Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen"

Transcriptie

1 SPORTPRAKTIJK Wegwijs in fiscaliteit en de sportsector Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen Agenda 1. Btw in de sportsector - Wie is btw-plichtig? - Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? - Mijn sportclub is niet vrijgesteld van btw: wat nu? - Risico s en boetes? 2. Andere fiscale topics - Inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting) - Patrimoniumtaks - Belastingstelsel van vergoedingen aan sporters 3. En wat na vandaag? 2 1

2 1. Btw in de sportsector 3 Inleiding Vier stellingen omtrent btw: Mijn sportclub is een vzw/feitelijke vereniging en heeft dus niets te maken met btw Btw heeft voor mijn sportclub enkel nadelen De fiscus voert geen btw-controles uit bij (sport)-vzw s Btw is een complexe materie 4 2

3 Inleiding Onderzoek naar de inkomsten van de Vlaamse sportclubs: Ruim 7/10 sportclubs krijgt gemeentelijke subsidies Het aandeel van deze subsidies in de totale inkomsten zijn maar zeer beperkt (gemiddeld 9%) De sportclubs in Vlaanderen zijn dus sterk afhankelijk van de inkomsten die ze zelf genereren Bron: Scheerder & Vos (2010) 5 Inleiding Inkomstenbronnen van de Vlaamse sportclubs: Lidgelden: 84% Gemeentelijke subsidies: 71,5% Sponsoring: 53,1% Geldacties/evenementen: 47,3% Cafetaria: 28,5% Wedstrijden/tornooien: 23,5% Subsidies federaties: 9,5% Andere: 8,3% Bron: Scheerder & Vos (2010) 6 3

4 Inleiding Conclusie: Deze inkomstenbronnen zijn niet zonder btw- gevolgen!!! 7 Wie is btw-plichtig? 8 4

5 Wie is btw-plichtig? Wie is btw-plichtig? Artikel 4 W.Btw: Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. Essentiële kenmerken: Iedere persoon In de uitoefening van zijn economische activiteit Geregeld en zelfstandig Handelingen verricht als bedoeld in W.Btw 9 Wie is btw-plichtig? Gelijk welke persoon Natuurlijke persoon Rechtspersoon (een handelsvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk) Ook verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (vb. feitelijke vereniging!) Uitoefening van een economische activiteit Deelneming aan het economische verkeer Activiteit onder bezwarende titel Met of zonder winstoogmerk Voorbeeld: exploitatie sportclub 10 5

6 Wie is btw-plichtig? Geregelde activiteit Het occasioneel uitoefenen van een economische activiteit is niet voldoende Zelfstandige activiteit Zelfstandig vanuit juridisch oogpunt Vb. geen arbeids- of bediendencontract 11 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? 12 6

7 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Het Btw-Wetboek voorziet een vrijstelling voor de exploitatie van een sportinrichting indien volgende drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn: De diensten moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf en verstrekt worden aan personen die er actief aan sport komen doen De diensten moeten worden verstrekt door een instelling die geen winstoogmerk heeft De ontvangsten die worden verkregen uit deze exploitatie, moeten uitsluitend dienen om de kosten van de diensten te dekken 13 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Exploitant van een sportinrichting: iedere sportvereniging die haar leden in de mogelijkheid stelt een bepaalde sport te beoefenen door de terbeschikkingstelling van uitrustingen, het geven van leiding, etc. ongeacht of die vereniging daartoe over een vaste infrastructuur beschikt. (bv. wielertoeristenclub, wandelclub, triatlonclub, duatlonclub, etc.) ongeacht of die vereniging eigenaar is van de geëxploiteerde infrastructuur of deze slechts huurt (vb. gemeentelijke sportcentra) 14 7

8 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Eerste voorwaarde: de diensten moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf en verstrekt worden aan personen die er actief aan sport komen doen: Met inbegrip van het ter beschikking stellen van sporttoestellen of artikelen 15 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Tweede voorwaarde: de diensten moeten worden verstrekt door een instelling die geen winstoogmerk heeft: Let op!: de juridische vorm (vb vzw) garandeert niet dat van de vrijstelling kan genoten worden. De werkelijke situatie (die uit de boekhouding blijkt) primeert op de juridische vorm van de vereniging. 16 8

9 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Derde voorwaarde: de ontvangsten die worden verkregen uit deze exploitatie, moeten uitsluitend dienen om de kosten van de diensten te dekken: Er mag dus geen uitkering van winsten zijn. Het overschot van ontvangsten op de werkingskosten moet gebruikt worden als werkingskosten van de sportvereniging 17 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Voorbeeld: Een vzw tennisclub vraagt jaarlijks lidgeld aan haar leden. Dit geeft haar ontvangsten voor een bedrag van EUR. In ruil hiervoor krijgen de leden éénmaal per week training. De vzw tennisclub zorgt voor de sportinfrastructuur en de nodige begeleiding. 18 9

10 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Conclusie : indien een sportclub aan deze voorwaarden voldoet, zijn haar diensten vrijgesteld van btw: Zij dient geen btw aan te rekenen op haar diensten Zij dient geen btw-formaliteiten te vervullen (btw- aangifte, factuur, etc.) Zij kan geen btw in aftrek brengen 19 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Wat met de overige activiteiten van een sportclub?: Fuif? Uitbating cafetaria? Inkomgelden bij wedstrijden? Lidgeld? Publiciteit? Drankautomaat? Verkoop sportmateriaal? Verhuur sportmateriaal? Verhuur sportterrein? 20 10

11 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Een sportclub organiseert regelmatig evenementen ter verkrijging van financiële steun (vb. quiz, fuif, BBQ, pannekoekenslag, spaghetti-avond, etc.). Dergelijke evenementen zijn eveneens vrijgesteld van btw indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: De organiserende sportvereniging is zelf (deels) vrijgesteld van btw op grond van de vrijstelling voor de exploitant van een sportinrichting Het evenement is gericht op het verkrijgen van financiële steun (de inkomsten dienen ter dekking van de kosten) Uitsluitend ten bate van de sportvereniging Occasioneel karakter!! 21 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Valt het organiseren van een sportevenement (vb. tornooi) door een sportclub ook onder deze vrijstelling? Beslissing van 11 juli 2011 Begrip uitzonderlijke opbrengsten Doel van de sportclub? 22 11

12 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Een sportclub heeft een cafetaria. Moet zij hierop btw aanrekenen?: De verkoop van spijzen en dranken in een cafetaria is in principe altijd(!) aan btw onderworpen! Geen gebruik van de forfaitaire regeling! 21% btw aanrekenen (aankoopfacturen kunnen wel opgesplitst zijn in 6% en 21%) Let op: gratis consumpties! 23 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Publiciteit: het voeren van reclame tegen betaling is een belastbare dienst! ongeacht de manier waarop het gebeurt (vb. website, drukwerken, ledenblad, sportkledij, borden, etc.)! 24 12

13 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Het voeren van publiciteit in ruil voor sponsorgelden: de sponsoring wordt geacht een betaling te zijn voor een belastbare handeling (zijnde het voeren van publiciteit) Dergelijke sponsoring is aldus onderworpen aan btw! Voorbeelden: Voeren van publiciteit in ledenbladen, website, etc. Sporttruitjes met reclame van de sponsor 25 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Verkoop van sportmateriaal: Verkoop van sportmateriaal (kleren, sportattributen, etc.) is altijd aan 21% btw onderworpen! Verhuur van sportmateriaal aan een andere sportvereniging? Verhuur van haar sportterrein aan een andere sportvereniging? 26 13

14 Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld van btw? Voorbeeld Een vzw voetbalclub vraagt aan haar leden jaarlijks lidgeld. Het lidgeld bedraagt in totaliteit 300EUR. Dit lidgeld kan als volgt opgesplitst worden: 200 EUR eigenlijk lidgeld; 100 EUR trainingspak 27 Welke soorten btw-plichtigen? Vrijgestelde btw-plichtigen: btw-plichtigen die genieten van een btw-vrijstelling Kleine ondernemingen : btw-belastebelaste jaaromzet < EUR Gemengde btw-plichtigen (zowel vrijgestelde handelingen als btw-belastebelaste handelingen) Gewone btw-plichtige: valt niet onder één of andere bijzondere regeling 28 14

15 Wanneer is mijn sporttrainer vrijgesteld van btw? Is de sporttrainer een btw-belastingplichtige? Tussen de sporttrainer en de sportclub is er een band van ondergeschiktheid (vb. arbeidsovereenkomst of op basis van de concrete omstandigheden): geen btw- belastingplichtige! De sporttrainer geeft op zelfstandige basis training aan de leden. Hij staat dus niet onder het gezag van de sportclub (vb. hij ontvangt geen richtlijnen van de club): btw-belastingplichtige! 29 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? 30 15

16 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Btw-Administratie op de hoogte brengen middels formulier 604 A ( begin van een activiteit ). Facturen uitreiken? Btw-boekhouding Indiening periodieke btw-aangifte Andere formaliteiten (vb. btw-listing) Hoeveel btw mag ik in aftrek brengen? 31 Uitreiken van facturen? 32 16

17 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Mijn sportclub heeft een btw-nummer: ben ik nu verplicht een factuur uit te reiken? In principe dient een factuur uitgereikt te worden; Uitzondering: aan particulieren is er geen facturatieplicht! Btw-bonnetjes? rekening en ontvangstbewijs bij de verstrekking van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt, verschaffen van gemeubelde logies, etc. Ook voor een sportclub? Ticket geregistreerd kassasysteem? 33 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Verplichte factuurvermeldingen o.a.: Uitreikingsdatum en volgnummer in het verkoopjournaal Naam, adres, btw-nummer van de uitreiker en eventueel ondernemingsnummer Naam, adres en btw-nummer van de klant Omschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten Datum levering van goederen of voltooiing van de dienst Per btw-tarief: tarief: maatstaf van heffing en eventuele kortingen Btw-tarief: tarief: het totaalbedrag van de btw uitgedrukt in munteenheid van de lidstaat van de levering of dienst Verwijzing naar wettelijke vrijstellingsreden of reden waarom geen btw werd aangerekend Verwijzing naar vroeger uitgereikte stukken 34 17

18 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Indien factuur niet correct of onvolledig GEEN RECHT OP AFTREK! Bij inbreuk: Boetes op ten onrechte afgetrokken btw Nalatigheidsintresten van 0,8% per maand 35 Btw-tarief 36 18

19 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Drie verschillende btw-tarieven tarieven in België: 21%: standaard-tarieftarief 12%: tussentarief (vb. restaurantdiensten) 6%: laagste tarief (vb. inkomtickets) 37 Btw-boekhouding 38 19

20 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Btw-boekhouding: Iedere btw-plichtige dient een controleerbare boekhouding te voeren aangepast aan zijn activiteit Deze btw-boekhouding boekhouding bevat: een aankoopjournaal; een verkoopjournaal en een dagontvangstenboek. Alle aankoop- en verkoopfacturen dienen opgenomen te worden zonder uitstel en in volgorde van datum. Boekingen gebeuren op basis van verantwoordingsstukken Totalen dienen per blad gemaakt en overgedragen te worden Bewaarplicht documenten/boeken in principe 7 jaar (15 jaar voor onroerende bedrijfsmiddelen) 39 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Dagontvangstenboek Bij te houden wanneer men niet verplicht is een factuur uit te reiken (en geen factuur heeft uitgereikt). Vb. verkoop aan particulieren Totaal bedrag dagontvangsten worden ingeschreven van dag tot dag. Afzonderlijke inschrijving met vermelding aard goederen vereist indien prijs goed >250 (tenzij verantwoordingsstukken worden opgemaakt met vermelding bedrag /aard goederen) Afzonderlijke inschrijving per btw-tarief tarief vereist Op einde aangifteperiode worden totalen gemaakt van de maatstaf van heffing en btw-bedragenbedragen per tarief 40 20

21 Indiening periodieke btw-aangifte 41 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Btw-aangifte per kwartaal of per maand? Elektronische indiening Indiening en betaling: steeds 20 ste van de maand volgend op de periode: Vb. aangifte januari 2011 indiening 20/02/2011 Vb. aangifte 1 ste kwartaal 2011 indiening 20/04/2011 Referentie niet vergeten!! 42 21

22 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Teruggaaf btw in principe op kwartaal basis: Aankruisen van teruggaaf in laatste aangifte kwartaal Tijdig indienen aangiften Laattijdige indiening: Boete 25EUR per maand indien geen verschuldigde btw Boete 50EUR per maand indien verschuldigde btw Nalatigheidsinteresten 0,8% per maand 43 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Deel I : algemene inlichtingen (aanduiding naam, adres, btw-nummer, periode aangifte, aanvraag terugbetaling) Deel II: uitgaande handelingen Vak 00 - Handeling bijzondere regeling (ook vrijgestelde handelingen) Maatstaf van heffing Vak 01 - Verkoop goederen en diensten 6% - Maatstaf van heffing Vak 02 - Verkoop goederen en diensten 12% - Maatstaf van heffing Vak 03 - Verkoop goederen en diensten 21% - Maatstaf van heffing Vak 45 btw te voldoen door medecontractant Maatstaf van heffing Vak 46 vrijgestelde IC-leveringen Vak 47 andere vrijgestelde handelingen Vak 48 creditnota op IC-leveringen Vak 49 creditnota op alle andere leveringen 44 22

23 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Deel III : Inkomende handelingen Vak 81 - Aankoop Handelsgoederen Maatstaf van heffing Vak 82 - Aankoop diensten en diverse goederen Maatstaf van heffing Vak 83 - Aankoop bedrijfsmiddelen Maatstaf van heffing Vak 84 - inkomende creditnota op IC-verwerving Maatstaf van heffing Vak 85 - inkomende creditnota op alle andere inkomende handelingen Maatstaf van heffing Vak 86 IC verwervingen in België Vak 87 Aankoop IC diensten in België / werk in onroerende staat / invoer vergunning etc 45 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Deel IV : Verschuldigde btw Vak 54 verschuldigde btw op lokale verkopen Vak 55 verschuldigde btw op ICV goederen (combinatie met vak 86) Vak 56 verschuldigde btw op IC diensten / WOS etc (combinatie met vak 87) Vak 57 verschuldigde btw op invoeren (ET14.000) (combinatie vak 87) Vak 61 herzieningen /correcties btw in voordeel staat Vak 63 terug te storten btw inkomende CN s Deel V : Aftrekbare btw Vak 59 aftrekbare btw Vak 62 herzieningen / correcties in voordeel BP Vak 64 te ontvangen btw uitgaande CN s Deel VI : Saldo Vak 71 Te betalen btw door de sportclub Vak 72 Terug te storten btw door de Btw-Administraite 46 23

24 Andere btw-formaliteiten? 47 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Bijkomende aangiften bij gewone btw-plicht Jaarlijkse lijst van de Btw-belastingplichtige afnemers (doc. 725) In te dienen op 31 maart volgend op kalenderjaar Enkel Belgische btw-belastingplichtige belastingplichtige afnemer op te nemen Enkel opnemen indien bedrag hoger is dan 250 Niet indiening boete 2500 per aangifte Ook indiening indien nihil! Intracommunautaire listing (doc. 723) Enkel leveringen aan andere EU-Btw-belastingplichtigen dienen opgenomen te worden Niet indiening boete 2500 per aangifte 48 24

25 Recht op aftrek 49 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Mijn sportclub dient btw aan te rekenen op de diensten die niet vrijgesteld zijn van btw. De ontvangen btw dient hij door te storten aan de fiscus Mijn sportclub heeft recht op aftrek van btw. De betaalde btw (aan de leveranciers) mag de sportclub (geheel of gedeeltelijk) in aftrek brengen! 50 25

26 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Sportverenigingen kunnen gemengde btw-plichtigen zijn. Deze gemengde btw-plicht heeft ook gevolgen voor de btw-aftrek. Er zijn twee manieren om als gemengde btw-plichtige het recht op aftrek uit te oefenen: de regel van het algemeen verhoudingsgetal de regel van het werkelijke gebruik (optie!) 51 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal = breuk teller = omzet onderworpen aan btw (per kalenderjaar) noemer = btw-belastebelaste omzet + vrijgestelde omzet (per kalenderjaar) wordt uitgedrukt in een percentage dat steeds wordt afgerond naar de hogere eenheid uitoefening van de aftrek: voorlopig verhoudingsgetal (bepaald op basis van de handelingen van het vorig kalenderjaar) achteraf regularisatie: definitief verhoudingsgetal dat voor 20 april van volgende jaar moet gekend zijn 52 26

27 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Aftrek volgens de regels van het werkelijk gebruik optie door de belastingplichtige (via een bijzonder stuk in te dienen bij het bevoegde controlekantoor) wijze van uitoefening van de aftrek: kosten uitsluitend verbonden aan vrijgestelde activiteit geen aftrek kosten uitsluitend verbonden aan belastbare activiteit aftrek volgens normale regels kosten verbonden aan beide activiteiten aftrek volgens bijzondere verhoudingsgetallen 53 Mijn sportvereniging is niet vrijgesteld van btw: wat nu? Voorbeeld: een sportclub vzw heeft een belangrijk bedrag aan sponsoring per jaar. De inkomsten uit deze sponsoring bedragen jaarlijks EUR. De ontvangen lidgelden bedragen EUR. Het algemeen verhoudingsgetal = / (=75%) Algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik? 54 27

28 Btw en subsidies 55 Btw en subsidies Twee categorieën: Prijssubsidies: een prijssubsidie houdt rechtstreeks en evenredig verband met de prijs van de geleverde goederen of diensten aan consumenten Werkingssubsidies: een werkingssubsidie houdt geen rechtstreeks verband met de prijs maar kan onrechtstreeks een weerslag hebben op de uiteindelijke kostprijs van een goed of een dienst 56 28

29 Btw en subsidies Belastbaarheid van subsidies Over het bedrag aan ontvangen subsidies kan btw verschuldigd zijn in de mate dat ze deel uitmaken van de maatstaf van heffing (i.e. wanneer de subsidies rechtstreeks verband houden met de prijs ) Drie voorwaarden: de subsidie moet een tegenprestatie of een element van de tegenprestatie van de levering of de dienst vormen de subsidie moet betaald worden aan de producent, aan de leverancier of aan de dienstverlener de subsidie moet betaald worden door een andere persoon dan de partijen die deelnemen aan de belastbare handeling 57 Risico s en boetes? 58 29

30 Risico s en boetes? Verjaringstermijnen: In principe drie jaar In geval van fraude: zeven jaar! Geschillen inzake btw: Administratieve fase Gerechtelijke fase 59 Conclusie 60 30

31 Conclusie Informeer u omtrent deze complexe materie! Zorg dat je de btw-principes correct toepast: Draag btw af op de btw-belastebelaste inkomsten Trekt niet 100% van de betaalde btw af Denk tijdig aan de btw-formaliteiten De fiscus controleert wel degelijk sportclubs (vzw s of feitelijke verenigingen) Btw is geen exacte wetenschap. Discussie met uw btw- controleur zal er altijd zijn! Fiscaliteit in de sportsector 62 31

32 Fiscaal regime inkomstenbelastingen Zonder rechtspersoonlijkheid Met rechtspersoonlijkheid Personenbelasting Vennootschapsbelasting Rechtspersonenbelasting 63 Fiscaal regime inkomstenbelasting Rechtspersonenbelasting (RPB) of vennootschapsbelasting (VenB)? Cruciale vraag: is er een exploitatie of zijn er verrichtingen van winstgevende aard? Het begrip exploitatie : de bedrijvigheid van een VZW kan slechts zelden als een exploitatie worden beschouwd Het begrip verrichtingen van winstgevende aard? Worden niet beoogd: Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen (vb. jaarlijkse afsluitings BBQ) Bijkomstige bedrijvigheid (vb. uitbating van een cafetaria) 64 32

33 Fiscaal regime inkomstenbelasting Rechtspersonenbelasting (RPB) of vennootschapsbelasting (VenB)? Bekijk ook de statuten! Bijvoorbeeld: indien in de statuten een mogelijkheid is voorzien tot dividenduitkering vereniging kan niet onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting Bewijslast inzake belastbaarheid: in de eerste plaats moet de VZW zelf oordelen of ze belast wordt in de RPB of in de VenB 65 Fiscale aangifte RPB Aanslagjaar?: In de RPB valt een aanslagjaar samen met een kalenderjaar, ook al valt het boekjaar niet samen met het kalenderjaar! Wettelijke grondslag artikel 200, c KB/WIB: Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd Voorbeeld: aanslagjaar 2011 Belastbaar tijdperk = kalenderjaar 2010 Termijn voor indiening?: Praktijk: kijk naar de datum op het aangifteformulier Voor aanslagjaar 2011 is de datum: 15 september 66 33

34 Fiscale aangifte RPB Welke documenten moeten meegestuurd worden? rekeningen nodig ter beoordeling van het toepasselijke belastingstelsel Bijvoorbeeld: staat van ontvangsten en uitgaven, jaarrekening, enz. Verplichting? Het indienen van een aangifte in de RPB is een strikt wettelijke verplichting Zelfs wanneer de belastingplichtige oordeelt dat er geen enkele belasting verschuldigd is. Ook een nihil-aangifte moet worden ingediend! 67 Fiscale aangifte RPB Enkele opmerkingen: In de RPB wordt men niet belast op de winst! In de RPB zijn slechts bepaalde inkomsten belastbaar Vb. onroerende inkomsten, roerende inkomsten, enz. In de RPB zijn er verschillende tarieven van toepassing naargelang de aard van de belastbare inkomsten 68 34

35 Fiscale aangifte RPB Welke inkomsten zijn niet belastbaar in de RPB (aangezien zij niet uitdrukkelijk zijn vermeld)?: De winsten behaald uit een bijkomende economische bedrijvigheid (vb. uitbating cafetaria in eigen beheer) Subsidies Schenkingen Ledenbijdragen (ook van ereleden en van andere soorten leden) 69 Fiscale aangifte RPB Welke inkomsten zijn (onder meer) wel belastbaar in de RPB? Onroerende inkomsten Verhuurde onroerende goederen Zijn belastbaar in de RPB Uitzondering: verhuur aan een natuurlijke persoon die de onroerende goederen noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroepswerkzaamheid gebruikt (vb. verhuur cafetaria aan een lid van de sportclub) Tarief: 20% 70 35

36 Fiscale aangifte RPB Onroerende inkomsten Wat moet ik aangeven? Vak I.A.1.a : bruto-bedragbedrag van de huurprijs en de huurvoordelen Vak I.A.1.b: aftrekbare kosten: 40% voor gebouwde onroerende goederen - de vermindering moet kleiner zijn dan 2/3 van een niet-geïndexeerd KI x jaarlijkse coëfficiënt door de Koning bepaald) 10% voor niet-gebouwde onroerende goederen Vak I.A.1.d: het geïndexeerde kadastraal inkomen Vak I.A.1.e: belastbare grondslag 71 Fiscale aangifte RPB Onroerende inkomsten Quid niet-verhuurde onroerende goederen? Onroerende voorheffing is verschuldigd Niet aangeven in de RPB 72 36

37 Fiscale aangifte RPB Let dus op met onroerende inkomsten! Voorbeeld: De sportclub doet afstand van de exploitatie van de cafetaria Opbrengst = belastbaar Onroerend karakter Roerend karakter 73 Fiscale aangifte RPB Onroerende inkomsten Bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten Worden niet beoogd: naakte eigendom, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden Vak I.A.2: bruto-bedragbedrag (zonder enige aftrek) Tarief: 20% Opmerking: ook de meerwaarden gerealiseerd op onroerende goederen zijn belast in de RPB (afzonderlijke belastingregime) 74 37

38 Fiscale aangifte RPB Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard: Vak V van de aangifte Welke kosten of voordelen? Onder andere bezoldigingen, commissies, enz. Verantwoording? Opmaken van individuele fiches ( of ) Tarief: 309%!!!! Quid verborgen winsten : ook belastbaar in de RPB? 75 Fiscale aangifte RPB Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing (Vak VIII). Worden onder meer beoogd: inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen : Vb: concessie van een cafetaria? De aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtigen moeten zelf de roerende voorheffing aan de Staat storten indien de bedoelde inkomsten zonder inhouding of storting van roerende voorheffing werden verkregen (art. 262, 1, a), WIB92) Aangifte in de roerende voorheffing (formulier 273 binnen de vijftien dagen) 76 38

39 Fiscale aangifte RPB Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing (Vak VIII). Worden onder meer beoogd: concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting om er reclamedragers te plaatsen Binnen een sportinrichting: sportterreinen, sporthallen, sportcomplexen, de gesloten omlopen, de tribunes, de kantines, de muren van de omheining,..., Publiciteit is bedoeld voor andere dan de toeschouwers bij een sportmanifestie Praktijk: wie kan de publiciteit lezen? 77 Taks tot vergoeding der successierechten De taks tot vergoeding der successierechten In principe van toepassing op alle VZW s De belasting is verschuldigd op het geheel van de bezittingen, onder andere uitgezonderd: jaarlijkse bijdragen en inschrijvingsgelden liquiditeiten bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging (vb zichtrekening) Uitzondering: indien waarde < EUR Indien verschuldigde belasting < 125 EUR Tarief: 0,17% 78 39

40 Taks tot vergoeding der successierechten Wanneer in te dienen? Binnen de eerste drie maanden van elk aanslagjaar op het kantoor der successierechten, dus uiterlijk op 31 maart Betaling? Eveneens vóór 31 maart 79 Bezoldigde sportbeoefenaar Wie? Wat? Sportbeoefenaar Belastbare bezoldiging (aan te geven in de personenbelasting) Belastingtarieven zijn afhankelijk van de leeftijd van de sportbeoefenaar Opmaak fiche door de sportclub Fiscaal voordeel voor de sportclub: 80% vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing (voorwaarden!) 80 40

41 Bezoldigde sportbeoefenaar Jonge sportbeoefenaar: Ouder dan 16 jaar en jonger dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar Oudere sportbeoefenaar: Ouder dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar Het beroepsinkomen uit een andere beroepsactiviteit is groter dan het beroepsinkomen uit hun sportieve activiteiten ( sportieve nevenactiviteiten ) Andere sportbeoefenaar, onder andere: Jonger dan 16 jaar Ouder dan 26 jaar én beroepsinkomen uit de sportieve activiteiten zijn groter dan de andere beroepsinkomsten 81 Bezoldigde sportbeoefenaar Jonge sportbeoefenaar Oudere sportbeoefenaar Andere sportbeoefenaar 1 ste schijf van EUR (sportactiviteit) afzonderlijk belastbaar aan 16,5% 1 ste schijf van EUR (sportactiviteit) afzondelijk belastbaar aan 33% Progressieve tarieven 82 41

42 Bezoldigde sportbeoefenaar Sportbeoefenaar (rijksinwoner): Inkomen belastbaar als Bezoldiging: Fiche Baten: fiche Bezoldigde sportbeoefenaar Wie? Begeleider: regelt logistiek van sportbeoefenaar en sportwedstrijden Trainer / opleider: omkadert en vormt de sportbeoefenaar in ruime zin, ongeacht benaming en functie of hoedanigheid Scheidsrechter: geen fiscale definitie (= iemand die voor de naleving van de spelregels zorgt) 84 42

43 Bezoldigde sportbeoefenaar Scheidsrechter (bezoldigingen werknemer) Trainer Opleider Begeleider (bezoldigingen of baten) ongeacht leeftijd het beroepsinkomen uit een andere beroepsactiviteit is groter dan het beroepsinkomen uit hun sportieve activiteiten ( sportieve nevenactiviteiten ) 1 ste schijf van EUR (sportgerelateerde activiteiten) afzonderlijk belastbaar aan 33% 85 Fiscale voordelen in de sportsector Voordeel voor de sportclub: 80% vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: Jonge sportbeoefenaar: géén bestedingsverplichting Oudere sportbeoefenaar: wel bestedingsverplichting Voordeel voor de sportbeoefenaar: in bepaalde gevallen vrijstelling voor wedstrijdpremies naar aanleiding van internationale wedstrijden RAADPLEEG EEN SPECIALIST! 86 43

44 3. Wat na vandaag? 87 Samenwerking VSF en KPMG Aan de slag! Het Dynamo Project en KPMG laten u niet in de steek: in het kader van het Dynamo Project worden volgende diensten (gratis) aangeboden: Maatopleidingen omtrent btw Is mijn sportclub btw-plichtig? (maatopleiding 1) Assistentie met betrekking tot de btw-formaliteiten (maatopleiding 2) 88 44

45 89 KPMG Pieter De Ranter Supervisor The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG 2010 [Insert KPMG Legal (member Entity]), firm name), a Belgian (legal civil entity CVBA/SCRL type) and a member and firm a of member the KPMG network firm of the independent KPMG member network firms affiliated of independent with KPMG International member Cooperative firms affiliated ( KPMG International ), with KPMG a Swiss International, entity. All rights reserved. a Swiss Printed in Belgium. 90 cooperative. All rights reserved. Printed in Belgium. 45

Filip De Scheemaeker KPMG Belastingconsulenten, Antwerpen

Filip De Scheemaeker KPMG Belastingconsulenten, Antwerpen SPORTPRAKTIJK Wegwijs in btw en de sportsector Filip De Scheemaeker KPMG Belastingconsulenten, Antwerpen Agenda 1. Inleiding 2. Wie is btw-plichtig? 3. Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? 4. Mijn sportclub

Nadere informatie

SPORTPRAKTIJK. Ludo Frans Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen 25 januari 2010

SPORTPRAKTIJK. Ludo Frans Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen 25 januari 2010 SPORTPRAKTIJK Btw-knelpunten in de sportsector Ludo Frans Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen 25 januari 2010 Agenda 1. Onderzoek naar de btw-knelpunten in de sectoren cultuur, sport en jeugd 2.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 5 Deel I. Inleidende hoofdstukken... 13 Hoofdstuk 1. Boekhoudkundige verplichtingen... 14 Hoofdstuk 2. Rechstpersonenbelasting...19 Deel 2. Btw...25 Hoofdstuk 1. Algemeen...

Nadere informatie

Union Customs Code en Export FIT Exportbeurs

Union Customs Code en Export FIT Exportbeurs Union Customs Code en Export FIT Exportbeurs 28 juni 2016 Agenda Uitvoerprocedure Exporteur - Definitie exporteur - Casussen 2 Uitvoerpr ocedure 3 De uitvoerprocedure Uitvoeraangifte Exporteur Kantoor

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven Week van het Internationaal Ondernemen Turkije VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt 9 oktober 2014 Fikret Seven AGENDA 1. Inleiding 2. Fiscale aandachtspunten 3. Grensoverschrijdende financiering

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

INFOFICHE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR ONROERENDE VOORHEFFING RECHTSPERSONENBELASTING

INFOFICHE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR ONROERENDE VOORHEFFING RECHTSPERSONENBELASTING INFOFICHE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR ONROERENDE VOORHEFFING RECHTSPERSONENBELASTING 1. Onroerende voorheffing Korte samenvatting Eigenaars, wiens onroerende goederen bestemd worden voor onderwijs, zijn

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Zorgcontrollersdag 1 februari 2017

Zorgcontrollersdag 1 februari 2017 Zero-Based-Budgeting in de zorg Zorgcontrollersdag 1 februari 2017 Inhoud 1. Welkom en opening 2. Huidig budgetproces 3. Zero-Based-Budgeting (ZBB) 4. Business Case ZBB in de zorg 5. Take-aways 1. Welkom

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe regels voor de witte kassa Newsflash Nieuwe regels voor de witte kassa Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke advocatenkantoor Onderwerp Vestiging van een recht van vruchtgebruik of van naakte eigendom Datum september 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - april 2014 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 14 01.04.2014 Btw Datum van uitwerking van de overgang

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

Zijn zorghotels de toekomst?

Zijn zorghotels de toekomst? Zijn zorghotels de toekomst? Fiscale en btw-aspecten voor ziekenhuizen 21 mei 2014 Brigitte Braeckmans Olivier Gios Btw-aspecten voor ziekenhuizen Pagina 2 Btw-aspecten ziekenhuizen Agenda Vrijstelling

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: De onroerende verhuur: een steeds enger wordend begrip...13 1.1 Definiëring van de onroerende verhuur...13 1.1.1 Algemeen...13 1.1.2 Belgisch administratief

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie