W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6"

Transcriptie

1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat In tegenstelling tot de vorige nieuwsbrieven, is het dit keer een dik pak papier geworden. Maar dankzij internet is de verspreiding makkelijk te doen, zonder veel papier hieraan te besteden. Reden voor de grote stapel is de komende ALV en de verantwoording van het bestuur aan de leden over het afgelopen clubjaar. De 3 extra ALV s betekenen veel bijgevoegde verslaglegging. Lees het reilen en zeilen nog eens terug, voordat u aanschuift. Op woensdag 7 januari zullen we meer informatie delen en toosten op een geweldig komend jubileumjaar op een nieuwe locatie. Ook uw redacteur rekent op uw aanwezigheid en actieve deelname. Henk Vaanholt Speciale editie Algemene Leden Vergadering (ALV) woensdag 7 januari 2015, 20:00 uur locatie: clubgebouw WTC Beukersweide tevens Nieuwjaarsreceptie WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 1

2 Van de voorzitter: Beste leden. Het afgelopen jaar is een zeer bewogen en moeilijk jaar geweest. Nadat wij te horen gekregen hadden dat Cor ernstig ziek was, stond ons leven natuurlijk op z n kop. Daarbij kwamen de perikelen van de Gemeenteraad om alsnog te proberen TV Wierden en Beukersweide op één park samen te brengen. Gelukkig is Cor weer helemaal hersteld en is de Antea Group begonnen met de aanleg van ons nieuwe park op Sportpark Het Lageveld. Het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Mario Rietman heeft veel impact gehad bij ons en onze leden. Helaas zijn ook een aantal oud-leden overleden. Er is door de Bouwcommissie veel werk verricht. De mensen van de Bouwcommissie hebben heel veel uren gestoken in vergaderen en plannen maken voor de verhuizing van Beukersweide. Graag wil ik Dinand Marsman, Johan Braakman, Cor Al, Henk Vaanholt, Henny Stegehuis, Rogier Lagcher, de mannen van de onderhoudsploeg en de mensen van de ABC commissie heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij verrichten om de verhuizing van ons park in goede banen te leiden. Tevens wil ik de leden bedanken die erg met het bestuur en de bouwcommissie meeleven door ons een hart onder de riem te steken, door middel van mailtjes of een persoonlijk complimentje. Wij zullen jullie op de ALV uitvoerig bijpraten over de stand van zaken op dat moment. Wij hebben in maart een Open Dag gehouden. Hier zijn weer een aantal nieuwe leden uit voort gekomen. Helaas heeft Rob Prins aangegeven zijn contract wegens te drukke werkzaamheden niet meer te willen verlengen (Bob Osse was vanwege werkzaamheden en studie al niet meer actief als trainer). Samen zijn ze nog wel mee geweest als begeleiding van het jeugdkamp. Bedankt mannen voor de goede training en de prettige samenwerking!!! Er zijn 2 teams kampioen geworden tijdens de competitie. Er zijn veel toernooien georganiseerd, de belangstelling was groot, elke keer volle bak!!! Ook het 80+ toernooi was weer een groot succes. De clubkampioenschappen waren dit jaar(hoewel de animo wat minder was) ook weer geslaagd. Er is door het bestuur en alle commissies heel hard gewerkt. Ik waardeer dit zeer. Wij kunnen namelijk niet zonder al deze vrijwilligers. Hierbij mijn hartelijke dank aan alle leden die, vrijwillig, iets voor onze vereniging betekenen. Ik reken weer op jullie, komend jaar!!!!!!!!!!!!!!! Er komt regelmatig een nieuwsbrief uit en iedereen kan op onze website lezen wat er zoal gaande is bij onze club. Wij kunnen terugzien op een sportief, maar financieel wat moeilijker verlopen jaar. Tijdens de ALV zal het bestuur aan jullie verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en voorstellen doen voor het nieuwe jaar. Ik dank de overige bestuursleden voor de prettige samenwerking en hoop dat het volgend jaar een zeer geslaagd jaar gaat worden. De verhuizing naar ons nieuwe park en het 40 jarig bestaan van onze vereniging moeten de hoogtepunten van 2015 worden! De ALV wordt gehouden op woensdag 7 januari 2015 om uur in ons clubgebouw, mocht het quorum niet aanwezig zijn dan volgt de tweede vergadering om uur. Op deze avond is er ook gelegenheid om elkaar een gelukkig en sportief 2015 te wensen en daar met elkaar op te proosten. Ik reken op jullie komst en wens jullie (ook al is het wat vroeg dit jaar) hierbij hele fijne feestdagen toe. Met sportieve groeten, Els Al, voorzitter. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 2

3 Agenda Algemene Ledenvergadering 7 januari Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 08 januari Jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslagen van de diverse commissies. 6. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening Behandeling en vaststelling van de begroting De stukken behorende bij Agenda punt 6 en 7 zullen tijdens de vergadering worden getoond. 8. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2015 Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie voor alle leden te verhogen met 5 euro. 9. Aftreden en benoeming van de leden van de volgende commissies; Bestuur: te benoemen Rogier Lagcher, Aftredend: Henny Stegehuis, te benoemen.. Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Henk Vaanholt Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Vacature; er moet nog een bestuurslid toegevoegd worden ABC: TC.: Aftredend: Marieke Rouweler Aftredend: Judith Tibben Koale Neuzen: Geen wijzigingen 80+: Geen wijzigingen 10. Verhuizing Beukersweide 11. Huldiging Jubilarissen 12. Wat verder ter tafel komt. 13. Rondvraag. 14. Sluiting van de vergadering. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 3

4 Notulen Algemene ledenvergadering W.T.C. Beukersweide 08 januari Aanwezig: Afwezig: Er zijn 73 leden aanwezig. Er zijn 20 afmeldingen. 1.Opening. Els opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en wenst iedereen het allerbeste voor Tevens geeft ze even een korte toelichting op de gezondheidstoestand van Cor. Els vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend en zo niet of een ieder dat nog wil doen. 2. Ingekomen stukken, mededelingen; Er zijn geen ingekomen stukken. Els geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar. Dan vraagt Els een moment van stilte voor ons overleden lid Johan Platerink om hem te gedenken. 3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 09 januari Door een paar wijzigingen door te voeren( taal en tekstfouten) zijn de notulen verder door de vergadering vastgelegd. 4. Jaarverslag van de secretaris, Dit is goedgekeurd. 5.Jaarverslagen van de diverse commissies, Ook deze zijn allemaal door de vergadering goedgekeurd. 6.Behandeling en vaststelling jaarrekening Behandeling en vaststelling begroting De 80+ had een eigen rekening, die is opgeheven en volledig overgeheveld naar de rekening van Beukersweide. Henk geeft d.m.v. een paar grappige sheets een inleiding op de resultaatrekening. De resultaten worden via een beamer weergegeven en Henk geeft een toelichting. We hebben geen actieve sponsorcommissie, dit is terug te zien in de resultaten. De opbrengsten zijn minder geworden. We zouden dit meer aandacht moeten geven. De kantine opbrengsten zijn goed. Er is nagenoeg opgehaald wat ook is begroot. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de opbrengsten. Onderhoud; De ventilator in de keuken is vernieuwd, dit was niet voorzien vandaar dat deze kostenpost hoger uit is gevallen dan begroot. De energienota was dit jaar ook fors, door de strenge winter en de hoge gasprijs. Margriet van Loevezijn vraagt waarom er een eigen bijdrage van ouders is gevraagd voor het kamp, als er toch minder geld voor jeugdactiviteit is uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat dit geld in eerste instantie ook voor andere doeleinden gereserveerd was maar uiteindelijk niet is gebruikt. Daarnaast is het gedaan om het gevoel van het is een kamp voor het kind, om het gevoel van betrokkenheid te vergroten en dat het niet als vanzelfsprekend wordt ervaren dat de vereniging dit allemaal betaald. Er zijn vanuit de vergadering verder geen vragen over de uitgaven kant. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 4

5 Erik Kleinjan vraagt wanneer de ledenwerfacties gehouden worden. Waarom dit niet aan het begin van het nieuwe jaar als iedereen goede voornemens heeft om weer te gaan sporten. In maart is de landelijke ledenwerfactie van de KNLTB en daar sluiten wij bij aan. Tevens is het handig omdat de trainers dan de nieuwe trainingen gaan indelen voor de zomer. De kascommissie heeft gecontroleerd en vond alles netjes, overzichtelijk en verzorgd. Een compliment voor de penningmeester. De kascommissie vraagt de vergadering dan ook de penningmeester decharge te verlenen. Die wordt dan ook door de vergadering verleend. Aftredend in de kascommissie is Jan Morsink. Wil Eeftink en Rob Koopman zitten nu in de kascommissie, Rein Prins is reservelid. 8.Vaststelling contributie. Vanaf 2010 is er een aanzienlijke terugval in leden. Dit heeft ook financiële consequenties en ook consequenties voor het aantal banen wat we eventueel gaan krijgen. Hoe kunnen we nieuwe leden krijgen, Henk vraagt de vergadering of een ieder voor zichzelf eens wil bekijken hoe hij hier een bijdrage aan kan leveren. Gevraagd wordt waar die leden blijven die stoppen. Het grootste aantal leden dat stopt zijn niet actieve leden, blessures en verhuizingen. Zitten de rustende leden bij dit overzicht in? Nee, zij zijn niet aangemeld bij de KNLTB. De vergadering geeft aan dat we dit met het oog op het aantal leden wel kunnen doen. Dit zullen we gaan doen. Ans Lagcher geeft aan dat we moeten proberen voor de 30 en 40 jarigen in het weekend te activiteiten te creëren zodat we die weer op de baan krijgen. Rachel en Henny gaan in ieder geval naar de workshop ledenwerving van de KNLTB. Henk stelt de vergadering voor om de contributie voor een ieder te verhogen met 5 euro. De contributie wordt dan als volgt; 110 euro voor senioren 75 euro voor neo senioren 60 euro voor junioren 25 euro voor rustende leden.. gezinslidmaatschap. Dit wordt door de vergadering aangenomen. 9.Aftreden en benoeming van de volgende leden; Bestuur: Els Al en Ria Gritter zijn beide aftredend en herkiesbaar. De vergadering benoemt ze met applaus. Van de aftredende leden is Henk Meijer 80+ aanwezig en hij ontvangt applaus, een bon en een bloemetje voor zijn bewezen diensten. De overige leden(eric Posma, Barbara Roellofsen Didi Kootstra) die aftredend zullen dit thuis ontvangen. In de ABC commissie neemt Jeroen Gerrits plaats. In de Koale neuzen commissie heeft Alexandra Broekhuizen plaatsgenomen. 10.Verhuizing Beukersweide; Henk geeft een kort overzicht hoe de afgelopen periode is verlopen met ontwikkelingen rondom de verhuizing. De tijdslijn is als volgt; in januari is er een overeenkomst bereikt met de Stouwe inclusief smash court als baansoort keuze. In maart 2013 wordt er een bom onder de overeenkomst gelegd door TV Wierden door de keuze voor smash court in te trekken en gravel te eisen. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 5

6 In de periode mei tot en met september gaf de gemeente eventueel een mogelijkheid voor bemiddeling, maar voor ons als Beukersweide is er geen bemiddeling nodig/mogelijk als de eis voor gravel van TV Wierden niet van tafel gaat. Ans Lagcher vraagt zich af hoe je samen kunt sporten als je je zo opstelt. Ze geeft aan dat ze hierover een brief heeft geschreven naar het bestuur en vraagt of deze voorgelezen kan worden. Deze brief geeft de mening weer van velen die op de vrijdagochtend tennissen. Wij hebben hem nu niet bij ons. Harry Embsen geeft aan dat het gaat om het tennissen niet om welk bestuur er zit. Het is wel belangrijk onder welke ondergrond. Rein Prins pleit hierop aansluitend voor kunstgras. Gerrit Sonder geeft aan dat als wij de gemeente laten beslissen dat we ons zelf niet buiten spel moeten laten zetten. 11. Verandering CRT in PPC. Het bestuur wil het voorstel doen om een wijziging in het huishoudelijk regelement zoals vastgesteld op Bladzijde 6 (artikel 16) en bladzijde 7 (art. 20 punt 3) de woorden Commissie Recreatief Tennis te wijzigen in Pret en Plezier Commissie.(PPC). De vergadering gaat akkoord met deze wijziging. 12.Huliging jubilarissen De volgende jubilarissen worden in de vergadering gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn: Gerard van Dijk, Erik Kleinjan (Henny Tuinte is ook 25 jaar lid maar vanavond verhinderd) Annie Bijlsma, Ans Hobert, Dini van Nunen, Ria de Roo. Annemiek van Leussen en Inga Tuinte zijn ook 25 jaar lid maar verhinderd vanavond. 13. Wat er verder ter tafel komt. Geen bijzonderheden. 14.Rondvraag; Gerard Huysmans vraagt hoe het zit met het beveiligde gedeelte van de website. Hoe zit dit met oud leden, omdat je met je nummer en geboortedatum kunt inloggen, kunnen zij dan tot in lengte van dagen inloggen? Nee, Henk Meijer houdt dit goed bij en schoont de lijst geregeld op. Jan Lenderink wil het bestuur bedanken voor de gang van zaken en is blij dat we (financieel) een gezonde vereniging zijn. Zijn vraag: waarmee gaan wij als bestuur nu naar de raad? Wij als bestuur hebben weinig tijd gehad om ons hierop te beraden ( zaterdag gehoord, woensdag ledenvergadering). Hij geeft aan, ga voor je eigen niet voor een fusie, ga voor kunstgras. Dit krijgt bijval uit de vergadering. Ons standpunt is in ieder geval dat we geen gravel willen. Dit zullen we de raad ook kenbaar maken. Het is belangrijk dat we dit uitdragen naar de raad. Karel Meijer geeft aan dat er al geruime tijd lekkage is in de gang bij de kleedkamers. Het was bij Henny gemeld en hij moest dit nog aan het bestuur doorgeven. Het zal in de bestuursvergadering worden besproken. 15. Sluiting; Els sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om samen nog wat te drinken op het nieuwe jaar. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 6

7 Notulen extra ledenvergadering 12 maart Deze vergadering is gehouden in ons eigen clubgebouw. Er zijn 98 leden aanwezig. Er hebben zich 7 leden afgemeld. 1.Opening: Els opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2.Ingekomen stukken: Er zijn brieven ontvangen van Jan Lenderink, Erik te Wierik en Johan te Wierik. Henk Vaanholt houdt een presentatie over het traject dat is afgelegd tussen de vorige ledenvergadering en nu. Op de vragen die we voor de gemeente hadden na de vorige ledenvergadering hebben we geen antwoorden gekregen. Willy Eeftink. Hoelang kun je het nog rekken voordat we hier weg moeten? Op het moment dat we een redelijke vergoeding krijgen kunnen we het niet heel lang meer rekken. Niek Barten geeft aan dat de pachtovereenkomst alleen geldt voor het clubgebouw. De banen zijn van de gemeente. Rein Prins: heeft Pro Tennis ook een contract met Leo Dubbers? In principe is dit een contract voor 5 jaar met een optie voor nog eens 5 jaar. Jos Remmers: TV Wierden zou toch zelf gravel kunnen aanleggen, dit is ons probleem toch niet? En waarom is ons ledenaantal zo sterk verminderd? De reden is vaak, verhuizing, geblesseerd, de verhuisperikelen spelen hierbij geen rol. Jos geeft aan dat hij het terecht vind dat de gemeente het bod geminimaliseerd heeft omdat er niemand meegaat. Hij heeft aangegeven dat hij al eens eerder heeft gezegd dat er een enquête gehouden moet worden onder de leden om te kijken wat de leden willen, dit is nooit gebeurd. Harry Büter: een tennispark met 4 banen, wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Wij denken zelf dat we recht hebben op 5 banen. We bespreken in ieder geval de optie tot 6 banen. We gaan erover nadenken om dan een eventuele 5 e en 6 e baan zelf te betalen. Gerrit Toennink; wij hebben dus niks meer te maken met TV Wierden? Wij moeten hier dus weg, hij vindt het niet fair dat TV Wierden ook een vergoeding krijgt. Ga juridisch advies inwinnen. Gerard Hemmer vraagt of het budget en/of de invulling hiervan flexibel is? Harry Büter: we begonnen met een budget van 1 miljoen voor Beukersweide. Ga hiervoor. Dit proberen we ook zeker te doen. We gaan constructief met de gemeente in overleg. We hebben de afgelopen periode al juridisch advies ingewonnen. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 7

8 Jan Lenderink: zoals je de situatie nu schetst is de btw constructie niet van toepassing. Jan Morsink kan zich vinden in het besluit met de kanttekening dat redelijkheid de basis moet zijn. De begroting mag niet leidend zijn, deze doet ons tekort. Niek Barten: als de redelijkheid er niet is gaan we ons houden aan de pachtovereenkomst. Het tijdspad? Mei 2015 moet fase 1 van het stationsplein bouwrijp zijn. Hier valt de grond van Beukersweide onder. Jan Lenderink: als er een kleed en wasruimte aangelegd moet worden moet er een bestemmingswijziging plaats vinden en dat kan geruime tijd duren. De brieven van Erik te Wierik en Johan te Wierik worden voorgelezen. Jan Lenderink leest zijn eigen brief voor. Niek Barten geeft als reactie op de brief van Jan Lenderink, we zijn hier nu al 7 jaar mee bezig, verwacht je nu dat we er in 3 weken uitkomen? Rob Koopman, het initiatief is te laat. Er is al heel veel met andere partijen gesproken en helaas loopt het telkens weer spaak. Ga met positieve energie werken aan een nieuwe plek op het Lageveld. Probeer daar wel meer uit te halen. Dit heeft de goedkeuring van Rob. Ans Lagcher: vind de actie van Jan Lenderink niet vriendelijk gezien alles wat het bestuur tot nu toe heeft gedaan. Het is niet te doen om dit nu in 3 weken te realiseren. Een bedankje voor het bestuur is op dit moment wel op zijn plaats. Jacqueline Teunissen is het wel eens met de plannen van Jan Lenderink omdat je steeds minder vrijwilligers krijgt. In hoeverre hebben we dan nog bestaansrecht. Probeer toch uit te zoeken of we niet samen kunnen gaan. Henk Vaanholt geeft aan dat het bestuur absoluut geen lijmpoging meer gaat doen. Froukje Sloetjes: Hoe kan het dat TV Wierden hiervan meeprofiteert? Er was TV Wierden ook iets toegezegd omdat Beukersweide een geheel nieuw park zou krijgen. Jans Olthof: Hoeveel ruimte is er nog? Er is geen ruimte meer, het is een raadsbesluit. Jans Olthof wil veel waardering uitspreken voor het bestuur voor al het werk dat ze hebben gedaan. De vergadering wordt gesloten. Een ieder wordt bedankt voor de komst. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 8

9 Notulen extra ledenvergadering 26 mei Aanwezig; Er zijn 182 leden aanwezig. Afwezig; er hebben zich 29 leden afgemeld. Ons erelid Frans Govers is wegens familie omstandigheden. De vergadering wordt vanwege de grote belangstelling in het ontmoetingscentrum gehouden. 1.Opening, Els opent de vergadering die we houden aan het ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat vanwege de grote opkomst. Dan houden we een moment van stilte ter nagedachtenis aan Mario Rietman. De vergadering gaat via time boxing. Jan Lenderink en Henk Vaanholt krijgen beide 20 minuten de tijd om hun presentatie te houden. Daarna is er per presentatie 20 minuten de tijd om vragen te stellen. Dit gaat op aanmelding vooraf. Els geeft een korte uitleg over de stemprocedure. Er is een stemcommissie in het leven geroepen die ervoor moet zorgen dat het stemmen goed verloopt en zij zullen de stemmen tellen. Deze commissie bestaat uit de volgende 3 personen, Wil Eeftink,Wim Bots en Hans Kiekebelt. Een lid is door Jan Lenderink gekozen, een lid door het bestuur en het derde lid komt uit de kascommissie. Els geeft om het woord aan Jan Lenderink. Jan bedankt het bestuur voor het uitschrijven van de ledenvergadering. Hij hoopt dat we over dit plan een goede inhoudelijke discussie kunnen voeren. Hij geeft een korte terugblik over de tijdsperiode vanaf mei 2012 tot nu toe. Hij geeft aan dat de eventuele samenwerking met de Stouwe door derden is verbroken. Hij geeft ook aan dat het plan Lageveld een opgelegd oordeel is door de gemeente. De algemene ledenvergadering heeft hier ook nooit over kunnen stemmen. Jan geeft aan dat er binnen enkele weken een plan voor samenwerking lag. Dat er kansen zijn voor beide verenigingen. Hij geeft aan dat hij keuzes heeft moeten maken. Nu fusie door beide besturen niet meer tot de mogelijkheden behoren pleit hij voor opheffen van beide verenigingen en een nieuwe vereniging op te richten, te noemen W.T.C. Daarnaast dient men rekening te houden met de fitness en de bezoekers van de tennishal. We hoeven geen bardienst en sleuteldienst meer te draaien, maar we betalen wel wat meer voor onze consumpties. De optionele ruimte aan de Nijverheidsstraat voor eventuele kaarters wordt op dit moment aan anderen verhuurd. Er zouden 6 smash en 2 gravel+ neergelegd kunnen worden. Er wordt een aparte ingang gemaakt voor de gebruikers van de fitness. We worden volledig eigenaar van het restaurant en de kleedkamers. Er komt een algemene renovatie van het clubgebouw. Voordelen: mogelijkheid tot gebruik van alle faciliteiten, bv de sauna minder beroep op vrijwilligers overige activiteiten zijn verzekerd dagelijks onderhoud van de banen steun van de gemeenteraad dit plan kan snel worden uitgevoerd. Jan roept op met verstand te stemmen voor de Stouwe en niet te stemmen met emotie of vanwege het goedkope kopje koffie of biertje. Jan vraagt een ieder loyaal te blijven aan het besluit van de algemene ledenvergadering. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 9

10 Dan is er gelegenheid tot stellen van vragen. Jan Bos vraagt; denken binnen kaders, wat heeft bij jou ertoe geleid dat je tot een opmerkelijke visieverandering bent gekomen. Van je eigen club, naar een grote club. -Dit komt omdat er eerder geen ruimte was om 2 clubs te huisvesten. Dinand Marsman; is de tekening financieel onderbouwd? -Er is nog ruimte binnen de begroting en volgens mij is de gemeente bereid er weer wat bij te doen, daar zijn geluiden van. Annie Gels; stel dat Pro Tennis stopt? -Dan moet er een nieuwe uitbater worden gezocht en tot die tijd hebben we de kantine weer in eigen beheer met vrijwilligers. Wim Gels; houd een korte rede voor een club in eigen beheer met vrijwilligers waarin saamhorigheid vooraan staat. We kunnen toch ook samengaan op het Lageveld? -Ik kijk daar anders tegenaan. De concurrentie wordt te groot. Erik te Wierik: De Stouwe heeft schulden, dus geen middelen. Moeten wij dan alles betalen? -Ja dit gaan we doen, dit was in het andere plan ook al zo. Harry Büter; scheiding van eigendommen en ruimte is juridisch complex. Hoe ga je dit realiseren. -Wij krijgen alles in eigen beheer. Jan Morsink; de kantine is het hart van de vereniging, zonder hart geen vereniging. Ik heb nog geen harde cijfers gezien, maar zakelijk gezien is het een slechte deal. -Er is toch wel cultuur. Jan Jansen; financieel voordeel, clubgebouw is de plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Heb je die aspecten ook meegenomen. -wij hebben het alleen recht voor de buitenbanen. Het is uitgesloten dat Pro Tennis daar commerciële activiteiten aan koppelt. Rein Prins geeft aan moeite te hebben met het opheffen van onze vereniging. Hij geeft aan dat hij dan bij wijze van zijn aandeel zou willen hebben. Als je de vereniging zou opheffen moet je je geld uitbetalen aan de leden. -Ik heb daar geen antwoordt op. Hans Kiekebelt; tennist in de Stouwehal. Het ziet er slecht onderhouden uit, ziet er geen heil in dat dit onderhoud ook plaats zal vinden en hij denkt dat de hal het niet lang houd. Dan heb je een hele rare vereniging. -Ook als de hal dicht zou gaan kun je daar nog prima blijven tennissen. Gerrit Toennink; praten we over plan I of II. We brengen heel veel geld naar de Stouwe. -opbrengst van het huidige clubgebouw wordt aangewend voor aankoop van de horeca in de Stouwe. Jan de Romph; geeft aan dat het top is dat Jan hier met zijn plan staat, maar dat dit plan de gemeente 2 ton meer gaat kosten. -dit klopt, mar ik ga ervan uit dat de gemeente dit wel bij wil leggen voor één groot park. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 10

11 Jans Olthof; je praat over de zekerheid van de gemeente van de extra kosten van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen. -het gaat om een stukje grondruil met de gemeente, maar er zal geld bij moeten. Stel dat de Stouwe niet gaat lukken, waar staan we dan? -Ik heb goed contact met Jan Hofland en hij ziet potentie in dit plan. Ik heb wel 4 handtekeningen nodig onder dit plan voordat ik naar de gemeente kan gaan. Cor Al; er gebeurd niets aan de gedateerde kleedkamers. Er moeten veel kosten worden gemaakt. Geeft aan dat Jan de informatie die hij van de gemeente heeft gekregen op tafel moet leggen. Dit is nl dat de gemeente niet meer dan euro uittrekt voor de tennis. Er is in dit plan dus geld tekort. -Ik ben me ervan bewust dat er geld tekort is maar ik ben er van overtuigd dat dat geld er wel gaat komen. Hans Knobbe; het onderhoud van de banen? Zijn hier vrijwilligers voor anders heb je kosten voor het onderhoud van de banen. -Er is nog ruimte in de begroting voor eventuele kosten. Presentatie plan Lageveld. De presentatie bestaat uit 4 blokken; 1 opmerkelijke zaken uit de pers 2 reactie op het Stouweplan 3 nieuwe sportpark Lageveld 4 conclusies Blok I opmerkelijke zaken uit de pers; Wordt de nieuwe vereniging eigenaar van de hele Stouwe? Bij twee gravelbanen een KNLTB toernooi organiseren? De rest dan binnen? De gemiddelde leeftijd zou bij Beukersweide aan de hoge kant zijn. Bij Beukersweide is in ieder geval nog jeugd, bij TV Wierden niet dus daar zal de gemiddelde leeftijd dan nog wel hoger zijn een fusie brengt de gemiddelde leeftijd dus niet naar beneden. Henk toont dmv een grappige sheet aan dat het met de te verwachten geluidsoverlast van de voetbal nog wel mee zal vallen, gezien we denderende treinen gewend zijn. Bij de Stouwe zullen we de fitnesslessen kunnen volgen op de baan. II reactie op het Stouweplan; Jan heeft in ieder geval bereikt dat TV Wierden wat realistischer is geworden. Hoe zit het met de nog altijd onduidelijke rol van medewerker Jaap? Welke lijken zitten er in de kast? Te veel wat gerenoveerd moet worden en te weinig geld. De gemeente zal een nieuwe keuze moeten maken, bij no go is Beukersweide ter ziele. III Nieuw Sportpark op het Lageveld Besluit gemeenteraad; nieuw park op het Lageveld met 4 banen Vergoeding van banen op basis van kunstgras Normering voor 26 vierkante meter was en kleedruimte Vergoeding clubgebouw op basis van WOZ waarde Geen aankoop van de Stouwe Renovatie van 3 gravelbanen voor de Stouwe Aspecten van de ligging; WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 11

12 Zichtbaar aan de openbare weg Bij de voetbal,korfbal en schaats/skeelervereniging Ruime opzet met uitbreidingsmogelijkheden. Aspecten veiligheid; Ligging 700m ten opzichte van de dorpsgrens Juventa heeft ruim 100 meisjes, zijn gaan ook gewoon naar het sportpark Ijsclub heeft 250 actieve leden Voor Wierden west is het dichter bij dan de Stouwe. Kenmerken nieuwe clubgebouw; Alles onder een dak en in eigen beheer Duurzaam, energiezuinig gebouw Verhoogde ligging met maximaal zicht op alle banen Totale 230 vierkant meter waar van 75 vierkante meter kantine en 44 vierkante meter was en kleedruimte ipv 26. Inperking bardiensten door koffie en frisdranken automaat. Vervolgstappen; Voorstel bestuur, werkgroep en gemeente; Huisvesting op volledig nieuw park op het Lageveld Gehele clubgebouw ( en was en kleedgelegenheid) in eigen beheer Aanleg van 6 banen, vooralsnog kunstgras. Samengaan met TV Wierden??? We zetten de deuren open. Blok IV Conclusie; Beukersweide een bloeiende vereniging met plaats voor jong en oud Vrijwilligerskader wat sfeer, verantwoordelijkheid en gebondenheid geeft Volledige onafhankelijkheid al 40 jaar. Vragenronde; Jan Bos; op korte termijn aparte vereniging blijven, op langere termijn misschien samengaan. Welke argumenten spreken voor de nieuwbouw, de tennissport meent steeds meer af. - ook wel een toename, met inspanning blijf je leden houden. Beukersweide voelt er niets voor om afhankelijk te zijn van een commerciële partij. Erik te Wierik; er zijn financiële gaten, het is een open risico en hoe om te gaan met Tv Wierden? -het is een niet vastgelegd besluit van de gemeente, maar alles ligt binnen de begroting. TV Wierden zal zelf haar schuld moeten aflossen bij een evt. samengaan. Nico van Vliet; evt. een stichtingsconstructie; voordeel in btw voor aanleg van de banen. -de banen worden door de gemeente aangelegd. Wij betalen een huurprijs. Dinand Beverdam; nieuwe locatie? Beheer door eigen leden? -Wij willen het inderdaad in eigen beheer houden. Margriet van Loevezijn; hoe zit het met de parkeerplaatsen? -wij krijgen geen eigen parkeerplaatsen. Hierdoor hebben we euro bespaard. Jans Olthof; leden van TV Wierden naar Beukersweide, worden de banen 7 t/m 10 dan kunstgras of gravel? WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 12

13 -wij hebben dit niet besproken maar we kiezen voor één baansoort op het gehele park. Susan Kenkhuis; goed dat je TV Wierden hierbij gaat betrekken. Hoe ga je die nieuwe leden erbij betrekken? -we kunnen door inmenging in commissies en het organiseren van activiteiten deze leden erbij betrekken. Froukje Sloetje; Tennis is geen teamsport, er wordt veel te makkelijk gepraat over de veiligheid. -de gemeente heeft al geïnvesteerd in verlichting, hopelijk gebeurd dit nog meer. Het Zenderink groeit ook nog meer richting de sportparken. Gerrit Toennink; Ik hoop dat ze er 2 beuken neerzetten. Hebben we toch nog Beukersweide. Rachel Derksen; een fusie moet er komen, gezien het aantal leden. Wat betreft de bardienst, 2 teams werden eerder naar huis gestuurd omdat de bardienst naar huis wou. Bovendien heeft Juventa nog niet besloten. -zowel de gemeente als Juventa staan er wel positief tegenover. Rein Prins; op de seniorenochtend willen we graag de mensen van TV Wierden ontvangen met een kopje koffie van 1 euro. Stemronde Henk gaat uitleg geven over de stemronde. Een ieder krijgt en formulier met daarop een keuzemogelijkheid. Men wordt geacht zijn voorkeur aan te kruizen en het formulier in de daarvoor bestemde bus te doen. De stemmen worden door de stemcommissie geteld. De uitslag is als volgt: 36 stemmen voor de Stouwe 145 stemmen voor plan het Lageveld 1 blanco stem. Het bestuur vraagt ook voor de minderheid de aandacht, dat ze zich wel betrokken blijven voelen bij de Beukersweide en roept op om wel je stem te laten horen in de ontwikkeling van de nieuwe plannen. Het bestuur gaat nu actie ondernemen richting De gemeente, Juventa 12, TV Wierden. De vergadering loopt ten einde. Els bedankt Jan Lenderink, Gerard Meenhuis, de mensen van het ontmoetingscentrum en bied de vergadering nog een drankje aan. Natasja bedankt de commissie bestaande uit Dinand, Johan en Cor, maar bedankt Els en Henk in het bijzonder voor alle tijd en energie die zij in deze vergadering en in de verhuizing van Beukersweide stoppen. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 13

14 Jaarverslag van de secretaris Waar ik normaal gesproken als ik met dit verslag begin vaak al voor de open haard heb gezeten om weer warm te worden heb ik vandaag nog genoten van een heerlijk dagje zon. Dit zonnige weer van eind november geeft voor mijn gevoel een beetje aan welke kant we weer met Beukersweide opgaan, namelijk de goede. Na jaren van onzekerheid en bakkeleien met TV Wierden en de gemeente zijn we intussen gestart met de realisatie van een mooi nieuw tennispark op het Lageveld. Persoonlijk vind ik het mooi dat de sport van Wierden zich daar centraliseert. Terug naar afgelopen jaar, wat hebben we allemaal gedaan? Wij als bestuur zijn 10 keer bijeen geweest voor bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben Els en Henk (eventueel samen met de leden van de adviescommissie) vele gesprekken gevoerd met de gemeente. Daarnaast hebben we in januari onze ledenvergadering gehouden waarin duidelijk naar voren komt dat we na het afhaken van TV Wierden ons moeten richten op onze eigen vereniging en voor onszelf moeten gaan. Ook hebben we dit jaar een drietal extra ledenvergaderingen georganiseerd. In de eerste extra vergadering is met name besproken hoe de ontwikkelingen rondom de verhuizing ervoor staan. Leden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen nadat Henk Vaanholt een korte uitleg heeft gegeven van hoe de zaken ervoor staan. Duidelijk is dat we naar het Lageveld gaan en dat het bestuur geen enkele lijmpoging naar TV Wierden zal doen. Jan Lenderink vindt het voor de tennissport een gemiste kans en gaat op eigen initiatief toch kijken wat de mogelijkheden voor samengaan zijn. In de tweede extra ledenvergadering is het de bedoeling, dat er gestemd gaat worden. Stemmen kan voor samengaan met TV Wierden volgens het plan van Jan Lenderink, of voor een zelfstandig Beukerweide op het Lageveld. Jan en Henk presenteren beide in 20 minuten hun plan, waarna er door de leden gestemd werd. De uitslag van de stemming is als volgt: 36 stemmen Plan de Stouwe 145 stemmen Plan Beukersweide op het Lageveld blanco stem. Het is een grote meerderheid die kiest voor een eigen vereniging. We gaan nu als bestuur aan de slag om dit te realiseren. In de derde extra ledenvergadering worden de ontwikkelingen rondom de verhuizing en nieuwbouw besproken. Er wordt weergegeven wat er is gebeurd sinds de laatste ledenvergadering. Dit zijn met name gesprekken geweest met de gemeente over de vergoeding voor ons oude clubgebouw, de tijdslijn wanneer wij weg moeten zijn. Met de architect is de tekening in grote lijnen rond en deze is getoond aan de leden waarop zij hier nog vragen over kunnen stellen. Er worden nog wat suggesties gedaan die het bestuur mee kan nemen. Daarnaast roept Henk Vaanholt op dat we met zijn allen Beukersweide weer tot een levendige vereniging moeten maken. Denk aan actief ledenwerven, sponsoren binnen halen en nieuwe tennisactiviteiten organiseren. Straks op zo n mooi nieuw park moeten er wel weer voldoende mogelijkheden liggen om dit te realiseren. Eerst zal er door menigeen en met name door de aannemers flink gewerkt moeten worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt en dat de ledenvergadering van 2016 in ons prachtige nieuwe clubgebouw plaatsvind. Voor nu eerst de allerbeste wensen voor 2015 en ik wens u een goed afscheid van onze oude vertrouwde stek aan de stationsstraat. Natasja Geerdink, secretraris W.T.C Beukersweide WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 14

15 JAARVERSLAG 80+ COMMISSIE was het jaar waarin voor de 29 ste keer het 80+ tennistoernooi bij de Beukersweide werd gespeeld. Dit jaar hebben we naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst gespeeld aan de stationsstraat 38. Het toernooi begon dit jaar op zondag 22 juni. In totaal hadden zich 182 spelers aangemeld wat goed was voor 105 dubbels. Het aantal spelers was ten opzichte van vorig jaar iets minder maar het aantal dubbels was bijna gelijk. Wat betekent dat veel spelers zich voor meerdere onderdelen hadden ingeschreven. Ook tijdens dit toernooi is de commissie er weer in geslaagd om alles soepel te laten verlopen. Dit was nog een hele uitdaging want van onze wedstrijdleider van vorig jaar, Henk Meijer, hadden we afscheid genomen. André heeft de taken van Henk overgenomen met Francis als back-up. Zij hebben dit zeer goed opgepakt. Henk was tijdens het toernooi nog een aantal keren aanwezig voor vragen maar het was ook duidelijk dat hij toch wel moeite had het helemaal los te laten waardoor we hem toch een aantal keren gespot hebben achter de wedstrijdtafel. Onze dagelijkse verloting hebben wij ook dit jaar weer georganiseerd. De deelnemers waarderen het dat wanneer er nog niet gespeeld is er al een prijs gewonnen kan worden. Ook dit jaar konden we weer rekenen op een bijdrage van hillende winkeliers uit Wierden voor onze verloting. Voorafgaand aan het toernooi heeft Jacqueline Teunissen ons voorzien van flesjes bodylotion die wij samen met een washandje goed konden gebruiken voor een kleine attentie bij het inschrijven. Het weer was redelijk. Er was gedurende de week wel regen voorspeld maar de avonden waren droog waardoor wij alle dagen op tijd konden beginnen. In het finale weekend was het ook erg wisselvalig. Op zondag is door de regen een aantal partijen onderbroken. Om het toernooi op tijd te kunnen afsluiten is halverwege de middag besloten om een super tie break te spelen als derde set. Het Nederlands elftal moest namelijk tegen Mexico voetballen en wij wilden als commissie niet dat spelers zouden vetrekken voor de prijsuitreiking. Om half 6 hebben we het toernooi afgesloten met ook dit jaar een geweldige prijsuitreiking met veel cadeaus voor de winnaars. Handdoeken, wijn en bloemen mochten de winnaars mee naar huis nemen. De commissie heeft zich weer met veel plezier ingezet om er een geslaagd toernooi van te maken en kijken uit om het 30 ste 80+ toernooi te organiseren op het nog te bouwen nieuwe complex aan de 2 e Lageveldsweg!. Namens de toernooicommissie 80+ Danielle Henning WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 15

16 WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 16

17 Jaarverslag van de Technische Commissie 2014 Commissie Wat voor het bestuur geldt, geldt ook in mindere mate voor de TC. Het was een turbulent jaar. In 2014 heeft er binnen de Technische Commissie een aantal wijzigingen voorgedaan. Rob Tuinte en Judith Tibben hebben de TC verlaten. Wij willen hun nogmaals danken voor hun inzet. Daarnaast heeft Hennie Stegehuis aangegeven om begin 2015 te stoppen met zijn werkzaamheden binnen de TC. Hennie heeft meer dan 22 jaar in de TC gezeten en was als nestor onze wandelende encyclopedie wat betreft TC zaken. Hennie heeft nog wel aangegeven de competitiezaken 2015 te regelen. Een passende afscheidsborrel ligt nog in het hiet. I.v.m. deze afmeldingen is de TC op zoek naar vervanging, met name wat betreft jeugdzaken. Beheer Het blijft telkens een knap staaltje vakmanschap van de onderhoudsploeg om de banen, welke allang zijn afgeschreven, telkens nog tip top er weer uit te laten zien. Wij zijn nu een weer een jaartje verder, de banen zijn weer een jaartje ouder, en op veel plaatsen zie je duidelijke slijtage plekken. Maar toch blijven de banen, rekening houdende met de ouderdom, goed bespeelbaar. Dit is vooral te danken aan de mannen van de onderhoudsploeg. Mannen, onze dank daarvoor. Competitie De competitie 2014 vond dit jaar niet onder een gelukkig gesternte plaats. Het overlijden van Mario Rietman op de baan in Raalte heeft een grote impact op de leden en het hele competitiegebeuren gehad. Ook de weerssituatie was nu niet bepaald ideaal: kou en regen kwamen vaak voor. De uiteindelijke competitieresultaten waren mede hierdoor matig. Eén senioren- en één juniorenteam kampioen. Bij de junioren was dat team-2 van de woensdag waarin meespeelden: Jacob Smolka, Lynn Tibben, Casper Derksen, Femke Scherphof en Bram Nijhuis. Bij de senioren was dat heren-1, 45+ van de vrijdagavond. In dit team speelden mee: André Mollink, Tonny Grootelaar, Jan Grootelaar, Jan Hessink, Jan Veneman, Jos Remmers en Marcel Krul. Trainingen Een groot aantal leden volgde lessen bij onze trainer Rob Prins. Net als vorig jaar hebben wij de jeugd de mogelijkheid gegeven om ook wintertrainingen in de tennishal te volgen. Veel jeugdleden hebben hiervan gebruik gemaakt. Alle partijen hebben bijgedragen om dit te bekostigen. De ouders betaalden meer lesgeld, de trainer vroeg niet het volledige lesgeld, en Beukersweide doneerde een bedrag per kind. Op deze manier blijven deze kinderen ook in de wintermaanden aan het tennissen, daar waar vroeger deze jeugdleden in de winter afhaakten. Jeugd Net als voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar (maart) een ledenwerf actie / Open Dag gehouden. De focus lag nu niet alleen op het werven van jeugdleden maar hebben ook geprobeerd senioren als lid binnen te krijgen. Dit met succes, wij konden 16 jeugdleden en 16 senioren verwelkomen. Na het succes van vorig jaar zijn we ook dit jaar weer op tenniskamp geweest, en net als vorig jaar was de bestemming Ootmarsum. Het kamp was een groot succes, dit bleek ook uit de zeer enthousiaste verhalen van de deelnemers, weinig slaap-veel lol. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 17

18 Clubkampioenschappen. Dit jaar van donderdag 18 september t.m. zondag 21 september hebben wij de clubkampioenschappen georganiseerd. De jeugd alleen enkelpartijen en de senioren alleen dubbelpartijen. Er hadden zich maar 47 seniorenleden aangemeld. Onder mooie weersomstandigheden en goede organisatie werden de wedstrijden gespeeld, en door spannende partijen op de finalezondag duurde het lang voordat de uiteindelijke winnaars bekend waren. De winnaars zijn geworden: HD 5: Dennis en Raymond Roeloffzen DD-5: Sandra Veldhuis en Inge Visschedijk HD-6: Wim Boom en Henk Meijer DD-7: Alexandra Broekhuisen en Jose Pierik HD-8: Willem Boonstra en Jan de Romph GD-5: Sandra Veldhuis en Dennis Roeloffsen GD-8: Alexandra Broekhuisen en Jan Veneman Na spannende partijen gingen bij de jeugd de prijzen naar: Groep 1: 1 e plaats: Jacob Smolka 2 e plaats: Casper Derksen Groep 2: 1 e plaats: Sophie ten Brinke 2 e plaats: Luuk Blankestijn Algemeen Buiten de vakantiemaanden vergadert de TC elke maand. Daarnaast zijn er vele uren besteed aan het organiseren van activiteiten, indeling competitieteams en het bijwonen van diverse vergaderingen (districtsvergaderingen, competitieleidersvergaderingen). Het organiseren van activiteiten kost de TC leden (vrije) tijd. Wij doen dit graag, maar het gebrek aan deelname maakt het voor ons soms moeilijk. Oud/kind toernooi twee keer georganiseerd, afgeblazen wegen te weinig belangstelling, Oliebollen toernooi, activiteitenmiddag idem. Competitie steeds minder teams, clubkampioenschappen nagenoeg steeds dezelfde leden. Wij hopen en gaan ervan uit dat volgend jaar meer leden mee zullen doen aan dit soort activiteiten Ten slotte wil ik alle leden van de Technische Commissie en de onderhoudsploeg hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Voorzitter van de technische commissie, Harry Embsen WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 18

19 WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 19

20 A.B.C. Jaarverslag 2014 In 2014 hebben we geen nieuwe leden binnen onze commissie verwelkomt. Helaas hebben wij (voor iedereen wel bekend) onder trieste omstandigheden afscheid moeten nemen van Mario Rietman. Onze commissie bestaat momenteel uit 13 personen. A.B.C. De taak van de Algemene Beheers Commissie is het beheer en onderhoud van het clubgebouw. Tevens wordt zorg gedragen voor de indeling van de bardiensten. Het inplannen van deze bardiensten wordt helaas een steeds moeilijker taak. Binnen de ABC zijn we aan het brainstormen hoe we hier een positieve draai aan kunnen geven. Helemaal met het oog op de nieuwbouw. Zodra meer bekend zullen wij u hierover informeren. Kantine omzet De omzet van de kantine blijft achter bij wat het geweest is. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een teruglopend competitie programma. Bestuur en ABC zijn hard aan het denken hoe we hier een wending aan kunnen geven. Bardiensten De bardiensten worden al een aantal jaren door Monique Groeneveld en Nicolle van Silfhout ingepland. Geen gemakkelijke taak, aangezien het steeds lastiger wordt. Gelukkig geven de meeste mensen nog steeds gehoor aan de vraag of ze bardienst willen draaien. Helaas komt het ook voor dat mensen niet komen opdagen op de voor hun ingeplande avond. Zuur! Een oproep aan iedereen om gewoon die bardienst op te pakken wanneer je hiervoor gevraagd wordt. Kleine moeite, groot plezier voor ons allemaal! In de volgende nieuwsbrief zal ik proberen uit te leggen wie er wel bardienst dient te draaien, en wie hier vrijgesteld van is. Er schijnt hier enige onduidelijkheid over te zijn. Nieuwbouw Afgelopen periode zijn we ook heel erg druk geweest met de inrichting van de kantine en de keuken in onze nieuwbouw. Een hele klus om dit zo optimaal mogelijk in te richten. De plannen zijn nu definitief. Hopelijk gaan jullie er net zo veel plezier van beleven als onze huidige kantine! Vergaderingen Afgelopen jaar zijn we behoorlijk vaak bij elkaar geweest, 11 keer. De meeste vergaderingen gingen natuurlijk over de nieuwbouw. Leden ABC Nicolle van Silfhout is afgelopen juni bevallen van een zoon. Het jongetje heeft de naam Mees gekregen. Heel veel geluk met deze (tennis)topper! Schoonmaak De kantine wordt sinds vorig jaar schoon gemaakt door Leny en Hans Bekhuis. Hier zijn wij heel blij mee!! Marietje Veneman is bereid gevonden om als back up op te treden op het moment Leny en Hans verhinderd zijn. Leny, Hans én Marietje: HEEL ERG BEDANKT! WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 20

21 Tot slot Wil ik mijn ABC leden bedanken voor alle inzet en energie die zij in deze commissie stoppen! Dit is in aantal gevallen niet gering. Bovendien een bedankje voor alle overige mensen die op hun manier een bijdrage hebben geleverd aan het kantine gebeuren, in welke vorm dan ook. Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen, in de nieuwe kantine net zoveel plezier gaan beleven als in de huidige kantine. Namens het ABC team, Monique Groeneveld, Nicolle van Silfhout, Johan Braakman, Inga Tuinte, Danielle Rouweler, Marieke Rouweler, Jan Hessink, Sandra Veldhuis, Jeroen Gerrits, Addy Rietman, Neeltje Dikkeschei, Ellen Bokhove Rogier Lagcher. WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 21

22 JAARVERSLAG COMMISSIE KOALE NEUZEN 2014 De commissie bestond gedurende het speelseizoen 2013/2014 uit de volgende personen: - Alexandra Broekhuizen - Nicolette Slomp - Cor Al Het speelseizoen 2013/2014 was weer regen- en stormachtig. Ook de kou, vorst en sneeuw waren nadrukkelijk aanwezig en deze sieren natuurlijk de koale neuzen. Uiteindelijk konden alle wedstrijden worden gespeeld. En zoals gewoonlijk was het weer dikke pret, leuk en sportief tennissen en na de wedstrijden gezelligheid in het clubgebouw. Het speelseizoen 2013/2014 werd in maart afgesloten met een geweldige en gezellige slotavond. Tijdens deze avond werden de kampioenen (wederom IJskrabbers en Winterpeentjes) gehuldigd met de traditionele medaille en natuurlijk eeuwige roem. De teams Sneeuwkanonnen en IJskonijnen kregen een aanmoedigingsprijs. En natuurlijk kregen alle deelnemers aan de slotavond een leuk presentje. In september is gestart met het speelseizoen 2014/2015. Het aantal teams is helaas gedaald van 10 naar 8 teams. Aan koale neuzen wordt dit nieuwe seizoen deelgenomen door 70 spe(e)l(st)ers. Vermeld kan nog vermeld worden dat het een heel gezellig en sportief seizoen koale neuzen is geweest. De commissie koale neuzen, WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 22

23 WTC Beukersweide nieuwsbrief december 2014 page 23

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie