I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN"

Transcriptie

1 Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari De administratie heeft de federaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders ingelicht van het volgende: I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN A. Wettelijk kader Een ontwerp van wet dat op 1 januari 2012 in voege treedt, bepaalt dat artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek zal worden aangepast met name dat de woorden notarissen en gerechtsdeurwaarders worden geschrapt. B. Maatstaf van heffing I. Principes Overeenkomstig artikel 26 van het Wetboek wordt voor de levering van goederen en de diensten de belasting berekend over alles wat de leverancier of dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handeling verband houden. Tot de maatstaf van heffing behoren ondermeer de sommen die de leverancier van het goed of dienstverrichter aan diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt in rekening brengt als kosten van commissie, verzekering, vervoer, ongeacht of zulks al dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeenkomst. Belastingen, rechten en heffingen moeten eveneens in de maatstaf van heffing worden opgenomen. Artikel 28, 5 van het Wetboek bepaalt evenwel dat de sommen voorgeschoten door de leverancier of de dienstverrichter voor uitgaven die hij ten name en voor rekening van zijn medecontractant heeft gedaan niet tot de maatstaf van heffing behoren. II. Administratief standpunt. Overeenkomstig hetgeen voorafgaat dient de notaris naast zijn ereloon alle door hem gemaakte kosten op te nemen die hij doorrekent aan de klant met inbegrip van de belastingen en de heffingen waarvan hij de schuldenaar is en die van hem gevorderd worden, ongeacht of hij deze al dan niet afzonderlijk in rekening brengt. Het betreft onder andere: - het recht op geschriften - het OVAM-attest Vlaanderen - het BIM-attest Brussel - kosten m.b.t. de aflevering van een kadastraal uittreksel - kosten m.b.t. de inschrijvingen in de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten 1

2 Wanneer de uitgaven evenwel betrekking hebben op diensten die de notaris maakt in naam en voor rekening van zijn klanten kunnen zij als voorschot worden beschouwd op voorwaarde dat de prijs van deze diensten door de dienstverrichter rechtstreeks op naam en voor rekening van de medecontractant wordt gefactureerd. Een door de notaris betaalde taks, recht of belasting kan slechts als een voorschot worden beschouwd wanneer de betaling werd gedaan in naam van de klant die er persoonlijk ten aanzien van de bevoegde overheid schuldenaar van is en voor het juiste bedrag aan laatstgenoemde wordt doorgerekend. Of de klant al dan niet schuldenaar is van de taksen, rechten of belastingen zal blijken uit de betreffende wetten, decreten, ordonnanties en regelgeving. De volgende doorgerekende kosten kunnen aangemerkt worden als voorschotten in de zin van artikel 28, 5 van het Wetboek: - registratierechten m.b.t. te registreren akten - hypotheekrecht en erelonen van de hypotheekbewaarder bij hypothecaire inschrijving - erelonen van de hypotheekbewaarder bij overschrijving van aktes die overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet onderworpen zijn aan de formaliteit van de overschrijving - kosten van doorhaling van een hypothecaire inschrijving, overschrijving of kantmelding - het rolrecht - kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad van vennootschapsakten op voorwaarde dat de factuur van het Belgisch Staatsblad rechtstreeks wordt opgemaakt op naam van de cliënt. C. Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting I. Principes Overeenkomstig artikel 22 van het Btw-Wetboek vindt het belastbaar feit, voor diensten, plaats op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. In paragraaf 2 van hetzelfde artikel 22 wordt gesteld dat de belasting opeisbaar wordt op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. Wordt de prijs of een deel ervan voor dat tijdstip gefactureerd of ontvangen, dan wordt, in afwijking van hetgeen voorafgaat, de belasting over het gefactureerde of ontvangen bedrag opeisbaar, al naar het geval, op het tijdstip van het uitreiken van de factuur of op het tijdstip van de incassering. II. Administratief standpunt Men dient men ervan uit te gaan dat de belasting opeisbaar wordt op het ogenblik van het verlijden van de akte. In het bijzonder wat de openbare verkopen betreft zal de btw opeisbaar zijn op het ogenblik dat de verkoop definitief tot stand komt. Voor de andere dienstverrichtingen (aangiften van nalatenschap, legalisatie van documenten, adviezen) zal om dezelfde reden de btw opeisbaar zijn bij de voltooiing van de dienst. Indien eventueel in uitzonderlijke gevallen toch een voortijdige incassering of facturatie zou gebeuren is de belasting opeisbaar op dat ogenblik en tot beloop van het geïncasseerde of gefactureerde bedrag. Hierbij wordt opgemerkt dat de administratie van oordeel is dat de storting van een provisie geen incassering is in de zin van hetgeen voorafgaat. 2

3 D. Verplichtingen I. Identificatie voor btw-doeleinden De notaris dient zich voor btw-doeleinden te laten identificeren bij het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert. Om zich te identificeren voor btw-doeleinden dient het document 604 A gebruikt te worden. De papieren versie kan verkregen worden op het bevoegd btw-controlekantoor of via (ga naar myminfin zonder authentificatie en klik op Formulieren onder Gegevens en documenten ) en dient overgemaakt te worden aan het btw-controlekantoor. Het indienen van het formulier op elektronische wijze is ook mogelijk maar vereist de tussenkomst van een ondernemingsloket. Het btw-nummer moet uiterlijk 20 januari 2012 aangevraagd zijn. II. Periodieke aangifte a).principe: De belastingplichtige notarissen zijn overeenkomstig artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Btw-Wetboek, gehouden iedere maand een aangifte in te dienen. Indien men echter aan de voorwaarden van artikel 18, 2, van het koninklijk besluit nr. 1, voldoet, kan men kiezen voor de normale btw-regeling met indiening van kwartaalaangiften. De belangrijkste voorwaarde ter zake is dat de jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan EUR. De periodieke aangifte moet uiterlijk de 20 ste dag volgend op het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft worden b).tolerantie: De administratie aanvaardt bij wijze van overgang dat een indiener van maandaangiften de handelingen m.b.t. januari, februari en maart 2012 pas opneemt in de aangifte m.b.t. april 2012 (samen met de handelingen van april 2012) die uiterlijk 20 mei 2012 moet worden Deze tolerantie vereist evenwel dat er m.b.t. de maanden januari, februari en maart 2012, uiterlijk respectievelijk 20 februari, 20 maart en 20 april 2012 een nihilaangifte wordt In dezelfde zin is het toegestaan dat een indiener van kwartaalaangiften de handelingen van het eerste kwartaal 2012 pas opneemt in de aangifte m.b.t. het tweede kwartaal 2012 (samen met de handelingen van het tweede kwartaal) die uiterlijk 20 juli 2012 moet worden Deze tolerantie vereist evenwel dat er m.b.t. het eerste kwartaal 2012, uiterlijk 20 april 2012 een nihilaangifte wordt Het betreft een facultatieve tolerantie zodat de belastingplichtigen die in de mogelijkheid zijn hun systemen eerder aan te passen aan de btw-wetgeving, ervan kunnen afzien en de terzake geldende bepalingen volgen. Bovendien is het, in het geval van een maandaangever, toegestaan dat handelingen van januari 2012 en februari 2012 worden opgenomen in de aangifte m.b.t. februari 2012 die 3

4 uiterlijk 20 maart 2012 moet worden ingediend (met indiening van een nihilaangifte voor de maand januari 2012), maar vervolgens, moeten voor de volgende aangiften de gewone regels gerespecteerd worden. In die zin mogen eveneens de handelingen van januari 2012, februari 2012 en maart 2012 opgenomen worden in de aangifte m.b.t. maart 2012 die uiterlijk 20 april 2012 moet worden ingediend (met indiening van nihilaangiften voor de maanden januari en februari 2012), maar vervolgens moeten voor de volgende aangiften de gewone regels toegepast worden. III. Facturatie a). Principe Overeenkomstig artikel 53, 2, van het Btw-Wetboek, is de belastingplichtige ertoe gehouden een factuur uit te reiken aan zijn medecontractant ( ) wanneer hij een levering van goederen of een dienst heeft verricht voor een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon ( ). Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 1 moet de factuur worden uitgereikt uiterlijk de vijfde werkdag van de maand na die waarin de belasting opeisbaar is geworden overeenkomstig de artikelen 17, 1, en 22, 2, van het Btw-Wetboek over het geheel of een deel van de prijs. b).tolerantie inzake de uiterlijke uitreikingsdatum van de factuur De administratie aanvaardt, bij wijze van overgang, dat de handelingen van januari 2012, februari 2012 en maart 2012 pas uiterlijk 30 april 2012 dienen te worden gefactureerd. Het is tijdens de tolerantieperiode toegestaan dat er eerder gefactureerd wordt. Het is evenwel zo dat vanaf het moment dat de belastingplichtige inzake indiening van btwaangiften afziet van de aangeboden tolerantie, hij inzake facturatie de uiterlijke uitreikingsdatum, met name de 5 de werkdag van de maand na die waarin de btw opeisbaar is geworden, dient te respecteren. Wanneer bijvoorbeeld een maandaangever beslist om de handelingen van januari 2012 en februari 2012 op te nemen in de aangifte m.b.t. februari 2012 die uiterlijk 20 maart moet worden ingediend, dienen de facturen m.b.t. de handelingen van januari 2012 uiterlijk 29 februari 2012 uitgereikt te worden en deze m.b.t. de handelingen van februari 2012 uiterlijk de 5 de werkdag van maart IV. Uitoefenen van de historische aftrek a).omvang Bij toepassing van artikel 22 NIEUW van het koninklijk besluit nr. 3 zal een notaris die op grond van artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde leveringen van goederen of diensten verricht die geen recht op aftrek geven en voor dezelfde handelingen belastingplichtige wordt met recht op aftrek, bij wijze van herziening zijn recht op aftrek kunnen uitoefenen voor: 1 de andere goederen en diensten dan bedrijfsmidde len, die nog niet werden gebruikt of verbruikt op 1 januari 2012; 4

5 2 de bedrijfsmiddelen die op 1 januari 2012 nog be staan, voor zover die goederen nog bruikbaar zijn en de termijn bepaald in artikel 48, 2, van het Btw-Wetboek nog niet verstreken is. Het herzieningstijdvak bedraagt 5 jaar voor de bedrijfsmiddelen, maar voor de belasting geheven van handelingen die strekken of bijdragen tot de oprichting van een onroerend goed, de verkrijging van een onroerend goed en de verkrijging van een zakelijk recht op een onroerend goed bedraagt het herzieningstijdvak evenwel 15 jaar. Het bedrag van de herziening is gelijk aan de belasting die niet in aftrek kon worden gebracht, verminderd met een vijfde of een vijftiende volgens het onderscheid gemaakt naargelang de aard van het goed overeenkomstig artikel 9, 1 per jaar tussen het jaar waarin de wijziging van de belastingregeling zich heeft voorgedaan en het jaar dat overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 3 in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de aftrek. Deze herziening gebeurt bij toepassing van de artikelen 45 tot 49 van het Btw-wetboek en overeenkomstig de regels van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 3. b). Op te maken inventaris en tijdstip van indiening van deze inventaris De herziening is afhankelijk van de indiening bij het controlekantoor van de belasting over de toegevoegde waarde waaronder de belastingplichtige ressorteert van een inventaris van de op 1 januari 2012 nog niet gebruikte of verbruikte goederen en diensten en van een staat van de op dat tijdstip nog bruikbare bedrijfsmiddelen. Die stukken worden opgemaakt in twee exemplaren waarvan er één bestemd is voor het btw-controlekantoor. Ze vermelden op gedetailleerde wijze de goederen en diensten die nog in aanmerking komen voor de herziening, de datum en het nummer van de factuur van de aankoop of het invoerdocument, de maatstaf van heffing waarover ze met de btw werden belast en het te regulariseren bedrag. Deze inventaris moet worden ingediend uiterlijk op het einde van het aangiftetijdvak dat volgt op de effectief toegepaste tolerantieperiode. Dit betekent dat de bedoelde inventaris uiterlijk eind juni 2012 moet worden ingediend door de indieners van kwartaalaangiften die gebruik maken van de aangeboden tolerantie inzake indiening van periodieke aangiften. De indieners van maandaangiften die volledig gebruik maken van de tolerantie inzake indiening van periodieke aangiften dienen deze inventaris uiterlijk eind april 2012 in te dienen. Wanneer de inventaris niet binnen deze vastgestelde termijn is ingediend, zal de regularisatie pas in de volgende aangifte kunnen gebeuren. c. Het verrichten van de herziening Principe De herziening wordt tot beloop van het passende bedrag verricht door toerekening op het aan de Staat verschuldigde bedrag van de belasting in rooster 71 van kader VI van de periodieke aangifte. Wanneer het eindresultaat van deze toerekening een door de Staat verschuldigd bedrag is, wordt dat bedrag naar de volgende aangiftetijdvakken overgebracht tot passend beloop van rooster 71 van deze aangiften 5

6 Praktisch Praktisch dient er als volgt gewerkt te worden. Met betrekking tot de eerste periodieke aangifte met bedragen (zijnde eventueel een aangifte met inbegrip van handelingen van een vorig aangiftetijdperk ingevolge de aangeboden tolerantie) berekent men het eindresultaat volgens de gewone btw-regels. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de historische aftrek opgenomen in de inventaris. Wanneer het eindresultaat een door de Staat verschuldigd bedrag is (rooster 72) kan de historische aftrek nog niet in aanmerking genomen worden en dient het volgende tijdvak afgewacht te worden. Wanneer evenwel het eindresultaat, in principe, een aan de Staat verschuldigd bedrag is (rooster 71) dient de nog te herziene btw in het voordeel van de belastingplichtige die opgenomen is in de inventaris ten belope van maximaal het berekende bedrag in rooster 71 opgenomen te worden in rooster 62. Bijgevolg dient het rooster 71 opnieuw berekend te worden en resulteert het in een kleiner te betalen bedrag of 0,00 EUR. De te herziene btw in het voordeel van de belastingplichtige, opgenomen in de inventaris, die op deze wijze nog niet verricht kon worden, dient overgedragen te worden naar het volgende aangiftetijdvak. Opnieuw zal het eventuele bedrag opgenomen in rooster 71 mogen verminderd worden of herleid worden tot 0,00 EUR via het rooster 62 ten belope van het nog openstaande bedrag aan te verrichten herzieningen in hun voordeel. Deze werkwijze dient herhaald te worden tot het volledige bedrag aan historische btw waarop de belastingplichtige recht heeft, werd gerecupereerd. I. INFORMATIE AAN GERECHTSDEURWAARDERS A. Wettelijk kader Een ontwerp van wet dat op 1 januari 2012 in voege treedt, bepaalt dat artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek zal worden aangepast met name dat de woorden notarissen en gerechtsdeurwaarders worden geschrapt. B. Maatstaf van heffing I. Principes Overeenkomstig artikel 26 van het Wetboek wordt voor de levering van goederen en de diensten de belasting berekend over alles wat de leverancier of dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handeling verband houden. 6

7 Tot de maatstaf van heffing behoren ondermeer de sommen die de leverancier van het goed of dienstverrichter aan diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt in rekening brengt als kosten van commissie, verzekering, vervoer, ongeacht of zulks al dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeenkomst. Belastingen, rechten en heffingen moeten eveneens in de maatstaf van heffing worden opgenomen. Artikel 28, 5 van het Wetboek bepaalt evenwel dat de sommen voorgeschoten door de leverancier of de dienstverrichter voor uitgaven die hij ten name en voor rekening van zijn medecontractant heeft gedaan niet tot de maatstaf van heffing behoren. II. Administratief standpunt Overeenkomstig hetgeen voorafgaat dient de gerechtsdeurwaarder naast zijn ereloon alle door hem gemaakte kosten op te nemen die hij doorrekent aan de klant met inbegrip van de belastingen en de heffingen waarvan hij de schuldenaar is en die van hem gevorderd worden, ongeacht of hij deze al dan niet afzonderlijk in rekening brengt. Ter informatie, in het specifiek kader van de door een notaris verrichte diensten, door de bovenstaande paragraaf onder meer het volgende bedoeld wordt: - het recht op geschriften - het OVAM-attest Vlaanderen - het BIM-arrest Brussel - kosten m.b.t. de aflevering van een kadastraal uittreksel - kosten m.b.t. de inschrijvingen in de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten. Wanneer de uitgaven evenwel betrekking hebben op diensten die de gerechtsdeurwaarder maakt in naam en voor rekening van zijn klanten kunnen zij als voorschot worden beschouwd op voorwaarde dat de prijs van deze diensten door de dienstverrichter rechtstreeks op naam en voor rekening van de medecontractant wordt gefactureerd. Een door de gerechtsdeurwaarder betaalde taks, recht of belasting kan slechts als een voorschot worden beschouwd wanneer de betaling werd gedaan in naam van de klant die er persoonlijk ten aanzien van de bevoegde overheid schuldenaar van is en voor het juiste bedrag aan laatstgenoemde wordt doorgerekend. Of de klant al dan niet schuldenaar is van de taksen, rechten of belastingen zal blijken uit de betreffende wetten, decreten, ordonnanties en regelgeving. Tot al wat dienen kan, heeft de administratie, na overleg met de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat, geoordeeld dat de hierna volgende kosten die zouden doorgefactureerd worden, dienen aangemerkt te worden als voorschotten in de zin van artikel 28, 5 van het Btw-Wetboek: - registratierechten m.b.t. te registreren akten - hypotheekrecht en erelonen van de hypotheekbewaarder bij hypothecaire inschrijving - erelonen van de hypotheekbewaarder bij overschrijving van aktes die overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet onderworpen zijn aan de formaliteit van de overschrijving. - Kosten van doorhaling van een hypothecaire inschrijving, overschrijving of kantmelding 7

8 - Het rolrecht - Kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad van vennootschapsakten op voorwaarde dat de factuur van het Belgisch Staatsblad rechtstreeks wordt opgemaakt op naam van de cliënt. C. Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting I. Principes Overeenkomstig artikel 22 van het Btw-Wetboek vindt het belastbaar feit, voor diensten, plaats op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. In paragraaf 2 van hetzelfde artikel 22 wordt gesteld dat de belasting opeisbaar wordt op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. Wordt de prijs of een deel ervan voor dat tijdstip gefactureerd of ontvangen, dan wordt, in afwijking van hetgeen voorafgaat, de belasting over het gefactureerde of ontvangen bedrag opeisbaar, al naar het geval, op het tijdstip van het uitreiken van de factuur of op het tijdstip van de incassering. II. Administratief standpunt Twee situatietypes moeten worden onderscheiden. De eerste situatie is de normale situatie waarbij de opdrachtgever eveneens degene is die de door de gerechtsdeurwaarder verrichte dienst betaalt (type A). De tweede situatie is de specifieke situatie waarbij een andere persoon dan de opdrachtgever (persoon aangeduid als debiteur volgens het gerechtelijk recht) de door de gerechtsdeurwaarder verrichte dienst betaalt (type B). a). Situatietype A Hiervoor dienen de hierboven onder punt C.1. vermelde principes toepast te worden. b). Situatietype B Rekening houdend met het bijzonder kader waarbinnen een gerechtsdeurwaarder zijn functie uitoefent, zal de btw in de situaties van het type B verschuldigd zijn naar mate van de incassering van de btw begrepen in de geïncasseerde bedragen (zie punt D, III, c), infra) D.Verplichtingen I. Identificatie voor btw-doeleinden De gerechtsdeurwaarder dient zich voor btw-doeleinden te laten identificeren bij het btwcontrolekantoor waaronder hij ressorteert. Om zich te identificeren voor btw-doeleinden dient het document 604 A gebruikt te worden. De papieren versie kan verkregen worden op het bevoegd btw-controlekantoor of via (ga naar myminfin zonder authentificatie en klik op Formulieren onder Gegevens en documenten ) en dient overgemaakt te worden aan het btw-controlekantoor. Het indienen van het formulier op elektronische wijze is ook mogelijk maar vereist de tussenkomst van een ondernemingsloket. 8

9 Het btw-nummer moet uiterlijk 20 januari 2012 aangevraagd zijn. II. Periodieke aangifte a).principe: De belastingplichtige gerechtsdeurwaarders zijn overeenkomstig artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Btw-Wetboek, gehouden iedere maand een aangifte in te dienen. Indien men echter aan de voorwaarden van artikel 18, 2, van het koninklijk besluit nr. 1, voldoet, kan men kiezen voor de normale btw-regeling met indiening van kwartaalaangiften. De belangrijkste voorwaarde ter zake is dat de jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan EUR. De periodieke aangifte moet uiterlijk de 20 ste dag volgend op het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft worden b).tolerantie: De administratie aanvaardt bij wijze van overgang dat een indiener van maandaangiften de handelingen m.b.t. januari, februari en maart 2012 pas opneemt in de aangifte m.b.t. april 2012 (samen met de handelingen van april 2012) die uiterlijk 20 mei 2012 moet worden Deze tolerantie vereist evenwel dat er m.b.t. de maanden januari, februari en maart 2012, uiterlijk respectievelijk 20 februari, 20 maart en 20 april 2012 een nihilaangifte wordt In dezelfde zin is het toegestaan dat een indiener van kwartaalaangiften de handelingen van het eerste kwartaal 2012 pas opneemt in de aangifte m.b.t. het tweede kwartaal 2012 (samen met de handelingen van het tweede kwartaal) die uiterlijk 20 juli 2012 moet worden Deze tolerantie vereist evenwel dat er m.b.t. het eerste kwartaal 2012, uiterlijk 20 april 2012 een nihilaangifte wordt Het betreft een facultatieve tolerantie zodat de belastingplichtigen die in de mogelijkheid zijn hun systemen eerder aan te passen aan de btw-wetgeving, ervan kunnen afzien en de terzake geldende bepalingen volgen. Bovendien is het, in het geval van een maandaangever, toegestaan dat handelingen van januari 2012 en februari 2012 worden opgenomen in de aangifte m.b.t. februari 2012 die uiterlijk 20 maart 2012 moet worden ingediend (met indiening van een nihilaangifte voor de maand januari 2012), maar vervolgens, moeten voor de volgende aangiften de gewone regels gerespecteerd worden. In die zin mogen eveneens de handelingen van januari 2012, februari 2012 en maart 2012 opgenomen worden in de aangifte m.b.t. maart 2012 die uiterlijk 20 april 2012 moet worden ingediend (met indiening van nihilaangiften voor de maanden januari en februari 2012), maar vervolgens moeten voor de volgende aangiften de gewone regels toegepast worden. III. Facturatie a). Principe 9

10 Overeenkomstig artikel 53, 2, van het Btw-Wetboek, is de belastingplichtige ertoe gehouden een factuur uit te reiken aan zijn medecontractant ( ) wanneer hij een levering van goederen of een dienst heeft verricht voor een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon ( ). Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 1 moet de factuur worden uitgereikt uiterlijk de vijfde werkdag van de maand na die waarin de belasting opeisbaar is geworden overeenkomstig de artikelen 17, 1, en 22, 2, van het Btw-Wetboek over het geheel of een deel van de prijs. b).tolerantie inzake de uiterlijke uitreikingsdatum van de factuur De administratie aanvaardt, bij wijze van overgang, dat de handelingen van januari 2012, februari 2012 en maart 2012 pas uiterlijk 30 april 2012 dienen te worden gefactureerd. Het is tijdens de tolerantieperiode toegestaan dat er eerder gefactureerd wordt. Het is evenwel zo dat vanaf het moment dat de belastingplichtige inzake indiening van btwaangiften afziet van de aangeboden tolerantie, hij inzake facturatie de uiterlijke uitreikingsdatum, met name de 5 de werkdag van de maand na die waarin de btw opeisbaar is geworden, dient te respecteren. Wanneer bijvoorbeeld een maandaangever beslist om de handelingen van januari 2012 en februari 2012 op te nemen in de aangifte m.b.t. februari 2012 die uiterlijk 20 maart moet worden ingediend, dienen de facturen m.b.t. de handelingen van januari 2012 uiterlijk 29 februari 2012 uitgereikt te worden en deze m.b.t. de handelingen van februari 2012 uiterlijk de 5 de werkdag van maart c). Tolerantie inzake de verplichting tot het uitreiken van een factuur In de situaties van het type B, met name in de gevallen waarin de persoon die de verstrekte diensten betaalt niet de opdrachtgever is, en waarin er strikt genomen verplichting is tot facturering, zal de Administratie, gelet op het zeer specifieke karakter van deze situatie en gelet op de enorme praktische moeilijkheden, geen kritiek uitoefenen wanneer de gerechtsdeurwaarder toch geen factuur heeft uitgereikt aan de opdrachtgever, tenzij laatstgenoemde daarom uitdrukkelijk heeft verzocht. Het spreekt evenwel vanzelf dat er in die gevallen nooit een factuur mag uitgereikt worden aan degene die de betaling daadwerkelijk doet, aangezien deze inzake de btwreglementering niet als medecontractant kan aanzien worden. De btw wordt verschuldigd naar mate van de incassering van de prijs ongeacht of er al dan niet aan de opdrachtgever een factuur werd uitgereikt (zie supra). IV. Uitoefenen van de historische aftrek a).omvang Bij toepassing van artikel 22 NIEUW van het koninklijk besluit nr. 3 zal een notaris die op grond van artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde leveringen van goederen of diensten verricht die geen recht op aftrek geven en voor dezelfde handelingen belastingplichtige wordt met recht op aftrek, bij wijze van herziening zijn recht op aftrek kunnen uitoefenen voor: 10

11 1 de andere goederen en diensten dan bedrijfsmidde len, die nog niet werden gebruikt of verbruikt op 1 januari 2012; 2 de bedrijfsmiddelen die op 1 januari 2012 nog be staan, voor zover die goederen nog bruikbaar zijn en de termijn bepaald in artikel 48, 2, van het Btw-Wetboek nog niet verstreken is. Het herzieningstijdvak bedraagt 5 jaar voor de bedrijfsmiddelen, maar voor de belasting geheven van handelingen die strekken of bijdragen tot de oprichting van een onroerend goed, de verkrijging van een onroerend goed en de verkrijging van een zakelijk recht op een onroerend goed bedraagt het herzieningstijdvak evenwel 15 jaar. Het bedrag van de herziening is gelijk aan de belasting die niet in aftrek kon worden gebracht, verminderd met een vijfde of een vijftiende volgens het onderscheid gemaakt naargelang de aard van het goed overeenkomstig artikel 9, 1 per jaar tussen het jaar waarin de wijziging van de belastingregeling zich heeft voorgedaan en het jaar dat overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 3 in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de aftrek. Deze herziening gebeurt bij toepassing van de artikelen 45 tot 49 van het Btw-wetboek en overeenkomstig de regels van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 3. b).op te maken inventaris en tijdstip van indiening van deze inventaris De herziening is afhankelijk van de indiening bij het controlekantoor van de belasting over de toegevoegde waarde waaronder de belastingplichtige ressorteert van een inventaris van de 1 januari 2012 nog niet gebruikte of verbruikte goederen en diensten en van een staat van de op dat tijdstip nog bruikbare bedrijfsmiddelen. Die stukken worden opgemaakt in twee exemplaren waarvan er één bestemd is voor het btw-controlekantoor. Ze vermelden op gedetailleerde wijze de goederen en diensten die nog in aanmerking komen voor de herziening, de datum en het nummer van de factuur van de aankoop of het invoerdocument, de maatstaf van heffing waarover ze met de btw werden belast en het te regulariseren bedrag. Deze inventaris moet worden ingediend uiterlijk op het einde van het aangiftetijdvak dat volgt op de effectief toegepaste tolerantieperiode. Dit betekent dat de bedoelde inventaris uiterlijk eind juni 2012 moet worden ingediend door de indieners van kwartaalaangiften die gebruik maken van de aangeboden tolerantie inzake indiening van periodieke aangiften. De indieners van maandaangiften die volledig gebruik maken van de tolerantie inzake indiening van periodieke aangiften dienen deze inventaris uiterlijk eind april 2012 in te dienen. Wanneer de inventaris niet binnen deze vastgestelde termijn is ingediend, zal de regularisatie pas in de volgende aangifte kunnen gebeuren. c).het verrichten van de herziening Principe De herziening wordt tot beloop van het passende bedrag verricht door toerekening op het aan de Staat verschuldigde bedrag van de belasting in rooster 71 van kader VI van de 11

12 periodieke aangifte. Wanneer het eindresultaat van deze toerekening een door de Staat verschuldigd bedrag is, wordt dat bedrag naar de volgende aangiftetijdvakken overgebracht tot passend beloop van rooster 71 van deze aangiften. Praktisch Praktisch dient er als volgt gewerkt te worden. Met betrekking tot de eerste periodieke aangifte met bedragen (zijnde eventueel een aangifte met inbegrip van handelingen van een vorig aangiftetijdperk ingevolge de aangeboden tolerantie) berekent men het eindresultaat volgens de gewone btw-regels. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de historische aftrek opgenomen in de inventaris. Wanneer het eindresultaat een door de Staat verschuldigd bedrag zou is (rooster 72) kan de historische aftrek nog niet in aanmerking genomen worden en dient het volgende tijdvak afgewacht te worden. Wanneer evenwel het eindresultaat, in principe, een aan de Staat verschuldigd bedrag is (rooster 71) dient de nog te herziene btw in het voordeel van de belastingplichtige die opgenomen is in de inventaris ten belope van maximaal het berekende bedrag in rooster 71 opgenomen te worden in rooster 62. Bijgevolg dient het rooster 71 opnieuw berekend te worden en resulteert het in een kleiner te betalen bedrag of 0,00 EUR. De te herziene btw in het voordeel van de belastingplichtige, opgenomen in de inventaris, die op deze wijze nog niet verricht kon worden, dient overgedragen te worden naar het volgende aangiftetijdvak. Opnieuw zal het eventuele bedrag opgenomen in rooster 71 mogen verminderd worden of herleid worden tot 0,00 EUR via het rooster 62 ten belope van het nog openstaande bedrag aan te verrichten herzieningen in hun voordeel. Deze werkwijze dient herhaald te worden tot het volledige bedrag aan historische btw waarop de belastingplichtige recht heeft, werd gerecupereerd. 12

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

HET BTW-STATUUT VAN DE NOTARIS

HET BTW-STATUUT VAN DE NOTARIS Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 HET BTW-STATUUT VAN DE NOTARIS Masterproef van de opleiding Master in het notariaat Ingediend door Liesbeth Baecke (studentennr. 00604676)

Nadere informatie

Onwettige uitoefening van het beroep van boekhouder : de rechtspraak in 2011

Onwettige uitoefening van het beroep van boekhouder : de rechtspraak in 2011 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Onwettige uitoefening van het beroep van boekhouder : de rechtspraak in 2011 p. 5/ Btw op de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Op 1 januari 2014 is een nieuwe btw-regeling voor advocaten in werking getreden. Volgens deze regeling zijn de prestaties verricht

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2010-6. 1) BTW-aangifte : code 00

NIEUWSBRIEF 2010-6. 1) BTW-aangifte : code 00 NIEUWSBRIEF 2010-6 1) BTW-aangifte : code 00 Over de invoering van de VAT Package in de Belgische BTW-wetgeving is al veel inkt gevloeid. Eén van de daarmee verband houdende wijzigingen betreft de aanpassing

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen. Nieuwe verplichtingen vanaf 2014

Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen. Nieuwe verplichtingen vanaf 2014 Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen Principe Tot en met 2013 De diensten van advocaten zijn in België vrijgesteld van btw (Bijlage X, Deel B, 2) van de BTW-Richtlijn en artikel 44 W.btw). In de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

FAQ btw op diensten van advocaten (E.T. nr )

FAQ btw op diensten van advocaten (E.T. nr ) 1. Btw-statuut van curatoren. Is een afzonderlijke btw-identificatie verplicht in hoofde van de advocaat-natuurlijk persoon die is aangesteld als curator en welke zijn volledige activiteit heeft ingebracht

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN...

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... Inhoud Inhoud Wetgevend kader... 9 DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... 11 Hoofdstuk 1: Draagwijdte van

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 OKTOBER 2014 F.13.0031.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0031.N JETAIRCENTER nv, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, bus 108, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters,

Nadere informatie

Advocaten en btw Forum Gent 11/02/2014

Advocaten en btw Forum Gent 11/02/2014 IAB in samenwerking met OVB Orde van Vlaamse Balies Niets uit deze presentatie kan worden gekopieerd zonder toestemming van de auteurs en zonder vermelding van de bron Advocaten en btw Praktische toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken pagina 1 van 13 Belasting over de Toegevoegde Waarde >> Beslissingen BESLISSING ET112577 Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

FAQ. Orde van Vlaamse Balies. Deel 1. Btw op erelonen advocaten. www.advocaat.be 1. FACTURATIE EN BTW-AANGIFTE

FAQ. Orde van Vlaamse Balies. Deel 1. Btw op erelonen advocaten. www.advocaat.be 1. FACTURATIE EN BTW-AANGIFTE Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be FAQ Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Deel 1 Btw op erelonen advocaten Om de advocaat met ingang van 1

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van delen 1, 2 en 3 met nieuwe aanvullingen - Versie 19 september 2013

Gecoördineerde versie van delen 1, 2 en 3 met nieuwe aanvullingen - Versie 19 september 2013 Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 FAQ (vanaf 1 oktober 2013: Staatsbladsstraat 8) B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Gecoördineerde versie

Nadere informatie

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING BESLISSING ET 116547 Beslissing nr. ET 116547 dd. 9 juni 2009 Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 1. Inleiding Deze regeling voorziet voor de niet in België gevestigde organisatoren

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

Rolnummer 1448. Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1448. Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T Rolnummer 1448 Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 51, 1, 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

afnemer of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden (artikel 73 van de

afnemer of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden (artikel 73 van de Omzetbelasting. Diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2012, nr. BLKB 2012/1962M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken DAGBOEK VAN ONTVANGSTEN EN CENTRALISATIEBOEK GEHOUDEN

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie