) 10% voor niet-gebouwde onroerende goederen Vak I.A.1.d: het geïndexeerde kadastraal inkomen Vak I.A.1.e: belastbare grondslag 71 Fiscale aangifte RPB Onroerende inkomsten Quid niet-verhuurde onroerende goederen? Onroerende voorheffing is verschuldigd Niet aangeven in de RPB 72 36

37 Fiscale aangifte RPB Let dus op met onroerende inkomsten! Voorbeeld: De sportclub doet afstand van de exploitatie van de cafetaria Opbrengst = belastbaar Onroerend karakter Roerend karakter 73 Fiscale aangifte RPB Onroerende inkomsten Bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten Worden niet beoogd: naakte eigendom, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden Vak I.A.2: bruto-bedragbedrag (zonder enige aftrek) Tarief: 20% Opmerking: ook de meerwaarden gerealiseerd op onroerende goederen zijn belast in de RPB (afzonderlijke belastingregime) 74 37

38 Fiscale aangifte RPB Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard: Vak V van de aangifte Welke kosten of voordelen? Onder andere bezoldigingen, commissies, enz. Verantwoording? Opmaken van individuele fiches ( of ) Tarief: 309%!!!! Quid verborgen winsten : ook belastbaar in de RPB? 75 Fiscale aangifte RPB Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing (Vak VIII). Worden onder meer beoogd: inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen : Vb: concessie van een cafetaria? De aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtigen moeten zelf de roerende voorheffing aan de Staat storten indien de bedoelde inkomsten zonder inhouding of storting van roerende voorheffing werden verkregen (art. 262, 1, a), WIB92) Aangifte in de roerende voorheffing (formulier 273 binnen de vijftien dagen) 76 38

39 Fiscale aangifte RPB Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing (Vak VIII). Worden onder meer beoogd: concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting om er reclamedragers te plaatsen Binnen een sportinrichting: sportterreinen, sporthallen, sportcomplexen, de gesloten omlopen, de tribunes, de kantines, de muren van de omheining,..., Publiciteit is bedoeld voor andere dan de toeschouwers bij een sportmanifestie Praktijk: wie kan de publiciteit lezen? 77 Taks tot vergoeding der successierechten De taks tot vergoeding der successierechten In principe van toepassing op alle VZW s De belasting is verschuldigd op het geheel van de bezittingen, onder andere uitgezonderd: jaarlijkse bijdragen en inschrijvingsgelden liquiditeiten bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging (vb zichtrekening) Uitzondering: indien waarde < EUR Indien verschuldigde belasting < 125 EUR Tarief: 0,17% 78 39

40 Taks tot vergoeding der successierechten Wanneer in te dienen? Binnen de eerste drie maanden van elk aanslagjaar op het kantoor der successierechten, dus uiterlijk op 31 maart Betaling? Eveneens vóór 31 maart 79 Bezoldigde sportbeoefenaar Wie? Wat? Sportbeoefenaar Belastbare bezoldiging (aan te geven in de personenbelasting) Belastingtarieven zijn afhankelijk van de leeftijd van de sportbeoefenaar Opmaak fiche door de sportclub Fiscaal voordeel voor de sportclub: 80% vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing (voorwaarden!) 80 40

41 Bezoldigde sportbeoefenaar Jonge sportbeoefenaar: Ouder dan 16 jaar en jonger dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar Oudere sportbeoefenaar: Ouder dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar Het beroepsinkomen uit een andere beroepsactiviteit is groter dan het beroepsinkomen uit hun sportieve activiteiten ( sportieve nevenactiviteiten ) Andere sportbeoefenaar, onder andere: Jonger dan 16 jaar Ouder dan 26 jaar én beroepsinkomen uit de sportieve activiteiten zijn groter dan de andere beroepsinkomsten 81 Bezoldigde sportbeoefenaar Jonge sportbeoefenaar Oudere sportbeoefenaar Andere sportbeoefenaar 1 ste schijf van EUR (sportactiviteit) afzonderlijk belastbaar aan 16,5% 1 ste schijf van EUR (sportactiviteit) afzondelijk belastbaar aan 33% Progressieve tarieven 82 41

42 Bezoldigde sportbeoefenaar Sportbeoefenaar (rijksinwoner): Inkomen belastbaar als Bezoldiging: Fiche Baten: fiche Bezoldigde sportbeoefenaar Wie? Begeleider: regelt logistiek van sportbeoefenaar en sportwedstrijden Trainer / opleider: omkadert en vormt de sportbeoefenaar in ruime zin, ongeacht benaming en functie of hoedanigheid Scheidsrechter: geen fiscale definitie (= iemand die voor de naleving van de spelregels zorgt) 84 42

43 Bezoldigde sportbeoefenaar Scheidsrechter (bezoldigingen werknemer) Trainer Opleider Begeleider (bezoldigingen of baten) ongeacht leeftijd het beroepsinkomen uit een andere beroepsactiviteit is groter dan het beroepsinkomen uit hun sportieve activiteiten ( sportieve nevenactiviteiten ) 1 ste schijf van EUR (sportgerelateerde activiteiten) afzonderlijk belastbaar aan 33% 85 Fiscale voordelen in de sportsector Voordeel voor de sportclub: 80% vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: Jonge sportbeoefenaar: géén bestedingsverplichting Oudere sportbeoefenaar: wel bestedingsverplichting Voordeel voor de sportbeoefenaar: in bepaalde gevallen vrijstelling voor wedstrijdpremies naar aanleiding van internationale wedstrijden RAADPLEEG EEN SPECIALIST! 86 43

44 3. Wat na vandaag? 87 Samenwerking VSF en KPMG Aan de slag! Het Dynamo Project en KPMG laten u niet in de steek: in het kader van het Dynamo Project worden volgende diensten (gratis) aangeboden: Maatopleidingen omtrent btw Is mijn sportclub btw-plichtig? (maatopleiding 1) Assistentie met betrekking tot de btw-formaliteiten (maatopleiding 2) 88 44

45 89 KPMG Pieter De Ranter Supervisor The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG 2010 [Insert KPMG Legal (member Entity]), firm name), a Belgian (legal civil entity CVBA/SCRL type) and a member and firm a of member the KPMG network firm of the independent KPMG member network firms affiliated of independent with KPMG International member Cooperative firms affiliated ( KPMG International ), with KPMG a Swiss International, entity. All rights reserved. a Swiss Printed in Belgium. 90 cooperative. All rights reserved. Printed in Belgium. 45

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie